MMóódduulloo IIIIII 
FFooccoo ddee AAtteennççããoo ee 
AApprreennddiizzaaggeemm MMoottoorraa 
AApprreennddiizzaaggeemm MMoo...
AAtteennççããoo 
 ÉÉ ccaarraacctteerriizzaaddaa ccoommoo mmeeccaanniissmmoo qquuee ppeerrmmiittee aa 
sseelleeççããoo eeffi...
AAtteennççããoo 
 IInnvvaassããoo//PPeerrttuurrbbaaççããoo ddoo eessppaaççoo ddee aatteennççããoo 
 EExxiissttee uumm eesspp...
AAtteennççããoo 
 TTaarreeffaa pprriimmáárriiaa ee sseeccuunnddáárriiaa 
 OO eessppaaççoo ddee aatteennççããoo ddaa ttaarr...
AAtteennççããoo 
 AAddmmiinniissttrraarr oo eessppaaççoo ppeellaa ttoommaaddaa ddee ddeecciissõõeess ccoorrrreettaass 
sso...
AAtteennççããoo 
 EEffeeiittoo SSttrroooopp 
VERDE
AAtteennççããoo 
 EEffeeiittoo SSttrroooopp 
VERMELHO
AAtteennççããoo 
 PPeerrííooddoo RReeffrraattáárriioo PPssiiccoollóóggiiccoo 
-- EExxpplliiccaaççããoo ddaa FFiinnttaa 
22 ...
FFooccoo ddee aatteennççããoo 
 AAmmpplliittuuddee ddoo ffooccoo 
 DDiirreeççããoo ddoo ffooccoo 
 IInnssttrruuttoorr dde...
FFooccoo ddee aatteennççããoo 
((NNiiddeeffffeerr 11999955)) 
 AAmmpplliittuuddee ddoo ffooccoo 
 FFooccoo eessttrreeiitt...
FFooccoo ddee aatteennççããoo 
((NNiiddeeffffeerr 11999955)) 
 DDiirreeççããoo ddoo ffooccoo 
 FFooccoo EExxtteerrnnoo 
 ...
EExxeemmppllooss ((ffooccoo ddee aatteennççããoo)) 
 PPaacciieennttee:: oo qquuee eessttáá sseennttiinnddoo nnoo jjooeellh...
ZZaagguueeiirroo 
EEssttrreeiittoo AAmmpplloo 
FFooccaarr nnoo 
mmoovviimmeennttoo ddoo 
ppéé dduurraannttee uumm 
cchhuut...
QQuuaall éé oo ffooccoo ddee aatteennççããoo óóttiimmoo 
ppaarraa aa aapprreennddiizzaaggeemm ddee 
hhaabbiilliiddaaddeess ...
EEmm rreellaaççããoo àà aammpplliittuuddee ddoo ffooccoo...... 
 AA ccoonnssiiddeerraarr aa ccaappaacciiddaaddee ddee pprr...
EEmm rreellaaççããoo àà ddiirreeççããoo ddoo ffooccoo......
Direção ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo ee aapprreennddiizzaaggeemm ddoo 
ssllaalloomm eemm ssiimmuullaaddoorr 
((WWuull...
e Foco externo resulta emm mmeellhhoorr ddeesseemmppeennhhoo 
ee aapprreennddiizzaaggeemm 
((WWuullff eett aall.. 22000011...
DDiirreeççããoo ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo ee ttaarreeffaa 
ssuupprraappoossttuurraall ((WWuullff eett aall.. 220000...
FFooccoo eexxtteerrnnoo rreessuullttaa eemm mmeellhhoorr 
ddeesseemmppeennhhoo ee aapprreennddiizzaaggeemm 
((WWuullff eet...
AAttiivviiddaaddee EEMMGG ee aaccuurráácciiaa ccoomm oo uussoo ddoo 
ffooccoo eexxtteerrnnoo ddee aatteennççããoo ((ZZaacch...
FFooccoo eexxtteerrnnoo mmeellhhoorraa aa aaccuurráácciiaa 
ddoo mmoovviimmeennttoo 
Interno Externo 
Foco de Atenção 
Acu...
FFooccoo eexxtteerrnnoo ddiimmiinnuuii aa aattiivviiddaaddee 
EEMMGG 
Flexor Radial Bíceps Tríceps Deltóide 
do Carpo Músc...
CCoonncclluussõõeess ssoobbrree aa ddiirreeççããoo ddoo ffooccoo 
((WWuullff eett aall.. 22000033)) 
 FFooccoo eexxtteerrn...
Implicações pprrááttiiccaass ((ffooccoo ddee aatteennççããoo)) 
 MMuuiittaass ttaarreeffaass eennvvoollvveemm aa mmaanniip...
Implicações pprrááttiiccaass ((ffooccoo ddee aatteennççããoo)) 
 IInnssttrruuççõõeess vveerrbbaaiiss qquuee iinndduuzzeemm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Foco de atenção

1,954 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
984
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foco de atenção

 1. 1. MMóódduulloo IIIIII FFooccoo ddee AAtteennççããoo ee AApprreennddiizzaaggeemm MMoottoorraa AApprreennddiizzaaggeemm MMoottoorraa –– CCAAFF,, EEAACCHH,, UUSSPP
 2. 2. AAtteennççããoo  ÉÉ ccaarraacctteerriizzaaddaa ccoommoo mmeeccaanniissmmoo qquuee ppeerrmmiittee aa sseelleeççããoo eeffiicciieennttee ddaa iinnffoorrmmaaççããoo ((NNoorrmmaann,, 11996688))  LLiimmiittaaddaa  SSeelleettiivvaa
 3. 3. AAtteennççããoo  IInnvvaassããoo//PPeerrttuurrbbaaççããoo ddoo eessppaaççoo ddee aatteennççããoo  EExxiissttee uumm eessppaaççoo ddee aatteennççããoo,, ee eessssee eessppaaççoo tteemm uummaa ccaappaacciiddaaddee lliimmiittaaddaa ppaarraa pprroocceessssaarr aass iinnffoorrmmaaççõõeess  NNaattuurreezzaa sseerriiaaddaa ddaa aatteennççããoo:: pprriimmeeiirroo uummaa ccooiissaa,, ddeeppooiiss oouuttrraa –– ttaarreeffaa pprriimmáárriiaa ee sseeccuunnddáárriiaa
 4. 4. AAtteennççããoo  TTaarreeffaa pprriimmáárriiaa ee sseeccuunnddáárriiaa  OO eessppaaççoo ddee aatteennççããoo ddaa ttaarreeffaa sseeccuunnddáárriiaa éé rreedduuzziiddoo,, qquuaannddoo aa ttaarreeffaa pprriimmáárriiaa éé mmuuiittoo ccoommpplleexxaa  RReellaaççããoo ccoomm oo eessttáággiioo ddee aapprreennddiizzaaggeemm ((LLeeee,, 22001111))::  IInniicciiaannttee:: pprroocceessssaammeennttoo mmaaiiss lleennttoo,, sseerriiaaddoo,, ++ aatteennççããoo  HHaabbiilliiddoossoo:: pprroocceessssaammeennttoo mmaaiiss rrááppiiddoo,, ppaarraalleelloo,, -- aatteennççããoo
 5. 5. AAtteennççããoo  AAddmmiinniissttrraarr oo eessppaaççoo ppeellaa ttoommaaddaa ddee ddeecciissõõeess ccoorrrreettaass ssoobbrree qquuaall iinnffoorrmmaaççããoo pprreessttaarr aatteennççããoo ee ccoommoo uuttiilliizzáá--llaa  MMeeccaanniissmmooss:: SSeennssaaççããoo –– PPeerrcceeppççããoo –– DDeecciissããoo –– RReeaalliizzaaççããoo  EEffeeiittoo SSttrroooopp
 6. 6. AAtteennççããoo  EEffeeiittoo SSttrroooopp VERDE
 7. 7. AAtteennççããoo  EEffeeiittoo SSttrroooopp VERMELHO
 8. 8. AAtteennççããoo  PPeerrííooddoo RReeffrraattáárriioo PPssiiccoollóóggiiccoo -- EExxpplliiccaaççããoo ddaa FFiinnttaa 22 mmoovviimmeennttooss eemm sseeqquuêênncciiaa:: JJooggaaddoorr 11 ((JJ11 -- ddrriibbllaaddoorr)) ee JJooggaaddoorr 22 ((JJ22 -- mmaarrccaaddoorr)) 11)) JJ22 iiddeennttiiffiiccaa oo pprriimmeeiirroo mmoovviimmeennttoo ddoo JJ11 ee ccoommeeççaa aa ggeerraarr uummaa rreessppoossttaa 22)) QQuuaannddoo aa rreessppoossttaa eessttáá sseennddoo ggeerraaddaa ((JJ22)),, oo sseegguunnddoo mmoovviimmeennttoo ddoo JJ11 éé iinnttrroodduuzziiddoo 33)) AA rreeaaççããoo ddee JJ22 aaoo sseegguunnddoo mmoovviimmeennttoo ddee JJ11 éé rreeaalliizzaaddaa aappeennaass qquuaannddoo oo pprriimmeeiirraa rreessppoossttaa ddee JJ22 éé ffiinnaalliizzaaddaa
 9. 9. FFooccoo ddee aatteennççããoo  AAmmpplliittuuddee ddoo ffooccoo  DDiirreeççããoo ddoo ffooccoo  IInnssttrruuttoorr ddeevvee aauuxxiilliiaarr nnoo ddiirreecciioonnaammeennttoo ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo  FFoonntteess mmaaiiss rreelleevvaanntteess
 10. 10. FFooccoo ddee aatteennççããoo ((NNiiddeeffffeerr 11999955))  AAmmpplliittuuddee ddoo ffooccoo  FFooccoo eessttrreeiittoo  PPrreessttaarr aatteennççããoo eemm uumm nnúúmmeerroo ppeeqquueennoo ddee iinnffoorrmmaaççõõeess aaoo mmeessmmoo tteemmppoo  FFooccoo aammpplloo  PPrreessttaarr aatteennççããoo eemm uumm nnúúmmeerroo ggrraannddee ddee iinnffoorrmmaaççõõeess aaoo mmeessmmoo tteemmppoo
 11. 11. FFooccoo ddee aatteennççããoo ((NNiiddeeffffeerr 11999955))  DDiirreeççããoo ddoo ffooccoo  FFooccoo EExxtteerrnnoo  PPrreessttaarr aatteennççããoo eemm uumm oobbjjeettoo nnoo aammbbiieennttee oouu nnoo rreessuullttaaddoo ddaa aaççããoo  FFooccoo IInntteerrnnoo  PPrreessttaarr aatteennççããoo nnaa eexxeeccuuççããoo ddoo mmoovviimmeennttoo,, iissttoo éé,, eemm iinnffoorrmmaaççõõeess nnoo oorrggaanniissmmoo ((ppeessssooaa qquuee eexxeeccuuttaa))
 12. 12. EExxeemmppllooss ((ffooccoo ddee aatteennççããoo))  PPaacciieennttee:: oo qquuee eessttáá sseennttiinnddoo nnoo jjooeellhhoo eessqquueerrddoo  FFooccoo iinntteerrnnoo--eessttrreeiittoo  GGoolleeiirroo:: ffooccaarr nnoo ppéé ddee aappooiioo ddoo bbaatteeddoorr ddoo ppêênnaallttii  FFooccoo eexxtteerrnnoo--eessttrreeiittoo  JJooggaaddoorr ddee ttêênniiss:: sseennttiirr oo mmoovviimmeennttoo ddoo bbaallaannççoo ddoo bbrraaççoo ccoomm aa rraaqquueettee  FFooccoo iinntteerrnnoo--aammpplloo  ZZaagguueeiirroo:: ffooccaarr oo mmoovviimmeennttoo ddooss aattaaccaanntteess aaddvveerrssáárriiooss  FFooccoo eexxtteerrnnoo--aammpplloo
 13. 13. ZZaagguueeiirroo EEssttrreeiittoo AAmmpplloo FFooccaarr nnoo mmoovviimmeennttoo ddoo ppéé dduurraannttee uumm cchhuuttee FFooccaarr oo mmoovviimmeennttoo ddaa bboollaa FFooccaarr nnoo mmoovviimmeennttoo ddoo mmeemmbbrroo iinnffeerriioorr dduurraannttee uumm cchhuuttee FFooccaarr oo mmoovviimmeennttoo ddooss aattaaccaanntteess aaddvveerrssáárriiooss EExxtteerrnnoo IInntteerrnnoo DDiirreeççããoo ddoo FFooccoo AAmmpplliittuuddee ddoo FFooccoo
 14. 14. QQuuaall éé oo ffooccoo ddee aatteennççããoo óóttiimmoo ppaarraa aa aapprreennddiizzaaggeemm ddee hhaabbiilliiddaaddeess mmoottoorraass??
 15. 15. EEmm rreellaaççããoo àà aammpplliittuuddee ddoo ffooccoo......  AA ccoonnssiiddeerraarr aa ccaappaacciiddaaddee ddee pprroocceessssaammeennttoo ddee iinnffoorrmmaaççããoo ee aass ffaasseess ddee aapprreennddiizzaaggeemm mmoottoorraa::  FFooccoo eessttrreeiittoo ppaarraa iinniicciiaanntteess  SSee pprreessttaamm aatteennççããoo eemm mmaaiiss ddee uumm eelleemmeennttoo aaoo mmeessmmoo tteemmppoo,, oo ddeesseemmppeennhhoo ppooddee sseerr pprreejjuuddiiccaaddoo  FFooccoo aammpplloo ppaarraa hhaabbiilliiddoossooss  CCoonnsseegguueemm pprreessttaarr aatteennççããoo eemm mmaaiiss ddee uumm eelleemmeennttoo aaoo mmeessmmoo tteemmppoo
 16. 16. EEmm rreellaaççããoo àà ddiirreeççããoo ddoo ffooccoo......
 17. 17. Direção ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo ee aapprreennddiizzaaggeemm ddoo ssllaalloomm eemm ssiimmuullaaddoorr ((WWuullff eett aall.. 22000011))  TTaarreeffaa:: MMaanntteerr aa ppllaattaaffoorrmmaa nnaa ppoossiiççããoo hhoorriizzoonnttaall  FFooccoo iinntteerrnnoo:: FFooccaarr aatteennççããoo nnooss ppééss ((mmaannttêê--llooss hhoorriizzoonnttaaiiss))  FFooccoo eexxtteerrnnoo:: FFooccaarr aatteennççããoo eemm mmaarrccaa aa 2222 ccmm nnaa ffrreennttee ddooss ppééss  TTaarreeffaa sseeccuunnddáárriiaa PPrreessssiioonnaarr uumm bboottããoo aappóóss uumm eessttíímmuulloo aauuddiittiivvoo  TTeessttee ddee RReetteennççããoo Cinto anexado ao teto Cin tos Pivô Plataforma Móvel PPaarrttiicciippaanntteess nnããoo ffoorraamm rreelleemmbbrraaddooss ssoobbrree oo ffooccoo ddee aatteennççããoo
 18. 18. e Foco externo resulta emm mmeellhhoorr ddeesseemmppeennhhoo ee aapprreennddiizzaaggeemm ((WWuullff eett aall.. 22000011)) Sessões RMSE (graus) Foco Externo Foco Interno Dia 1 Dia 2 Dia 3
 19. 19. DDiirreeççããoo ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo ee ttaarreeffaa ssuupprraappoossttuurraall ((WWuullff eett aall.. 22000033))  OObbjjeettiivvoo:: eexxaammiinnaarr aa iinnfflluuêênncciiaa ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo pprroommoovviiddoo ppoorr uummaa ttaarreeffaa ssuupprraappoossttuurraall nnaa ttaarreeffaa ppoossttuurraall.  TTaarreeffaa ssuupprraappoossttuurraall:: sseegguurraarr uumm cciilliinnddrroo ccoomm aass dduuaass mmããooss nnaa ppoossiiççããoo hhoorriizzoonnttaall  FFooccoo iinntteerrnnoo:: mmaanntteerr aass mmããooss nnaa ppoossiiççããoo hhoorriizzoonnttaall  FFooccoo eexxtteerrnnoo:: mmaanntteerr oo cciilliinnddrroo nnaa ppoossiiççããoo hhoorriizziinnttaall  TTeessttee ddee RReetteennççããoo::  NNããoo ffoorraamm rreelleemmbbrraaddooss ddoo ffooccoo ddee aatteennççããoo  TTeessttee ddee TTrraannssffeerrêênncciiaa::  RReeaalliizzaarraamm aa ttaarreeffaa ddee eeqquuiillííbbrriioo sseemm oo cciilliinnddrroo
 20. 20. FFooccoo eexxtteerrnnoo rreessuullttaa eemm mmeellhhoorr ddeesseemmppeennhhoo ee aapprreennddiizzaaggeemm ((WWuullff eett aall.. 22000033)) Prática Retenção Transferência Tentativas RMSE (graus) / Número de Erros Externo - RMSE Interno - RMSE Externo - Erros Interno - Erros
 21. 21. AAttiivviiddaaddee EEMMGG ee aaccuurráácciiaa ccoomm oo uussoo ddoo ffooccoo eexxtteerrnnoo ddee aatteennççããoo ((ZZaacchhrryy eett aall..,, 22000055))  PPaarrttiicciippaanntteess  144 uunniivveerrssiittáárriiooss ((ppeelloo mmeennooss 1 aannoo ddee eexxppeerriiêênncciiaa))  TTaarreeffaa::  AArrrreemmeessssoo ddee llaannccee--lliivvrree  FFooccoo IInntteerrnnoo  CCoonncceennttrraarr nnoo mmoovviimmeennttoo ddoo ppuunnhhoo  FFooccoo EExxtteerrnnoo  CCoonncceennttrraarr nnoo cceennttrroo ddoo aarroo
 22. 22. FFooccoo eexxtteerrnnoo mmeellhhoorraa aa aaccuurráácciiaa ddoo mmoovviimmeennttoo Interno Externo Foco de Atenção Acurácia (número de acertos)
 23. 23. FFooccoo eexxtteerrnnoo ddiimmiinnuuii aa aattiivviiddaaddee EEMMGG Flexor Radial Bíceps Tríceps Deltóide do Carpo Músculos Interno Externo
 24. 24. CCoonncclluussõõeess ssoobbrree aa ddiirreeççããoo ddoo ffooccoo ((WWuullff eett aall.. 22000033))  FFooccoo eexxtteerrnnoo éé mmeellhhoorr  AAss ddiiffeerreennççaass eennttrree ooss ffooccooss iinntteerrnnoo ee eexxtteerrnnoo ddee aatteennççããoo ssããoo ddeevviiddaass aaoo uussoo ddee pprroocceessssooss ddee ccoonnttrroollee mmoottoorr ddiiffeerreenntteess..  QQuuaannddoo oo ffooccoo ddee aatteennççããoo éé ddiirriiggiiddoo ppaarraa oo mmoovviimmeennttoo ((ffooccoo iinntteerrnnoo)),, hháá uummaa iinntteerrffeerrêênncciiaa ccoonnsscciieenntteemmeennttee nnooss pprroocceessssooss ddee ccoonnttrroollee mmoottoorr..
 25. 25. Implicações pprrááttiiccaass ((ffooccoo ddee aatteennççããoo))  MMuuiittaass ttaarreeffaass eennvvoollvveemm aa mmaanniippuullaaççããoo ddee oobbjjeettooss eennqquuaannttoo mmaanntteennddoo oo eeqquuiillííbbrriioo ddiinnââmmiiccoo:: aannddaarr sseegguurraannddoo uumm pprraattoo,, aarrrreemmeessssaarr uumm ddiissccoo,, mmoovveerr aa vveellaa nnoo wwiinnddssuurrff,, lleevvaannttaarr aallgguuéémm nnaa ppiissttaa ddee ggeelloo,, ffaazzeerr mmaallaabbaarriissmmooss nnuummaa ssuuppeerrffíícciiee iinnssttáávveell  IInnssttrruuççõõeess qquuee iinndduuzzeemm uumm ffooccoo iinntteerrnnoo ddee aatteennççããoo ddeevveerriiaamm sseerr eevviittaaddaass ppooiiss pprreejjuuddiiccaamm ooss aassppeeccttooss ppoossttuurraaiiss  IInnssttrruuççõõeess qquuee iinndduuzzeemm oo ffooccoo eexxtteerrnnoo ddee aatteennççããoo rreessuullttaarriiaamm eemm mmaaiioorreess bbeenneeffíícciiooss ppaarraa ooss aassppeeccttooss ppoossttuurraaiiss
 26. 26. Implicações pprrááttiiccaass ((ffooccoo ddee aatteennççããoo))  IInnssttrruuççõõeess vveerrbbaaiiss qquuee iinndduuzzeemm oo ffooccoo eexxtteerrnnoo ddeevveemm ppootteenncciiaalliizzaarr ooss bbeenneeffíícciiooss ddaa pprrááttiiccaa  FFooccoo eexxtteerrnnoo aajjuuddaa aa rreedduuzziirr aa aattiivviiddaaddee nneeuurroommuussccuullaarr,, aassssoocciiaaddaa aaoo aauummeennttoo nnaa aaccuurráácciiaa ddoo mmoovviimmeennttoo ((pprroommoovvee aa aattiivvaaççããoo mmaaiiss sseelleettiivvaa ddaass uunniiddaaddeess mmoottoorraass))

×