Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CCAARRTTEE ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE DDEE NNAAVVIIGGAATTIIOONN
UUNNEE CCOONNCCEEPPTTIIOONN AAVVAANNCCÉÉEE DDEE LLAA NNAAVVI...
SSyyssttèèmmee ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiio...
QQuu''eesstt ccee qquuee ll''EECCDDIISS??
AACCRROONNYYMM AANNGGLLAAIISS ddee EElleeccttrroonniicc CChhaarrttss DDiisspplla...
CCAARRTTEE MMAARRIINNEE EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE VVEECCTTOORRIIEELLLLEE CC--MMAAPP
CC--MMaapp eesstt llee ppiioonnnniieerr...
llaa vviitteessssee dduu vvooiilliieerr eesstt iimmppoorrttaannttee.. IIll aa aauussssii uunn aavvaannttaaggee dduu ppooii...
-- FFoorrttee aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,,
-- MMuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ccaarrg...
LLEESS FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTEESS __
LL''EECCDDIISS iinntteerrpprrèèttee lleess ddoonnnnééeess ddee ll''EENNCC ppoouur...
RReemmoonntteerr aauuxx ddoonnnnééeess ssoouurrccee eesstt ppoossssiibbllee ccaarr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ...
LLeess ssyyssttèèmmeess éélleeccttrroonniiqquueess dd''ééccrraann eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ddee ccaarrttee ((EECCDD...
LLAA CCLLAASSSSEE BB DDEE TTRRAANNSSAASS AAIISS RREENNDD LLAA PPAAIIXX DDEE LL''EESSPPRRIITT AACCCCEESSSSIIBBLLEE __ LL''a...
LLee ccaattaalloogguuee ddee ccaarrttee eesstt ccoonnççuu ppoouurr llaa pprrééppaarraattiioonn ddeess ccoommmmaannddeess p...
m Google e-n-c - cartes-electroniques
m Google e-n-c - cartes-electroniques
m Google e-n-c - cartes-electroniques
m Google e-n-c - cartes-electroniques
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

m Google e-n-c - cartes-electroniques

284 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

m Google e-n-c - cartes-electroniques

 1. 1. CCAARRTTEE ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE DDEE NNAAVVIIGGAATTIIOONN UUNNEE CCOONNCCEEPPTTIIOONN AAVVAANNCCÉÉEE DDEE LLAA NNAAVVIIGGAATTIIOONN
 2. 2. SSyyssttèèmmee ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn EECCDDIISS LLooggiicciieellss ppoouurr ccaarrtteess ddee nnaavviiggaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee LL’’iinnttuuiittiivviittéé ddee ll''iinntteerrffaaccee ddee rreecchheerrcchhee KKoommppaassss vvoouuss ooffffrree llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''ééttuuddiieerr lleess LLooggiicciieellss ppoouurr ccaarrtteess ddee nnaavviiggaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee qquuee pprrooppoosseenntt lleess eennttrreepprriisseess ffrraannççaaiisseess.. GGaarraannttiisssseezz--vvoouuss ll''oobbtteennttiioonn dd’’uunnee iinnffoorrmmaattiioonn cciibbllééee eett ffiiaabbllee sseelloonn llaa ggééoo llooccaalliissaattiioonn ...... .. AAvveecc KKoommppaassss llaa ssiimmpplliicciittéé ss''iinnvviittee ddaannss vvooss rreecchheerrcchheess !! iill eesstt ttrrèèss aaiisséé ddee ccoonnttaacctteerr uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee ssoocciiééttééss ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee PPrrooggiicciieellss,, llooggiicciieellss dd''aapppplliiccaattiioonn.. CChhooiissiisssseezz uunn aannnnuuaaiirree pprrooffeessssiioonnnneell qquuii vvoouuss ooffffrree llaa mmuullttiipplliicciittéé ddeess eennttrreepprriisseess,, ddeess LLooggiicciieellss ppoouurr ccaarrtteess ddee nnaavviiggaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee eett ddeess pprriixx eenn sséélleeccttiioonnnnaanntt ddeess cceennttaaiinneess ddee rrééfféérreenncceess rrééggiioonnaalliissééeess.. LLeess pprrooffeessssiioonnnneellss ddee PPrrooggiicciieellss,, llooggiicciieellss dd''aapppplliiccaattiioonn ssee rrééffèèrreenntt ffrrééqquueemmmmeenntt aauuxx rrééfféérreenncceess dd’’eennttrreepprriisseess ddee LLooggiicciieellss ppoouurr ccaarrtteess ddee nnaavviiggaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee rrééppeerrttoorriiééeess ddaannss KKoommppaassss.. EEtt vvoouuss,, aavveezz--vvoouuss ppeennsséé àà ddyynnaammiisseerr ll''eeffffiicciieennccee ddee vvoottrree eennttrreepprriissee eenn aauuggmmeennttaanntt vvooss ddéémmaarrcchheess ddee pprroossppeeccttiioonn ddee LLooggiicciieellss ppoouurr ccaarrtteess ddee nnaavviiggaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee ??
 3. 3. QQuu''eesstt ccee qquuee ll''EECCDDIISS?? AACCRROONNYYMM AANNGGLLAAIISS ddee EElleeccttrroonniicc CChhaarrttss DDiissppllaayy IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemm.. CC''eesstt uunn ssyyssttèèmmee éélleeccttrroonniiqquuee ccaappaabbllee ddee vviissuuaalliisseerr llaa ppoossiittiioonn dd''uunn mmoobbiillee ssuurr llaa rreepprréésseennttaattiioonn dd''uunnee ccaarrttee àà ll''ééccrraann.. LLee ssyyssttèèmmee EECCDDIISS eesstt uunnee nnoorrmmee ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaallee ((rrééssoolluuttiioonn OOMMII AA881177((1199)))).. CCeerrttiiffiiéé,, aaccccoommppaaggnnéé ddee ssyyssttèèmmeess ddee ssaauuvveeggaarrddee,, iill ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ll''ééqquuiivvaalleenntt ddee llaa ccaarrttee ppaappiieerr.. CCee ssyyssttèèmmee ffoouurrnniitt uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee ffoonnccttiioonnss aannnneexxeess,, eesstt ttrrèèss ccooûûtteeuuxx eett nn''eesstt ppaass aaddaappttéé àà uunnee iinnssttaallllaattiioonn ssuurr ddeess nnaavviirreess ddee ppeettiittee ttaaiillllee.. EE CC SS __ SSiiggllee aannggllaaiiss ddee «« EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt SSyysstteemm »» ssyyssttèèmmee ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess.. NNoorrmmee:: IISSOO 1199337799 __ SSyyssttèèmmee éélleeccttrroonniiqquuee ccaappaabbllee ddee vviissuuaalliisseerr llaa ppoossiittiioonn dd''uunn mmoobbiillee ssuurr llaa rreepprréésseennttaattiioonn dd''uunnee ccaarrttee àà ll''ééccrraann,, mmaaiiss nnoonn aapppprroouuvvéé ppoouurr oobbtteenniirr ll''aappppeellllaattiioonn EECCDDIISS.. CCaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess __ IIll eexxiissttee ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess:: lleess ccaarrtteess vveeccttoorriieelllleess eett lleess ccaarrtteess mmaattrriicciieelllleess.. PPaarrmmii cceess ddeerrnniièèrreess iill ffaauutt ssééppaarreerr lleess ccaarrtteess ooffffiicciieelllleess ddeess ccaarrtteess pprriivvééeess..  LLaa ccaarrttee mmaattrriicciieellllee ooffffiicciieellllee ((RRaasstteerr NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt)) oouu ((ccaarrttee ddee nnaavviiggaattiioonn RRaasstteerr)) eesstt uunnee nnuumméérriissaattiioonn,, ((uunn ssccaann)) dd''uunnee ccaarrttee ppaappiieerr eexxiissttaannttee.. EEllllee ccoorrrreessppoonndd àà llaa nnoorrmmee SS--6611 ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee iinntteerrnnaattiioonnaallee..  LLaa ccaarrttee vveeccttoorriieellllee ooffffiicciieellllee ((EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt)) oouu ((ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn)) CC’’eesstt uunnee rreeccoonnssttrruuccttiioonn dd''uunnee ccaarrttee eexxiissttaannttee ooùù lleess éélléémmeennttss ppeeuuvveenntt êêttrree iinntteerrddééppeennddaannttss.. EEllllee ccoorrrreessppoonndd àà llaa nnoorrmmee SS--5577 ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee iinntteerrnnaattiioonnaallee SSeeuulleess lleess ccaarrtteess ooffffiicciieelllleess ddiissttrriibbuuééeess ssoouuss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dd''uunn oorrggaanniissmmee dd''ÉÉttaatt aaggrréééé ssoonntt rreeccoonnnnuueess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LLeeuurr uuttiilliissaattiioonn ssuuppppoossee lleeuurr mmiissee àà jjoouurr ddee mmaanniièèrree rréégguulliièèrree.. LLaa vveennttee eett lleess mmiisseess àà jjoouurr ddeess ccaarrtteess ssee ffaaiitt ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee PPRRIIMMAARR SSTTAAVVAANNGGEERR ppoouurr llaa FFrraannccee,, llee ttrraannssffeerrtt ddeess ccaarrtteess aaiinnssii qquuee ddeess ccoorrrreeccttiioonnss ss''eeffffeeccttuuee ppaarr uunnee lliiaaiissoonn ccrryyppttééee,, ccee ccrryyppttaaggee ppeerrmmeett dd''aassssuurreerr ll''aauutthheennttiicciittéé ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss aaiinnssii qquuee lleeuurr iinnttééggrriittéé.. LLee CCaannaaddaa uuttiilliissee uunn aauuttrree ddiissttrriibbuutteeuurr.. FFoonnccttiioonnnneemmeenntt __ LLee ssyyssttèèmmee vviissuuaalliissee lleess ccaarrtteess ddee nnaavviiggaattiioonn éélleeccttrroonniiqquueess,, ffoouurrnniitt eenn tteemmppss rrééeell ssuurr uunn ééccrraann lleess ddiifffféérreenntteess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaavviiggaattiioonn,, lleess ddaannggeerrss qquuee ppeeuuvveenntt rreennccoonnttrreerr lleess nnaavviiggaatteeuurrss ((hhaauuttss ffoonnddss,, eettcc..)),, llaa PPOOSSIITTIIOONN iinnssttaannttaannééee dduu nnaavviirree eenn ccoorrrrééllaattiioonn aavveecc llee SSyyssttèèmmee ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt ppaarr ssaatteelllliitteess,, lleess EEPPHHEEMMEERRIIDDEESS nnaauuttiiqquueess ccoommmmee ppaarr eexxeemmppllee ppoouurr lleess ccaallccuullss ddee lleevveerrss eett ccoouucchheerrss dduu ssoolleeiill,, lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddeess ffeeuuxx ccôôttiieerrss ((SSiiggnnaalliissaattiioonn mmaarriittiimmee)) aaiinnssii qquuee llee ssyyssttèèmmee rraaddaarr aannttiiccoolllliissiioonn AARRPPAA.. UUnnee mmiissee àà jjoouurr aauuttoommaattiiqquuee ddeess ddoonnnnééeess eesstt ddiissppoonniibbllee ((ssuuppppoorrtt CCDD,, ccoonnnneexxiioonn iinntteerrnneett vviiaa IINNMMAARRSSAATT)).. LL''aacchhaatt ddeess ccaarrtteess ccoommpprreenndd lleeuurr mmiissee àà jjoouurr ppoouurr uunnee aannnnééee.. CCee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett ddee ssoouullaaggeerr ll''ooffffiicciieerr eenn cchhaarrggee ddeess ccoorrrreeccttiioonnss eett aappppoorrttee uunnee pplluuss ggrraannddee rraappiiddiittéé ddaannss llaa mmiissee àà jjoouurr..
 4. 4. CCAARRTTEE MMAARRIINNEE EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE VVEECCTTOORRIIEELLLLEE CC--MMAAPP CC--MMaapp eesstt llee ppiioonnnniieerr ddeess ccaarrtteess mmaarriinneess éélleeccttrroonniiqquueess vveeccttoorriieelllleess :: llaa hhaauuttee tteecchhnnoollooggiiee aauu sseerrvviiccee,, nnoonn sseeuulleemmeenntt ddee llaa pprréécciissiioonn,, mmaaiiss aauussssii ddee llaa rraappiiddiittéé dd''oouuvveerrttuurree ddeess ffiicchhiieerrss,, eett eenn ffaavveeuurr dd''uunn ffaaiibbllee eennccoommbbrreemmeenntt ssuurr llee ddiissqquuee.. CC--MMaapp eesstt llaa rrééfféérreennccee ppoouurr lleess nnaavviiggaatteeuurrss ssuurr ttoouutteess lleess mmeerrss dduu mmoonnddee eett sseess ccaarrtteess ssoonntt uuttiilliissééeess ppaarr llaa mmaajjoorriittéé ddeess ssyyssttèèmmeess ddee nnaavviiggaattiioonn.. CCoommppaattiibblleess :: DDeecckkmmaann ffoorr WWiinnddoowwss eett MMaaxxsseeaa LLee llooggiicciieell ddee nnaavviiggaattiioonn MMaaxxSSeeaa LLee mmoodduullee mmééttééoo __ IIll vvoouuss ppeerrmmeett dd''aaffffiicchheerr ddeess ddoonnnnééeess mmééttééoo nnuumméérriiqquueess.. LLeess pprréévviissiioonnss vvoonntt ddee 4488 hheeuurreess àà 55 jjoouurrss,, ddeess bbaarrbbuulleess aavveecc llaa ffoorrccee eett llaa ddiirreeccttiioonn dduu vveenntt ssoonntt vviissiibblleess àà ll''ééccrraann.. LLeess zzoonneess ddéépprreessssiioonnnnaaiirreess aappppaarraaiisssseenntt eenn rroouuggee,, lleess zzoonneess eennttrree 1100 eett 2200 nnœœuuddss eenn vviioolleett eett lleess zzoonneess ddee ccaallmmee eenn bblleeuu.. VVoouuss ppoouuvveezz ddeemmaannddeerr uunnee aanniimmaattiioonn aaffiinn ddee vviissuuaalliisseerr ll''éévvoolluuttiioonn ddaannss lleess hheeuurreess eett jjoouurrss àà vveenniirr.. VVoouuss ppoouuvveezz vvoouuss pprrooccuurreerr cceess iinnffoorrmmaattiioonnss ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee wwwwww..nnaavvcceenntteerr..ccoomm oouu aauupprrèèss ddee ffoouurrnniisssseeuurrss ssppéécciiaalliissééss tteellss MMééttééoo FFrraannccee oouu MMééttééoo CCoonnssuulltt ((pprréécciissiioonn 00,,11°° ppaarr 00,,11°°)).. LLee mmoodduullee rroouuttaaggee __ LL''oorrddiinnaatteeuurr ccaallccuullee aauuttoommaattiiqquueemmeenntt,, eenn ffoonnccttiioonn ddeess ppoollaaiirreess ((vviitteessssee tthhééoorriiqquuee dduu bbaatteeaauu eenn ffoonnccttiioonn ddee ll''aannggllee eett ddee llaa ffoorrccee dduu vveenntt)),, ddeess pprréévviissiioonnss mmééttééoo eett ddeess ccoouurraannttss eenn nnaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree,, llaa rroouuttee llaa pplluuss rraappiiddee ppoouurr aatttteeiinnddrree uunn ppooiinntt.. LLeess éécchhééaanncceess ssoonntt ffiixxééeess àà 22 hheeuurreess ((lliiggnneess jjaauunneess)) ssuurr ddeess ppéérriiooddeess ddee 2244 hheeuurreess ((lliiggnneess vviioolleetttteess)) eett ccee,, jjuussqquu’’àà llaa ffiinn dduu ffiicchhiieerr mmééttééoo.. LLee mmoodduullee ppeerrmmeett dd''ooppttiimmiisseerr llaa vviitteessssee eenn vvoouuss oorriieennttaanntt vveerrss lleess zzoonneess ddee vveennttss ddaannss lleessqquueelllleess
 5. 5. llaa vviitteessssee dduu vvooiilliieerr eesstt iimmppoorrttaannttee.. IIll aa aauussssii uunn aavvaannttaaggee dduu ppooiinntt ddee vvuuee ddee llaa ssééccuurriittéé ccaarr iill eessssaayyee dd''éévviitteerr lleess zzoonneess ddee mmaauuvvaaiiss tteemmppss.. CCeett aassppeecctt ppeeuutt êêttrree aacccceennttuuéé ppaarr ll''uuttiilliissaattiioonn ddee ppoollaaiirreess aarrttiiffiicciieelllleemmeenntt rréédduuiitteess ppaarr vveennttss ffoorrttss,, ccee qquuii aacccceennttuuee llaa rreecchheerrcchhee,, ppaarr ll''aallggoorriitthhmmee,, ddee rroouuttee ttrraavveerrssaanntt ddeess zzoonneess mmééttééoo pplluuss ffaavvoorraabblleess !! EEnn nnaavviiggaattiioonn ccôôttiièèrree,, ggrrââccee àà ll''aappppaarriittiioonn ddee ffiicchhiieerrss mmééttééoo pprréécciiss,, tteell llee mmooddèèllee AAllaaddiinn ddee MMééttééoo FFrraannccee ((ddiissppoonniibbllee ppaarr llee sseerrvviiccee NNaavviimmaaiill,, wwwwww..mmeetteeooffrraannccee..ffrr)) eett àà llaa pprriissee eenn ccoommppttee ddeess ccoouurraannttss,, vvoouuss ddiissppoosseezz dd''uunn rrééeell pplluuss ppoouurr vvooss cchhooiixx ddee rroouuttee !! MMaaxxSSeeaa -- sseeccoonndd àà bboorrdd,, pprreemmiieerr ddee ssaa llaassssee VVéérriittaabbllee ttaabbllee àà ccaarrttee iinnffoorrmmaattiiqquuee,, MMaaxxSSeeaa ééqquuiippee ddeess mmiilllliieerrss ddee bbaatteeaauuxx àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee.. EEnn FFrraannccee,, cc''eesstt uunn vvéérriittaabbllee ssttaannddaarrdd iinnssttaalllléé ssuurr llaa mmaajjoorriittéé ddeess oorrddiinnaatteeuurrss eemmbbaarrqquuééss.. DDee ttrrèèss nnoommbbrreeuuxx sskkiippppeerrss eett rrééggaattiieerrss,, qquueellllee qquuee ssooiitt lleeuurr ddiisscciipplliinnee,, ffoonntt ccoonnffiiaannccee àà MMaaxxSSeeaa ppoouurr rrééaalliisseerr ttoouutteess lleess ooppéérraattiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn ssuurr ll''oorrddiinnaatteeuurr ddee bboorrdd.. UUnn ttaabblleeaauu ddee mmaarrcchhee vvoouuss iinnddiiqquuee pprréécciisséémmeenntt llaa ppoossiittiioonn,, llee ccaapp,, llaa vviitteessssee,, llee TTWWSS eett llee TTWWAA aaiinnssii qquuee llaa ddiissttaannccee eennttrree cchhaaqquuee WWAAYY--PPOOIINNTT eett cceellllee ppaarrccoouurruuee ddeeppuuiiss llee ddééppaarrtt.. MMaaxxSSeeaa ppeeuutt aauussssii aaffffiicchheerr lleess ccoouurraannttss ddee mmaarrééeess oouu lleess hhaauutteeuurrss dd''eeaauu ddaannss lleess ppoorrttss ((aattllaass vveenndduu ssééppaarréémmeenntt)).. OOcceeaann DDaattaa SSyysstteemm,, rreevveennddeeuurr MMaaxxSSeeaa,, vvoouuss gguuiiddeerraa ppoouurr llee cchhooiixx ddee vvoottrree ccoonnffiigguurraattiioonn eett ddee llaa ccaarrttooggrraapphhiiee llaa mmiieeuuxx aaddaappttééee àà vvoottrree pprrooggrraammmmee ddee nnaavviiggaattiioonn eett vvoouuss aaiiddeerraa ppoouurr ll''iinnssttaallllaattiioonn eett llee ppaarraammééttrraaggee ddee MMaaxxSSeeaa.. MMaaxxSSeeaa ffoonnccttiioonnnnee aauussssii bbiieenn aavveecc ddeess ccaarrtteess vveeccttoorriieelllleess ((ttyyppee CC--MMaapp)) qquu''aavveecc ddeess ccaarrtteess ssccaannnnééeess ((ttyyppee MMaapp--mmeeddiiaa)).. CCoommppaattiibbllee aavveecc llaa mmaajjoorriittéé ddeess ccaarrtteess eexxiissttaanntteess ddaannss llee mmoonnddee,, MMaaxxSSeeaa ooffffrree llaa mmeeiilllleeuurree fflleexxiibbiilliittéé ppoossssiibbllee eett ttoouujjoouurrss lleess mmeeiilllleeuurreess ccaarrtteess ddiissppoonniibblleess,, qquueellllee qquuee ssooiitt llaa rrééggiioonn ooùù vvoouuss nnaavviigguueezz.. GGrrââccee àà llaa tteecchhnnoollooggiiee ""sseeaammlleessss"",, MMaaxxSSeeaa ccoommbbiinnee ddee mmaanniièèrree ddyynnaammiiqquuee ddeess éécchheelllleess ddiifffféérreenntteess eett ggaarraannttiitt uunn aaffffiicchhaaggee ccoonnttiinnuu.. BBiiooggrraapphhiiee YYvveess LLee FFrraanncc aa rreejjooiinntt llee SSHHOOMM eenn 11999922 ppoouurr ddééffiinniirr eett mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee ddee pprroodduuccttiioonn ccaarrttooggrraapphhiiqquuee.. IIll ppaarrttiicciippee àà llaa ddééffiinniittiioonn ddee llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn.. EEnn 11999977,, iill ddeevviieenntt cchheeff dduu sseerrvviiccee ccaarrttooggrraapphhiiee.. CCee sseerrvviiccee ééttaabblliitt llaa ccaarrttooggrraapphhiiee ooffffiicciieellllee àà ll''uussaaggee ddeess nnaavviiggaatteeuurrss,, ssoouuss ffoorrmmee iimmpprriimmééee oouu éélleeccttrroonniiqquuee,, àà ppaarrttiirr ddeess ddoonnnnééeess ccoolllleeccttééeess ppaarr llee SSHHOOMM __ LLEE CCOONNTTEEXXTTEE EEnn FFrraannccee,, llee SSeerrvviiccee HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee eett OOccééaannooggrraapphhiiqquuee ddee llaa MMaarriinnee -- llee SSHHOOMM -- eesstt rreessppoonnssaabbllee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn nnaauuttiiqquuee :: ccoolllleeccttee,, vvaalliiddaattiioonn,, ttrraaiitteemmeenntt eett ddiiffffuussiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss uuttiilleess aauuxx nnaavviiggaatteeuurrss,, cciivviillss oouu mmiilliittaaiirreess,, pprrooffeessssiioonnnneellss oouu ppllaaiissaanncciieerrss.. LLaa ccaarrttee mmaarriinnee iimmpprriimmééee eesstt llee ssuuppppoorrtt llee pplluuss ccoonnnnuu ddee llaa ddiiffffuussiioonn ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn nnaauuttiiqquuee.. IIll ss''aaggiitt dd''uunnee ssyynntthhèèssee ggrraapphhiiqquuee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. EEllllee ppeerrmmeett aauu nnaavviiggaatteeuurr ddee ssee ppoossiittiioonnnneerr,, ddee ttrraacceerr ssaa rroouuttee eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé eett ddee mmeettttrree eenn éévviiddeennccee lleess ddaannggeerrss.. AAuu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 8800,, uunn nnoouuvveeaauu ccoonncceepptt eesstt aappppaarruu,, cceelluuii ddee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn.. EEnn eeffffeett,, lleess pprrooggrrèèss ddee ll''éélleeccttrroonniiqquuee eett ddee ll''iinnffoorrmmaattiiqquuee ccoonndduuiissiirreenntt àà iimmaaggiinneerr uunn ssyyssttèèmmee ssuuppeerrppoossaanntt àà ll''ééccrraann llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree eett llaa ccaarrttee mmaarriinnee nnuumméérriissééee.. PPaarraallllèèlleemmeenntt,, lleess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess ssee ddeevvaaiieenntt ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx éévvoolluuttiioonnss ccoonnssiiddéérraabblleess ddeess mmooddeess ddee nnaavviiggaattiioonn mmooddeerrnnee ::
 6. 6. -- FFoorrttee aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, -- MMuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddaannggeerreeuusseess,, -- AAuuggmmeennttaattiioonn ddeess ttiirraannttss dd''eeaauu,, -- AAppppaarriittiioonn ddeess nnaavviirreess rraappiiddeess,, -- DDiimmiinnuuttiioonn ddeess eeffffeeccttiiffss eenn ppaasssseerreellllee,, -- AAppppaarriittiioonn ddee ssyyssttèèmmeess pprréécciiss ddee rraaddiioollooccaalliissaattiioonn ppaarr ssaatteelllliittee.. DDaannss ccee ccoonntteexxttee,, llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ss''aavvèèrree êêttrree llee ssyyssttèèmmee aatttteenndduu ppoouurr ggaarraannttiirr uunnee nnaavviiggaattiioonn eeffffiiccaaccee eett ssûûrree.. EEnn 11998855 ddéébbuuttaa llaa ccoonncceerrttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eenn vvuuee ddee ddééffiinniirr uunnee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddeessttiinnééee àà êêttrree hhoommoolloogguuééee aauu mmêêmmee ttiittrree qquuee lleess ddooccuummeennttss iimmpprriimmééss ooffffiicciieellss cciittééss ddaannss llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII)) ssuurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee eenn mmeerr.. CCeettttee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ooffffiicciieellllee eesstt ll''EECCDDIISS -- EElleeccttrroonniicc CChhaarrtt DDiissppllaayy aanndd IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemm.. LLaa ccoonncceerrttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ss''eesstt aarrttiiccuullééee aauuttoouurr ddee ttrrooiiss ppôôlleess :: -- ll''OOrrggaanniissaattiioonn HHyyddrrooggrraapphhiiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOHHII)) qquuii rreeggrroouuppee uunnee ssooiixxaannttaaiinnee ddee sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx :: cceess ddeerrnniieerrss pprroodduuiisseenntt lleess ddoonnnnééeess ccaarrttooggrraapphhiiqquueess ooffffiicciieelllleess eett aappppoorrtteenntt ll''eexxppeerrttiissee nnaauuttiiqquuee ;; -- ll''OOMMII ppoouurr ll''eexxpprreessssiioonn ddeess bbeessooiinnss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett ll''ééttaabblliisssseemmeenntt ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ;; ddeeuuxx oorrggaanniissaattiioonnss dd''iinndduussttrriieellss,, llaa CCoommmmiissssiioonn EElleeccttrrootteecchhnniiqquuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((CCEEII)) ppoouurr llee ccoonnttrrôôllee eett llaa ffaaiissaabbiilliittéé ddeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss eexxiiggééeess ppaarr ll''OOHHII eett ll''OOMMII,, eett llee CCoommiittéé IInntteerrnnaattiioonnaall RRaaddiioo MMaarriittiimmee ((CCIIRRMM)) eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr lleess ttrraannssmmiissssiioonnss ddee ddoonnnnééeess ddee tteennuuee àà jjoouurr.. DDeeppuuiiss 11999977,, uunn eennsseemmbbllee ddee nnoorrmmeess eett ddee ssppéécciiffiiccaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddééffiinniisssseenntt ll''EECCDDIISS.. QQUU''EESSTT CCEE QQUU''UUNN EECCDDIISS UUnn EECCDDIISS eesstt bbiieenn pplluuss qquu''uunn VVIISSUUAALLIISSAATTEEUURR ddee ccaarrtteess nnuumméérriiqquueess.. IIll eesstt àà llaa ffooiiss uunn ssyyssttèèmmee dd''iinnffoorrmmaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee eett uunn ssyyssttèèmmee dd''eexxppeerrttiissee nnaauuttiiqquuee.. -- IIll eesstt ccaappaabbllee dd''aaffffiicchheerr ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa nnaavviiggaattiioonn.. -- IIll aallllèèggee llee ttrraavvaaiill eenn ppaasssseerreellllee ppaarr llee ppoossiittiioonnnneemmeenntt eenn ccoonnttiinnuu,, ppaarr sseess ffaacciilliittééss ddee pprrééppaarraattiioonn eett ddee ssuuiivvii ddee rroouuttee.. -- IIll ddéécclleenncchhee ddeess aallaarrmmeess eenn ffoonnccttiioonn ddeess cciirrccoonnssttaanncceess ddee nnaavviiggaattiioonn.. -- IIll eennttrreettiieenntt llee jjoouurrnnaall ddee nnaavviiggaattiioonn.. -- IIll ffaacciilliittee llaa tteennuuee àà jjoouurr ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess.. LL''ééqquuiippeemmeenntt eemmbbaarrqquuéé qquuii ppeerrmmeett ddee vviissuuaalliisseerr eett dd''eexxppllooiitteerr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt dd''uunnee ppaarrtt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess -- lleess EENNCC -- eett dd''aauuttrree ppaarrtt lleess ppoossiittiioonnss,, ccaapp eett vviitteessssee ffoouurrnniiss eenn tteemmppss rrééeell ppaarr lleess ccaapptteeuurrss ddee nnaavviiggaattiioonn.. LLeess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss dduu ssyyssttèèmmee ssoonntt ddééffiinniieess ppaarr llaa nnoorrmmee SS--5522 ddee ll''OOHHII.. LLeess ssppéécciiffiiccaattiioonnss iinndduussttrriieelllleess ssoonntt ééttaabblliieess ppaarr llaa CCEEII.. LLaa ccoonnssttrruuccttiioonn eett llaa ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn ddeess mmaattéérriieellss ssoonntt dduu rreessssoorrtt ddee ll''iinndduussttrriiee.. LLaa ccoonnnneexxiioonn éévveennttuueellllee àà uunn rraaddaarr ppeerrmmeett eenn oouuttrree ddee rraasssseemmbblleerr ssuurr llee mmêêmmee ééccrraann lleess pprriinncciippaauuxx éélléémmeennttss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree __ LLee llooggiicciieell eesstt ppoouurrvvuu ddee ffoonnccttiioonnss dd''eexxppeerrttiissee nnaauuttiiqquuee ssuusscceeppttiibblleess dd''aaiiddeerr llee nnaavviiggaatteeuurr.. PPoouurr cceellaa ll''EECCDDIISS ccoommpprreenndd ddeeuuxx éélléémmeennttss pprriinncciippaauuxx :: __ UUnnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess,, aappppeellééee ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn oouu EENNCC -- EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall CChhaarrtt -- qquuii ccoonnttiieenntt ssoouuss uunnee ffoorrmmee nnuumméérriiqquuee aaddaappttééee ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ggééooggrraapphhiiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LLee ffoorrmmaatt ddeess EENNCC eesstt ddee ttyyppee vveecctteeuurr,, ddééffiinnii ppaarr llaa nnoorrmmee SS--5577 ddee ll''OOHHII.. __ LLeess EENNCC ssoonntt pprroodduuiitteess,, tteennuueess àà jjoouurr eett ddiiffffuussééeess ssoouuss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx..
 7. 7. LLEESS FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTEESS __ LL''EECCDDIISS iinntteerrpprrèèttee lleess ddoonnnnééeess ddee ll''EENNCC ppoouurr eenn ddéédduuiirree uunn aaffffiicchhaaggee ccoommppaattiibbllee aavveecc llaa ssiittuuaattiioonn dduu nnaavviirree eett lleess cchhooiixx dduu nnaavviiggaatteeuurr.. AAiinnssii llee nnaavviiggaatteeuurr aa llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ppeerrssoonnnnaalliisseerr ll''aaffffiicchhaaggee eenn ffoonnccttiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuii lluuii ssoonntt nnéécceessssaaiirreess eett eenn ffoonnccttiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee lluummiinnoossiittéé aammbbiiaannttee.. LLeess éélléémmeennttss bbaatthhyymmééttrriiqquueess ((zzoonneess ddee pprrooffoonnddeeuurrss,, rroocchheess,, ééppaavveess...... )) iinnccoommppaattiibblleess aavveecc llee ttiirraanntt dd''eeaauu dduu nnaavviirree ssoonntt mmiiss eenn éévviiddeennccee ppaarr uunnee ssyymmbboolliiqquuee aaddaappttééee.. LLee nnaavviiggaatteeuurr ppeeuutt iinntteerrrrooggeerr lleess oobbjjeettss rreepprréésseennttééss ((ddeessccrriippttiioonn dd''uunn pphhaarree,, dd''uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn mmaarriittiimmee......)).. IIll ddiissppoossee aauussssii dd''uunnee ppaalleettttee dd''oouuttiillss :: ddééffiinniittiioonn dd''uunnee rroouuttee,, rreeppoorrtt ddee rreellèèvveemmeennttss eett ddee ddiissttaanncceess,, ddiissttaanncceess ddee ggaarrddee...... CCoommmmee lleess ccaarrtteess mmaarriinneess iimmpprriimmééeess,, lleess EENNCC ssoonntt oorrggaanniissééeess eenn ggaammmmee dd''éécchheelllleess,, ddee llaa ccaarrttooggrraapphhiiee ddee ddééttaaiill àà llaa ccaarrttooggrraapphhiiee ggéénnéérraallee.. DDaannss uunnee ggaammmmee dd''éécchheelllleess ddoonnnnééee llee ppaassssaaggee dd''uunnee EENNCC àà ll''aauuttrree eesstt ttrraannssppaarreenntt ppoouurr ll''uuttiilliissaatteeuurr aauu ccoouurrss ddee ssaa nnaavviiggaattiioonn.. IIll eesstt ppoossssiibbllee ddee zzoooommeerr eett ddee ddééppllaacceerr llaa zzoonnee ddee llaa ccaarrttee aaffffiicchhééee.. LLoorrssqquuee qquuee llee zzoooomm ddeemmaannddéé nn''eesstt pplluuss ccoommppaattiibbllee aavveecc ll''éécchheellllee ddee ll''EENNCC,, llee ssyyssttèèmmee pprrooppoossee llee ppaassssaaggee aauuxx EENNCC ddee pplluuss ggrraannddee éécchheellllee éévveennttuueelllleemmeenntt ddiissppoonniibblleess.. LL''EECCDDIISS eesstt ccaappaabbllee ddee tteenniirr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt àà jjoouurr lleess EENNCC ssaannss rriissqquueerr ddee lleess ccoorrrroommpprree.. PPoouurr cceellaa,, lleess oorrddrreess ddee mmiissee àà jjoouurr,, ttrraannssmmiiss àà llaa mmeerr ppaarr IIMMMMAARRSSAATT oouu ppaarr lliiaaiissoonn ttéélléémmaattiiqquuee nnee ccoorrrriiggeenntt ppaass ll''EENNCC eellllee mmêêmmee.. IIllss ssoonntt ffuussiioonnnnééss aauu mmoommeenntt ddee llaa vviissuuaalliissaattiioonn.. AAiinnssii llaa ccaarrttee aaffffiicchhééee ppaarr ll''EECCDDIISS eesstt àà jjoouurr eenn ppeerrmmaanneennccee.. LLaa ggrraannddee rriicchheessssee ddee ll''EECCDDIISS eett ddee llaa nnoorrmmee SS--5522 ddee ll''OOHHII rrééssiiddee aauussssii ddaannss llaa ggeessttiioonn ddeess aallaarrmmeess qquuii ccoorrrreessppoonndd àà llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ddiissppoosseerr dd''uunn ssyyssttèèmmee eexxppeerrtt ssuusscceeppttiibbllee dd''aaiiddeerr llee nnaavviiggaatteeuurr.. CCeettttee aassssiissttaannccee eesstt dd''aauuttaanntt pplluuss ccrruucciiaallee qquuee lleess ccoonnddiittiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn ssoonntt ddiiffffiicciilleess.. SSeelloonn lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu nnaavviirree ((ttiirraanntt dd''eeaauu,, vviitteessssee,, rraayyoonn ddee ggiirraattiioonn)) ddeess aallaarrmmeess ssoonntt ddéécclleenncchhééeess àà llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee dd''uunnee cciirrccoonnssttaannccee ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuussee :: rroouuttee vveerrss uunn oobbssttaaccllee,, rroouuttee àà ccoonnttrree sseennss dd''uunn ddiissppoossiittiiff ddee ssééppaarraattiioonn ddee ttrraaffiicc,, ééccaarrtt àà llaa rroouuttee pprréévvuuee...... LLEESS DDOONNNNEEEESS __ CCeess ffoonnccttiioonnss dd''eexxppeerrttiissee nnéécceessssiitteenntt uunnee ssttrruuccttuurraattiioonn ddeess ddoonnnnééeess sseelloonn llee ttyyppee vveecctteeuurr ddééffiinnii ppaarr llaa nnoorrmmee SS--5577 ddee ll''OOHHII.. LL''EENNCC eesstt uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ddaannss llaaqquueellllee cchhaaqquuee oobbjjeett eesstt ddééccrriitt ddee ffaaççoonn sséémmaannttiiqquuee eett ppoossssèèddee uunnee ggééoommééttrriiee.. CCeeccii ppeerrmmeett ppaarr eexxeemmppllee aauu llooggiicciieell ddee rreeccoonnnnaaîîttrree ll''iinntteerrsseeccttiioonn dd''uunnee rroouuttee eett dd''uunnee zzoonnee ppaarrttiiccuulliièèrree.. CChhaaqquuee oobbjjeett ddééccrriitt eesstt iinntteerrpprrééttéé ppaarr ll''EECCDDIISS ppoouurr êêttrree aaffffiicchhéé eett eexxppllooiittéé ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa nnoorrmmee SS--5522.. LLee cchhooiixx dd''uunn ffoorrmmaatt iimmaaggee ((ssoorrttee ddee pphhoottooccooppiiee nnuumméérriiqquuee ddee llaa ccaarrttee iimmpprriimmééee)) ccoommmmuunnéémmeenntt aappppeelléé RRAASSTTEERR aauurraaiitt eeuu ppoouurr aavvaannttaaggee llaa rraappiiddiittéé ddee pprroodduuccttiioonn.. CCeeppeennddaanntt ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddeevviieenntt ttoottaalleemmeenntt iinneerrttee eett lleess ffoonnccttiioonnss éévvoolluuééeess dduu ssyyssttèèmmee ssoonntt iinnooppéérraanntteess.. CCeeppeennddaanntt,, lleess ddoonnnnééeess VVEECCTTEEUURR ssoonntt lloonngguueess àà pprroodduuiirree.. CC''eesstt ppoouurrqquuooii ll''OOMMII aa aaddooppttéé eenn ddéécceemmbbrree 11999988 uunn aammeennddeemmeenntt àà llaa nnoorrmmee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee ll''EECCDDIISS.. IIll ooffffrree llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''uuttiilliisseerr uunn EECCDDIISS ddaannss lleess ddeeuuxx mmooddeess,, vveecctteeuurr eett rraasstteerr.. LLoorrssqquuee lleess EENNCC nnéécceessssaaiirreess ssoonntt ddiissppoonniibblleess,, ll''EECCDDIISS lleess eexxppllooiittee.. SSiinnoonn ll''EECCDDIISS ppeeuutt uuttiilliisseerr eenn mmooddee ddééggrraaddéé ddeess ddoonnnnééeess rraasstteerr.. TToouutteeffooiiss,, ddeess ffoonnccttiioonnnnaalliittééss iimmppoorrttaanntteess ssoonntt iinnooppéérraanntteess eett ll''eemmppllooii ssiimmuullttaannéé dd''uunn ppoorrtteeffeeuuiillllee ddee ccaarrtteess iimmpprriimmééeess eesstt iimmppoosséé.. LLaa pprroodduuccttiioonn dd''uunnee EENNCC ssuuppppoossee ddee nnoommbbrreeuuxx ttrraavvaauuxx.. PPoouurr ééttaabblliirr lleess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess ppoouurr EECCDDIISS,, iill nnee ssuuffffiitt ppaass ddee ccooppiieerr llaa ccaarrttee iimmpprriimmééee.. IIll ss''aaggiitt dd''eexxpprriimmeerr llaa rrééaalliittéé hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee nnoonn pplluuss ppaarr llee ddeessssiinn mmaaiiss ppaarr uunn ffoorrmmaalliissmmee bbeeaauuccoouupp pplluuss eexxiiggeeaanntt.. LL''iinnffoorrmmaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee pprréésseennttééee ssuurr lleess ccaarrtteess iimmpprriimmééeess eesstt ddéérriivvééee dd''uunnee ddooccuummeennttaattiioonn bbeeaauuccoouupp pplluuss vvoolluummiinneeuussee.. LLeess lleevvééss hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess eenn ssoonntt uunnee ssoouurrccee eesssseennttiieellllee.. AAuussssii,, ffaauutt--iill ppoouuvvooiirr rreemmoonntteerr aauuxx iinnffoorrmmaattiioonnss ssoouurrcceess.. CCeeccii eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr ccoommpplléétteerr lleess ddoonnnnééeess nnoonn eexxpplliicciitteemmeenntt ffiigguurrééeess eett aassssuurreerr lleess ffoonnccttiioonnss éévvoolluuééeess ddee ll''EECCDDIISS.. LLaa pprroodduuccttiioonn ddeess EENNCC ddeemmaannddee ddoonncc :: -- DDeess ttrraavvaauuxx ddee nnuumméérriissaattiioonn,, -- DD''eennrriicchhiirr llaa sséémmaannttiiqquuee ddeess oobbjjeettss,, -- DDee ssttrruuccttuurreerr ll''iinnffoorrmmaattiioonn..
 8. 8. RReemmoonntteerr aauuxx ddoonnnnééeess ssoouurrccee eesstt ppoossssiibbllee ccaarr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''ééllaabboorraattiioonn ddeess EENNCC iinnccoommbbee àà cchhaaqquuee ééttaatt ddaannss sseess eeaauuxx ddee jjuurriiddiiccttiioonn.. IIll ss''aaggiitt llàà dd''uunn pprriinncciippee aaddooppttéé eenn 11999944 ppaarr ll''OOHHII ddaannss llee ccaaddrree dduu sscchhéémmaa ddee bbaassee ddee ddoonnnnééeess mmoonnddiiaallee,, aappppeelléé sscchhéémmaa WWEENNDD ((WWoorrllddwwiiddee EElleeccttrroonniicc NNaavviiggaattiioonnaall cchhaarrtt DDaattaabbaassee)).. CCee sscchhéémmaa ddiissttiinngguuee llaa ccoonnssttiittuuttiioonn eett llaa tteennuuee àà jjoouurr ddeess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess eett lleeuurr ddiiffffuussiioonn.. LLaa ccoonnssttiittuuttiioonn eett llaa tteennuuee àà jjoouurr ddeess EENNCC ssoonntt dduu rreessssoorrtt ddeess sseerrvviicceess hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx.. LLeeuurr ddiiffffuussiioonn eesstt dduu rreessssoorrtt ddee cceennttrreess rrééggiioonnaauuxx ddee ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess EENNCC,, aappppeelléé RREENNCC.. LLee pprreemmiieerr RREENNCC aa ccoommmmeennccéé ssoonn sseerrvviiccee ssoouuss llee nnoomm ddee PPRRIIMMAARR eenn 11999999.. IIll eesstt ééttaabbllii eenn NNoorrvvèèggee eett rreeggrroouuppee ddee nnoommbbrreeuuxx ppaayyss eeuurrooppééeennss ddoonntt llaa FFrraannccee.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN LLee SSHHOOMM eesstt ttrrèèss aaccttiiff ddaannss llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ccoonncceepptt dd''EECCDDIISS ddeeppuuiiss llee ddéébbuutt dduu pprroojjeett.. LLaa pprroommoottiioonn ddee ll''EECCDDIISS ssee jjuussttiiffiiee ppaarr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee mmooddeerrnnee eett ppaarr llaa ddiivveerrssiittéé ddeess bbeessooiinnss qquu''iill ppeerrmmeett ddee ssaattiissffaaiirree.. LL''EECCDDIISS ppeerrmmeett dd''eennvviissaaggeerr ddee mmuullttiipplleess ddéévveellooppppeemmeennttss eett aapppplliiccaattiioonnss qquuii rréévvoolluuttiioonnnneerroonntt llee mmoonnddee ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn nnaauuttiiqquuee eett mmaarriittiimmee.. LLaa ssuuppeerrppoossiittiioonn ddee «« ccoouucchheess »» dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ccoommpplléémmeennttaaiirreess,, ssuurr llaa mmééttééoorroollooggiiee,, llaa ggééoopphhyyssiiqquuee oouu ll''ooccééaannooggrraapphhiiee,, eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee vvéérriittaabblleess pprroodduuiittss mmuullttiimmééddiiaass -- ccoommbbiinnaanntt EENNCC,, iinnffoorrmmaattiioonnss tteexxttuueelllleess eett iinnffoorrmmaattiioonnss aauuddiioovviissuueelllleess -- ooffffrreenntt ddee vvaasstteess ppeerrssppeeccttiivveess àà uunnee vvéérriittaabbllee «« nnaavviiggaattiioonn aassssiissttééee ppaarr oorrddiinnaatteeuurr »».. LL''uuttiilliissaattiioonn ddee tteellss pprroodduuiittss pprréésseennttee ééggaalleemmeenntt ddeess ddéébboouucchhééss pprroommeetttteeuurrss àà tteerrrree,, qquuee ccee ssooiitt ppoouurr lleess ssyyssttèèmmeess ddee ggeessttiioonn dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt oouu llaa ggeessttiioonn dduu lliittttoorraall.. MMaaiiss cceettttee ffuuttuurree «« ssoocciiééttéé ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn mmaarriittiimmee »» rreessttee ttrriibbuuttaaiirree dd''eeffffoorrttss ssoouutteennuuss ppoouurr llaa ccoolllleeccttee eett llaa mmiissee eenn ffoorrmmee ddeess ddoonnnnééeess nnuumméérriiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà ssoonn aavvèènneemmeenntt..
 9. 9. LLeess ssyyssttèèmmeess éélleeccttrroonniiqquueess dd''ééccrraann eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ddee ccaarrttee ((EECCDDIISS)) ssoonntt ppaarrmmii lleess aaiiddeess ddee nnaavviiggaattiioonn lleess pplluuss eeffffiiccaacceess qquuii aauuttoommaattiisseenntt llee pprroocceessssuuss ddee nnaavviiggaattiioonn ffoouurrnniissssaanntt aauu nnaavviiggaatteeuurr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoommppllèètteess ddee ttoouutteess lleess ssoonnddeess ddee nnaavviiggaattiioonn ssuurr llaa ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee.. LLaa ccoommbbiinnaaiissoonn ddee ttoouutteess lleess ddoonnnnééeess ssuurr uunn ééccrraann ssiimmppllee ppeerrmmeett ll''éévvaalluuaattiioonn eett llaa pprriissee ddee ddéécciissiioonn ddee ssiittuuaattiioonn lleess pplluuss rraappiiddeess ppoossssiibblleess.. LLeess nnoommbbrreeuusseess ppoossssiibbiilliittééss ffoonnccttiioonnnneelllleess dd''EECCDDIISS ppeerrmmeetttteenntt llee tteemmppss eenn ccoouurrss eett ddeess ffrraaiiss dd''eexxppllooiittaattiioonn àà rréédduuiirree ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt..
 10. 10. LLAA CCLLAASSSSEE BB DDEE TTRRAANNSSAASS AAIISS RREENNDD LLAA PPAAIIXX DDEE LL''EESSPPRRIITT AACCCCEESSSSIIBBLLEE __ LL''aajjuusstteemmeenntt dd''uunn ttrraannssppoonnddeeuurr dd''AAIISS vvoouuss aaiiddee àà vvooiirr eett êêttrree vvuu eenn ccoonnddiittiioonnss ttoouuss tteemmppss,, aauuttoommaattiiqquueemmeenntt iiddeennttiiffiiaanntt ddeess nnaavviirreess ddaannss vvoottrree sseecctteeuurr,, aaiiddaanntt vvoouuss eett vvoottrree ééqquuiippaaggee àà rreesstteerr ssûûrr.. IImmmmééddiiaatteemmeenntt ll''iinntteerrrruupptteeuurr eennttrree llee ``rreeççooiivveenntt'' sseeuulleemmeenntt eett llee ``ttrraannssmmeetttteenntt eett'' ddeess mmooddeess uunniiqquueemmeenntt rréécceepptteeuurrss ppoouurr llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn àà vvooss ccoonnddiittiioonnss PPeerrmmeett llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn ddiirreeccttee aavveecc dd''aauuttrreess cciibblleess dd''AAIISS,, aaiiddaanntt àà éévviitteerr lleess ssiittuuaattiioonnss qquuii ppeeuuvveenntt eennddoommmmaaggeerr nneett DDiissppoonniibbllee aavveecc llee mmoonnddee ddee TTrraannssaass rreennoowwnneedd llee llooggiicciieell ddee nnaavviiggaatteeuurr LLIIBBRREE eett eenn vvaalleeuurr 330000 !! LL''uunniittéé ccoommppaaccttee ddee llaa ccllaassssee BB dd''AAIISS ccoonnvviieenntt àà uunnee sséérriiee dd''aapppplliiccaattiioonnss ddaannss ll''eennvviirroonnnneemmeenntt dd''AAIISS.. LLaa tteecchhnnoollooggiiee cceerrttiiffiiééee eett bbiieenn--pprroouuvvééee aassssuurree ddeess uuttiilliissaatteeuurrss ddee llaa ffiiaabbiilliittéé eett ddee llaa qquuaalliittéé ccee qquuii eesstt ddeevveennuu llee ccaacchheett ddee TTrraannssaass ddaannss ll''iinndduussttrriiee mmaarriinnee rraappiiddee dd''aauujjoouurrdd''hhuuii..
 11. 11. LLee ccaattaalloogguuee ddee ccaarrttee eesstt ccoonnççuu ppoouurr llaa pprrééppaarraattiioonn ddeess ccoommmmaannddeess ppoouurr ll''aacchhaatt ddeess ccaarrtteess dduu ffoorrmmaatt TTXX--9977 ddee mmaarriinnee ddee TTRRAANNSSAASS.. TTRRAANNSSAASS ffoouurrnniitt uunnee ssoolluuttiioonn ddee gguuiicchheett uunniiqquuee,, ooffffrraanntt uunnee ggaammmmee ccoommppllèèttee ddeess ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ooffffiicciieelllleess eett nnoonn ooffffiicciieelllleess.. LLaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess éélleeccttrroonniiqquuee ddee ccaarrttee ddee TTRRAANNSSAASS ffoouurrnniitt ll''aassssuurraannccee mmoonnddiiaallee eett eesstt mmiissee àà jjoouurr aavveecc ddeess nnoottiiffiiccaattiioonnss aauuxx mmaarriinnss ppuubblliiééss ppaarr lleess bbuurreeaauuxx hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess ddee ddiifffféérreennttss ppaayyss.. CCaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee vveecctteeuurr ddee TTrraannssaass TTXX--9977 -- PPrroodduuiitt àà ppaarrttiirr ddeess ddoonnnnééeess ddee ppaappiieerr ddee ccaarrttee ééddiittééeess ppaarr ttoouuss lleess bbuurreeaauuxx hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess nnaattiioonnaauuxx pprriinncciippaauuxx -- FFoouurrnniirr ll''aassssuurraannccee mmoonnddiiaallee -- BBaallaanncceess ddee 11::110000 àà 11::220000 000000 000000 -- AAssssuurreerr ll''iinnffoorrmmaattiioonn aapppprrooffoonnddiiee ssuurr lleess oobbjjeettss ddee ccaarrttee ((pphhaarreess,, bboouuééeess,, ppoorrttss dd''aappppeell,, eettcc..)).. CCoolllleeccttiioonn ddee ccaarrttee ddee TTRRAANNSSAASS SSEENNCC SSEENNCC ((ccaarrttee éélleeccttrroonniiqquuee ddee nnaavviiggaattiioonn ddee ssyyssttèèmmee)) eesstt uunn eennsseemmbbllee ddee ddoonnnnééeess ddee PP..JJ.. qquuii aa ééttéé ccoommppiilléé ddaannss llee ffoorrmmaatt iinntteerrnnee dd''uunn ssyyssttèèmmee éélleeccttrroonniiqquuee ssppéécciiffiiqquuee dd''ééccrraann eett dd''iinnffoorrmmaattiioonn ddee ccaarrttee ((EECCDDIISS)).. TTRRAANNSSAASS eesstt llee sseeuull ffaabbrriiccaanntt dd''EECCDDIISS ffoouurrnniissssaanntt uunn sseerrvviiccee ddee SSEENNCC.. TTRRAANNSSAASS ffoouurrnniitt ddeess ddoonnnnééeess ooffffiicciieelllleess ddee PP..JJ.. ddaannss llee ffoorrmmaatt ddee SSEENNCC sseelloonn ll''aammeennddeemmeenntt dd''IIHHOO aauu ppaarraaggrraapphhee 33..33 ddee SS--5522,, eett llaa nnoouuvveellllee rrééssoolluuttiioonn AA33..1111 ddee TTEECCHHNNII ccaalloorriiee aaddooppttééee àà llaa ccoonnfféérreennccee hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee ll''IIHHOO 1166èèmmee.. LLee sseerrvviiccee ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ddee TTRRAANNSSAASS SSEENNCC aa ééttéé eennttiièèrreemmeenntt eexxaammiinnéé eett aapppprroouuvvéé ppaarr DDeett NNoorrsskkee VVeerriittaass ((DDNNVV)) eenn jjuuiinn 22000044 eett llaa ccoolllleeccttiioonn iinncclluutt aaccttuueelllleemmeenntt ddeess ccaarrtteess ddee PPRRIIMMAARR,, ddee NNOOAAAA eett dd''IICC--EENNCC..

×