Propositions de passage commandant

605 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Propositions de passage commandant

  1. 1. RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE CCOOMMPPAAGGNNIIEE NNAATTIIOONNAALLEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEE NNAAVVIIGGAATTIIOONN AAllggeerr llee 1177 DDEECCEEMMBBRREE 11998855 MM // SS ------ EE DD OO UU GG HH CCOOMMMMAANNDDAANNTT ------ BBOOUUGGHHEELLLLAA BBoouuaallèèmmee OO BB JJ EE TT ------ PPRROOPPOOSSIITTIIOONN AAUU ---- PPOOSSTTEE DDEE CCOOMMMMAANNDDAANNTT ---- DDuu SSeeccoonndd CCaappiittaaiinnee ------ HH EE LL AA LL RRaabbaahh ////--))__ MMOONNSSIIEEUURR LLEE DDIIRREECCTTEEUURR CCEENNTTRRAALL AARRMMEEMMEENNTT SSNNTTMM ------ CCNN AANN ------ AA LL GG EE RR MMoonnssiieeuurr;; JJ’’aaii ll’’hhoonnnneeuurr ddee vvoouuss iinnffoorrmmeerr qquuee llee SSeeccoonndd CCaappiittaaiinnee MMrr.. HH EE LL AA LL RRaabbaahh dduu MM//SS EE DD OO UU GG HH ------ DDuurraanntt ssoonn EEmmbbaarrqquueemmeenntt,, aa ffaaiitt pprreeuuvvee dd’’uunnee tteennuuee eexxeemmppllaaiirree,, dd’’uunn ttrraavvaaiill ssaannss ffaaiillllee,, uunnee ssaattiissffaaccttiioonn ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess eett ddee ccee ffaaiitt,, jjee vvoouuss llee pprrooppoossee ppoouurr llee pprroocchhaaiinn EEmmbbaarrqquueemmeenntt aauu PPoossttee ddee CCoommmmaannddaanntt ttoouutt eenn rreessttaanntt SSuujjeett àà vvoottrree aaccccoorrdd FFiinnaall VVeeuuiilllleezz aaggrrééeerr MMoonnssiieeuurr,, mmoonn pprrooffoonndd RReessppeecctt.. LLEE CCOOMMMMAANNDDAANNTT CCooppiiee ccoonnffoorrmmee àà ll’’OOrriiggiinnaallee CCaacchheett eett SSiiggnnaattuurree IIlllliissiibblleess
  2. 2. SSOOCCIIEETTEE NNAATTIIOONNAALLEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE CCiiee NNaattiioonnaallee AAllggéérriieennnnee DDee NNaavviiggaattiioonn CCoommmmaannddaanntt ------ BB.. CC HH EE RR II FF MM // SS ------ IIBBNN KKHHAALLDDOOUUNN ////--))__ MMOONNSSIIEEUURR LLEE SS//DDIIRREECCTTEEUURR dduu PPEERRSSOONNNNEELL NNAAVVIIGGAANNTT -- CCNNAANN -- DD CC AA OO BB JJ EE TT ------ PPRROOPPOOSSIITTIIOONN DDEE PPAASSSSAAGGEE AAUU ---- PPOOSSTTEE DDEE CCOOMMMMAANNDDAANNTT ---- DDuu SSeeccoonndd CCaappiittaaiinnee ------ HH EE LL AA LL RRaabbaahh AA MMoonnssiieeuurr ------ LLee SS // DDIIRREECCTTEEUURR DDUU PPEERRSSOONNNNEELL NNAAVVIIGGAANNTT CCNNAANN ------ DDCCAA ------ MMoonnssiieeuurr;; JJee,, SSoouussssiiggnnéé CCaappiittaaiinnee CC HH EE RR FF BBeennssaaddookk,, CCoommmmaannddaanntt llee NNaavviirree ““IIBBNN KKHHAALLDDOOUUNN””,, CCeerrttiiffiiee qquuee llee NNoommmméé HH EE LL AA LL RRaabbaahh,, CCaappiittaaiinnee AAuu LLoonngg -- CCoouurrss,, EEmmbbaarrqquuéé llee 0099 MMaarrss 11998866 eenn qquuaalliittéé ddee SSeeccoonndd CCaappiittaaiinnee,, IInnssccrriitt àà AANNNNAABBAA ssoouuss llee NNrr.. 22227711 -- IIDD,, aa ffaaiitt pprreeuuvvee dd''uunnee CCoonndduuiittee EExxeemmppllaaiirree,, dd’’uunnee CCoommppéétteennccee RReemmaarrqquuaabbllee eett dd’’uunnee BBoonnnnee CCoonnsscciieennccee PPrrooffeessssiioonnnneellllee dduurraanntt ttoouutt ssoonn EEmmbbaarrqquueemmeenntt qquuee jjee ccoonnssiiddèèrree CCaappaabbllee dd’’AAssssuummeerr AAmmpplleemmeenntt llaa FFoonnccttiioonn ddee CCOOMMMMAANNDDAANNTT.. JJee SSiiggnnaallee ppaarr aaiilllleeuurrss qquuee ll’’iinnttéérreesssséé,, ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ssoonn RReelleevvéé ddee nnaavviiggaattiioonn dduu 1188 MMaarrss 11998866,, ddéélliivvrréé ppaarr llaa DDiirreeccttiioonn ddeess TTrraannssppoorrttss ddee AAnnnnaabbaa,, aa eeffffeeccttuuéé àà ccee JJoouurr uunnee NNaavviiggaattiioonn EEffffeeccttiivvee ddee QQuuaattrree VViinnggtt DDeeuuxx ((8822)) MMooiiss ddoonntt TTrreennttee SSiixx ((3366)) MMooiiss eenn qquuaalliittéé ddee SSeeccoonndd CCaappiittaaiinnee.. PP -- SS ------ CCii -- JJooiinntt RReelleevvéé ddee NNaavviiggaattiioonn CCeettttee AAtttteessttaattiioonn eesstt sseerrvvii ppoouurr ééttaabblliiee ppoouurr SSeerrvviirr eett VVaallooiirr ccee qquuee ddee DDrrooiitt FFaaiitt àà AAllggeerr llee 1100..00778866 LLEE CCOOMMMMAANNDDAANNTT CCooppiiee CCoonnffoorrmmee àà ll’’OOrriiggiinnaall CCaacchheett eett ssiiggnnaattuurree iilllliissiibblleess..

×