Incoterms

258 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Incoterms

 1. 1. IInnccootteerrmmss 22000000 GGéénnéérraalliittééss || LLiissttee eexxhhaauussttiivvee ddeess IInnccootteerrmmss || EEnn rrééssuumméé || AAnnaallyyssee ddeess ddiifffféérreennttss IInnccootteerrmmss || IInnccootteerrmmss UUSS || LLooii rrééggiissssaanntt llee ccoonnttrraatt GGéénnéérraalliittééss AAvvaanntt dd’’eennvviissaaggeerr uunn ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall,, iill ffaauutt rrééppoonnddrree àà cceettttee qquueessttiioonn iimmppoorrttaannttee :: àà qquueell mmoommeenntt lleess rriissqquueess eett lleess ffrraaiiss ssoonntt--iillss ttrraannssfféérrééss àà ll’’aacchheetteeuurr ?? EEnn 11993366,, ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss,, llaa CChhaammbbrree ddee CCoommmmeerrccee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((CCCCII)),, ssiittuuééee àà PPaarriiss,, ppuubblliiee ssoouuss llee nnoomm dd''IInnccootteerrmmss 11993366 ((IINNtteerrnnaattiioonnaall CCOOmmmmeerrcciiaall TTEERRMMSS)),, uunnee sséérriiee ddee rrèègglleess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ppoouurr rrééppoonnddrree àà cceettttee qquueessttiioonn eett ll''iinntteerrpprrééttaattiioonn ddeess tteerrmmeess ccoommmmeerrcciiaauuxx lleess pplluuss uuttiilliissééss ddaannss llee ccoommmmeerrccee eexxttéérriieeuurr ((llaa ddeerrnniièèrree rréévviissiioonn ddee cceess rrèègglleess ddaattee ddee 22000000)).. AAiinnssii,, eenn ssee rrééfféérraanntt ddaannss lleeuurrss ccoonnttrraattss àà ll''uunn ddeess IInnccootteerrmmss ddee llaa CCCCII,, ll''aacchheetteeuurr eett llee vveennddeeuurr rréédduuiisseenntt ll’’iinncceerrttiittuuddee iinnhhéérreennttee àà ttoouuttee ttrraannssaaccttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee :: pprraattiiqquueess ccoommmmeerrcciiaalleess eett iinntteerrpprrééttaattiioonnss ddiifffféérreenntteess dd’’uunn ppaayyss àà ll’’aauuttrree.. IIllss pprréécciisseenntt lleeuurrss rreessppoonnssaabbiilliittééss eett oobblliiggaattiioonnss rreessppeeccttiivveess ppoouurr llaa lliivvrraaiissoonn ddee mmaarrcchhaannddiisseess eett lleess oobblliiggaattiioonnss ddooccuummeennttaaiirreess dduu vveennddeeuurr.. AAiinnssii lleess IINNCCOOTTEERRMMSS,, bbiieenn qquuee ffaaccuullttaattiiffss,, ssoonntt ddeess ccllaauusseess ssttaannddaarrddiissééeess eett rreeccoonnnnuueess,, qquuii ppeerrmmeetttteenntt dd’’éévviitteerr lleess lliittiiggeess eenn rrééppaarrttiissssaanntt ccllaaiirreemmeenntt eennttrree ll’’aacchheetteeuurr eett llee vveennddeeuurr :: •• lleess ffrraaiiss,, •• lleess rriissqquueess.. DDee pplluuss,, iillss ddiissssoocciieenntt llaa qquueessttiioonn dduu ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess ddee cceellllee dduu ttrraannssffeerrtt ddee pprroopprriiééttéé,, ccee ddeerrnniieerr rreessttaanntt rrééggii ppaarr llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt.. CCoonnccrrèètteemmeenntt,, ddaannss uunn ccoonnttrraatt ddee vveennttee iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess IInnccootteerrmmss vvoonntt ccllaarriiffiieerr lleess ppooiinnttss ssuuiivvaannttss :: 11.. SSiittuueerr llee ppooiinntt ccrriittiiqquuee dduu ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess dduu vveennddeeuurr àà ll''aacchheetteeuurr ddaannss llee pprroocceessssuuss dd''aacchheemmiinneemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ((rriissqquueess ddee ppeerrttee,, ddééttéérriioorraattiioonn,, vvooll ddeess mmaarrcchhaannddiisseess)) ppeerrmmeettttaanntt aaiinnssii àà cceelluuii qquuii ssuuppppoorrttee cceess rriissqquueess ddee
 2. 2. pprreennddrree sseess ddiissppoossiittiioonnss nnoottaammmmeenntt eenn tteerrmmee dd''aassssuurraannccee ;; 22.. IInnddiiqquueerr qquuii dduu vveennddeeuurr oouu ddee ll''aacchheetteeuurr ddooiitt ssoouussccrriirree llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ,, 33.. RRééppaarrttiirr eennttrree lleess ddeeuuxx lleess ffrraaiiss llooggiissttiiqquueess eett aaddmmiinniissttrraattiiffss aauuxx ddiifffféérreenntteess ééttaappeess dduu pprroocceessssuuss,, 44.. PPrréécciisseerr qquuii pprreenndd eenn cchhaarrggee ll''eemmbbaallllaaggee,, llee mmaarrqquuaaggee,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn,, ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess oouu ll''eemmppoottaaggee eett llee ddééppoottaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss aaiinnssii qquuee lleess ooppéérraattiioonnss dd''iinnssppeeccttiioonn,, 55.. FFiixxeerr lleess oobblliiggaattiioonnss rreessppeeccttiivveess ppoouurr ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ffoorrmmaalliittééss dd''eexxppoorrttaattiioonn eett//oouu dd''iimmppoorrttaattiioonn,, llee rrèègglleemmeenntt ddeess ddrrooiittss eett ttaaxxeess dd''iimmppoorrttaattiioonn aaiinnssii qquuee llaa ffoouurrnniittuurree ddeess ddooccuummeennttss.. IIll eexxiissttee 1133 IInnccootteerrmmss rreetteennuuss ppaarr llaa CCCCII,, ((ccooddiiffiiccaattiioonn oorriiggiinnaallee aannggllaaiissee ssuurr 33 lleettttrreess,, eexx :: FFOOBB)) pplluuss uunnee llooccaalliissaattiioonn pprréécciissee eexx :: «« FFOOBB LLee HHaavvrree »».. LLiissttee eexxhhaauussttiivvee ddeess IInnccootteerrmmss :: CCllaasssseemmeenntt ppaarr ddeeggrréé ccrrooiissssaanntt dd’’oobblliiggaattiioonnss ppoouurr llee vveennddeeuurr :: LLiibbeelllléé AAnnggllaaiiss LLiibbeelllléé FFrraannççaaiiss ccooddee DDeessccrriippttiiff DDeessccrriippttiiff ccooddee EEXXWW EEXX WWoorrkkss...... nnaammeedd ppllaaccee UUssiinnee ((EENN)),, uussiinnee ((àà ll'' ))…… lliieeuu ccoonnvveennuu EENNUU FFCCAA FFrreeee CCAArrrriieerr…… nnaammeedd ppllaaccee FFrraannCCoo TTrraannssppoorrtteeuurr…… lliieeuu ccoonnvveennuu FFCCTT FFAASS FFrreeee AAlloonnggSSiiddee sshhiipp…… nnaammeedd ppoorrtt ooff sshhiippmmeenntt FFrraannccoo llee LLoonngg dduu BBaatteeaauu ...... ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnvveennuu FFLLBB FFOOBB FFrreeee OOnn BBooaarrdd…… nnaammeedd ppoorrtt ooff sshhiippmmeenntt FFrraannccoo AA BBoorrdd...... ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnvveennuu FFAABB CCFFRR CCoosstt aanndd FFrreeiigghhtt …… nnaammeedd ppoorrtt ooff ddeessttiinnaattiioonn CCooûûtt eett FFRReett...... ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu CCFFRR CCPPTT CCaarrrriiaaggee PPaaiidd TToo…… nnaammeedd ppllaaccee ooff ddeessttiinnaattiioonn PPoorrtt PPaayyéé jjuussqquu’’àà …… lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu PPOOPP CCIIFF CCoosstt,, IInnssuurraannccee,, FFrreeiigghhtt...... nnaammeedd ppoorrtt ooff ddeessttiinnaattiioonn CCooûûtt,, AAssssuurraannccee eett FFrreett...... ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu CCAAFF CCIIPP CCaarrrriiaaggee aanndd IInnssuurraannccee PPaaiidd ttoo...... nnaammeedd ppllaaccee ooff ddeessttiinnaattiioonn PPoorrtt eett AAssssuurraannccee PPaayyééss,, ppooiinntt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu PPAAPP DDAAFF DDeelliivveerreedd AAtt FFrroonnttiieerr...... nnaammeedd ppllaaccee RReenndduu AA llaa FFrroonnttiièèrree...... lliieeuu ccoonnvveennuu RRAAFF DDEESS DDeelliivveerreedd EExx SShhiipp…… nnaammeedd ppoorrtt ooff ddeessttiinnaattiioonn RReenndduu NNoonn DDéécchhaarrggéé…… ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu RRNNDD DDEEQQ DDeelliivveerreedd EExx QQuuaayy…… RReenndduu AA QQuuaaii…… RRAAQQ
 3. 3. LLiibbeelllléé AAnnggllaaiiss LLiibbeelllléé FFrraannççaaiiss nnaammeedd ppoorrtt ooff ddeessttiinnaattiioonn ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu DDDDUU DDeelliivveerreedd DDuuttyy UUnnppaaiidd...... nnaammeedd ppllaaccee ooff ddeessttiinnaattiioonn RReenndduu DDrrooiittss DDuuss…… lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu RRDDDD DDDDPP DDeelliivveerreedd DDuuttyy PPaaiidd...... nnaammeedd ppllaaccee ooff ddeessttiinnaattiioonn RReenndduu DDrrooiittss AAccqquuiittttééss…… lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu RRDDAA TTaabbllee dd’’ééqquuiivvaalleennccee,, ssoouurrccee ffrraannççaaiissee :: JJOO dduu 1144 aaooûûtt 11999988,, ccoonnddiittiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddee vveennttee VVooiirr ll’’aannaallyyssee ddee cchhaaqquuee iinnccootteerrmm IIll eesstt rreeccoommmmaannddéé ddee ddoonnnneerr ddeess pprréécciissiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess qquuii ppeerrmmeetttteenntt dd''éévviitteerr ddee ggrraavveess mmaalleenntteenndduuss eennttrree aacchheetteeuurr eett vveennddeeuurr.. EEXXEEMMPPLLEE :: «« ssoorrttiiee dd''uussiinnee »» :: ss''aaggiitt--iill dd''uunnee uussiinnee eenn FFrraannccee oouu dd''uunnee uussiinnee iimmppllaannttééee àà ll''ééttrraannggeerr ppaarr uunnee ffiirrmmee ffrraannççaaiissee ?? CCllaasssseemmeenntt ddeess iinnccootteerrmmss vveennttiillééss ppaarr mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt eett ttyyppee ddee vveennttee,, ddééppaarrtt oouu aarrrriivvééee :: MMooddee ddee ttrraannssppoorrtt VVeennttee aauu ddééppaarrtt VVeennttee àà ll’’aarrrriivvééee TToouutt mmooddee EEXXWW,, FFCCAA,, CCPPTT,, CCIIPP DDDDUU,, DDDDPP SSppéécciiffiiqquuee TTeerrrreessttrree DDAAFF SSppéécciiffiiqquuee MMaarriittiimmee FFAASS,, FFOOBB,, CCFFRR,, CCIIFF DDEESS,, DDEEQQ TTaabblleeaauu ssyynnooppttiiqquuee ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ffrraaiiss ppaarr iinnccootteerrmm 22000000 :: EEXXWW VV AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA ((11)) PP FFAASS VV VV VV VV AA AA AA AA AA AA AA ((11)) MM FFCCAA VV VV VV VV AA AA AA AA AA AA AA ((11)) PP FFOOBB VV VV VV VV VV AA AA AA AA AA AA ((11))>> MM
 4. 4. CCFFRR VV VV VV VV VV VV AA AA AA AA AA ((11)) MM CCPPTT VV VV VV VV VV VV AA AA AA AA AA ((11)) PP CCIIFF VV VV VV VV VV VV VV AA AA AA AA ((11)) MM CCIIPP VV VV VV VV VV VV VV AA AA AA AA ((11)) PP DDAAFF VV VV VV VV VV VV// AA** VV// AA** AA AA AA AA ((22)) TT DDEESS VV VV VV VV VV VV VV AA AA AA AA ((22)) MM DDEEQQ VV VV VV VV VV VV VV VV AA AA AA ((22)) MM DDDDUU VV VV VV VV VV VV VV VV AA VV AA ((22)) PP DDDDPP VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV AA ((22)) PP VV:: àà llaa cchhaarrggee dduu vveennddeeuurr AA:: àà llaa cchhaarrggee ddee ll''aacchheetteeuurr ((11)):: VVeennttee aauu ddééppaarrtt ((22)):: VVeennttee àà ll''aarrrriivvééee ** VV//AA :: PPaarrttaaggee ddeess ffrraaiiss eett rriissqquueess eennttrree aacchheetteeuurr eett vveennddeeuurr,, àà pprréécciisseerr ddaannss llee ccoonnttrraatt,, ccoommppttee tteennuu ddee llaa llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee.. PPoouurr iinnffoorrmmaattiioonn :: ffrrééqquueennccee dd’’uuttiilliissaattiioonn ddeess iinnccootteerrmmss ppaarr lleess PPMMEE//PPMMII aauu sseeiinn ddee ll’’UU..EE :: EEXXWW AA ll''uussiinnee :: ffrrééqquueenntt CCIIPP PPoorrtt eett aassssuurraannccee ppaayyééss :: ffrrééqquueenntt FFCCAA FFrraannccoo ttrraannssppoorrtteeuurr :: ffrrééqquueenntt DDAAFF RReenndduu àà llaa ffrroonnttiièèrree :: rraarree FFAASS FFrraannccoo lloonngg dduu bbaatteeaauu :: rraarree DDEESS RReenndduu nnoonn ddéécchhaarrggéé :: rraarree FFOOBB FFrraannccoo àà bboorrdd :: ffrrééqquueenntt>> DDEEQQ RReenndduu àà QQuuaaii :: rraarree CCFFRR CCooûûtt eett FFrreett :: rraarree DDDDUU RReenndduu DDrrooiittss DDuuss :: ffrrééqquueenntt CCIIFF CCooûûtt,, AAssss eett FFrreett :: rraarree DDDDPP RReenndduu DDrrooiittss aaccqquuiittttééss :: eexxcceeppttiioonn CCPPTT PPoorrtt ppaayyéé jjuussqquu''àà :: ffrrééqquueenntt EEnn rrééssuumméé :: TTaabblleeaauu ssyynnooppttiiqquuee :: LLeess IInnccootteerrmmss ddééffiinniisssseenntt :: LLeess IInnccootteerrmmss 22000000 pprréécciisseenntt :: •• LLee ppooiinntt ddee ttrraannssffeerrtt ddeess ffrraaiiss :: •• CCeelluuii qquuii rrèèggllee lleess ffrraaiiss ddee llaa «« cchhaarrggee
 5. 5. LLeess IInnccootteerrmmss ddééffiinniisssseenntt :: LLeess IInnccootteerrmmss 22000000 pprréécciisseenntt :: rrééppaarrttiittiioonn ddeess ffrraaiiss ddee ttrraannssppoorrtt ,, aassssuurraannccee eett ddoouuaanneess eennttrree vveennddeeuurr eett aacchheetteeuurr.. •• LLee ppooiinntt ddee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess :: àà ppaarrttiirr ddee qquueell lliieeuu ll''aacchheetteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess rriissqquueess eennccoouurruuss ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. •• UUnnee ddééffiinniittiioonn pprréécciissee ddeess ddooccuummeennttss ((oouu ddoonnnnééeess iinnffoorrmmaattiiqquueess ééqquuiivvaalleenntteess)) dduuss ppaarr llee vveennddeeuurr àà ll''aacchheetteeuurr.. oouu llaa ddéécchhaarrggee »» ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aauu ppooiinntt ccoonnvveennuu.. EExxcceeppttéé ppoouurr llee EEXXWW qquuii rreessttee ll''oobblliiggaattiioonn mmiinniimmuumm dduu vveennddeeuurr.. •• "" CChhaaccuunn ffaaiitt ssaa ddoouuaannee !!"" llee vveennddeeuurr ddééddoouuaannee àà ll’’eexxppoorrtt,, ll’’aacchheetteeuurr ddééddoouuaannee àà ll’’iimmppoorrtt.. EExxcceeppttéé ppoouurr lleess iinnccootteerrmmss eexxttrrêêmmeess EEXXWW//DDDDPP.. IIllss nnee ddééffiinniisssseenntt ppaass :: UUnnee nnoottiioonn iimmppoorrttaannttee :: lleess vveenntteess aauu ddééppaarrtt eett lleess vveenntteess àà ll''aarrrriivvééee :: llee ppooiinntt ddee ttrraannssffeerrtt ddee pprroopprriiééttéé ((qquuii eesstt eenn ggéénnéérraall lliiéé aauu ppaaiieemmeenntt ooùù àà llaa lliivvrraaiissoonn,, ssuuiivvaanntt llooii rrééggiissssaanntt llee ccoonnttrraatt)).. •• LLeess VVeenntteess aauu DDééppaarrtt :: EEXXWW -- FFCCAA -- FFAASS -- FFOOBB -- CCFFRR -- CCIIFF -- CCPPTT -- CCIIPP.. LLaa mmaarrcchhaannddiissee vvooyyaaggee,, ssuurr llee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall,, aauuxx rriissqquueess eett ppéérriillss ddee ll''aacchheetteeuurr.. •• LLeess VVeenntteess àà ll''AArrrriivvééee :: DDAAFF -- DDEESS -- DDEEQQ -- DDDDUU -- DDDDPP.. LLaa mmaarrcchhaannddiissee vvooyyaaggee,, ssuurr llee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall,, aauuxx rriissqquueess eett ppéérriillss dduu vveennddeeuurr.. AAnnaallyyssee ddeess ddiifffféérreennttss IInnccootteerrmmss LL ''iinnccootteerrmm "" EEXXWW "" EEXXWW== EEXX WWOORRKKSS ……((lliieeuu ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee == aauu ddééppaarrtt •• VVeennddeeuurr :: ll''uunniiqquuee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu vveennddeeuurr eesstt ddee mmeettttrree llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ddaannss uunn eemmbbaallllaaggee aaddaappttéé aauu ttrraannssppoorrtt,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll''aacchheetteeuurr ddaannss sseess llooccaauuxx ((eenn ggéénnéérraall,, llee pprriixx iinncclluutt llaa mmiissee ssuurr ppaalleettttee)).. •• AAcchheetteeuurr :: ll''aacchheetteeuurr ssuuppppoorrttee ttoouuss lleess ffrraaiiss eett rriissqquueess iinnhhéérreennttss aauu ttrraannssppoorrtt,, dduu ddééppaarrtt ddee ll''uussiinnee aauu lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn..
 6. 6. VVaarriiaannttee :: «« EEXXWW LLooaaddeedd »» oouu eenn ffrraannççaaiiss << àà ll’’uussiinnee,, EENNUU cchhaarrggéé ssuurr »» LLaa rréévviissiioonn 22000000 ddeess iinnccootteerrmmss aa iinnttrroodduuiitt ccee ccoonncceepptt ddee «« EEXXWW llooaaddeedd »» qquuii rreeccoonnnnaaîîtt uunnee pprraattiiqquuee ttrrèèss uuttiilliissééee:: llee vveennddeeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee eett eesstt rreessppoonnssaabbllee dduu cchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssuurr llee vvééhhiiccuullee ddee ll''aacchheetteeuurr.. LLee ggrroouuppee ddeess IInnccootteerrmmss "" FF "" == FFRREEEE oouu FFRRAANNCCOO FFCCAA== FFRREEEE CCAARRRRIIEERR ……((lliieeuu ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt •• VVeennddeeuurr :: SSii llaa lliivvrraaiissoonn ss''eeffffeeccttuuee ddaannss lleess llooccaauuxx dduu vveennddeeuurr,, cc''eesstt llee vveennddeeuurr qquuii ffaaiitt llee cchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eemmbbaallllééee ccoonnvveennaabblleemmeenntt ssuurr llee vvééhhiiccuullee ffoouurrnnii ppaarr ll’’aacchheetteeuurr,, ((pprréécciisseezz «« FFCCAA llooccaauuxx dduu vveennddeeuurr »»)).. LLee ddééddoouuaanneemmeenntt eexxppoorrtt eesstt àà llaa cchhaarrggee dduu vveennddeeuurr.. •• AAcchheetteeuurr :: LL''aacchheetteeuurr cchhooiissiitt llee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr aavveecc lleeqquueell iill ccoonncclluutt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett ppaaiiee llee ttrraannssppoorrtt pprriinncciippaall.. LLee ttrraannssffeerrtt ddeess ffrraaiiss eett ddeess rriissqquueess ssee ffaaiitt aauu mmoommeenntt ooùù llee ttrraannssppoorrtteeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLeess ppaarrttiieess ddooiivveenntt ccoonnvveenniirr dduu lliieeuu ddee rreemmiissee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ((tteerrmmiinnaall dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu llooccaauuxx dduu vveennddeeuurr)).. VVaarriiaannttee :: ""FFCCAA llooccaauuxx dduu vveennddeeuurr"" CCeett iinnccootteerrmm aa ééttéé ooffffiicciiaalliisséé ppaarr llaa rréévviissiioonn 22000000 ddeess iinnccootteerrmmss :: iill iinnccoommbbee aalloorrss aauu vveennddeeuurr ddee cchhaarrggeerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess.. RReemmaarrqquueess :: OOuubblliieezz llee FFOOBB AAéérrooppoorrtt ccaarr ccee tteerrmmee nn’’eexxiissttee pplluuss ddeeppuuiiss bbiieenn lloonnggtteemmppss ((iill aa ddiissppaarruu iill yy aa pplluuss ddee 2200 aannss,, aavveecc lleess iinnccootteerrmmss 11998800)) eett uuttiilliisseezz «« FFCCAA AAéérrooppoorrtt »» PPlluuss eennccoorree qquuee ddaannss lleess aauuttrreess iinnccootteerrmmss,, eenn FFCCAA oonn pprréécciisseerraa aavveecc ssooiinn llee ««lliieeuu ccoonnvveennuu»».. FFCCAA ((LLee HHaavvrree)) nn’’eesstt ppaass ssuuffffiissaanntt ssii ll’’eexxppoorrttaatteeuurr eesstt ssiittuuéé aauu HHaavvrree.. EEsstt--ccee FFCCAA ((uussiinnee LLee HHaavvrree)) oouu FFCCAA ((eennttrreeppôôtt ddee ggrroouuppaaggee dduu ttrraannssiittaaiirree XX LLee HHaavvrree)) oouu mmêêmmee FFCCAA ((qquuaaii NN°° XX dduu ppoorrtt dduu HHaavvrree)) ?? SSii llaa lliivvrraaiissoonn ss''eeffffeeccttuuee àà uunn aauuttrree eennddrrooiitt qquuee lleess llooccaauuxx dduu vveennddeeuurr,, ppaarr eexxeemmppllee,, rreemmiissee àà uunn tteerrmmiinnaall ddee ttrraannssppoorrtt –– rroouuttiieerr,, ffeerrrroovviiaaiirree,, aaéérriieenn,, mmaarriittiimmee -- llee vveennddeeuurr aacchheemmiinneerraa llaa mmaarrcchhaannddiissee jjuussqquu''àà ccee tteerrmmiinnaall,, mmaaiiss nnee sseerraa ppaass rreessppoonnssaabbllee dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt dduu vvééhhiiccuullee.. LLee ddéécchhaarrggeemmeenntt iinnccoommbbeerraa àà cceelluuii qquuii rréécceeppttiioonnnnee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssuurr ccee tteerrmmiinnaall ddee ttrraannssppoorrtt..
 7. 7. PPrrééfféérreezz FFCCAA àà FFOOBB,, ssii llee ttrraannssppoorrtt ss’’eeffffeeccttuuee eenn ccoonntteenneeuurr oouu ppaarr nnaavviirree rroouulliieerr FFAASS == FFRREEEE AALLOONNGG SSIIDDEE SSHHIIPP ……((ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt VVeennddeeuurr :: LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu vveennddeeuurr ssoonntt ddééssoorrmmaaiiss rreemmpplliieess lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ppllaaccééee ddééddoouuaannééee llee lloonngg dduu nnaavviirree ssuurr llee qquuaaii oouu ddaannss lleess aallllèèggeess aauu ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnvveennuu.. AAcchheetteeuurr :: AA ppaarrttiirr ddee ccee mmoommeenntt,, ll''aacchheetteeuurr ssuuppppoorrtteerraa ttoouuss lleess ffrraaiiss eett rriissqquueess ddee ppeerrttee oouu ddee ddoommmmaaggee ddèèss qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé lliivvrrééee llee lloonngg dduu nnaavviirree,, nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ccaass ddee rreettaarrdd dduu nnaavviirree oouu dd''aannnnuullaattiioonn ddee ll''eessccaallee.. LL''aacchheetteeuurr ddééssiiggnnee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ccoonncclluutt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett ppaaiiee llee ffrreett.. NNBB :: LLee vveennddeeuurr nnee lliivvrree FFAASS qquuee ss''iill lliivvrree llee lloonngg dduu bboorrdd dduu nnaavviirree lloorrssqquuee llee nnaavviirree yy eesstt.. CC''eesstt uunnee oobblliiggaattiioonn ddee lliieeuu eett ddee mmoommeenntt ((DDee MMaarrsseeiillllee àà AAnnvveerrss,, ooùù cchhaaqquuee ccoommppaaggnniiee ooffffrree aauu mmooiinnss uunn ddééppaarrtt ppaarr sseemmaaiinnee,, lliivvrreerr pplluuss ddee hhuuiitt jjoouurrss aavvaanntt llaa ddaattee dduu nnaavviirree cchhooiissii ppaarr ll''aacchheetteeuurr eesstt pprréémmaattuurréé)).. FFOOBB == FFRREEEE OONN BBOOAARRDD ......((ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt •• VVeennddeeuurr :: LLaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ppllaaccééee àà bboorrdd dduu nnaavviirree ppaarr llee vveennddeeuurr.. LLeess ffoorrmmaalliittééss dd''eexxppoorrttaattiioonn iinnccoommbbeenntt aauu vveennddeeuurr.. •• AAcchheetteeuurr :: LL''aacchheetteeuurr ddééssiiggnnee llee nnaavviirree eett ppaaiiee llee ffrreett.. LLee ttrraannssffeerrtt ddeess ffrraaiiss eett rriissqquueess ssee ffaaiitt aauu mmoommeenntt ooùù llaa mmaarrcchhaannddiissee ppaassssee llee bbaassttiinnggaaggee dduu nnaavviirree.. LLee ttrraannssffeerrtt ddee ffrraaiiss ppoossee llee pprroobbllèèmmee ddee ll''uuttiilliissaattiioonn ddeess ""lliinneerr tteerrmmss"" ((dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee)).. DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, llee vveennddeeuurr ddooiitt ppaayyeerr lleess ffrraaiiss dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll''uussaaggee dduu ppoorrtt ddaannss llaa mmeessuurree ooùù iillss nnee ssoonntt ppaass iinncclluuss ddaannss llee ffrreett mmaarriittiimmee.. RReemmaarrqquueess :: •• LLaa nnoottiioonn ddee bbaassttiinnggaaggee ppeerrdduurree.. OOrr,, cceettttee nnoottiioonn ssee rraattttaacchhee aauuxx sseeuullss nnaavviirreess ""ccoonnvveennttiioonnnneellss"" eett eenn aauuccuunn ccaass aauuxx nnaavviirreess mmooddeerrnneess ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss oouu aauuxx nnaavviirreess rroouulliieerrss
 8. 8. •• IIll eexxiissttee uunn ddééccaallaaggee eennttrree llee lliieeuu ddee ttrraannssffeerrtt ddeess ffrraaiiss eett ddeess rriissqquueess ((àà llaa vveerrttiiccaallee dduu bbaassttiinnggaaggee dduu nnaavviirree dduu ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt)) eett llee lliieeuu ddee lliivvrraaiissoonn ((àà bboorrdd dduu nnaavviirree,, ccoonnccrrèètteemmeenntt aauu mmoommeenntt dduu ddéésséélliinnggaaggee ddee llaa ppaallaannqquuééee qquuii vviieenntt ddee ddeesscceennddrree eenn ccaallee)) •• PPoouurr iinnffoorrmmaattiioonn :: llaa «« MMIISSEE AA FFOOBB »» :: eesstt llaa tteerrmmiinnoollooggiiee uuttiilliissééee ppaarr lleess ttrraannssiittaaiirreess ppoouurr iinnddiiqquueerr qquuee lleess ooppéérraattiioonnss pprrééaallaabblleess àà llaa mmiissee àà bboorrdd oonntt ééttéé eeffffeeccttuuééeess yy ccoommpprriiss,, ssii nnéécceessssaaiirree,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee ddééddoouuaanneemmeenntt eexxppoorrtt.. LL’’eennsseemmbbllee ddee cceess ooppéérraattiioonnss rreepprréésseennttee uunn ccooûûtt,, àà ppaayyeerr ppaarr llee vveennddeeuurr,, aappppeelléé ppaarrffooiiss ««ffrraaiiss ddee mmiissee àà FFOOBB»».. VVaarriiaannttee :: LLee «« FFOOBB SSTTOOWWEEDD »» eett//oouu llee «« FFOOBB SSTTOOWWEEDD aanndd TTRRIIMMMMEEDD »»((FFOOBB aarrrriimméé eett ééqquuiilliibbrréé oouu FFAABB aarrrriimméé)) :: LLee vveennddeeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa ttoottaalliittéé ddeess ffrraaiiss ssuuppppoorrttééss ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt.. MMaaiiss ffaaiirree pprréécciisseerr ddaannss llee ccoonnttrraatt ooùù ssee ssiittuuee llee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess !! AAtttteennttiioonn !! :: LLeess FFOOBB aamméérriiccaaiinnss ssoonntt ddiifffféérreennttss.. LLee ggrroouuppee ddeess IInnccootteerrmmss "" CC "" == CCOOSSTT AANNDD CCAARRRRIIAAGGEE oouu CCOOUUTT CCFFRR == CCOOSSTT AANNDD FFRREEIIGGHHTT ……((ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt •• VVeennddeeuurr :: IIll cchhooiissiitt llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ccoonncclluutt eett ssuuppppoorrttee lleess ffrraaiiss eenn ppaayyaanntt llee ffrreett jjuussqquu''aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu,, ddéécchhaarrggeemmeenntt nnoonn ccoommpprriiss.. LLee cchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddééddoouuaannééeess ssuurr llee nnaavviirree lluuii iinnccoommbbee aaiinnssii qquuee lleess ffoorrmmaalliittééss dd''eexxppééddiittiioonn.. PPaarr ccoonnttrree,, llee ttrraannssffeerrtt ddee rriissqquueess eesstt llee mmêêmmee qquu''eenn FFOOBB.. •• AAcchheetteeuurr :: SSuuppppoorrttee llee rriissqquuee ddee ttrraannssppoorrtt,, lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé lliivvrrééee àà bboorrdd dduu nnaavviirree aauu ppoorrtt dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt ;; llaa rréécceeppttiioonnnneerr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett pprreennddrree lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu.. NNBB :: PPrrééfféérreezz CCPPTT àà CCFFRR ppuuiissqquuee llee lliieeuu ddee lliivvrraaiissoonn nnee ssee ssiittuuee ppaass aauu ppaassssaaggee dduu bbaassttiinnggaaggee ((ccaass ddeess ccoonntteenneeuurrss,, ddeess eennvvooiiss ppaarr nnaavviirreess rroouulliieerrss))
 9. 9. CCIIFF == CCOOSSTT,, IINNSSUURRAANNCCEE AANNDD FFRREEIIGGHHTT ……((ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt •• VVeennddeeuurr :: TTeerrmmee iiddeennttiiqquuee aauu CCFFRR aavveecc ll''oobblliiggaattiioonn ssuupppplléémmeennttaaiirree ppoouurr llee vveennddeeuurr ddee ffoouurrnniirr uunnee aassssuurraannccee mmaarriittiimmee ccoonnttrree llee rriissqquuee ddee ppeerrttee oouu ddee ddoommmmaaggeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess.. LLee vveennddeeuurr ppaayyee llaa pprriimmee dd’’aassssuurraannccee**.. •• •• AAcchheetteeuurr :: SSuuppppoorrttee llee rriissqquuee ddee ttrraannssppoorrtt,, lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé lliivvrrééee àà bboorrdd dduu nnaavviirree aauu ppoorrtt dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt.. RRéécceeppttiioonnnneerr eett pprreennddrree lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu.. IInnccootteerrmm ttrrèèss uuttiilliisséé eenn pprraattiiqquuee.. LLeess aacchheetteeuurrss aapppprréécciieenntt cceett iinnccootteerrmm,, ccaarr iillss ssee ddééggaaggeenntt ddeess ffoorrmmaalliittééss llooggiissttiiqquueess.. ** LL’’aassssuurraannccee ddooiitt êêttrree ccoonnffoorrmmee àà llaa ggaarraannttiiee mmiinniimmuumm ddeess ccllaauusseess ssuurr ffaaccuullttééss ddee ll''IInnssttiittuuttee ooff LLoonnddoonn UUnnddeerrwwrriitteerrss oouu ddee ttoouuttee aauuttrree sséérriiee ddee ccllaauusseess ssiimmiillaaiirreess.. EEllllee ddooiitt ccoouuvvrriirr aauu mmiinniimmuumm llee pprriixx pprréévvuu aauu ccoonnttrraatt mmaajjoorréé ddee 1100 %% eett ddooiitt êêttrree lliibbeellllééee ddaannss llaa ddeevviissee dduu ccoonnttrraatt.. CC''eesstt uunnee aassssuurraannccee FFAAPP ((ffrraanncc dd''aavvaarriiee ppaarrttiiccuulliièèrree)) ssuurr 111100 %% ddee llaa vvaalleeuurr.. IIll eesstt ppoossssiibbllee ddee mmaajjoorreerr jjuussqquu''àà 2200 %% ssaannss jjuussttiiffiiccaattiioonn.. UUnnee mmaajjoorraattiioonn ssuuppéérriieeuurree ppeeuutt êêttrree aaddmmiissee ppaarr lleess aassssuurreeuurrss ssii eellllee eesstt jjuussttiiffiiééee.. CCeettttee mmaajjoorraattiioonn ddee vvaalleeuurr sseerrtt àà ccoouuvvrriirr lleess ffrraaiiss rrééssuullttaanntt ddee ll’’aavvaarriiee ((ffrraaiiss ddee ccoonnssttiittuuttiioonn ddee ddoossssiieerr eett ddee ssuuiivvii,, ccoorrrreessppoonnddaanncceess,, eettcc..)) eett lleess ppeerrtteess ffiinnaanncciièèrreess ((iinnttéérrêêttss)) eennttrree llee mmoommeenntt ddee llaa ppeerrttee eett ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppaarr lleess aassssuurreeuurrss.. LLee vveennddeeuurr ppaaiiee llaa pprriimmee dd''aassssuurraannccee.. NNBB :: PPrrééfféérreezz CCIIPP àà CCIIFF ppuuiissqquuee llee lliieeuu ddee lliivvrraaiissoonn nnee ssee ssiittuuee ppaass aauu ppaassssaaggee dduu bbaassttiinnggaaggee ((ccaass ddeess ccoonntteenneeuurrss eett ddeess eennvvooiiss ppaarr nnaavviirreess rroouulliieerrss)).. CCPPTT == CCAARRRRIIAAGGEE PPAAIIDD TTOO ……((lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt VVeennddeeuurr :: LLee vveennddeeuurr mmaaiittrriissee llaa cchhaaiinnee llooggiissttiiqquuee.. AApprrèèss aavvooiirr pprriiss eenn cchhaarrggee llee ddééddoouuaanneemmeenntt eexxppoorrtt,, iill cchhooiissiitt lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss eett ppaaiiee lleess ffrraaiiss jjuussqquu''aauu lliieeuu ccoonnvveennuu..
 10. 10. AAcchheetteeuurr :: LLeess rriissqquueess dd''aavvaarriieess oouu ppeerrttee ssoonntt ssuuppppoorrttééss ppaarr ll’’aacchheetteeuurr àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù lleess mmaarrcchhaannddiisseess oonntt ééttéé rreemmiisseess aauu pprreemmiieerr ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnnssuuiittee,, ll’’aacchheetteeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee llee ddééddoouuaanneemmeenntt iimmppoorrtt eett lleess ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. NNBB :: IIll eesstt iimmppoorrttaanntt ddee bbiieenn ccllaarriiffiieerr llaa nnoottiioonn ddee ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LL''aacchheetteeuurr ddooiitt nnoorrmmaalleemmeenntt ssuuppppoorrtteerr lleess ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ssaauuff ssii cceeuuxx--ccii ssoonntt iinnccoorrppoorrééss ddaannss llee pprriixx dduu ttrraannssppoorrtt.. DDaannss ccee ccaass,, iillss ssoonntt àà llaa cchhaarrggee dduu vveennddeeuurr.. LLee vveennddeeuurr ddooiitt ddoonncc bbiieenn ccllaarriiffiieerr llaa qquueessttiioonn aavveecc ssoonn aacchheetteeuurr ppoouurr éévviitteerr ddee ssee ttrroouuvveerr ddaannss llaa ssiittuuaattiioonn ooùù llee ddeessttiinnaattaaiirree rreeffuussaanntt ddee ppaayyeerr,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssee rreettoouurrnnee vveerrss ssoonn ddoonnnneeuurr dd''oorrddrree ((llee vveennddeeuurr)) eett eexxiiggee ddee ssaa ppaarrtt llee ppaaiieemmeenntt ddeess ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett lleess éévveennttuueellss ffrraaiiss dd''iimmmmoobbiilliissaattiioonn dduu vvééhhiiccuullee ddaannss ll''aatttteennttee ddee llaa rrééssoolluuttiioonn dduu pprroobbllèèmmee.. CCIIPP == CCAARRRRIIAAGGEE AANNDD IINNSSUURRAANNCCEE PPAAIIDD TTOO ……((lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: aauu ddééppaarrtt VVeennddeeuurr :: CCIIPP eesstt iiddeennttiiqquuee aauu CCPPTT,, mmaaiiss llee vveennddeeuurr ddooiitt ffoouurrnniirr eenn pplluuss uunnee aassssuurraannccee ttrraannssppoorrtt.. LLee vveennddeeuurr ccoonncclluutt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ppaaiiee llee ffrreett eett llaa pprriimmee dd''aassssuurraannccee.. AAcchheetteeuurr :: LLeess rriissqquueess dd''aavvaarriieess oouu ppeerrttee,, ssoonntt ssuuppppoorrttééss ppaarr ll’’aacchheetteeuurr àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù lleess mmaarrcchhaannddiisseess oonntt ééttéé rreemmiisseess aauu pprreemmiieerr ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnnssuuiittee,, ll’’aacchheetteeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee llee ddééddoouuaanneemmeenntt iimmppoorrtt eett lleess ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. NNBB PPrrééfféérreezz CCIIPP àà CCIIFF ppuuiissqquuee llee lliieeuu ddee lliivvrraaiissoonn nnee ssee ssiittuuee ppaass aauu ppaassssaaggee dduu bbaassttiinnggaaggee ((ccaass ddeess ccoonntteenneeuurrss eett ddeess eennvvooiiss ppaarr nnaavviirreess rroouulliieerrss)).. LLeess ccoommmmeennttaaiirreess ssuurr llee ddéécchhaarrggeemmeenntt àà ll''aarrrriivvééee ssoonntt iiddeennttiiqquueess àà cceeuuxx mmeennttiioonnnnééss ddaannss ll''IInnccootteerrmm CCPPTT.. LLee ggrroouuppee ddeess "" DD "" == DDEELLIIVVEERREEDD oouu RReenndduu DDAAFF == DDEELLIIVVEERREEDD aatt FFRROONNTTIIEERR……((lliieeuu ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: àà ll’’aarrrriivvééee
 11. 11. •• VVeennddeeuurr :: LLee vveennddeeuurr ppaaiiee lleess ffrraaiiss eett ssuuppppoorrttee lleess rriissqquueess jjuussqquu''àà llaa ffrroonnttiièèrree qquuii ddooiitt êêttrree pprréécciissééee.. IIll aassssuummee lleess ffoorrmmaalliittééss ddoouuaanniièèrreess àà ll''eexxppoorrttaattiioonn •• AAcchheetteeuurr :: PPrreennddrree lliivvrraaiissoonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aauu ppooiinntt ffrroonnttiièèrree ccoonnvveennuu.. IIll aassssuurree lleess ffoorrmmaalliittééss ddoouuaanniièèrreess àà ll''iimmppoorrttaattiioonn.. LLeess ddeeuuxx ppaarrttiieess ddooiivveenntt ssee mmeettttrree dd''aaccccoorrdd ssuurr llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddee ll''aassssuurraannccee ssuurr llaa ttoottaalliittéé dduu ppaarrccoouurrss.. SSeelloonn llaa rréévviissiioonn 22000000,, ss''iill yy aa ttrraannssbboorrddeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ((ppaassssaaggee dd''uunn vvééhhiiccuullee ddaannss uunn aauuttrree)),, lleess ffrraaiiss eett rriissqquueess ccoonncceerrnnaanntt llee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett llee rreecchhaarrggeemmeenntt ssoonntt àà llaa cchhaarrggee ddee ll''aacchheetteeuurr,, ssaauuff mmeennttiioonn eexxpprreessssee.. LLaa lliivvrraaiissoonn ss''eeffffeeccttuuee àà llaa ffrroonnttiièèrree,, aauu lliieeuu ccoonnvveennuu,, mmaaiiss aavvaanntt llaa ffrroonnttiièèrree ddoouuaanniièèrree dduu ppaayyss aaddjjaacceenntt,, mmaarrcchhaannddiissee nnoonn ddéécchhaarrggééee.. LLaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss,, cc''eesstt llee mmêêmmee vvééhhiiccuullee qquuii vvaa ttrraannssppoorrtteerr jjuussqquu''àà ddeessttiinnaattiioonn ffiinnaallee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. DDaannss ccee ccaass,, IIll nn''yy aa ppaass ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee àà llaa ffrroonnttiièèrree.. CC''eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee,, llee tteerrmmee DDAAFF aa pprréévvuu qquuee llee vveennddeeuurr ppoouuvvaaiitt,, àà llaa ddeemmaannddee eett aauuxx ffrraaiiss eett rriissqquueess ddee ll''aacchheetteeuurr,, ccoonncclluurree uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppoouurr llaa ppaarrttiiee aauu--ddeellàà dduu ppooiinntt ffrroonnttaalliieerr eett jjuussqquu''àà llaa ddeessttiinnaattiioonn ffiinnaallee cchhooiissiiee ppaarr ll’’aacchheetteeuurr.. NNBB :: PPrrééfféérreezz DDEESS oouu DDEEQQ àà DDAAFF ssii llaa ffrroonnttiièèrree nn''eesstt ppaass uunnee ffrroonnttiièèrree tteerrrreessttrree,, uunn ppoorrtt ppaarr eexxeemmppllee.. IIll ccoonnvviieenntt ddee bbiieenn pprréécciisseerr ll''eennddrrooiitt ddee llaa ffrroonnttiièèrree.. EExxeemmppllee :: uunn eexxppoorrttaatteeuurr ffrraannççaaiiss vveenndd àà uunn PPoolloonnaaiiss ""ffrraannccoo ffrroonnttiièèrree ggeerrmmaannoo--ppoolloonnaaiissee"".. OOùù ssee ssiittuuee llee lliieeuu ddee ttrraannssffeerrtt eexxaacctt ?? IInnccootteerrmm àà éévviitteerr ddaannss lleess éécchhaannggeess iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. DDEESS == DDEELLIIVVEERREEDD EEXX SSHHIIPP ……((ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: àà ll’’aarrrriivvééee •• VVeennddeeuurr :: LLee vveennddeeuurr cchhooiissiitt llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, ccoonncclluutt,, ppaaiiee llee ffrreett.. IIll ssuuppppoorrttee lleess ffrraaiiss eett rriissqquueess dduu ttrraannssppoorrtt.. LLee ttrraannssffeerrtt ddeess ffrraaiiss eett rriissqquueess ssee ffaaiitt àà bboorrdd dduu nnaavviirree aauu ppooiinntt ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt dduu ppoorrtt dd''aarrrriivvééee aavvaanntt llee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. •• AAcchheetteeuurr :: RRéécceeppttiioonnnneerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd dduu nnaavviirree aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn eett ppaayyeerr lleess ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt..
 12. 12. NNBB :: CCeett IInnccootteerrmm –– ppeeuu uussiittéé –– ttrroouuvvee ssoonn uuttiilliittéé qquuaanndd lleess rriissqquueess ddooiivveenntt êêttrree ttrraannssfféérrééss ddaannss llee ppoorrtt ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt.. PPaarr eexxeemmppllee,, eett cc''eesstt llee ccaass llee pplluuss ffrrééqquueenntt,, qquuaanndd oonn nnee ppeeuutt ppaass ddéétteerrmmiinneerr àà ll''aavvaannccee ll''aacchheetteeuurr dd''uunnee mmaarrcchhaannddiissee,, vvooiirree qquuaanndd oonn nnee ppeeuutt ppaass ddéétteerrmmiinneerr pprréécciisséémmeenntt llee ppoorrtt dd''aarrrriivvééee.. CC''eesstt llee ccaass ddeess vveenntteess ddee ""ccoommmmooddiittiieess"" ((ccaafféé,, mmiinneerraaiiss,, aacciieerrss)) qquuii ffoonntt ll''oobbjjeett ddee pplluussiieeuurrss aacchhaattss//vveenntteess,, ddoonncc ppaarrffooiiss ddee ddéérroouutteemmeennttss ddee nnaavviirreess eenn ccoouurrss ddee ttrraannssppoorrtt.. LLaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr llee vveennddeeuurr rreeccoouuvvrree uunn ééttaatt pphhyyssiiqquuee ((mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunn bbaatteeaauu aauu ppoorrtt)) mmaaiiss iimmpplliiqquuee aauussssii uunnee ssiittuuaattiioonn jjuurriiddiiqquuee :: qquuee ll’’aacchheetteeuurr ssooiitt eenn ppoosssseessssiioonn dduu ddooccuummeenntt lluuii ppeerrmmeettttaanntt ddee pprreennddrree lliivvrraaiissoonn.. DDEEQQ == DDEELLIIVVEERREEDD EEXX QQUUAAYY ……((ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: àà ll’’aarrrriivvééee •• VVeennddeeuurr :: LLee vveennddeeuurr mmeett llaa mmaarrcchhaannddiissee àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll''aacchheetteeuurr,, ddééddoouuaannééee eexxppoorrtt ssuurr llee qquuaaii aauu ppoorrtt ccoonnvveennuu.. •• AAcchheetteeuurr :: LLee ddééddoouuaanneemmeenntt iimmppoorrtt eesstt ddééssoorrmmaaiiss àà llaa cchhaarrggee ddee ll''aacchheetteeuurr.. LLeess ppaarrttiieess ddooiivveenntt ccoonnvveenniirr dd''uunn ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn mmaaiiss aauussssii dd''uunn qquuaaii.. SSii uunn qquuaaii nn''eesstt ppaass ccoonnvveennuu oouu ddéétteerrmmiinnéé ppaarr ll''uussaaggee,, llee vveennddeeuurr ppeeuutt cchhooiissiirr llee qquuaaii qquuii lluuii ccoonnvviieenntt llee mmiieeuuxx.. NNBB :: LLeess pprraattiicciieennss dduu CCoommmmeerrccee IInntteerrnnaattiioonnaall uuttiilliisseenntt rraarreemmeenntt ll''IInnccootteerrmm DDEEQQ.. IIll ffaauutt llee rréésseerrvveerr :: aa)) aauuxx aaffffaaiirreess ttrraaiittééeess eenn ""ppooiiddss eett qquuaalliittéé rreeccoonnnnuuss aauu ddéébbaarrqquueemmeenntt"",, aavveecc,, llee pplluuss ssoouuvveenntt,, ppeessaaggee eenn ccoonnttiinnuu eett pprriissee dd''éécchhaannttiilllloonnss ccoonnttrraaddiiccttooiirree ppaarr uunn eexxppeerrtt iinnddééppeennddaanntt ((oouu ddeeuuxx eexxppeerrttss,, uunn ppoouurr cchhaaqquuee ppaarrttiiee)) ppoouurr ddéétteerrmmiinneerr llee ppooiiddss eett llaa qquuaalliittéé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess lliivvrrééeess,, eett ppaarr ccoonnssééqquueenntt,, lleeuurr pprriixx.. eett//oouu bb)) lloorrssqquuee llee ddéécchhaarrggeemmeenntt àà qquuaaii eesstt aassssuurréé ppaarr llee nnaavviirree,, lloorrssqquuee llaa mmaannuutteennttiioonn ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt ffaaiitt ppaarrttiiee iinnttrriinnssèèqquuee dduu ffrreett mmaarriittiimmee.. CC''eesstt llee ccaass ddeess nnaavviirreess cciimmeennttiieerrss ddéécchhaarrggeeaanntt ppaarr aaiirr ppuullsséé lleeuurr ccaarrggaaiissoonn ddaannss ddeess ssiillooss,, ddee vvrraaccqquuiieerrss lliiqquuiiddeess ((vviinn,, jjuuss ddee ffrruuiittss,, eettcc..)) ppoommppaanntt ddaannss ddeess cciitteerrnneess àà tteerrrree.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee qquuaaii :: SSuuppppoosseezz qquuee llee qquuaaii ccoonnvveennuu nnee ssooiitt ppaass ddiissppoonniibbllee
 13. 13. eett qquuee llee nnaavviirree ttrraannssppoorrtteeuurr ssooiitt ppllaaccéé àà uunn aauuttrree qquuaaii ppaarr ll''aauuttoorriittéé ppoorrttuuaaiirree.. LL''aacchheetteeuurr aa pprréévvuu ddee cchhaarrggeerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssuurr ddeess wwaaggoonnss ppoouurr lleess aacchheemmiinneerr àà ll''iinnttéérriieeuurr dduu ppaayyss.. LLee qquuaaii cchhooiissii eesstt ppoouurrvvuu dd''uunn aaccccèèss ffeerr,, llee qquuaaii iimmppoosséé nnee ll''eesstt ppaass.. QQuuii vvaa ssuuppppoorrtteerr lleess ffrraaiiss ddee ttrraannssffeerrtt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dduu qquuaaii iimmppoosséé aauu qquuaaii cchhooiissii ?? LLee vveennddeeuurr bbiieenn ssûûrr,, eett cceettttee ssiittuuaattiioonn ppeeuutt ssee rréévvéélleerr eexxttrrêêmmeemmeenntt ccooûûtteeuussee ppoouurr lluuii.. IIll ffaauutt ddoonncc bbiieenn rrééfflléécchhiirr àà ll''uuttiilliittéé ddee ddééssiiggnneerr uunn qquuaaii,, ssaauuff àà aavvooiirr ddeess ggaarraannttiieess eenn ccaass ddee pprroobbllèèmmee.. •• PPrrééfféérreezz DDDDUU oouu DDDDPP àà DDEEQQ ssii llee vveennddeeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee lleess ffrraaiiss eett rriissqquueess ppoouurr llee ttrraannssffeerrtt àà qquuaaii àà uunn aauuttrree eennddrrooiitt ((tteerrmmiinnaall ddee ttrraannssppoorrtt,, eennttrreeppôôtt)) DDDDUU == DDEELLIIVVEERREEDD DDUUTTYY UUNNPPAAIIDD ……((lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: àà ll’’aarrrriivvééee DDDDUU eesstt uunn iinnccootteerrmm nnoouuvveeaauu qquuii ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunnee ooffffrree ccoommmmeerrcciiaallee eett vvaalloorriissee llaa ppoossiittiioonn dduu vveennddeeuurr ccaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ttrraannssppoorrttééee aauuxx rriissqquueess eett ffrraaiiss dduu vveennddeeuurr jjuussqquu''aauuxx llooccaauuxx ddee ll''aacchheetteeuurr.. DDoorréénnaavvaanntt,, llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ffrraaiiss ssee ffaaiitt sseelloonn llee mmêêmmee pprriinncciippee qquuee ppoouurr ll''IInnccootteerrmm FFCCAA.. •• VVeennddeeuurr :: LLee vveennddeeuurr mmeett llaa mmaarrcchhaannddiissee àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll''aacchheetteeuurr,, aauu lliieeuu ccoonnvveennuu ddaannss llee ppaayyss dd''iimmppoorrttaattiioonn.. •• AAcchheetteeuurr :: LL''aacchheetteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess ffoorrmmaalliittééss ddoouuaanniièèrreess iimmppoorrtt,, ddeess ddrrooiittss eett ttaaxxeess.. LLaa nnoouuvveeaauuttéé 22000000 ccoonnssiissttee eenn uunnee pprréécciissiioonn qquuaanntt aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt dduu vvééhhiiccuullee ddee ttrraannssppoorrtt àà ddeessttiinnaattiioonn qquuii eesstt ddééssoorrmmaaiiss àà llaa cchhaarrggee ddee ll''aacchheetteeuurr NNBB :: LLaa lliivvrraaiissoonn aa lliieeuu :: qquuaanndd llee lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu eesstt ssiittuuéé ddaannss lleess llooccaauuxx ddee ll''aacchheetteeuurr oouu ttoouutt aauuttrree lliieeuu ddééssiiggnnéé ppaarr ll''aacchheetteeuurr :: cc’’eesstt àà ddiirree lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé mmiissee àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll''aacchheetteeuurr ssuurr llee mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt nnoonn ddéécchhaarrggéé.. qquuaanndd llee lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn eesstt ttoouutt aauuttrree lliieeuu qquuee cceelluuii iinnddiiqquuéé pprrééccééddeemmmmeenntt :: lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé cchhaarrggééee ssuurr llee mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt ddee ccoolllleeccttee ffoouurrnnii ppaarr ll''aacchheetteeuurr oouu ppaarr ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee aaggiissssaanntt ppoouurr ssoonn ccoommppttee..
 14. 14. CCee ppaarrttaaggee eesstt ccllaaiirr,, lleess aacchheetteeuurrss eenn DDDDUU nnee ppoouurrrroonntt pplluuss ssee vvooiirr rrééccllaammeerr ddeess ffrraaiiss ddee mmaannuutteennttiioonn,, ""ppaarrttiicciippaattiioonn aauu ddééppoottaaggee"",, eennttrreeppoossaaggee,, eettcc.. ss''iillss aacchhèètteenntt DDDDUU.. DDèèss llaa vveerrssiioonn 11999900,, ll''iinnccootteerrmm DDDDUU aavvaaiitt pprréévvuu qquuee llaa lliivvrraaiissoonn ppuuiissssee aavvooiirr lliieeuu ddaannss uunn aauuttrree lliieeuu qquuee lleess llooccaauuxx ddee ll''aacchheetteeuurr,, mmaaiiss ddaannss llaa vveerrssiioonn 22000000,, llaa nnoouuvveeaauuttéé eesstt qquu''oonn éévvooqquuee llee ""MMooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt ddee ccoolllleeccttee ffoouurrnnii ppaarr ll''aacchheetteeuurr"".. EExxpplliicciitteemmeenntt,, oonn ssuuggggèèrree ddoonncc qquu''iill yy aa rrééeexxppééddiittiioonn.. DDDDPP == DDEELLIIVVEERREEDD DDUUTTYY PPAAIIDD…… ((lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu)) TTyyppee ddee vveennttee :: àà ll’’aarrrriivvééee •• VVeennddeeuurr :: LLee vveennddeeuurr aa iiccii ll''oobblliiggaattiioonn mmaaxxiimmaallee,, lleess ttrraannssffeerrttss ddee ffrraaiiss eett ddee rriissqquueess ssee ffoonntt àà llaa lliivvrraaiissoonn cchheezz ll''aacchheetteeuurr.. LLee ddééddoouuaanneemmeenntt iimmppoorrtt lluuii iinnccoommbbee aauussssii !! •• AAcchheetteeuurr :: PPrreennddrree lliivvrraaiissoonn aauu lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu eett ppaayyeerr lleess ffrraaiiss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. RReemmaarrqquuee :: LLoorrssqquu''uunn eexxttrraa--eeuurrooppééeenn vveenndd DDDDPP àà ssoonn cclliieenntt ffrraannççaaiiss,, iill ddooiitt aaccqquuiitttteerr aauu ttrraannssiittaaiirree qquuii aa pprrooccééddéé aauuxx ffoorrmmaalliittééss ddee ddoouuaannee iimmppoorrtt,, ""lleess ffrraaiiss ddee ddééddoouuaanneemmeenntt"",, cc''eesstt àà ddiirree lleess hhoonnoorraaiirreess dd''aaggrréééé eenn ddoouuaannee ((HHAADD)),, bbiieenn ssûûrr,, mmaaiiss aauussssii lleess ddrrooiittss eett llaa TTVVAA.. CCoommmmeenntt uunn eexxttrraa--eeuurrooppééeenn ppeeuutt--iill rrééccuuppéérreerr ddee llaa TTVVAA ffrraannççaaiissee ?? SS''iill nn''eesstt ppaass aassssuujjeettttii eenn FFrraannccee,, iill nnee ppoouurrrraa ppaass rrééccuuppéérreerr cceettttee TTVVAA,, ssaauuff ss''iill ddééssiiggnnee uunn ""rreepprréésseennttaanntt ffiissccaall""......CC''ééttaaiitt tteelllleemmeenntt pplluuss ffaacciillee ddee ppaarrttaaggeerr lleess oobblliiggaattiioonnss eennttrree ll''aacchheetteeuurr eett llee vveennddeeuurr :: aauu vveennddeeuurr,, lleess HHAADD eett lleess ddrrooiittss ((nnoonn rrééccuuppéérraabblleess)) eett aauu ffrraannççaaiiss,, llaa TTVVAA.. AAffiinn ddee ccoonnvveenniirr dduu mmêêmmee ppaarrttaaggee,, uunnee ""ccllaauussee eexxpplliicciittee"" ccoommmmee ppoouurr lleess aauuttrreess ""vvaarriiaanntteess"",, ddeevvrraa êêttrree rrééddiiggééee ddaannss llee ccoonnttrraatt.. EExxppoorrttaatteeuurrss !! LLeess iinnccootteerrmmss ssoonntt uunnee nnoorrmmee aaddmmiissee ddaannss llee mmoonnddee eennttiieerr.. ÀÀ ccee ttiittrree,, ccoommmmee ttoouutteess lleess nnoorrmmeess ((iinndduussttrriiee,, qquuaalliittéé,, ppoolllluuttiioonn)),, lleeuurr aappppeellllaattiioonn nnee ssoouuffffrree aauuccuunnee ddiivveerrggeennccee.. UUttiilliisseezz lleess sseeuulleess aabbrréévviiaattiioonnss nnoorrmmaalliissééeess.. oonn pprroohhiibbeerraa ttoouutt aauuttrree ccooddee !! EEtt ccoommmmee ttoouuttee nnoorrmmee,, iill ffaauutt yy ffaaiirree eexxpplliicciitteemmeenntt rrééfféérreennccee.. CCoommmmee lleess cchheevvaauuxx DDIINN oouu llee IISSOO 99000022,, lleess ttrrooiiss lleettttrreess ddee ll''iinnccootteerrmm ddooiivveenntt êêttrree ssuuiivviieess,, oouuttrree ddeess lliieeuuxx ccoonnvveennuuss,, ddee llaa mmeennttiioonn ""IInnccootteerrmm"",, vvooiirree ""IInnccootteerrmm IICCCC"".. NN’’hhééssiitteezz ppaass àà ffaaiirree aappppeell àà uunn ccaabbiinneett ddee jjuurriisstteess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..
 15. 15. LLaa tteennddaannccee aaccttuueellllee dduu ccoommmmeerrccee iinntteerrnnaattiioonnaall ssee ccoonnccrrééttiissee ppaarr llee ffaaiitt qquuee ll''aacchheetteeuurr eesstt ddéécchhaarrggéé ddee ttoouutt ssoouuccii ddee llooggiissttiiqquuee.. CCeellaa vvaalloorriissee llaa ppoossiittiioonn ddee ll''eexxppoorrttaatteeuurr.. IIll eesstt nnéécceessssaaiirree ddee bbiieenn nnééggoocciieerr lleess tteerrmmeess dduu ccoonnttrraatt lloorrss dd''uunnee pprreemmiièèrree eexxppééddiittiioonn eett ssuurrttoouutt ddaannss llee ccaass ddeess ppaayyss àà rriissqquuee ooùù uunn ccrrééddiitt ddooccuummeennttaaiirree ccoommmmee mmooyyeenn ddee ppaaiieemmeenntt sseerraa ccoonnsseeiilllléé.. IInnccootteerrmmss UUSS AATTTTEENNTTIIOONN !! LLeess IINNCCOOTTEERRMMSS aamméérriiccaaiinnss UUSSAA ((RREEVVIISSEEDD AAMMEERRIICCAANN FFOORREEIIGGNN TTRRAADDEE DDEEFFIINNIITTIIOONNSS--11994411,, FFOORREEIIGGNN TTRRAADDEE DDEEFFIINNIITTIIOONNSS oouu UUNNIIFFOORRMM CCOOMMMMEERRCCIIAALL CCOODDEE,, UUCCCC)) nn’’oonntt ppaass ttoouutt àà ffaaiitt llaa mmêêmmee ssiiggnniiffiiccaattiioonn qquuee lleess IINNCCOOTTEERRMMSS iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. AAiinnssii uunn aamméérriiccaaiinn qquuii vvoouuss vveenndd FFOOBB NNeeww YYoorrkk,, ppoouurrrraaiitt vvoouuss eexxpplliiqquueerr qquuee cceellaa ssiiggnniiffiiee qquuee lleess ffrraaiiss dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt àà NNeeww YYoorrkk ssoonntt àà vvoottrree cchhaarrggee ((ssooiitt pprreessqquuee aauuttaanntt qquuee llee ffrreett mmaarriittiimmee NNeeww YYoorrkk // LLee HHaavvrree !!)) oouu FFOOBB LLaass VVeeggaass ((qquuii nn’’aa ppaass ddee ppoorrtt)) ccaarr iill vvoouuss aapppplliiqquuee llee «« FFOOBB FFaaccttoorryy »» vvaallaabbllee uunniiqquueemmeenntt aauuxx UUSSAA.. LLeess FFOOBB aamméérriiccaaiinnss ss''iinntteerrpprrèètteenntt ddee ffaaççoonnss ddiifffféérreenntteess,, iill ffaauutt iimmppéérraattiivveemmeenntt pprréécciisseerr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee lliivvrraaiissoonnss eenn ssttiippuullaanntt ddaannss llee ccoonnttrraatt ««IInnccootteerrmm FFOOBB NNeeww YYoorrkk,, IInntteerrnnaattiioonnaall CChhaammbbeerr ooff CCoommmmeerrccee IInnccootteerrmmss»».. LLooii rrééggiissssaanntt llee ccoonnttrraatt :: LLeess ddeeuuxx ppaarrttiieess ssoonntt ppllaaccééeess ddeevvaanntt ttrrooiiss ppoossssiibbiilliittééss :: •• rreetteenniirr llee ddrrooiitt dduu ppaayyss eexxppoorrttaatteeuurr :: CCee sseerraa bbiieenn ssoouuvveenntt llee ssoouuhhaaiitt dduu vveennddeeuurr qquuee ddee vvooiirr ssoonn ddrrooiitt ss''aapppplliiqquueerr ééttaanntt ddoonnnnéé qquu''iill ss''aaggiitt ddee cceelluuii qquu''iill ccoonnnnaaîîtt llee mmiieeuuxx.. CCee nn''eesstt cceeppeennddaanntt ppaass ttoouujjoouurrss llaa mmeeiilllleeuurree ssoolluuttiioonn.. EEnn eeffffeett,, cceerrttaaiinnss ddrrooiittss,, ccoommmmee llee ddrrooiitt ffrraannççaaiiss oouu bbeellggee,, pprroottèèggeenntt pplluuss ffoorrtteemmeenntt ll''aacchheetteeuurr;; •• rreetteenniirr llee ddrrooiitt dduu ppaayyss iimmppoorrttaatteeuurr :: CCee ddrrooiitt ppeeuutt--êêttrree pplluuss iinnttéérreessssaanntt ppoouurr ll''eexxppoorrttaatteeuurr lloorrssqquu''iill eesstt mmooiinnss ccoonnttrraaiiggnnaanntt mmaaiiss iill eesstt aalloorrss nnéécceessssaaiirree ddee llee ccoonnnnaaîîttrree eett ddee llee mmaaîîttrriisseerr ccaarr iill sseerraaiitt ddaannggeerreeuuxx dd''êêttrree ssoouummiiss àà uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ttoottaalleemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt iiggnnoorrééee;; •• rreetteenniirr llee ddrrooiitt dd''uunn ppaayyss ttiieerrss :: CCee cchhooiixx ppeerrmmeett ddee nneeuuttrraalliisseerr llee nnaattiioonnaalliissmmee jjuurriiddiiqquuee.. CC''eesstt ssoouuvveenntt uunn cchhooiixx uuttiilliisséé ddaannss uunn ssoouuccii
 16. 16. ccoommmmeerrcciiaall,, ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ddee ccoommpprroommiiss oouu ddee ccoommmmooddiittéé ((ddaannss llee ccaass ooùù llee ttrriibbuunnaall ccoommppéétteenntt aappppaarrttiieennddrraaiitt àà ccee ppaayyss ttiieerrss)).. NNBB :: llee ddrrooiitt ssuuiissssee eesstt àà cceett ééggaarrdd ssoouuvveenntt rreeccoommmmaannddéé,, ccaarr iill eesstt pplluuttôôtt ffaavvoorraabbllee àà ll''eexxppoorrttaatteeuurr eett ssuurrttoouutt,, iill aa ll''aavvaannttaaggee dd''aappppaarrtteenniirr àà uunn EEttaatt nneeuuttrree,, ccee qquuii eesstt uunn aattoouutt ppoouurr lleess ppaarrttiieess ddaannss llaa ccoonndduuiittee ddee llaa nnééggoocciiaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ..

×