Transport en pontée en droit anglais

351 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transport en pontée en droit anglais

 1. 1. 2 «« LLee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee eenn ddrrooiitt aannggllaaiiss »» MMéémmooiirree rrééddiiggéé ppaarr NNiiccoollaass JJOOBBIINN CCDDMMTT PPrroommoottiioonn 22000022 LL’’aarrttiiccllee II ((cc)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy eexxcclluutt dduu cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee cceess rrèègglleess lleess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii,, sseelloonn llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ssoonntt ddééccllaarrééeess ttrraannssppoorrttééeess ssuurr llee ppoonntt,, eett qquuii ssoonntt eeffffeeccttiivveemmeenntt ttrraannssppoorrttééeess ssuurr llee ppoonntt.. OOrr,, llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee rreevvêêtt uunnee iimmppoorrttaannccee pprraattiiqquuee ccoonnssiiddéérraabbllee.. OOnn ppeennssee bbiieenn éévviiddeemmmmeenntt aauuxx ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, mmaaiiss iill ccoonnvviieenntt ddee nnee ppaass oouubblliieerr llee ttrraannssppoorrtt ddee bbooiiss ssuurr lleess ggrruummiieerrss,, eett ssuurrttoouutt,, llee ttrraannssppoorrtt ddee ccoolliiss lloouurrddss eett ddee pprroojjeettss iinndduussttrriieellss :: ddaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass,, llee ppoonntt eesstt llee sseeuull eennddrrooiitt uuttiilliissaabbllee ppoouurr ttrraannssppoorrtteerr lleess ccoolliiss ttrrèèss vvoolluummiinneeuuxx ((bbaarrggeess,, uussiinneess,, eett ppaarrffooiiss mmêêmmee ……nnaavviirreess !!!!)).. FFaaccee àà uunn ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ddeeuuxx ssoolluuttiioonnss :: −− FFaaiirree ééttaatt dduu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. DDaannss ccee ccaass,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauurraa ssooiinn dd’’iinnsséérreerr ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeess ccllaauusseess aaddaappttééeess àà ccee ttyyppee ddee ttrraannssppoorrtt ((cc’’eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt llee ccaass ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee ccoolliiss lloouurrddss oouu vvoolluummiinneeuuxx)).. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt sseerraa ddaannss ccee ccaass ssoouummiiss aauu ddrrooiitt iinntteerrnnee dduu ppaayyss ccoonncceerrnnéé.. −− NNee ppaass mmeennttiioonnnneerr llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. GGéénnéérraalleemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr cchhooiissiirraa cceettttee ssoolluuttiioonn ppoouurr ssaattiissffaaiirree llee cchhaarrggeeuurr.. EEnn eeffffeett lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss mmeennttiioonnnnaanntt llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ssoonntt ddiiffffiicciilleemmeenntt aacccceeppttééss ppaarr ll’’aacchheetteeuurr-- iimmppoorrttaatteeuurr,, aaiinnssii qquuee ppaarr lleess bbaannqquueess eenn ccaass ddee ccrrééddiitt ddooccuummeennttaaiirree.. DDaannss ccee ccaass,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccèèddee àà llaa pprreessssiioonn dduu cchhaarrggeeuurr,, mmaaiiss nnee mmaannqquuee ppaass ppoouurr aauuttaanntt dd’’iinnsséérreerr ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeess ccllaauusseess aauuttoorriissaanntt llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee eett eexxcclluuaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss ccee ccaass.. CCeettttee ddeerrnniièèrree ssiittuuaattiioonn ppeeuutt ppoosseerr pprroobbllèèmmee :: eenn eeffffeett,, llaa ppoonnttééee nn’’éécchhaappppee ppaass ddaannss ccee ccaass aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. PPoouurr aauuttaanntt,, iill rreessttee ccoonnssttaanntt qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee eesstt ddaavvaannttaaggee eexxppoossééee qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssiittuuééee ddaannss lleess ccaalleess.. TToouuttee llaa qquueessttiioonn ddaannss ccee ccaass eesstt ddoonncc ddee ssaavvooiirr ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ttoouutt ddee mmêêmmee bbéénnééffiicciieerr ddeess ddiissppoossiittiioonnss pprrootteeccttrriicceess ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. SSuurr ttoouutteess cceess qquueessttiioonnss,, llee ddrrooiitt aannggllaaiiss pprréésseennttee bbiieenn ddeess ppaarrttiiccuullaarriittééss,, eett mmêêmmee ssii llaa jjuurriisspprruuddeennccee eesstt ccuurriieeuusseemmeenntt ppeeuu aabboonnddaannttee,, llaa pprroolliixxiittéé ddeess jjuuggeess aannggllaaiiss lleeuurr aa ppeerrmmiiss ddee rréégglleerr cceerrttaaiinnss pprroobbllèèmmeess.. EEnn eeffffeett,, lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy nnee rrèègglleenntt ppaass ttoouutteess lleess ddiiffffiiccuullttééss,, eett lleess AAnnggllaaiiss nnee ddiissppoosseenntt ppaass ddee nnoottrree llooii ddee 11996666.. LLee jjuuggee aannggllaaiiss aa ddoonncc dduu ffaaiirree aappppeell àà llaa CCoommmmoonn LLaaww,, ddoonntt lleess ssoolluuttiioonnss nnee ssoonntt ppaass ttoouujjoouurrss ééqquuiivvaalleenntteess àà cceelllleess ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy..
 2. 2. 3 AApprrèèss aavvooiirr ééttuuddiiéé llee ddrrooiitt aannggllaaiiss ddaannss uunnee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, nnoouuss tteenntteerroonnss,, ddaannss uunnee ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee,, ddee llee ccoommppaarreerr àà dd’’aauuttrreess ssyyssttèèmmeess jjuurriiddiiqquueess aapppplliiccaabblleess aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, àà ssaavvooiirr lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg eett llee ddrrooiitt ffrraannççaaiiss.. 11EERREE PPAARRTTIIEE :: LLEE DDRROOIITT AANNGGLLAAIISS DDUU TTRRAANNSSPPOORRTT EENN PPOONNTTEEEE LLee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee eesstt eexxcclluu ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy àà ddeeuuxx ccoonnddiittiioonnss :: −− IIll eesstt mmeennttiioonnnnéé ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ttrraannssppoorrttééee ssuurr llee ppoonntt.. −− LLaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt eeffffeeccttiivveemmeenntt ttrraannssppoorrttééee ssuurr llee ppoonntt.. CCeettttee ddeerrnniièèrree ccoonnddiittiioonn aa ssoonn iimmppoorrttaannccee.. EEllllee ppeerrmmeett dd’’éévviitteerr qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ffaassssee éécchhaappppeerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy ssiimmpplleemmeenntt eenn mmeennttiioonnnnaanntt uunn ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ffiiccttiiff.. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess ssoouuss llee ppoonntt sseerroonntt ddoonncc ddaannss ttoouuss lleess ccaass ssoouummiisseess aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. PPaassssééee cceettttee rreemmaarrqquuee pprréélliimmiinnaaiirree,, iill ccoonnvviieenntt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llaa ppoonnttééee ppeeuutt êêttrree ssoouummiissee àà ddeeuuxx rrééggiimmeess ddiifffféérreennttss sseelloonn qquu’’eellllee eesstt oouu nnoonn ddééccllaarrééee ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee aavvaanntt dd’’eennvviissaaggeerr llee ccaass ddee llaa ppoonnttééee nnoonn ddééccllaarrééee.. CChhaappiittrree 11 :: LLaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee.. LL’’aarrttiiccllee II ((cc)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy pprréécciissee qquuee llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee eesstt eexxcclluuee ddeess ddiitteess rrèègglleess.. IIll ccoonnvviieenntt ddoonncc ddee ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr llaa nnaattuurree ddee llaa «« ddééccllaarraattiioonn »» aavvaanntt dd’’eenn eennvviissaaggeerr lleess ccoonnssééqquueenncceess.. SSeeccttiioonn 11 :: NNaattuurree ddee llaa ddééccllaarraattiioonn.. LLee ccoonnttrraatt ddooiitt pprréécciisseerr qquuee llaa ccaarrggaaiissoonn sseerraa ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee,, llaa ssiimmppllee mmeennttiioonn ddee llaa ffaaccuullttéé ddee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee nnee ppoouuvvaanntt ccoonnssttiittuueerr uunnee ddééccllaarraattiioonn.. II.. PPRRIINNCCIIPPEE DDEE LLAA DDEECCLLAARRAATTIIOONN.. LL’’aarrttiiccllee II ((cc)) pprréévvooiitt qquuee llaa ppoonnttééee ddooiitt êêttrree mmeennttiioonnnnééee ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, llaa mmeennttiioonn ddee llaa ppoonnttééee ddeevvrraa êêttrree ppoorrttééee ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnn eeffffeett,, mmêêmmee ssii lleess jjuuggeess aannggllaaiiss aaddmmeetttteenntt qquu’’iill eesstt ppoossssiibbllee ddee pprroouuvveerr ll’’eexxiisstteennccee ddee ccllaauusseess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt qquuii nnee ffiigguurreenntt ppaass ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt11 ,, cceelluuii--ccii ccoonnssttiittuuee llaa 1 The Ardennes, [1951] 1 K. B. 55 à la page 59, cité sur le site Internet de W. Tetley Chap. 31, V, 3. disponible à l’adresse http://tetley.law.mcgill.ca/ch31.htm
 3. 3. 4 mmeeiilllleeuurree ddeess pprreeuuvveess dduu ccoonnttrraatt,, ssuurrttoouutt ss’’iill aa ééttéé ttrraannssfféérréé àà uunn ttiieerrss.. EEnn eeffffeett,, qquuaanndd uunn ccoonnttrraatt pprréévvooiitt eexxpprreesssséémmeenntt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess sseerroonntt ttrraannssppoorrttééeess ssuurr llee ppoonntt,, aalloorrss qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee mmeennttiioonnnnee ppaass llaa ppoonnttééee,, llee ccoonnttrraatt nnee sseerraa ppaass ooppppoossaabbllee aauuxx ttiieerrss ddéétteenntteeuurrss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn rraaiissoonn ddee ll’’eeffffeett rreellaattiiff ddeess ccoonnttrraattss.. ((SSaauuff ssii ll’’eexxiisstteennccee eett llee ccoonntteennuu dduu ccoonnttrraatt oonntt ééttéé ppoorrttééss àà llaa ccoonnnnaaiissssaannccee ddee ccee ttiieerrss ppaarr llee cchhaarrggeeuurr..)) PPoouurr éécchhaappppeerr aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, llaa ppoonnttééee ddooiitt ddoonncc êêttrree ddééccllaarrééee ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LLee pprriinncciippee eesstt aappppaarruu aavvaanntt ll’’aavvèènneemmeenntt ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, àà llaa ffiinn dduu 1199ee ssiièèccllee.. DDaannss ll’’aarrrrêêtt RRooyyaall EExxcchhaannggee SShhiippppiinngg CCoo LLttdd vv DDiixxoonn22 ,, lleess jjuuggeess oonntt ddéécciiddéé qquu’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nneett ddee rréésseerrvveess ééqquuiivvaallaaiitt àà uunn eennggaaggeemmeenntt ddee ttrraannssppoorrtteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoouuss llee ppoonntt.. EEnn ll’’eessppèèccee,, iill ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunn ttrraannssppoorrtt ddee bbaalllleess ddee ccoottoonn,, qquuii aavvaaiieenntt vvooyyaaggéé ssuurr llee ppoonntt ddee llaa NNoouuvveellllee OOrrllééaannss jjuussqquu’’àà LLiivveerrppooooll.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonntteennaaiitt uunnee «« jjeettttiissoonn eexxcceeppttiioonn »»,, ccllaauussee ppeerrmmeettttaanntt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee jjeetteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr--ddeessssuuss bboorrdd eenn ccaass ddee ddaannggeerr.. LLee nnaavviirree ss’’ééttaanntt éécchhoouuéé,, lleess bbaalllleess ddee ccoottoonn aavvaaiieenntt ddoonncc ééttéé jjeettééeess ppaarr--ddeessssuuss bboorrdd.. LLaa qquueessttiioonn ééttaaiitt ddoonncc ddee ssaavvooiirr ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouuvvaaiitt iinnvvooqquueerr cceettttee «« jjeettttiissoonn eexxcceeppttiioonn »» ppoouurr éécchhaappppeerr àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. CCeerrttaaiinnss ccoonnnnaaiisssseemmeennttss pprréévvooyyaaiieenntt eexxpprreesssséémmeenntt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess sseerraaiieenntt ttrraannssppoorrttééeess ssoouuss llee ppoonntt eett dd’’aauuttrreess nnoonn.. LLeess jjuuggeess oonntt cceeppeennddaanntt ddéécciiddéé qquuee cceess ddeerrnniieerrss ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ccoonntteennaaiieenntt iimmpplliicciitteemmeenntt uunn eennggaaggeemmeenntt ddee ttrraannssppoorrtteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoouuss llee ppoonntt.. PPoouurr lleess jjuuggeess,, iill nn’’yy aavvaaiitt ppaass ddee ddiifffféérreennccee eennttrree uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt pprréévvooyyaanntt llee ttrraannssppoorrtt ssoouuss llee ppoonntt eett uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nneett.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt lleess jjuuggeess oonntt eessttiimméé qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess aavvaaiieenntt ééttéé ttrraannssppoorrttééeess «« eenn rruuppttuurree ddee ccoonnttrraatt »»,, eett qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppoouuvvaaiitt ddoonncc bbéénnééffiicciieerr ddee llaa «« jjeettttiissoonn eexxcceeppttiioonn »».. LLeess jjuuggeess oonntt ddoonncc ppoosséé llee pprriinncciippee sseelloonn lleeqquueell,, eenn aabbsseennccee ddee ddééccllaarraattiioonn ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeevvaaiieenntt êêttrree ttrraannssppoorrttééeess eenn ccaallee.. CCeeppeennddaanntt,, lleess jjuuggeess oonntt aassssoorrttii ccee pprriinncciippee dd’’uunn tteemmppéérraammeenntt33 .. IIll nn’’ééttaaiitt ppaass nnéécceessssaaiirree dd’’iinnddiiqquueerr llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuaanndd iill eexxiissttaaiitt uunnee pprraattiiqquuee ssii ggéénnéérraallee eett uunniivveerrsseellllee ddaannss llee ccoommmmeerrccee eett aauu ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt qquuee ttoouutt cchhaarrggeeuurr ddeevvaaiitt ssaavvooiirr qquuee sseess mmaarrcchhaannddiisseess sseerraaiieenntt pprroobbaabblleemmeenntt ttrraannssppoorrttééeess eenn ppoonnttééee.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ccee qquuee cceerrttaaiinnss oonntt ppuu ppeennsseerr44 ,, ccee tteemmppéérraammeenntt nn’’eexxiissttee pplluuss aauujjoouurrdd’’hhuuii.. LL’’aarrttiiccllee 11((cc)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy ffaaiitt 2 Royal Exchange Shipping Co Ltd v Dixon [1886] 12 App. Cas. 11, cité dans l’arrêt The Chanda [1989] 2 Lloyd’s Rep 494, p 501, 1ere colonne 3 Royal Exchange…, cité dans Carver’s Carriage by sea, tome 2, 13 e Ed., 1982 fin du § 1137 4 Un courant jurisprudentiel et doctrinal, dont les plus fervents partisans sont américains, continue de penser que la déclaration n’est pas obligatoire quand il existe une coutume du transport en pontée. Voir notamment l’arrêt américain du « Hong Kong producer » [1969] 2 Lloyd’s Rep. 536 à la page 544; et pour ce qui est de la doctrine, Scrutton, 20 e Ed., 1996, p 168
 4. 4. 5 eexxpprreesssséémmeenntt rrééfféérreennccee àà uunnee ddééccllaarraattiioonn ;; sseeuullee llaa ddééccllaarraattiioonn ppeerrmmeett ddee ffaaiirree éécchhaappppeerr lleess ttrraannssppoorrttss eenn ppoonnttééee aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, mmêêmmee ssii llee cchhaarrggeeuurr aauurraaiitt ddûû ssaavvooiirr qquuee llaa pprraattiiqquuee iimmpplliiqquuee qquuee ssaa ccaarrggaaiissoonn ssooiitt ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee,, eenn ll’’aabbsseennccee ddee ddééccllaarraattiioonn ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess rreesstteerroonntt ssoouummiisseess aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. LLeess rrèègglleess nnee pprréécciisseenntt ppaass eenn rreevvaanncchhee qquueelllleess ddooiivveenntt êêttrree lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee llaa ddééccllaarraattiioonn.. SSeelloonn JJoohhnn WWiillssoonn55 ,, llee ccrriittèèrree eesstt llee ssuuiivvaanntt :: llaa mmeennttiioonn sseerraa eeffffiiccaaccee ssii uunn ttiieerrss ddéétteenntteeuurr ppeeuutt ssaavvooiirr aavveecc cceerrttiittuuddee,, ssiimmpplleemmeenntt eenn eexxaammiinnaanntt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssii llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé aarrrriimmééee ssuurr llee ppoonntt.. EEnn pprraattiiqquuee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppoosseerraa ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt uunn ttaammppoonn ppoorrttaanntt mmeennttiioonn ddee llaa ppoonnttééee,, tteell qquuee «« sshhiippppeedd oonn ddeecckk »» oouu «« sshhiippppeedd oonn ddeecckk aatt sshhiippppeerr’’ss rriisskkss »».. UUnn tteell ttaammppoonn,, aappppoosséé ssuurr llee rreeccttoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr--ddeessssuuss lleess mmeennttiioonnss hhaabbiittuueelllleess rreellaattiivveess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ssuuffffiirraa àà aattttiirreerr ll’’aatttteennttiioonn dduu ddéétteenntteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssuurr llee ffaaiitt qquuee sseess mmaarrcchhaannddiisseess vvooyyaaggeerroonntt ssuurr llee ppoonntt.. EEnn rreevvaanncchhee,, uunnee ssiimmppllee ccllaauussee aauuttoorriissaanntt llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, iinnsséérrééee aauu vveerrssoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, nnee ssuuffffiitt ggéénnéérraalleemmeenntt ppaass àà aavveerrttiirr llee cchhaarrggeeuurr.. IIII.. UUNNEE CCLLAAUUSSEE DD’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT EENN PPOONNTTEEEE NNEE CCOONNSSTTIITTUUEE PPAASS UUNNEE DDEECCLLAARRAATTIIOONN.. CCeettttee rrèèggllee rrééssuullttee ddee ll’’aarrrrêêtt SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr vv.. MMaarriittiimmee AAggeenncciieess66 .. DDaannss cceett aarrrrêêtt77 ,, llee jjuuggee PPiillcchheerr aa eessttiimméé qquu’’ «« uunnee ssiimmppllee ffaaccuullttéé ddee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee nnee ccoonnssttiittuuee ppaass uunnee ddééccllaarraattiioonn ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt sseelloonn llaaqquueellllee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt eenn ffaaiitt ttrraannssppoorrttééeess ssuurr llee ppoonntt.. »» EEtt iill aajjoouuttee :: «« ssttaattuueerr aauuttrreemmeenntt sseerraaiitt,, ddee mmoonn ppooiinntt ddee vvuuee,, ffaaiirree vviioolleennccee aauu sseennss ddeess mmoottss ddee ll’’aarrttiiccllee 11 ((cc)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee.. »» CCeettttee ssoolluuttiioonn ss’’eexxpplliiqquuee ppaarr ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn dduu CCaarrrriiaaggee ooff ggooooddss bbyy SSeeaa AAcctt ddee 11992244,, ppoorrttaanntt aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy aauu RRooyyaauummee UUnnii,, aaiinnssii qquuee ddeess rrèègglleess eelllleess--mmêêmmeess.. EEnn eeffffeett,, aaiinnssii qquuee ll’’aa eexxpplliiqquuéé MM.. PPiillcchheerr,, llaa ddééccllaarraattiioonn ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppeerrmmeett aauuxx ddeessttiinnaattaaiirreess oouu aauuxx eennddoossssaattaaiirreess ddee pprreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess oonntt ééttéé ttrraannssppoorrttééeess ssuurr llee ppoonntt.. SS’’iill nn’’yy aa ppaass ddee ddééccllaarraattiioonn ssuurr llee rreeccttoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, eenn ll’’aabbsseennccee dd’’aaccccoorrdd ssppéécciiffiiqquuee ssuurr llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, lleess ddéétteenntteeuurrss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssoonntt ffoonnddééss àà pprrééssuummeerr qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraa ssoouummiiss vviiss àà vviiss ddee cceettttee ccaarrggaaiissoonn aauuxx oobblliiggaattiioonnss iimmppoossééeess ppaarr lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. 5 John F. Wilson, Carriage of goods by sea, Longman Ed, 4 e ed., 2001, p 181 6 Svenska Traktor Aktiebolaget v. Maritime Agencies (Southampton) , Ltd Q.B., [1953] 2 Lloyd's Rep. 124 reproduit en annexe 7 ibid. page 130, fin de la première colonne
 5. 5. 6 IIll eesstt ccllaaiirr qquu’’uunnee ccllaauussee dd’’aauuttoorriissaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ffiigguurraanntt aauu vveerrssoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarrmmii ddee nnoommbbrreeuusseess aauuttrreess ccllaauusseess nnee ssuuffffiitt ppaass àà aavveerrttiirr lleess ddéétteenntteeuurrss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. DDee pplluuss,, uunnee «« LLiibbeerrttyy CCllaauussee »» nnee ccoonnssttiittuuee qquu’’uunnee ooppttiioonn aauu pprrooffiitt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr :: ppaarr ccoonnssééqquueenntt,, eellllee nnee ppeerrmmeett ppaass aauu ddéétteenntteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddee ddéétteerrmmiinneerr ssii oouuii oouu nnoonn llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee.. SSii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ccoommppoorrttee ppaass ddee ddééccllaarraattiioonn ssuurr llee rreeccttoo,, llee ddéétteenntteeuurr eesstt ffoonnddéé àà ppeennsseerr qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aa ppaass eexxeerrccéé cceettttee ooppttiioonn.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ssii aauuccuunnee mmeennttiioonn nn’’eesstt ppoorrttééee ssuurr llee rreeccttoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, llaa ppoonnttééee nn’’éécchhaappppeerraa ppaass aauuxx rrèègglleess ddee llaa HHaayyee,, ccaarr lleess jjuuggeess eessttiimmeerroonntt qquuee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn dduu ddéétteenntteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt iinnssuuffffiissaannttee.. CCeettttee ssoolluuttiioonn ss’’eexxpplliiqquuee ppaarr llee ffaaiitt qquuee llee rrééggiimmee ddee llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee eesstt bbeeaauuccoouupp mmooiinnss pprrootteecctteeuurr ppoouurr llee ddéétteenntteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. SSeeccttiioonn 22 :: RRééggiimmee ddee llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee.. EEnn rraaiissoonn ddee ll’’aarrttiiccllee 11 ((cc)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee éécchhaappppee àà cceess rrèègglleess.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ddoonncc ssoouummiiss aauu ddrrooiitt iinntteerrnnee aapppplliiccaabbllee,, cc’’eesstt--àà--ddiirree,, ddaannss llee ccaass dduu RRooyyaauummee UUnnii,, àà llaa CCoommmmoonn LLaaww.. EEnn CCoommmmoonn LLaaww,, llee pprriinncciippee eesstt llaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee ddeess ppaarrttiieess.. LLeess ppaarrttiieess ppeeuuvveenntt ddoonncc pprréévvooiirr dd’’aapppplliiqquueerr lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy :: ddaannss ccee ccaass lleess ppaarrttiieess ddooiivveenntt bbiieenn pprréécciisseerr qquu’’eelllleess vveeuulleenntt qquuee lleess rrèègglleess ss’’aapppplliiqquueenntt «« ccoommmmee ssii lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee nn’’ééttaaiieenntt ppaass eexxcclluueess »»88 .. CCeeppeennddaanntt,, ggéénnéérraalleemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr pprrooffiitteerraa ddee ssaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee ppoouurr iinnsséérreerr ddeess ccllaauusseess qquuii lluuii ssoonntt pplluuss ffaavvoorraabblleess.. CCeettttee lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee nn’’eesstt ttoouutteeffooiiss ppaass aabbssoolluuee.. EEnn eeffffeett,, mmêêmmee ssii llaa CCoommmmoonn LLaaww llaaiissssee uunnee llaarrggee ppllaaccee àà llaa pprraattiiqquuee mmaarriittiimmee,, lleess jjuuggeess oonntt ttoouutt ddee mmêêmmee pprriiss llee ssooiinn dd’’eennccaaddrreerr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLaa CCoommmmoonn LLaaww aa ddoonncc rreepprriiss lleess oobblliiggaattiioonnss ccoonnttrraaccttuueelllleess lleess pplluuss rrééppaanndduueess,, eett lleess aa aassssoorrttiieess ddee ssaannccttiioonnss aapppprroopprriiééeess.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt sseerroonntt ddoonncc iinntteerrpprrééttééeess àà llaa lluummiièèrree ddeess rrèègglleess ddee llaa CCoommmmoonn LLaaww,, ppuuiissqquuee llee jjuuggee ccoonnssiiddéérreerraa qquuee ddaannss ttoouuss lleess ccaass,, lleess ppaarrttiieess oonntt ddeess «« oobblliiggaattiioonnss iimmpplliicciitteess »» ((iimmpplliieedd dduuttiieess)).. NNoouuss aalllloonnss ddoonncc ééttuuddiieerr lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr aaiinnssii qquuee lleess oobblliiggaattiioonnss eett llee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. II.. LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDUU PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREE DDEESS MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS.. IIll eesstt rraarree qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, qquuii ééttaabblliitt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, eett,, ppaarrttaanntt,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, oouubblliiee ddee pprréécciisseerr lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr.. 8 cette complication résulte de l’article 1 (7) du Carriage of Goods by Sea Act de 1971
 6. 6. 7 CCeellaa ss’’eesstt nnééaannmmooiinnss pprroodduuiitt ppaarr llee ppaasssséé ppuuiissqquuee lleess jjuuggeess oonntt ééttéé aammeennééss àà ddééffiinniirr lleess oobblliiggaattiioonnss mmiinniimmaalleess dduu cchhaarrggeeuurr.. AA.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee nnee ppaass eemmbbaarrqquueerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. LLee cchhaarrggeeuurr nnee ddooiitt ppaass eemmbbaarrqquueerr ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ssaannss ll’’aaccccoorrdd pprrééaallaabbllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. SS’’iill eesstt uunnaanniimmeemmeenntt aaddmmiiss qquuee lleess mmaattiièèrreess iinnttrriinnssèèqquueemmeenntt ddaannggeerreeuusseess tteelllleess qquuee lleess mmaattiièèrreess eexxpplloossiivveess,, ffaacciilleemmeenntt iinnffllaammmmaabblleess oouu rraaddiiooaaccttiivveess ssoonntt ddaannggeerreeuusseess,, lleess mmaattiièèrreess pprréésseennttaanntt uunn rriissqquuee eenn ccaass dd’’uussaaggee iinnccoorrrreecctt oonntt ffaaiitt ll’’oobbjjeett ddee ddiissccuussssiioonnss.. LLeess jjuuggeess oonntt eessttiimméé qquuee cceettttee oobblliiggaattiioonn ddeevvaaiitt êêttrree iinntteerrpprrééttééee dd’’uunnee mmaanniièèrree ttééllééoollooggiiqquuee,, ccoonnssiiddéérraanntt qquu’’àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù llee cchhaarrggeeuurr nn’’aa ppaass ccoorrrreecctteemmeenntt iinnffoorrmméé llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuurr lleess rriissqquueess qquuee pprréésseennttee ssaa ccaarrggaaiissoonn,, cceelluuii--ccii nn’’aa ppaass ssaattiissffaaiitt àà ssoonn oobblliiggaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, llee cchhaarrggeeuurr eesstt lliibbéérréé ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn qquuaanndd iill eesstt éévviiddeenntt ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtteeuurr rraaiissoonnnnaabbllee qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee pprréésseennttee ddeess rriissqquueess eett qquu’’eellllee ddooiitt êêttrree mmaanniippuullééee dd’’uunnee ffaaççoonn bbiieenn pprréécciissee99 .. LLee pprroobbllèèmmee ss’’eesstt ppaarrffooiiss ppoosséé ddee ssaavvooiirr qquuii ééttaaiitt rreessppoonnssaabbllee ddeess ddoommmmaaggeess lloorrssqquuee nnii llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, nnii llee cchhaarrggeeuurr nnee ccoonnnnaaiissssaaiieenntt lleess rriissqquueess pprréésseennttééss ppaarr llaa ccaarrggaaiissoonn.. DDaannss ll’’aarrrrêêtt «« TThhee AAtthhaannaassiiaa CCoommnniinnooss »»1100 ,, lleess jjuuggeess ssee ssoonntt pprroonnoonnccééss eenn ffaavveeuurr dd’’uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé oobbjjeeccttiivvee,, iimmppuuttaanntt aauu cchhaarrggeeuurr lleess ddoommmmaaggeess ccaauussééss ppaarr ssaa ccaarrggaaiissoonn mmêêmmee ss’’iill nn’’ééttaaiitt nnii ffaauuttiiff,, nnii nnéégglliiggeenntt.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee ddeevvooiirr dd’’iinnffoorrmmaattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr rreessttee ttrrèèss iimmppoorrttaanntt eett ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé sseerraa eennggaaggééee ss’’iill nn’’aa ppaass ssaattiissffaaiitt àà ccee ddeevvooiirr,, qquueellllee qquuee ssooiitt llaa ccaauussee ddee ccee mmaannqquueemmeenntt.. BB.. LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’eennggaaggeerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr ddeess ccoommmmeerrcceess llééggaauuxx.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn aa ppoouurr bbuutt ddee pprroottééggeerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrree uunnee éévveennttuueellllee vviioollaattiioonn ddee llaa llooii ppaarr uunn cchhaarrggeeuurr aayyaanntt eemmbbaarrqquuéé uunnee ccaarrggaaiissoonn àà bboorrdd ddee ssoonn nnaavviirree.. AAiinnssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii ddééccoouuvvrree uunnee ccaarrggaaiissoonn iilllliicciittee àà bboorrdd ddee ssoonn nnaavviirree nnee sseerraa ppaass oobblliiggéé ddee ppoouurrssuuiivvrree llee ccoonnttrraatt.. QQuuaanndd ll’’iillllééggaalliittéé ttoouucchhee llaa ssuubbssttaannccee dduu ccoonnttrraatt,, cceelluuii--ccii eesstt nnuull eett iinneexxééccuuttaabbllee,, qquuee lleess ppaarrttiieess aaiieenntt ccoonnnnuu cceettttee iillllééggaalliittéé oouu nnoonn.. 9 Cette règle a été rappelée par Evans J dans l’arrêt General Feeds Inc. v. Burnham Shipping Corp. (The Amphion) [1991] 2 Lloyd’s Rep. 101, cité par J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Maxwell Ed., p 194 10 The Athanasia Comninos [1990] 1 Lloyd’s Rep 277 cité par J.C.T. Chuah, p 194 in fine
 7. 7. 8 CCeettttee hhyyppootthhèèssee vviissee lleess ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess iinntteerrddiitteess ppaarr eexxeemmppllee.. EEnn rreevvaanncchhee,, qquuaanndd ll’’iillllééggaalliittéé ttoouucchhee llaa mmaanniièèrree ddoonntt eesstt eexxééccuuttéé llee ccoonnttrraatt,, llee ccoonnttrraatt rreessttee eexxééccuuttaabbllee àà ll’’eennccoonnttrree ddee cceelluuii qquuii ccoonnnnaaiissssaaiitt cceettttee iillllééggaalliittéé.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee cchhaarrggeeuurr nnee ppoouurrrraa ppaass rreepprroocchheerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr dd’’aavvooiirr eexxééccuuttéé sseess oobblliiggaattiioonnss dd’’uunnee mmaanniièèrree iillllééggaallee ss’’iill lluuii aa ddeemmaannddéé ddee pprrooccééddeerr aaiinnssii oouu mmêêmmee ss’’iill ééttaaiitt ssiimmpplleemmeenntt aauu ccoouurraanntt ddee llaa mmaanniièèrree ddoonntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr eenntteennddaaiitt eexxééccuutteerr sseess oobblliiggaattiioonnss.. EEnnffiinn,, qquuaanndd ll’’aaccttee iillllééggaall eesstt aacccceessssooiirree aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, iill nnee pprriivvee ppaass aauuttoommaattiiqquueemmeenntt ssoonn aauutteeuurr ddee ttoouutt rreeccoouurrss.. CC.. OObblliiggaattiioonnss «« ccoommmmeerrcciiaalleess »».. LLee cchhaarrggeeuurr aa ll’’oobblliiggaattiioonn ddee cchhaarrggeerr llaa qquuaannttiittéé ddee mmaarrcchhaannddiissee pprréévvuuee.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn eesstt iinntteerrpprrééttééee ttrrèèss ssttrriicctteemmeenntt,, eett llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr eesstt pprreessqquuee oobbjjeeccttiivvee.. LLee cchhaarrggeeuurr,, eenn ccaass ddee mmaannqquueemmeenntt àà cceettttee oobblliiggaattiioonn,, ppeeuutt êêttrree tteennuu ddee ppaayyeerr uunnee iinnddeemmnniittéé aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeettttee iinnddeemmnniittéé,, aappppeellééee «« ddeeaadd ffrreeiigghhtt »»,, ccoorrrreessppoonndd ggéénnéérraalleemmeenntt aauu mmaannqquuee àà ggaaggnneerr ssuubbii ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr1111 .. LLee cchhaarrggeeuurr aa ééggaalleemmeenntt ll’’oobblliiggaattiioonn ddee nnee ppaass rreettaarrddeerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, eett ddooiitt ffaaiirree eenn ssoorrttee qquuee lleess tteemmppss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt nn’’eexxccééddeenntt ppaass cceeuuxx pprréévvuuss aauu ccoonnttrraatt.. EEnn ccaass ddee ssiilleennccee dduu ccoonnttrraatt,, llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt ddaannss ttoouuss lleess ccaass aaggiirr aavveecc uunnee «« pprroommppttiittuuddee rraaiissoonnnnaabbllee »».. EEnn ccaass ddee mmaannqquueemmeenntt àà cceettttee oobblliiggaattiioonn,, llee cchhaarrggeeuurr sseerraa tteennuu ddee vveerrsseerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddeess «« ssuurreessttaarriieess »» 1122 .. IIII.. LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ttrrèèss ggéénnéérraalleemmeenntt tteennttéé ddee pprrooffiitteerr,, vvooiirree dd’’aabbuusseerr ddee llaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee qquuee lluuii ooffffrree llaa CCoommmmoonn LLaaww.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii lleess jjuuggeess oonntt mmiiss àà ssaa cchhaarrggee ddeess oobblliiggaattiioonnss mmiinniimmaalleess,, aaffiinn dd’’éévviitteerr qquu’’iill nnee vviiddee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee ssaa ssuubbssttaannccee.. AA.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr uunn nnaavviirree eenn ééttaatt ddee nnaavviigguueerr.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ddaannss ttoouuss lleess ccaass ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’uuttiilliisseerr uunn nnaavviirree nnaavviiggaabbllee.. LLaa nnoottiioonn ddee nnaavviiggaabbiilliittéé eenn CCoommmmoonn LLaaww eesstt aasssseezz ccoommppaarraabbllee àà cceellllee qquuii pprréévvaauutt lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’aapppplliiqquueerr lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. EEllllee eenngglloobbee nnoottaammmmeenntt ll’’ééttaatt dduu nnaavviirree,, ll’’ééqquuiippaaggee,, lleess ddooccuummeennttss nnéécceessssaaiirreess eett ll’’aappttiittuuddee àà rreecceevvooiirr llaa ccaarrggaaiissoonn.. 11 Le montant de cette indemnité peut être prévu par le contrat, mais les clauses pénales ne sont pas reconnues en Common Law : il est impossible de prévoir une indemnité forfaitaire, une indemnité contractuelle devant toujours correspondre au préjudice effectivement subi. 12 La remarque précédente (11) vaut également dans ce cas
 8. 8. 9 LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr uunn nnaavviirree aappttee àà llaa nnaavviiggaattiioonn eesstt qquuaassiimmeenntt uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, cceelluuii--ccii nnee ppeeuutt éécchhaappppeerr àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ddéémmoonnttrraanntt qquu’’iill aa aaggii aavveecc ttoouuttee llaa ddiilliiggeennccee rreeqquuiissee,, oouu qquu’’iill nn’’aa ppaass ééttéé nnéégglliiggeenntt.. CCeeppeennddaanntt cceettttee oobblliiggaattiioonn nnee ss’’iimmppoossee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr qquu’’aauu ddéébbuutt dduu vvooyyaaggee :: llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’eesstt ddoonncc ppaass oobblliiggéé ddee ggaarraannttiirr qquuee llee nnaavviirree rreesstteerraa aappttee àà nnaavviigguueerr ppeennddaanntt llaa ttoottaalliittéé dduu ttrraajjeett.. TToouutteeffooiiss,, lleess jjuuggeess oonntt àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess aaffffiirrmméé qquuee cceettttee oobblliiggaattiioonn ddeevvaaiitt ééggaalleemmeenntt êêttrree eexxééccuuttééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aapprrèèss cchhaaqquuee eessccaallee.. CC’’eesstt aauu pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa ccaarrggaaiissoonn qquu’’iinnccoommbbee llaa pprreeuuvvee ddee ll’’iinnaappttiittuuddee àà nnaavviigguueerr dduu nnaavviirree.. CCee ddeerrnniieerr ddeevvrraa ddoonncc pprroouuvveerr qquuee llee nnaavviirree ééttaaiitt iinnaappttee àà nnaavviigguueerr aauu mmoommeenntt ddéétteerrmmiinnaanntt,, eett qquuee cceettttee iinnaappttiittuuddee aa ccaauusséé uunn ddoommmmaaggee,, vvooiirree llaa ppeerrttee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, lleess jjuuggeess pprrééssuummeerroonntt qquuee llee nnaavviirree ééttaaiitt iinnnnaavviiggaabbllee.. CCee sseerraa llee ccaass,, ppaarr eexxeemmppllee,, qquuaanndd llee nnaavviirree aauurraa ccoouulléé ppeeuu aapprrèèss aavvooiirr qquuiittttéé llee ppoorrtt,, ssaannss qquu ‘‘aauuccuunnee aauuttrree cciirrccoonnssttaannccee nnee ppuuiissssee eexxpplliiqquueerr llee nnaauuffrraaggee.. BB.. LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’aaggiirr aavveecc pprroommppttiittuuddee LLee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aaggiirr aavveecc uunnee rraappiiddiittéé «« rraaiissoonnnnaabbllee »».. CCeettttee oobblliiggaattiioonn eesstt hhaabbiittuueelllleemmeenntt eexxpprreesssséémmeenntt pprréécciissééee ddaannss llee ccoonnttrraatt,, mmaaiiss mmêêmmee ssii cceellaa nn’’eesstt ppaass llee ccaass,, llaa CCoommmmoonn LLaaww eessttiimmee qquu’’iill eexxiissttee uunnee oobblliiggaattiioonn iimmpplliicciittee dd’’eeffffeeccttuueerr llee vvooyyaaggee ddaannss uunn llaappss ddee tteemmppss rraaiissoonnnnaabbllee.. AA ll’’iinnssttaarr ddee ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr uunn nnaavviirree aappttee àà nnaavviigguueerr,, cceettttee oobblliiggaattiioonn dd’’aaggiirr aavveecc pprroommppttiittuuddee nn’’eesstt ppaass uunnee ccoonnddiittiioonn mmaaiiss uunnee wwaarrrraannttyy.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee nnoonn--rreessppeecctt ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn nn’’eennttrraaîînnee ppaass aauuttoommaattiiqquueemmeenntt llaa rrééssoolluuttiioonn dduu ccoonnttrraatt :: llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ssiimmpplleemmeenntt tteennuu ddee rrééppaarreerr llee pprrééjjuuddiiccee ssuubbii dduu ffaaiitt dduu nnoonn--rreessppeecctt ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, lleess jjuuggeess eessttiimmeenntt qquuee ssii llee rreettaarrdd eesstt ssii lloonngg eett ddéérraaiissoonnnnaabbllee qquu’’iill eesstt iinnccoommppaattiibbllee aavveecc ll’’oobbjjeeccttiiff ppoouurrssuuiivvii ppaarr llee pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, ccee ddeerrnniieerr aa llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee rrééssoouuddrree llee ccoonnttrraatt.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llaa ffaaccuullttéé ddee rrééssoolluuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddééppeenndd ddee llaa ggrraavviittéé ddee llaa rruuppttuurree ddee ll’’oobblliiggaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ttoouutt ddee mmêêmmee éécchhaappppeerr àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn pprroouuvvaanntt qquu’’iill nn’’aa ppaass ccoommmmiiss ddee ffaauuttee,, oouu qquuee llee rreettaarrdd eesstt ddûû àà uunn éévvéénneemmeenntt vviisséé ppaarr lleess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’aaggiirr aavveecc ccéélléérriittéé eesstt ddoonncc uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeenn,, ddoonntt llaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree ddééppeenndd ddeess cciirrccoonnssttaanncceess.. CCeeppeennddaanntt,, lloorrssqquu’’eellllee eesstt aassssoorrttiiee dd’’uunnee ccllaauussee «« dd’’aarrrriivvééee eessccoommppttééee »»,, oouu ddee rrééssoolluuttiioonn,, eellllee ssee ttrraannssffoorrmmee eenn oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt,, eett ssaa mmiissee eenn œœuuvvrree eesstt qquuaassiimmeenntt aauuttoommaattiiqquuee..
 9. 9. 10 CC.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee nnee ppaass ddéévviieerr LLee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’eemmpprruunntteerr ll’’iittiinnéérraaiirree uussuueell ppoouurr llee vvooyyaaggee eenn qquueessttiioonn,, eett ppeeuutt,, ssoouuss cceerrttaaiinneess ccoonnddiittiioonnss,, êêttrree ssaannccttiioonnnnéé ss’’iill pprrooccèèddee àà uunn ddéérroouutteemmeenntt.. LLee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee eesstt ssoouuvveenntt aassssiimmiilléé àà uunn ddéérroouutteemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss llee ccaass qquuii nnoouuss ooccccuuppee,, àà ssaavvooiirr llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee,, ccee ddéérroouutteemmeenntt «« mmaattéérriieell »» ((àà ddiissttiinngguueerr dduu ddéérroouutteemmeenntt «« ggééooggrraapphhiiqquuee »»)) nnee ppoosseerraa ppaass ddee pprroobbllèèmmee.. EEnn eeffffeett,, ppuuiissqquuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee eesstt ddééccllaarréé ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, llee cchhaarrggeeuurr qquuii aa aacccceeppttéé llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa aacccceeppttéé qquuee ssaa mmaarrcchhaannddiissee ssooiitt ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee1133 .. NNoouuss ttrraaiitteerroonnss cceeppeennddaanntt dduu ddéérroouutteemmeenntt ggééooggrraapphhiiqquuee,, ppuuiissqquuee cceess rrèègglleess ss’’aapppplliiqquueenntt àà llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee.. EEnn pprriinncciippee,, llee ddéérroouutteemmeenntt eesstt iinntteerrddiitt eenn CCoommmmoonn LLaaww.. CCeeppeennddaanntt,, iill nn’’eesstt ppaass ssaannccttiioonnnnéé lloorrssqquu’’iill eesstt iinnvvoolloonnttaaiirree,, oouu lloorrssqquu’’iill eesstt ooppéérréé ddaannss llee bbuutt ddee ssaauuvveerr ddeess vviieess hhuummaaiinneess.. DDee mmêêmmee,, llee ddéérroouutteemmeenntt eesstt aauuttoorriisséé qquuaanndd iill aa ppoouurr bbuutt dd’’aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree oouu ddee ssaa ccaarrggaaiissoonn.. IIll nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppeeuutt nnoorrmmaalleemmeenntt pprroolloonnggeerr llee vvooyyaaggee ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ppeerrssoonnnneelllleess1144 .. LLee cchhaarrggeeuurr eesstt nnoorrmmaalleemmeenntt aassssuurréé dd’’uunn tteemmppss ddee ttrraannssppoorrtt rraaiissoonnnnaabbllee,, ccee qquuii ppeerrmmeett ddaannss uunnee cceerrttaaiinnee mmeessuurree ddee lliimmiitteerr ddaannss llee tteemmppss lleess rriissqquueess lliiééss aauu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee.. SSeelloonn ll’’aarrrrêêtt «« BBaalliiaann vv.. JJoollyy,, VViiccttoorriiaa CCoo.. »»1155 ,, uunn ddéérroouutteemmeenntt nnoonn aauuttoorriisséé aavvaaiitt ppoouurr eeffffeett ddee mmeettttrree ffiinn àà ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppoouuvvaaiitt ddoonncc pplluuss iinnvvooqquueerr lleess eexxcceeppttiioonnss eett eexxcclluussiioonnss ccoonntteennuueess ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeess ssoolluuttiioonnss oonntt ééttéé rreemmiisseess eenn ccaauussee ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« PPhhoottoo PPrroodduuccttiioonn LLttdd vv.. SSeeccuurriiccoorr TTrraannssppoorrtt LLttdd »»1166 .. EEnn eeffffeett,, sseelloonn cceett aarrrrêêtt,, llaa ddooccttrriinnee ddee llaa rruuppttuurree ffoonnddaammeennttaallee dduu ccoonnttrraatt nnee ss’’aapppplliiqquuee pplluuss aauuttoommaattiiqquueemmeenntt.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ssii cceettttee ssoolluuttiioonn ddeevvaaiitt ss’’aapppplliiqquueerr aauuxx ccaass ddee ddéérroouutteemmeenntt,, lleess jjuuggeess ddeevvrraaiieenntt eexxaammiinneerr eett iinntteerrpprréétteerr cchhaaqquuee ccllaauussee ccoonnttrraaccttuueellllee aaffiinn ddee ssaavvooiirr ssii lleess ppaarrttiieess aavvaaiieenntt ll’’iinntteennttiioonn qquu’’eellllee ss’’aapppplliiqquuee eenn ccaass ddee ddéérroouutteemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss llee mmêêmmee aarrrrêêtt,, LLoorrdd WWiillbbeerrffoorrccee aa ssuuggggéérréé qquuee cceettttee nnoouuvveellllee ssoolluuttiioonn nnee ss’’aapppplliiqquuee ppaass aauu ddéérroouutteemmeenntt,, qquuii rreessttaaiitt uunn ccaass àà ppaarrtt,, ssoouummiiss àà uunn ccoorrppss ddee rrèègglleess ssuuii ggeenneerriiss.. RReessttee àà ssaavvooiirr ssii llaa jjuurriisspprruuddeennccee ccoonnffiirrmmeerraa cceettttee ooppiinniioonn.. 13 cela est d’autant plus vrai que généralement la déclaration se compose uniquement des mots « shipped on deck with shipper’s permission », apposés à l’aide d’un tampon sur le recto du connaissement. 14 Prise en charge d’autres cargaisons par exemple. 15 Balian v. Joly, Victoria Co [1890] 6 T.L.R. 345 cité par J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Maxwell Ed., p 178 in fine 16 Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd [1980] A.C. 827
 10. 10. 11 EEnn ttoouutt ééttaatt ddee ccaauussee,, lleess ppaarrttiieess ppeeuuvveenntt pprréévvooiirr llaa ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ddéévviieerr ddee ssaa rroouuttee.. CCeettttee ccllaauussee eesstt aappppeellééee «« lliibbeerrttyy ccllaauussee »».. QQuuaanndd cceettttee ccllaauussee eesstt eexxpplliicciittee,, ccllaaiirree eett pprréécciissee,, lleess jjuuggeess nnee ppeeuuvveenntt iinntteerrvveenniirr,, eett llaa ccllaauussee sseerraa aapppplliiqquuééee tteellllee qquu’’eellllee,, mmêêmmee ssii eellllee ppeerrmmeett aauu ttrraannssppoorrtteeuurr dd’’aaggiirr sseelloonn ssoonn bboonn ppllaaiissiirr.. AAiinnssii uunnee ccllaauussee pprréévvooyyaanntt eexxpprreesssséémmeenntt qquuee «« llee nnaavviirree aa llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ffaaiirree eessccaallee ppoouurr nn’’iimmppoorrttee qquueellllee rraaiissoonn,, àà nn’’iimmppoorrttee qquueell ppoorrtt,, qquueell qquu’’iill ssooiitt,, qquu’’iill ssooiitt ssiittuuéé ssuurr llaa rroouuttee oouu eenn ddeehhoorrss ddee ll’’iittiinnéérraaiirree,, oouu mmêêmmee ddaannss llaa ddiirreeccttiioonn ooppppoossééee aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn,, oouu aauu--ddeellàà ddee ccee ppoorrtt »» sseerraa aapppplliiqquuééee tteellllee qquu’’eellllee..1177 EEnn rreevvaanncchhee,, lloorrssqquuee llaa «« lliibbeerrttyy ccllaauussee »» eesstt mmooiinnss eexxpplliicciittee,, eellllee sseerraa iinntteerrpprrééttééee ssttrriicctteemmeenntt,, ddaannss uunn sseennss ccoonnffoorrmmee àà ll’’oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn dd’’uunnee tteellllee ccllaauussee nnee ppoouurrrraa mmeenneerr àà llaa lliibbeerrttéé ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ffaaiirree eessccaallee àà nn’’iimmppoorrttee qquueell ppoorrtt ppoouurr nn’’iimmppoorrttee qquueellllee rraaiissoonn.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, uunnee lliibbeerrttyy ccllaauussee nnee ppeeuutt ppaass aalllleerr àà ll’’eennccoonnttrree ddee ll’’oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt,, ssaauuff ssii lleess ppaarrttiieess llee pprréévvooiieenntt ccllaaiirreemmeenntt eett eexxpprreesssséémmeenntt.. DDaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass,, llee ddéérroouutteemmeenntt nnee sseerraa ppaass ssaannccttiioonnnnéé.. LLàà eennccoorree,, llaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee eesstt bbiieenn pplluuss iimmppoorrttaannttee eenn CCoommmmoonn LLaaww qquuee ssoouuss ll’’eemmppiirree ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. DD.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee pprreennddrree ssooiinn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn IIll eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt eexxpprreesssséémmeenntt pprréévvuu ddaannss llee ccoonnttrraatt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ffaaiirree pprreeuuvvee ddee ddiilliiggeennccee ddaannss llaa mmaanniippuullaattiioonn,, llaa mmiissee eenn ppllaaccee eett ll’’aarrrriimmaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. LLee ccoonntteennuu ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn eesstt ssiimmiillaaiirree àà ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn pprréévvuuee àà ll’’aarrttiiccllee IIIIII ((22)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn ppeeuutt êêttrree ccoouuvveerrttee ppaarr ddeess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. SSii llee ccoonnttrraatt nnee pprréévvooiitt ppaass cceettttee oobblliiggaattiioonn,, llaa CCoommmmoonn LLaaww eessttiimmee qquuee lleess ppaarrttiieess ll’’oonntt iimmpplliicciitteemmeenntt pprréévvuuee.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, cceettttee oobblliiggaattiioonn ss’’iimmppoossee àà ttoouutt ttrraannssppoorrtteeuurr,, ssaauuff ssii llee ccoonnttrraatt pprréévvooiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddeess ddoommmmaaggeess ssuurrvveennuuss eenn rraaiissoonn dd’’uunnee mmaauuvvaaiissee mmaanniippuullaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess1188 .. EE.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee rreemmeettttrree llaa ccaarrggaaiissoonn àà llaa ppeerrssoonnnnee aattttiittrrééee 17 Voir l’arrêt « Connolly Shaw v. Nordenfjeldske SS Co. [1934] 50 T.L.R. 418, cite par J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Maxwell Ed., p 181 in fine 18 Cette règle émane du jugement de Channell J dans l’arrêt « McFadden v. Blue Star Line » [1905] 1 K.B. 697 : « si n’importe quel événement endommage les marchandises pendant le voyage, le transporteur est responsable comme un assureur, sauf si l’événement qui a causé le dommage est couvert par une clause d’exclusion. » cité par J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Maxwell Ed., p 182
 11. 11. 12 IIll eesstt ttoouujjoouurrss aaddmmiiss qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ll’’oobblliiggaattiioonn ddee rreemmeettttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà llaa ppeerrssoonnnnee aattttiittrrééee,, ssuurr pprréésseennttaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. TToouutteeffooiiss,, eenn CCoommmmoonn LLaaww,, lleess ppaarrttiieess oonntt llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee lliimmiitteerr oouu dd’’eexxcclluurree llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr nnoonn-- eexxééccuuttiioonn ddee ll’’oobblliiggaattiioonn ddee lliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeeppeennddaanntt,, ccoommmmee ddaannss lleess aauuttrreess ccaass,, cceettttee ccllaauussee ddeevvrraa eexxpprreesssséémmeenntt eett eexxpplliicciitteemmeenntt vviisseerr llee ddééffaauutt ddee lliivvrraaiissoonn oouu llaa lliivvrraaiissoonn àà uunnee ppeerrssoonnnnee nnoonn aattttiittrrééee.. AAiinnssii ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« TThhee IInneess »»1199 ,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aa ppuu ssee pprréévvaallooiirr dd’’uunnee ccllaauussee eexxcclluuaanntt ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé àà ppaarrttiirr dduu ddéébbuutt dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt,, aalloorrss qquuee llaa ccaarrggaaiissoonn aavvaaiitt ééttéé lliivvrrééee àà uunnee ppeerrssoonnnnee nnoonn aattttiittrrééee aapprrèèss llee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. IIIIII.. LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR EENN CCOOMMMMOONN LLAAWW LLaa CCoommmmoonn LLaaww eesstt rreellaattiivveemmeenntt ffaavvoorraabbllee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ppuuiissqquu’’eellllee lluuii ppeerrmmeett ddee bbéénnééffiicciieerr dd’’uunnee cceerrttaaiinnee lliibbeerrttéé ddaannss llaa ddééffiinniittiioonn ddee sseess oobblliiggaattiioonnss.. CCeettttee lliibbeerrttéé eesstt ééggaalleemmeenntt pprréésseennttee ddaannss ll’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, eett nnoottaammmmeenntt ddaannss llaa ddééffiinniittiioonn ddeess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. DDee mmêêmmee,, llaa CCoommmmoonn LLaaww nnee pprréévvooiitt ppaass ddee ppllaaffoonndd dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn,, mmaaiiss iill eesstt aa pprriioorrii ppoossssiibbllee ddee pprréévvooiirr uunn ppllaaffoonndd ddee lliimmiittaattiioonn ccoonnttrraaccttuueell.. AA.. LLeess ccaauusseess llééggaalleess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé LLee rrééggiimmee ddee llaa CCoommmmoonn LLaaww eesstt aasssseezz ssttrriicctt vviiss--àà--vviiss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ppuuiissqquu’’iill nnee pprréévvooiitt qquuee qquuaattrree eexxcclluussiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé :: iill ss’’aaggiitt ddee ll’’aaccttee ddee DDiieeuu,, ddeess aacctteess ddeess eennnneemmiiss ddee llaa rreeiinnee,, dduu vviiccee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, eett ddee llaa ffaauuttee oouu ddee llaa ffrraauuddee ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr.. LLeeuurr ccoonntteennuu eesstt ccoommppaarraabbllee aauuxx ccaass eexxcceeppttééss ccoorrrreessppoonnddaannttss pprréévvuuss ppaarr ll’’aarrttiiccllee IIVV ((22)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCee nnoommbbrree pplluuss rreessttrreeiinntt ddee ccaass eexxcceeppttééss ss’’eexxpplliiqquuee ppaarr llee ffaaiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt lliibbrree ddee pprréévvooiirr ttoouuttee ccllaauussee dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ssuupppplléémmeennttaaiirree,, ccee ddoonntt iill ssee pprriivvee rraarreemmeenntt.. BB.. LLeess ccllaauusseess ccoonnttrraaccttuueelllleess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé 19 MB Pyramid Sound NV v. Briese Schiffahrts GmbH & Latvian Shipping Association Ltd « The Ines »[1995] 2 Lloyd’s Rep. 144
 12. 12. 13 EEnn rraaiissoonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssttrriiccttee qquuii ééttaaiitt llaa lleeuurr,, eett dduu ffaaiibbllee nnoommbbrree ddee ccaauusseess llééggaalleess dd’’eexxcclluussiioonn,, lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss oonntt iinnsséérréé ddaannss llee ccoonnttrraatt ddeess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. CCeess ccllaauusseess ddooiivveenntt êêttrree iinnsséérrééeess aauu mmoommeenntt ddee llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt :: uunnee ccllaauussee ppoossttéérriieeuurree àà llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt sseerraa pprrééssuummééee êêttrree uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn uunniillaattéérraallee ddee cceelluuii--ccii,, nnee pprroodduuiissaanntt eeffffeett qquu’’aavveecc ll’’aaccccoorrdd ddee ll’’aauuttrree ppaarrttiiee.. DDee pplluuss,, cceess ccllaauusseess ddooiivveenntt êêttrree ccllaaiirreess,, ccaarr eenn ccaass dd’’iinncceerrttiittuuddee,, eelllleess sseerroonntt iinntteerrpprrééttééeess ddaannss uunn sseennss ccoonnttrraaiirree àà ll’’iinnttéérrêêtt ddee cceelluuii qquuii lleess iinnvvooqquuee.. MMaaiiss llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt iinnsséérreerr uunnee ccllaauussee ccoonnttrraaiirree àà ll’’oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt,, ss’’iill pprreenndd llee ssooiinn ddee llaa rrééddiiggeerr ddee mmaanniièèrree ccllaaiirree eett pprréécciissee.. TToouutteeffooiiss ddee tteelllleess ccllaauusseess sseerroonntt iinntteerrpprrééttééeess ttrrèèss ssttrriicctteemmeenntt,, eett,, ddaannss llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee,, ddaannss uunn sseennss ccoonnffoorrmmee àà ll’’oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt.. AA ttiittrree dd’’eexxeemmppllee,, nnoouuss éévvooqquueerroonnss lleess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee «« ppéérriillss ddee llaa mmeerr »».. DDaannss ll’’aarrrrêêtt CCaannaaddaa RRiiccee MMiillllss LLttdd vv.. UUnniioonn MMaarriinnee aanndd GGeenneerraall IInnssuurraannccee CCoo.. LLttdd..2200 ,, LLoorrdd WWrriigghhtt aa aaiinnssii ppuu ddéécciiddeerr qquuee ttoouuttee iinnccuurrssiioonn ffoorrttuuiittee dd’’eeaauu ddee mmeerr ccoonnssttiittuuaaiitt uunn ppéérriill ddee llaa mmeerr ppeerrmmeettttaanntt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ss’’eexxoonnéérreerr ddee ttoouuttee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, mmêêmmee ssii cc’’eesstt uunnee nnéégglliiggeennccee qquuii eesstt àà ll’’oorriiggiinnee ddee cceettttee iinnccuurrssiioonn.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ddoonncc rreellaattiivveemmeenntt ffaacciilleemmeenntt éécchhaappppeerr àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ccaarr mmêêmmee ssii lleess ccoouurrss uuttiilliisseenntt uunnee iinntteerrpprrééttaattiioonn ssttrriiccttee,, ccoonnttrraa pprrooffeerreennttuumm,, eelllleess nnee ppoouurrrroonntt éévviitteerr dd’’aapppplliiqquueerr uunnee ccllaauussee dd’’eexxcclluussiioonn ssooiiggnneeuusseemmeenntt rrééddiiggééee.. LLee rrééggiimmee ddee llaa ppoonnttééee ddééccllaarrééee eesstt ddoonncc gglloobbaalleemmeenntt pplluuss ffaavvoorraabbllee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuee llee rrééggiimmee ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, ssuurrttoouutt ddeeppuuiiss llaa ddiissppaarriittiioonn ddee llaa ddooccttrriinnee dduu ffuunnddaammeennttaall bbrreeaacchh.. SSeelloonn cceettttee ddooccttrriinnee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppoouuvvaaiitt bbéénnééffiicciieerr ddeess ddiissppoossiittiioonnss ccoonnttrraaccttuueelllleess ffaavvoorraabblleess qquuaanndd iill aavvaaiitt ccoommmmiiss uunnee ffaauuttee ssii iimmppoorrttaannttee qquu’’eellllee aallllaaiitt àà ll’’eennccoonnttrree ddee ll’’oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLaa ddiissppaarriittiioonn ddee cceettttee ddooccttrriinnee ppeerrmmeett ddoonncc aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee bbéénnééffiicciieerr dd’’uunnee lliibbeerrttéé eennccoorree pplluuss ggrraannddee2211 .. DDaannss cceess ccoonnddiittiioonnss,, oonn ppoouurrrraaiitt ss’’ééttoonnnneerr ddee ccee qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ddééccllaarree ppaass ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt llaa ppoonnttééee,, aaffiinn ddee bbéénnééffiicciieerr ddee ccee rrééggiimmee ffaavvoorraabbllee.. CCeeccii ss’’eexxpplliiqquuee ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ppaarr llee ffaaiitt qquuee llee cchhaarrggeeuurr,, hhaabbiittuuéé aauuxx aabbuuss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, rreeffuusseerraa ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppoorrttaanntt mmeennttiioonn ddee llaa ppoonnttééee,, ccaarr cceelluuii--ccii ccoonnttiieenntt ggéénnéérraalleemmeenntt ddeess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé iinnaacccceeppttaabblleess ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr.. 20 [1941] A.C. 55, cité par J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Maxwell Ed., p 187 in fine 21 nous reviendrons plus largement sur cette doctrine du fundamental breach et sa disparition un peu plus tard, p 23
 13. 13. 14 OOnn ttoouucchhee llàà aauu ppaarraaddooxxee dduu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. EEnn eeffffeett lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss,, ttoouutt eenn pprréétteennddaanntt qquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee nn’’eesstt ppaass pplluuss eexxppoossééee ((aaffiinn dd’’êêttrree ddiissppeennssééss ddee llaa ddééccllaarraattiioonn)),, ppeerrssiisstteenntt àà iinnsséérreerr ddaannss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss «« ddééccllaarrééss »» ddeess ccllaauusseess dd’’eexxcclluussiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eexxoorrbbiittaanntteess,, qquuii ccoonndduuiisseenntt aauu rreeffuuss ddee cceess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ppaarr llee cchhaarrggeeuurr.. EEtt ccee rreeffuuss ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss «« ddééccllaarrééss »» ccoonndduuiitt llee ttrraannssppoorrtteeuurr àà ppllaacceerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssuurr llee ppoonntt ssaannss llee ddééccllaarreerr.. OOrr,, ccoommmmee nnoouuss aalllloonnss llee vvooiirr,, cceettttee ssiittuuaattiioonn ppeeuutt ss’’aavvéérreerr mmooiinnss ccoonnffoorrttaabbllee qquu’’eellllee nnee ppoouurrrraaiitt ll’’êêttrree ssii lleess ppaarrttiieess aavvaaiieenntt pprrooffiittéé ddee lleeuurr lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee ppoouurr ppaarrvveenniirr àà uunn aaccccoorrdd ééqquuiittaabbllee2222 .. CChhaappiittrree 22 :: LLaa ppoonnttééee nnoonn ddééccllaarrééee.. LLaa ppoonnttééee nnoonn ddééccllaarrééee rreessttee ssoouummiissee aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. BBiieenn ssoouuvveenntt,, llaa ppoonnttééee aauurraa ééttéé aauuttoorriissééee ppaarr llee cchhaarrggeeuurr,, nnee sseerraaiitt--ccee qquuee ppaarr llee bbiiaaiiss dd’’uunnee ccllaauussee iinnsséérrééee aauu rreeccttoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. DDaannss ccee ccaass,, oonn eenn rreevviieenntt aauu rrééggiimmee ggéénnéérraall dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCeeppeennddaanntt,, iill aarrrriivvee qquuee llee cchhaarrggeeuurr nn’’aaiitt eenn aauuccuunnee ffaaççoonn aacccceeppttéé qquuee sseess mmaarrcchhaannddiisseess ssooiieenntt ttrraannssppoorrttééeess eenn ppoonnttééee.. DDaannss ccee ccaass,, llaa ssiimmppllee aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy nnee ppaarraaîîtt ppaass ssuuffffiissaannttee àà ssaannccttiioonnnneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett àà iinnddeemmnniisseerr llee cchhaarrggeeuurr lléésséé.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii lleess jjuuggeess oonntt aaddooppttéé ddiivveerrsseess ssoolluuttiioonnss vviissaanntt àà ssaannccttiioonnnneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, cceess ssoolluuttiioonnss ééttaanntt ppuurreemmeenntt jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess,, eett bbaassééeess ssuurr lleess cciirrccoonnssttaanncceess ddee cchhaaqquuee eessppèèccee,, oonn ppeeuutt ddiiffffiicciilleemmeenntt ééttaabblliirr aavveecc cceerrttiittuuddee qquueellllee sseerraa llaa ssaannccttiioonn dd’’uunnee ppoonnttééee nnoonn ddééccllaarrééee eett nnoonn aauuttoorriissééee.. SSeeccttiioonn 11 :: LL’’aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. LLaa ssoolluuttiioonn rrééssuullttee ddee llaa lleeccttuurree aa ccoonnttrraarriioo ddeess tteerrmmeess ddee ll’’aarrttiiccllee 11 ((cc)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. EEnn eeffffeett,, ccee tteexxttee eexxcclluutt dduu cchhaammpp dd ‘‘aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy llaa ccaarrggaaiissoonn qquuii,, ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ddééccllaarrééee ccoommmmee mmiissee ssuurr llee ppoonntt eett qquuii eesstt eenn ffaaiitt aaiinnssii ttrraannssppoorrttééee.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess eenn ppoonnttééee mmaaiiss nn’’aayyaanntt ppaass ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee ddééccllaarraattiioonn nnee rreemmpplliisssseenntt ppaass llaa pprreemmiièèrree ddeess ddeeuuxx ccoonnddiittiioonnss eett ssoonntt ddoonncc ssoouummiisseess aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. LLaa pprreemmiièèrree ddeess ccoonnssééqquueenncceess qquu’’eennttrraaîînnee cceettttee aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy nn’’eesstt ppaass ddeess mmooiinnddrreess :: iill ss’’aaggiitt ddee llaa nnuulllliittéé ddee ttoouuttee ddiissppoossiittiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee ffaavvoorraabbllee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeettttee rrèèggllee éémmaannee ddee ll’’aarrttiiccllee IIIIII ((88)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. SSeelloonn ccee tteexxttee,, ttoouuttee ccllaauussee eexxcclluuaanntt oouu aattttéénnuuaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr ppeerrtteess oouu ddoommmmaaggeess dduuss àà ddeess mmaannqquueemmeennttss aauuxx oobblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraa nnuullllee eett nnoonn aavveennuuee.. GGéénnéérraalleemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuusscceeppttiibbllee ddee ttrraannssppoorrtteerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee pprreenndd llee ssooiinn dd’’iinnsséérreerr ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt uunnee ccllaauussee eexxcclluuaanntt ttoouuttee rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. SSii cceess ccllaauusseess ssoonntt vvaallaabblleess lloorrssqquuee llaa ppoonnttééee eesstt 22 Un tel accord peut cependant être conclu en pratique dans le cas de transport de projets industriels.
 14. 14. 15 ddééccllaarrééee,, eelllleess nnee ppeeuuvveenntt bbéénnééffiicciieerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr lloorrssqquuee cceelluuii--ccii nnee ddééccllaarree ppaass llaa ppoonnttééee2233 .. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraa ddoonncc ssoouummiiss aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, ssaannss rréésseerrvveess nnii eexxcceeppttiioonnss ccoonnttrraaccttuueelllleess.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ddoonncc ddaannss uunnee ssiittuuaattiioonn mmooiinnss ffaavvoorraabbllee qquuee cceellllee qquuii aauurraaiitt ééttéé llaa ssiieennnnee ss’’iill aavvaaiitt ddééccllaarréé llaa ppoonnttééee.. CCeeppeennddaanntt iill nn’’eesstt ppaass ddééssaavvaannttaaggéé ppaarr rraappppoorrtt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii aa ppllaaccéé llaa ccaarrggaaiissoonn ssoouuss llee ppoonntt,, ppuuiissqquu’’iill ssee vvooiitt ééggaalleemmeenntt ssoouummiiss aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. OOrr,, iill eesstt ccoonnssttaanntt qquu’’eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, llaa ccaarrggaaiissoonn eesstt ddaavvaannttaaggee eexxppoossééee aauuxx rriissqquueess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee qquuee lloorrssqquu’’eellllee vvooyyaaggee ddaannss lleess ccaalleess.. CCee ddééssééqquuiilliibbrree vvaa êêttrree ccoommppeennsséé ppaarr ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee 33 ((22)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. EEnn eeffffeett,, ll’’aarrttiiccllee 33 ((22)) ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy iimmppoossee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee pprrooccééddeerr ddee ffaaççoonn aapppprroopprriiééee eett ssooiiggnneeuussee aauu ttrraannssppoorrtt eett aauu mmaanniieemmeenntt ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. LLeess jjuuggeess vvoonntt aapppplliiqquueerr àà cceettttee oobblliiggaattiioonn uunnee ggrriillllee dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn ssppéécciiaallee lloorrssqquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess aauurroonntt ééttéé ttrraannssppoorrttééeess eenn ppoonnttééee.. DD’’uunnee ppaarrtt,, iillss vvoonntt eessttiimmeerr qquuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee nnee ccoonnssttiittuuee ppaass iippssoo ffaaccttoo uunnee vviioollaattiioonn ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn lloorrssqquu’’iill eesstt aauuttoorriisséé :: oonn vvéérriiffiieerraa ddaannss ccee ccaass qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa pprrooccééddéé dd’’uunnee ffaaççoonn aapppprroopprriiééee aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, iillss vvoonntt ppoouuvvooiirr ddéécciiddeerr qquuee lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ccoonnssttiittuuee uunnee vviioollaattiioonn tteellllee qquu’’eellllee aatttteeiinntt llaa bbaassee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt êêttrree ssaannccttiioonnnnéé.. CCee ddeerrnniieerr ppooiinntt eesstt cceeppeennddaanntt ssuujjeett àà ddiissccuussssiioonnss.. SSeeccttiioonn 22 :: LLaa ppoonnttééee «« aauuttoorriissééee »» NNoouuss eexxaammiinneerroonnss lleess ccoonnddiittiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess llaa ppoonnttééee ppeeuutt êêttrree aauuttoorriissééee,, aavvaanntt ddee nnoouuss iinnttéérreesssseerr aauu rrééggiimmee ddee llaa ppoonnttééee aauuttoorriissééee.. II.. NNAATTUURREE DDEE LL’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DDaannss ll’’aarrrrêêtt «« SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr2244 »»,, llee jjuuggee PPiillcchheerr,, rreepprreennaanntt llee mmaannuueell ddee LLoorrdd SSccrruuttttoonn,, aa pprréécciisséé2255 qquuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ppoouuvvaaiitt êêttrree aauuttoorriisséé ddaannss ddeeuuxx ccaass :: ppaarr uunnee ccoouuttuummee dduu ppoorrtt oouu dduu ccoommmmeerrccee eenn qquueessttiioonn,, oouu ppaarr llee ccoonnsseenntteemmeenntt eexxpprrèèss dduu cchhaarrggeeuurr.. AA.. LLee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr.. LLee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr ppeeuutt êêttrree iimmpplliicciittee oouu pplluuss ffoorrmmeell.. 11.. LLee ccoonnsseenntteemmeenntt «« ffoorrmmeell »» LLee ccoonnsseenntteemmeenntt ffoorrmmeell dduu cchhaarrggeeuurr nn’’eesstt ppaass ppoouurr aauuttaanntt aavveeuuggllaanntt.. EEnn eeffffeett,, nnoouuss aavvoonnss ddééjjàà éévvooqquuéé llaa rrééppuuggnnaannccee qquu’’oonntt lleess cchhaarrggeeuurrss àà aacccceepptteerr lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ppoorrttaanntt mmeennttiioonn ddee llaa ppoonnttééee.. UUnn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iinnddiiqquuaanntt ccllaaiirreemmeenntt,, ddee mmaanniièèrree ttrrèèss vviissiibbllee,, qquuee llee cchhaarrggeeuurr aacccceeppttee qquuee ssaa mmaarrcchhaannddiissee ssooiitt ttrraannssppoorrttééee eenn ppoonnttééee sseerraaiitt ééggaalleemmeenntt aauuttoommaattiiqquueemmeenntt rreejjeettéé 23 Cette solution a été rappelée dans l’arrêt « Svenska Traktor » [1953] 2 Lloyd's Rep. 124, à la p. 130, fin du 2 e § de la 2 e colonne. Reproduit en annexe 24 Svenska Traktor Aktiebolaget v. Maritime Agencies (Southampton) , Ltd Q.B., [1953] 2 Lloyd's Rep. 124, précité p. 5 25 ibid. fin de la page 129 / début de la page 130
 15. 15. 16 ppaarr ccee ddeerrnniieerr,, eenn rraaiissoonn ddeess rriissqquueess qquuee pprréésseennttee ccee ttyyppee ddee ttrraannssppoorrtt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii llee ccoonnsseenntteemmeenntt «« ffoorrmmeell »» pprreennddrraa ggéénnéérraalleemmeenntt llaa ffoorrmmee dd’’uunnee «« lliibbeerrttyy ttoo ssttooww oonn ddeecckk ccllaauussee »» iinnsséérrééee ddee mmaanniièèrree iinnddoolloorree aauu vveerrssoo dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ppaarrmmii lleess ccoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLee jjuuggee PPiillcchheerr,, ttoouujjoouurrss ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr2266 »»,, ss’’eesstt pprroonnoonnccéé ssuurr llaa vvaalliiddiittéé ddee tteelllleess ccllaauusseess.. EEnn ll’’eessppèèccee llaa lliibbeerrttyy ccllaauussee ééttaaiitt rrééddiiggééee ccoommmmee ssuuiitt :: «« sstteeaammeerr hhaass lliibbeerrttyy ttoo ccaarrrryy ggooooddss oonn ddeecckk aanndd sshhiippoowwnneerrss wwiillll nnoott bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr aannyy lloossss,, ddaammaaggee,, oorr ccllaaiimm aarriissiinngg tthheerreeffrroomm.. »» IIll ééttaaiitt ccoonnssttaanntt qquuee llaa ppoonnttééee nn’’aayyaanntt ppaass ééttéé ddééccllaarrééee,, llaa ppaarrttiiee ddee llaa ccllaauussee eexxcclluuaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree aapppplliiqquuééee.. LLaa qquueessttiioonn ééttaaiitt ddee ssaavvooiirr ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr ééttaaiitt nnééaannmmooiinnss aauuttoorriisséé àà ttrraannssppoorrtteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee.. LLee jjuuggee aa eessttiimméé qquuee llaa ccllaauussee ééttaaiitt ddiivviissiibbllee,, eett qquuee llaa nnuulllliittéé ddee ll’’eexxcclluussiioonn nn’’eemmppoorrttaaiitt ppaass llaa nnuulllliittéé ddee ll’’aauuttoorriissaattiioonn.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ééttaaiitt eenn ll’’eessppèèccee aauuttoorriisséé àà ttrraannssppoorrtteerr lleess ttrraacctteeuurrss eenn ppoonnttééee.. LLaa vvaalliiddiittéé ddeess lliibbeerrttyy ttoo ssttooww oonn ddeecckk ccllaauusseess eesstt ddoonncc aaddmmiissee ppaarr lleess jjuurriiddiiccttiioonnss aannggllaaiisseess,, eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee mmaannqquueerraa ppaass dd’’iinnsséérreerr uunnee tteellllee ccllaauussee aauu vveerrssoo ddee ssoonn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMaaiiss llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr ppeeuutt ééggaalleemmeenntt pprreennddrree dd’’aauuttrreess ffoorrmmeess.. 22.. LLee ccoonnsseenntteemmeenntt «« iinnffoorrmmeell »» LLeess jjuuggeess aannggllaaiiss oonntt rreeccoonnnnuu,, ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« TThhee AArrddeennnneess »» 2277 ,, qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ccoonnssttiittuuaaiitt qquuee llaa mmeeiilllleeuurree pprreeuuvvee dduu ccoonntteennuu dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLeess jjuuggeess oonntt ddoonncc ddéécciiddéé qquuee llee ccoonntteennuu dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppoouuvvaaiitt ééggaalleemmeenntt ssee ttrroouuvveerr ddaannss lleess ccoonnvveerrssaattiioonnss ttéélléépphhoonniiqquueess eennttrree lleess ppaarrttiieess,, ddaannss llaa bbooookkiinngg nnoottee oouu ddaannss lleess ttaarriiffss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr…… IIll eesstt ddoonncc aa pprriioorrii ppoossssiibbllee dd’’ééttaabblliirr qquuee llee cchhaarrggeeuurr aa ccoonnsseennttii aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, mmêêmmee ssii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ccoommppoorrttee ppaass ddee lliibbeerrttyy ccllaauussee.. CCeeppeennddaanntt oonn ssee hheeuurrtteerraa ssoouuvveenntt eenn pprraattiiqquuee àà uunn pprroobbllèèmmee mmaattéérriieell ddee pprreeuuvvee,, qquuii sseerraa dd’’aauuttaanntt pplluuss ddiiffffiicciillee àà aappppoorrtteerr lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aauurraa ééttéé ttrraannssfféérréé àà uunn ttiieerrss ddee bboonnnnee ffooii.. DDaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass eenn eeffffeett,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeevvrraa ééggaalleemmeenntt pprroouuvveerr qquuee llee ttiieerrss aavvaaiitt ccoonnnnaaiissssaannccee ddee ll’’aaccccoorrdd dduu cchhaarrggeeuurr.. NNoorrmmaalleemmeenntt,, eenn rraaiissoonn ddee ll’’eeffffeett rreellaattiiff ddeess ccoonnttrraattss,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppeeuutt pprroouuvveerr ccoonnttrree uunn ttiieerrss ll’’eexxiisstteennccee ddee ddiissppoossiittiioonnss ddiifffféérreenntteess ddee cceelllleess iinnssccrriitteess ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, eenn vveerrttuu ddee llaa ddooccttrriinnee ddee ll’’eessttooppppeell,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr 26 ibid. fin du 1 er § de la page 131 27 The Ardennes, [1951] 1 K. B. 55 à la page 59, cité sur le site Internet de W. Tetley Chap. 31, V, 3.
 16. 16. 17 ppoouurrrraa ooppppoosseerr aauu ttiieerrss ssaa ccoonnnnaaiissssaannccee ddee ll’’aaccccoorrdd ccoonncclluu aavveecc llee cchhaarrggeeuurr.. LLaa pprreeuuvvee ppoosseerraa ééggaalleemmeenntt bbiieenn ddeess pprroobbllèèmmeess pprraattiiqquueess lloorrssqquuee llee cchhaarrggeeuurr aauurraa ccoonnttrraaccttéé ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree dd’’uunn ttrraannssiittaaiirree ppaarr eexxeemmppllee.. DDaannss llee mmêêmmee oorrddrree dd’’iiddééeess,, oonn ppeeuutt iimmaaggiinneerr qquuee llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr ddééccoouullee dd’’uunnee pprraattiiqquuee ccoonnttiinnuuee eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eenn qquueessttiioonn eett lluuii.. EEnn eeffffeett,, ssii ddaannss llee ccaaddrree ddee ttoouuss lleess pprrééccééddeennttss ttrraannssppoorrttss ccoonncclluuss eennttrree lluuii eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llaa ppoonnttééee aavvaaiitt ééttéé ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt aauuttoorriissééee,, ccee ddeerrnniieerr ppoouurrrraaiitt tteenntteerr dd’’ééttaabblliirr qquuee llee cchhaarrggeeuurr aavvaaiitt ddoonnnnéé ssoonn ccoonnsseenntteemmeenntt iimmpplliicciittee aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. CCeettttee ppoossssiibbiilliittéé aa ppaarrffooiiss ééttéé rreeccoonnnnuuee oouuttrree--aattllaannttiiqquuee,, mmaaiiss lleess jjuuggeess aannggllaaiiss nnee ssee ssoonntt ppaass eennccoorree pprroonnoonnccééss ssuurr ccee ppooiinntt.. DDaannss ttoouuss lleess ccaass llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssee hheeuurrtteerraaiitt àà ddeess ddiiffffiiccuullttééss mmaattéérriieelllleess ddee pprreeuuvvee.. IIll pprreenndd ddoonncc ggéénnéérraalleemmeenntt llee ssooiinn dd’’iinnsséérreerr uunnee lliibbeerrttyy ccllaauussee ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aaffiinn ddee ss’’aassssuurreerr dduu ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr.. EEnn ttoouutt ééttaatt ddee ccaauussee,, llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr nnee ppeeuutt jjaammaaiiss ddiissppeennsseerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ppllaacceerr uunnee ccaarrggaaiissoonn ddaannss lleess ccaalleess lloorrssqquuee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ll’’yy oobblliiggee.. EEnn rreevvaanncchhee,, llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, eett mmêêmmee lleess uussaaggeess,, ppeeuuvveenntt rreemmppllaacceerr llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr.. BB.. LLaa pprraattiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee QQuu’’iill ss’’aaggiissssee dd’’uunnee ccoouuttuummee ggéénnéérraallee oouu dduu ccaass ddeess ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss,, llaa pprraattiiqquuee ppeeuutt ppaalllliieerr ll’’aabbsseennccee ddee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr.. 11.. LLaa ccoouuttuummee eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn LLaa rrèèggllee ddééccoouullee ddee ll’’aarrrrêêtt «« SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr »» 2288 .. CCiittaanntt llee mmaannuueell ddee LLoorrdd SSccrruuttttoonn,, llee jjuuggee PPiillcchheerr aa aaffffiirrmméé qquuee llee ccaappiittaaiinnee eesstt aauuttoorriisséé àà ttrraannssppoorrtteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee lloorrssqquu’’iill eesstt ddee ccoouuttuummee ddaannss llee ccoommmmeerrccee eenn qquueessttiioonn,, oouu aauu ppoorrtt ddee cchhaarrggeemmeenntt,, dd’’eeffffeeccttuueerr llee ttrraannssppoorrtt ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eenn qquueessttiioonn ssuurr llee ppoonntt ppoouurr llee vvooyyaaggee eennvviissaaggéé.. MMêêmmee ssii llee cchhaarrggeeuurr nn’’aa ppaass ééttéé ccoonnssuullttéé,, llaa ppoonnttééee eesstt rrééppuuttééee aauuttoorriissééee lloorrssqquu’’uunnee tteellllee ccoouuttuummee eexxiissttee.. DDaannss ccee ccaass,, ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ffaaiittee ppaarr lleess jjuuggeess ddaannss ll’’aarrrrêêtt RRooyyaall EExxcchhaannggee SShhiippppiinngg CCoo LLttdd vv DDiixxoonn2299 ,, aavvaanntt ll’’eennttrrééee eenn vviigguueeuurr 28 Svenska Traktor Aktiebolaget v. Maritime Agencies (Southampton) , Ltd Q.B., [1953] 2 Lloyd's Rep. 124 fin de la page 129 / début de la page 130 29 Royal Exchange Shipping Co Ltd v Dixon [1886] 12 App. Cas. 11, cité dans Carver’s Carriage by sea, tome 2, 13 e Ed., 1982 fin du § 1137 (précité en p 4)
 17. 17. 18 ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, ppeeuutt êêttrree rreemmiissee aauu ggooûûtt dduu jjoouurr.. LLaa ccoouuttuummee nnee ddiissppeennssee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ll’’aauuttoorriissaattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr qquuee ssii eellllee eesstt «« ssii ggéénnéérraallee eett uunniivveerrsseellllee ddaannss llee ccoommmmeerrccee eenn qquueessttiioonn eett aauu ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt,, qquuee qquuiiccoonnqquuee eexxppééddiiaanntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeeppuuiiss cceett eennddrrooiitt eesstt ssuuppppoosséé ssaavvooiirr qquuee sseess mmaarrcchhaannddiisseess sseerroonntt pprroobbaabblleemmeenntt ppllaaccééeess ssuurr llee ppoonntt.. »» CCee qquuii vvaauutt ppoouurr llaa ccoouuttuummee vvaauutt aa ffoorrttiioorrii ppoouurr llaa llééggiissllaattiioonn eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt lloorrssqquu’’uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn oouu uunnee llééggiissllaattiioonn iimmppoossee oouu rreeccoommmmaannddee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ppllaacceerr tteellllee ccaarrggaaiissoonn ssuurr llee ppoonntt,, cceelluuii--ccii nn’’ aa ppaass àà oobbtteenniirr ll’’aauuttoorriissaattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ppoouurr pprrooccééddeerr aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. CC’’eesstt nnoottaammmmeenntt llee ccaass ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess qquuii ddooiivveenntt iimmppéérraattiivveemmeenntt êêttrree ppllaaccééeess ssuurr llee ppoonntt :: ddaannss ccee ccaass llee ccoonnsseenntteemmeenntt eexxpprrèèss dduu cchhaarrggeeuurr nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aayyaanntt ppaass oobbtteennuu llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr ss’’eeffffoorrcceerraa ddoonncc ddee pprroouuvveerr qquu’’iill eexxiissttee uunnee ccoouuttuummee ppeerrmmeettttaanntt llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. CCeettttee qquueessttiioonn ssee ppoosseerraa aavveecc uunnee aaccuuiittéé ppaarrttiiccuulliièèrree ddaannss llee ccaass ddeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. 22.. LLee ccaass ddeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss LLaa pprraattiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee aa ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss ddééppaasssséé llee ssttaaddee ddee llaa ccoouuttuummee.. CCeeppeennddaanntt,, ccuurriieeuusseemmeenntt,, iill yy aa rreellaattiivveemmeenntt ppeeuu ddee ddéécciissiioonnss aannggllaaiisseess ssuurr llaa qquueessttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee.. LLaa pprreemmiièèrree,, ll’’aarrrrêêtt «« EEvvaannss vv.. MMeerrzzaarriioo »»3300 ,, ddaattee ddee 11997755,, eett nn’’iimmpplliiqquuaaiitt ppaass uunn ttrraannssppoorrtteeuurr eett ssoonn cclliieenntt,, mmaaiiss uunn cchhaarrggeeuurr eett ssoonn «« ffrreeiigghhtt ffoorrwwaarrddeerr »».. CCeeppeennddaanntt cceettttee ddéécciissiioonn aa ppeerrmmiiss aauuxx jjuuggeess ddee ssee pprroonnoonncceerr,, oobbiitteerr ddiiccttaa,, ssuurr lleess ssoolluuttiioonnss aapppplliiccaabblleess àà ccee pprroobbllèèmmee.. EEnn ll’’eessppèèccee,, llee jjuuggee dduu ffoonndd aavvaaiitt eessttiimméé qquuee llaa ddooccttrriinnee dduu ffuunnddaammeennttaall bbrreeaacchh3311 nnee ss’’aapppplliiqquuaaiitt ppaass aauu ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee.. EEnn aappppeell,, lleess jjuuggeess aavvaaiieenntt ppuu ccoonnddaammnneerr llee ffrreeiigghhtt ffoorrwwaarrddeerr ssaannss aavvooiirr àà ssee pprroonnoonncceerr ssuurr llee ffuunnddaammeennttaall bbrreeaacchh.. CCeeppeennddaanntt,, LLoorrdd RRoosskkiillll aavvaaiitt ssaaiissii ll’’ooccccaassiioonn ppoouurr eexxpprriimmeerr ssoonn ooppiinniioonn ssuurr llaa rrèèggllee qquuii ddeevvrraaiitt ss’’aapppplliiqquueerr aauu ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee3322 .. SSeelloonn lluuii «« llee jjuuggee dduu ffoonndd aa eessttiimméé qquuee ll’’aanncciieennnnee rrèèggllee3333 nnee ss’’aapppplliiqquuaaiitt ppaass aauu ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee.. IIll nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree ddee ddéécciiddeerr ss’’iill aavvaaiitt ttoorrtt oouu rraaiissoonn,, bbiieenn qquuee jjee ssooiiss llooiinn ddee ssuuggggéérreerr qquu’’iill aavvaaiitt ttoorrtt.. »» EEtt iill ppoouurrssuuiitt :: llaa 30 J. Evans & Sons (Portsmouth) Ltd. v. Andrea Merzario Ltd. [1976] 2 Lloyd’s Rep. 165 31 pour diverses raisons, cette doctrine aurait pu trouver à s’appliquer en l’espèce : nous y reviendrons ultérieurement p 22 32 J. Evans & Sons (Portsmouth) Ltd. v. Andrea Merzario Ltd. [1976] 2 Lloyd’s Rep. 165, à la page 170, 2 e partie de la 1 ère colonne. 33 Celle du fundamental breach
 18. 18. 19 ssoolluuttiioonn ddee ccee pprroobbllèèmmee ddééppeennddrraa ddee ll’’eexxiisstteennccee,, ddaannss cchhaaqquuee eessppèèccee,, dd’’uunnee ccoouuttuummee oouu dd’’uunnee pprraattiiqquuee ppeerrmmeettttaanntt llee ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee ssaannss ll’’aaccccoorrdd eexxpprrèèss dduu cchhaarrggeeuurr.. LLee jjuuggee RRoosskkiillll nn’’aa ppaass jjuuggéé pprruuddeenntt ddee ssee pprroonnoonncceerr ssuurr ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunnee tteellllee ccoouuttuummee.. CCeeppeennddaanntt,, ddeeppuuiiss 11997755,, llee ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee aa llaarrggeemmeenntt ddééppaasssséé llee ssttaaddee ddee llaa ccoouuttuummee.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt iill nnee ffaaiitt qquuaassiimmeenntt aauuccuunn ddoouuttee qquuee ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunnee tteellllee ccoouuttuummee sseerraaiitt aauujjoouurrdd’’hhuuii rreeccoonnnnuuee.. CCeettttee ppoossiittiioonn eesstt rreennffoorrccééee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee aamméérriiccaaiinnee,, qquuii aa àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess eessttiimméé qquuee llee ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss eenn ppoonnttééee ééttaaiitt ccoouuttuummiieerr3344 .. QQuuaanndd llaa ppoonnttééee eesstt aauuttoorriissééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’ aa aa pprriioorrii ccoommmmiiss aauuccuunnee ffaauuttee.. IIll eesstt ddoonncc nnoorrmmaall qquuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ssooiitt aalloorrss ssoouummiiss aauu rrééggiimmee dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ssoouuss llee ppoonntt.. IIII.. RREEGGIIMMEE DDEE LLAA PPOONNTTEEEE «« AAUUTTOORRIISSEEEE »» LLaa ppoonnttééee aauuttoorriissééee eesstt ssoouummiissee aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, ddaannss lleeuurr iinnttééggrraalliittéé,, ssaauuff ssii llee cchhaarrggeeuurr aa eexxpprreesssséémmeenntt ddééffeenndduu aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ttrraannssppoorrtteerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ssuurr llee ppoonntt.. AA.. LLee pprriinncciippee :: ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCee pprriinncciippee rrééssuullttee uunnee ffooiiss ddee pplluuss ddee ll’’aarrrrêêtt «« SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr »» 3355 .. EEnn ll’’eessppèèccee,, PPiillcchheerr JJ aa aaffffiirrmméé qquuee lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss aavvaaiieenntt llaa «« lliibbeerrttyy ttoo sshhiipp ccaarrggoo oonn ddeecckk ssuubbjjeecctt aallwwaayyss ttoo tthheeiirr oobblliiggaattiioonnss uunnddeerr AArrtt.. IIIIII,, rruullee 22 pprrooppeerrllyy aanndd ccaarreeffuullllyy ttoo llooaadd,, hhaannddllee ,, ssttooww,, ccaarrrryy,, kkeeeepp aanndd ccaarree ffoorr tthhee ggooooddss iinn qquueessttiioonn »»3366 .. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ddoonncc ssoouummiiss aauuxx mmêêmmeess oobblliiggaattiioonnss qquuee lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ttrraannssppoorrttééee ddaannss lleess ccaalleess.. CCeeppeennddaanntt llee ccoonntteennuu ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn eesstt aaddaappttéé aauuxx cciirrccoonnssttaanncceess :: nnoorrmmaalleemmeenntt llee ffaaiitt ddee ttrraannssppoorrtteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee ccoonnssttiittuuee uunnee vviioollaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee IIIIII 22.. CCeeppeennddaanntt,, llaa ppoonnttééee ééttaanntt aauuttoorriissééee,, iill nn’’yy aauurraa vviioollaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee IIIIII 22 qquuee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee pprrooccèèddee ppaass aavveecc ssooiinn aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. CC’’eesstt dd’’aaiilllleeuurrss ccee qquu’’aa ddéécciiddéé PPiillcchheerr JJ ddaannss ll’’aaffffaaiirree «« SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr »» 3377 .. IIll aa eessttiimméé qquuee ssii lleess ttrraacctteeuurrss aavvaaiieenntt ééttéé ccoorrrreecctteemmeenntt aammaarrrrééss,, iillss aauurraaiieenntt ppuu vvooyyaaggeerr ssuurr llee ppoonntt ssaannss eennccoommbbrree jjuussqquu’’àà 34 voir l’arrêt Insurance company of North America v. Blue Star Ltd 1997 AMC 2434 , pp. 2443-2444, cité sur le site Internet de W. Tetley Chap. 31, note 22, et d’une manière générale, les décisions citées aux notes 22 et 23 de ce site 35 Svenska Traktor Aktiebolaget v. Maritime Agencies (Southampton) , Ltd Q.B., [1953] 2 Lloyd's Rep. 124 précité reproduit en annexe 36 Ibid. p.131, fin du 1 er § de la 1 ère colonne. 37 Ibid. p 131, fin de la première colonne
 19. 19. 20 ddeessttiinnaattiioonn,, eett qquuee ppaarr ccoonnssééqquueenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ééttaaiitt rreessppoonnssaabbllee ssuurr llee ffoonnddeemmeenntt ddee ll’’aarrttiiccllee IIIIII 22.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee jjuuggee PPiillcchheerr aa ééggaalleemmeenntt aaffffiirrmméé3388 ,, oobbiitteerr ddiiccttaa,, qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ddeevvaaiitt ppaass uusseerr ddee ssaa ffaaccuullttéé qquuaanndd aauuccuunnee ssoorrttee ddee ssooiinn nnee ppeeuutt ssoouussttrraaiirree lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppllaaccééeess eenn ppoonnttééee àà uunn rrééeell rriissqquuee ddee ddoommmmaaggee ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss mmééttééoorroollooggiiqquueess nnoorrmmaalleess.. DDaannss llee ccaass ccoonnttrraaiirree,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraaiitt ccoouuppaabbllee dd’’uunn mmaannqquueemmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee IIIIII ((22)).. CCeeppeennddaanntt,, cceettttee aaffffiirrmmaattiioonn ppaarraaîîtt ccuurriieeuussee :: eenn pprraattiiqquuee,, oonn iimmaaggiinnee mmaall ccoommmmeenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt pprrooccééddeerr àà uunn ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee ttoouutt eenn éévviittaanntt qquuee llaa ccaarrggaaiissoonn nnee ssooiitt eexxppoossééee aauu rriissqquuee dd’’êêttrree eennddoommmmaaggééee.. CCeettttee ssoolluuttiioonn ddeevvaaiitt sseemmbblleerr pplluuss éévviiddeennttee aauu jjuuggee PPiillcchheerr ddaannss lleess cciirrccoonnssttaanncceess ddee ll’’eessppèèccee.. DDee pplluuss,, cceettttee rrèèggllee aayyaanntt ééttéé éénnoonnccééee oobbiitteerr ddiiccttaa,, iill ccoonnvviieenntt ddee nnee lluuii aaccccoorrddeerr qquu ‘‘uunnee iimmppoorrttaannccee rreellaattiivvee,, eett ddee rreetteenniirr ssiimmpplleemmeenntt qquu’’eenn ccaass ddee ppoonnttééee aauuttoorriissééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt nnééaannmmooiinnss pprrooccééddeerr aavveecc ssooiinnss aauu ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. EEnn ccaass ddee ppoonnttééee aauuttoorriissééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ééggaalleemmeenntt iinnvvooqquueerr ttoouuss lleess ccaass eexxcceeppttééss pprréévvuuss ppaarr lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCee ffuutt llee ccaass nnoottaammmmeenntt ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« SSvveennsskkaa TTrraakkttoorr »» ,, ppuuiissqquuee llee ccaappiittaaiinnee tteennttaaiitt dd’’iinnvvooqquueerr llee ccaass eexxcceeppttéé ddeess ppéérriillss ddee llaa mmeerr.. AApprrèèss eexxaammeenn,, llee jjuuggee aa cceeppeennddaanntt eessttiimméé qquu’’eenn ll’’eessppèèccee ll’’eexxiisstteennccee ddee ccee ccaass eexxcceeppttéé nn’’ééttaaiitt ppaass ééttaabblliiee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr3399 .. IIll nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauurraaiitt ppuu éécchhaappppeerr àà ttoouuttee rreessppoonnssaabbiilliittéé ss’’iill ééttaaiitt ppaarrvveennuu àà ééttaabblliirr ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunn ccaass eexxcceeppttéé.. EEnn ccaass ddee ppoonnttééee aauuttoorriissééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ééggaalleemmeenntt ssoouummiiss àà ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr uunn nnaavviirree nnaavviiggaabbllee,, eett cceettttee oobblliiggaattiioonn eesstt aapppplliiqquuééee ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss iiddeennttiiqquueess ddrrooiitt ccoommmmuunn :: llaa ppoonnttééee nn’’aa ppaass vvrraaiimmeenntt dd’’iinncciiddeennccee pprraattiiqquuee ddaannss ccee ccaass.. EEnnffiinn,, eenn ccaass ddee ppoonnttééee aauuttoorriissééee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnsseerrvvee llee ddrrooiitt ddee lliimmiitteerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss dduu ddrrooiitt ccoommmmuunn,, ppuuiissqquuee lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy ss ‘‘aapppplliiqquueenntt ddaannss lleeuurr iinnttééggrraalliittéé.. DDee pplluuss,, ccoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss pplluuss llooiinn 4400 ,, llaa cchhuuttee ddeess ppllaaffoonnddss ddee lliimmiittaattiioonn eesstt mmêêmmee ddiissccuuttééee eenn ccaass ddee ppoonnttééee nnoonn aauuttoorriissééee.. CCeeppeennddaanntt,, mmêêmmee ssii uunnee pprraattiiqquuee oouu uunnee lliibbeerrttyy ccllaauussee aauuttoorriissee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee,, llee rrééggiimmee ddééccrriitt ccii--ddeessssuuss nn’’eesstt ppaass aapppplliiccaabbllee lloorrssqquuee llee cchhaarrggeeuurr aa eexxpprreesssséémmeenntt ddééffeenndduu aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ppllaacceerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ppoonnttééee.. BB.. LL’’eexxcceeppttiioonn :: ll’’iinntteerrddiiccttiioonn éémmaannaanntt dduu cchhaarrggeeuurr.. 38 Ibid. p 131, 2 e § de la première colonne 39 Svenska Traktor Aktiebolaget v. Maritime Agencies) , Ltd Q.B., [1953] 2 Lloyd's Rep. 124, p 133, 3 e § 40 cf. infra pp 25 &27
 20. 20. 21 MMêêmmee ssii llaa ppoonnttééee eesstt aauuttoorriissééee ppaarr llee bbiiaaiiss dd’’uunnee lliibbeerrttyy ccllaauussee oouu dd’’uunnee pprraattiiqquuee,, llee cchhaarrggeeuurr ppeeuutt iinntteerrddiirree aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ppllaacceerr ssaa ccaarrggaaiissoonn ssuurr llee ppoonntt.. DDaannss ccee ccaass,, ll’’iinntteerrddiiccttiioonn,, ppoouurrvvuu qquu’’eellllee ssooiitt eexxpprreessssee eett aabbssoolluuee,, pprréévvaauutt ssuurr llaa lliibbeerrttyy ccllaauussee,, eett,, aa ffoorrttiioorrii,, ssuurr llaa pprraattiiqquuee.. CCeettttee ssoolluuttiioonn rrééssuullttee ddee ll’’aarrrrêêtt «« EEvvaannss vv.. MMeerrzzaarriioo »»4411 .. EEnn ll’’eessppèèccee,, iill ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ccoommmmiissssiioonn ddee ttrraannssppoorrtt,, mmaaiiss lleess jjuuggeess oonntt aapppplliiqquuéé cceettttee rrèèggllee aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddaannss ll’’aarrrrêêtt «« TThhee CChhaannddaa »»4422 .. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, qquuaanndd llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa pprriiss ll’’eennggaaggeemmeenntt ddee ttrraannssppoorrtteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoouuss llee ppoonntt,, llaa ppoonnttééee sseerraa ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee nnoonn aauuttoorriissééee,, ssaauuff ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr ééttaaiitt llééggaalleemmeenntt oobblliiggéé ddee ppllaacceerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ssuurr llee ppoonntt4433 .. EEnn ccaass ddee rruuppttuurree ddee ll’’eennggaaggeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ttrraannssppoorrtt sseerraa ssoouummiiss aauu rrééggiimmee ddee llaa ppoonnttééee nnoonn aauuttoorriissééee,, qquuee nnoouuss aalllloonnss ééttuuddiieerr ccii--aapprrèèss.. SSeeccttiioonn 33 :: LLaa ppoonnttééee «« nnoonn aauuttoorriissééee »» LLaa ppoonnttééee nnoonn ddééccllaarrééee eesstt ssoouummiissee aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCeeppeennddaanntt,, iill eesstt ccoonnssttaanntt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii aa pprrooccééddéé àà uunn ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee nnoonn ddééccllaarréé eett nnoonn aauuttoorriisséé aa ccoommmmiiss uunnee ffaauuttee qquu’’iill ccoonnvviieenntt ddee ssaannccttiioonnnneerr.. CCeettttee ssaannccttiioonn ééttaaiitt ppaarr llee ppaasssséé aabbssoolluuee :: eellllee ddééccoouullaaiitt ddee llaa ddooccttrriinnee dduu ffuunnddaammeennttaall bbrreeaacchh eett ccoonnssiissttaaiitt eenn llaa ppeerrttee ddee ttoouutteess lleess eexxcceeppttiioonnss eett lliimmiittaattiioonnss pprréévvuueess ppaarr lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy.. CCeettttee ddooccttrriinnee sseemmbbllee cceeppeennddaanntt aavvooiirr ééttéé aabbaannddoonnnnééee aauujjoouurrdd’’hhuuii.. NNééaannmmooiinnss lleess jjuuggeess ttiirreenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ppaarrttii ddeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy,, eett nnoottaammmmeenntt dduu pprroottooccoollee dduu 2233 fféévvrriieerr 11996688,, ppoouurr ssaannccttiioonnnneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. II.. LLAA QQUUEESSTTIIOONN DDUU FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL BBRREEAACCHH.. LLeess jjuuggeess aavvaaiieenntt aaffffiirrmméé qquuee llaa ddooccttrriinnee dduu ffuunnddaammeennttaall bbrreeaacchh nn’’eexxiissttaaiitt pplluuss.. MMaaiiss eellllee sseemmbbllee êêttrree rrééaappppaarruuee ssoouuss uunnee aauuttrree ffoorrmmee,, bbaassééee ssuurr ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess ppaarrttiieess.. AA.. LLaa ddiissppaarriittiioonn ddee llaa ddooccttrriinnee dduu ffoonnddaammeennttaall bbrreeaacchh AAuuttrreeffooiiss,, lleess jjuuggeess aannggllaaiiss eessttiimmaaiieenntt qquuee lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aavvaaiitt ccoommmmiiss uunnee ffaauuttee ssii ggrraavvee qquu’’eellllee aatttteeiiggnnaaiitt llaa bbaassee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett llee rreennddaaiitt ssaannss oobbjjeett,, ccee ddeerrnniieerr ddeevvaaiitt êêttrree pprriivvéé ddee ttoouuss sseess mmooyyeennss ddee ddééffeennssee eett ssoouummiiss àà uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ssttrriiccttee.. DDaannss ccee ccaass llee ttrraannssppoorrtteeuurr ééttaaiitt tteennuu dd’’iinnddeemmnniisseerr ll’’iinnttééggrraalliittéé dduu pprrééjjuuddiiccee ssuubbii ppaarr llee cchhaarrggeeuurr,, ssaannss ppoouuvvooiirr bbéénnééffiicciieerr ddeess ccaass eexxcceeppttééss oouu ddeess ppllaaffoonnddss ddee rrééppaarraattiioonn.. 41 J. Evans & Sons (Portsmouth) Ltd. v. Andrea Merzario Ltd. [1976] 2 Lloyd’s Rep. 165 42 Wibau Maschinenfabric Hartman S.A. v. Mackinnon Mackenzie & Co. Q.B. [1989] 2 Lloyd's Rep. 494 43 néanmoins dans ce cas le transporteur pourra être responsable sur le fondement du droit contractuel s’il savait qu’il serait obligé de placer la cargaison sur le pont.

×