SlideShare a Scribd company logo
RREESSUUMM ____ MMOOMMEENNTT PPRREESSEENNTT__
CCoommmmee iill nn’’yy aa rriieenn ddee ppeerrmmaanneenntt ddaannss llaa vviiee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee ssééccuurriittéé
ppoossssiibbllee..__ «« TToouutt eesstt ddaannss llee ppoouuvvooiirr ddee ll’’iinntteennttiioonn eett dduu llââcchheerr pprriissee.. »»
__ «« VVoottrree mmoonnddee iinnttéérriieeuurr ddeevviieenntt llaa rrééaalliittéé »»__ __ __ __ __ __ __
VVoouuss rrééaalliisseerreezz qquuee lleess rrééfflleexxiioonnss ddee KKrriisshhnnaammuurrttii ddeemmaannddeenntt ssoouuvveenntt dd’’êêttrree rreelluueess pplluuss
dd’’uunnee ffooiiss ppoouurr bbiieenn ssaaiissiirr ttoouuttee lleeuurr ppoorrttééee pphhiilloossoopphhiiqquuee..
KKrriisshhnnaammuurrttii aappppoorrttee uunnee rrééfflleexxiioonn ddeess pplluuss iinnttéérreessssaannttee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ppssyycchhoollooggiiqquuee :: ««
ss’’iill yy aa uunnee ttoottaallee ssééccuurriittéé ppssyycchhoollooggiiqquuee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee ppeeuurr,, mmaaiiss iill nnee ppeeuutt jjaammaaiiss yy aavvooiirr
ddee ssééccuurriittéé ppssyycchhoollooggiiqquuee ssii ll’’iinnddiivviidduu vveeuutt,, ddééssiirree,, ppoouurrssuuiitt oouu ddeevviieenntt.. »»
AArrrroosseezz lleess fflleeuurrss,,...... __ PPaass lleess mmaauuvvaaiisseess hheerrbbeess !!
«« IIll nn''yy aa ppaass ddee pprroobbllèèmmeess !! __ IIll nn''yy aa qquuee ddeess ooccccaassiioonnss »»
«« IIll nn''yy aa ppaass dd''éécchheeccss.. __ IIll nn''yy aa qquuee ddeess aapppprreennttiissssaaggeess »»
«« IIll nn''yy aa ppaass qquu''uunnee ssoolluuttiioonn...... __ IIll yy eenn aa ddeess mmiilllliieerrss !! »»
«« LLaa ppeerrssoonnnnee qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss eett qquuee nnoouuss aavvoonnss llee pplluuss bbeessooiinn dd''aaiiddeerr,, cc''eesstt
ssooii--mmêêmmee !! »» __ FFlleettcchheerr PPEEAACCOOCCKK__
BBiieennvveennuuee__ AAuu tteemmppss pprréésseenntt qquuii vvoouuss ooffffrree ll’’eennddrrooiitt iiddééaall ppoouurr ::
11--ÊÊttrree eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc ssooii;;
22--ÊÊttrree vviiggiillaanntt eett bbiieennvveeiillllaanntt àà vvoottrree ééggaarrdd;;
33--ÊÊttrree ccoonnsscciieenntt dd’’êêttrree;;
44--TTrroouuvveerr ssaa ppaassssiioonn;;
55--RRééaalliisseerr sseess ééllaannss dd’’êêttrree;;
66--ÊÊttrree ccrrééaattiiff eett vviissiioonnnnaaiirree..
LLee ppoouuvvooiirr dduu mmoommeenntt pprréésseenntt »» dd’’EEcckkhhaarrtt TToolllléé ddéémmoonnttrree llaa qquuêêttee ddeess ggeennss àà ttrroouuvveerr uunn
ooaassiiss ddee ppaaiixx,, ddee bboonnhheeuurr eett ddee lliibbeerrttéé dd’’êêttrree.. CCeett aauutteeuurr aalllleemmaanndd qquuii hhaabbiittee llee CCaannaaddaa aa
ééttéé iinnfflluueennccéé ddaannss ssaa pprroopprree ddéémmaarrcchhee ppaarr KKrriisshhnnaammuurrttii.. TToolllléé,, àà ppaarrttiirr ddee ssaa pprroopprree
rréévvééllaattiioonn àà lluuii--mmêêmmee,, ppaarrllee dd’’iilllluummiinnaattiioonn ddee ll’’ÊÊttrree.. IIll eemmpprruunnttee lleess cchheemmiinnss ddee llaa
ddééccoouuvveerrttee ddee ll’’eessppaaccee dduu tteemmppss pprréésseenntt ooùù ttoouutt ssee vviiee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee cceelluuii--ccii.. __ LL’’aassppeecctt
ffaasscciinnaanntt ddee llaa ddéémmoonnssttrraattiioonn ddee ssoonn pprrooppooss ccoouuvvrree ttoouuss lleess éélléémmeennttss qquuoottiiddiieennss aauuxxqquueellss
nnoouuss aavvoonnss àà ggéérreerr eett àà aaffffrroonntteerr.. IIll nnoouuss ffaaiitt vvooiirr ccoommmmeenntt nnoouuss ssoommmmeess ssoouuss iinnfflluueennccee ddee
nnoottrree eeggoo,, ddee nnoottrree mmeennttaall eett dduu tteemmppss.. IIll nnoouuss ffaaiitt rrééaalliisseerr àà qquueell ppooiinntt ccoommmmeenntt nnoouuss
ppoouuvvoonnss êêttrree aaiilllleeuurrss qquuee ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt àà nnoouuss ffaaiirree ddrreesssseerr lleess cchheevveeuuxx ssuurr llaa
ttêêttee..
EEcckkhhaarrtt TToolllléé ééttaanntt uunn ccoonntteemmppoorraaiinn aauu mmêêmmee ttiittrree qquuee nnoouuss ttoouuss nnee ddéévvooiillee ppaass llaa vvooiixx
ffaacciillee dd’’aatttteeiinnddrree oouu lleess rreecceetttteess ddee rrééaalliissaattiioonn ppoouurr rreennccoonnttrreerr nnoottrree pprroopprree êêttrree,, nnoottrree
pprroopprree lliibbeerrttéé dd’’êêttrree.. PPaarr ccoonnttrree,, iill nnoouuss ddéévvooiillee qquuee ppoouurr rrééuussssiirr àà aapppprréécciieerr eett àà vviivvrree llee
mmoommeenntt pprréésseenntt,, nnoouuss ddeevvoonnss aavvaanntt ttoouutt êêttrree ccoonnsscciieenntt ddee ccee qquuii eesstt eett ddee ccee qquuii ssee ppaassssee
eenn nnoouuss ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee..
CCee tteemmppss ddee rrééfflleexxiioonnss qquuee jjee vvoouuss pprrooppoossee vvoouuss aammèènneerraa àà rreeggaarrddeerr ddee pprrèèss cceettttee nnoottiioonn
ddee ccoonnsscciieennccee àà ssooii.. DDee cceettttee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee vvoouuss ppoouurrrreezz êêttrree pplluuss pprréésseenntt àà vvoouuss--
mmêêmmeess eett aaiinnssii aapppprréécciieerr llaa vviiee qquuii nnee ssee ddéérroouullee,, nnee ssee vviitt qquu’’eenn ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee,, ddaannss ll’’iiccii eett
mmaaiinntteennaanntt..
JJee vvoouuss iinnvviittee ffoorrtteemmeenntt,, ssii vvoouuss ddééssiirreezz ppoouurrssuuiivvrree vvoottrree rrééfflleexxiioonn aavveecc EEcckkhhaarrtt TToolllléé,, ddee
lliirree pplluuss dd’’uunnee ffooiiss ssoonn lliivvrree dd’’uunnee ggrraannddee bbeeaauuttéé dd’’êêttrree :: «« LLee ppoouuvvooiirr dduu mmoommeenntt pprréésseenntt »»..
AApppprroopprriieerr ssaa ppaassssiioonn EEtt «« ÊÊttrree aalliiggnnééee vveerrss ssaa ppaassssiioonn ddee vviiee »».. UUnn aalliiggnneemmeenntt nnéécceessssaaiirree
ddee mmaanniièèrree àà eexxpprriimmeerr eett àà rrééaalliisseerr vvoottrree êêttrree ddaannss llee qquuoottiiddiieenn ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee
vvoottrree ttrraavvaaiill..
«« DDéémmaarrcchhee ppoouurr ÊÊttrree PPrréésseenntt àà ssooii »» ppoouurr VViivvrree ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt ------
EEnnttaammeerr uunnee ddéémmaarrcchhee mmééddiittaattiivvee ppaarr uunnee :: OObbsseerrvvaattiioonn ssiilleenncciieeuussee__
DDéémmaarrcchhee ppoouurr ÊÊttrree eenn mmééddiittaattiioonn__ __ __
AApppprreenneezz àà ddeevveenniirr llaa ffoorrccee ccrrééaattrriiccee ddee vvoottrree vviiee,,
LLee pprroocceessssuuss ddee ssoolluuttiioonnnneerr rreellèèvvee ddee llaa ppeennssééee,, pprriinncciippaalleemmeenntt.. LLaa ppeennssééee eesstt lliimmiittééee ppaarr
lleess ccoonnnnaaiissssaanncceess,, lleess ccaaddrreess ddee rrééfféérreennccee,, lleess hhaabbiittuuddeess,, lleess ccrrooyyaanncceess eett ppaarr ttoouutt llee
ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt..
LLaa ppeennssééee nn’’eesstt ppaass ccrrééaattiivvee.. LLaa ppeennssééee eesstt oorrggaanniissaattiioonnnneellllee.. EEllllee eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt dd’’oorrddrree
rrééaaccttiiff àà uunn ssttiimmuulluuss.. VVoouuss rrééaaggiisssseezz àà uunn pprroobbllèèmmee eenn tteennttaanntt ddee ttrroouuvveerr uunnee ssoolluuttiioonn vvoouuss
ppeerrmmeettttaanntt ddee mmiinniimmiisseerr llee pprroobbllèèmmee dduu mmooiinnss,, ssii nnoonn ddee tteenntteerr ddee ll’’éélliimmiinneerr ccoommppllèètteemmeenntt..
«« CCrrééeerr nnee ppoossee ppaass ddee pprroobbllèèmmee;; rrééssoouuddrree ddeess pprroobbllèèmmeess nn’’eesstt ppaass ccrrééeerr.. »»
LL’’aaccttee ddee ccrrééeerr nnee rreellèèvvee ppaass ddee ll’’aaccttee ddee ppeennsseerr.. PPoouurr ccrrééeerr,, iill ffaauutt êêttrree pprréésseenntt àà ccee qquuii
eesstt..
LL’’aassppeecctt iimmppoorrttaanntt dduu pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn ccoonnssiissttee àà rreeccoonnnnaaîîttrree ccee qquuii eexxiissttee,, ccee qquuii eesstt
pprréésseenntt..
PPoouurrqquuooii llee pprroobbllèèmmee eesstt rrééccuurrrreenntt?? PPoouurrqquuooii lleess pprroobbllèèmmeess ffoonntt ppaarrttii ddee vvoottrree eexxiisstteennccee??
PPrroobbaabblleemmeenntt qquuee llee ppaasssséé oouu llee ffuuttuurr ffoonntt ppaarrttiiee ddee vvoottrree vviiee.. VVoouuss êêtteess rraarreemmeenntt pprréésseenntt
àà vvoouuss,, pprréésseenntt àà ccee qquuii eesstt aauuttaanntt ddaannss vvoottrree ttrraavvaaiill qquuee ddaannss vvoottrree vviiee..
LLee pprroocceessssuuss ddee ssoolluuttiioonnnneerr ccoonnssiissttee àà éévviitteerr,, àà éélliimmiinneerr uunn iirrrriittaanntt.. CC’’eesstt uunnee aapppprroocchhee
ddaannss uunn cceerrttaaiinn oorrddrree bbaassééee ssuurr uunnee aattttiittuuddee nnééggaattiivvee ttaannddiiss qquuee llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn
rreeppoossee ssuurr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ccrrééeerr,, ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz ddee bbiieenn ppoouurr vvoouuss,, ppoouurr
ll’’eennttrreepprriissee.. UUnnee aapppprroocchhee bbaassééee ssuurr uunnee aattttiittuuddee ppoossiittiivvee,, aappppoorrtteerr dduu nnoouuvveeaauu àà ccee qquuii eesstt
eett nnoonn àà éévviitteerr oouu àà éélliimmiinneerr ll’’iirrrriittaanntt,, llee pprroobbllèèmmee.. CCaarr,, llaa ssoolluuttiioonn ttrroouuvvééee eesstt bbiieenn ssoouuvveenntt
tteemmppoorraaiirree eett ppaarrttiieellllee aauu pprroobbllèèmmee.. «« VVoouuss aauurreezz ttoouujjoouurrss uunn nnoouuvveeaauu pprroobbllèèmmee ssii vvoouuss nnee
ssaavveezz ppaass ccrrééeerr ccee qquuee vvoouulleezz.. EEtt ccrrééeerr nnee ppoossee ppaass ddee pprroobbllèèmmee.. »» __
LLaa ddiifffféérreennccee eennttrree ssoolluuttiioonnnneerr eett ccrrééeerr ccoonnssiissttee bbiieenn ssoouuvveenntt àà uunnee qquueessttiioonn dd’’aattttiittuuddee eett
ddee ccaappaacciittéé àà aalllleerr ddaannss ll’’iinnccoonnnnuu.. JJee ppoouurrrraaiiss ddiirree qquuee ttoouutt eesstt uunnee qquueessttiioonn dd’’oorriieennttaattiioonn,,
dd’’aalliiggnneemmeenntt vveerrss llaa rreecchheerrcchhee dduu nneeuuff.. IIll vvoouuss ffaauutt sseeuulleemmeenntt ssaavvooiirr ccee qquuee vvoouuss
rreecchheerrcchheezz,, ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. CCeettttee oorriieennttaattiioonn qquuee vvoouuss vvoouuss ddoonnnneezz ccoorrrreessppoonndd àà uunnee
vviissiioonn ddee ccee qquuii ppoouurrrraaiitt êêttrree àà ccee qquuii eesstt.. CC’’eesstt ttoouutt llee pprroocceessssuuss ddee llaa ccrrééaattiivviittéé
vviissiioonnnnaaiirree qquuii eesstt mmiiss eenn ppllaaccee àà ccee mmoommeenntt--llàà..
LLeess ggeessttiioonnnnaaiirreess ddeevvrraaiieenntt uusseerr dd’’uunn lleeaaddeerrsshhiipp ccrrééaattiiff eett vviissiioonnnnaaiirree pplluuttôôtt qquuee ddee
ss’’oorriieenntteerr àà rrééssoouuddrree ddeess pprroobbllèèmmeess qquuoottiiddiieennnneemmeenntt.. CC’’eesstt uunnee qquueessttiioonn dd’’oorriieennttaattiioonn ddee
lleeuurr ffooccuuss,, ffooccuusseerr ssuurr dduu nneeuuff pplluuttôôtt qquuee ssuurr llaa rrééssoolluuttiioonn.. IIllss pprreennddrraaiieenntt pplluuss eenn mmaaiinn
lleeuurrss ddeessttiinnééeess eett cceellllee ddee lleeuurrss eennttrreepprriisseess qquuee ddee ssee llaaiisssseerr ddiirriiggeerr ppaarr lleess cciirrccoonnssttaanncceess,,
lleess éévvéénneemmeennttss,, lleess pprroobbllèèmmeess qquuii ssuurrggiisssseenntt..
CCeettttee aattttiittuuddee ccrrééaattrriiccee eett ccee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn vviissiioonnnnaaiirree ss’’aapppplliiqquuee aauuttaanntt ddaannss
ll’’oorriieennttaattiioonn ddee vvooss vviieess qquuee cceellllee ddee vvoottrree ttrraavvaaiill.. «« LLaa ccrrééaattiivviittéé ccoonnssttiittuuee uunn ddeess mmooyyeennss
pprriinncciippaauuxx ppaarr lleeqquueell ll’’êêttrree hhuummaaiinn ssee lliibbèèrree ddeess cchhaaiinneess,, ddee sseess rrééaaccttiioonnss ccoonnddiittiioonnnnééeess,,
mmaaiiss aauussssii ddee cceelllleess ddee sseess cchhooiixx hhaabbiittuueellss.. »»
«« ÊÊttrree ccrrééaattiiff ssiiggnniiffiiee ssee lliibbéérreerr ddeess ccoonnddiittiioonnnneemmeennttss ccoolllleeccttiiffss eett eexxpplloorreerr llaa vvrraaiiee
rrééaalliittéé ddee nnoottrree eexxiisstteennccee.. »» vvooiillàà uunnee ddééffiinniittiioonn ddee ll’’êêttrree ccrrééaattiiff sseelloonn RRiicckk JJaarrooww.. JJee
sseerraaiiss mmêêmmee ppoorrtteerr àà aajjoouutteerr qquu’’êêttrree ccrrééaattiiff éémmaannee ddee llaa ppuullssiioonn ddee vviivvrree,, ddee ssee rrééaalliisseerr
ppaarr ccee qquuee ll’’êêttrree hhuummaaiinn eesstt.. CCeettttee ppuullssiioonn qquuii ppeeuutt êêttrree vviissccéérraallee cchheezz ddeess ppeerrssoonnnneess
rrééppoonnddrraa àà ccee bbeessooiinn dd’’êêttrree,, ccee sseennttiimmeenntt dd’’êêttrree IInnccaappaabbllee ddee ssee bboouutteerr àà ll’’aaddvveerrssiittéé,, àà
ll’’iimmppoossssiibbllee..
UUnn êêttrree ccrrééaattiiff eesstt uunnee ppeerrssoonnnnee ttrrèèss ccoonnsscciieennttee dduu mmoommeenntt pprréésseenntt,, ddee ll’’iinnssttaanntt pprréésseenntt..
EEllllee nnee rrééppoonnddrraa ppaass qquu’’aauuxx pprroobbllèèmmeess eett àà eenn ttrroouuvveerr ddeess ssoolluuttiioonnss.. EEllllee ccrrééeerraa llee nnoouuvveeaauu
àà ppaarrttiirr ccee qquuii eexxiissttee eenn eellllee eenn rraappppoorrtt àà ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ppoouurr aalllleerr pplluuss llooiinn qquuee llee ffaaiitt
ddee rrééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss mmiinniimmaauuxx eett mmêêmmee ddee ssuurrvviiee..
LLaa ccrrééaattiivviittéé eesstt llee ffoonnddeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn.. UUnn êêttrree vviissiioonnnnaaiirree eesstt uunn êêttrree ccrrééaattiiff.. IIll nnee
cchheerrcchhee ppaass ââ mmaaiinntteenniirr ccee qquuii eesstt ccoonnnnuu,, àà ccee qquuii eexxiissttee ppoouurr ssee ssééccuurriisseerr.. IIll eesstt tteennttéé ddee
bbaassccuulleerr llee ccoonnnnuu,, ddee ssoorrttiirr ddeess sseennttiieerrss bbaattttuuss,, dd’’aalllleerr pplluuss llooiinn qquuee ssiimmpplleemmeenntt ttrroouuvveerr lleess
ssoolluuttiioonnss aauuxx pprroobbllèèmmeess.. IIll ssoorrtt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé,, ccaarr ttrroopp ssoouuvveenntt nnoouuss aavvoonnss ééttéé éédduuqquuééss
àà ddééccoouuvvrriirr ddeess ssoolluuttiioonnss qquuii ddooiivveenntt rrééppoonnddrree àà ddeess nnoorrmmeess,, àà uunn ccaaddrree ccoonnnnuu..
LLee pplluuss ggrraanndd oobbssttaaccllee àà llaa ccrrééaattiivviittéé nn’’eesstt ppaass vvoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt,, vvooss ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee..
LLee pplluuss ggrraanndd oobbssttaaccllee rrééssiiddee eenn vvoouuss eett ddaannss lleess cchhooiixx qquuee vvoouuss pprreenneezz.. CCeess cchhooiixx ssoonntt ttrroopp
ssoouuvveenntt ccoonnddiittiioonnnnééss ppaarr vvoottrree ppaasssséé,, vvoottrree ccaaddrree dd’’eexxiisstteennccee..
LLaa ccrrééaattiivviittéé eexxiiggee uunn ddééppaasssseemmeenntt dduu ccoonnnnuu,, ddee vvoottrree ssooii.. LLaa ccrrééaattiivviittéé ddeemmaannddee
ll’’eennggaaggeemmeenntt eennvveerrss ssooii aavvaanntt ttoouutt.. EEllllee eesstt bbiieenn pplluuss lliibbéérraattrriiccee eett rreemmpplliiee ddee ssaattiissffaaccttiioonnss
hheeuurreeuusseess lloorrssqquuee vvoouuss vvoouuss aaccccoorrddeezz llaa ppeerrmmiissssiioonn ddee ll’’eexxpprriimmeerr.. LL’’iinnssttiinncctt ccrrééaattiiff vvaa
rreeppoosseerr ssuurr ll’’éémmoottiioonn ssoouuddaaiinnee ttaannddiiss qquuee llaa rrééaalliissaattiioonn ccrrééaattrriiccee pprroovviieenntt dd’’uunn bbeessooiinn ddee
rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii.. EEllllee nn’’aarrrriivvee ppaass dduu cciieell eett eellllee nn’’eesstt,, ssuurrttoouutt,, ppaass eexxcclluussiivvee àà uunn ggrroouuppee ddee
ppeerrssoonnnneess,, bbiieenn aauu ccoonnttrraaiirree..
LLaa ccrrééaattiivviittéé nnaaîîtt eenn ttoouuttee ppeerrssoonnnnee qquuii ssaaiitt ssee mmeettttrree ddaannss uunnee ppeennssééee nneeuuvvee,, ssaannss vvoouullooiirr
rrééppoonnddrree aauuxx eexxiiggeenncceess ccoonnnnuueess.. LLaa ccrrééaattiivviittéé aappppaarrttiieenntt àà cceeuuxx qquuii ss’’aappppaarrttiieennnneenntt ttoouutt eenn
ddééssiirraanntt ddee ssee ddoonnnneerr lleess mmooyyeennss dd’’eexxpprriimmeerr lleeuurr ccrrééaattiivviittéé ppoouurr uunn bbiieenn êêttrree ppeerrssoonnnneell,, uunn
rreesssseennttii ddee vviivvrree ddee ccee qquu’’iillss ssoonntt..
CCoommmmeenntt ddéévveellooppppeerr ssaa vviissiioonn __
LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn oobblliiggee uunn rreeggaarrdd ssuurr vvoottrree êêttrree eett llee ddrrooiitt ddee vvoouuss aapppprroopprriieerr
vvooss pprroopprreess rrêêvveess.. NNee ssooyyeezz ppaass aappeeuurréé ppaarr ll’’iinnccoonnnnuu ppaarrccee qquuee vvoottrree vviissiioonn ssee ccoonnccrrééttiisseerraa
ddaannss ll’’iinnccoonnnnuu.. UUnn ddeess pprreemmiieerr ppaass vveerrss ll’’iinnccoonnnnuu eesstt ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt êêttrree pprréésseenntt,, vviivvrree aauu
tteemmppss pprréésseenntt eett nnoonn cceelluuii dduu ppaasssséé oouu dduu ffuuttuurr.. LLee ppaasssséé eett llee ffuuttuurr nnee ffoonntt qquuee mmaaiinntteenniirr
llee ccoonnnnuu.. TTrroopp ddee ggeennss ss’’éécchhaappppeenntt ddee ccee qquuii eesstt ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt ppoouurr llaa ssiimmppllee
rraaiissoonn qquu’’iillss oonntt ppeeuurr ddee rreesssseennttiirr ccee qquuii eexxiissttee eenn eeuuxx.. LLaa vviissiioonn nnaaiitt ddee vvooss rreesssseennttiiss,, iill
eexxiissttee uunn lliieenn ddiirreecctt eennttrree vvoottrree qquuaalliittéé ddee pprréésseennccee eett àà ccee qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz.. «« VViivvrree
ddaannss ll’’éénneerrggiiee ddee llaa vviissiioonn,, cc’’eesstt êêttrree ccoonnssttaammmmeenntt rrééiinnvveennttéé ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt;; cc’’eesstt
ddééffiieerr lleess lliimmiitteess qquuee lleess aauuttrreess nnoouuss iimmppoosseenntt eett,, ppaarr--ddeessssuuss ttoouutt,, cc’’eesstt ssee llaaiisssseerr gguuiiddeerr
ppaarr ll’’iinnccoonnnnuu.. »»[[44]]
LLee rrééssuullttaatt dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn eenn pplluuss ddee rreesssseennttiirr uunn bbiieenn êêttrree ddee vviivvrree vvoouuss
ooffffrriirraa pplluuss qquuee ccee qquuee vvoouuss aavviieezz iimmaaggiinnéé.. CCeettttee vviissiioonn rrééaalliissééee vvoouuss ccoonndduuiirraa vveerrss lleess
bboonnnneess ppeerrssoonnnneess,, vveerrss ddeess lliieeuuxx eett ddeess cciirrccoonnssttaanncceess ffaavvoorraabblleess àà vvoouuss.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt
dd’’uunnee vviissiioonn ccrrééee llaa ssyynncchhrroonniicciittéé..
CCoommmmeenntt ddéévveellooppppeerr ssaa ccrrééaattiivviittéé __
LLaa pprreemmiièèrree ééttaappee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ccrrééaattiivviittéé eesstt ddee vvoouuss ddoonnnneerr llee ddrrooiitt ddee rrêêvveerr,,
llee ddrrooiitt dd’’aamméélliioorreerr vvoottrree ssiittuuaattiioonn,, vvoottrree ééttaatt ddee vviiee.. LLaa ppeerrttee ddee llaa ccaappaacciittéé ddee rrêêvveerr eesstt
llee ddéébbuutt dd’’uunnee mmoorrtt,, cceellllee ddee mmoouurriirr dd’’êêttrree..
LLaa ddeeuuxxiièèmmee ééttaappee ccoonnssiissttee àà vvoouuss ssoorrttiirr dduu ccaarrccaann ddeess pprrééjjuuggééss,, pprriinncciippaalleemmeenntt cceelluuii ddee ccee
qquuee lleess aauuttrreess ppoouurrrraaiieenntt ppeennsseerr ddee vvoouuss,, ddee vvooss iiddééeess,, ddee vvooss rrêêvveess.. PPoouurr yy aarrrriivveerr,, vvoouuss
ddeevveezz êêttrree aalliiggnnéé vveerrss vvooss pprrooffoonnddss ddééssiirrss,, rrêêvveess.. VVoouuss aapppprroopprriieezz ccee qquuii eesstt àà vvoouuss eett nnoonn
vvoouuss aauusstteerr aauuxx aauuttrreess ppoouurr êêttrree aacccceeppttéé ppaarr eeuuxx.. VVoouuss êêtteess uunniiqquueess,, ddoonncc vvooss rrêêvveess ssoonntt
uunniiqquueess ccee qquuii rrééssuullttee qquuee llaa ccrrééaattiioonn eesstt uunn aaccttee dd’’uunniicciittéé,, ddee rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii..
IImmaaggiinneezz llaa ccoonnccrrééttiissaattiioonn dd’’uunn ddee vvooss rrêêvveess lleess pplluuss ssiiggnniiffiiccaattiiffss,, llee pplluuss rréévvééllaatteeuurr ddee ccee
qquuee vvoouuss êêtteess.. «« EEnn vvoouuss eennttrraaîînnaanntt àà ccoonncceevvooiirr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ccrrééeerr eett àà ttrraannssffoorrmmeerr
ccee ccoonncceepptt eenn vviissiioonn eett eenn rrééaalliittéé ccoouurraannttee,, vvoouuss ccoommmmeenncceerreezz àà ttrraavvaaiilllleerr aavveecc lleess ffoorrcceess
nnaattuurreelllleess dduu pprroocceessssuuss ccrrééaatteeuurr.. »»
DDee ll’’iimmaaggiinnaattiioonn àà llaa vviissiioonn ccoonnccrrèèttee ddee vvoottrree rrêêvvee,, llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn vvoouuss aappppoorrtteerraa
lleess éélléémmeennttss ccoonncceeppttuueellss ddee rrééaalliissaattiioonn.. CCee pprroocceessssuuss nnee ss’’ooppèèrree ppaass ssaannss ddiiffffiiccuullttéé.. ««
LL’’oorriieennttaattiioonn ccrrééaattrriiccee aammèènnee lleess ccrrééaatteeuurrss àà rreesssseennttiirr ssoouuvveenntt ffrruussttrraattiioonn,, ddoouulleeuurr,,
ttrriisstteessssee,, ddéépprreessssiioonn,, ddéésseessppooiirr eett ffaattiigguuee aauussssii bbiieenn qquuee ll’’eessppooiirr,, llaa jjooiiee,, ll’’eexxttaassee,, ppllaaiissiirr eett
ddee ll’’eexxaallttaattiioonn.. »»
CCoommmmeenntt aarrrriivveerr àà ssee mmaaiinntteenniirr ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn ssaacchhaanntt qquu’’iill sseerraa eexxiiggeenntt
aauuttaanntt eenn tteerrmmee ddee rreesssseennttiiss hheeuurreeuuxx qquuee ddiiffffiicciilleess?? TToouutt ssiimmpplleemmeenntt eenn ggaarrddaanntt vvoottrree
ffooccuuss ssuurr ll’’aalliiggnneemmeenntt ddee vvoottrree rrêêvvee qquuii ddeevviieenntt vvoottrree vviissiioonn.. CCeett aalliiggnneemmeenntt ddooiitt êêttrree
oorriieennttéé ddaannss ccee qquuii eesstt àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt eenn vvoouuss.. CC’’eesstt êêttrree pprréésseenntt àà vvoouuss--mmêêmmeess ddaannss ll’’iiccii
eett mmaaiinntteennaanntt.. DDeemmeeuurreezz ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt.. TToouuttee llaa ddiifffféérreennccee eennttrree uunn rrêêvveeuurr eett uunn
rrééaalliissaatteeuurr ssee ssiittuuee ddaannss llaa ccaappaacciittéé àà vviivvrree ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt,, ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt
ppaarr llaa vviissiioonn qquuii vvoouuss hhaabbiittee.. CCeettttee vviissiioonn ddeevviieennddrraa uunnee rrééaalliittéé ddaannss vvoottrree vviiee..
VVooss rrêêvveess mmaattéérriiaalliisseenntt ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ddee bbiieenn ddaannss vvoottrree vviiee.. LLaa
ccrrééaattiioonn eesstt llee rrééssuullttaatt ddee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ffaaiirree nnaaîîttrree ddee vvoouuss.. UUnn rrééssuullttaatt dd’’êêttrree,, ddee
ffaaiirree oouu dd’’aavvooiirr eesstt llee ffrruuiitt ddee vvooss pprroopprreess rreesssseennttiiss.. LL’’aaccttee ddee ccrrééeerr aammèènnee llee nneeuuff,, llee
nnoouuvveeaauu ddoonncc vveerrss ll’’iinnccoonnnnuu.. SS’’iill vvoouuss ffaauutt ffaaiirree aabbssttrraaccttiioonn ddeess aauuttrreess,, vvoouuss ddeevveezz rrééuussssiirr,,
ééggaalleemmeenntt,, àà vvoouuss ddééccoonnddiittiioonnnneerr.. LLee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ssuubbii àà ttrraavveerrss vvoottrree vviiee rreepprréésseennttee llee
pplluuss ggrraanndd oobbssttaaccllee àà llaa ccrrééaattiioonn..
SSii nnooss ggrraannddss iinnvveenntteeuurrss ss’’ééttaaiieenntt aarrrrêêttééss aauuxx ccoonnnnaaiissssaanncceess aaccccuummuullééss,, àà ccee qquuii nnee ppeeuutt ssee
ffaaiirree,, nnoouuss nn’’aauurriioonnss ppaass eeuu llaa rroouuee,, ll’’éélleeccttrriicciittéé,, uunn oorrddiinnaatteeuurr ssuurr nnoottrree bbuurreeaauu.. CCeess ggrraannddss
ccrrééaatteeuurrss oonntt ddééppaasssséé lleeuurrss ppeennssééeess,, llee ccoonnnnuu.. IIllss aavvaaiieenntt uunn rrêêvvee ffoouu,, mmaaiiss iillss ééttaaiieenntt
aalliiggnnééss ssuurr ccee qquuii lleess hhaabbiittaaiitt.. VVoouuss ppoouuvveezz aapppplliiqquueerr ccee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn ddaannss vvoottrree
ttrraavvaaiill ccoommmmee ddaannss vvoottrree pprroopprree vviiee..
LLee rrêêvvee nnaaiitt ddee vvoouuss,, àà vvoouuss ddee ddéécciiddeerr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ffaaiirree nnaaîîttrree ddee vvoouuss..
‘‘MMoommeenntt pprréésseenntt’’
LLââcchheerr--pprriissee,, cc’’eesstt qquuooii aauu jjuussttee??
VVoouuss ccoommmmee mmooii eenntteennddoonnss ppaarrlleerr ddee llââcchheerr--pprriissee eett nnoouuss aavvoonnss mmêêmmee ééttéé iinnvviittééss àà
pplluussiieeuurrss rreepprriisseess àà ffaaiirree dduu llââcchheerr--pprriissee ééttaanntt ccoommmmee LLAA ssoolluuttiioonn àà nnooss mmaauuxx oouu àà uunnee
ssiittuuaattiioonn pprréécciissee..
MMaaiiss,, cc’’eesstt qquuooii aauu jjuussttee llee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee??
CCee pprroocceessssuuss ddee llââcchheerr--pprriissee nnee ppeeuutt ppaass êêttrree uunnee aaccttiioonn vveennaanntt ddee ll’’eexxttéérriieeuurr,, ccaarr cc’’eesstt uunn
pprroocceessssuuss ttoouutt eenn eennttiieerr eett ppuurreemmeenntt iinnttéérriieeuurr.. CC’’eesstt àà nnoouuss ddee nnoouuss rreennddrree ddiissppoonniibbllee àà
llââcchheerr--pprriissee eett cceettttee pprriissee ddee ppoossiittiioonn nn’’eesstt ssuurrttoouutt ppaass dd’’oorrddrree mmeennttaall eett eennccoorree mmooiinnss ppaarr
ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree dd’’uunn tteemmppss ddee rrééfflleexxiioonnss mmeennééee ppaarr nnooss ppeennssééeess..
AAuu ffaaiitt,, llââcchheerr--pprriissee rreepprréésseennttee uunn aabbaannddoonn nnoonn ppaass vveerrss uunn éévvéénneemmeenntt,, uunnee cciirrccoonnssttaannccee
oouu uunnee ppeerrssoonnnnee,, ccaarr ssee sseerraaiitt àà ccee mmoommeenntt--llàà uunn pprroocceessssuuss eexxttéérriieeuurr.. CC’’eesstt ppaarr uunn aabbaannddoonn
àà uunnee ssoouuffffrraannccee vviivvaanntt eenn nnoouuss.. CCeettttee ssoouuffffrraannccee eesstt uunn ddéécclleenncchheeuurr dd’’uunn mmaallaaiissee iinnttéérriieeuurr
ssuuiittee àà uunnee ppeerrcceeppttiioonn dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn vvééccuuee oouu ssuuiittee àà uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ssooii.. VVoouuss ppoouuvveezz
aavvooiirr ll’’iimmpprreessssiioonn qquuee ccee ssoonntt lleess éévvéénneemmeennttss oouu lleess ppeerrssoonnnneess eexxttéérriieeuurreess qquuii ccrrééeenntt cceettttee
ffoorrmmee ddee ssoouuffffrraannccee iinnttéérriieeuurree,, mmaaiiss ccee nn’’eesstt ppaass llee ccaass..
IIll eesstt ttrroopp ffaacciillee ddee jjoouueerr llaa vviiccttiimmee eenn rreejjeettaanntt llaa ccaauussee ssuurr llee mmoonnddee eexxttéérriieeuurr.. CCeettttee
rrééaaccttiioonn àà ll’’aappppaarriittiioonn dd’’uunnee ssoouuffffrraannccee iinnttéérriieeuurree nnee ffeerraa qquu’’eennvveenniimmeerr llaa ssiittuuaattiioonn ddaannss uunn
tteemmppss pplluuss oouu mmooiinnss rraapppprroocchhéé.. LLaa vviiee nnoouuss rraammèènnee ttoouujjoouurrss aauuxx ssiittuuaattiioonnss aauuxxqquueelllleess nnoouuss
nn’’aavvoonnss rriieenn rrééggllééeess eett ccee,, ttaanntt eett aauussssii lloonnggtteemmppss qquuee nnoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ffaaiitt ll’’eexxeerrcciiccee
iinnttéérriieeuurr ddee llââcchheerr--pprriissee ssuurr cceettttee ssoouuffffrraannccee eennffoouuiiee..
IIll eesstt ffaacciillee ddee ddiirree eett ddee pprrooccééddeerr mmeennttaalleemmeenntt àà uunnee ffoorrmmee ddee llââcchheerr--pprriissee eenn tteennttaanntt
dd’’oouubblliieerr ll’’éévvéénneemmeenntt oouu ddee mmiinniimmiisseerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ppaass ttoouujjoouurrss eexxttéérriieeuurreess àà nnoouuss
mmaaiiss bbiieenn àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee ssooii.. LLee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee rreeppoossee ssuurr uunnee ddéémmaarrcchhee
iinnttéérriieeuurree,, ddoonncc ssuurr nnooss sseennttiiss eett rreesssseennttiiss.. CCee pprroocceessssuuss nn’’eesstt ppaass nnaattuurreell,, ccaarr nnoouuss aavvoonnss
ééttéé éédduuqquuééss àà ddeess ccoonncceeppttss dduu ssttyyllee àà llaaiisssseerr llee tteemmppss ffaaiirree ssoonn œœuuvvrree,, àà ss’’ééllooiiggnneerr ddeess
ggeennss iinnddééssiirraabblleess ssaannss jjaammaaiiss ssaavvooiirr ccee qquuii eesstt iinnddééssiirraabbllee eenn nnoouuss..
NNoouuss lluuttttoonnss ddoonncc pplluuss eenn rraappppoorrtt aavveecc nnooss rrééssiissttaanncceess iinnttéérriieeuurreess.. NNooss rrééssiissttaanncceess àà
aabbaannddoonnnneerr ccee qquuii nnoouuss aa ééttéé eennsseeiiggnnéé ccoommmmee vvrraaii,, ccoommmmee mmooddee ddee ppeennssééeess.. LLee llââcchheerr--pprriissee
ooppèèrree bbiieenn pplluuss ssuurr nnooss rrééssiissttaanncceess àà aabbaannddoonnnneerr ccee qquuii nnoouuss eesstt ccoonnnnuu qquuee ssuurr lleess
éévvéénneemmeennttss eett ppeerrssoonnnneess eexxttéérriieeuurreess àà nnoouuss..
CC’’eesstt tteelllleemmeenntt ddiiffffiicciillee dd’’ooppéérreerr ccee pprroocceessssuuss ssuurr nnooss rrééssiissttaanncceess qquuee nnoouuss eenn ssoouuffffrroonnss
iinnttéérriieeuurreemmeenntt.. CCeess ssoouuffffrraanncceess ssii ggrraannddeess,, ppaarrffooiiss,, ccrrééeerroonntt uunn iimmppaacctt ssuurr nnoottrree ccoorrppss oouu
nnoottrree ssaannttéé mmeennttaallee.. NNoottrree rreeffuuss nnoonn ppaass ddee vvooiirr ll’’eexxttéérriieeuurr,, mmaaiiss bbiieenn pplluuss ddee nnoouuss
rreeggaarrddeerr,, ddee nnoouuss ttoouurrnneerr vveerrss nnoottrree êêttrree eennttrreettiieennddrraa cceett ééttaatt dd’’êêttrree nnoonn aaggrrééaabbllee eett
mmêêmmee iinnssuuppppoorrttaabbllee..
CC’’eesstt pprreessqquuee rreenndduu aauu bboouutt ddee nnooss rreessssoouurrcceess aauuttaanntt pphhyyssiiqquueess qquuee mmeennttaalleess qquuee nnoouuss
ccoommmmeenncceerroonnss àà rreeggaarrddeerr ll’’ooppttiioonn iinnttéérriieeuurree.. NNoouuss ppoouurrrroonnss yy aarrrriivveerr sseeuulleemmeenntt aauu mmoommeenntt
ooùù nnoouuss sseerroonnss ddiissppoossééss àà aacccceepptteerr cceettttee ssoouuffffrraannccee ccoommmmee ééttaanntt llaa nnôôttrree.. CC’’eesstt àà cceett
iinnssttaanntt qquuee nnoouuss oosseerroonnss rreeggaarrddeerr ccee qquuee cceettttee ssoouuffffrraannccee vveeuutt nnoouuss rréévvéélleerr.. CCeettttee
aacccceeppttaattiioonn nnee ppeeuutt vveenniirr qquuee ddee nnoouuss--mmêêmmeess eett ccee nn’’eesstt qquu’’àà ccee mmoommeenntt--llàà qquuee nnoouuss
ppoouuvvoonnss eennttrreepprreennddrree llee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee..
LLee llââcchheerr--pprriissee cc’’eesstt aauu jjuussttee eett aavvaanntt ttoouutt uunn pprroocceessssuuss ccoommmmeennççaanntt ppaarr ll’’aacccceeppttaattiioonn
dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn iinnttéérriieeuurree iinnddééssiirraabbllee,, iinnccoonnffoorrttaabbllee.. DDee ll’’aacccceeppttaattiioonn,, iill yy aauurraa ppaarr llaa ssuuiittee
uunnee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee ddee nnooss rrééssiissttaanncceess.. CCee àà qquuooii nnoouuss rrééssiissttoonnss ttaanntt eett qquuii nnoouuss ffaaiitt ssii
mmaall.. CC’’eesstt eenn ss’’oouuvvrraanntt ssuurr ssooii,, eenn aacccceeppttaanntt dd’’oobbsseerrvveerr eett ddee rreeggaarrddeerr cc’’àà qquuooii nnoouuss
rrééssiissttoonnss ttaanntt qquuee nnoouuss ppoouurrrroonnss aaggiirr ssuurr ccee mmaall eett ddee llee ttrraannssffoorrmmeerr eenn uunn bbiieenn--êêttrree.. CCee
mmaall,, cceettttee ssoouuffffrraannccee aappppaarraaîîtt ddaannss nnoottrree vviiee ppoouurr nnoouuss ppaarrlleerr,, ppoouurr rreeccoonnnnaaîîttrree uunn
ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ssooii,, ddoonncc ttoouutt ddééccoouullee ddee ll’’aaccttiioonn ddee ss’’aaccccoorrddeerr uunn eessppaaccee eett uunn tteemmppss ddee
rreeggaarrdd eett dd’’ééccoouuttee ddee ssooii..
AAuu ffaaiitt,, llee llââcchheerr--pprriissee eesstt uunn pprroocceessssuuss ddee pprréésseennccee àà ssooii ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee ddee ccee mmaall
êêttrree ppoouurr llaaiisssseerr jjaaiilllliirr eenn nnoouuss nnoottrree pplluuss ggrraannddee rrééssiissttaannccee àà ccee qquuii eesstt eenn jjeeuu.. NNoouuss nnee
ppoouuvvoonnss vviivvrree uunnee pplleeiinnee eett vvéérriittaabbllee rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii ssaannss ppaasssseerr ppaarr llee pprroocceessssuuss dduu
llââcchheerr--pprriissee ssuurr ddee vviieeiilllleess rrééssiissttaanncceess ccoonnddiittiioonnnnééeess qquuee nnoouuss nn’’aavvoonnss jjaammaaiiss ffaaiitt lleess
nnôôttrreess..
YYvveess BBeeaauuddrryy__
CCoommmmeenntt oobbsseerrvveerr ccee qquuii ssee vviitt eenn nnoouuss__
CCoommmmeenntt ss’’aassssuurreerr qquuee nnoouuss ssoommmmeess ssuurr llee bboonn cchheemmiinn ddee vviiee?? CCoommmmeenntt êêttrree cceerrttaaiinn qquuee
nnoouuss aaggiissssoonnss ppoouurr nnoottrree pprroopprree bbiieenn?? CCoommmmeenntt ssaavvooiirr qquuee nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass ssoouuss
ll’’iinnfflluueennccee ddeess aauuttrreess,, ddeess cciirrccoonnssttaanncceess oouu dd’’éévvéénneemmeennttss?? JJ’’oosseerraaii ééccrriirree qquuee lleess rrééppoonnsseess
àà ttoouuss cceess «« ccoommmmeenntt »» rreeppoosseenntt ssuurr ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ssooii àà ttoouutt ccee àà qquuooii nnoouuss ssoommmmeess
eexxppoossééss eett àà ttoouutt ccee qquuii ssee ppaassssee eenn ssooii.. UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss aauuccuunnee pprréésseennccee ddee llaa
ppeennssééee,, ssaannss aauuccuunn pprrééjjuuggéé.. UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn bbaassééee ssuurr lleess ffaaiittss eett ssuurr ccee qquuii nnoouuss ffaaiitt
éévveeiilllleerr eenn nnoouuss.. ÊÊttrree oorriieennttéé ddaavvaannttaaggee ssuurr llee ffaaiitt qquuee ssuurr lleess ppeennssééeess qquuii nnoouuss hhaabbiitteenntt..
KKrriisshhnnaammuurrttii nnoouuss gguuiiddee ddaannss ccee sseennss ppaarr cceettttee cciittaattiioonn :: «« oobbsseerrvveezz lleess cchhoosseess ddee mmaanniièèrree
ttrrèèss lluucciiddee,, ssaannss aauuccuunn pprrééjjuuggéé,, aauuccuunn aa pprriioorrii :: vvooyyeezz ssiimmpplleemmeenntt lleess ffaaiittss.. »»__
CCeettttee aatttteennttiioonn rréévvèèlleerraa eett rréévveeiilllleerraa eenn vvoouuss ddeess éémmoottiioonnss nnoouuvveelllleess,, pprroobbaabblleemmeenntt.. CC’’eesstt
ppoouurrqquuooii qquu’’aauu ccoouurrss ddee ll’’eexxeerrcciiccee dd’’oobbsseerrvvaattiioonn,, vvoouuss ddeevveezz vvooiirr llaa rrééaalliittéé ddee ccee qquuii eesstt ppaarr
llee ffaaiitt ssaannss rrééaaggiirr nnii aavveecc ppllaaiissiirr,, nnii aavveecc ddoouulleeuurr.. VVooyyeezz ssaannss cchheerrcchheerr àà ccoommppaarreerr,, àà
aannaallyysseerr ddaannss ll’’iimmmmééddiiaatt,, àà iinntteerrrroommpprree ccee qquuii ssee ppaassssee ddaannss cceett iinnssttaanntt eenn vvoottrree êêttrree.. CCee
qquuii ssee ppaassssee nn’’eesstt qquuee ll’’eexxpprreessssiioonn aauutthheennttiiqquuee ddee ccee qquuee vvoouuss vviivveezz,, ddee ccee qquuee vvoouuss
rreesssseenntteezz eenn ccee mmoommeenntt pprréésseenntt.. «« VVooiirr lleess rrééaaccttiioonnss qquuoottiiddiieennnneess,, cc’’eesstt ffaaiirree ssuurrggiirr llee
nneeuuff :: ccee qquuee vvoouuss aappppeelleezz ssppoonnttaannééiittéé.. »» ddee ddiirree KKrriisshhnnaammuurrttii..
JJee ppoouurrssuuiivvrraaiiss aavveecc uunnee aauuttrree bbeellllee cciittaattiioonn ddee cceett hhoommmmee ccoonntteemmppoorraaiinn qquu’’aa ééttéé
KKrriisshhnnaammuurrttii :: «« llaa vvéérriittaabbllee ppeerrcceeppttiioonn,, cc’’eesstt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss ll’’oommbbrree dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt
ddee llaa ppeennssééee,, cc’’eesstt llee ssiilleennccee aabbssoolluu ddee llaa mméémmooiirree –– cceettttee mméémmooiirree qquuii nn’’eesstt aauuttrree qquuee llee
tteemmppss eett llaa ppeennssééee.. »» VVoouuss nnee ttrroouuvveerreezz ppaass vvooss rrééppoonnsseess aauuxx «« ccoommmmeenntt »» eenn ppoorrttaanntt llee
rreeggaarrdd ssuurr llee ppaasssséé mmaaiiss bbiieenn pplluuss eenn ppoorrttaanntt aatttteennttiioonn àà ccee qquuii eexxiissttee eenn vvoouuss eenn cceett
iinnssttaanntt pprréésseenntt.. AAvvooiirr cceettttee ccaappaacciittéé dd’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ssooii ddee rreesssseennttiirr ccee qquuii ddééccoouullee dduu
ffaaiitt,, vvoouuss ppeerrmmeettttrraa dd’’êêttrree eenn aalliiggnneemmeenntt aavveecc vvoouuss--mmêêmmee,, aavveecc vvoottrree êêttrree aaiinnssii vvoouuss sseerreezz
ssuurr vvoottrree pprroopprree cchheemmiinn aauu ggrréé ddeess cciirrccoonnssttaanncceess eett ddeess ggeennss aauuttoouurr ddee vvoouuss.. «« CCee ssoonntt lleess
ooppiinniioonnss eett lleess ccrrooyyaanncceess qquuii eemmppêêcchheenntt ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ccee qquuii eesstt.. »» ddee nnoouuss rraappppeelleerr
KKrriisshhnnaammuurrttii..
PPrreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss ssaannss ppeennssééee,, ssaannss pprrééjjuuggéé,,
ssaannss ccoommppaarraaiissoonn,, ssaannss ccaaddrree ssoocciiaall ddéénnoottee uunn mmoouuvveemmeenntt iinnttéérriieeuurr eesssseennttiieell dd’’ééccoouuttee ddee
vvoottrree êêttrree..
SSii vvoouuss vvoouulleezz aalllleerr ttrrèèss llooiinn,, iill ffaauutt ccoommmmeenncceerr aauu pplluuss pprrèèss.. KKrriisshhnnaammuurrttii
«« LLaa vviiee ccoommmmeennccee ooùù ffiinniitt llaa ppeennssééee.. »» __ PPoouurrqquuooii?? PPaarrccee qquuee vvoouuss êêtteess eennsseevveelliiss ddee vvooss
ppeennssééeess.. EElllleess vvoouuss ttrraaqquueenntt ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt àà tteell ppooiinntt qquuee ll’’aannxxiiééttéé eett ll’’aannggooiissssee vvoouuss
hhaabbiitteenntt pplluuss qquu’’iill llee ddeevvrraaiitt.. __ LLaa ppeennssééee eesstt llee rrooyyaauummee ddee ll’’eeggoo,, ddee ttoouutt ccee qquuii ddeevvrraaiitt
êêttrree oouu nnee ppaass êêttrree.. __ LLaa ppeennssééee eesstt ttrrèèss pprréésseennttee eenn vvoouuss ddee mmaanniièèrree àà oouubblliieerr ccee qquuii eesstt
ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee eett dd’’aavvooiirr llee bboonnhheeuurr ddee rreesssseennttiirr ccee qquuii eesstt eenn vvoouuss.. LLaa ppeennssééee ééttaanntt uunn
aaccttee mmeennttaall,, ttrrèèss rraattiioonnnneell,, eellllee eesstt eenn ooppppoossiittiioonn àà ccee qquuii eexxiissttee ddaannss vvoottrree ccœœuurr eett ddaannss
vvooss ttrriippeess..
«« LLaa ppeennssééee eesstt ll’’éécchhoo ddee llaa mméémmooiirree,, ddee ll’’eexxppéérriieennccee dduu ssaavvooiirr,, cc’’eesstt--àà--ddiirree dduu ppaasssséé.. »» __
VVoouuss nnee ppoouuvveezz êêttrree eenn ccoonnttaacctt aavveecc vvoouuss qquuee ppaarr ll’’aabbsseennccee ddee llaa ppeennssééee..
LLee ccoonnttaacctt aavveecc ccee qquuii eesstt eenn vvoouuss nnee rreellèèvvee ppaass dduu ppaasssséé oouu dduu ffuuttuurr.. CCee ccoonnttaacctt ssee ffaaiitt
ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt.. «« LLee tteemmppss nnee ss’’aarrrrêêttee qquuee lloorrssqquuee ss’’aarrrrêêttee llaa ppeennssééee.. CC’’eesstt aauu
mmoommeenntt ddee ll’’aarrrrêêtt qquu’’eesstt llee mmaaiinntteennaanntt.. »» __
LLaa ggeessttiioonn ddee vvooss ppeennssééeess eesstt eenn ffaaiitt dd’’aarrrriivveerr àà lleess lliimmiitteerr àà lleeuurrss ffoonnccttiioonnss
oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess eenn lleess aarrrrêêttaanntt ppoouurr vvooiirr ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss.. «« LLaa vvéérriittaabbllee
ppeerrcceeppttiioonn,, cc’’eesstt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss ll’’oommbbrree dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt ddee llaa ppeennssééee,, cc’’eesstt llee ssiilleennccee
aabbssoolluu ddee llaa mméémmooiirree,, cceettttee mméémmooiirree qquuii nn’’eesstt aauuttrree qquuee llee tteemmppss eett llaa ppeennssééee.. »» UUnnee
oobbsseerrvvaattiioonn ddee vvooss éémmoottiioonnss ssaannss jjuuggeemmeenntt,, ssaannss iinntteerrrruuppttiioonn,, ssaannss ccoommppaarraaiissoonn ddee vvoottrree
ppaarrtt.. UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn ddéémmuunniiee ddee ttoouutteess ppeennssééeess ssttrriicctteemmeenntt oorriieennttéé àà ccee qquuii eesstt eett àà ccee
qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss eenn ccee mmoommeenntt pprréécciiss,, àà cceett iinnssttaanntt mmêêmmee..
LLaa ggeessttiioonn ddee vvooss ppeennssééeess ssee ccoonnccrrééttiissee ppaarr uunnee pprréésseennccee àà vvoouuss ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt.. ««
LLaa rrééaalliissaattiioonn dduu mmaaiinntteennaanntt nn’’eexxiissttee qquuee ddaannss uunn ééttaatt ddee lliibbeerrttéé eett llaa lliibbeerrttéé nn’’eesstt ppaass llee
ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ppeennssééee.. »» UUnnee ggeessttiioonn ddee vvooss ppeennssééeess ppaarr ll’’aabbsseennccee dd’’eelllleess vvoouuss
aappppoorrtteerraa uunnee lliibbeerrttéé iinnttéérriieeuurree ttrrèèss ggrraannddee eett vvoouuss aappppoorrtteerraa uunnee ggrraannddee ssééccuurriittéé dd’’êêttrree
ccee qquuee vvoouuss êêtteess pprrooffoonnddéémmeenntt.. DDiiffffiicciillee àà ccrrooiirree qquu’’uunnee ffoorrmmee ddee ggeessttiioonn bbéénnééffiiqquuee eesstt
dd’’éélliimmiinneerr ssoonn ccoonntteennuu,, mmaaiiss ppoouurr êêttrree pprréésseenntt àà ssooii,, àà ccee qquuii eexxiissttee iill nn’’yy aa ppaass dd’’aauuttrree
ggeessttiioonn qquuee cceellllee--llàà,, aabbsseennccee ddee ppeennssééeess..
«« VVooiirr ccee qquuii eesstt,, ddaannss ll’’hhiieerr,, eesstt llee mmaaiinntteennaanntt.. LLee mmaaiinntteennaanntt eesstt llee ssiilleennccee dduu ppaasssséé »» eett ««
llee pprréésseenntt eesstt iiccii,, eett llaa cchhoossee qquuee ll’’oonn ppeennssee ttrroouuvveerr eesstt ddaannss llee ffuuttuurr »».. __
LL’’eexxeerrcciiccee dd’’oobbsseerrvvaattiioonn ppeeuutt ssee rrééaalliisseerr ppaarr ddiifffféérreennttss mmooyyeennss ccoommmmee uunn tteemmppss ddee
ddéétteennttee ddee qquueellqquueess mmiinnuutteess,, qquueellqquueess rreessppiirraattiioonnss pprrooffoonnddeess oouu ppaarr uunnee pprriissee ddee
ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuii vvoouuss eennttoouurree oouu ppaarr uunnee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee dduu vveenntt,, dduu ssoolleeiill aavveecc
ll’’aabbsseennccee ttoottaallee ddee ppeennssééeess.. «« LL’’aaccttee ddee vviivvrree ccoommppllèètteemmeenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoommppoorrttee uunnee
ggrraannddee iinntteennssiittéé,, eett ssaa bbeeaauuttéé eesstt uunnee rreellaattiioonn nnoonn sseeuulleemmeenntt aavveecc ll’’hhoommmmee,, mmaaiiss aavveecc llaa
nnaattuurree.. »»
TTeenntteerr dd’’aamméélliioorreerr ll’’aaccttuueell eenn ttrraavvaaiillllaanntt ssuurr llee ffuuttuurr,, ddee mmaanniièèrree àà ccrrééeerr ddeess ccoonnddiittiioonnss
ggaaggnnaanntteess oouu àà éélliimmiinneerr ddeess ssiittuuaattiioonnss ssoouuffffrraanntteess,, ddeemmaannddeerraa ddeess eeffffoorrttss qquuii nnee
ggaarraannttiirroonntt aabbssoolluummeenntt rriieenn.. PPoouurrqquuooii ?? PPaarrccee qquuee lleess éémmoottiioonnss,, lleess sseennttiimmeennttss,, lleess
vviibbrraattiioonnss eenn nnoouuss,, nn’’eexxiisstteenntt qquuee ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt,, qquuee ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee ooùù iillss
pprreennnneenntt ffoorrmmee eenn nnoouuss,, ddee llàà ll’’eexxpprreessssiioonn êêttrree ddaannss ll’’IIccii eett mmaaiinntteennaanntt..
CCiittaattiioonn ddee KKrriisshhnnaammuurrttii qquuii rréévvèèllee ttoouuttee llaa pphhiilloossoopphhiiee ddee vviivvrree aauu tteemmppss pprréésseenntt :: ««MMoouurriirr
cc’’eesstt vviivvrree eett vviivvrree cc’’eesstt mmoouurriirr..»» RRiieenn,, aabbssoolluummeenntt rriieenn dd’’aauuttrree nn’’eexxiissttee qquuee ccee qquuii eesstt ddaannss
ll’’IIccii eett mmaaiinntteennaanntt ooùù iill nn’’yy aa nnii pprrééooccccuuppaattiioonn,, nnii ssttrreessss,, nnii aannggooiissssee oouu ffaauusssseess jjooiieess,, nnii
iilllluussiioonnss ppaarr rraappppoorrtt àà ccee qquuii nnoouuss eennttoouurree.. TToouutt ssee vviitt eett ssee ppaassssee ddaannss ll’’iinnssttaanntt pprréésseenntt àà
ll’’iinnttéérriieeuurr ddee nnoouuss..
LLooii dd’’iinntteennttiioonn __
«« LL’’aassppiirraattiioonn vviieenntt àà ppaarrttiirr dd’’uunnee iinntteennttiioonn,, uunnee iinntteennttiioonn dd’’aamméélliioorraattiioonn,, dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt
ppaarr uunnee aaccttiioonn qquuee vvoouuss sseenntteezz pprrooffoonnddéémmeenntt eenn vvoouuss.. DDee ppaarr mmeess rreecchheerrcchheess eett lleeccttuurreess,,
jj’’eenn ccoonncclluuss qquuee llaa pplluuss ggrraannddee llooii,, ssiinnoonn llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee qquuii eesstt llaa bbaassee ddee ttoouuttee
aassppiirraattiioonn àà ll’’aabboonnddaannccee eesstt llaa llooii dd’’iinntteennttiioonn bbiieenn ddaavvaannttaaggee qquu’’àà llaa lliimmiittaattiioonn ddee llaa llooii
dd’’aattttrraaccttiioonn.. »» __
«« TToouutt ccee qquuee nnoouuss ssoommmmeess rrééssuullttee ddee nnooss ppeennssééee.. »» BBoouuddddhhaa ((553366 aavv.. JJ..cc..--448800 aavv JJ..CC..));;
«« CCuullttiivvee llaa ppeennssééee jjuussttee llaa ppaarroollee jjuussttee,, ll’’aaccttiioonn jjuussttee.. »» BBoouuddddhhaa;;
«« QQuu’’uunn hhoommmmee ppuuiissssee ssee cchhaannggeerr lluuii--mmêêmmee…… eett mmaaîîttrriisseerr ssaa pprroopprree ddeessttiinnééee eesstt llaa
ccoonncclluussiioonn àà llaaqquueellllee ppaarrvviieenntt ttoouutt eesspprriitt qquuii eesstt pplleeiinneemmeenntt ccoonnsscciieenntt dduu ppoouuvvooiirr ddee
ll’’iinntteennttiioonn.. »» CChhrriissttiiaann DD.. LLAARRSSOONN ((11886666--11995544));;
LLee pprriixx ddee llaa ggrraannddeeuurr eesstt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee cchhaaccuunnee ddee nnooss ppeennssééeess.. WW.. CChhuurrcchhiillll;;
«« LL’’hhoommmmee eesstt llee rreefflleett ddee sseess ppeennssééeess »»,, JJaammeess AAlllleenn;;
«« VVoouuss êêtteess llee mmaaîîttrree ddee vvooss ppeennssééeess,, ll’’aarrttiissaann ddee vvoottrree ccaarraaccttèèrree,, ll’’aauutteeuurr eett ll’’iinniittiiaatteeuurr
ddeess cciirrccoonnssttaanncceess,, ddee vvoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt eett ddee vvoottrree ddeessttiinn.. »» JJaammeess AAlllleenn;;
«« LLaa llooii eesstt uunn mmiirrooiirr eett vvoouuss rreennvvooiiee eexxaacctteemmeenntt ccee ssuurr qquuooii vvoouuss ccoonncceennttrreezz vvooss ppeennssééeess.. »»
«« LLaa ppeennssééee eesstt uunnee rrééaaccttiioonn »» JJIIDDDDUU KKrriisshhnnaammuurrttii;;
«« LLaa vvéérriittaabbllee ppeerrcceeppttiioonn,, cc’’eesstt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss ll’’oommbbrree dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt ddee llaa ppeennssééee,,
cc’’eesstt llee ssiilleennccee aabbssoolluu ddee llaa mméémmooiirree –– cceettttee mméémmooiirree qquuii nn’’eesstt aauuttrree qquuee llee tteemmppss eett llaa
ppeennssééee.. »» JJIIDDDDUU KKrriisshhnnaammuurrttii
«« LLoorrssqquuee vvoottrree iinntteennttiioonn sseerraa ccllaaiirree eett vvooss éénneerrggiieess sseerroonntt ccoonncceennttrrééeess,, llaa vviissiioonn ddee ccee qquuii
eesstt ppoossssiibbllee ccoommmmeenncceerraa àà ssee mmaanniiffeesstteerr eenn vvoouuss.. »» RRiicckk JJaarrooww __
LLaa pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé eesstt eenn nnoouuss,, ccaarr llàà rrééssiiddee llaa vvrraaiiee vvéérriittéé.. «« LLaa vvéérriittéé nn’’eesstt ppaass eenn
qquueellqquuee lliieeuu llooiinnttaaiinn,, eellllee eesstt ddaannss ll’’aaccttee ddee rreeggaarrddeerr ccee qquuii eesstt »» sseelloonn KKrriisshhnnaammuurrttii.. SSii nnoouuss
ppaarrvveennoonnss àà êêttrree àà ll’’ééccoouuttee ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn nnoouuss eett dd’’yy rrééppoonnddrree eenn aalliiggnneemmeenntt aavveecc
nnooss rreesssseennttiiss eett nnoonn nnooss ppeennssééeess,, nnoouuss ttrroouuvveerroonnss llaa vvrraaiiee ssééccuurriittéé __
LLeess ssiittuuaattiioonnss ééccoonnoommiiqquueess fflluuccttuueenntt ppéérriiooddiiqquueemmeenntt aammeennaanntt aavveecc eelllleess nnooss ddééssiilllluussiioonnss ddee
ssééccuurriittéé ffiinnaanncciièèrree.. IIll nn’’yy aa rriieenn ddee pplluuss ppeerrmmaanneenntt ddaannss nnooss vviieess qquuee nnoottrree pprroopprree pprréésseennccee..
LLaa vvéérriittaabbllee ssééccuurriittéé eesstt ddoonncc rreelliiééee àà nnoouuss eett nnoonn aauuxx iinnssttiittuuttiioonnss ssoocciiaalleess,, rreelliiggiieeuusseess,,
ffiinnaanncciièèrreess eett mmêêmmee ffaammiilliiaalleess __
SSaavvooiirr êêttrree pprréésseenntt aauu mmoommeenntt pprréésseenntt,, êêttrree uunn ffiinn oobbsseerrvvaatteeuurr ddee ccee qquuii eesstt eett ccee qquuii ssee
ppaassssee ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt ffaavvoorriisseerraa nnoottrree ééppaannoouuiisssseemmeenntt,, nnoottrree sseennttiimmeenntt ddee bbiieenn--
êêttrree ddoonncc uunnee ffoorrmmee ddee rreecchheerrcchhee ddee ssééccuurriittéé uullttiimmee __
CCeettttee ccaappaacciittéé dd’’aaddaappttaattiioonn éémmaannee ddee nnoottrree ccaappaacciittéé àà êêttrree pprréésseenntt àà nnoouuss--mmêêmmeess,, àà ccee qquuii
ssee ppaassssee eenn nnoouuss eenn cceett iinnssttaanntt pprréésseenntt.. ÊÊttrree ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt,, vviivvrree aauu tteemmppss pprréésseenntt
eenn tteerrmmee ddee ccee qquuii eesstt eett ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn ssooii eesstt llaa pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé qquuee nnoouuss
ppoouuvvoonnss rreecchheerrcchheerr..
UUnnee ppaaiixx iinnttéérriieeuurree sseerraaiitt pplluuss aapppprroopprriiééee ccoommmmee tteerrmmee qquuee cceelluuii ddee llaa ssééccuurriittéé iinnttéérriieeuurree..
«« LLaa ttoottaallee ssééccuurriittéé eexxiissttee lloorrssqquuee ll’’oonn nn’’eesstt aabbssoolluummeenntt rriieenn,, cc’’eesstt--àà--ddiirree rriieenn qquuii nnee ssooiitt
ccrrééee ppaarr llaa ppeennssééee.. »» __
DDaannss llee mmoonnddee ddee llaa ppeennssééee ppoossiittiivvee,, iill eesstt ccoouurraammmmeenntt mmeennttiioonnnnéé qquuee ll’’aaddvveerrssiittéé eesstt llee
ssiiggnnee ddee ccrrooiissssaannccee,, ddee ddéévveellooppppeemmeennttss hheeuurreeuuxx àà vveenniirr ppoouurr cceeuuxx qquuii rrééuussssiisssseenntt àà ppaasssseerr
àà ttrraavveerrss ll’’aaddvveerrssiittéé.. LLeess aaddvveerrssiittééss,, lleess pprroobbllèèmmeess oouu lleess ccrriisseess vvééccuuss ppaarr cchhaaccuunn ddee vvoouuss
nnee ssoonntt eenn ffaaiitt qquuee llee mmoouuvveemmeenntt ddee llaa vviiee qquuii vvoouuss aappppeellllee àà vvoouuss--mmêêmmeess.. CCee mmoouuvveemmeenntt ddee
llaa vviiee nn’’eesstt rriieenn dd’’aauuttrree qquuee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss àà ttrraavveerrss ddee ccee qquuii eesstt ddaannss uunn iinnssttaanntt
pprréésseenntt eenn vvoouuss..
LL’’aammpplleeuurr ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt ccaauussééee ppaarr uunnee nnoottiioonn ddee tteemmppss eett ppaarr uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ccee
qquuee vvoouuss êêtteess.. PPuuiiss,, llaa ppeeuurr ss’’iinnssttaallllee eenn vvoouuss pprrooggrreessssiivveemmeenntt eenn ffoonnccttiioonn dduu tteemmppss àà rréégglleerr
vvoottrree pprroobbllèèmmee,, vvoottrree ccrriissee.. CCoommmmee vvoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass éécchhaappppeerr aauuxx pprroobbllèèmmeess ddee vviiee,, ccaarr
iillss ffoonntt ppaarrttii ddee vvoottrree éévvoolluuttiioonn dd’’êêttrree,, vvoouuss ddeevveezz rreeggaarrddeerr lleess ffaaiittss dduu pprroobbllèèmmee eenn
rreettoouurrnnaanntt vveerrss vvoouuss--mmêêmmeess eett nnoonn vveerrss lleess aauuttrreess eett eennccoorree mmooiinnss vveerrss ll’’iimmppuuiissssaannccee oouu llaa
rrééssiiggnnaattiioonn ffaaccee aauu ffaaiitt.. «« TToouutt hhoommmmee qquuii aa ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt pprriissoonnnniieerr dduu tteemmppss.. DDèèss
qquuee vvoouuss ssoonnggeezz aauu pprroobbllèèmmee ddee tteemmppss,, vvoouuss vvoouuss ééllooiiggnneezz dduu ffaaiitt.. OOrr,, cc’’eesstt jjuusstteemmeenntt cceellaa
llee pprroobbllèèmmee.. »» __
CC’’eesstt ppaarr uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ddeess rreesssseennttiiss eenn ssiilleennccee,, eenn aabbsseennccee ddee llaa ppeennssééee,, qquuee vvoouuss sseerreezz
eenn mmeessuurree dd’’ééccoouutteerr llee mmeessssaaggee dduu pprroobbllèèmmee..
«« SSii ll’’oonn ddooiitt êêttrree lliibbrree ddee llaa ppeeuurr,, iill ffaauutt êêttrree lliibbrree dduu tteemmppss.. SS’’iill nn’’yy aavvaaiitt ppaass ddee tteemmppss,, iill
nn’’yy aauurraaiitt ppaass ddee ppeeuurr.. »»__
LLaa lliibbeerrttéé ddee tteemmppss vvoouuss aammèènnee àà vvoouuss lliibbéérreerr dduu ppaasssséé eett dduu ffuuttuurr ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee
rreeccoonnnnaaiissssaannccee dduu pprroobbllèèmmee eett ddee cceelluuii dd’’oobbsseerrvvaattiioonn dduu mmeessssaaggee.. CC’’eesstt dd’’éévviitteerr ddee vvoouuss
rrééfféérreerr àà ccee qquuii aa ééttéé oouu ccee qquuii sseerraa.. CCaarr llaa ppeeuurr pprreenndd nnaaiissssaannccee dduu ppaasssséé oouu dduu ffuuttuurr eett
eellllee ppeeuutt iinnssuufffflleerr eenn vvoouuss uunnee ggrraannddee iinnssééccuurriittéé.. KKrriisshhnnaammuurrttii rreellèèvvee ssoouuvveenntt ddaannss sseess
ééccrriittss qquuee llaa ppeeuurr vviieenntt dduu ddééssiirr ddee ssééccuurriittéé oouu ddee ppeerrddrree llaa ddiittee ssééccuurriittéé qquuee vvoouuss ccrrooyyeezz
aavvooiirr.. CCoommmmee iill nn’’yy aa rriieenn ddee ppeerrmmaanneenntt ddaannss llaa vviiee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee ssééccuurriittéé ppoossssiibbllee..__
KKrriisshhnnaammuurrttii aa ttoouujjoouurrss eeuu llee ssoouuccii,, ddaannss sseess eennsseeiiggnneemmeennttss,, ddee pprréésseenntteerr ddeess éélléémmeennttss
ccoonnccrreettss ppoouurr vviivvrree ccee qquuii eesstt llee pplluuss iimmppoorrttaanntt àà sseess yyeeuuxx,, llee mmoommeenntt pprréésseenntt eett ttoouutt ccee
qquu’’iill ccoonnttiieenntt..____
VViivveezz LLeess MMoommeennttss PPrréésseennttss__
LLee SSeeccrreett dduu BBoonnhheeuurr
««HHeeuurreeuuxx eesstt ll’’hhoommmmee qquuii ssaaiitt ffaaiirree ssiieenn llee mmoommeenntt pprréésseenntt eett qquuii ppeeuutt ssee ddiirree :: QQuuooii
qquu’’iill aarrrriivvee ddeemmaaiinn,, jj’’aaii vvééccuu aauujjoouurrdd’’hhuuii»»((DDrryyddeenn))
**********
SSii qquueellqquuee hhaabbiittaanntt dd’’uunnee aauuttrree ppllaannèèttee ppoouuvvaaiitt vveenniirr vviissiitteerr llaa nnôôttrree,, iill ppeennsseerraaiitt ssaannss
ddoouuttee,, eenn ccoonnssiiddéérraanntt sseess hhaabbiittaannttss,, qquuee cceeuuxx--ccii ssoonntt ttoouuss eenn rroouuttee ppoouurr uunnee ddeessttiinnaattiioonn
ééllooiiggnnééee,, eett qquuee ccee qquu’’iillss aappppeelllleenntt llaa vviiee nn’’eesstt qquu’’uunnee ccoouurrttee hhaallttee,, uunn ssééjjoouurr tteemmppoorraaiirree
ddaannss lleeuurr pprroopprree ppaayyss..
NNoouuss ssoommmmeess ttrroopp pprrééooccccuuppééss ppaarr ll’’aavveenniirr__
CCee vviissiitteeuurr ttrroouuvveerraaiitt bbiieenn ppeeuu ddee ppeerrssoonnnneess ssaacchhaanntt vviivvrree ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt.. LLaa
pplluuppaarrtt ddeess hhoommmmeess oonntt lleeuurrss rreeggaarrddss ffiixxééss ssuurr ll’’aavveenniirr,, eett ppeennsseenntt qquu’’iillss nn’’aauurroonntt vvrraaiimmeenntt
llee tteemmppss ddee vviivvrree eett ddee jjoouuiirr ddee llaa vviiee qquuee lloorrssqquuee lleeuurrss aaffffaaiirreess sseerroonntt mmeeiilllleeuurreess,, lleeuurr
ffoorrttuunnee ffaaiittee,, lloorrssqquu’’iillss aauurroonntt ppuu aaccqquuéérriirr cceerrttaaiinneess cchhoosseess qquu’’iillss ccoonnssiiddèèrreenntt ccoommmmee
nnéécceessssaaiirreess àà lleeuurr bboonnhheeuurr,, oouu ssee ddéébbaarrrraasssseerr ddee ccee qquuii lleess ggêênnee,, eenn uunn mmoott,, lloorrssqquuee ttoouutt
aauuttoouurr dd’’eeuuxx sseerraa hhaarrmmoonniieeuuxx eett ccoonnffoorrttaabbllee.. IIllss nnee ssaavveenntt jjoouuiirr ddee rriieenn aauujjoouurrdd’’hhuuii..
NNooss yyeeuuxx ssoonntt ssii oobbssttiinnéémmeenntt ffiixxééss ssuurr ll’’aavveenniirr,, ssuurr qquueellqquuee bbuutt llooiinnttaaiinn,, qquuee nnoouuss nnee ssaavvoonnss
ppaass vvooiirr lleess bbeeaauuttééss eett lleess jjooiieess dduu mmoommeenntt pprréésseenntt.. NNoouuss vviivvoonnss ddaannss ll’’aatttteennttee ddee ccee qquuii
vviieennddrraa pplluuss ttaarrdd,, eett nnoouuss ppeerrddoonnss aaiinnssii llaa ffaaccuullttéé ddee jjoouuiirr ddee ccee qquuee llaa vviiee nnoouuss ooffffrree
aauujjoouurrdd’’hhuuii ddee bboonn eett ddee bbeeaauu.. NNoouuss vviivvoonnss ddeemmaaiinn,, ssaannss nnoouuss rreennddrree ccoommppttee qquu’’eenn rrééaalliittéé
ddeemmaaiinn nnee vviieenntt jjaammaaiiss,, ppuuiissqquu’’iill eesstt ttoouujjoouurrss rreennvvooyyéé aauu lleennddeemmaaiinn..
NNoouuss rreesssseemmbblloonnss àà ddeess eennffaannttss ppoouurrssuuiivvaanntt uunn aarrcc--eenn cciieell.. SSii nnoouuss ppoouuvviioonnss ll’’aatttteeiinnddrree,,
qquueell bboonnhheeuurr !! NNoouuss ppeerrddoonnss nnoottrree tteemmppss àà ccoonnssttrruuiirree ddeess cchhââtteeaauuxx eenn ll’’aaiirr ppoouurr ll’’aavveenniirr..
NNoouuss nnee ccrrooyyoonnss ppaass qquuee llee mmoommeenntt pprréésseenntt eesstt cceelluuii qquuii vvaauutt llaa ppeeiinnee dd’’êêttrree vvééccuu,, eett nnoouuss
nnoouuss iimmaaggiinnoonnss qquuee cceelluuii qquuii vviieennddrraa aapprrèèss sseerraa mmeeiilllleeuurr..
AAuussssii llaa pplluuppaarrtt ddeess hhoommmmeess ssoonntt--iillss mmééccoonntteennttss,, nneerrvveeuuxx,, aaggiittééss eett mmaallhheeuurreeuuxx.. IIllss oonntt uunn
rreeggaarrdd iinnqquuiieett,, qquuii sseemmbbllee ssccrruutteerr ll’’hhoorriizzoonn,, eett pprroouuvvee qquu’’iillss nnee vviivveenntt ppaass ddaannss llee pprréésseenntt..
AApppprreenneezz àà oouubblliieerr llee ppaasssséé__
BBeeaauuccoouupp ddee ppeerrssoonnnneess ss’’aattttaarrddeenntt ddaannss llee ppaasssséé,, eett rreeggrreetttteenntt lleess ooccccaassiioonnss ppeerrdduueess eett
lleess cchhaanncceess qquu’’eelllleess oonntt llaaiisssséé éécchhaappppeerr ;; eenn llee ffaaiissaanntt,, eelllleess nnéégglliiggeenntt llee mmoommeenntt pprréésseenntt,,
qquuii lleeuurr sseemmbbllee ddee ppeeuu ddee vvaalleeuurr ;; eelllleess nn’’eenn ffeerroonntt ccaass qquuee lloorrssqquu’’iill aauurraa ppaasssséé.. IIll eesstt
ééttoonnnnaanntt ddee ccoonnssttaatteerr qquueelllleess ffoorrcceess nnoouuss ppeerrddoonnss àà rreeggrreetttteerr llee ppaasssséé,, eett ccoommmmee nnoouuss
ccoommpprreennoonnss bbiieenn ccee qquuee nnoouuss aauurriioonnss ppuu ffaaiirree,, lloorrssqquu’’iill eesstt ttrroopp ttaarrdd.. OOhh !! CCoommmmee nnoouuss
aaggiirriioonnss aauuttrreemmeenntt ssii cceess ooccccaassiioonnss nnoouuss ééttaaiieenntt rreenndduueess !!
LLee bboonnhheeuurr nnee ddééppeenndd ppaass ddeess cciirrccoonnssttaanncceess__
DDaannss uunnee ssééaannccee dd’’uunn CCoonnggrrèèss dd’’aaggrriiccuullttuurree,, oonn ddeemmaannddaaiitt uunn jjoouurr,, àà uunn vviieeuuxx ffeerrmmiieerr,, ssoonn
ooppiinniioonn ssuurr llaa qquuaalliittéé dduu tteerrrraaiinn nnéécceessssaaiirree ppoouurr ffaaiirree pprroossppéérreerr uunnee cceerrttaaiinnee eessppèèccee ddee
ffrruuiitt.. ““CCeellaa nn’’aa ppaass ggrraannddee iimmppoorrttaannccee,, rrééppoonnddiitt llee vviieeiillllaarrdd ;; llaa qquuaalliittéé ddee ll’’hhoommmmee qquuii ccuullttiivvee
llee tteerrrraaiinn aa pplluuss ddee vvaalleeuurr qquuee cceellllee dduu tteerrrraaiinn lluuii--mmêêmmee..”” CC’’eesstt aaiinnssii qquu’’uunn ffeerrmmiieerr
iinntteelllliiggeenntt,, ttrraavvaaiilllleeuurr eett hhaabbiillee,, ffaaiitt sseess aaffffaaiirreess aavveecc uunn tteerrrraaiinn ppaauuvvrree eett ssttéérriillee,, ttaannddiiss
qquuee cceelluuii qquuii nnee ppoossssèèddee ppaass cceess qquuaalliittééss ss’’aappppaauuvvrriitt,, mmêêmmee ssuurr llee ssooll llee pplluuss rriicchhee..
LLee bboonnhheeuurr nnee ddééppeenndd ppaass aauuttaanntt ddeess cciirrccoonnssttaanncceess eexxttéérriieeuurreess qquuee ddee nnoottrree ééttaatt dd’’eesspprriitt..
IIll nn’’eesstt ppaass ddiiffffiicciillee ddee ttrroouuvveerr llee bboonnhheeuurr ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss iiddééaalleess ;; ttoouutt llee mmoonnddee eenn
eesstt ccaappaabbllee.. MMaaiiss cceelluuii--llàà sseeuull qquuii eesstt bbiieenn ééqquuiilliibbrréé,, eett ssaaiitt ssee ddoommiinneerr,, llee ffaaiitt ssuurrggiirr ddeess
ccoonnddiittiioonnss lleess pplluuss ddééssaavvaannttaaggeeuusseess.. ““LLee ppaarraaddiiss eesstt iiccii eett nnuullllee ppaarrtt aaiilllleeuurrss ;; vvoouuss ddeevveezz
aavvooiirr llee bboonnhheeuurr eenn vvoouuss--mmêêmmee,, oouu vvoouuss nnee llee ttrroouuvveerreezz jjaammaaiiss..””
LLee mmaallhheeuurr eesstt qquuee nnoouuss aatttteennddoonnss ttrroopp dd’’éévvéénneemmeennttss eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess ;; nnoouuss oouubblliioonnss aaiinnssii
ddee rreeggaarrddeerr lleess fflleeuurrss qquuii ssee ttrroouuvveenntt ssuurr llee cchheemmiinn ddee llaa vviiee,, eett qquuii nnoouuss ooffffrreenntt ppoouurrttaanntt
lleeuurr bbeeaauuttéé,, lleeuurr ppaarrffuumm eett uunnee ppuurree jjoouuiissssaannccee..
OObbsseerrvveezz lleess aabbeeiilllleess__ __ __
BBeeaauuccoouupp ddee ppeerrssoonnnneess,, qquuii eessssaayyeenntt cceeppeennddaanntt ddee ssee ddéévveellooppppeerr ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess,,
oonntt ddee llaa ppeeiinnee àà vvooiirr ccoommmmeenntt eelllleess ppoouurrrraaiieenntt ttrroouuvveerr llee bboonnhheeuurr ddaannss lleeuurr vviiee hhuummbbllee eett
mmoonnoottoonnee,, ddaannss llaa vvooccaattiioonn qquu’’eelllleess oonntt cchhooiissiiee ppaarr nnéécceessssiittéé oouu ppoouurr ffaaiirree vviivvrree cceeuuxx qquuii
ddééppeennddeenntt dd’’eelllleess..
CCeess ppeerrssoonnnneess ffeerraaiieenntt bbiieenn dd’’ééttuuddiieerr llaa vviiee ddeess aabbeeiilllleess,, qquuii,, àà cchhaaqquuee mmiinnuuttee ddee llaa bbeellllee
ssaaiissoonn,, ssaavveenntt ttrroouuvveerr ccee qquuii lleeuurr eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr ffaaiirree lleeuurr mmiieell,, ddaannss ddeess mmaauuvvaaiisseess
hheerrbbeess,, ddaannss ddeess fflleeuurrss vvéénnéénneeuusseess,, ddaannss ccee qquuii sseemmbblleerraaiitt iimmppoossssiibbllee ddee lleeuurr ffoouurrnniirr uunnee
nnoouurrrriittuurree ssaaiinnee..
SSii nnoouuss ppaarrvveennoonnss àà êêttrree hheeuurreeuuxx,, ccee sseerraa ppaarrccee qquuee nnoouuss aauurroonnss ssuu ttiirreerr nnoottrree bboonnhheeuurr ddee
nnoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt,, mmaallggrréé sseess vveexxaattiioonnss,, sseess ssoouucciiss eett sseess ccoonnddiittiioonnss ddééffaavvoorraabblleess.. CCeelluuii
qquuii nn’’aapppprreenndd ppaass,, àà mmeessuurree qquu’’iill aavvaannccee,, àà ttrroouuvveerr ssoonn bboonnhheeuurr ddaannss ssoonn ttrraavvaaiill ddee cchhaaqquuee
jjoouurr,, aavveecc ttoouutteess sseess éépprreeuuvveess,, sseess ddiiffffiiccuullttééss,, sseess ddééssaappppooiinntteemmeennttss,, nn’’aa ppaass ssuu ddééccoouuvvrriirr
llee ggrraanndd sseeccrreett ddee llaa vviiee..
CC’’eesstt ddaannss llee ccyyccllee ddeess ddeevvooiirrss jjoouurrnnaalliieerrss,, ddaannss lleess lluutttteess eett lleess ddiiffffiiccuullttééss ddee llaa vviiee,, ddaannss
lleess ffrrootttteemmeennttss aavveecc lleess aauuttrreess,, ddaannss llaa mmêêllééee qquuoottiiddiieennnnee aavveecc llee mmoonnddee aaggiittéé,, bbrruuyyaanntt,,
iinnttéérreesssséé,, qquuee nnoouuss ddeevvoonnss bbuuttiinneerr llee mmiieell ddee llaa vviiee,, ttoouutt ccoommmmee lleess aabbeeiilllleess ssaavveenntt ttiirreerr llee
ssuucc ddee ttoouutteess lleess eessppèècceess ddee ppllaanntteess..
CChhaaqquuee cchhoossee aa ssaa vvaalleeuurr__ __ __
LLee mmoonnddee eennttiieerr rreennffeerrmmee ddeess mmiinneess ddee jjooiieess iinneexxppllooiittééeess.. PPaarrttoouutt ooùù nnoouuss aalllloonnss,, nnoouuss
rreennccoonnttrroonnss llee mmiinneerraaii dduu bboonnhheeuurr ;; aapppprreennoonnss àà ll’’eexxttrraaiirree.. ““CChhaaqquuee cchhoossee aa ssaa vvaalleeuurr,, ssii
sseeuulleemmeenntt nnoouuss ssaavvoonnss llaa ddééccoouuvvrriirr.. LLaa mmooiittiiéé ddeess jjooiieess ddee llaa vviiee ssee ttrroouuvvee ddaannss lleess ppeettiitteess
cchhoosseess,, ccuueeiilllliieess aauu ppaassssaaggee..””
RRééaalliisseezz--vvoouuss ppaarrffooiiss qquuee vvoouuss vviivveezz aaccttuueelllleemmeenntt llaa vviiee qquuii vvoouuss sseemmbbllaaiitt ssii pplleeiinnee ddee
pprroommeesssseess ddaannss vvoottrree eennffaannccee eett vvoottrree aaddoolleesscceennccee ?? RReettrroouuvveezz vvoouuss,, ddaannss lleess jjoouurrss eett lleess
sseemmaaiinneess qquuii ss’’eennffuuiieenntt,, lleess rraaddiieeuuxx rrêêvveess dd’’aavveenniirr,, qquuii eenncchhaannttaaiieenntt vvoottrree iimmaaggiinnaattiioonn
jjuuvvéénniillee ccoommmmee llee mmiirraaggee dduu ddéésseerrtt cchhaarrmmee llee vvooyyaaggeeuurr ffaattiigguuéé ??
VVoouuss aarrrrêêtteezz--vvoouuss qquueellqquueeffooiiss,, ppoouurr ccoonnssiiddéérreerr qquuee llee tteemmppss qquuee vvoouuss eessssaayyeezz ddee ttuueerr
mmaaiinntteennaanntt eesstt cceelluuii aapprrèèss lleeqquueell vvoouuss aavveezz ssii aarrddeemmmmeenntt ssoouuppiirréé,, eett qquuii vvoouuss sseemmbbllaaiitt aalloorrss
ssii pprréécciieeuuxx ;; qquuee lleess mmoommeennttss qquuii vvoouuss ppèèsseenntt ssii lloouurrddeemmeenntt ssoonntt cceeuuxx qquuee vvoouuss ééttiieezz ddéécciiddéé
àà nnee ppaass llaaiisssseerr éécchhaappppeerr aavvaanntt qquu’’iillss vvoouuss aaiieenntt ddoonnnnéé ttoouutt ccee qquu’’iillss rreennffeerrmmaaiieenntt ??
PPoouurrqquuooii ccee qquuii vvoouuss sseemmbbllaaiitt uunn ppaarraaddiiss,, qquuaanndd vvoouuss llee rreeggaarrddiieezz àà ttrraavveerrss lleess lluunneetttteess ddee
llaa jjeeuunneessssee,, vvoouuss sseemmbbllee--tt--iill mmaaiinntteennaanntt uunn ddéésseerrtt aarriiddee ?? PPaarrccee qquuee vvoottrree vviissiioonn eesstt
ddééffeeccttuueeuussee.. VVoouuss ccoonnssiiddéérreezz vvoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt dd’’uunn ffaauuxx ppooiinntt ddee vvuuee.. VVoouuss êêtteess
ddééssaappppooiinnttéé,, mmééccoonntteenntt eett mmaallhheeuurreeuuxx,, ppaarrccee qquuee vvoouuss ddééppeennsseezz eenn vvaaiinnss rreeggrreettss llee tteemmppss
qquuii,, bbiieenn eemmppllooyyéé,, ccoonnvveerrttiirraaiitt ccee qquuii vvoouuss sseemmbbllee uunn ddéésseerrtt aarriiddee eenn uunn ppaarraaddiiss sseemmbbllaabbllee àà
cceelluuii qquuee vvoouuss rrêêvviieezz ddaannss vvoottrree jjeeuunnee ââggee..
LLee bboonnhheeuurr eesstt iiccii eett mmaaiinntteennaanntt !! __ __ __
““OOuuii,, iiccii,, ddaannss llee mmoommeenntt aaccttuueell,, ssii mmiisséérraabbllee,, ssii mméépprriissaabbllee,, iiccii eett nnuullllee ppaarrtt aaiilllleeuurrss,, ssee
ttrroouuvvee llaa rrééaalliissaattiioonn ddee ttoonn iiddééaall.. FFaaiiss -- ll’’eenn ssuurrggiirr ;; ttrraavvaaiillllee,, ccrrooiiss,, vviiss,, eett ssooiiss lliibbrree.. LL’’iiddééaall
eesstt eenn ttooii--mmêêmmee,, lleess oobbssttaacclleess àà ssaa rrééaalliissaattiioonn ssoonntt aauussssii eenn ttooii--mmêêmmee ;; tteess ccoonnddiittiioonnss ddee
vviiee nnee ssoonntt qquuee llaa mmaattiièèrree dd’’ooùù ttuu ddooiiss ffaaiirree ssuurrggiirr ttoonn iiddééaall.. ””
““PPeeuu iimmppoorrttee qquuee cceettttee mmaattiièèrree ssooiitt ffiinnee oouu ggrroossssiièèrree,, ssii llaa ffoorrmmee qquuee ttuu lluuii ddoonnnneerraass eesstt
hhéérrooïïqquuee,, ppooééttiiqquuee !!
OOhh !! TTooii qquuii ttee sseennss lliiggoottéé ppaarr llee mmoommeenntt pprréésseenntt,, eett qquuii rrééccllaammeess aavveecc aammeerrttuummee aauuxx ddiieeuuxx
uunn rrooyyaauummee ooùù ttuu ppoouurrrraaiiss rrééggnneerr,, aapppprreennddss cceettttee vvéérriittéé :: ccee qquuee ttuu cchheerrcchheess eesstt ddééjjàà pprrèèss
ddee ttooii,, iiccii eett nnuullllee ppaarrtt aaiilllleeuurrss,, ssii sseeuulleemmeenntt ttuu ppeeuuxx tt’’eenn rreennddrree ccoommppttee !!””
VVoouuss vvoouuss iimmaaggiinneezz qquuee lloorrssqquuee vvoouuss aatttteeiinnddrreezz llee ppaayyss ffeerrttiillee ddee ll’’aavveenniirr,, lleess ffrruuiittss
ttoommbbeerroonntt mmûûrrss ddaannss vvoottrree ggiirroonn,, ssaannss qquuee vvoouuss aayyeezz eennsseemmeennccéé oouu aarrrroosséé llee ssooll..
VVoouuss rrêêvveezz ddee mmooiissssoonnnneerr ooùù vvoouuss nn’’aavveezz ppaass sseemméé..
VVoouuss rreeggaarrddeezz ttoouujjoouurrss àà ll’’aavveenniirr,, ppoouurrssuuiivvaanntt uunn mmiirraaggee.. VVoouuss vvoouuss éévveeiilllleerreezz uunn jjoouurr,, eett
vvoouuss ddééccoouuvvrriirreezz,, ppeeuutt--êêttrree ttrroopp ttaarrdd,, qquu’’iill nn’’yy aa rriieenn àà rrééccoolltteerr ddaannss ll’’ââggee mmûûrr,, ppoouurr cceelluuii
qquuii nn’’aa ppaass sseemméé ddaannss ssaa jjeeuunneessssee..
NNoouuss nnee ppoouuvvoonnss ppaass aaffffrraanncchhiirr nnoottrree vviiee dduu tteemmppss..
PPoouurrqquuooii ssoommmmeess--nnoouuss ssii iinnssoouucciiaannttss,, ssii pprroommppttss àà ppeerrddrree dduu tteemmppss,, ttoouutt ssppéécciiaalleemmeenntt ddaannss
llaa jjeeuunneessssee,, aalloorrss qquuee nnoouuss tteennoonnss cceeppeennddaanntt ttaanntt àà llaa vviiee ?? EEnn ggaassppiillllaanntt llee tteemmppss,, dduu mmêêmmee
ccoouupp nnoouuss ppeerrddoonnss nnoottrree vviiee ;; eenn ll’’eemmppllooyyaanntt bbiieenn,, nnoouuss eennrriicchhiissssoonnss nnoottrree eexxiisstteennccee..
CCoommbbiieenn ppeeuu ddee ppeerrssoonnnneess ssaavveenntt vvooiirr llee rraappppoorrtt qquuii eexxiissttee eennttrree llee tteemmppss eett llaa vviiee !! OOnn
ccrrooiitt ppoouuvvooiirr ggaassppiilllleerr llee tteemmppss eenn ttoouutteess eessppèècceess ddee ffoolliieess eett ddee ddiissssiippaattiioonnss,, ssaannss nnuuiirree àà
llaa vviiee ;; mmaaiiss lleess 22 ssoonntt iinnssééppaarraabblleess..
SSoouuvveenneezz--vvoouuss qquuee,, lloorrssqquuee vvoouuss nnéégglliiggeezz uunnee hheeuurree oouu uunnee ssooiirrééee,, oouu,, ccee qquuii eesstt ppiirree
eennccoorree,, lloorrssqquuee vvoouuss lleess ddééppeennsseezz ddaannss ddeess ppllaaiissiirrss qquuii ddéémmoorraalliisseenntt,, aaffffaaiibblliisssseenntt llee
ccaarraaccttèèrree eett ccrrééeenntt ddeess hhaabbiittuuddeess vviicciieeuusseess,, vvoouuss ddééttrruuiisseezz uunnee ppoorrttiioonn ddee vvoottrree vviiee..
LLoorrssqquuee vvoouuss aauurreezz aatttteeiinntt llaa vviieeiilllleessssee,, vvoouuss rreeggrreetttteerreezz aammèèrreemmeenntt llee tteemmppss pprréécciieeuuxx qquuee
vvoouuss aauurreezz aaiinnssii ggaassppiilllléé..
CChhaaqquuee jjoouurr eesstt llee ddéébbuutt dd’’uunnee nnoouuvveellllee vviiee __ __ __
IIll nn’’yy aa qquu’’uunnee mmaanniièèrree ddee vviivvrree rrééeelllleemmeenntt :: cc’’eesstt ddee ccoommmmeenncceerr cchhaaqquuee jjoouurrnnééee aavveecc llaa
ffeerrmmee rrééssoolluuttiioonn dd’’eenn ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ppoossssiibbllee,, ddee nnee rriieenn nnéégglliiggeerr ddee ccee qquuii ppeeuutt llaa
rreennddrree bboonnnnee eett ffrruuccttuueeuussee..
PPeeuu iimmppoorrttee ccee qquuii aarrrriivveerraa oouu nn’’aarrrriivveerraa ppaass,, ssooyyeezz rrééssoolluu àà rreettiirreerr ddee cchhaaccuunnee ddeess
eexxppéérriieenncceess ddee llaa jjoouurrnnééee qquueellqquuee cchhoossee ddee bboonn,, qquueellqquuee cchhoossee qquuii vvoouuss rreennddrraa pplluuss ssaaggee,, eett
vvoouuss eennsseeiiggnneerraa àà ccoommmmeettttrree mmooiinnss dd’’eerrrreeuurrss llee lleennddeemmaaiinn.. DDiitteess--vvoouuss :: ““AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, jjee
ccoommmmeennccee uunnee nnoouuvveellllee vviiee.. JJ’’oouubblliieerraaii ttoouutt ccee qquuii,, ddaannss llee ppaasssséé,, mm’’aa ccaauusséé ddee llaa ppeeiinnee,, dduu
cchhaaggrriinn oouu ddee llaa hhoonnttee..””
JJ’’aaii ccoonnnnuu uunnee mmèèrree qquuii,, lloorrssqquuee llaa mmoorrtt lluuii eeuutt eennlleevvéé sseess eennffaannttss,, ssoonn mmaarrii eett pprreessqquuee
ttoouuttee ssaa ffaammiillllee,, ddeemmaannddaaiitt cchhaaqquuee jjoouurr qquuee llaa mmoorrtt vvîînntt llaa ddéélliivvrreerr ddee sseess aaffffrreeuusseess
ssoouuffffrraanncceess.. MMaaiiss aauu bboouutt ddee qquueellqquueess aannnnééeess,, oonn llaa vviitt ddee nnoouuvveeaauu sseerreeiinnee eett hheeuurreeuussee ;;
eellllee ss’’ééttaaiitt ccoonnssoollééee eenn aaiiddaanntt lleess aauuttrreess.. LLee mmoonnddee nnee lluuii sseemmbbllaaiitt pplluuss ssii nnooiirr,, eett llaa vviiee
nn’’ééttaaiitt pplluuss ppoouurr eellllee uunnee ccrruueellllee éénniiggmmee.. TTrroopp ddee ggeennss aavvaaiieenntt bbeessooiinn dd’’êêttrree aaiiddééss eett
eennccoouurraaggééss..
LLaa nnaattuurree eesstt mmiisséérriiccoorrddiieeuussee eennvveerrss nnoouuss.. EEllllee eesstt uunn bboonn ddoocctteeuurr ;; eellllee mmeett llee ““bbaauummee ddee
GGaallaaaadd”” ssuurr nnooss bblleessssuurreess,, eett gguuéérriitt nnooss mmaallaaddiieess mmeennttaalleess dd’’uunnee ffaaççoonn mmeerrvveeiilllleeuussee.. SSii llaa
nnaattuurree nn’’aavvaaiitt ppaass ccee ppoouuvvooiirr gguuéérriisssseeuurr,, llee mmoonnddee aauurraaiitt uunn aassppeecctt lluugguubbrree,, ccaarr bbiieenn ppeeuu
dd’’eennttrree nnoouuss,, nn’’oonntt ppaass ccoonnnnuu lleess ssoouuffffrraanncceess ccaauussééeess ppaarr llaa mmoorrtt dd’’êêttrreess aaiimmééss..
VViivveezz ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt __ __ __
PPrreenneezz,, cchhaaqquuee mmaattiinn,, llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ddee ccee jjoouurr--llàà,, nnoonn ppaass ddee
qquueellqquuee aauuttrree jjoouurr aalloorrss qquuee vvoouuss vvoouuss ppoorrtteerreezz mmiieeuuxx,, qquuee vvoouuss aauurreezz uunnee ffaammiillllee,, oouu qquuee
vvooss eennffaannttss sseerroonntt éélleevvééss,, oouu qquuee vvoouuss aauurreezz ssuurrmmoonnttéé ttoouutteess vvooss ddiiffffiiccuullttééss.. VVoouuss nnee lleess
ssuurrmmoonntteerreezz jjaammaaiiss ttoouutteess..
VVoouuss nnee ppoouurrrreezz jjaammaaiiss éélliimmiinneerr ttoouutteess lleess cchhoosseess qquuii vvoouuss eennnnuuiieenntt,, vvoouuss ttrroouubblleenntt,, eett
ccrrééeenntt ddeess ffrrootttteemmeennttss ddaannss vvoottrree vviiee.. VVoouuss nnee sseerreezz jjaammaaiiss ddéébbaarrrraasssséé ddee ttoouuss lleess ppeettiittss
eennnneemmiiss ddee vvoottrree bboonnhheeuurr,, ddeess 11000011 ddééssaaggrréémmeennttss ddee ll’’eexxiisstteennccee,, mmaaiiss vvoouuss ppoouurrrreezz ttiirreerr llee
mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ddeess cchhoosseess tteelllleess qquu’’eelllleess ssoonntt..
CCee qquuii ffaaiitt qquuee nnooss vviieess ssoonntt ssii mmeessqquuiinneess eett ssii ppeeuu pprroodduuccttiivveess,, cc’’eesstt qquuee nnoouuss nnee vviivvoonnss ppaass
ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt ;; nnoouuss nnee ccoonncceennttrroonnss ppaass nnooss éénneerrggiieess,, nnooss aammbbiittiioonnss,, nnoottrree
aatttteennttiioonn,, nnoottrree eenntthhoouussiiaassmmee ssuurr llee mmoommeenntt aaccttuueell.. SSooyyeezz ffeerrmmeemmeenntt rrééssoolluu àà jjoouuiirr dduu
jjoouurr dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, eett nnee ppeerrmmeetttteezz ppaass aauuxx ssoouucciiss eett aauuxx aapppprrééhheennssiioonnss dduu lleennddeemmaaiinn ddee
vveenniirr vvoouuss ddéérroobbeerr ccee qquuii vvoouuss aappppaarrttiieenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii :: vvoottrree ddrrooiitt iinnaalliiéénnaabbllee eesstt dd’’êêttrree
hheeuurreeuuxx aauujjoouurrdd’’hhuuii..
AAyyeezz uunn ddiiaalloogguuee iinnttiimmee aavveecc vvoouuss--mmêêmmee cchhaaqquuee mmaattiinn,, eett ddiitteess--vvoouuss ::
““PPeeuu iimmppoorrttee ccee qquuii mm’’aarrrriivveerraa oouu nnee mm’’aarrrriivveerraa ppaass aauujjoouurrdd’’hhuuii,, iill yy aa uunnee cchhoossee ddoonntt jjee ssuuiiss
ssûûrr :: cc’’eesstt qquuee jjee vveeuuxx ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ddee cceettttee jjoouurrnnééee.. JJee nnee ppeerrmmeettttrraaii ppaass qquuee
qquuooii qquuee ccee ssooiitt vviieennnnee mmee ddéérroobbeerr mmoonn bboonnhheeuurr ;; jj’’aaii llee ddrrooiitt ddee vviivvrree vvrraaiimmeenntt ppeennddaanntt
cceettttee jjoouurrnnééee,, eett nnoonn ppaass sseeuulleemmeenntt dd’’eexxiisstteerr..””
““PPeeuu mm’’iimmppoorrttee ccee qquuii ssuurrvviieennddrraa,, jjee nnee ppeerrmmeettttrraaii ppaass aauuxx eennnnuuiiss,, aauuxx ddiiffffiiccuullttééss qquuii
ppoouurrrroonntt eennttrraavveerr mmoonn cchheemmiinn,, ddee mmee pprriivveerr ddee mmaa ppaaiixx eett ddee mmoonn rreeppooss dd’’eesspprriitt.. QQuuooii qquu’’iill
aarrrriivvee,, jjee nnee vveeuuxx ppaass êêttrree mmaallhheeuurreeuuxx aauujjoouurrdd’’hhuuii.. JJee vveeuuxx vviivvrree eett jjoouuiirr ccoommppllèètteemmeenntt ddee
ccee jjoouurr..””
““JJee nnee ppeerrmmeettttrraaii ppaass aauuxx eennnneemmiiss ddee mmoonn bboonnhheeuurr ddee vveenniirr llee tteerrnniirr..
AAuuccuunn ddeess mmaallhheeuurrss dduu ppaasssséé,, rriieenn ddee ccee qquuii mm’’eesstt aarrrriivvéé ddee ddééssaaggrrééaabbllee oouu ddee ttrraaggiiqquuee nnee
ppéénnééttrreerraa ddaannss mmoonn eesspprriitt.. SSeeuulleess,, lleess bboonnnneess ppeennssééeess,, llaa jjooiiee,, lleess aammiiss ddee mmoonn bboonnhheeuurr,, ddee
mmaa ppaaiixx,, ddee mmoonn ssuuccccèèss,, ppoouurrrroonntt ttrroouuvveerr aaccccèèss ddaannss mmoonn ââmmee aauujjoouurrdd’’hhuuii..””
““JJee ddééttrruuiirraaii lleess vviillaaiinnss ttaabblleeaauuxx qquuee lleess eennnneemmiiss ddee mmoonn bboonnhheeuurr oonntt ssuussppeenndduuss aauuxx
mmuurraaiilllleess ddee mmoonn eesspprriitt,, eett jjee lleess rreemmppllaacceerraaii ppaarr ddeess ppeeiinnttuurreess ddee cchhoosseess qquuii eennccoouurraaggeenntt,,
qquuii rrééjjoouuiisssseenntt,, eett qquuii aauuggmmeenntteenntt ll’’éénneerrggiiee.. TToouutt ccee qquuii mm’’aa eennttrraavvéé eett mm’’aa rreenndduu
mmaallhheeuurreeuuxx sseerraa eexxcclluu.. EEtt qquuaanndd llee ssooiirr vviieennddrraa,, jjee ppoouurrrraaii ddiirree :: JJ’’aaii vvééccuu aauujjoouurrdd’’hhuuii..””
CCeettttee oorriieennttaattiioonn nnoouuvveellllee,, ooppttiimmiissttee,, rreennoouuvveellééee cchhaaqquuee mmaattiinn,, cchhaannggeerraa rraappiiddeemmeenntt nnoottrree
mmaanniièèrree ddee ccoonncceevvooiirr llaa vviiee eett aaccccrrooîîttrraa bbeeaauuccoouupp nnoottrree éénneerrggiiee.. IIll ss’’aaggiitt ddee mmaaîîttrriisseerr nnoottrree
cceerrvveeaauu,, ddee ffoorrmmeerr ddee nnoouuvveelllleess aassssoocciiaattiioonnss ddee ppeennssééeess,, ppoouurr pprrééppaarreerr aaiinnssii llaa vvooiiee àà uunnee
nnoouuvveellllee ccoonncceeppttiioonn dduu bboonnhheeuurr..
OOuubblliieezz lleess eerrrreeuurrss dduu ppaasssséé __ __ __
PPoouurrqquuooii nnoouuss rreennddrriioonnss--nnoouuss mmiisséérraabblleess eenn vviivvaanntt ddaannss llee ppaasssséé,, eenn nnoouuss aattttaarrddaanntt àà
ccoonnssiiddéérreerr nnooss eerrrreeuurrss,, àà rreeggrreetttteerr lleess ooccccaassiioonnss ppeerrdduueess,, oouu àà ccoommpptteerr nnooss mmaallhheeuurrss ??
JJee nn’’aaii jjaammaaiiss vvuu ppeerrssoonnnnee aaccccoommpplliirr qquueellqquuee cchhoossee dd’’uuttiillee oouu ddee bboonn eenn ssee llaammeennttaanntt ssuurr ssooii--
mmêêmmee,, eenn ssee ccoonnddaammnnaanntt ppoouurr sseess ffaauutteess oouu sseess eerrrreeuurrss,, oouu eenn ddéépplloorraanntt lleess éévvéénneemmeennttss dduu
ppaasssséé..
VVoouuss aavveezz bbeessooiinn ddee ttoouutteess vvooss ffoorrcceess ppoouurr rreennddrree vvoottrree vviiee bbeellllee eett uuttiillee,, eett vvoouuss nnee
ppoouuvveezz cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass ccoonncceennttrreerr vvoottrree ppeennssééee ssuurr llee mmoommeenntt pprréésseenntt,, nnii aaggiirr aavveecc cceettttee
éénneerrggiiee qquuii aaccccoommpplliitt ddee ggrraannddeess cchhoosseess,, ssii vvoouuss vviivveezz ddaannss llee ppaasssséé..
CChhaaqquuee ppaarrcceellllee ddee ffoorrccee qquuee vvoouuss ddééppeennsseezz ppoouurr ddeess cchhoosseess qquuii nnee ppeeuuvveenntt êêttrree cchhaannggééeess
eesstt ddee llaa ffoorrccee ggaassppiillllééee eenn vvaaiinn,, eett qquuii vvoouuss mmaannqquueerraa ppoouurr aatttteeiinnddrree uunn nnoobbllee bbuutt.. PPeeuu
iimmppoorrttee ccee qquu’’aa ééttéé llee ppaasssséé,, iill ddooiitt êêttrree oouubblliiéé..
RReeppoouusssseezz ddoonncc ttoouutteess cceess ppeennssééeess ssoommbbrreess,, mmeennaaççaanntteess,, ddéépprriimmaanntteess.. EElllleess nnee ffoonntt qquuee
vvoouuss ddééccoouurraaggeerr,, eett vvoouuss eemmppêêcchheenntt dd’’êêttrree aaccttiiff ddaannss llee pprréésseenntt.. CChhaasssseezz ddee vvoottrree mméémmooiirree
vvooss eerrrreeuurrss ddee jjuuggeemmeenntt ;; oouubblliieezz vvooss eexxppéérriieenncceess mmaalleennccoonnttrreeuusseess,, qquueellqquuee dduurreess qquu’’eelllleess
ppuuiisssseenntt aavvooiirr ééttéé..
RReeppoouusssseezz llaa tteennttaattiioonn ddee vvoouuss aappppeessaannttiirr ssuurr vvooss ffaauutteess,, eett pprreenneezz llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ffaaiirree
mmiieeuuxx àà ll’’aavveenniirr..
RRiieenn nn’’eesstt pplluuss ffoouu,, pplluuss ssttuuppiiddee qquuee ddee rreessssuusscciitteerr llee ssqquueelleettttee dduu ppaasssséé,, lleess ttrriisstteess iimmaaggeess,,
lleess aaccttiioonnss hhoonntteeuusseess,, lleess eexxppéérriieenncceess nnééffaasstteess dd’’hhiieerr,, ppoouurr ggââtteerr llee ttrraavvaaiill dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..
BBeeaauuccoouupp ddee ppeerrssoonnnneess qquuii nn’’oonntt eeuu qquuee ddee ll’’iinnssuuccccèèss jjuussqquu’’àà mmaaiinntteennaanntt,, ppoouurrrraaiieenntt ffaaiirree
ddeess mmeerrvveeiilllleess ddaannss ll’’aavveenniirr,, ssii sseeuulleemmeenntt eelllleess vvoouullaaiieenntt oouubblliieerr llee ppaasssséé,, lluuii ffeerrmmeerr àà jjaammaaiiss
llaa ppoorrttee,, eett rreeccoommmmeenncceerr lleeuurr vviiee..
QQuueellqquuee ddoouulloouurreeuuxx qquu’’aaiitt ééttéé vvoottrree ppaasssséé,, oouubblliieezz--llee..
SS’’iill jjeettttee uunnee oommbbrree ssuurr llee pprréésseenntt,, eett vvoouuss ppoorrttee àà llaa mmééllaannccoolliiee oouu aauu ddééccoouurraaggeemmeenntt,, ss’’iill
nn’’yy aa rriieenn eenn lluuii qquuii ppuuiissssee vvoouuss aaiiddeerr,, rraaiissoonn ddee pplluuss ppoouurr nnee ppaass eenn ggaarrddeerr llee ssoouuvveenniirr..
EEnntteerrrreezz--llee ssii pprrooffoonnddéémmeenntt qquu’’iill nnee ppuuiissssee rreessssuusscciitteerr..
UUnnee ddeess ttââcchheess lleess pplluuss ssttuuppiiddeess,, lleess pplluuss iinnsseennssééeess qquu’’oonn ppuuiissssee eennttrreepprreennddrree,, eesstt
dd’’eessssaayyeerr ddee mmooddiiffiieerr,, ddee cchhaannggeerr ccee qquuii nnee ppeeuutt êêttrree cchhaannggéé..
LLaa nnaattuurree hhuummaaiinnee ppoossssèèddee ll’’ééttrraannggee ffaaccuullttéé ddee ttrraannssppoorrtteerr ttoouutteess lleess bboonnnneess cchhoosseess ddee llaa
vviiee ddaannss uunnee eexxiisstteennccee àà vveenniirr.. LL’’hhoommmmee eesstt iimmmmoorrtteell mmaaiinntteennaanntt ;; iill nnee sseerraa ppaass iimmmmoorrtteell,, iill
ll’’eesstt.. SSii nnoouuss ppoossssééddoonnss llaa nnaattuurree ddiivviinnee,, cceettttee nnaattuurree eesstt ppaarrffaaiittee mmaaiinntteennaanntt,, eett ssii nnoouuss
vvoouulliioonnss sseeuulleemmeenntt eenn rrééccllaammeerr ttoouuss lleess pprriivviillèèggeess ccoommmmee nnoouuss aappppaarrtteennaanntt,, aauu lliieeuu ddee
ccrrooiirree qquuee nnoouuss lleess aaccqquueerrrroonnss ddaannss ll’’aavveenniirr,, nnoouuss pprrooggrreesssseerriioonnss rraappiiddeemmeenntt..
QQuu’’yy aa--tt--iill ddaannss llee lleennddeemmaaiinn qquuii ppuuiissssee ooppéérreerr mmaaggiiqquueemmeenntt uunn tteell pprrooggrrèèss ssuurr aauujjoouurrdd’’hhuuii ??
QQuu’’eesstt-- ccee qquuii vvoouuss ffaaiitt ccrrooiirree qquuee vvoouuss sseerreezz ggéénnéérreeuuxx ddeemmaaiinn,, aalloorrss qquuee vvoouuss êêtteess
aauujjoouurrdd’’hhuuii ssii aavvaarree ?? PPoouurrqquuooii rreennvvooyyeerr àà llaa sseemmaaiinnee pprroocchhaaiinnee oouu aauu mmooiiss ssuuiivvaanntt ddee
cchheerrcchheerr ddaannss vvoottrree ddeemmeeuurree ttoouutteess lleess cchhoosseess qquuii vvoouuss ssoonntt iinnuuttiilleess,, ppoouurr lleess ddiissttrriibbuueerr ??
VVoouuss nnee ll’’aavveezz ppaass ffaaiitt ddaannss llee ppaasssséé,, ppoouurrqquuooii vvoouuss ttrroommppeerr vvoouuss--mmêêmmee eenn ccrrooyyaanntt qquuee vvoouuss
llee ffeerreezz ddaannss ll’’aavveenniirr ?? CC’’eesstt àà mmeessuurree qquuee cceess oobbjjeettss vvoouuss ddeevveennaaiieenntt iinnuuttiilleess qquuee vvoouuss
aauurriieezz ddûû vvoouuss eenn ddééffaaiirree..
CCoommbbiieenn ddee ppeerrssoonnnneess,, qquuii nnee ssoonntt cceeppeennddaanntt ppaass aavvaarreess,, eennttaasssseenntt ddaannss lleeuurr ggrreenniieerr,, ppaarr
iinnssoouucciiaannccee oouu iiggnnoorraannccee ddeess bbeessooiinnss dd’’aauuttrruuii,, ddeess oobbjjeettss qquuii ppoouurrrraaiieenntt ffaaiirree llee bboonnhheeuurr ddee
tteell ppaauuvvrree ggaarrççoonn oouu ddee tteellllee ppaauuvvrree jjeeuunnee ffiillllee !!
CCaallmmee iinnttéérriieeuurr qquuii aappppaarraaîîtt lloorrssqquu''oonn llââcchhee pprriissee ssuurr ccee qquuii eesstt.. __ UUnnee aaiirree ddee rreeppooss ssuurr llee
cchheemmiinn ddee vvoottrree vviiee.. LLaa vviiee ddee ll''HHuummaaiinn rreesssseemmbbllee pplluuss àà uunn ccaammpp ddee ssuurrvviiee qquu''àà uunn vviillllaaggee
ddee vvaaccaanncceess..
PPoouurrqquuooii eenn eesstt--oonn eennccoorree llàà aauujjoouurrdd''hhuuii,, aalloorrss qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss uunnee ffaabbuulleeuussee
tteecchhnnoollooggiiee eett uunn iimmmmeennssee ssaavvooiirr ?? NNoouuss mmaannqquueerraaiitt--iill qquueellqquuee cchhoossee dd''eesssseennttiieell ??
OOuu ppeeuutt êêttrree ppaassssoonnss--nnoouuss àà ccôôttéé ddee ll''eesssseennttiieell,, ttrroopp ooccccuuppééss àà nnoouuss ddéébbaattttrree eett àà
ggeessttiiccuulleerr ddaannss ttoouuss lleess sseennss.. CCeerrttaaiinnss ddééssiirreeuuxx dd''aaccccuummuulleerr eennccoorree eett eennccoorree ddee llaa
rriicchheessssee,, ddeess bbiieennss mmaattéérriieellss oouu dduu ppoouuvvooiirr eett dd''aauuttrreess lluuttttaanntt ssiimmpplleemmeenntt ppoouurr uunn bboouutt ddee
ppaaiinn.. LL''HHuummaaiinn nn''eesstt ppaass nnoottrree eennnneemmii.. CCeessssoonnss ddee ttoouujjoouurrss mmeettttrree ssuurr llee ddooss ddeess aauuttrreess llaa
ssoouurrccee ddee nnooss mmaauuxx..
CCeessssoonnss ddee mmeettttrree llaa ffaauuttee ssuurr llee vvooiissiinn,, ssuurr llee ppaauuvvrree ttyyppee qquuii ffaaiitt llaa gguueeuullee ddaannss llee bbuuss,,
ssuurr llee ppaattrroonn oouu llee ccoollllèègguuee,, ssuurr llee ggrraanndd cchheeff dd''EEttaatt qquuii vveeuutt ppaarrttiirr eenn gguueerrrree,, ssuurr lleess
eennffaannttss oouu llaa bbeellllee--mmèèrree.. QQuuee ppoouuvvoonnss--nnoouuss ffaaiirree ppoouurr rreennddrree llee mmoonnddee mmeeiilllleeuurr ??
QQuuee ppoouuvvoonnss--nnoouuss ffaaiirree aaffiinn qquuee nnoottrree vviiee ss''aamméélliioorree ?? CCoommmmeennççoonnss ppaarr rreeggaarrddeerr eenn nnoouuss--
mmêêmmeess,, ssooyyoonnss aatttteennttiiffss àà ccee qquuii eesstt pprréésseenntt iiccii eett mmaaiinntteennaanntt.. EEsstt--ccee qquuee ccee ssoonntt lleess
éévvéénneemmeennttss oouu lleess aauuttrreess qquuii nnoouuss ssttrreesssseenntt eett nnoouuss ffoonntt rrééaaggiirr,, oouu eesstt--ccee qquuee cc''eesstt llee
rraappppoorrtt qquuee nnoouuss eennttrreetteennoonnss aavveecc llee mmoonnddee eexxttéérriieeuurr ?? AAuuttoorriissoonnss--nnoouuss àà ééccoouutteerr,, àà
sseennttiirr,, àà êêttrree eenn ssiilleennccee,, aauu lliieeuu ddee ttoouujjoouurrss rrééaaggiirr,, jjuuggeerr eett ccoonnddaammnneerr lleess aauuttrreess..
EEttrree eenn ppaaiixx,, cc''eesstt aalllleerr eenn ppaaiixx vveerrss lleess aauuttrreess eenn lleess aaccccuueeiillllaanntt tteellss qquu''iillss ssoonntt,, ssaannss
vvoouullooiirr lleess cchhaannggeerr.. VVoottrree ppaaiixx iinnttéérriieeuurree eennttrreerraa eenn rrééssoonnaannccee aavveecc llaa lleeuurr eett llee mmoonnddee
sseerraa ddééjjàà mmeeiilllleeuurr.. CCeeccii nn''eemmppêêcchhee éévviiddeemmmmeenntt ppaass dd''eennttrreepprreennddrree ddeess aaccttiioonnss ccoonnccrrèètteess
ccoommmmee dd''aaiiddeerr cceeuuxx qquuii ssoouuffffrreenntt,, ddee ccrrééeerr uunnee aassssoocciiaattiioonn dd''aaiiddee oouu ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ddee
ddoonnnneerr uunn mmoorrcceeaauu ddee ppaaiinn.. QQuueellqquueess--uunnss,, ddee pplluuss eenn pplluuss nnoommbbrreeuuxx,, rreesssseenntteenntt ccoommmmee uunn
aappppeell ssiilleenncciieeuuxx qquuii vviieenntt ddee ll''iinnttéérriieeuurr.. CCeeuuxx--llàà ssoonntt ccoommmmee ddeess ééttooiilleess qquuii vveeiilllleenntt
ppaattiieemmmmeenntt ssuurr ll''HHuummaanniittéé.. CC''eesstt àà vvoouuss sseeuull qquu''iill aappppaarrttiieenntt ddee ttrroouuvveerr ccee qquuii eesstt bboonn ppoouurr
vvoouuss..
AAuu ttrraavveerrss ddee vvooss eexxppéérriieenncceess ddee vviiee,, vvoouuss aalllleezz rrééaalliisseerr ccee qquu''eesstt llee llââcchheerr pprriissee eett cc''eesstt
aauu ccœœuurr ddee ccee llââcchheerr--pprriissee qquuee llaa lluummiièèrree ssee rréévvèèllee.. PPeerrssoonnnnee dd''aauuttrree qquuee vvoouuss nnee ppeeuutt
llââcchheerr pprriissee.. SSaacchheezz qquuee vvoouuss nnee ffaaiitteess aauuccuunnee eerrrreeuurr,, ttoouutt aa uunnee rraaiissoonn dd''êêttrree.. LLaa vviiee
ttrroouuvvee ssoonn cchheemmiinn eenn vvoouuss ppoouurr vvoouuss rraammeenneerr àà llaa mmaaiissoonn.. NNee ccrraaiiggnneezz rriieenn.. SSooyyeezz ddoouuxx eett
ccoommppaattiissssaanntt eennvveerrss vvoouuss--mmêêmmee.. RRiieenn nnee pprreessssee.. LLaaiisssseezz llee ssiilleennccee eett llee vviiddee vvoouuss eennvvaahhiirr,,
ddee ccee vviiddee ssiilleenncciieeuuxx éémmaanneenntt llaa ppaaiixx,, llaa lluummiièèrree eett ll''aammoouurr..
RRééaalliissaattiioonn ddee ssooii__ __ __
«« TToouutt eesstt ddaannss llee ppoouuvvooiirr ddee ll’’iinntteennttiioonn eett dduu llââcchheerr pprriissee.. »» __ «« VVoottrree mmoonnddee iinnttéérriieeuurr
ddeevviieenntt llaa rrééaalliittéé »»
SSee rrééaalliisseerr pplleeiinneemmeenntt ccaarreessssee lleess éélléémmeennttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa vviiee ssaannss ssee ssoouussttrraaiirree àà
vvooss rreessppoonnssaabbiilliittééss oorrggaanniissaattiioonnnneellss.. SSee rrééaalliisseerr eesstt aauu--ddeellàà dduu ttrraavvaaiill,, aauu ddeellàà ddee llaa
pprroossppéérriittéé,, aauu--ddeellàà ddee llaa qquuaalliittéé rreellaattiioonnnneellllee.. CC’’eesstt uunnee rrééaalliissaattiioonn nnoonn ccoommppaarrttiimmeennttééee,, eellllee
eesstt uunn ttoouutt.. LLee ttoouutt eesstt ll’’eennttiittéé ddee llaa vviiee eett vvoouuss ffaaiitteess ppaarrttii dduu ttoouutt bbiieenn pplluuss qquuee ddee
rreemmpplliirr ddiifffféérreennttss rrôôlleess ddaannss vvoottrree vviiee.. VVooss rrôôlleess ppeeuuvveenntt ttrrèèss bbiieenn ssee rrééaalliisseerr eenn ffoonnccttiioonn
ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess rrééeelllleemmeenntt.. LLeess rrôôlleess oonntt uunnee eexxiisstteennccee tteemmppoorraaiirree,, ll’’êêttrree eesstt
ppeerrmmaanneenntt.. LL’’êêttrree ss’’eexxpprriimmee àà ttrraavveerrss vvooss rrôôlleess..
VVoouuss êêtteess uunniiqquuee,, vvoouuss êêtteess llee mmaaîîttrree ddee vvooss ddéécciissiioonnss,, vvoouuss aavveezz llee cchhooiixx ddee vviivvrree oouu
dd’’eexxiisstteerr oouu dd’’êêttrree llee ssppeeccttaatteeuurr dduu ddééffiilleemmeenntt ddeess jjoouurrss jjuussqquu’’aauu ddeerrnniieerr.. LLee pplluuss bbeeaauu
ccaaddeeaauu qquuee vvoouuss ppoouuvveezz vvoouuss aaccccoorrddeerr,, nn’’eesstt--iill ppaass ddee pprreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee vvoouuss
êêtteess eett dd’’eexxpprriimmeerr eenn hhaarrmmoonniiee ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, ddee vvoouuss ppeerrmmeettttrree ddee vvoouuss rrééaalliisseerr
pplleeiinneemmeenntt eenn aalliiggnneemmeenntt aavveecc vvoottrree êêttrree??
PPlluuss vvoouuss sseerreezz ééggaall àà vvoouuss--mmêêmmeess,, aalliiggnnééss aavveecc vvooss ééllaannss dd’’êêttrree pplluuss vvoouuss sseerreezz eennttoouurrééss
ppaarr ddeess ggeennss aauutthheennttiiqquueess eett rreessppeeccttuueeuuxx ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. DDèèss vvoouuss tteenntteezz ddee vvoouuss
ssoouummeettttrree,, ddee rrééppoonnddrree aauuxx aatttteenntteess,, aauuxx ddééssiirrss ddeess aauuttrreess,, aalloorrss vvoouuss ddéémmoonnttrreezz qquuee vvoouuss
aavveezz bbeessooiinn dd’’eeuuxx ppoouurr êêttrree ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. VVoouuss eennttrreetteenneezz ddoonncc cceettttee ppeeuurr
oommnniipprréésseennttee ddee ddéécceevvooiirr ppaarr cceettttee aattttiittuuddee..
VViivvrree llaa jjooiiee dd’’êêttrree ddooiitt êêttrree pplluuss qquu’’uunn ssoouuhhaaiitt,, uunnee iinntteennttiioonn.. EEllllee ddooiitt êêttrree vvoottrree oobbjjeeccttiiff
ddee vviiee ssiinnoonn llaa ppeeuurr dd’’êêttrree vvoouuss rruuiinneerraa aauuttaanntt mmeennttaalleemmeenntt qquuee pphhyyssiiqquueemmeenntt.. IIll nn’’eesstt ppaass
éévviiddeenntt,, eett jjee llee ssaaiiss ffoorrtt bbiieenn,, ddee ssee rrééaalliisseerr eenn ffoonnccttiioonn ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess eett dd’’eenn aavvooiirr
llaa ccoonnvviiccttiioonn dd’’êêttrree ssuurr ssoonn rrééeell cchheemmiinn.. SSeeuull ll’’ééccoouuttee ddee vvooss rreesssseennttiiss vvoouuss ddoonnnneerraa llaa
rrééppoonnssee..
LLaa ssééccuurriittéé iinnttéérriieeuurree nn’’eexxiissttee ppaass eett aarrrrêêtteerr ddee llaa rreecchheerrcchheerr ccoommmmee pplluussiieeuurrss llee ffoonntt
ddaannss ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddee lleeuurr vviiee.. UUnnee ppaaiixx iinnttéérriieeuurree sseerraaiitt pplluuss aapppprroopprriiééee ccoommmmee tteerrmmee qquuee
cceelluuii ddee llaa ssééccuurriittéé iinnttéérriieeuurree.. «« LLaa ttoottaallee ssééccuurriittéé eexxiissttee lloorrssqquuee ll’’oonn nn’’eesstt aabbssoolluummeenntt rriieenn,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree rriieenn qquuii nnee ssooiitt ccrrééee ppaarr llaa ppeennssééee.. »»
DDaannss llee mmoonnddee ddee llaa ppeennssééee ppoossiittiivvee,, iill eesstt ccoouurraammmmeenntt mmeennttiioonnnnéé qquuee ll’’aaddvveerrssiittéé eesstt llee
ssiiggnnee ddee ccrrooiissssaannccee,, ddee ddéévveellooppppeemmeennttss hheeuurreeuuxx àà vveenniirr ppoouurr cceeuuxx qquuii rrééuussssiisssseenntt àà ppaasssseerr
àà ttrraavveerrss ll’’aaddvveerrssiittéé.. LLeess aaddvveerrssiittééss,, lleess pprroobbllèèmmeess oouu lleess ccrriisseess vvééccuuss ppaarr cchhaaccuunn ddee vvoouuss
nnee ssoonntt eenn ffaaiitt qquuee llee mmoouuvveemmeenntt ddee llaa vviiee qquuii vvoouuss aappppeellllee àà vvoouuss--mmêêmmeess.. CCee mmoouuvveemmeenntt ddee
llaa vviiee nn’’eesstt rriieenn dd’’aauuttrree qquuee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss àà ttrraavveerrss ddee ccee qquuii eesstt ddaannss uunn iinnssttaanntt
pprréésseenntt eenn vvoouuss..
LL’’aammpplleeuurr ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt ccaauussééee ppaarr uunnee nnoottiioonn ddee tteemmppss eett ppaarr uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ccee
qquuee vvoouuss êêtteess.. PPuuiiss,, llaa ppeeuurr ss’’iinnssttaallllee eenn vvoouuss pprrooggrreessssiivveemmeenntt eenn ffoonnccttiioonn dduu tteemmppss àà rréégglleerr
vvoottrree pprroobbllèèmmee,, vvoottrree ccrriissee..
CCoommmmee vvoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass éécchhaappppeerr aauuxx pprroobbllèèmmeess ddee vviiee,, ccaarr iillss ffoonntt ppaarrttii ddee vvoottrree
éévvoolluuttiioonn dd’’êêttrree,, vvoouuss ddeevveezz rreeggaarrddeerr lleess ffaaiittss dduu pprroobbllèèmmee eenn rreettoouurrnnaanntt vveerrss vvoouuss--mmêêmmeess
eett nnoonn vveerrss lleess aauuttrreess eett eennccoorree mmooiinnss vveerrss ll’’iimmppuuiissssaannccee oouu llaa rrééssiiggnnaattiioonn ffaaccee aauu ffaaiitt.. ««
TToouutt hhoommmmee qquuii aa ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt pprriissoonnnniieerr dduu tteemmppss.. DDèèss qquuee vvoouuss ssoonnggeezz aauu pprroobbllèèmmee
ddee tteemmppss,, vvoouuss vvoouuss ééllooiiggnneezz dduu ffaaiitt.. OOrr,, cc’’eesstt jjuusstteemmeenntt cceellaa llee pprroobbllèèmmee.. »»
LLee pplluuss ggrraanndd ddeess ffaacctteeuurrss qquuii vvoouuss ppaarraallyysseenntt ddeevvaanntt llee pprroobbllèèmmee eesstt llaa ppeeuurr.. CCeettttee ppeeuurr
ddee nnee ppaass rrééppoonnddrree oouu ddee nnee ppaass vvoouuss ppoossiittiioonnnneerr aaddééqquuaatteemmeenntt aauu pprroobbllèèmmee,, cceettttee ppeeuurr ddee
ppeerrddrree qquueellqquuee cchhoossee,, cceettttee ppeeuurr ddee vvoouuss aaddaapptteerr.. CCeettttee ppeeuurr ppeeuutt mmêêmmee vvoouuss eennttrraaîînneerr àà
vvoouullooiirr,, àà ddééssiirreerr éécchhaappppeerr oouu ffuuiirr llee pprroobbllèèmmee.. RRaappppeelleezz--vvoouuss qquuee ttoouutt pprroobbllèèmmee nnoonn
aapppprroopprriiéé,, nnoonn rrééssoolluu rreevviieennddrraa ddaannss vvoottrree vviiee ssoouuss uunnee nnoouuvveellllee ffaacceettttee aavveecc llee mmêêmmee
mmeessssaaggee.. «« CCee nn’’eesstt qquuee lloorrssqquu’’oonn vveeuutt éécchhaappppeerr àà llaa ssiittuuaattiioonn qquuee lleess ttrroouubblleess nnéévvrroottiiqquueess
aappppaarraaiisssseenntt.. »»
CC’’eesstt ddee cceettttee ppeeuurr iinnssuuppppoorrttaabbllee qquuii ppoouussssee bbiieenn ddeess ggeennss àà ccoonnssuulltteerr uunn pprrooffeessssiioonnnneell ddee
llaa ppssyycchhoollooggiiee..
OOrr,, ssii vvoouuss ssaavveezz qquuee vvoouuss nnee ppoouuvveezz éévviitteerr lleess pprroobbllèèmmeess,, ccoommmmeenntt,, aalloorrss,, éévviitteerr qquuee cceeuuxx--
ccii vvoouuss tteennaaiilllleenntt lloonnggtteemmppss aauu rriissqquuee ddee ppeerrddrree uunnee cceerrttaaiinnee eeffffiiccaacciittéé ooppéérraattiioonnnneellllee oouu
oorrggaanniissaattiioonnnneellllee?? IIll eesstt ttrroopp ffaacciillee ddee ddiirree qquu’’iill ffaauutt rréégglleerr llee pprroobbllèèmmee aauussssiittôôtt qquu’’iill
aappppaarraaîîtt ppaarrccee qquuee jjee nnee vvoouuss ppaarrllee ppaass dd’’uunn pprroobbllèèmmee eexxttéérriieeuurr àà vvoouuss,, mmaaiiss bbiieenn ccee qquuii ssee
vviitt eenn vvoouuss.. DDaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss,, iill ffaauutt rreeccoonnnnaaîîttrree ccee pprroobbllèèmmee eett ddiissttiinngguueerr llee ffaaiitt eett
vvooss pprroopprreess éémmoottiioonnss ppuuiiss llee llaaiisssseerr vvoouuss ppaarrlleerr eenn rreesssseennttaanntt ccee qquuii ccrrééee eenn vvoouuss ll’’éémmoottiioonn
ddéérraannggeeaannttee aammeennaanntt bbiieenn ddeess ffooiiss uunn iinnccoonnffoorrtt.. CC’’eesstt ppaarr uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ddeess rreesssseennttiiss eenn
ssiilleennccee,, eenn aabbsseennccee ddee llaa ppeennssééee,, qquuee vvoouuss sseerreezz eenn mmeessuurree dd’’ééccoouutteerr llee mmeessssaaggee dduu
Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01

More Related Content

What's hot

Administ. recursos humanos
Administ. recursos humanosAdminist. recursos humanos
Administ. recursos humanos
Pichi Peña
 
E mail writing-ettiquettes_146 23
E mail writing-ettiquettes_146 23E mail writing-ettiquettes_146 23
E mail writing-ettiquettes_146 23
Federation of Medical Practitioner
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Emilio Gil (unjubilado)
 
5 constitution 6
5 constitution 65 constitution 6
5 constitution 6
Rabah HELAL
 
O mundo dos réptiles
O mundo dos réptiles O mundo dos réptiles
O mundo dos réptiles vanesalidia
 
La gigantografia 2
La gigantografia 2La gigantografia 2
La gigantografia 2
juan6999mine
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
juan6999mine
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
jesusdanielmx
 
4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
Jalil Yubrán
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
Rabah HELAL
 
DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...
DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...
DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...
centroespirita
 
Elementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plásticaElementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plástica
ctruchado
 
Aprenda o que é intertextualidade
Aprenda o que é intertextualidadeAprenda o que é intertextualidade
Aprenda o que é intertextualidade
Rogério Souza
 
J.C Oates - How I Contemplated (Edited)
J.C Oates - How I Contemplated (Edited)J.C Oates - How I Contemplated (Edited)
J.C Oates - How I Contemplated (Edited)
Melisa Özkan
 
J.C. Oates - How I Contemplated...
J.C. Oates - How I Contemplated...J.C. Oates - How I Contemplated...
J.C. Oates - How I Contemplated...
Melisa Özkan
 
Nutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicioNutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicio
Dr.James Vallejo Quintero M.D
 
Logical fallacies
Logical fallaciesLogical fallacies
Logical fallacies
Kerry Trlak
 

What's hot (18)

Administ. recursos humanos
Administ. recursos humanosAdminist. recursos humanos
Administ. recursos humanos
 
E mail writing-ettiquettes_146 23
E mail writing-ettiquettes_146 23E mail writing-ettiquettes_146 23
E mail writing-ettiquettes_146 23
 
Computacion
ComputacionComputacion
Computacion
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
 
5 constitution 6
5 constitution 65 constitution 6
5 constitution 6
 
O mundo dos réptiles
O mundo dos réptiles O mundo dos réptiles
O mundo dos réptiles
 
La gigantografia 2
La gigantografia 2La gigantografia 2
La gigantografia 2
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
 
4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
 
DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...
DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...
DIMENSION ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO Y DEL J...
 
Elementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plásticaElementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plástica
 
Aprenda o que é intertextualidade
Aprenda o que é intertextualidadeAprenda o que é intertextualidade
Aprenda o que é intertextualidade
 
J.C Oates - How I Contemplated (Edited)
J.C Oates - How I Contemplated (Edited)J.C Oates - How I Contemplated (Edited)
J.C Oates - How I Contemplated (Edited)
 
J.C. Oates - How I Contemplated...
J.C. Oates - How I Contemplated...J.C. Oates - How I Contemplated...
J.C. Oates - How I Contemplated...
 
Nutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicioNutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicio
 
Logical fallacies
Logical fallaciesLogical fallacies
Logical fallacies
 

Similar to Resum _ moment présent _ 01

Resum _ moment présent _ 02
Resum _ moment présent _ 02Resum _ moment présent _ 02
Resum _ moment présent _ 02
Rabah HELAL
 
El universo sistema solar. 2014
El universo sistema solar. 2014El universo sistema solar. 2014
El universo sistema solar. 2014
Joe Arroyo Suárez
 
Realidad virtual
Realidad virtualRealidad virtual
Realidad virtual
tonarincon
 
Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas
Dolores Almonte Marte
 
Voie de la perfection reésumé
Voie de la  perfection reésuméVoie de la  perfection reésumé
Voie de la perfection reésumé
Rabah HELAL
 
Coran islam-house
Coran  islam-houseCoran  islam-house
Coran islam-house
Rabah HELAL
 
8 constitution
8 constitution8 constitution
8 constitution
Rabah HELAL
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
Alberto R
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
juan6999mine
 
Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01
Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01
Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01
Marcela Reyes
 
Presentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologiaPresentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologia
Bambolina Jess
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
cgarmit952
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
espanollpehz
 
Mecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de ConflictosMecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de Conflictos
Nelson Leiva®
 
La constitución Española
La constitución EspañolaLa constitución Española
La constitución Española
guillecarrilero
 
Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar
laurarosarioc
 
Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)
Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)
Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)
ELLYOT RADBURN
 
Trabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaTrabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaLiz Bellido
 

Similar to Resum _ moment présent _ 01 (20)

Resum _ moment présent _ 02
Resum _ moment présent _ 02Resum _ moment présent _ 02
Resum _ moment présent _ 02
 
El universo sistema solar. 2014
El universo sistema solar. 2014El universo sistema solar. 2014
El universo sistema solar. 2014
 
Realidad virtual
Realidad virtualRealidad virtual
Realidad virtual
 
Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas
 
Voie de la perfection reésumé
Voie de la  perfection reésuméVoie de la  perfection reésumé
Voie de la perfection reésumé
 
Coran islam-house
Coran  islam-houseCoran  islam-house
Coran islam-house
 
Antropologia cultural parte 4
Antropologia cultural parte 4Antropologia cultural parte 4
Antropologia cultural parte 4
 
8 constitution
8 constitution8 constitution
8 constitution
 
Filosofia de un alumno[1]
Filosofia de un alumno[1]Filosofia de un alumno[1]
Filosofia de un alumno[1]
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
 
Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01
Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01
Laafectividadylasexualidadenlaadolecencia 120306170723-phpapp01
 
Presentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologiaPresentacion de la tecnologia
Presentacion de la tecnologia
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
 
Mecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de ConflictosMecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de Conflictos
 
La constitución Española
La constitución EspañolaLa constitución Española
La constitución Española
 
Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar
 
Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)
Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)
Demande de fond Ellyot Radburn (version Française)
 
Trabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaTrabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aula
 

More from Rabah HELAL

Diction
 Diction Diction
Diction
Rabah HELAL
 
Coran skill
   Coran skill   Coran skill
Coran skill
Rabah HELAL
 
Histoire islam
Histoire islamHistoire islam
Histoire islam
Rabah HELAL
 
Dieu univers
Dieu universDieu univers
Dieu univers
Rabah HELAL
 
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
Rabah HELAL
 
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensZzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensRabah HELAL
 
Redaction technique administrative
Redaction technique administrativeRedaction technique administrative
Redaction technique administrativeRabah HELAL
 
Propositions de passage commandant
Propositions de passage  commandantPropositions de passage  commandant
Propositions de passage commandantRabah HELAL
 
Les ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsLes ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsRabah HELAL
 
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireConseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireRabah HELAL
 
____ lettre-motivations-bouquet
 ____ lettre-motivations-bouquet ____ lettre-motivations-bouquet
____ lettre-motivations-bouquetRabah HELAL
 
Staries marine marchande
 Staries  marine marchande Staries  marine marchande
Staries marine marchandeRabah HELAL
 
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune ryaRabah HELAL
 
Cstm _ actualités maritimes
 Cstm _ actualités maritimes Cstm _ actualités maritimes
Cstm _ actualités maritimesRabah HELAL
 

More from Rabah HELAL (20)

Diction
 Diction Diction
Diction
 
Coran skill
   Coran skill   Coran skill
Coran skill
 
Histoire islam
Histoire islamHistoire islam
Histoire islam
 
Dieu univers
Dieu universDieu univers
Dieu univers
 
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
 
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensZzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
 
Savoir rediger
Savoir redigerSavoir rediger
Savoir rediger
 
Redaction technique administrative
Redaction technique administrativeRedaction technique administrative
Redaction technique administrative
 
Propositions de passage commandant
Propositions de passage  commandantPropositions de passage  commandant
Propositions de passage commandant
 
Les ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsLes ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnels
 
Dess isps
Dess ispsDess isps
Dess isps
 
Dess ism
Dess ismDess ism
Dess ism
 
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireConseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
 
Droits réels
 Droits réels Droits réels
Droits réels
 
____ lettre-motivations-bouquet
 ____ lettre-motivations-bouquet ____ lettre-motivations-bouquet
____ lettre-motivations-bouquet
 
Staries marine marchande
 Staries  marine marchande Staries  marine marchande
Staries marine marchande
 
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 
Cstm _ actualités maritimes
 Cstm _ actualités maritimes Cstm _ actualités maritimes
Cstm _ actualités maritimes
 
Cstm
 Cstm Cstm
Cstm
 
Droit maritime
  Droit maritime  Droit maritime
Droit maritime
 

Resum _ moment présent _ 01

 • 1. RREESSUUMM ____ MMOOMMEENNTT PPRREESSEENNTT__ CCoommmmee iill nn’’yy aa rriieenn ddee ppeerrmmaanneenntt ddaannss llaa vviiee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee ssééccuurriittéé ppoossssiibbllee..__ «« TToouutt eesstt ddaannss llee ppoouuvvooiirr ddee ll’’iinntteennttiioonn eett dduu llââcchheerr pprriissee.. »» __ «« VVoottrree mmoonnddee iinnttéérriieeuurr ddeevviieenntt llaa rrééaalliittéé »»__ __ __ __ __ __ __ VVoouuss rrééaalliisseerreezz qquuee lleess rrééfflleexxiioonnss ddee KKrriisshhnnaammuurrttii ddeemmaannddeenntt ssoouuvveenntt dd’’êêttrree rreelluueess pplluuss dd’’uunnee ffooiiss ppoouurr bbiieenn ssaaiissiirr ttoouuttee lleeuurr ppoorrttééee pphhiilloossoopphhiiqquuee.. KKrriisshhnnaammuurrttii aappppoorrttee uunnee rrééfflleexxiioonn ddeess pplluuss iinnttéérreessssaannttee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ppssyycchhoollooggiiqquuee :: «« ss’’iill yy aa uunnee ttoottaallee ssééccuurriittéé ppssyycchhoollooggiiqquuee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee ppeeuurr,, mmaaiiss iill nnee ppeeuutt jjaammaaiiss yy aavvooiirr ddee ssééccuurriittéé ppssyycchhoollooggiiqquuee ssii ll’’iinnddiivviidduu vveeuutt,, ddééssiirree,, ppoouurrssuuiitt oouu ddeevviieenntt.. »»
 • 2. AArrrroosseezz lleess fflleeuurrss,,...... __ PPaass lleess mmaauuvvaaiisseess hheerrbbeess !! «« IIll nn''yy aa ppaass ddee pprroobbllèèmmeess !! __ IIll nn''yy aa qquuee ddeess ooccccaassiioonnss »» «« IIll nn''yy aa ppaass dd''éécchheeccss.. __ IIll nn''yy aa qquuee ddeess aapppprreennttiissssaaggeess »» «« IIll nn''yy aa ppaass qquu''uunnee ssoolluuttiioonn...... __ IIll yy eenn aa ddeess mmiilllliieerrss !! »» «« LLaa ppeerrssoonnnnee qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss eett qquuee nnoouuss aavvoonnss llee pplluuss bbeessooiinn dd''aaiiddeerr,, cc''eesstt ssooii--mmêêmmee !! »» __ FFlleettcchheerr PPEEAACCOOCCKK__ BBiieennvveennuuee__ AAuu tteemmppss pprréésseenntt qquuii vvoouuss ooffffrree ll’’eennddrrooiitt iiddééaall ppoouurr :: 11--ÊÊttrree eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc ssooii;; 22--ÊÊttrree vviiggiillaanntt eett bbiieennvveeiillllaanntt àà vvoottrree ééggaarrdd;; 33--ÊÊttrree ccoonnsscciieenntt dd’’êêttrree;; 44--TTrroouuvveerr ssaa ppaassssiioonn;; 55--RRééaalliisseerr sseess ééllaannss dd’’êêttrree;; 66--ÊÊttrree ccrrééaattiiff eett vviissiioonnnnaaiirree.. LLee ppoouuvvooiirr dduu mmoommeenntt pprréésseenntt »» dd’’EEcckkhhaarrtt TToolllléé ddéémmoonnttrree llaa qquuêêttee ddeess ggeennss àà ttrroouuvveerr uunn ooaassiiss ddee ppaaiixx,, ddee bboonnhheeuurr eett ddee lliibbeerrttéé dd’’êêttrree.. CCeett aauutteeuurr aalllleemmaanndd qquuii hhaabbiittee llee CCaannaaddaa aa ééttéé iinnfflluueennccéé ddaannss ssaa pprroopprree ddéémmaarrcchhee ppaarr KKrriisshhnnaammuurrttii.. TToolllléé,, àà ppaarrttiirr ddee ssaa pprroopprree rréévvééllaattiioonn àà lluuii--mmêêmmee,, ppaarrllee dd’’iilllluummiinnaattiioonn ddee ll’’ÊÊttrree.. IIll eemmpprruunnttee lleess cchheemmiinnss ddee llaa ddééccoouuvveerrttee ddee ll’’eessppaaccee dduu tteemmppss pprréésseenntt ooùù ttoouutt ssee vviiee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee cceelluuii--ccii.. __ LL’’aassppeecctt ffaasscciinnaanntt ddee llaa ddéémmoonnssttrraattiioonn ddee ssoonn pprrooppooss ccoouuvvrree ttoouuss lleess éélléémmeennttss qquuoottiiddiieennss aauuxxqquueellss nnoouuss aavvoonnss àà ggéérreerr eett àà aaffffrroonntteerr.. IIll nnoouuss ffaaiitt vvooiirr ccoommmmeenntt nnoouuss ssoommmmeess ssoouuss iinnfflluueennccee ddee nnoottrree eeggoo,, ddee nnoottrree mmeennttaall eett dduu tteemmppss.. IIll nnoouuss ffaaiitt rrééaalliisseerr àà qquueell ppooiinntt ccoommmmeenntt nnoouuss ppoouuvvoonnss êêttrree aaiilllleeuurrss qquuee ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt àà nnoouuss ffaaiirree ddrreesssseerr lleess cchheevveeuuxx ssuurr llaa ttêêttee.. EEcckkhhaarrtt TToolllléé ééttaanntt uunn ccoonntteemmppoorraaiinn aauu mmêêmmee ttiittrree qquuee nnoouuss ttoouuss nnee ddéévvooiillee ppaass llaa vvooiixx ffaacciillee dd’’aatttteeiinnddrree oouu lleess rreecceetttteess ddee rrééaalliissaattiioonn ppoouurr rreennccoonnttrreerr nnoottrree pprroopprree êêttrree,, nnoottrree pprroopprree lliibbeerrttéé dd’’êêttrree.. PPaarr ccoonnttrree,, iill nnoouuss ddéévvooiillee qquuee ppoouurr rrééuussssiirr àà aapppprréécciieerr eett àà vviivvrree llee mmoommeenntt pprréésseenntt,, nnoouuss ddeevvoonnss aavvaanntt ttoouutt êêttrree ccoonnsscciieenntt ddee ccee qquuii eesstt eett ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn nnoouuss ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee.. CCee tteemmppss ddee rrééfflleexxiioonnss qquuee jjee vvoouuss pprrooppoossee vvoouuss aammèènneerraa àà rreeggaarrddeerr ddee pprrèèss cceettttee nnoottiioonn ddee ccoonnsscciieennccee àà ssooii.. DDee cceettttee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee vvoouuss ppoouurrrreezz êêttrree pplluuss pprréésseenntt àà vvoouuss-- mmêêmmeess eett aaiinnssii aapppprréécciieerr llaa vviiee qquuii nnee ssee ddéérroouullee,, nnee ssee vviitt qquu’’eenn ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee,, ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt.. JJee vvoouuss iinnvviittee ffoorrtteemmeenntt,, ssii vvoouuss ddééssiirreezz ppoouurrssuuiivvrree vvoottrree rrééfflleexxiioonn aavveecc EEcckkhhaarrtt TToolllléé,, ddee lliirree pplluuss dd’’uunnee ffooiiss ssoonn lliivvrree dd’’uunnee ggrraannddee bbeeaauuttéé dd’’êêttrree :: «« LLee ppoouuvvooiirr dduu mmoommeenntt pprréésseenntt »».. AApppprroopprriieerr ssaa ppaassssiioonn EEtt «« ÊÊttrree aalliiggnnééee vveerrss ssaa ppaassssiioonn ddee vviiee »».. UUnn aalliiggnneemmeenntt nnéécceessssaaiirree ddee mmaanniièèrree àà eexxpprriimmeerr eett àà rrééaalliisseerr vvoottrree êêttrree ddaannss llee qquuoottiiddiieenn ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee vvoottrree ttrraavvaaiill..
 • 3. «« DDéémmaarrcchhee ppoouurr ÊÊttrree PPrréésseenntt àà ssooii »» ppoouurr VViivvrree ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt ------ EEnnttaammeerr uunnee ddéémmaarrcchhee mmééddiittaattiivvee ppaarr uunnee :: OObbsseerrvvaattiioonn ssiilleenncciieeuussee__ DDéémmaarrcchhee ppoouurr ÊÊttrree eenn mmééddiittaattiioonn__ __ __ AApppprreenneezz àà ddeevveenniirr llaa ffoorrccee ccrrééaattrriiccee ddee vvoottrree vviiee,, LLee pprroocceessssuuss ddee ssoolluuttiioonnnneerr rreellèèvvee ddee llaa ppeennssééee,, pprriinncciippaalleemmeenntt.. LLaa ppeennssééee eesstt lliimmiittééee ppaarr lleess ccoonnnnaaiissssaanncceess,, lleess ccaaddrreess ddee rrééfféérreennccee,, lleess hhaabbiittuuddeess,, lleess ccrrooyyaanncceess eett ppaarr ttoouutt llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt.. LLaa ppeennssééee nn’’eesstt ppaass ccrrééaattiivvee.. LLaa ppeennssééee eesstt oorrggaanniissaattiioonnnneellllee.. EEllllee eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt dd’’oorrddrree rrééaaccttiiff àà uunn ssttiimmuulluuss.. VVoouuss rrééaaggiisssseezz àà uunn pprroobbllèèmmee eenn tteennttaanntt ddee ttrroouuvveerr uunnee ssoolluuttiioonn vvoouuss ppeerrmmeettttaanntt ddee mmiinniimmiisseerr llee pprroobbllèèmmee dduu mmooiinnss,, ssii nnoonn ddee tteenntteerr ddee ll’’éélliimmiinneerr ccoommppllèètteemmeenntt.. «« CCrrééeerr nnee ppoossee ppaass ddee pprroobbllèèmmee;; rrééssoouuddrree ddeess pprroobbllèèmmeess nn’’eesstt ppaass ccrrééeerr.. »» LL’’aaccttee ddee ccrrééeerr nnee rreellèèvvee ppaass ddee ll’’aaccttee ddee ppeennsseerr.. PPoouurr ccrrééeerr,, iill ffaauutt êêttrree pprréésseenntt àà ccee qquuii eesstt.. LL’’aassppeecctt iimmppoorrttaanntt dduu pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn ccoonnssiissttee àà rreeccoonnnnaaîîttrree ccee qquuii eexxiissttee,, ccee qquuii eesstt pprréésseenntt.. PPoouurrqquuooii llee pprroobbllèèmmee eesstt rrééccuurrrreenntt?? PPoouurrqquuooii lleess pprroobbllèèmmeess ffoonntt ppaarrttii ddee vvoottrree eexxiisstteennccee?? PPrroobbaabblleemmeenntt qquuee llee ppaasssséé oouu llee ffuuttuurr ffoonntt ppaarrttiiee ddee vvoottrree vviiee.. VVoouuss êêtteess rraarreemmeenntt pprréésseenntt àà vvoouuss,, pprréésseenntt àà ccee qquuii eesstt aauuttaanntt ddaannss vvoottrree ttrraavvaaiill qquuee ddaannss vvoottrree vviiee.. LLee pprroocceessssuuss ddee ssoolluuttiioonnnneerr ccoonnssiissttee àà éévviitteerr,, àà éélliimmiinneerr uunn iirrrriittaanntt.. CC’’eesstt uunnee aapppprroocchhee ddaannss uunn cceerrttaaiinn oorrddrree bbaassééee ssuurr uunnee aattttiittuuddee nnééggaattiivvee ttaannddiiss qquuee llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn rreeppoossee ssuurr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ccrrééeerr,, ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz ddee bbiieenn ppoouurr vvoouuss,, ppoouurr ll’’eennttrreepprriissee.. UUnnee aapppprroocchhee bbaassééee ssuurr uunnee aattttiittuuddee ppoossiittiivvee,, aappppoorrtteerr dduu nnoouuvveeaauu àà ccee qquuii eesstt eett nnoonn àà éévviitteerr oouu àà éélliimmiinneerr ll’’iirrrriittaanntt,, llee pprroobbllèèmmee.. CCaarr,, llaa ssoolluuttiioonn ttrroouuvvééee eesstt bbiieenn ssoouuvveenntt tteemmppoorraaiirree eett ppaarrttiieellllee aauu pprroobbllèèmmee.. «« VVoouuss aauurreezz ttoouujjoouurrss uunn nnoouuvveeaauu pprroobbllèèmmee ssii vvoouuss nnee ssaavveezz ppaass ccrrééeerr ccee qquuee vvoouulleezz.. EEtt ccrrééeerr nnee ppoossee ppaass ddee pprroobbllèèmmee.. »» __ LLaa ddiifffféérreennccee eennttrree ssoolluuttiioonnnneerr eett ccrrééeerr ccoonnssiissttee bbiieenn ssoouuvveenntt àà uunnee qquueessttiioonn dd’’aattttiittuuddee eett ddee ccaappaacciittéé àà aalllleerr ddaannss ll’’iinnccoonnnnuu.. JJee ppoouurrrraaiiss ddiirree qquuee ttoouutt eesstt uunnee qquueessttiioonn dd’’oorriieennttaattiioonn,, dd’’aalliiggnneemmeenntt vveerrss llaa rreecchheerrcchhee dduu nneeuuff.. IIll vvoouuss ffaauutt sseeuulleemmeenntt ssaavvooiirr ccee qquuee vvoouuss rreecchheerrcchheezz,, ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. CCeettttee oorriieennttaattiioonn qquuee vvoouuss vvoouuss ddoonnnneezz ccoorrrreessppoonndd àà uunnee vviissiioonn ddee ccee qquuii ppoouurrrraaiitt êêttrree àà ccee qquuii eesstt.. CC’’eesstt ttoouutt llee pprroocceessssuuss ddee llaa ccrrééaattiivviittéé vviissiioonnnnaaiirree qquuii eesstt mmiiss eenn ppllaaccee àà ccee mmoommeenntt--llàà.. LLeess ggeessttiioonnnnaaiirreess ddeevvrraaiieenntt uusseerr dd’’uunn lleeaaddeerrsshhiipp ccrrééaattiiff eett vviissiioonnnnaaiirree pplluuttôôtt qquuee ddee ss’’oorriieenntteerr àà rrééssoouuddrree ddeess pprroobbllèèmmeess qquuoottiiddiieennnneemmeenntt.. CC’’eesstt uunnee qquueessttiioonn dd’’oorriieennttaattiioonn ddee lleeuurr ffooccuuss,, ffooccuusseerr ssuurr dduu nneeuuff pplluuttôôtt qquuee ssuurr llaa rrééssoolluuttiioonn.. IIllss pprreennddrraaiieenntt pplluuss eenn mmaaiinn lleeuurrss ddeessttiinnééeess eett cceellllee ddee lleeuurrss eennttrreepprriisseess qquuee ddee ssee llaaiisssseerr ddiirriiggeerr ppaarr lleess cciirrccoonnssttaanncceess,, lleess éévvéénneemmeennttss,, lleess pprroobbllèèmmeess qquuii ssuurrggiisssseenntt.. CCeettttee aattttiittuuddee ccrrééaattrriiccee eett ccee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn vviissiioonnnnaaiirree ss’’aapppplliiqquuee aauuttaanntt ddaannss ll’’oorriieennttaattiioonn ddee vvooss vviieess qquuee cceellllee ddee vvoottrree ttrraavvaaiill.. «« LLaa ccrrééaattiivviittéé ccoonnssttiittuuee uunn ddeess mmooyyeennss pprriinncciippaauuxx ppaarr lleeqquueell ll’’êêttrree hhuummaaiinn ssee lliibbèèrree ddeess cchhaaiinneess,, ddee sseess rrééaaccttiioonnss ccoonnddiittiioonnnnééeess,, mmaaiiss aauussssii ddee cceelllleess ddee sseess cchhooiixx hhaabbiittuueellss.. »» «« ÊÊttrree ccrrééaattiiff ssiiggnniiffiiee ssee lliibbéérreerr ddeess ccoonnddiittiioonnnneemmeennttss ccoolllleeccttiiffss eett eexxpplloorreerr llaa vvrraaiiee rrééaalliittéé ddee nnoottrree eexxiisstteennccee.. »» vvooiillàà uunnee ddééffiinniittiioonn ddee ll’’êêttrree ccrrééaattiiff sseelloonn RRiicckk JJaarrooww.. JJee sseerraaiiss mmêêmmee ppoorrtteerr àà aajjoouutteerr qquu’’êêttrree ccrrééaattiiff éémmaannee ddee llaa ppuullssiioonn ddee vviivvrree,, ddee ssee rrééaalliisseerr ppaarr ccee qquuee ll’’êêttrree hhuummaaiinn eesstt.. CCeettttee ppuullssiioonn qquuii ppeeuutt êêttrree vviissccéérraallee cchheezz ddeess ppeerrssoonnnneess rrééppoonnddrraa àà ccee bbeessooiinn dd’’êêttrree,, ccee sseennttiimmeenntt dd’’êêttrree IInnccaappaabbllee ddee ssee bboouutteerr àà ll’’aaddvveerrssiittéé,, àà ll’’iimmppoossssiibbllee.. UUnn êêttrree ccrrééaattiiff eesstt uunnee ppeerrssoonnnnee ttrrèèss ccoonnsscciieennttee dduu mmoommeenntt pprréésseenntt,, ddee ll’’iinnssttaanntt pprréésseenntt.. EEllllee nnee rrééppoonnddrraa ppaass qquu’’aauuxx pprroobbllèèmmeess eett àà eenn ttrroouuvveerr ddeess ssoolluuttiioonnss.. EEllllee ccrrééeerraa llee nnoouuvveeaauu àà ppaarrttiirr ccee qquuii eexxiissttee eenn eellllee eenn rraappppoorrtt àà ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ppoouurr aalllleerr pplluuss llooiinn qquuee llee ffaaiitt ddee rrééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss mmiinniimmaauuxx eett mmêêmmee ddee ssuurrvviiee..
 • 4. LLaa ccrrééaattiivviittéé eesstt llee ffoonnddeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn.. UUnn êêttrree vviissiioonnnnaaiirree eesstt uunn êêttrree ccrrééaattiiff.. IIll nnee cchheerrcchhee ppaass ââ mmaaiinntteenniirr ccee qquuii eesstt ccoonnnnuu,, àà ccee qquuii eexxiissttee ppoouurr ssee ssééccuurriisseerr.. IIll eesstt tteennttéé ddee bbaassccuulleerr llee ccoonnnnuu,, ddee ssoorrttiirr ddeess sseennttiieerrss bbaattttuuss,, dd’’aalllleerr pplluuss llooiinn qquuee ssiimmpplleemmeenntt ttrroouuvveerr lleess ssoolluuttiioonnss aauuxx pprroobbllèèmmeess.. IIll ssoorrtt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé,, ccaarr ttrroopp ssoouuvveenntt nnoouuss aavvoonnss ééttéé éédduuqquuééss àà ddééccoouuvvrriirr ddeess ssoolluuttiioonnss qquuii ddooiivveenntt rrééppoonnddrree àà ddeess nnoorrmmeess,, àà uunn ccaaddrree ccoonnnnuu.. LLee pplluuss ggrraanndd oobbssttaaccllee àà llaa ccrrééaattiivviittéé nn’’eesstt ppaass vvoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt,, vvooss ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee.. LLee pplluuss ggrraanndd oobbssttaaccllee rrééssiiddee eenn vvoouuss eett ddaannss lleess cchhooiixx qquuee vvoouuss pprreenneezz.. CCeess cchhooiixx ssoonntt ttrroopp ssoouuvveenntt ccoonnddiittiioonnnnééss ppaarr vvoottrree ppaasssséé,, vvoottrree ccaaddrree dd’’eexxiisstteennccee.. LLaa ccrrééaattiivviittéé eexxiiggee uunn ddééppaasssseemmeenntt dduu ccoonnnnuu,, ddee vvoottrree ssooii.. LLaa ccrrééaattiivviittéé ddeemmaannddee ll’’eennggaaggeemmeenntt eennvveerrss ssooii aavvaanntt ttoouutt.. EEllllee eesstt bbiieenn pplluuss lliibbéérraattrriiccee eett rreemmpplliiee ddee ssaattiissffaaccttiioonnss hheeuurreeuusseess lloorrssqquuee vvoouuss vvoouuss aaccccoorrddeezz llaa ppeerrmmiissssiioonn ddee ll’’eexxpprriimmeerr.. LL’’iinnssttiinncctt ccrrééaattiiff vvaa rreeppoosseerr ssuurr ll’’éémmoottiioonn ssoouuddaaiinnee ttaannddiiss qquuee llaa rrééaalliissaattiioonn ccrrééaattrriiccee pprroovviieenntt dd’’uunn bbeessooiinn ddee rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii.. EEllllee nn’’aarrrriivvee ppaass dduu cciieell eett eellllee nn’’eesstt,, ssuurrttoouutt,, ppaass eexxcclluussiivvee àà uunn ggrroouuppee ddee ppeerrssoonnnneess,, bbiieenn aauu ccoonnttrraaiirree.. LLaa ccrrééaattiivviittéé nnaaîîtt eenn ttoouuttee ppeerrssoonnnnee qquuii ssaaiitt ssee mmeettttrree ddaannss uunnee ppeennssééee nneeuuvvee,, ssaannss vvoouullooiirr rrééppoonnddrree aauuxx eexxiiggeenncceess ccoonnnnuueess.. LLaa ccrrééaattiivviittéé aappppaarrttiieenntt àà cceeuuxx qquuii ss’’aappppaarrttiieennnneenntt ttoouutt eenn ddééssiirraanntt ddee ssee ddoonnnneerr lleess mmooyyeennss dd’’eexxpprriimmeerr lleeuurr ccrrééaattiivviittéé ppoouurr uunn bbiieenn êêttrree ppeerrssoonnnneell,, uunn rreesssseennttii ddee vviivvrree ddee ccee qquu’’iillss ssoonntt.. CCoommmmeenntt ddéévveellooppppeerr ssaa vviissiioonn __ LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn oobblliiggee uunn rreeggaarrdd ssuurr vvoottrree êêttrree eett llee ddrrooiitt ddee vvoouuss aapppprroopprriieerr vvooss pprroopprreess rrêêvveess.. NNee ssooyyeezz ppaass aappeeuurréé ppaarr ll’’iinnccoonnnnuu ppaarrccee qquuee vvoottrree vviissiioonn ssee ccoonnccrrééttiisseerraa ddaannss ll’’iinnccoonnnnuu.. UUnn ddeess pprreemmiieerr ppaass vveerrss ll’’iinnccoonnnnuu eesstt ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt êêttrree pprréésseenntt,, vviivvrree aauu tteemmppss pprréésseenntt eett nnoonn cceelluuii dduu ppaasssséé oouu dduu ffuuttuurr.. LLee ppaasssséé eett llee ffuuttuurr nnee ffoonntt qquuee mmaaiinntteenniirr llee ccoonnnnuu.. TTrroopp ddee ggeennss ss’’éécchhaappppeenntt ddee ccee qquuii eesstt ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt ppoouurr llaa ssiimmppllee rraaiissoonn qquu’’iillss oonntt ppeeuurr ddee rreesssseennttiirr ccee qquuii eexxiissttee eenn eeuuxx.. LLaa vviissiioonn nnaaiitt ddee vvooss rreesssseennttiiss,, iill eexxiissttee uunn lliieenn ddiirreecctt eennttrree vvoottrree qquuaalliittéé ddee pprréésseennccee eett àà ccee qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz.. «« VViivvrree ddaannss ll’’éénneerrggiiee ddee llaa vviissiioonn,, cc’’eesstt êêttrree ccoonnssttaammmmeenntt rrééiinnvveennttéé ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt;; cc’’eesstt ddééffiieerr lleess lliimmiitteess qquuee lleess aauuttrreess nnoouuss iimmppoosseenntt eett,, ppaarr--ddeessssuuss ttoouutt,, cc’’eesstt ssee llaaiisssseerr gguuiiddeerr ppaarr ll’’iinnccoonnnnuu.. »»[[44]] LLee rrééssuullttaatt dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn eenn pplluuss ddee rreesssseennttiirr uunn bbiieenn êêttrree ddee vviivvrree vvoouuss ooffffrriirraa pplluuss qquuee ccee qquuee vvoouuss aavviieezz iimmaaggiinnéé.. CCeettttee vviissiioonn rrééaalliissééee vvoouuss ccoonndduuiirraa vveerrss lleess bboonnnneess ppeerrssoonnnneess,, vveerrss ddeess lliieeuuxx eett ddeess cciirrccoonnssttaanncceess ffaavvoorraabblleess àà vvoouuss.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’uunnee vviissiioonn ccrrééee llaa ssyynncchhrroonniicciittéé.. CCoommmmeenntt ddéévveellooppppeerr ssaa ccrrééaattiivviittéé __ LLaa pprreemmiièèrree ééttaappee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ccrrééaattiivviittéé eesstt ddee vvoouuss ddoonnnneerr llee ddrrooiitt ddee rrêêvveerr,, llee ddrrooiitt dd’’aamméélliioorreerr vvoottrree ssiittuuaattiioonn,, vvoottrree ééttaatt ddee vviiee.. LLaa ppeerrttee ddee llaa ccaappaacciittéé ddee rrêêvveerr eesstt llee ddéébbuutt dd’’uunnee mmoorrtt,, cceellllee ddee mmoouurriirr dd’’êêttrree.. LLaa ddeeuuxxiièèmmee ééttaappee ccoonnssiissttee àà vvoouuss ssoorrttiirr dduu ccaarrccaann ddeess pprrééjjuuggééss,, pprriinncciippaalleemmeenntt cceelluuii ddee ccee qquuee lleess aauuttrreess ppoouurrrraaiieenntt ppeennsseerr ddee vvoouuss,, ddee vvooss iiddééeess,, ddee vvooss rrêêvveess.. PPoouurr yy aarrrriivveerr,, vvoouuss ddeevveezz êêttrree aalliiggnnéé vveerrss vvooss pprrooffoonnddss ddééssiirrss,, rrêêvveess.. VVoouuss aapppprroopprriieezz ccee qquuii eesstt àà vvoouuss eett nnoonn vvoouuss aauusstteerr aauuxx aauuttrreess ppoouurr êêttrree aacccceeppttéé ppaarr eeuuxx.. VVoouuss êêtteess uunniiqquueess,, ddoonncc vvooss rrêêvveess ssoonntt uunniiqquueess ccee qquuii rrééssuullttee qquuee llaa ccrrééaattiioonn eesstt uunn aaccttee dd’’uunniicciittéé,, ddee rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii.. IImmaaggiinneezz llaa ccoonnccrrééttiissaattiioonn dd’’uunn ddee vvooss rrêêvveess lleess pplluuss ssiiggnniiffiiccaattiiffss,, llee pplluuss rréévvééllaatteeuurr ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. «« EEnn vvoouuss eennttrraaîînnaanntt àà ccoonncceevvooiirr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ccrrééeerr eett àà ttrraannssffoorrmmeerr ccee ccoonncceepptt eenn vviissiioonn eett eenn rrééaalliittéé ccoouurraannttee,, vvoouuss ccoommmmeenncceerreezz àà ttrraavvaaiilllleerr aavveecc lleess ffoorrcceess nnaattuurreelllleess dduu pprroocceessssuuss ccrrééaatteeuurr.. »» DDee ll’’iimmaaggiinnaattiioonn àà llaa vviissiioonn ccoonnccrrèèttee ddee vvoottrree rrêêvvee,, llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn vvoouuss aappppoorrtteerraa lleess éélléémmeennttss ccoonncceeppttuueellss ddee rrééaalliissaattiioonn.. CCee pprroocceessssuuss nnee ss’’ooppèèrree ppaass ssaannss ddiiffffiiccuullttéé.. «« LL’’oorriieennttaattiioonn ccrrééaattrriiccee aammèènnee lleess ccrrééaatteeuurrss àà rreesssseennttiirr ssoouuvveenntt ffrruussttrraattiioonn,, ddoouulleeuurr,, ttrriisstteessssee,, ddéépprreessssiioonn,, ddéésseessppooiirr eett ffaattiigguuee aauussssii bbiieenn qquuee ll’’eessppooiirr,, llaa jjooiiee,, ll’’eexxttaassee,, ppllaaiissiirr eett ddee ll’’eexxaallttaattiioonn.. »»
 • 5. CCoommmmeenntt aarrrriivveerr àà ssee mmaaiinntteenniirr ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn ssaacchhaanntt qquu’’iill sseerraa eexxiiggeenntt aauuttaanntt eenn tteerrmmee ddee rreesssseennttiiss hheeuurreeuuxx qquuee ddiiffffiicciilleess?? TToouutt ssiimmpplleemmeenntt eenn ggaarrddaanntt vvoottrree ffooccuuss ssuurr ll’’aalliiggnneemmeenntt ddee vvoottrree rrêêvvee qquuii ddeevviieenntt vvoottrree vviissiioonn.. CCeett aalliiggnneemmeenntt ddooiitt êêttrree oorriieennttéé ddaannss ccee qquuii eesstt àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt eenn vvoouuss.. CC’’eesstt êêttrree pprréésseenntt àà vvoouuss--mmêêmmeess ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt.. DDeemmeeuurreezz ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt.. TToouuttee llaa ddiifffféérreennccee eennttrree uunn rrêêvveeuurr eett uunn rrééaalliissaatteeuurr ssee ssiittuuee ddaannss llaa ccaappaacciittéé àà vviivvrree ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt,, ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt ppaarr llaa vviissiioonn qquuii vvoouuss hhaabbiittee.. CCeettttee vviissiioonn ddeevviieennddrraa uunnee rrééaalliittéé ddaannss vvoottrree vviiee.. VVooss rrêêvveess mmaattéérriiaalliisseenntt ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ddee bbiieenn ddaannss vvoottrree vviiee.. LLaa ccrrééaattiioonn eesstt llee rrééssuullttaatt ddee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ffaaiirree nnaaîîttrree ddee vvoouuss.. UUnn rrééssuullttaatt dd’’êêttrree,, ddee ffaaiirree oouu dd’’aavvooiirr eesstt llee ffrruuiitt ddee vvooss pprroopprreess rreesssseennttiiss.. LL’’aaccttee ddee ccrrééeerr aammèènnee llee nneeuuff,, llee nnoouuvveeaauu ddoonncc vveerrss ll’’iinnccoonnnnuu.. SS’’iill vvoouuss ffaauutt ffaaiirree aabbssttrraaccttiioonn ddeess aauuttrreess,, vvoouuss ddeevveezz rrééuussssiirr,, ééggaalleemmeenntt,, àà vvoouuss ddééccoonnddiittiioonnnneerr.. LLee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ssuubbii àà ttrraavveerrss vvoottrree vviiee rreepprréésseennttee llee pplluuss ggrraanndd oobbssttaaccllee àà llaa ccrrééaattiioonn.. SSii nnooss ggrraannddss iinnvveenntteeuurrss ss’’ééttaaiieenntt aarrrrêêttééss aauuxx ccoonnnnaaiissssaanncceess aaccccuummuullééss,, àà ccee qquuii nnee ppeeuutt ssee ffaaiirree,, nnoouuss nn’’aauurriioonnss ppaass eeuu llaa rroouuee,, ll’’éélleeccttrriicciittéé,, uunn oorrddiinnaatteeuurr ssuurr nnoottrree bbuurreeaauu.. CCeess ggrraannddss ccrrééaatteeuurrss oonntt ddééppaasssséé lleeuurrss ppeennssééeess,, llee ccoonnnnuu.. IIllss aavvaaiieenntt uunn rrêêvvee ffoouu,, mmaaiiss iillss ééttaaiieenntt aalliiggnnééss ssuurr ccee qquuii lleess hhaabbiittaaiitt.. VVoouuss ppoouuvveezz aapppplliiqquueerr ccee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn ddaannss vvoottrree ttrraavvaaiill ccoommmmee ddaannss vvoottrree pprroopprree vviiee.. LLee rrêêvvee nnaaiitt ddee vvoouuss,, àà vvoouuss ddee ddéécciiddeerr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ffaaiirree nnaaîîttrree ddee vvoouuss.. ‘‘MMoommeenntt pprréésseenntt’’ LLââcchheerr--pprriissee,, cc’’eesstt qquuooii aauu jjuussttee?? VVoouuss ccoommmmee mmooii eenntteennddoonnss ppaarrlleerr ddee llââcchheerr--pprriissee eett nnoouuss aavvoonnss mmêêmmee ééttéé iinnvviittééss àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess àà ffaaiirree dduu llââcchheerr--pprriissee ééttaanntt ccoommmmee LLAA ssoolluuttiioonn àà nnooss mmaauuxx oouu àà uunnee ssiittuuaattiioonn pprréécciissee.. MMaaiiss,, cc’’eesstt qquuooii aauu jjuussttee llee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee?? CCee pprroocceessssuuss ddee llââcchheerr--pprriissee nnee ppeeuutt ppaass êêttrree uunnee aaccttiioonn vveennaanntt ddee ll’’eexxttéérriieeuurr,, ccaarr cc’’eesstt uunn pprroocceessssuuss ttoouutt eenn eennttiieerr eett ppuurreemmeenntt iinnttéérriieeuurr.. CC’’eesstt àà nnoouuss ddee nnoouuss rreennddrree ddiissppoonniibbllee àà llââcchheerr--pprriissee eett cceettttee pprriissee ddee ppoossiittiioonn nn’’eesstt ssuurrttoouutt ppaass dd’’oorrddrree mmeennttaall eett eennccoorree mmooiinnss ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree dd’’uunn tteemmppss ddee rrééfflleexxiioonnss mmeennééee ppaarr nnooss ppeennssééeess.. AAuu ffaaiitt,, llââcchheerr--pprriissee rreepprréésseennttee uunn aabbaannddoonn nnoonn ppaass vveerrss uunn éévvéénneemmeenntt,, uunnee cciirrccoonnssttaannccee oouu uunnee ppeerrssoonnnnee,, ccaarr ssee sseerraaiitt àà ccee mmoommeenntt--llàà uunn pprroocceessssuuss eexxttéérriieeuurr.. CC’’eesstt ppaarr uunn aabbaannddoonn àà uunnee ssoouuffffrraannccee vviivvaanntt eenn nnoouuss.. CCeettttee ssoouuffffrraannccee eesstt uunn ddéécclleenncchheeuurr dd’’uunn mmaallaaiissee iinnttéérriieeuurr ssuuiittee àà uunnee ppeerrcceeppttiioonn dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn vvééccuuee oouu ssuuiittee àà uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ssooii.. VVoouuss ppoouuvveezz aavvooiirr ll’’iimmpprreessssiioonn qquuee ccee ssoonntt lleess éévvéénneemmeennttss oouu lleess ppeerrssoonnnneess eexxttéérriieeuurreess qquuii ccrrééeenntt cceettttee ffoorrmmee ddee ssoouuffffrraannccee iinnttéérriieeuurree,, mmaaiiss ccee nn’’eesstt ppaass llee ccaass.. IIll eesstt ttrroopp ffaacciillee ddee jjoouueerr llaa vviiccttiimmee eenn rreejjeettaanntt llaa ccaauussee ssuurr llee mmoonnddee eexxttéérriieeuurr.. CCeettttee rrééaaccttiioonn àà ll’’aappppaarriittiioonn dd’’uunnee ssoouuffffrraannccee iinnttéérriieeuurree nnee ffeerraa qquu’’eennvveenniimmeerr llaa ssiittuuaattiioonn ddaannss uunn tteemmppss pplluuss oouu mmooiinnss rraapppprroocchhéé.. LLaa vviiee nnoouuss rraammèènnee ttoouujjoouurrss aauuxx ssiittuuaattiioonnss aauuxxqquueelllleess nnoouuss nn’’aavvoonnss rriieenn rrééggllééeess eett ccee,, ttaanntt eett aauussssii lloonnggtteemmppss qquuee nnoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ffaaiitt ll’’eexxeerrcciiccee iinnttéérriieeuurr ddee llââcchheerr--pprriissee ssuurr cceettttee ssoouuffffrraannccee eennffoouuiiee.. IIll eesstt ffaacciillee ddee ddiirree eett ddee pprrooccééddeerr mmeennttaalleemmeenntt àà uunnee ffoorrmmee ddee llââcchheerr--pprriissee eenn tteennttaanntt dd’’oouubblliieerr ll’’éévvéénneemmeenntt oouu ddee mmiinniimmiisseerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ppaass ttoouujjoouurrss eexxttéérriieeuurreess àà nnoouuss mmaaiiss bbiieenn àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee ssooii.. LLee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee rreeppoossee ssuurr uunnee ddéémmaarrcchhee iinnttéérriieeuurree,, ddoonncc ssuurr nnooss sseennttiiss eett rreesssseennttiiss.. CCee pprroocceessssuuss nn’’eesstt ppaass nnaattuurreell,, ccaarr nnoouuss aavvoonnss ééttéé éédduuqquuééss àà ddeess ccoonncceeppttss dduu ssttyyllee àà llaaiisssseerr llee tteemmppss ffaaiirree ssoonn œœuuvvrree,, àà ss’’ééllooiiggnneerr ddeess ggeennss iinnddééssiirraabblleess ssaannss jjaammaaiiss ssaavvooiirr ccee qquuii eesstt iinnddééssiirraabbllee eenn nnoouuss.. NNoouuss lluuttttoonnss ddoonncc pplluuss eenn rraappppoorrtt aavveecc nnooss rrééssiissttaanncceess iinnttéérriieeuurreess.. NNooss rrééssiissttaanncceess àà aabbaannddoonnnneerr ccee qquuii nnoouuss aa ééttéé eennsseeiiggnnéé ccoommmmee vvrraaii,, ccoommmmee mmooddee ddee ppeennssééeess.. LLee llââcchheerr--pprriissee ooppèèrree bbiieenn pplluuss ssuurr nnooss rrééssiissttaanncceess àà aabbaannddoonnnneerr ccee qquuii nnoouuss eesstt ccoonnnnuu qquuee ssuurr lleess éévvéénneemmeennttss eett ppeerrssoonnnneess eexxttéérriieeuurreess àà nnoouuss..
 • 6. CC’’eesstt tteelllleemmeenntt ddiiffffiicciillee dd’’ooppéérreerr ccee pprroocceessssuuss ssuurr nnooss rrééssiissttaanncceess qquuee nnoouuss eenn ssoouuffffrroonnss iinnttéérriieeuurreemmeenntt.. CCeess ssoouuffffrraanncceess ssii ggrraannddeess,, ppaarrffooiiss,, ccrrééeerroonntt uunn iimmppaacctt ssuurr nnoottrree ccoorrppss oouu nnoottrree ssaannttéé mmeennttaallee.. NNoottrree rreeffuuss nnoonn ppaass ddee vvooiirr ll’’eexxttéérriieeuurr,, mmaaiiss bbiieenn pplluuss ddee nnoouuss rreeggaarrddeerr,, ddee nnoouuss ttoouurrnneerr vveerrss nnoottrree êêttrree eennttrreettiieennddrraa cceett ééttaatt dd’’êêttrree nnoonn aaggrrééaabbllee eett mmêêmmee iinnssuuppppoorrttaabbllee.. CC’’eesstt pprreessqquuee rreenndduu aauu bboouutt ddee nnooss rreessssoouurrcceess aauuttaanntt pphhyyssiiqquueess qquuee mmeennttaalleess qquuee nnoouuss ccoommmmeenncceerroonnss àà rreeggaarrddeerr ll’’ooppttiioonn iinnttéérriieeuurree.. NNoouuss ppoouurrrroonnss yy aarrrriivveerr sseeuulleemmeenntt aauu mmoommeenntt ooùù nnoouuss sseerroonnss ddiissppoossééss àà aacccceepptteerr cceettttee ssoouuffffrraannccee ccoommmmee ééttaanntt llaa nnôôttrree.. CC’’eesstt àà cceett iinnssttaanntt qquuee nnoouuss oosseerroonnss rreeggaarrddeerr ccee qquuee cceettttee ssoouuffffrraannccee vveeuutt nnoouuss rréévvéélleerr.. CCeettttee aacccceeppttaattiioonn nnee ppeeuutt vveenniirr qquuee ddee nnoouuss--mmêêmmeess eett ccee nn’’eesstt qquu’’àà ccee mmoommeenntt--llàà qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss eennttrreepprreennddrree llee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee.. LLee llââcchheerr--pprriissee cc’’eesstt aauu jjuussttee eett aavvaanntt ttoouutt uunn pprroocceessssuuss ccoommmmeennççaanntt ppaarr ll’’aacccceeppttaattiioonn dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn iinnttéérriieeuurree iinnddééssiirraabbllee,, iinnccoonnffoorrttaabbllee.. DDee ll’’aacccceeppttaattiioonn,, iill yy aauurraa ppaarr llaa ssuuiittee uunnee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee ddee nnooss rrééssiissttaanncceess.. CCee àà qquuooii nnoouuss rrééssiissttoonnss ttaanntt eett qquuii nnoouuss ffaaiitt ssii mmaall.. CC’’eesstt eenn ss’’oouuvvrraanntt ssuurr ssooii,, eenn aacccceeppttaanntt dd’’oobbsseerrvveerr eett ddee rreeggaarrddeerr cc’’àà qquuooii nnoouuss rrééssiissttoonnss ttaanntt qquuee nnoouuss ppoouurrrroonnss aaggiirr ssuurr ccee mmaall eett ddee llee ttrraannssffoorrmmeerr eenn uunn bbiieenn--êêttrree.. CCee mmaall,, cceettttee ssoouuffffrraannccee aappppaarraaîîtt ddaannss nnoottrree vviiee ppoouurr nnoouuss ppaarrlleerr,, ppoouurr rreeccoonnnnaaîîttrree uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ssooii,, ddoonncc ttoouutt ddééccoouullee ddee ll’’aaccttiioonn ddee ss’’aaccccoorrddeerr uunn eessppaaccee eett uunn tteemmppss ddee rreeggaarrdd eett dd’’ééccoouuttee ddee ssooii.. AAuu ffaaiitt,, llee llââcchheerr--pprriissee eesstt uunn pprroocceessssuuss ddee pprréésseennccee àà ssooii ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee ddee ccee mmaall êêttrree ppoouurr llaaiisssseerr jjaaiilllliirr eenn nnoouuss nnoottrree pplluuss ggrraannddee rrééssiissttaannccee àà ccee qquuii eesstt eenn jjeeuu.. NNoouuss nnee ppoouuvvoonnss vviivvrree uunnee pplleeiinnee eett vvéérriittaabbllee rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii ssaannss ppaasssseerr ppaarr llee pprroocceessssuuss dduu llââcchheerr--pprriissee ssuurr ddee vviieeiilllleess rrééssiissttaanncceess ccoonnddiittiioonnnnééeess qquuee nnoouuss nn’’aavvoonnss jjaammaaiiss ffaaiitt lleess nnôôttrreess.. YYvveess BBeeaauuddrryy__ CCoommmmeenntt oobbsseerrvveerr ccee qquuii ssee vviitt eenn nnoouuss__ CCoommmmeenntt ss’’aassssuurreerr qquuee nnoouuss ssoommmmeess ssuurr llee bboonn cchheemmiinn ddee vviiee?? CCoommmmeenntt êêttrree cceerrttaaiinn qquuee nnoouuss aaggiissssoonnss ppoouurr nnoottrree pprroopprree bbiieenn?? CCoommmmeenntt ssaavvooiirr qquuee nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass ssoouuss ll’’iinnfflluueennccee ddeess aauuttrreess,, ddeess cciirrccoonnssttaanncceess oouu dd’’éévvéénneemmeennttss?? JJ’’oosseerraaii ééccrriirree qquuee lleess rrééppoonnsseess àà ttoouuss cceess «« ccoommmmeenntt »» rreeppoosseenntt ssuurr ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ssooii àà ttoouutt ccee àà qquuooii nnoouuss ssoommmmeess eexxppoossééss eett àà ttoouutt ccee qquuii ssee ppaassssee eenn ssooii.. UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss aauuccuunnee pprréésseennccee ddee llaa ppeennssééee,, ssaannss aauuccuunn pprrééjjuuggéé.. UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn bbaassééee ssuurr lleess ffaaiittss eett ssuurr ccee qquuii nnoouuss ffaaiitt éévveeiilllleerr eenn nnoouuss.. ÊÊttrree oorriieennttéé ddaavvaannttaaggee ssuurr llee ffaaiitt qquuee ssuurr lleess ppeennssééeess qquuii nnoouuss hhaabbiitteenntt.. KKrriisshhnnaammuurrttii nnoouuss gguuiiddee ddaannss ccee sseennss ppaarr cceettttee cciittaattiioonn :: «« oobbsseerrvveezz lleess cchhoosseess ddee mmaanniièèrree ttrrèèss lluucciiddee,, ssaannss aauuccuunn pprrééjjuuggéé,, aauuccuunn aa pprriioorrii :: vvooyyeezz ssiimmpplleemmeenntt lleess ffaaiittss.. »»__ CCeettttee aatttteennttiioonn rréévvèèlleerraa eett rréévveeiilllleerraa eenn vvoouuss ddeess éémmoottiioonnss nnoouuvveelllleess,, pprroobbaabblleemmeenntt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii qquu’’aauu ccoouurrss ddee ll’’eexxeerrcciiccee dd’’oobbsseerrvvaattiioonn,, vvoouuss ddeevveezz vvooiirr llaa rrééaalliittéé ddee ccee qquuii eesstt ppaarr llee ffaaiitt ssaannss rrééaaggiirr nnii aavveecc ppllaaiissiirr,, nnii aavveecc ddoouulleeuurr.. VVooyyeezz ssaannss cchheerrcchheerr àà ccoommppaarreerr,, àà
 • 7. aannaallyysseerr ddaannss ll’’iimmmmééddiiaatt,, àà iinntteerrrroommpprree ccee qquuii ssee ppaassssee ddaannss cceett iinnssttaanntt eenn vvoottrree êêttrree.. CCee qquuii ssee ppaassssee nn’’eesstt qquuee ll’’eexxpprreessssiioonn aauutthheennttiiqquuee ddee ccee qquuee vvoouuss vviivveezz,, ddee ccee qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz eenn ccee mmoommeenntt pprréésseenntt.. «« VVooiirr lleess rrééaaccttiioonnss qquuoottiiddiieennnneess,, cc’’eesstt ffaaiirree ssuurrggiirr llee nneeuuff :: ccee qquuee vvoouuss aappppeelleezz ssppoonnttaannééiittéé.. »» ddee ddiirree KKrriisshhnnaammuurrttii.. JJee ppoouurrssuuiivvrraaiiss aavveecc uunnee aauuttrree bbeellllee cciittaattiioonn ddee cceett hhoommmmee ccoonntteemmppoorraaiinn qquu’’aa ééttéé KKrriisshhnnaammuurrttii :: «« llaa vvéérriittaabbllee ppeerrcceeppttiioonn,, cc’’eesstt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss ll’’oommbbrree dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt ddee llaa ppeennssééee,, cc’’eesstt llee ssiilleennccee aabbssoolluu ddee llaa mméémmooiirree –– cceettttee mméémmooiirree qquuii nn’’eesstt aauuttrree qquuee llee tteemmppss eett llaa ppeennssééee.. »» VVoouuss nnee ttrroouuvveerreezz ppaass vvooss rrééppoonnsseess aauuxx «« ccoommmmeenntt »» eenn ppoorrttaanntt llee rreeggaarrdd ssuurr llee ppaasssséé mmaaiiss bbiieenn pplluuss eenn ppoorrttaanntt aatttteennttiioonn àà ccee qquuii eexxiissttee eenn vvoouuss eenn cceett iinnssttaanntt pprréésseenntt.. AAvvooiirr cceettttee ccaappaacciittéé dd’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ssooii ddee rreesssseennttiirr ccee qquuii ddééccoouullee dduu ffaaiitt,, vvoouuss ppeerrmmeettttrraa dd’’êêttrree eenn aalliiggnneemmeenntt aavveecc vvoouuss--mmêêmmee,, aavveecc vvoottrree êêttrree aaiinnssii vvoouuss sseerreezz ssuurr vvoottrree pprroopprree cchheemmiinn aauu ggrréé ddeess cciirrccoonnssttaanncceess eett ddeess ggeennss aauuttoouurr ddee vvoouuss.. «« CCee ssoonntt lleess ooppiinniioonnss eett lleess ccrrooyyaanncceess qquuii eemmppêêcchheenntt ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ccee qquuii eesstt.. »» ddee nnoouuss rraappppeelleerr KKrriisshhnnaammuurrttii.. PPrreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ll’’oobbsseerrvvaattiioonn ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss ssaannss ppeennssééee,, ssaannss pprrééjjuuggéé,, ssaannss ccoommppaarraaiissoonn,, ssaannss ccaaddrree ssoocciiaall ddéénnoottee uunn mmoouuvveemmeenntt iinnttéérriieeuurr eesssseennttiieell dd’’ééccoouuttee ddee vvoottrree êêttrree.. SSii vvoouuss vvoouulleezz aalllleerr ttrrèèss llooiinn,, iill ffaauutt ccoommmmeenncceerr aauu pplluuss pprrèèss.. KKrriisshhnnaammuurrttii «« LLaa vviiee ccoommmmeennccee ooùù ffiinniitt llaa ppeennssééee.. »» __ PPoouurrqquuooii?? PPaarrccee qquuee vvoouuss êêtteess eennsseevveelliiss ddee vvooss ppeennssééeess.. EElllleess vvoouuss ttrraaqquueenntt ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt àà tteell ppooiinntt qquuee ll’’aannxxiiééttéé eett ll’’aannggooiissssee vvoouuss hhaabbiitteenntt pplluuss qquu’’iill llee ddeevvrraaiitt.. __ LLaa ppeennssééee eesstt llee rrooyyaauummee ddee ll’’eeggoo,, ddee ttoouutt ccee qquuii ddeevvrraaiitt êêttrree oouu nnee ppaass êêttrree.. __ LLaa ppeennssééee eesstt ttrrèèss pprréésseennttee eenn vvoouuss ddee mmaanniièèrree àà oouubblliieerr ccee qquuii eesstt ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee eett dd’’aavvooiirr llee bboonnhheeuurr ddee rreesssseennttiirr ccee qquuii eesstt eenn vvoouuss.. LLaa ppeennssééee ééttaanntt uunn aaccttee mmeennttaall,, ttrrèèss rraattiioonnnneell,, eellllee eesstt eenn ooppppoossiittiioonn àà ccee qquuii eexxiissttee ddaannss vvoottrree ccœœuurr eett ddaannss vvooss ttrriippeess.. «« LLaa ppeennssééee eesstt ll’’éécchhoo ddee llaa mméémmooiirree,, ddee ll’’eexxppéérriieennccee dduu ssaavvooiirr,, cc’’eesstt--àà--ddiirree dduu ppaasssséé.. »» __ VVoouuss nnee ppoouuvveezz êêttrree eenn ccoonnttaacctt aavveecc vvoouuss qquuee ppaarr ll’’aabbsseennccee ddee llaa ppeennssééee.. LLee ccoonnttaacctt aavveecc ccee qquuii eesstt eenn vvoouuss nnee rreellèèvvee ppaass dduu ppaasssséé oouu dduu ffuuttuurr.. CCee ccoonnttaacctt ssee ffaaiitt ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt.. «« LLee tteemmppss nnee ss’’aarrrrêêttee qquuee lloorrssqquuee ss’’aarrrrêêttee llaa ppeennssééee.. CC’’eesstt aauu mmoommeenntt ddee ll’’aarrrrêêtt qquu’’eesstt llee mmaaiinntteennaanntt.. »» __ LLaa ggeessttiioonn ddee vvooss ppeennssééeess eesstt eenn ffaaiitt dd’’aarrrriivveerr àà lleess lliimmiitteerr àà lleeuurrss ffoonnccttiioonnss oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess eenn lleess aarrrrêêttaanntt ppoouurr vvooiirr ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss.. «« LLaa vvéérriittaabbllee ppeerrcceeppttiioonn,, cc’’eesstt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss ll’’oommbbrree dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt ddee llaa ppeennssééee,, cc’’eesstt llee ssiilleennccee aabbssoolluu ddee llaa mméémmooiirree,, cceettttee mméémmooiirree qquuii nn’’eesstt aauuttrree qquuee llee tteemmppss eett llaa ppeennssééee.. »» UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn ddee vvooss éémmoottiioonnss ssaannss jjuuggeemmeenntt,, ssaannss iinntteerrrruuppttiioonn,, ssaannss ccoommppaarraaiissoonn ddee vvoottrree ppaarrtt.. UUnnee oobbsseerrvvaattiioonn ddéémmuunniiee ddee ttoouutteess ppeennssééeess ssttrriicctteemmeenntt oorriieennttéé àà ccee qquuii eesstt eett àà ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss eenn ccee mmoommeenntt pprréécciiss,, àà cceett iinnssttaanntt mmêêmmee.. LLaa ggeessttiioonn ddee vvooss ppeennssééeess ssee ccoonnccrrééttiissee ppaarr uunnee pprréésseennccee àà vvoouuss ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt.. «« LLaa rrééaalliissaattiioonn dduu mmaaiinntteennaanntt nn’’eexxiissttee qquuee ddaannss uunn ééttaatt ddee lliibbeerrttéé eett llaa lliibbeerrttéé nn’’eesstt ppaass llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ppeennssééee.. »» UUnnee ggeessttiioonn ddee vvooss ppeennssééeess ppaarr ll’’aabbsseennccee dd’’eelllleess vvoouuss aappppoorrtteerraa uunnee lliibbeerrttéé iinnttéérriieeuurree ttrrèèss ggrraannddee eett vvoouuss aappppoorrtteerraa uunnee ggrraannddee ssééccuurriittéé dd’’êêttrree ccee qquuee vvoouuss êêtteess pprrooffoonnddéémmeenntt.. DDiiffffiicciillee àà ccrrooiirree qquu’’uunnee ffoorrmmee ddee ggeessttiioonn bbéénnééffiiqquuee eesstt
 • 8. dd’’éélliimmiinneerr ssoonn ccoonntteennuu,, mmaaiiss ppoouurr êêttrree pprréésseenntt àà ssooii,, àà ccee qquuii eexxiissttee iill nn’’yy aa ppaass dd’’aauuttrree ggeessttiioonn qquuee cceellllee--llàà,, aabbsseennccee ddee ppeennssééeess.. «« VVooiirr ccee qquuii eesstt,, ddaannss ll’’hhiieerr,, eesstt llee mmaaiinntteennaanntt.. LLee mmaaiinntteennaanntt eesstt llee ssiilleennccee dduu ppaasssséé »» eett «« llee pprréésseenntt eesstt iiccii,, eett llaa cchhoossee qquuee ll’’oonn ppeennssee ttrroouuvveerr eesstt ddaannss llee ffuuttuurr »».. __ LL’’eexxeerrcciiccee dd’’oobbsseerrvvaattiioonn ppeeuutt ssee rrééaalliisseerr ppaarr ddiifffféérreennttss mmooyyeennss ccoommmmee uunn tteemmppss ddee ddéétteennttee ddee qquueellqquueess mmiinnuutteess,, qquueellqquueess rreessppiirraattiioonnss pprrooffoonnddeess oouu ppaarr uunnee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuii vvoouuss eennttoouurree oouu ppaarr uunnee pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee dduu vveenntt,, dduu ssoolleeiill aavveecc ll’’aabbsseennccee ttoottaallee ddee ppeennssééeess.. «« LL’’aaccttee ddee vviivvrree ccoommppllèètteemmeenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoommppoorrttee uunnee ggrraannddee iinntteennssiittéé,, eett ssaa bbeeaauuttéé eesstt uunnee rreellaattiioonn nnoonn sseeuulleemmeenntt aavveecc ll’’hhoommmmee,, mmaaiiss aavveecc llaa nnaattuurree.. »» TTeenntteerr dd’’aamméélliioorreerr ll’’aaccttuueell eenn ttrraavvaaiillllaanntt ssuurr llee ffuuttuurr,, ddee mmaanniièèrree àà ccrrééeerr ddeess ccoonnddiittiioonnss ggaaggnnaanntteess oouu àà éélliimmiinneerr ddeess ssiittuuaattiioonnss ssoouuffffrraanntteess,, ddeemmaannddeerraa ddeess eeffffoorrttss qquuii nnee ggaarraannttiirroonntt aabbssoolluummeenntt rriieenn.. PPoouurrqquuooii ?? PPaarrccee qquuee lleess éémmoottiioonnss,, lleess sseennttiimmeennttss,, lleess vviibbrraattiioonnss eenn nnoouuss,, nn’’eexxiisstteenntt qquuee ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt,, qquuee ddaannss ll’’iinnssttaanntt mmêêmmee ooùù iillss pprreennnneenntt ffoorrmmee eenn nnoouuss,, ddee llàà ll’’eexxpprreessssiioonn êêttrree ddaannss ll’’IIccii eett mmaaiinntteennaanntt.. CCiittaattiioonn ddee KKrriisshhnnaammuurrttii qquuii rréévvèèllee ttoouuttee llaa pphhiilloossoopphhiiee ddee vviivvrree aauu tteemmppss pprréésseenntt :: ««MMoouurriirr cc’’eesstt vviivvrree eett vviivvrree cc’’eesstt mmoouurriirr..»» RRiieenn,, aabbssoolluummeenntt rriieenn dd’’aauuttrree nn’’eexxiissttee qquuee ccee qquuii eesstt ddaannss ll’’IIccii eett mmaaiinntteennaanntt ooùù iill nn’’yy aa nnii pprrééooccccuuppaattiioonn,, nnii ssttrreessss,, nnii aannggooiissssee oouu ffaauusssseess jjooiieess,, nnii iilllluussiioonnss ppaarr rraappppoorrtt àà ccee qquuii nnoouuss eennttoouurree.. TToouutt ssee vviitt eett ssee ppaassssee ddaannss ll’’iinnssttaanntt pprréésseenntt àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee nnoouuss.. LLooii dd’’iinntteennttiioonn __ «« LL’’aassppiirraattiioonn vviieenntt àà ppaarrttiirr dd’’uunnee iinntteennttiioonn,, uunnee iinntteennttiioonn dd’’aamméélliioorraattiioonn,, dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt ppaarr uunnee aaccttiioonn qquuee vvoouuss sseenntteezz pprrooffoonnddéémmeenntt eenn vvoouuss.. DDee ppaarr mmeess rreecchheerrcchheess eett lleeccttuurreess,, jj’’eenn ccoonncclluuss qquuee llaa pplluuss ggrraannddee llooii,, ssiinnoonn llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee qquuii eesstt llaa bbaassee ddee ttoouuttee aassppiirraattiioonn àà ll’’aabboonnddaannccee eesstt llaa llooii dd’’iinntteennttiioonn bbiieenn ddaavvaannttaaggee qquu’’àà llaa lliimmiittaattiioonn ddee llaa llooii dd’’aattttrraaccttiioonn.. »» __ «« TToouutt ccee qquuee nnoouuss ssoommmmeess rrééssuullttee ddee nnooss ppeennssééee.. »» BBoouuddddhhaa ((553366 aavv.. JJ..cc..--448800 aavv JJ..CC..));; «« CCuullttiivvee llaa ppeennssééee jjuussttee llaa ppaarroollee jjuussttee,, ll’’aaccttiioonn jjuussttee.. »» BBoouuddddhhaa;; «« QQuu’’uunn hhoommmmee ppuuiissssee ssee cchhaannggeerr lluuii--mmêêmmee…… eett mmaaîîttrriisseerr ssaa pprroopprree ddeessttiinnééee eesstt llaa ccoonncclluussiioonn àà llaaqquueellllee ppaarrvviieenntt ttoouutt eesspprriitt qquuii eesstt pplleeiinneemmeenntt ccoonnsscciieenntt dduu ppoouuvvooiirr ddee ll’’iinntteennttiioonn.. »» CChhrriissttiiaann DD.. LLAARRSSOONN ((11886666--11995544));; LLee pprriixx ddee llaa ggrraannddeeuurr eesstt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee cchhaaccuunnee ddee nnooss ppeennssééeess.. WW.. CChhuurrcchhiillll;; «« LL’’hhoommmmee eesstt llee rreefflleett ddee sseess ppeennssééeess »»,, JJaammeess AAlllleenn;; «« VVoouuss êêtteess llee mmaaîîttrree ddee vvooss ppeennssééeess,, ll’’aarrttiissaann ddee vvoottrree ccaarraaccttèèrree,, ll’’aauutteeuurr eett ll’’iinniittiiaatteeuurr ddeess cciirrccoonnssttaanncceess,, ddee vvoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt eett ddee vvoottrree ddeessttiinn.. »» JJaammeess AAlllleenn;; «« LLaa llooii eesstt uunn mmiirrooiirr eett vvoouuss rreennvvooiiee eexxaacctteemmeenntt ccee ssuurr qquuooii vvoouuss ccoonncceennttrreezz vvooss ppeennssééeess.. »» «« LLaa ppeennssééee eesstt uunnee rrééaaccttiioonn »» JJIIDDDDUU KKrriisshhnnaammuurrttii;; «« LLaa vvéérriittaabbllee ppeerrcceeppttiioonn,, cc’’eesstt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ssaannss ll’’oommbbrree dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt ddee llaa ppeennssééee,, cc’’eesstt llee ssiilleennccee aabbssoolluu ddee llaa mméémmooiirree –– cceettttee mméémmooiirree qquuii nn’’eesstt aauuttrree qquuee llee tteemmppss eett llaa ppeennssééee.. »» JJIIDDDDUU KKrriisshhnnaammuurrttii «« LLoorrssqquuee vvoottrree iinntteennttiioonn sseerraa ccllaaiirree eett vvooss éénneerrggiieess sseerroonntt ccoonncceennttrrééeess,, llaa vviissiioonn ddee ccee qquuii eesstt ppoossssiibbllee ccoommmmeenncceerraa àà ssee mmaanniiffeesstteerr eenn vvoouuss.. »» RRiicckk JJaarrooww __ LLaa pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé eesstt eenn nnoouuss,, ccaarr llàà rrééssiiddee llaa vvrraaiiee vvéérriittéé.. «« LLaa vvéérriittéé nn’’eesstt ppaass eenn qquueellqquuee lliieeuu llooiinnttaaiinn,, eellllee eesstt ddaannss ll’’aaccttee ddee rreeggaarrddeerr ccee qquuii eesstt »» sseelloonn KKrriisshhnnaammuurrttii.. SSii nnoouuss ppaarrvveennoonnss àà êêttrree àà ll’’ééccoouuttee ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn nnoouuss eett dd’’yy rrééppoonnddrree eenn aalliiggnneemmeenntt aavveecc nnooss rreesssseennttiiss eett nnoonn nnooss ppeennssééeess,, nnoouuss ttrroouuvveerroonnss llaa vvrraaiiee ssééccuurriittéé __ LLeess ssiittuuaattiioonnss ééccoonnoommiiqquueess fflluuccttuueenntt ppéérriiooddiiqquueemmeenntt aammeennaanntt aavveecc eelllleess nnooss ddééssiilllluussiioonnss ddee ssééccuurriittéé ffiinnaanncciièèrree.. IIll nn’’yy aa rriieenn ddee pplluuss ppeerrmmaanneenntt ddaannss nnooss vviieess qquuee nnoottrree pprroopprree pprréésseennccee.. LLaa vvéérriittaabbllee ssééccuurriittéé eesstt ddoonncc rreelliiééee àà nnoouuss eett nnoonn aauuxx iinnssttiittuuttiioonnss ssoocciiaalleess,, rreelliiggiieeuusseess,, ffiinnaanncciièèrreess eett mmêêmmee ffaammiilliiaalleess __
 • 9. SSaavvooiirr êêttrree pprréésseenntt aauu mmoommeenntt pprréésseenntt,, êêttrree uunn ffiinn oobbsseerrvvaatteeuurr ddee ccee qquuii eesstt eett ccee qquuii ssee ppaassssee ddaannss ll’’iiccii eett mmaaiinntteennaanntt ffaavvoorriisseerraa nnoottrree ééppaannoouuiisssseemmeenntt,, nnoottrree sseennttiimmeenntt ddee bbiieenn-- êêttrree ddoonncc uunnee ffoorrmmee ddee rreecchheerrcchhee ddee ssééccuurriittéé uullttiimmee __ CCeettttee ccaappaacciittéé dd’’aaddaappttaattiioonn éémmaannee ddee nnoottrree ccaappaacciittéé àà êêttrree pprréésseenntt àà nnoouuss--mmêêmmeess,, àà ccee qquuii ssee ppaassssee eenn nnoouuss eenn cceett iinnssttaanntt pprréésseenntt.. ÊÊttrree ddaannss llee tteemmppss pprréésseenntt,, vviivvrree aauu tteemmppss pprréésseenntt eenn tteerrmmee ddee ccee qquuii eesstt eett ddee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn ssooii eesstt llaa pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss rreecchheerrcchheerr.. UUnnee ppaaiixx iinnttéérriieeuurree sseerraaiitt pplluuss aapppprroopprriiééee ccoommmmee tteerrmmee qquuee cceelluuii ddee llaa ssééccuurriittéé iinnttéérriieeuurree.. «« LLaa ttoottaallee ssééccuurriittéé eexxiissttee lloorrssqquuee ll’’oonn nn’’eesstt aabbssoolluummeenntt rriieenn,, cc’’eesstt--àà--ddiirree rriieenn qquuii nnee ssooiitt ccrrééee ppaarr llaa ppeennssééee.. »» __ DDaannss llee mmoonnddee ddee llaa ppeennssééee ppoossiittiivvee,, iill eesstt ccoouurraammmmeenntt mmeennttiioonnnnéé qquuee ll’’aaddvveerrssiittéé eesstt llee ssiiggnnee ddee ccrrooiissssaannccee,, ddee ddéévveellooppppeemmeennttss hheeuurreeuuxx àà vveenniirr ppoouurr cceeuuxx qquuii rrééuussssiisssseenntt àà ppaasssseerr àà ttrraavveerrss ll’’aaddvveerrssiittéé.. LLeess aaddvveerrssiittééss,, lleess pprroobbllèèmmeess oouu lleess ccrriisseess vvééccuuss ppaarr cchhaaccuunn ddee vvoouuss nnee ssoonntt eenn ffaaiitt qquuee llee mmoouuvveemmeenntt ddee llaa vviiee qquuii vvoouuss aappppeellllee àà vvoouuss--mmêêmmeess.. CCee mmoouuvveemmeenntt ddee llaa vviiee nn’’eesstt rriieenn dd’’aauuttrree qquuee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss àà ttrraavveerrss ddee ccee qquuii eesstt ddaannss uunn iinnssttaanntt pprréésseenntt eenn vvoouuss.. LL’’aammpplleeuurr ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt ccaauussééee ppaarr uunnee nnoottiioonn ddee tteemmppss eett ppaarr uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. PPuuiiss,, llaa ppeeuurr ss’’iinnssttaallllee eenn vvoouuss pprrooggrreessssiivveemmeenntt eenn ffoonnccttiioonn dduu tteemmppss àà rréégglleerr vvoottrree pprroobbllèèmmee,, vvoottrree ccrriissee.. CCoommmmee vvoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass éécchhaappppeerr aauuxx pprroobbllèèmmeess ddee vviiee,, ccaarr iillss ffoonntt ppaarrttii ddee vvoottrree éévvoolluuttiioonn dd’’êêttrree,, vvoouuss ddeevveezz rreeggaarrddeerr lleess ffaaiittss dduu pprroobbllèèmmee eenn rreettoouurrnnaanntt vveerrss vvoouuss--mmêêmmeess eett nnoonn vveerrss lleess aauuttrreess eett eennccoorree mmooiinnss vveerrss ll’’iimmppuuiissssaannccee oouu llaa rrééssiiggnnaattiioonn ffaaccee aauu ffaaiitt.. «« TToouutt hhoommmmee qquuii aa ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt pprriissoonnnniieerr dduu tteemmppss.. DDèèss qquuee vvoouuss ssoonnggeezz aauu pprroobbllèèmmee ddee tteemmppss,, vvoouuss vvoouuss ééllooiiggnneezz dduu ffaaiitt.. OOrr,, cc’’eesstt jjuusstteemmeenntt cceellaa llee pprroobbllèèmmee.. »» __ CC’’eesstt ppaarr uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ddeess rreesssseennttiiss eenn ssiilleennccee,, eenn aabbsseennccee ddee llaa ppeennssééee,, qquuee vvoouuss sseerreezz eenn mmeessuurree dd’’ééccoouutteerr llee mmeessssaaggee dduu pprroobbllèèmmee.. «« SSii ll’’oonn ddooiitt êêttrree lliibbrree ddee llaa ppeeuurr,, iill ffaauutt êêttrree lliibbrree dduu tteemmppss.. SS’’iill nn’’yy aavvaaiitt ppaass ddee tteemmppss,, iill nn’’yy aauurraaiitt ppaass ddee ppeeuurr.. »»__ LLaa lliibbeerrttéé ddee tteemmppss vvoouuss aammèènnee àà vvoouuss lliibbéérreerr dduu ppaasssséé eett dduu ffuuttuurr ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee rreeccoonnnnaaiissssaannccee dduu pprroobbllèèmmee eett ddee cceelluuii dd’’oobbsseerrvvaattiioonn dduu mmeessssaaggee.. CC’’eesstt dd’’éévviitteerr ddee vvoouuss rrééfféérreerr àà ccee qquuii aa ééttéé oouu ccee qquuii sseerraa.. CCaarr llaa ppeeuurr pprreenndd nnaaiissssaannccee dduu ppaasssséé oouu dduu ffuuttuurr eett eellllee ppeeuutt iinnssuufffflleerr eenn vvoouuss uunnee ggrraannddee iinnssééccuurriittéé.. KKrriisshhnnaammuurrttii rreellèèvvee ssoouuvveenntt ddaannss sseess ééccrriittss qquuee llaa ppeeuurr vviieenntt dduu ddééssiirr ddee ssééccuurriittéé oouu ddee ppeerrddrree llaa ddiittee ssééccuurriittéé qquuee vvoouuss ccrrooyyeezz aavvooiirr.. CCoommmmee iill nn’’yy aa rriieenn ddee ppeerrmmaanneenntt ddaannss llaa vviiee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee ssééccuurriittéé ppoossssiibbllee..__ KKrriisshhnnaammuurrttii aa ttoouujjoouurrss eeuu llee ssoouuccii,, ddaannss sseess eennsseeiiggnneemmeennttss,, ddee pprréésseenntteerr ddeess éélléémmeennttss ccoonnccrreettss ppoouurr vviivvrree ccee qquuii eesstt llee pplluuss iimmppoorrttaanntt àà sseess yyeeuuxx,, llee mmoommeenntt pprréésseenntt eett ttoouutt ccee qquu’’iill ccoonnttiieenntt..____ VViivveezz LLeess MMoommeennttss PPrréésseennttss__ LLee SSeeccrreett dduu BBoonnhheeuurr ««HHeeuurreeuuxx eesstt ll’’hhoommmmee qquuii ssaaiitt ffaaiirree ssiieenn llee mmoommeenntt pprréésseenntt eett qquuii ppeeuutt ssee ddiirree :: QQuuooii qquu’’iill aarrrriivvee ddeemmaaiinn,, jj’’aaii vvééccuu aauujjoouurrdd’’hhuuii»»((DDrryyddeenn)) **********
 • 10. SSii qquueellqquuee hhaabbiittaanntt dd’’uunnee aauuttrree ppllaannèèttee ppoouuvvaaiitt vveenniirr vviissiitteerr llaa nnôôttrree,, iill ppeennsseerraaiitt ssaannss ddoouuttee,, eenn ccoonnssiiddéérraanntt sseess hhaabbiittaannttss,, qquuee cceeuuxx--ccii ssoonntt ttoouuss eenn rroouuttee ppoouurr uunnee ddeessttiinnaattiioonn ééllooiiggnnééee,, eett qquuee ccee qquu’’iillss aappppeelllleenntt llaa vviiee nn’’eesstt qquu’’uunnee ccoouurrttee hhaallttee,, uunn ssééjjoouurr tteemmppoorraaiirree ddaannss lleeuurr pprroopprree ppaayyss.. NNoouuss ssoommmmeess ttrroopp pprrééooccccuuppééss ppaarr ll’’aavveenniirr__ CCee vviissiitteeuurr ttrroouuvveerraaiitt bbiieenn ppeeuu ddee ppeerrssoonnnneess ssaacchhaanntt vviivvrree ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt.. LLaa pplluuppaarrtt ddeess hhoommmmeess oonntt lleeuurrss rreeggaarrddss ffiixxééss ssuurr ll’’aavveenniirr,, eett ppeennsseenntt qquu’’iillss nn’’aauurroonntt vvrraaiimmeenntt llee tteemmppss ddee vviivvrree eett ddee jjoouuiirr ddee llaa vviiee qquuee lloorrssqquuee lleeuurrss aaffffaaiirreess sseerroonntt mmeeiilllleeuurreess,, lleeuurr ffoorrttuunnee ffaaiittee,, lloorrssqquu’’iillss aauurroonntt ppuu aaccqquuéérriirr cceerrttaaiinneess cchhoosseess qquu’’iillss ccoonnssiiddèèrreenntt ccoommmmee nnéécceessssaaiirreess àà lleeuurr bboonnhheeuurr,, oouu ssee ddéébbaarrrraasssseerr ddee ccee qquuii lleess ggêênnee,, eenn uunn mmoott,, lloorrssqquuee ttoouutt aauuttoouurr dd’’eeuuxx sseerraa hhaarrmmoonniieeuuxx eett ccoonnffoorrttaabbllee.. IIllss nnee ssaavveenntt jjoouuiirr ddee rriieenn aauujjoouurrdd’’hhuuii.. NNooss yyeeuuxx ssoonntt ssii oobbssttiinnéémmeenntt ffiixxééss ssuurr ll’’aavveenniirr,, ssuurr qquueellqquuee bbuutt llooiinnttaaiinn,, qquuee nnoouuss nnee ssaavvoonnss ppaass vvooiirr lleess bbeeaauuttééss eett lleess jjooiieess dduu mmoommeenntt pprréésseenntt.. NNoouuss vviivvoonnss ddaannss ll’’aatttteennttee ddee ccee qquuii vviieennddrraa pplluuss ttaarrdd,, eett nnoouuss ppeerrddoonnss aaiinnssii llaa ffaaccuullttéé ddee jjoouuiirr ddee ccee qquuee llaa vviiee nnoouuss ooffffrree aauujjoouurrdd’’hhuuii ddee bboonn eett ddee bbeeaauu.. NNoouuss vviivvoonnss ddeemmaaiinn,, ssaannss nnoouuss rreennddrree ccoommppttee qquu’’eenn rrééaalliittéé ddeemmaaiinn nnee vviieenntt jjaammaaiiss,, ppuuiissqquu’’iill eesstt ttoouujjoouurrss rreennvvooyyéé aauu lleennddeemmaaiinn.. NNoouuss rreesssseemmbblloonnss àà ddeess eennffaannttss ppoouurrssuuiivvaanntt uunn aarrcc--eenn cciieell.. SSii nnoouuss ppoouuvviioonnss ll’’aatttteeiinnddrree,, qquueell bboonnhheeuurr !! NNoouuss ppeerrddoonnss nnoottrree tteemmppss àà ccoonnssttrruuiirree ddeess cchhââtteeaauuxx eenn ll’’aaiirr ppoouurr ll’’aavveenniirr.. NNoouuss nnee ccrrooyyoonnss ppaass qquuee llee mmoommeenntt pprréésseenntt eesstt cceelluuii qquuii vvaauutt llaa ppeeiinnee dd’’êêttrree vvééccuu,, eett nnoouuss nnoouuss iimmaaggiinnoonnss qquuee cceelluuii qquuii vviieennddrraa aapprrèèss sseerraa mmeeiilllleeuurr.. AAuussssii llaa pplluuppaarrtt ddeess hhoommmmeess ssoonntt--iillss mmééccoonntteennttss,, nneerrvveeuuxx,, aaggiittééss eett mmaallhheeuurreeuuxx.. IIllss oonntt uunn rreeggaarrdd iinnqquuiieett,, qquuii sseemmbbllee ssccrruutteerr ll’’hhoorriizzoonn,, eett pprroouuvvee qquu’’iillss nnee vviivveenntt ppaass ddaannss llee pprréésseenntt.. AApppprreenneezz àà oouubblliieerr llee ppaasssséé__ BBeeaauuccoouupp ddee ppeerrssoonnnneess ss’’aattttaarrddeenntt ddaannss llee ppaasssséé,, eett rreeggrreetttteenntt lleess ooccccaassiioonnss ppeerrdduueess eett lleess cchhaanncceess qquu’’eelllleess oonntt llaaiisssséé éécchhaappppeerr ;; eenn llee ffaaiissaanntt,, eelllleess nnéégglliiggeenntt llee mmoommeenntt pprréésseenntt,, qquuii lleeuurr sseemmbbllee ddee ppeeuu ddee vvaalleeuurr ;; eelllleess nn’’eenn ffeerroonntt ccaass qquuee lloorrssqquu’’iill aauurraa ppaasssséé.. IIll eesstt ééttoonnnnaanntt ddee ccoonnssttaatteerr qquueelllleess ffoorrcceess nnoouuss ppeerrddoonnss àà rreeggrreetttteerr llee ppaasssséé,, eett ccoommmmee nnoouuss ccoommpprreennoonnss bbiieenn ccee qquuee nnoouuss aauurriioonnss ppuu ffaaiirree,, lloorrssqquu’’iill eesstt ttrroopp ttaarrdd.. OOhh !! CCoommmmee nnoouuss aaggiirriioonnss aauuttrreemmeenntt ssii cceess ooccccaassiioonnss nnoouuss ééttaaiieenntt rreenndduueess !! LLee bboonnhheeuurr nnee ddééppeenndd ppaass ddeess cciirrccoonnssttaanncceess__ DDaannss uunnee ssééaannccee dd’’uunn CCoonnggrrèèss dd’’aaggrriiccuullttuurree,, oonn ddeemmaannddaaiitt uunn jjoouurr,, àà uunn vviieeuuxx ffeerrmmiieerr,, ssoonn ooppiinniioonn ssuurr llaa qquuaalliittéé dduu tteerrrraaiinn nnéécceessssaaiirree ppoouurr ffaaiirree pprroossppéérreerr uunnee cceerrttaaiinnee eessppèèccee ddee ffrruuiitt.. ““CCeellaa nn’’aa ppaass ggrraannddee iimmppoorrttaannccee,, rrééppoonnddiitt llee vviieeiillllaarrdd ;; llaa qquuaalliittéé ddee ll’’hhoommmmee qquuii ccuullttiivvee llee tteerrrraaiinn aa pplluuss ddee vvaalleeuurr qquuee cceellllee dduu tteerrrraaiinn lluuii--mmêêmmee..”” CC’’eesstt aaiinnssii qquu’’uunn ffeerrmmiieerr iinntteelllliiggeenntt,, ttrraavvaaiilllleeuurr eett hhaabbiillee,, ffaaiitt sseess aaffffaaiirreess aavveecc uunn tteerrrraaiinn ppaauuvvrree eett ssttéérriillee,, ttaannddiiss qquuee cceelluuii qquuii nnee ppoossssèèddee ppaass cceess qquuaalliittééss ss’’aappppaauuvvrriitt,, mmêêmmee ssuurr llee ssooll llee pplluuss rriicchhee.. LLee bboonnhheeuurr nnee ddééppeenndd ppaass aauuttaanntt ddeess cciirrccoonnssttaanncceess eexxttéérriieeuurreess qquuee ddee nnoottrree ééttaatt dd’’eesspprriitt.. IIll nn’’eesstt ppaass ddiiffffiicciillee ddee ttrroouuvveerr llee bboonnhheeuurr ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss iiddééaalleess ;; ttoouutt llee mmoonnddee eenn eesstt ccaappaabbllee.. MMaaiiss cceelluuii--llàà sseeuull qquuii eesstt bbiieenn ééqquuiilliibbrréé,, eett ssaaiitt ssee ddoommiinneerr,, llee ffaaiitt ssuurrggiirr ddeess ccoonnddiittiioonnss lleess pplluuss ddééssaavvaannttaaggeeuusseess.. ““LLee ppaarraaddiiss eesstt iiccii eett nnuullllee ppaarrtt aaiilllleeuurrss ;; vvoouuss ddeevveezz aavvooiirr llee bboonnhheeuurr eenn vvoouuss--mmêêmmee,, oouu vvoouuss nnee llee ttrroouuvveerreezz jjaammaaiiss..”” LLee mmaallhheeuurr eesstt qquuee nnoouuss aatttteennddoonnss ttrroopp dd’’éévvéénneemmeennttss eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess ;; nnoouuss oouubblliioonnss aaiinnssii ddee rreeggaarrddeerr lleess fflleeuurrss qquuii ssee ttrroouuvveenntt ssuurr llee cchheemmiinn ddee llaa vviiee,, eett qquuii nnoouuss ooffffrreenntt ppoouurrttaanntt lleeuurr bbeeaauuttéé,, lleeuurr ppaarrffuumm eett uunnee ppuurree jjoouuiissssaannccee.. OObbsseerrvveezz lleess aabbeeiilllleess__ __ __ BBeeaauuccoouupp ddee ppeerrssoonnnneess,, qquuii eessssaayyeenntt cceeppeennddaanntt ddee ssee ddéévveellooppppeerr ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess,, oonntt ddee llaa ppeeiinnee àà vvooiirr ccoommmmeenntt eelllleess ppoouurrrraaiieenntt ttrroouuvveerr llee bboonnhheeuurr ddaannss lleeuurr vviiee hhuummbbllee eett mmoonnoottoonnee,, ddaannss llaa vvooccaattiioonn qquu’’eelllleess oonntt cchhooiissiiee ppaarr nnéécceessssiittéé oouu ppoouurr ffaaiirree vviivvrree cceeuuxx qquuii ddééppeennddeenntt dd’’eelllleess..
 • 11. CCeess ppeerrssoonnnneess ffeerraaiieenntt bbiieenn dd’’ééttuuddiieerr llaa vviiee ddeess aabbeeiilllleess,, qquuii,, àà cchhaaqquuee mmiinnuuttee ddee llaa bbeellllee ssaaiissoonn,, ssaavveenntt ttrroouuvveerr ccee qquuii lleeuurr eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr ffaaiirree lleeuurr mmiieell,, ddaannss ddeess mmaauuvvaaiisseess hheerrbbeess,, ddaannss ddeess fflleeuurrss vvéénnéénneeuusseess,, ddaannss ccee qquuii sseemmbblleerraaiitt iimmppoossssiibbllee ddee lleeuurr ffoouurrnniirr uunnee nnoouurrrriittuurree ssaaiinnee.. SSii nnoouuss ppaarrvveennoonnss àà êêttrree hheeuurreeuuxx,, ccee sseerraa ppaarrccee qquuee nnoouuss aauurroonnss ssuu ttiirreerr nnoottrree bboonnhheeuurr ddee nnoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt,, mmaallggrréé sseess vveexxaattiioonnss,, sseess ssoouucciiss eett sseess ccoonnddiittiioonnss ddééffaavvoorraabblleess.. CCeelluuii qquuii nn’’aapppprreenndd ppaass,, àà mmeessuurree qquu’’iill aavvaannccee,, àà ttrroouuvveerr ssoonn bboonnhheeuurr ddaannss ssoonn ttrraavvaaiill ddee cchhaaqquuee jjoouurr,, aavveecc ttoouutteess sseess éépprreeuuvveess,, sseess ddiiffffiiccuullttééss,, sseess ddééssaappppooiinntteemmeennttss,, nn’’aa ppaass ssuu ddééccoouuvvrriirr llee ggrraanndd sseeccrreett ddee llaa vviiee.. CC’’eesstt ddaannss llee ccyyccllee ddeess ddeevvooiirrss jjoouurrnnaalliieerrss,, ddaannss lleess lluutttteess eett lleess ddiiffffiiccuullttééss ddee llaa vviiee,, ddaannss lleess ffrrootttteemmeennttss aavveecc lleess aauuttrreess,, ddaannss llaa mmêêllééee qquuoottiiddiieennnnee aavveecc llee mmoonnddee aaggiittéé,, bbrruuyyaanntt,, iinnttéérreesssséé,, qquuee nnoouuss ddeevvoonnss bbuuttiinneerr llee mmiieell ddee llaa vviiee,, ttoouutt ccoommmmee lleess aabbeeiilllleess ssaavveenntt ttiirreerr llee ssuucc ddee ttoouutteess lleess eessppèècceess ddee ppllaanntteess.. CChhaaqquuee cchhoossee aa ssaa vvaalleeuurr__ __ __ LLee mmoonnddee eennttiieerr rreennffeerrmmee ddeess mmiinneess ddee jjooiieess iinneexxppllooiittééeess.. PPaarrttoouutt ooùù nnoouuss aalllloonnss,, nnoouuss rreennccoonnttrroonnss llee mmiinneerraaii dduu bboonnhheeuurr ;; aapppprreennoonnss àà ll’’eexxttrraaiirree.. ““CChhaaqquuee cchhoossee aa ssaa vvaalleeuurr,, ssii sseeuulleemmeenntt nnoouuss ssaavvoonnss llaa ddééccoouuvvrriirr.. LLaa mmooiittiiéé ddeess jjooiieess ddee llaa vviiee ssee ttrroouuvvee ddaannss lleess ppeettiitteess cchhoosseess,, ccuueeiilllliieess aauu ppaassssaaggee..”” RRééaalliisseezz--vvoouuss ppaarrffooiiss qquuee vvoouuss vviivveezz aaccttuueelllleemmeenntt llaa vviiee qquuii vvoouuss sseemmbbllaaiitt ssii pplleeiinnee ddee pprroommeesssseess ddaannss vvoottrree eennffaannccee eett vvoottrree aaddoolleesscceennccee ?? RReettrroouuvveezz vvoouuss,, ddaannss lleess jjoouurrss eett lleess sseemmaaiinneess qquuii ss’’eennffuuiieenntt,, lleess rraaddiieeuuxx rrêêvveess dd’’aavveenniirr,, qquuii eenncchhaannttaaiieenntt vvoottrree iimmaaggiinnaattiioonn jjuuvvéénniillee ccoommmmee llee mmiirraaggee dduu ddéésseerrtt cchhaarrmmee llee vvooyyaaggeeuurr ffaattiigguuéé ?? VVoouuss aarrrrêêtteezz--vvoouuss qquueellqquueeffooiiss,, ppoouurr ccoonnssiiddéérreerr qquuee llee tteemmppss qquuee vvoouuss eessssaayyeezz ddee ttuueerr mmaaiinntteennaanntt eesstt cceelluuii aapprrèèss lleeqquueell vvoouuss aavveezz ssii aarrddeemmmmeenntt ssoouuppiirréé,, eett qquuii vvoouuss sseemmbbllaaiitt aalloorrss ssii pprréécciieeuuxx ;; qquuee lleess mmoommeennttss qquuii vvoouuss ppèèsseenntt ssii lloouurrddeemmeenntt ssoonntt cceeuuxx qquuee vvoouuss ééttiieezz ddéécciiddéé àà nnee ppaass llaaiisssseerr éécchhaappppeerr aavvaanntt qquu’’iillss vvoouuss aaiieenntt ddoonnnnéé ttoouutt ccee qquu’’iillss rreennffeerrmmaaiieenntt ?? PPoouurrqquuooii ccee qquuii vvoouuss sseemmbbllaaiitt uunn ppaarraaddiiss,, qquuaanndd vvoouuss llee rreeggaarrddiieezz àà ttrraavveerrss lleess lluunneetttteess ddee llaa jjeeuunneessssee,, vvoouuss sseemmbbllee--tt--iill mmaaiinntteennaanntt uunn ddéésseerrtt aarriiddee ?? PPaarrccee qquuee vvoottrree vviissiioonn eesstt ddééffeeccttuueeuussee.. VVoouuss ccoonnssiiddéérreezz vvoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt dd’’uunn ffaauuxx ppooiinntt ddee vvuuee.. VVoouuss êêtteess ddééssaappppooiinnttéé,, mmééccoonntteenntt eett mmaallhheeuurreeuuxx,, ppaarrccee qquuee vvoouuss ddééppeennsseezz eenn vvaaiinnss rreeggrreettss llee tteemmppss qquuii,, bbiieenn eemmppllooyyéé,, ccoonnvveerrttiirraaiitt ccee qquuii vvoouuss sseemmbbllee uunn ddéésseerrtt aarriiddee eenn uunn ppaarraaddiiss sseemmbbllaabbllee àà cceelluuii qquuee vvoouuss rrêêvviieezz ddaannss vvoottrree jjeeuunnee ââggee.. LLee bboonnhheeuurr eesstt iiccii eett mmaaiinntteennaanntt !! __ __ __ ““OOuuii,, iiccii,, ddaannss llee mmoommeenntt aaccttuueell,, ssii mmiisséérraabbllee,, ssii mméépprriissaabbllee,, iiccii eett nnuullllee ppaarrtt aaiilllleeuurrss,, ssee ttrroouuvvee llaa rrééaalliissaattiioonn ddee ttoonn iiddééaall.. FFaaiiss -- ll’’eenn ssuurrggiirr ;; ttrraavvaaiillllee,, ccrrooiiss,, vviiss,, eett ssooiiss lliibbrree.. LL’’iiddééaall eesstt eenn ttooii--mmêêmmee,, lleess oobbssttaacclleess àà ssaa rrééaalliissaattiioonn ssoonntt aauussssii eenn ttooii--mmêêmmee ;; tteess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee nnee ssoonntt qquuee llaa mmaattiièèrree dd’’ooùù ttuu ddooiiss ffaaiirree ssuurrggiirr ttoonn iiddééaall.. ”” ““PPeeuu iimmppoorrttee qquuee cceettttee mmaattiièèrree ssooiitt ffiinnee oouu ggrroossssiièèrree,, ssii llaa ffoorrmmee qquuee ttuu lluuii ddoonnnneerraass eesstt hhéérrooïïqquuee,, ppooééttiiqquuee !! OOhh !! TTooii qquuii ttee sseennss lliiggoottéé ppaarr llee mmoommeenntt pprréésseenntt,, eett qquuii rrééccllaammeess aavveecc aammeerrttuummee aauuxx ddiieeuuxx uunn rrooyyaauummee ooùù ttuu ppoouurrrraaiiss rrééggnneerr,, aapppprreennddss cceettttee vvéérriittéé :: ccee qquuee ttuu cchheerrcchheess eesstt ddééjjàà pprrèèss ddee ttooii,, iiccii eett nnuullllee ppaarrtt aaiilllleeuurrss,, ssii sseeuulleemmeenntt ttuu ppeeuuxx tt’’eenn rreennddrree ccoommppttee !!”” VVoouuss vvoouuss iimmaaggiinneezz qquuee lloorrssqquuee vvoouuss aatttteeiinnddrreezz llee ppaayyss ffeerrttiillee ddee ll’’aavveenniirr,, lleess ffrruuiittss ttoommbbeerroonntt mmûûrrss ddaannss vvoottrree ggiirroonn,, ssaannss qquuee vvoouuss aayyeezz eennsseemmeennccéé oouu aarrrroosséé llee ssooll.. VVoouuss rrêêvveezz ddee mmooiissssoonnnneerr ooùù vvoouuss nn’’aavveezz ppaass sseemméé.. VVoouuss rreeggaarrddeezz ttoouujjoouurrss àà ll’’aavveenniirr,, ppoouurrssuuiivvaanntt uunn mmiirraaggee.. VVoouuss vvoouuss éévveeiilllleerreezz uunn jjoouurr,, eett vvoouuss ddééccoouuvvrriirreezz,, ppeeuutt--êêttrree ttrroopp ttaarrdd,, qquu’’iill nn’’yy aa rriieenn àà rrééccoolltteerr ddaannss ll’’ââggee mmûûrr,, ppoouurr cceelluuii qquuii nn’’aa ppaass sseemméé ddaannss ssaa jjeeuunneessssee.. NNoouuss nnee ppoouuvvoonnss ppaass aaffffrraanncchhiirr nnoottrree vviiee dduu tteemmppss..
 • 12. PPoouurrqquuooii ssoommmmeess--nnoouuss ssii iinnssoouucciiaannttss,, ssii pprroommppttss àà ppeerrddrree dduu tteemmppss,, ttoouutt ssppéécciiaalleemmeenntt ddaannss llaa jjeeuunneessssee,, aalloorrss qquuee nnoouuss tteennoonnss cceeppeennddaanntt ttaanntt àà llaa vviiee ?? EEnn ggaassppiillllaanntt llee tteemmppss,, dduu mmêêmmee ccoouupp nnoouuss ppeerrddoonnss nnoottrree vviiee ;; eenn ll’’eemmppllooyyaanntt bbiieenn,, nnoouuss eennrriicchhiissssoonnss nnoottrree eexxiisstteennccee.. CCoommbbiieenn ppeeuu ddee ppeerrssoonnnneess ssaavveenntt vvooiirr llee rraappppoorrtt qquuii eexxiissttee eennttrree llee tteemmppss eett llaa vviiee !! OOnn ccrrooiitt ppoouuvvooiirr ggaassppiilllleerr llee tteemmppss eenn ttoouutteess eessppèècceess ddee ffoolliieess eett ddee ddiissssiippaattiioonnss,, ssaannss nnuuiirree àà llaa vviiee ;; mmaaiiss lleess 22 ssoonntt iinnssééppaarraabblleess.. SSoouuvveenneezz--vvoouuss qquuee,, lloorrssqquuee vvoouuss nnéégglliiggeezz uunnee hheeuurree oouu uunnee ssooiirrééee,, oouu,, ccee qquuii eesstt ppiirree eennccoorree,, lloorrssqquuee vvoouuss lleess ddééppeennsseezz ddaannss ddeess ppllaaiissiirrss qquuii ddéémmoorraalliisseenntt,, aaffffaaiibblliisssseenntt llee ccaarraaccttèèrree eett ccrrééeenntt ddeess hhaabbiittuuddeess vviicciieeuusseess,, vvoouuss ddééttrruuiisseezz uunnee ppoorrttiioonn ddee vvoottrree vviiee.. LLoorrssqquuee vvoouuss aauurreezz aatttteeiinntt llaa vviieeiilllleessssee,, vvoouuss rreeggrreetttteerreezz aammèèrreemmeenntt llee tteemmppss pprréécciieeuuxx qquuee vvoouuss aauurreezz aaiinnssii ggaassppiilllléé.. CChhaaqquuee jjoouurr eesstt llee ddéébbuutt dd’’uunnee nnoouuvveellllee vviiee __ __ __ IIll nn’’yy aa qquu’’uunnee mmaanniièèrree ddee vviivvrree rrééeelllleemmeenntt :: cc’’eesstt ddee ccoommmmeenncceerr cchhaaqquuee jjoouurrnnééee aavveecc llaa ffeerrmmee rrééssoolluuttiioonn dd’’eenn ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ppoossssiibbllee,, ddee nnee rriieenn nnéégglliiggeerr ddee ccee qquuii ppeeuutt llaa rreennddrree bboonnnnee eett ffrruuccttuueeuussee.. PPeeuu iimmppoorrttee ccee qquuii aarrrriivveerraa oouu nn’’aarrrriivveerraa ppaass,, ssooyyeezz rrééssoolluu àà rreettiirreerr ddee cchhaaccuunnee ddeess eexxppéérriieenncceess ddee llaa jjoouurrnnééee qquueellqquuee cchhoossee ddee bboonn,, qquueellqquuee cchhoossee qquuii vvoouuss rreennddrraa pplluuss ssaaggee,, eett vvoouuss eennsseeiiggnneerraa àà ccoommmmeettttrree mmooiinnss dd’’eerrrreeuurrss llee lleennddeemmaaiinn.. DDiitteess--vvoouuss :: ““AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, jjee ccoommmmeennccee uunnee nnoouuvveellllee vviiee.. JJ’’oouubblliieerraaii ttoouutt ccee qquuii,, ddaannss llee ppaasssséé,, mm’’aa ccaauusséé ddee llaa ppeeiinnee,, dduu cchhaaggrriinn oouu ddee llaa hhoonnttee..”” JJ’’aaii ccoonnnnuu uunnee mmèèrree qquuii,, lloorrssqquuee llaa mmoorrtt lluuii eeuutt eennlleevvéé sseess eennffaannttss,, ssoonn mmaarrii eett pprreessqquuee ttoouuttee ssaa ffaammiillllee,, ddeemmaannddaaiitt cchhaaqquuee jjoouurr qquuee llaa mmoorrtt vvîînntt llaa ddéélliivvrreerr ddee sseess aaffffrreeuusseess ssoouuffffrraanncceess.. MMaaiiss aauu bboouutt ddee qquueellqquueess aannnnééeess,, oonn llaa vviitt ddee nnoouuvveeaauu sseerreeiinnee eett hheeuurreeuussee ;; eellllee ss’’ééttaaiitt ccoonnssoollééee eenn aaiiddaanntt lleess aauuttrreess.. LLee mmoonnddee nnee lluuii sseemmbbllaaiitt pplluuss ssii nnooiirr,, eett llaa vviiee nn’’ééttaaiitt pplluuss ppoouurr eellllee uunnee ccrruueellllee éénniiggmmee.. TTrroopp ddee ggeennss aavvaaiieenntt bbeessooiinn dd’’êêttrree aaiiddééss eett eennccoouurraaggééss.. LLaa nnaattuurree eesstt mmiisséérriiccoorrddiieeuussee eennvveerrss nnoouuss.. EEllllee eesstt uunn bboonn ddoocctteeuurr ;; eellllee mmeett llee ““bbaauummee ddee GGaallaaaadd”” ssuurr nnooss bblleessssuurreess,, eett gguuéérriitt nnooss mmaallaaddiieess mmeennttaalleess dd’’uunnee ffaaççoonn mmeerrvveeiilllleeuussee.. SSii llaa nnaattuurree nn’’aavvaaiitt ppaass ccee ppoouuvvooiirr gguuéérriisssseeuurr,, llee mmoonnddee aauurraaiitt uunn aassppeecctt lluugguubbrree,, ccaarr bbiieenn ppeeuu dd’’eennttrree nnoouuss,, nn’’oonntt ppaass ccoonnnnuu lleess ssoouuffffrraanncceess ccaauussééeess ppaarr llaa mmoorrtt dd’’êêttrreess aaiimmééss.. VViivveezz ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt __ __ __ PPrreenneezz,, cchhaaqquuee mmaattiinn,, llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ddee ccee jjoouurr--llàà,, nnoonn ppaass ddee qquueellqquuee aauuttrree jjoouurr aalloorrss qquuee vvoouuss vvoouuss ppoorrtteerreezz mmiieeuuxx,, qquuee vvoouuss aauurreezz uunnee ffaammiillllee,, oouu qquuee vvooss eennffaannttss sseerroonntt éélleevvééss,, oouu qquuee vvoouuss aauurreezz ssuurrmmoonnttéé ttoouutteess vvooss ddiiffffiiccuullttééss.. VVoouuss nnee lleess ssuurrmmoonntteerreezz jjaammaaiiss ttoouutteess.. VVoouuss nnee ppoouurrrreezz jjaammaaiiss éélliimmiinneerr ttoouutteess lleess cchhoosseess qquuii vvoouuss eennnnuuiieenntt,, vvoouuss ttrroouubblleenntt,, eett ccrrééeenntt ddeess ffrrootttteemmeennttss ddaannss vvoottrree vviiee.. VVoouuss nnee sseerreezz jjaammaaiiss ddéébbaarrrraasssséé ddee ttoouuss lleess ppeettiittss eennnneemmiiss ddee vvoottrree bboonnhheeuurr,, ddeess 11000011 ddééssaaggrréémmeennttss ddee ll’’eexxiisstteennccee,, mmaaiiss vvoouuss ppoouurrrreezz ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ddeess cchhoosseess tteelllleess qquu’’eelllleess ssoonntt.. CCee qquuii ffaaiitt qquuee nnooss vviieess ssoonntt ssii mmeessqquuiinneess eett ssii ppeeuu pprroodduuccttiivveess,, cc’’eesstt qquuee nnoouuss nnee vviivvoonnss ppaass ddaannss llee mmoommeenntt pprréésseenntt ;; nnoouuss nnee ccoonncceennttrroonnss ppaass nnooss éénneerrggiieess,, nnooss aammbbiittiioonnss,, nnoottrree aatttteennttiioonn,, nnoottrree eenntthhoouussiiaassmmee ssuurr llee mmoommeenntt aaccttuueell.. SSooyyeezz ffeerrmmeemmeenntt rrééssoolluu àà jjoouuiirr dduu jjoouurr dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, eett nnee ppeerrmmeetttteezz ppaass aauuxx ssoouucciiss eett aauuxx aapppprrééhheennssiioonnss dduu lleennddeemmaaiinn ddee vveenniirr vvoouuss ddéérroobbeerr ccee qquuii vvoouuss aappppaarrttiieenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii :: vvoottrree ddrrooiitt iinnaalliiéénnaabbllee eesstt dd’’êêttrree hheeuurreeuuxx aauujjoouurrdd’’hhuuii.. AAyyeezz uunn ddiiaalloogguuee iinnttiimmee aavveecc vvoouuss--mmêêmmee cchhaaqquuee mmaattiinn,, eett ddiitteess--vvoouuss :: ““PPeeuu iimmppoorrttee ccee qquuii mm’’aarrrriivveerraa oouu nnee mm’’aarrrriivveerraa ppaass aauujjoouurrdd’’hhuuii,, iill yy aa uunnee cchhoossee ddoonntt jjee ssuuiiss ssûûrr :: cc’’eesstt qquuee jjee vveeuuxx ttiirreerr llee mmeeiilllleeuurr ppaarrttii ddee cceettttee jjoouurrnnééee.. JJee nnee ppeerrmmeettttrraaii ppaass qquuee qquuooii qquuee ccee ssooiitt vviieennnnee mmee ddéérroobbeerr mmoonn bboonnhheeuurr ;; jj’’aaii llee ddrrooiitt ddee vviivvrree vvrraaiimmeenntt ppeennddaanntt cceettttee jjoouurrnnééee,, eett nnoonn ppaass sseeuulleemmeenntt dd’’eexxiisstteerr..””
 • 13. ““PPeeuu mm’’iimmppoorrttee ccee qquuii ssuurrvviieennddrraa,, jjee nnee ppeerrmmeettttrraaii ppaass aauuxx eennnnuuiiss,, aauuxx ddiiffffiiccuullttééss qquuii ppoouurrrroonntt eennttrraavveerr mmoonn cchheemmiinn,, ddee mmee pprriivveerr ddee mmaa ppaaiixx eett ddee mmoonn rreeppooss dd’’eesspprriitt.. QQuuooii qquu’’iill aarrrriivvee,, jjee nnee vveeuuxx ppaass êêttrree mmaallhheeuurreeuuxx aauujjoouurrdd’’hhuuii.. JJee vveeuuxx vviivvrree eett jjoouuiirr ccoommppllèètteemmeenntt ddee ccee jjoouurr..”” ““JJee nnee ppeerrmmeettttrraaii ppaass aauuxx eennnneemmiiss ddee mmoonn bboonnhheeuurr ddee vveenniirr llee tteerrnniirr.. AAuuccuunn ddeess mmaallhheeuurrss dduu ppaasssséé,, rriieenn ddee ccee qquuii mm’’eesstt aarrrriivvéé ddee ddééssaaggrrééaabbllee oouu ddee ttrraaggiiqquuee nnee ppéénnééttrreerraa ddaannss mmoonn eesspprriitt.. SSeeuulleess,, lleess bboonnnneess ppeennssééeess,, llaa jjooiiee,, lleess aammiiss ddee mmoonn bboonnhheeuurr,, ddee mmaa ppaaiixx,, ddee mmoonn ssuuccccèèss,, ppoouurrrroonntt ttrroouuvveerr aaccccèèss ddaannss mmoonn ââmmee aauujjoouurrdd’’hhuuii..”” ““JJee ddééttrruuiirraaii lleess vviillaaiinnss ttaabblleeaauuxx qquuee lleess eennnneemmiiss ddee mmoonn bboonnhheeuurr oonntt ssuussppeenndduuss aauuxx mmuurraaiilllleess ddee mmoonn eesspprriitt,, eett jjee lleess rreemmppllaacceerraaii ppaarr ddeess ppeeiinnttuurreess ddee cchhoosseess qquuii eennccoouurraaggeenntt,, qquuii rrééjjoouuiisssseenntt,, eett qquuii aauuggmmeenntteenntt ll’’éénneerrggiiee.. TToouutt ccee qquuii mm’’aa eennttrraavvéé eett mm’’aa rreenndduu mmaallhheeuurreeuuxx sseerraa eexxcclluu.. EEtt qquuaanndd llee ssooiirr vviieennddrraa,, jjee ppoouurrrraaii ddiirree :: JJ’’aaii vvééccuu aauujjoouurrdd’’hhuuii..”” CCeettttee oorriieennttaattiioonn nnoouuvveellllee,, ooppttiimmiissttee,, rreennoouuvveellééee cchhaaqquuee mmaattiinn,, cchhaannggeerraa rraappiiddeemmeenntt nnoottrree mmaanniièèrree ddee ccoonncceevvooiirr llaa vviiee eett aaccccrrooîîttrraa bbeeaauuccoouupp nnoottrree éénneerrggiiee.. IIll ss’’aaggiitt ddee mmaaîîttrriisseerr nnoottrree cceerrvveeaauu,, ddee ffoorrmmeerr ddee nnoouuvveelllleess aassssoocciiaattiioonnss ddee ppeennssééeess,, ppoouurr pprrééppaarreerr aaiinnssii llaa vvooiiee àà uunnee nnoouuvveellllee ccoonncceeppttiioonn dduu bboonnhheeuurr.. OOuubblliieezz lleess eerrrreeuurrss dduu ppaasssséé __ __ __ PPoouurrqquuooii nnoouuss rreennddrriioonnss--nnoouuss mmiisséérraabblleess eenn vviivvaanntt ddaannss llee ppaasssséé,, eenn nnoouuss aattttaarrddaanntt àà ccoonnssiiddéérreerr nnooss eerrrreeuurrss,, àà rreeggrreetttteerr lleess ooccccaassiioonnss ppeerrdduueess,, oouu àà ccoommpptteerr nnooss mmaallhheeuurrss ?? JJee nn’’aaii jjaammaaiiss vvuu ppeerrssoonnnnee aaccccoommpplliirr qquueellqquuee cchhoossee dd’’uuttiillee oouu ddee bboonn eenn ssee llaammeennttaanntt ssuurr ssooii-- mmêêmmee,, eenn ssee ccoonnddaammnnaanntt ppoouurr sseess ffaauutteess oouu sseess eerrrreeuurrss,, oouu eenn ddéépplloorraanntt lleess éévvéénneemmeennttss dduu ppaasssséé.. VVoouuss aavveezz bbeessooiinn ddee ttoouutteess vvooss ffoorrcceess ppoouurr rreennddrree vvoottrree vviiee bbeellllee eett uuttiillee,, eett vvoouuss nnee ppoouuvveezz cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass ccoonncceennttrreerr vvoottrree ppeennssééee ssuurr llee mmoommeenntt pprréésseenntt,, nnii aaggiirr aavveecc cceettttee éénneerrggiiee qquuii aaccccoommpplliitt ddee ggrraannddeess cchhoosseess,, ssii vvoouuss vviivveezz ddaannss llee ppaasssséé.. CChhaaqquuee ppaarrcceellllee ddee ffoorrccee qquuee vvoouuss ddééppeennsseezz ppoouurr ddeess cchhoosseess qquuii nnee ppeeuuvveenntt êêttrree cchhaannggééeess eesstt ddee llaa ffoorrccee ggaassppiillllééee eenn vvaaiinn,, eett qquuii vvoouuss mmaannqquueerraa ppoouurr aatttteeiinnddrree uunn nnoobbllee bbuutt.. PPeeuu iimmppoorrttee ccee qquu’’aa ééttéé llee ppaasssséé,, iill ddooiitt êêttrree oouubblliiéé.. RReeppoouusssseezz ddoonncc ttoouutteess cceess ppeennssééeess ssoommbbrreess,, mmeennaaççaanntteess,, ddéépprriimmaanntteess.. EElllleess nnee ffoonntt qquuee vvoouuss ddééccoouurraaggeerr,, eett vvoouuss eemmppêêcchheenntt dd’’êêttrree aaccttiiff ddaannss llee pprréésseenntt.. CChhaasssseezz ddee vvoottrree mméémmooiirree vvooss eerrrreeuurrss ddee jjuuggeemmeenntt ;; oouubblliieezz vvooss eexxppéérriieenncceess mmaalleennccoonnttrreeuusseess,, qquueellqquuee dduurreess qquu’’eelllleess ppuuiisssseenntt aavvooiirr ééttéé.. RReeppoouusssseezz llaa tteennttaattiioonn ddee vvoouuss aappppeessaannttiirr ssuurr vvooss ffaauutteess,, eett pprreenneezz llaa rrééssoolluuttiioonn ddee ffaaiirree mmiieeuuxx àà ll’’aavveenniirr.. RRiieenn nn’’eesstt pplluuss ffoouu,, pplluuss ssttuuppiiddee qquuee ddee rreessssuusscciitteerr llee ssqquueelleettttee dduu ppaasssséé,, lleess ttrriisstteess iimmaaggeess,, lleess aaccttiioonnss hhoonntteeuusseess,, lleess eexxppéérriieenncceess nnééffaasstteess dd’’hhiieerr,, ppoouurr ggââtteerr llee ttrraavvaaiill dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii.. BBeeaauuccoouupp ddee ppeerrssoonnnneess qquuii nn’’oonntt eeuu qquuee ddee ll’’iinnssuuccccèèss jjuussqquu’’àà mmaaiinntteennaanntt,, ppoouurrrraaiieenntt ffaaiirree ddeess mmeerrvveeiilllleess ddaannss ll’’aavveenniirr,, ssii sseeuulleemmeenntt eelllleess vvoouullaaiieenntt oouubblliieerr llee ppaasssséé,, lluuii ffeerrmmeerr àà jjaammaaiiss llaa ppoorrttee,, eett rreeccoommmmeenncceerr lleeuurr vviiee.. QQuueellqquuee ddoouulloouurreeuuxx qquu’’aaiitt ééttéé vvoottrree ppaasssséé,, oouubblliieezz--llee.. SS’’iill jjeettttee uunnee oommbbrree ssuurr llee pprréésseenntt,, eett vvoouuss ppoorrttee àà llaa mmééllaannccoolliiee oouu aauu ddééccoouurraaggeemmeenntt,, ss’’iill nn’’yy aa rriieenn eenn lluuii qquuii ppuuiissssee vvoouuss aaiiddeerr,, rraaiissoonn ddee pplluuss ppoouurr nnee ppaass eenn ggaarrddeerr llee ssoouuvveenniirr.. EEnntteerrrreezz--llee ssii pprrooffoonnddéémmeenntt qquu’’iill nnee ppuuiissssee rreessssuusscciitteerr.. UUnnee ddeess ttââcchheess lleess pplluuss ssttuuppiiddeess,, lleess pplluuss iinnsseennssééeess qquu’’oonn ppuuiissssee eennttrreepprreennddrree,, eesstt dd’’eessssaayyeerr ddee mmooddiiffiieerr,, ddee cchhaannggeerr ccee qquuii nnee ppeeuutt êêttrree cchhaannggéé.. LLaa nnaattuurree hhuummaaiinnee ppoossssèèddee ll’’ééttrraannggee ffaaccuullttéé ddee ttrraannssppoorrtteerr ttoouutteess lleess bboonnnneess cchhoosseess ddee llaa vviiee ddaannss uunnee eexxiisstteennccee àà vveenniirr.. LL’’hhoommmmee eesstt iimmmmoorrtteell mmaaiinntteennaanntt ;; iill nnee sseerraa ppaass iimmmmoorrtteell,, iill ll’’eesstt.. SSii nnoouuss ppoossssééddoonnss llaa nnaattuurree ddiivviinnee,, cceettttee nnaattuurree eesstt ppaarrffaaiittee mmaaiinntteennaanntt,, eett ssii nnoouuss vvoouulliioonnss sseeuulleemmeenntt eenn rrééccllaammeerr ttoouuss lleess pprriivviillèèggeess ccoommmmee nnoouuss aappppaarrtteennaanntt,, aauu lliieeuu ddee ccrrooiirree qquuee nnoouuss lleess aaccqquueerrrroonnss ddaannss ll’’aavveenniirr,, nnoouuss pprrooggrreesssseerriioonnss rraappiiddeemmeenntt..
 • 14. QQuu’’yy aa--tt--iill ddaannss llee lleennddeemmaaiinn qquuii ppuuiissssee ooppéérreerr mmaaggiiqquueemmeenntt uunn tteell pprrooggrrèèss ssuurr aauujjoouurrdd’’hhuuii ?? QQuu’’eesstt-- ccee qquuii vvoouuss ffaaiitt ccrrooiirree qquuee vvoouuss sseerreezz ggéénnéérreeuuxx ddeemmaaiinn,, aalloorrss qquuee vvoouuss êêtteess aauujjoouurrdd’’hhuuii ssii aavvaarree ?? PPoouurrqquuooii rreennvvooyyeerr àà llaa sseemmaaiinnee pprroocchhaaiinnee oouu aauu mmooiiss ssuuiivvaanntt ddee cchheerrcchheerr ddaannss vvoottrree ddeemmeeuurree ttoouutteess lleess cchhoosseess qquuii vvoouuss ssoonntt iinnuuttiilleess,, ppoouurr lleess ddiissttrriibbuueerr ?? VVoouuss nnee ll’’aavveezz ppaass ffaaiitt ddaannss llee ppaasssséé,, ppoouurrqquuooii vvoouuss ttrroommppeerr vvoouuss--mmêêmmee eenn ccrrooyyaanntt qquuee vvoouuss llee ffeerreezz ddaannss ll’’aavveenniirr ?? CC’’eesstt àà mmeessuurree qquuee cceess oobbjjeettss vvoouuss ddeevveennaaiieenntt iinnuuttiilleess qquuee vvoouuss aauurriieezz ddûû vvoouuss eenn ddééffaaiirree.. CCoommbbiieenn ddee ppeerrssoonnnneess,, qquuii nnee ssoonntt cceeppeennddaanntt ppaass aavvaarreess,, eennttaasssseenntt ddaannss lleeuurr ggrreenniieerr,, ppaarr iinnssoouucciiaannccee oouu iiggnnoorraannccee ddeess bbeessooiinnss dd’’aauuttrruuii,, ddeess oobbjjeettss qquuii ppoouurrrraaiieenntt ffaaiirree llee bboonnhheeuurr ddee tteell ppaauuvvrree ggaarrççoonn oouu ddee tteellllee ppaauuvvrree jjeeuunnee ffiillllee !! CCaallmmee iinnttéérriieeuurr qquuii aappppaarraaîîtt lloorrssqquu''oonn llââcchhee pprriissee ssuurr ccee qquuii eesstt.. __ UUnnee aaiirree ddee rreeppooss ssuurr llee cchheemmiinn ddee vvoottrree vviiee.. LLaa vviiee ddee ll''HHuummaaiinn rreesssseemmbbllee pplluuss àà uunn ccaammpp ddee ssuurrvviiee qquu''àà uunn vviillllaaggee ddee vvaaccaanncceess.. PPoouurrqquuooii eenn eesstt--oonn eennccoorree llàà aauujjoouurrdd''hhuuii,, aalloorrss qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss uunnee ffaabbuulleeuussee tteecchhnnoollooggiiee eett uunn iimmmmeennssee ssaavvooiirr ?? NNoouuss mmaannqquueerraaiitt--iill qquueellqquuee cchhoossee dd''eesssseennttiieell ?? OOuu ppeeuutt êêttrree ppaassssoonnss--nnoouuss àà ccôôttéé ddee ll''eesssseennttiieell,, ttrroopp ooccccuuppééss àà nnoouuss ddéébbaattttrree eett àà ggeessttiiccuulleerr ddaannss ttoouuss lleess sseennss.. CCeerrttaaiinnss ddééssiirreeuuxx dd''aaccccuummuulleerr eennccoorree eett eennccoorree ddee llaa rriicchheessssee,, ddeess bbiieennss mmaattéérriieellss oouu dduu ppoouuvvooiirr eett dd''aauuttrreess lluuttttaanntt ssiimmpplleemmeenntt ppoouurr uunn bboouutt ddee ppaaiinn.. LL''HHuummaaiinn nn''eesstt ppaass nnoottrree eennnneemmii.. CCeessssoonnss ddee ttoouujjoouurrss mmeettttrree ssuurr llee ddooss ddeess aauuttrreess llaa ssoouurrccee ddee nnooss mmaauuxx.. CCeessssoonnss ddee mmeettttrree llaa ffaauuttee ssuurr llee vvooiissiinn,, ssuurr llee ppaauuvvrree ttyyppee qquuii ffaaiitt llaa gguueeuullee ddaannss llee bbuuss,, ssuurr llee ppaattrroonn oouu llee ccoollllèègguuee,, ssuurr llee ggrraanndd cchheeff dd''EEttaatt qquuii vveeuutt ppaarrttiirr eenn gguueerrrree,, ssuurr lleess eennffaannttss oouu llaa bbeellllee--mmèèrree.. QQuuee ppoouuvvoonnss--nnoouuss ffaaiirree ppoouurr rreennddrree llee mmoonnddee mmeeiilllleeuurr ?? QQuuee ppoouuvvoonnss--nnoouuss ffaaiirree aaffiinn qquuee nnoottrree vviiee ss''aamméélliioorree ?? CCoommmmeennççoonnss ppaarr rreeggaarrddeerr eenn nnoouuss-- mmêêmmeess,, ssooyyoonnss aatttteennttiiffss àà ccee qquuii eesstt pprréésseenntt iiccii eett mmaaiinntteennaanntt.. EEsstt--ccee qquuee ccee ssoonntt lleess éévvéénneemmeennttss oouu lleess aauuttrreess qquuii nnoouuss ssttrreesssseenntt eett nnoouuss ffoonntt rrééaaggiirr,, oouu eesstt--ccee qquuee cc''eesstt llee rraappppoorrtt qquuee nnoouuss eennttrreetteennoonnss aavveecc llee mmoonnddee eexxttéérriieeuurr ?? AAuuttoorriissoonnss--nnoouuss àà ééccoouutteerr,, àà sseennttiirr,, àà êêttrree eenn ssiilleennccee,, aauu lliieeuu ddee ttoouujjoouurrss rrééaaggiirr,, jjuuggeerr eett ccoonnddaammnneerr lleess aauuttrreess.. EEttrree eenn ppaaiixx,, cc''eesstt aalllleerr eenn ppaaiixx vveerrss lleess aauuttrreess eenn lleess aaccccuueeiillllaanntt tteellss qquu''iillss ssoonntt,, ssaannss vvoouullooiirr lleess cchhaannggeerr.. VVoottrree ppaaiixx iinnttéérriieeuurree eennttrreerraa eenn rrééssoonnaannccee aavveecc llaa lleeuurr eett llee mmoonnddee sseerraa ddééjjàà mmeeiilllleeuurr.. CCeeccii nn''eemmppêêcchhee éévviiddeemmmmeenntt ppaass dd''eennttrreepprreennddrree ddeess aaccttiioonnss ccoonnccrrèètteess ccoommmmee dd''aaiiddeerr cceeuuxx qquuii ssoouuffffrreenntt,, ddee ccrrééeerr uunnee aassssoocciiaattiioonn dd''aaiiddee oouu ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ddee ddoonnnneerr uunn mmoorrcceeaauu ddee ppaaiinn.. QQuueellqquueess--uunnss,, ddee pplluuss eenn pplluuss nnoommbbrreeuuxx,, rreesssseenntteenntt ccoommmmee uunn aappppeell ssiilleenncciieeuuxx qquuii vviieenntt ddee ll''iinnttéérriieeuurr.. CCeeuuxx--llàà ssoonntt ccoommmmee ddeess ééttooiilleess qquuii vveeiilllleenntt ppaattiieemmmmeenntt ssuurr ll''HHuummaanniittéé.. CC''eesstt àà vvoouuss sseeuull qquu''iill aappppaarrttiieenntt ddee ttrroouuvveerr ccee qquuii eesstt bboonn ppoouurr vvoouuss.. AAuu ttrraavveerrss ddee vvooss eexxppéérriieenncceess ddee vviiee,, vvoouuss aalllleezz rrééaalliisseerr ccee qquu''eesstt llee llââcchheerr pprriissee eett cc''eesstt aauu ccœœuurr ddee ccee llââcchheerr--pprriissee qquuee llaa lluummiièèrree ssee rréévvèèllee.. PPeerrssoonnnnee dd''aauuttrree qquuee vvoouuss nnee ppeeuutt llââcchheerr pprriissee.. SSaacchheezz qquuee vvoouuss nnee ffaaiitteess aauuccuunnee eerrrreeuurr,, ttoouutt aa uunnee rraaiissoonn dd''êêttrree.. LLaa vviiee ttrroouuvvee ssoonn cchheemmiinn eenn vvoouuss ppoouurr vvoouuss rraammeenneerr àà llaa mmaaiissoonn.. NNee ccrraaiiggnneezz rriieenn.. SSooyyeezz ddoouuxx eett ccoommppaattiissssaanntt eennvveerrss vvoouuss--mmêêmmee.. RRiieenn nnee pprreessssee.. LLaaiisssseezz llee ssiilleennccee eett llee vviiddee vvoouuss eennvvaahhiirr,, ddee ccee vviiddee ssiilleenncciieeuuxx éémmaanneenntt llaa ppaaiixx,, llaa lluummiièèrree eett ll''aammoouurr.. RRééaalliissaattiioonn ddee ssooii__ __ __ «« TToouutt eesstt ddaannss llee ppoouuvvooiirr ddee ll’’iinntteennttiioonn eett dduu llââcchheerr pprriissee.. »» __ «« VVoottrree mmoonnddee iinnttéérriieeuurr ddeevviieenntt llaa rrééaalliittéé »» SSee rrééaalliisseerr pplleeiinneemmeenntt ccaarreessssee lleess éélléémmeennttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa vviiee ssaannss ssee ssoouussttrraaiirree àà vvooss rreessppoonnssaabbiilliittééss oorrggaanniissaattiioonnnneellss.. SSee rrééaalliisseerr eesstt aauu--ddeellàà dduu ttrraavvaaiill,, aauu ddeellàà ddee llaa pprroossppéérriittéé,, aauu--ddeellàà ddee llaa qquuaalliittéé rreellaattiioonnnneellllee.. CC’’eesstt uunnee rrééaalliissaattiioonn nnoonn ccoommppaarrttiimmeennttééee,, eellllee eesstt uunn ttoouutt.. LLee ttoouutt eesstt ll’’eennttiittéé ddee llaa vviiee eett vvoouuss ffaaiitteess ppaarrttii dduu ttoouutt bbiieenn pplluuss qquuee ddee rreemmpplliirr ddiifffféérreennttss rrôôlleess ddaannss vvoottrree vviiee.. VVooss rrôôlleess ppeeuuvveenntt ttrrèèss bbiieenn ssee rrééaalliisseerr eenn ffoonnccttiioonn
 • 15. ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess rrééeelllleemmeenntt.. LLeess rrôôlleess oonntt uunnee eexxiisstteennccee tteemmppoorraaiirree,, ll’’êêttrree eesstt ppeerrmmaanneenntt.. LL’’êêttrree ss’’eexxpprriimmee àà ttrraavveerrss vvooss rrôôlleess.. VVoouuss êêtteess uunniiqquuee,, vvoouuss êêtteess llee mmaaîîttrree ddee vvooss ddéécciissiioonnss,, vvoouuss aavveezz llee cchhooiixx ddee vviivvrree oouu dd’’eexxiisstteerr oouu dd’’êêttrree llee ssppeeccttaatteeuurr dduu ddééffiilleemmeenntt ddeess jjoouurrss jjuussqquu’’aauu ddeerrnniieerr.. LLee pplluuss bbeeaauu ccaaddeeaauu qquuee vvoouuss ppoouuvveezz vvoouuss aaccccoorrddeerr,, nn’’eesstt--iill ppaass ddee pprreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess eett dd’’eexxpprriimmeerr eenn hhaarrmmoonniiee ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, ddee vvoouuss ppeerrmmeettttrree ddee vvoouuss rrééaalliisseerr pplleeiinneemmeenntt eenn aalliiggnneemmeenntt aavveecc vvoottrree êêttrree?? PPlluuss vvoouuss sseerreezz ééggaall àà vvoouuss--mmêêmmeess,, aalliiggnnééss aavveecc vvooss ééllaannss dd’’êêttrree pplluuss vvoouuss sseerreezz eennttoouurrééss ppaarr ddeess ggeennss aauutthheennttiiqquueess eett rreessppeeccttuueeuuxx ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. DDèèss vvoouuss tteenntteezz ddee vvoouuss ssoouummeettttrree,, ddee rrééppoonnddrree aauuxx aatttteenntteess,, aauuxx ddééssiirrss ddeess aauuttrreess,, aalloorrss vvoouuss ddéémmoonnttrreezz qquuee vvoouuss aavveezz bbeessooiinn dd’’eeuuxx ppoouurr êêttrree ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. VVoouuss eennttrreetteenneezz ddoonncc cceettttee ppeeuurr oommnniipprréésseennttee ddee ddéécceevvooiirr ppaarr cceettttee aattttiittuuddee.. VViivvrree llaa jjooiiee dd’’êêttrree ddooiitt êêttrree pplluuss qquu’’uunn ssoouuhhaaiitt,, uunnee iinntteennttiioonn.. EEllllee ddooiitt êêttrree vvoottrree oobbjjeeccttiiff ddee vviiee ssiinnoonn llaa ppeeuurr dd’’êêttrree vvoouuss rruuiinneerraa aauuttaanntt mmeennttaalleemmeenntt qquuee pphhyyssiiqquueemmeenntt.. IIll nn’’eesstt ppaass éévviiddeenntt,, eett jjee llee ssaaiiss ffoorrtt bbiieenn,, ddee ssee rrééaalliisseerr eenn ffoonnccttiioonn ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess eett dd’’eenn aavvooiirr llaa ccoonnvviiccttiioonn dd’’êêttrree ssuurr ssoonn rrééeell cchheemmiinn.. SSeeuull ll’’ééccoouuttee ddee vvooss rreesssseennttiiss vvoouuss ddoonnnneerraa llaa rrééppoonnssee.. LLaa ssééccuurriittéé iinnttéérriieeuurree nn’’eexxiissttee ppaass eett aarrrrêêtteerr ddee llaa rreecchheerrcchheerr ccoommmmee pplluussiieeuurrss llee ffoonntt ddaannss ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddee lleeuurr vviiee.. UUnnee ppaaiixx iinnttéérriieeuurree sseerraaiitt pplluuss aapppprroopprriiééee ccoommmmee tteerrmmee qquuee cceelluuii ddee llaa ssééccuurriittéé iinnttéérriieeuurree.. «« LLaa ttoottaallee ssééccuurriittéé eexxiissttee lloorrssqquuee ll’’oonn nn’’eesstt aabbssoolluummeenntt rriieenn,, cc’’eesstt--àà--ddiirree rriieenn qquuii nnee ssooiitt ccrrééee ppaarr llaa ppeennssééee.. »» DDaannss llee mmoonnddee ddee llaa ppeennssééee ppoossiittiivvee,, iill eesstt ccoouurraammmmeenntt mmeennttiioonnnnéé qquuee ll’’aaddvveerrssiittéé eesstt llee ssiiggnnee ddee ccrrooiissssaannccee,, ddee ddéévveellooppppeemmeennttss hheeuurreeuuxx àà vveenniirr ppoouurr cceeuuxx qquuii rrééuussssiisssseenntt àà ppaasssseerr àà ttrraavveerrss ll’’aaddvveerrssiittéé.. LLeess aaddvveerrssiittééss,, lleess pprroobbllèèmmeess oouu lleess ccrriisseess vvééccuuss ppaarr cchhaaccuunn ddee vvoouuss nnee ssoonntt eenn ffaaiitt qquuee llee mmoouuvveemmeenntt ddee llaa vviiee qquuii vvoouuss aappppeellllee àà vvoouuss--mmêêmmeess.. CCee mmoouuvveemmeenntt ddee llaa vviiee nn’’eesstt rriieenn dd’’aauuttrree qquuee ccee qquuii ssee ppaassssee eenn vvoouuss àà ttrraavveerrss ddee ccee qquuii eesstt ddaannss uunn iinnssttaanntt pprréésseenntt eenn vvoouuss.. LL’’aammpplleeuurr ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt ccaauussééee ppaarr uunnee nnoottiioonn ddee tteemmppss eett ppaarr uunn ddééssaalliiggnneemmeenntt ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. PPuuiiss,, llaa ppeeuurr ss’’iinnssttaallllee eenn vvoouuss pprrooggrreessssiivveemmeenntt eenn ffoonnccttiioonn dduu tteemmppss àà rréégglleerr vvoottrree pprroobbllèèmmee,, vvoottrree ccrriissee.. CCoommmmee vvoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass éécchhaappppeerr aauuxx pprroobbllèèmmeess ddee vviiee,, ccaarr iillss ffoonntt ppaarrttii ddee vvoottrree éévvoolluuttiioonn dd’’êêttrree,, vvoouuss ddeevveezz rreeggaarrddeerr lleess ffaaiittss dduu pprroobbllèèmmee eenn rreettoouurrnnaanntt vveerrss vvoouuss--mmêêmmeess eett nnoonn vveerrss lleess aauuttrreess eett eennccoorree mmooiinnss vveerrss ll’’iimmppuuiissssaannccee oouu llaa rrééssiiggnnaattiioonn ffaaccee aauu ffaaiitt.. «« TToouutt hhoommmmee qquuii aa ddeess pprroobbllèèmmeess eesstt pprriissoonnnniieerr dduu tteemmppss.. DDèèss qquuee vvoouuss ssoonnggeezz aauu pprroobbllèèmmee ddee tteemmppss,, vvoouuss vvoouuss ééllooiiggnneezz dduu ffaaiitt.. OOrr,, cc’’eesstt jjuusstteemmeenntt cceellaa llee pprroobbllèèmmee.. »» LLee pplluuss ggrraanndd ddeess ffaacctteeuurrss qquuii vvoouuss ppaarraallyysseenntt ddeevvaanntt llee pprroobbllèèmmee eesstt llaa ppeeuurr.. CCeettttee ppeeuurr ddee nnee ppaass rrééppoonnddrree oouu ddee nnee ppaass vvoouuss ppoossiittiioonnnneerr aaddééqquuaatteemmeenntt aauu pprroobbllèèmmee,, cceettttee ppeeuurr ddee ppeerrddrree qquueellqquuee cchhoossee,, cceettttee ppeeuurr ddee vvoouuss aaddaapptteerr.. CCeettttee ppeeuurr ppeeuutt mmêêmmee vvoouuss eennttrraaîînneerr àà vvoouullooiirr,, àà ddééssiirreerr éécchhaappppeerr oouu ffuuiirr llee pprroobbllèèmmee.. RRaappppeelleezz--vvoouuss qquuee ttoouutt pprroobbllèèmmee nnoonn aapppprroopprriiéé,, nnoonn rrééssoolluu rreevviieennddrraa ddaannss vvoottrree vviiee ssoouuss uunnee nnoouuvveellllee ffaacceettttee aavveecc llee mmêêmmee mmeessssaaggee.. «« CCee nn’’eesstt qquuee lloorrssqquu’’oonn vveeuutt éécchhaappppeerr àà llaa ssiittuuaattiioonn qquuee lleess ttrroouubblleess nnéévvrroottiiqquueess aappppaarraaiisssseenntt.. »» CC’’eesstt ddee cceettttee ppeeuurr iinnssuuppppoorrttaabbllee qquuii ppoouussssee bbiieenn ddeess ggeennss àà ccoonnssuulltteerr uunn pprrooffeessssiioonnnneell ddee llaa ppssyycchhoollooggiiee.. OOrr,, ssii vvoouuss ssaavveezz qquuee vvoouuss nnee ppoouuvveezz éévviitteerr lleess pprroobbllèèmmeess,, ccoommmmeenntt,, aalloorrss,, éévviitteerr qquuee cceeuuxx-- ccii vvoouuss tteennaaiilllleenntt lloonnggtteemmppss aauu rriissqquuee ddee ppeerrddrree uunnee cceerrttaaiinnee eeffffiiccaacciittéé ooppéérraattiioonnnneellllee oouu oorrggaanniissaattiioonnnneellllee?? IIll eesstt ttrroopp ffaacciillee ddee ddiirree qquu’’iill ffaauutt rréégglleerr llee pprroobbllèèmmee aauussssiittôôtt qquu’’iill aappppaarraaîîtt ppaarrccee qquuee jjee nnee vvoouuss ppaarrllee ppaass dd’’uunn pprroobbllèèmmee eexxttéérriieeuurr àà vvoouuss,, mmaaiiss bbiieenn ccee qquuii ssee vviitt eenn vvoouuss.. DDaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss,, iill ffaauutt rreeccoonnnnaaîîttrree ccee pprroobbllèèmmee eett ddiissttiinngguueerr llee ffaaiitt eett vvooss pprroopprreess éémmoottiioonnss ppuuiiss llee llaaiisssseerr vvoouuss ppaarrlleerr eenn rreesssseennttaanntt ccee qquuii ccrrééee eenn vvoouuss ll’’éémmoottiioonn ddéérraannggeeaannttee aammeennaanntt bbiieenn ddeess ffooiiss uunn iinnccoonnffoorrtt.. CC’’eesstt ppaarr uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ddeess rreesssseennttiiss eenn ssiilleennccee,, eenn aabbsseennccee ddee llaa ppeennssééee,, qquuee vvoouuss sseerreezz eenn mmeessuurree dd’’ééccoouutteerr llee mmeessssaaggee dduu