DAFO de centre i d'aula

2,085 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,085
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DAFO de centre i d'aula

  1. 1. L’ELABORACIÓ D’UN DAFO DE CENTRE I D’AULA Un DAFO és l’anàlisi d’un centre educatiu que es fonamenta en la identificació, d’una banda, de les debilitats (D) i les fortaleses (F) que posseeix i, de l’altra, de les amenaces (A) i les oportunitats (O) que pot plantejar l’entorn. Té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per elaborar un pla de millora. El DAFO permet fer l’anàlisi de qualsevol situació, va més enllà. Permet veure coses positives i negatives; avantatges i desavantatges d’algun problema o dilema o dels punts fort de l’escola, però sense veure el got ni, ple ni buit. Quan es realitza un DAFO, s’ha de fer basant-se en el passat i el present, deixant el futur de banda Les graelles que hi ha a continuació ens descriuen les fortaleses i oportunitats tant del centre com de l’aula. Les fortaleses o punt fort (F) són els factors interns d’un centre educatiu/ aula que poden facilitar l’obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge. Les oportunitats (O) són els factors de l’entorn que poden representar per a un centre educatiu/ aula un avantatge o una possibilitat perquè millori el seu funcionament, els seus resultats o els seus serveis. DAFO DE CENTRE DAFO DE CENTRE FORTALESES OPORTUNITATS-El centre estableix una gran sensibilització - Aprofitar els que ens aporta la realitat i la vidamulticultural i plurilingüística, amb les famílies que quotidiana com a moment educatiu. Partint de laho formen, tenint en compte que el context del centre fa idea que l’escoleta té raó de ser per educar als infantsque la diversitat de les aules sigui visible i que per tant el amb allò que necessitaran desenvolupa per arribar a sercentre s’hagi d’adaptar a elles, en quant a llengua i a les persones autònomes, l’escoleta dóna molta importànciaseves necessitats i demandes. al moment de berenar, canviar el bolquer, dormir, socialitzar-se... que són aspectes que no formarien part- Implicació de tot el personal en totes les de l’escola si no fos perquè són moments que formenactivitats que es realitzen al centre. Un aspecte positiu part de la vida diària (fora de l’escola) que necessitend’aquest centre es que degut a la seva petita dimensió potenciar.del centre, tots els membres participen i s’impliquen entotes les activitats proposades, tant d’un cicle com d’un - Cercar estratègies pel reciclatge dels materialsaltre. de l’entorn. Agafant consciència de la realitat ecològica del món que ens envolta, l’escola vol aprofitar els
  2. 2. - Molta comunicació entre els diferents cicles i persones material reciclats com a via per a la creació de jocs per adel centre, bona comunicació, intercanvis d’informació i l’aprenentatge.coordinació. - Espais exteriors i passadís. Tenint en compte que- La bona comunicació implica el treball en equip del l’arquitectura és un aspecte que ve donat per agentsprofessorat així com la garantia de portar a terme una externs a l’escola, considerem que els espais exteriorspràctica educativa coherent en funció a les normes i (patis i altres) així com el passadís esdevenen contextosprincipis acordats pel centre. educatius de gran rellevància pel significat i la funció que els hi proporciona l’escola: espais de relació,- A les tutories i reunions de cicle és important comunicació, intercanvi, aprenentatge entre igual i nodestacar l’intercanvi de punts de vista, d’informacions i iguals...d’estratègies per a solucionar un problema que potser auna mestra li angoixa molt i no sap com resoldre’l sola. - Diversitat cultural. Actualment dins l’escola s’integren infants de diferents situacions culturals, econòmiques, lingüístiques...que aporten un enriquiment- Tot el personal està en constant formació. El centre social i cultural a l’escola i al seu ensenyament.comunica els cursos existents i, encara que no hiassisteixi tothom, després hi ha traspàs d’informació. - El fet de trobar-se al costa d’una escola de primària que inclou el cicle 3-6 afavoreix positivament- En ser un centre 0-3, tot i tenir una planificació que el moment de canvi de cicle. Que estiguin juntes permetrelaciona els objectius, continguts i criteris no només facilita la comunicació entre les mestresd’avaluació, les activitats que es realitzen al centre són d’amdbues escoles sinó que també permet als petitsmolt obertes, de tal manera que abracen les necessitats anar a fer una visita prèvia a les seves aules.de tots els infant i permet que tots participin d’elles.D’altra banda, si hi ha infants que necessiten algun tipusde suport especial per tal de reforçar alguna mancança,també se’ls hi proporciona.-Bona comunicació als pares de tot allò relacionat ambl’educació dels seus fills.A l’entrada a l’escola es disposa d’un espai destinat a lesfamílies on es pengen informacions importants a tenir encompte sobre el canvis en educació així com altresinformacions destinades a aquest agent. - Gestió dels serveis i esdeveniments de l’escola.Tant el menjador com moments que no pertanyen al diaa dia de l’escola estan molt ben organitzats, planificats idesenvolupats.- Interrelació entre els diferents grups d’alumnes quecomposen l’escola. El fet de considerar tota l’escola itots els seus espais com a àmbits educatiusafavoreix les relacions entre els diferents alumnes que hiparticipen, fomentant la relació entre nens de diferentsedats, cultures, capacitats, etc
  3. 3. DAFO D’AULA DAFO D’AULA FORTALESES OPORTUNITATS- Fomentar la participació dels infants en la vida de - Aprofitar els que ens aporta la realitat i lal’aula. Podríem dir que l’espai- aula i el temps de la jornada vida quotidiana com a moment educatiu.escolar pertanyen als nadons i a les seves necessitats. Partint de la idea que l’escoleta té raó de ser perD’aquesta manera les activitats de l’aula, tot i estar educar als infants amb allò que necessitaranplanificades per la mestra, farien i es desenvolupen en desenvolupa per arribar a ser personesfunció de les necessitats i interessos dels nadons. autònomes, l’escoleta dóna molta importància alAmb lo qual podem dir també que hi ha connexió gairebé moment de berenar, canviar el bolquer, dormir,total dels continguts amb la realitat. Ja que les activitats socialitzar-se... que són aspectes que nopuntuals (psicomotricitat i joc heurístic) també tracten formarien part de l’aula si no fos perquè sónaspectes relacionats amb la realitat, ja sigui pel material que moments que formen part de la vida diària (fora dees proposa com per les habilitats i competències que es l’escola) que necessiten potenciar i perquè són elsdesenvolupen. aspectes que venen intrínsecs en els infants tant si ens agrada com si no, per això és millor- Fomentar el grau d’autonomia. Dins del que es aprofitar els moments de la realitat i potenciar-losconsidera possible els infants porten a terme el que es troba com a moments educatius.dins el límit de les seves possibilitats. D’aquesta manerafins ara els nadons necessitaven ajuda per menjar i dormir, - Aprofitar els materials que ens aportamentre que ara, cada cop tornen més autònoms per a l’entorn i extreure’n una finalitat educativa (totrealitzar aquests moments de forma individual i personal. i que els mateixos objectes la portenAl mateix temps, la mestra sempre fomenta la capacitat de intrínseca). La tutora és conscient de la diversitatprendre decisions en tots els aspectes que tenen a veure de materials que l’entorn ens ofereix i, ambamb ells. Així és que els demana sempre les coses abans l’objectiu d’experimentar, la mestra ofereixde realitzar-les i també els anticipa allò que va a fer per tal materials com poden ser fruites per tastar, olorar,que puguin autoregular la seva conducta. tocar, rascar, xuclar, tirar, etc.Trobem, per tant, un equilibri entre la iniciativa infantil iel treball dirigit per la mestra. Ja que tot i ser l’actuació - Espais exteriors i passadís. Tenint endels infants autònoma, la mestra fomenta moltes de les compte que l’arquitectura és un aspecte que vesituacions de l’aula. donat per agents externs a l’escola, considero que els espais exteriors (patis i altres) així com el- Fer veure les conseqüències de les accions que els passadís esdevenen contextos educatius de graninfants porten a terme en el context educatiu. rellevància pel significat i la funció que els hiEls nadons moltes vegades actuen per impulsos, sense proporciona la tutora d’aula: espais de relació,reflexionar sobre allò que estan fent. La mestra a més de comunicació, intercanvi, aprenentatge entre igual iposar nom a tot allò que fan, sempre els destaca les no iguals... en definitiva una ampliació de l’aulaconseqüències de les actuacions dels petits, de tal manera que implica la gestió dels espais educatiusque tornin conscients, tant si són positives com negatives. (projecte que està portant a terme l’escola)- Diversificar la metodologia segons les necessitats - Diversitat. Actualment dins l’’aula s’integrendels infants. Ens ser una aula de nadons, les activitats infants de moltes maneres diferents de ser,bàsiques que es desenvolupen dins la jornada escolar són d’actuar, de pensar, d’expressar, d’acceptar, de
  4. 4. les que satisfan les necessitats bàsiques dels nadons a més demanar... que fa que el comportament dels petitsde fer psicomotricitat i joc heurístic. És per això, que enlloc es vagi regulant en funció de les característiquesde modificar l’activitat en sí el que es fa és modificar la de la resta de nadons. La diversitat és riquesa, imetodologia en funció de la manera que als infants els fa encara que sigui a una aula de nadons, es potsentir millor i més còmodes, a gust. comprovar.- Expressivitat oral. Com deia, la tutora posa nom a totes - Considerant el centre en general com ales actuacions que porten a terme als infants, comenta, l’entorn a partir del qual es desenvolupa l’activitatposa veu al que els nadons ‘balbucegen’ o a allò què de l’aula, els principis del centre, les sevesexpressen els seus cossos. Empra un llenguatge senzill, decisions i les seves bases influiran de maneraadequat a les capacitats dels nadons, sense arribar a important a l’aula.infantilitzar-lo. D’aquesta manera, tot allò desenvolupat als documents del centre té presència important dinsAl igual que expressivitat oral, a l’aula hi ha expressivitat l’aula:escrita, gràfica, musical, corporal que la mestra fa servir per o Enfocament globalitzador i aprenentatgea estimular els nadons i proporcionar-los diferents vies significatiu.d’expressió, de mostrar les seves demandes, peticions, o L’ensenyament com a activitatsentiments, etc. compartida. o L’escola com a espai de comunicació i- Procurar l’acceptació de tot l’alumnat així com el fet de relació.fomentar el desenvolupament de la pròpia personalitat o Crear un clima de seguretat i confiança.en relació amb els altres. La personalitat dels nadons es o Organització d’espais i materials.construeix en base a les seves experiències, entre les que o Organització del temps.es veu inclosa la socialització que obliga la regulació del o Activitat lúdica.comportament en relació als altres. o Avaluació i observació.- Expressió de vivències, sentiments i opinions. La De la mateixa manera, tot allò que influeix almestra posa veu a les actuacions dels infants, fomentant la centre, en gran mesura influeix a l’aula (recursosidentificació de sentiments així com fa preguntes i deixa materials i humans, subvencions...).interrogants per tal que els nadons puguin dir la seva i crearun diàleg entre dos agents o entre el grup.En ser nadons i trobar-se en un context on les sevesdemandes són escoltades, ells mateixos expressen el quevolen i senten en tot moment.- Relació entre les persones del centre. Com aprofessional, aprofita els recursos humans de què disposael centre per tal d’intercanviar opinions i punts de vista enrelació a un mateix aspecte.Per exemple, he pogut observar com la meva tutoracomenta un aspecte sobre la postura corporal d’una nina,demanant altres punts de vista per tal d’enfocar les sevessospites.Aquests intercanvis es poden produir per altres aspectesdins la jornada escolar: opinió sobre una activitat, unmaterial que s’ha d’emprar, una planificació, avaluació...- Impuls de projectes de millora o innovadors. Entreballar en una aula de nadons, planificar juntament ambl’aula d’1 any i després adapta els objectius i els continguts,així com alguns aspectes de les activitats, a lescaracterístiques del grup. Això fa que ella mateixa impulsi iporti a terme millores en la seva pròpia pràctica.Per altra banda, la meva tutora d’aula és una persona moltcreativa i posa aquesta capacitat a disposició del centre,amb los qual hi ha aspectes del centre que estan impulsatsper aquesta mestra.- Pel que fa a l’avaluació, un cop acabades les “unitats
  5. 5. didàctiques” planificades la mestra en fa una revisió generalper comprovar si s’han desenvolupat de la forma prevista,quins canvis hi ha hagut i elaborar propostes de millora.- En quan a la relació amb les famílies (acció tutorial).Sobretot es porta a terme a les entrades i sortides del’escoleta. Pares i tutora intercanvien impressions sobrecom s’ha desenvolupat el dia i la satisfacció de lesnecessitats bàsiques dels nadonsTambé hi ha intercanvis de punts de vista sobre tipus demenjar que es poden començar a donar, alertes sobresímptomes que poden presentar malaltia, experiències deldia a dia fora de l’escola, etc. Erika Taltavull Bagur Assignatura: Reflexió i Innovació Educativa GEDI 2011-2012 UIB- Menorca

×