SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
PLANIFICACIÓ

            Curs de Directors de lleure infantil i juvenil
                               Tema 5

        Professora: Roser Armengol
5.1.- Concepte

PLANIFICAR consisteix en orientar recursos econòmics,
humans o materials, cap a la consecució d’uns objectius fixats
prèviament.
És la funció bàsica de la gestió:
  −que relaciona  el futur amb les decisions actuals per a obtenir els fins
  del Centre
Ha de ser efectuada per tot el personal de
l’organització
És orientar els recursos cap a la consecució d’uns
                                        Professora: Roser Armengol
objectius.
5.1.- Concepte

no és sols un conjunt de tècniques, sinó que comporta
també una forma de pensament:
–  Analític: tota decisió ha de ser presa després d’un
  examen exhaustiu de les dades
–  D’integració: per reunir els resultats en un quadre
  global
–  Experimental: el qui la realitza cal que parteixi de la
  realitat, ha de ser inductiu
–  Projectiu: per aconseguir orientar el futur
                               Professora: Roser Armengol
–  Creatiu: hi ha un procés de canvi
–  Estètic: però alhora útil i eficient
5.1.- Concepte
      “Planificar és ...
... més que fer plans, és construir tot el futur
que es desitja”
... establir un objectiu i, després, determinar
el curs de l’acció que ha de seguir-se per
assolir-ho”
... el procés de preparació d’un conjunt de
decisions per actuar en el futur, orientar-lo a
                          Professora: Roser Armengol
assolir els fins amb mitjans òptims”
5.1.- Concepte
    Principis i avantatges de la planificació

Defineix els criteris de control
Millora l’administració del temps
Visió global de les possibilitats reals
Exigeix pensar en el fututr
Obté resultats ajustats a expectatives
Estalvia recursos
                          Professora: Roser Armengol
Ajuda a solucionar els problemes
Determina les responsabilitats
5.2.- Tipus de Planificació

           PLANIFICACIÓ


ESTRATÈGICA       TÀCTICA     OPERATIVA


  llarg termini    mig termini   curt termini


fixació d'objectius   determinació     plans
           responsabilitats  d'actuació
                            Professora: Roser Armengol
  valoració       Revisió      acció
             resultats
Curs de Directors de lleure infantil i juvenil
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA


                                    Tema 6

              Professora: Roser Armengol
6.- La planificació estratègica
Ha de ser una tasca de l’alta direcció de
l’empresa

Ha de fixar els grans objectius de l’empresa
a llarg termini

Ha de seleccionar el camí adient i eficient
per aconseguir els objectius
                        Professora: Roser Armengol
6.- La planificació estratègica

La planificació estratègica suposa:

 Dissenyar el futur que es desitja per al centre,
 i la millor forma efectiva d’aconseguir-lo.

 Decidir de forma anticipada, què fer, com fer-
 ho, quan i amb qui fer-ho.
                           Professora: Roser Armengol
 Omplir el buit que existeix entre on som i cap
 a on volem arribar, què som i què volem ser.
6.- La planificació estratègica

S’inicia ESTABLINT LES METES que l’EE        com  a
organització vol aconseguir ( mandat, missió...).

 Suposa la DEFINICIÓ DE LES ESTRATÈGIES a seguir per
a aconseguir aquestes metes.

DESENVOLUPA PLANS DETALLATS per assegurar la
posada en marxa d’aquestes estratègies. Aquests plans
han de poder adaptar-se als continus canvis que tenen
lloc en l’entorn de l’EE.
                               Professora: Roser Armengol
DEFINEIX UNA ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ que
comporta tres tipus de plans fonamentals: estratègics,
programes a mig termini i plans funcionals i operatius.
6.- La planificació estratègica


PERMET DISSENYAR LES POSSIBLES ALTERNATIVES per a
respondre als possibles canvis a curt, mig i llarg termini.
–  Al triar una d’aquestes, aquestes alternatives es converteixen en la
  base per a prendre decisions presents.


 AFAVOREIX LA PRESA DE DECISIONS,          a partir de les
alternatives dissenyades.

REQUEREIX DEDICACIÓ, DETERMINACIÓ I PERSISTÈNCIA
                                      Professora: Roser Armengol
per part de les persones encarregades de l’organització de
del centre i, molt especialment, de la direcció.
6.1- Etapes de la planificació
       estratègica1.  Anàlisi de l’entorn
2.  Definició d’objectius
3.  Definició d'estratègies a seguir
4.  Seguiment del pla estratègic
                    Professora: Roser Armengol
6.1.1- Anàlisi de l'entorn
Analitzar les característiques pròpies del sector en el qual es
mou el centre.

Els anàlisis externs i interns aporten les dades necessàries per a
poder realitzar un diagnòstic del nostre centre.

Aquest estudi resulta imprescindible per adoptar qualsevol
decisió estratègica relacionada amb l’equipament i convé que
estigui el més fonamentat possible.
                                   Professora: Roser Armengol
Una fórmula d'estudi: el DAFO.
ANÀLISIS DAFO

                     Curs de Directors de lleure infantil i juvenil
                           Tema6. Planificació estràtegica
per la Planificació Estratègica
           del centre
                 Professora: Roser Armengol
Ideari
              Professora: Roser Armengol
QUÈ ÉS UN ANÀLISIS DAFO?
L'Anàlisis DAFO és una eina senzilla,
però potent, que serveix per determinar els factors que
poden afavorir (Fortaleses i Oportunitats) i obstaculitzar
(Debilitats i Amenaces) l'aconseguiments dels objectius.
Té com a finalitat realitzar una planificació estratègica.
                               Professora: Roser Armengol
DAFO= FODA = DOFA = SWOT

D  EBILITATS    F O
          D A
A  MENACES

F  ORTALESES

O  PORTUNITATS
              Professora: Roser Armengol
Professora: Roser Armengol
1. DIAGNÒSTIC [PROFESSIONAL]
DEL CENTRE
1.       2. PRENDRE DECISIONS
Professora: Roser Armengol
3. DECIDIR SOBRE EL FUTUR
Professora: Roser Armengol
Professora: Roser Armengol
4. CONSOLIDAR ELS PUNTS FORTS
Professora: Roser Armengol
5. MINIMITZAR ELS PUNTS DÈBILS
COM ES FA UN DAFO?   F
Fortaleses    D
        Debilitats   O      A

              Professora: Roser Armengol
Oportunitats  Amenaces
COM ES FA UN DAFO?Fortaleses   Debilitats
              Professora: Roser Armengol
Oportunitats  Amenaces
COM ES FA UN DAFO?


Bàsicament el podem reduir a analitzar els
sigüents aspectes: personal, recursos del
centre, processos i productes.
                       Professora: Roser Armengol
    Fortaleses      Debilitats
COM ES FA UN DAFO?


Ajuntament, relació amb altres agents
locals,... qualsevol factor o element extern
que pugui afectar al nostre centre.
                        Professora: Roser Armengol
   Oportunitats       Amenaces
Fortaleses                  Debilitats
Aspectes interns que representen les    Obstacles i limitacions interns que tallen el
seves potencialitats i que s’associen a   desenvolupament de l’organització del
determinades caract. de lideratge en    centre, i que és necessari eliminar o reduir.
l’entorn.
                      Activitats que limiten, inibeixen o
Elements positius que diferencien a     dificulten arribar amb èxit als
l’empresa de la competència, dels      objectius.
quals podem treure avantatge.

 Oportunitats                Amenaces
Possibilitats externes que es capaç     Fets externs al centre que, sent
d’aprofitar, o a les que es pot accedir i  previsibles, si ocorreguessin dificultarien
obtenir així beneficis.           el compliment dels objectius.
                                              Professora: Roser Armengol
Avantatges competitius actuals en      Esdeveniments, tendències negatives
les quals ens podem recolzar.        que inhibeixen, limiten o dificulten el
                      desenvolupament de l’organització i
                      que la poden fer desaparèixer.
Fortaleses    Debilitats


Oportunitats   Amenaces
       !
               Professora: Roser Armengol
L’objectiu final: estratègia
                Professora: Roser Armengol
PREGUNTES PER UN ANÀLISIS DAFO?
 Fortaleses                    Debilitats
•Experiències prèvies?              •Falta de motivació/elements per portar a
•Formació personal?               terme el projecte?
•Aspectes innovadors recollits al nostres    •Falta d'experiència?
Projecte Educatiu?                •Falta de recursos personals materials?
•Cultura de treball en equip o d'innovació?   •Continuitat i formació de la plantilla?
•Abundants recursos personals, materials,    •Falta de compromís de lideratge
temporals?                    •On els competidors ens superen?
•Quins factors faciliten obtenir una bona
acceptació?
 Oportunitats                   Amenaces
•Tendències de la societat o esti de vida?
•Què estan fent els competidors?         •Efectes de canvis legislatius?
•Desenvolupament tecnològic i innovacions?    •Obstàcles en l'entorn?
                                               Professora: Roser Armengol
•Accessibilitat a l'informació i investigació?  •Pèrdua de personal clau?
•Experiències amb altres centres?        •Falta de suport financer?
•Suport institucionals: Ajuntament,       •Influències de la moda?
Generalitat…?
•Moda
QUÈ ENS HA DE DONAR UN DAFO?


       IDEES


  Que ens portaran a establir
                 Professora: Roser Armengol
 OBJECTIUS I ACCIONS A SEGUIR
COM ES REALITZA?: PROCEDIMENT
1. Preparar una llista de fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces claus.


2. Compara les fortaleses amb les oportunitats i registrar les estratègies F.O.


3. Comparar debilitats amb oportunitats registrar les estratègies D.O.


4. Comparar fortaleses amb amenaces i registrar les estratègies F.A.


5. Comparar debilitats i amenaces i registrar les estratègies D.A.
                                          Professora: Roser Armengol
6. Anàlisis comparatiu.

7. Establir factors claus per formular les estratègies alternatives.
RESULTAT
                        ANÀLISIS COMPARATIU
                            DEBILITATS
             FORTALESES            LLISTAT
             FORTALESES
    DAFO         LLISTAT
               LLISTAT
                             DEBILITATS
                               LLISTAT
                FO               DO
 OPORTUNITATS
 OPORTUNITATS
  LLISTAT
          Estratègia de creixement    Estratègia de supervivència
    LLISTAT   Utilitzar fortaleses per      Vèncer debilitats
          aprofitar les oportunitats   aprofitant les oportunitats
                                         Professora: Roser Armengol
AMENACES            FA
          Estratègia de supervivència
                               DA
 LLISTAT                       Estratègia de fuga
           Utilitzar fortaleses per
                         Reduir al mín. les debilitats
            evitar amenaces
                          i evitar les amenaces
EXEMPLE:
Professora: Roser Armengol
QUÈ PERMET UN DAFO?

L’aplicació d’aquest anàlisis permet:

    Maximitzar fortaleses

    Minimitzar debilitats

    Aprofitar oportunitats
                    Professora: Roser Armengol
    Neutralitzar amenaces
DAFO
Permet sistematitzar tota la informació recollida i es el mètode
més senzill i eficaç per a decidir sobre el futur, per a definir
objectius i fixar estratègies
                                  Professora: Roser Armengol
DAFO (Debilitats, Amenaces,
 Fortaleses i Oportunitats
Una vegada completada la matriu de resultats:
 − Els aspectes recollits en ella són valorats de 1 a 10,
  establint-se una jerarquia del més important o més
  present al nostre centre, al menys important.
   −  1
   −  2
   −  3
   −  4
   −  5
   −  6
   −  7
                               Professora: Roser Armengol
   −  8
   −  9
   −  10
DAFO (Debilitats, Amenaces,
 Fortaleses i Oportunitats)

A partir d’aquest punt, el DAFO estudia les causes i les
conseqüències de cadascun dels aspectes recollits en la
matriu.
Ara s’ha de fixar quins són els objectius i quines són les
estratègies més adequades per a aconseguir-los.
Ens ajuda a:
  −plantejar les oportunitats detectades
  −eliminar o preparar els nostres equipaments contra les
  amenaces
                               Professora: Roser Armengol
  −tenir present les pròpies debilitats i fortaleses.
Tria un centre al qual estaries disposat
gestionar

Explica les característiques del centre, la
competència de l'entorn, el públic potencial,
etc.
                         Professora: Roser Armengol
Fes un anàlisi DAFO de del centre que has triat
Definició d'objectius


Objectius:
 −són les situacions  a les que esperem arribar

 −o els resultats
         que esperem assolir amb la
 implantació de determinades accions

 −perquè considerem que aquestes situacions i
                          Professora: Roser Armengol
 resultats són positius per a l’organització
Definició d'objectius

La pròpia existència d’una empresa depèn,
fonamentalment, de l’existència d’objectius
comuns
  −  que permetin coordinar totes les activitats
  −  que tots els esforços que es realitzin
    s’orientin a la seva consecució
  −  que siguin els mateixos per a tota la
    organització
                           Professora: Roser Armengol
Definició d'objectius
Característiques dels objectius:

 −Són escassos  (no més de cinc).
 −Són mesurables.
 −Representen un propòsit a assolir en un termini de temps
 determinat.
 −Són factibles de portar a terme. Són realitzables.
 −Han de ser motivants.
 −Han de ser clars i comprensibles.
 −Han de ser assolits i acceptats per tots els nivells de
                               Professora: Roser Armengol
 l’organització.
Definició d'objectius


Sempre que es defineix un objectiu ha de fixar-se
  −un període  de temps a partir des qual s’avaluarà fins a quin
  punt aquest objectiu ha sigut o no aconseguit.
  −Quan el període sigui superior a cinc anys, es parla d’objectius
  a llarg termini
  −si s’estableix un període inferior, es parla d’objectius a mig i
  curt termini
                                    Professora: Roser Armengol
ACTIVITAT 2

Defineix quins serien els objectius del centre que estàs
estudiant si tu en fossis el gestor a partir de l’estudi que
has fet anteriorment i de l’anàlisi DAFO
Justifica la tria d’aquests objectius
                                Professora: Roser Armengol
Les estratègies a seguir

Per a cadascun dels objectius fixats es determinaran les
estratègies a seguir
les persones demanen:
  −uns centres  ajustats a la normativa i la legalitat vigents
   −Que el centre mantingui una actuació eficaç i eficient que, des del
   punt de vista dels clients, es tradueixi en uns serveis de qualitat
Cal incorporar elements que millorin la planificació, organització i la
gestió dels recursos i serveis
És definir les accions que es duran a terme per assolir els objectius de
                                      Professora: Roser Armengol
forma planificada
ACTIVITAT 3

Defineix quines accions duries a terme per assolir els 5
objectius bàsics que t'has plantejat en l'exercici anterior
                               Professora: Roser Armengol
RECURSOS DE SUPORT

 ENLLAÇOS:
  Fase de Creació d’una estratègia:
  http://www.youtube.com/watch?v=5okdfoQ9jhk&NR=1


  Anàlisis Dafo:
http://www.youtube.com/watch?v=el7I3Np4-Ao&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YcNeBp7-iPI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JDx2xBxCs9I
                                             Professora: Roser Armengol
  Planificació estratègica:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2
  _3.htm
http://edi-ninadedrap.blogspot.com/

More Related Content

What's hot

TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
Monica Roige Sedo
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
VANESA
 
Recursos exposició oral
Recursos exposició oralRecursos exposició oral
Recursos exposició oral
escolasonferrer
 
El cazo de lorenzo
El cazo de lorenzoEl cazo de lorenzo
El cazo de lorenzo
Pilar Moro
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
Psicoreeduca
 
El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
mjvercher
 

What's hot (20)

Avaluació per i de l'aprenentatge
Avaluació per i de l'aprenentatgeAvaluació per i de l'aprenentatge
Avaluació per i de l'aprenentatge
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
 
Recursos exposició oral
Recursos exposició oralRecursos exposició oral
Recursos exposició oral
 
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESOMonomis i polinomis per 2n d'ESO
Monomis i polinomis per 2n d'ESO
 
El cazo de lorenzo
El cazo de lorenzoEl cazo de lorenzo
El cazo de lorenzo
 
Què ens mengem de les plantes
Què ens mengem de les plantesQuè ens mengem de les plantes
Què ens mengem de les plantes
 
Quinzet ci 1
Quinzet ci 1Quinzet ci 1
Quinzet ci 1
 
Competències bàsiques coneixement del medi primària
Competències bàsiques coneixement del medi primàriaCompetències bàsiques coneixement del medi primària
Competències bàsiques coneixement del medi primària
 
Catalunya i les seves comarques
Catalunya i les seves comarquesCatalunya i les seves comarques
Catalunya i les seves comarques
 
Graella expressió oral
Graella expressió oralGraella expressió oral
Graella expressió oral
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
 
El Cor, Lorgan De La Vida
El Cor, Lorgan De La VidaEl Cor, Lorgan De La Vida
El Cor, Lorgan De La Vida
 
El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
 
Mòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direccióMòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direcció
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
 
Treballem la notícia!
Treballem la notícia!Treballem la notícia!
Treballem la notícia!
 

Similar to Planificació estratègica (dafo)

Dossier presentació formació
Dossier presentació formacióDossier presentació formació
Dossier presentació formació
institutscalar
 
Coaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L A
Coaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L ACoaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L A
Coaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L A
Valors & Persones
 
La direcció de l’empresa
La direcció de l’empresaLa direcció de l’empresa
La direcció de l’empresa
maxim2011
 
El rol del formador 2
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2
ICE_URV_NU
 
Organitzacions i tipus de directius
Organitzacions i tipus de directiusOrganitzacions i tipus de directius
Organitzacions i tipus de directius
cruseta
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart
 

Similar to Planificació estratègica (dafo) (20)

Dossier presentació formació
Dossier presentació formacióDossier presentació formació
Dossier presentació formació
 
Bce. tema 4. orientacions metodològiques
Bce. tema 4. orientacions metodològiquesBce. tema 4. orientacions metodològiques
Bce. tema 4. orientacions metodològiques
 
Programa gest cam fi-c (formació ics girona)
Programa gest cam fi-c (formació ics girona)Programa gest cam fi-c (formació ics girona)
Programa gest cam fi-c (formació ics girona)
 
Coaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L A
Coaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L ACoaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L A
Coaching Equips Valors I Persones 2009 C A T A L A
 
La direcció de l’empresa
La direcció de l’empresaLa direcció de l’empresa
La direcció de l’empresa
 
Mercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidad
Mercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidadMercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidad
Mercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidad
 
Aprendre de les experiències
Aprendre de les experiènciesAprendre de les experiències
Aprendre de les experiències
 
Directors aacc
Directors aaccDirectors aacc
Directors aacc
 
El treball cooperatiu aula1
El treball cooperatiu aula1El treball cooperatiu aula1
El treball cooperatiu aula1
 
Treballar competències
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
 
20090707 Apps Dpo Def
20090707 Apps Dpo Def20090707 Apps Dpo Def
20090707 Apps Dpo Def
 
Avaluació del projecte
Avaluació del projecteAvaluació del projecte
Avaluació del projecte
 
El rol del formador 2
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2
 
Organitzacions i tipus de directius
Organitzacions i tipus de directiusOrganitzacions i tipus de directius
Organitzacions i tipus de directius
 
Unitat4
Unitat4Unitat4
Unitat4
 
Ac 2n pri 2017
Ac 2n pri 2017Ac 2n pri 2017
Ac 2n pri 2017
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Projectes 2015 2016
Projectes 2015 2016Projectes 2015 2016
Projectes 2015 2016
 
Gestió de projectes Resumen mod 8
Gestió de projectes Resumen mod 8Gestió de projectes Resumen mod 8
Gestió de projectes Resumen mod 8
 
Gestió de projectes - Resum mod 5
Gestió de projectes - Resum mod 5Gestió de projectes - Resum mod 5
Gestió de projectes - Resum mod 5
 

More from jjcobmkars

Ppt001 pnl, que es
Ppt001 pnl, que esPpt001 pnl, que es
Ppt001 pnl, que es
jjcobmkars
 
Què és moodle
Què és moodleQuè és moodle
Què és moodle
jjcobmkars
 
Avaluació en ea d
Avaluació en ea dAvaluació en ea d
Avaluació en ea d
jjcobmkars
 
Videos i tècnica d'screen casting
Videos i tècnica d'screen castingVideos i tècnica d'screen casting
Videos i tècnica d'screen casting
jjcobmkars
 
Creació d'un tutorial amb pic pick
Creació d'un tutorial amb pic pickCreació d'un tutorial amb pic pick
Creació d'un tutorial amb pic pick
jjcobmkars
 
Elaboració material ud
Elaboració material udElaboració material ud
Elaboració material ud
jjcobmkars
 
La guia docent tutor
La guia docent tutorLa guia docent tutor
La guia docent tutor
jjcobmkars
 
La guia didactica
La guia didacticaLa guia didactica
La guia didactica
jjcobmkars
 
Característiques de la fad
Característiques de la fadCaracterístiques de la fad
Característiques de la fad
jjcobmkars
 
Dinàmica de l'aprenentatge global
Dinàmica de l'aprenentatge globalDinàmica de l'aprenentatge global
Dinàmica de l'aprenentatge global
jjcobmkars
 
Proves actitudinals
Proves actitudinalsProves actitudinals
Proves actitudinals
jjcobmkars
 
Proves pràctiques
Proves pràctiquesProves pràctiques
Proves pràctiques
jjcobmkars
 
Proves de coneixements
Proves de coneixementsProves de coneixements
Proves de coneixements
jjcobmkars
 
Skmbt c25211110408500
Skmbt c25211110408500Skmbt c25211110408500
Skmbt c25211110408500
jjcobmkars
 
Estils d'aprenentatge d.a. kolb
Estils d'aprenentatge d.a. kolbEstils d'aprenentatge d.a. kolb
Estils d'aprenentatge d.a. kolb
jjcobmkars
 
Canals i llenguatge
Canals i llenguatgeCanals i llenguatge
Canals i llenguatge
jjcobmkars
 
Posicions comunicatives
Posicions comunicativesPosicions comunicatives
Posicions comunicatives
jjcobmkars
 

More from jjcobmkars (20)

Ppt001 pnl, que es
Ppt001 pnl, que esPpt001 pnl, que es
Ppt001 pnl, que es
 
Manual moodle
Manual moodleManual moodle
Manual moodle
 
Què és moodle
Què és moodleQuè és moodle
Què és moodle
 
Avaluació en ea d
Avaluació en ea dAvaluació en ea d
Avaluació en ea d
 
Videos i tècnica d'screen casting
Videos i tècnica d'screen castingVideos i tècnica d'screen casting
Videos i tècnica d'screen casting
 
Creació d'un tutorial amb pic pick
Creació d'un tutorial amb pic pickCreació d'un tutorial amb pic pick
Creació d'un tutorial amb pic pick
 
Elaboració material ud
Elaboració material udElaboració material ud
Elaboració material ud
 
La guia docent tutor
La guia docent tutorLa guia docent tutor
La guia docent tutor
 
La guia didactica
La guia didacticaLa guia didactica
La guia didactica
 
Característiques de la fad
Característiques de la fadCaracterístiques de la fad
Característiques de la fad
 
Dinàmica de l'aprenentatge global
Dinàmica de l'aprenentatge globalDinàmica de l'aprenentatge global
Dinàmica de l'aprenentatge global
 
Proves actitudinals
Proves actitudinalsProves actitudinals
Proves actitudinals
 
Proves pràctiques
Proves pràctiquesProves pràctiques
Proves pràctiques
 
Proves de coneixements
Proves de coneixementsProves de coneixements
Proves de coneixements
 
Skmbt c25211110408500
Skmbt c25211110408500Skmbt c25211110408500
Skmbt c25211110408500
 
Portals feina
Portals feinaPortals feina
Portals feina
 
Estils d'aprenentatge d.a. kolb
Estils d'aprenentatge d.a. kolbEstils d'aprenentatge d.a. kolb
Estils d'aprenentatge d.a. kolb
 
Canals i llenguatge
Canals i llenguatgeCanals i llenguatge
Canals i llenguatge
 
Posicions comunicatives
Posicions comunicativesPosicions comunicatives
Posicions comunicatives
 
Metodes d'e a
Metodes d'e aMetodes d'e a
Metodes d'e a
 

Planificació estratègica (dafo)

 • 1. PLANIFICACIÓ Curs de Directors de lleure infantil i juvenil Tema 5 Professora: Roser Armengol
 • 2. 5.1.- Concepte PLANIFICAR consisteix en orientar recursos econòmics, humans o materials, cap a la consecució d’uns objectius fixats prèviament. És la funció bàsica de la gestió: −que relaciona el futur amb les decisions actuals per a obtenir els fins del Centre Ha de ser efectuada per tot el personal de l’organització És orientar els recursos cap a la consecució d’uns Professora: Roser Armengol objectius.
 • 3. 5.1.- Concepte no és sols un conjunt de tècniques, sinó que comporta també una forma de pensament: – Analític: tota decisió ha de ser presa després d’un examen exhaustiu de les dades – D’integració: per reunir els resultats en un quadre global – Experimental: el qui la realitza cal que parteixi de la realitat, ha de ser inductiu – Projectiu: per aconseguir orientar el futur Professora: Roser Armengol – Creatiu: hi ha un procés de canvi – Estètic: però alhora útil i eficient
 • 4. 5.1.- Concepte “Planificar és ... ... més que fer plans, és construir tot el futur que es desitja” ... establir un objectiu i, després, determinar el curs de l’acció que ha de seguir-se per assolir-ho” ... el procés de preparació d’un conjunt de decisions per actuar en el futur, orientar-lo a Professora: Roser Armengol assolir els fins amb mitjans òptims”
 • 5. 5.1.- Concepte Principis i avantatges de la planificació Defineix els criteris de control Millora l’administració del temps Visió global de les possibilitats reals Exigeix pensar en el fututr Obté resultats ajustats a expectatives Estalvia recursos Professora: Roser Armengol Ajuda a solucionar els problemes Determina les responsabilitats
 • 6. 5.2.- Tipus de Planificació PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA TÀCTICA OPERATIVA llarg termini mig termini curt termini fixació d'objectius determinació plans responsabilitats d'actuació Professora: Roser Armengol valoració Revisió acció resultats
 • 7. Curs de Directors de lleure infantil i juvenil PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA Tema 6 Professora: Roser Armengol
 • 8. 6.- La planificació estratègica Ha de ser una tasca de l’alta direcció de l’empresa Ha de fixar els grans objectius de l’empresa a llarg termini Ha de seleccionar el camí adient i eficient per aconseguir els objectius Professora: Roser Armengol
 • 9. 6.- La planificació estratègica La planificació estratègica suposa: Dissenyar el futur que es desitja per al centre, i la millor forma efectiva d’aconseguir-lo. Decidir de forma anticipada, què fer, com fer- ho, quan i amb qui fer-ho. Professora: Roser Armengol Omplir el buit que existeix entre on som i cap a on volem arribar, què som i què volem ser.
 • 10. 6.- La planificació estratègica S’inicia ESTABLINT LES METES que l’EE com a organització vol aconseguir ( mandat, missió...). Suposa la DEFINICIÓ DE LES ESTRATÈGIES a seguir per a aconseguir aquestes metes. DESENVOLUPA PLANS DETALLATS per assegurar la posada en marxa d’aquestes estratègies. Aquests plans han de poder adaptar-se als continus canvis que tenen lloc en l’entorn de l’EE. Professora: Roser Armengol DEFINEIX UNA ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ que comporta tres tipus de plans fonamentals: estratègics, programes a mig termini i plans funcionals i operatius.
 • 11. 6.- La planificació estratègica PERMET DISSENYAR LES POSSIBLES ALTERNATIVES per a respondre als possibles canvis a curt, mig i llarg termini. – Al triar una d’aquestes, aquestes alternatives es converteixen en la base per a prendre decisions presents. AFAVOREIX LA PRESA DE DECISIONS, a partir de les alternatives dissenyades. REQUEREIX DEDICACIÓ, DETERMINACIÓ I PERSISTÈNCIA Professora: Roser Armengol per part de les persones encarregades de l’organització de del centre i, molt especialment, de la direcció.
 • 12. 6.1- Etapes de la planificació estratègica 1. Anàlisi de l’entorn 2. Definició d’objectius 3. Definició d'estratègies a seguir 4. Seguiment del pla estratègic Professora: Roser Armengol
 • 13. 6.1.1- Anàlisi de l'entorn Analitzar les característiques pròpies del sector en el qual es mou el centre. Els anàlisis externs i interns aporten les dades necessàries per a poder realitzar un diagnòstic del nostre centre. Aquest estudi resulta imprescindible per adoptar qualsevol decisió estratègica relacionada amb l’equipament i convé que estigui el més fonamentat possible. Professora: Roser Armengol Una fórmula d'estudi: el DAFO.
 • 14. ANÀLISIS DAFO Curs de Directors de lleure infantil i juvenil Tema6. Planificació estràtegica per la Planificació Estratègica del centre Professora: Roser Armengol
 • 15. Ideari Professora: Roser Armengol QUÈ ÉS UN ANÀLISIS DAFO?
 • 16. L'Anàlisis DAFO és una eina senzilla, però potent, que serveix per determinar els factors que poden afavorir (Fortaleses i Oportunitats) i obstaculitzar (Debilitats i Amenaces) l'aconseguiments dels objectius. Té com a finalitat realitzar una planificació estratègica. Professora: Roser Armengol
 • 17. DAFO= FODA = DOFA = SWOT D EBILITATS F O D A A MENACES F ORTALESES O PORTUNITATS Professora: Roser Armengol
 • 18. Professora: Roser Armengol 1. DIAGNÒSTIC [PROFESSIONAL] DEL CENTRE
 • 19. 1. 2. PRENDRE DECISIONS Professora: Roser Armengol
 • 20. 3. DECIDIR SOBRE EL FUTUR Professora: Roser Armengol
 • 21. Professora: Roser Armengol 4. CONSOLIDAR ELS PUNTS FORTS
 • 22. Professora: Roser Armengol 5. MINIMITZAR ELS PUNTS DÈBILS
 • 23. COM ES FA UN DAFO? F Fortaleses D Debilitats O A Professora: Roser Armengol Oportunitats Amenaces
 • 24. COM ES FA UN DAFO? Fortaleses Debilitats Professora: Roser Armengol Oportunitats Amenaces
 • 25. COM ES FA UN DAFO? Bàsicament el podem reduir a analitzar els sigüents aspectes: personal, recursos del centre, processos i productes. Professora: Roser Armengol Fortaleses Debilitats
 • 26. COM ES FA UN DAFO? Ajuntament, relació amb altres agents locals,... qualsevol factor o element extern que pugui afectar al nostre centre. Professora: Roser Armengol Oportunitats Amenaces
 • 27. Fortaleses Debilitats Aspectes interns que representen les Obstacles i limitacions interns que tallen el seves potencialitats i que s’associen a desenvolupament de l’organització del determinades caract. de lideratge en centre, i que és necessari eliminar o reduir. l’entorn. Activitats que limiten, inibeixen o Elements positius que diferencien a dificulten arribar amb èxit als l’empresa de la competència, dels objectius. quals podem treure avantatge. Oportunitats Amenaces Possibilitats externes que es capaç Fets externs al centre que, sent d’aprofitar, o a les que es pot accedir i previsibles, si ocorreguessin dificultarien obtenir així beneficis. el compliment dels objectius. Professora: Roser Armengol Avantatges competitius actuals en Esdeveniments, tendències negatives les quals ens podem recolzar. que inhibeixen, limiten o dificulten el desenvolupament de l’organització i que la poden fer desaparèixer.
 • 28. Fortaleses Debilitats Oportunitats Amenaces ! Professora: Roser Armengol
 • 29. L’objectiu final: estratègia Professora: Roser Armengol
 • 30. PREGUNTES PER UN ANÀLISIS DAFO? Fortaleses Debilitats •Experiències prèvies? •Falta de motivació/elements per portar a •Formació personal? terme el projecte? •Aspectes innovadors recollits al nostres •Falta d'experiència? Projecte Educatiu? •Falta de recursos personals materials? •Cultura de treball en equip o d'innovació? •Continuitat i formació de la plantilla? •Abundants recursos personals, materials, •Falta de compromís de lideratge temporals? •On els competidors ens superen? •Quins factors faciliten obtenir una bona acceptació? Oportunitats Amenaces •Tendències de la societat o esti de vida? •Què estan fent els competidors? •Efectes de canvis legislatius? •Desenvolupament tecnològic i innovacions? •Obstàcles en l'entorn? Professora: Roser Armengol •Accessibilitat a l'informació i investigació? •Pèrdua de personal clau? •Experiències amb altres centres? •Falta de suport financer? •Suport institucionals: Ajuntament, •Influències de la moda? Generalitat…? •Moda
 • 31. QUÈ ENS HA DE DONAR UN DAFO? IDEES Que ens portaran a establir Professora: Roser Armengol OBJECTIUS I ACCIONS A SEGUIR
 • 32. COM ES REALITZA?: PROCEDIMENT 1. Preparar una llista de fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces claus. 2. Compara les fortaleses amb les oportunitats i registrar les estratègies F.O. 3. Comparar debilitats amb oportunitats registrar les estratègies D.O. 4. Comparar fortaleses amb amenaces i registrar les estratègies F.A. 5. Comparar debilitats i amenaces i registrar les estratègies D.A. Professora: Roser Armengol 6. Anàlisis comparatiu. 7. Establir factors claus per formular les estratègies alternatives.
 • 33. RESULTAT ANÀLISIS COMPARATIU DEBILITATS FORTALESES LLISTAT FORTALESES DAFO LLISTAT LLISTAT DEBILITATS LLISTAT FO DO OPORTUNITATS OPORTUNITATS LLISTAT Estratègia de creixement Estratègia de supervivència LLISTAT Utilitzar fortaleses per Vèncer debilitats aprofitar les oportunitats aprofitant les oportunitats Professora: Roser Armengol AMENACES FA Estratègia de supervivència DA LLISTAT Estratègia de fuga Utilitzar fortaleses per Reduir al mín. les debilitats evitar amenaces i evitar les amenaces
 • 35. QUÈ PERMET UN DAFO? L’aplicació d’aquest anàlisis permet: Maximitzar fortaleses Minimitzar debilitats Aprofitar oportunitats Professora: Roser Armengol Neutralitzar amenaces
 • 36. DAFO Permet sistematitzar tota la informació recollida i es el mètode més senzill i eficaç per a decidir sobre el futur, per a definir objectius i fixar estratègies Professora: Roser Armengol
 • 37. DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats Una vegada completada la matriu de resultats: − Els aspectes recollits en ella són valorats de 1 a 10, establint-se una jerarquia del més important o més present al nostre centre, al menys important. − 1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6 − 7 Professora: Roser Armengol − 8 − 9 − 10
 • 38. DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) A partir d’aquest punt, el DAFO estudia les causes i les conseqüències de cadascun dels aspectes recollits en la matriu. Ara s’ha de fixar quins són els objectius i quines són les estratègies més adequades per a aconseguir-los. Ens ajuda a: −plantejar les oportunitats detectades −eliminar o preparar els nostres equipaments contra les amenaces Professora: Roser Armengol −tenir present les pròpies debilitats i fortaleses.
 • 39. Tria un centre al qual estaries disposat gestionar Explica les característiques del centre, la competència de l'entorn, el públic potencial, etc. Professora: Roser Armengol Fes un anàlisi DAFO de del centre que has triat
 • 40. Definició d'objectius Objectius: −són les situacions a les que esperem arribar −o els resultats que esperem assolir amb la implantació de determinades accions −perquè considerem que aquestes situacions i Professora: Roser Armengol resultats són positius per a l’organització
 • 41. Definició d'objectius La pròpia existència d’una empresa depèn, fonamentalment, de l’existència d’objectius comuns − que permetin coordinar totes les activitats − que tots els esforços que es realitzin s’orientin a la seva consecució − que siguin els mateixos per a tota la organització Professora: Roser Armengol
 • 42. Definició d'objectius Característiques dels objectius: −Són escassos (no més de cinc). −Són mesurables. −Representen un propòsit a assolir en un termini de temps determinat. −Són factibles de portar a terme. Són realitzables. −Han de ser motivants. −Han de ser clars i comprensibles. −Han de ser assolits i acceptats per tots els nivells de Professora: Roser Armengol l’organització.
 • 43. Definició d'objectius Sempre que es defineix un objectiu ha de fixar-se −un període de temps a partir des qual s’avaluarà fins a quin punt aquest objectiu ha sigut o no aconseguit. −Quan el període sigui superior a cinc anys, es parla d’objectius a llarg termini −si s’estableix un període inferior, es parla d’objectius a mig i curt termini Professora: Roser Armengol
 • 44. ACTIVITAT 2 Defineix quins serien els objectius del centre que estàs estudiant si tu en fossis el gestor a partir de l’estudi que has fet anteriorment i de l’anàlisi DAFO Justifica la tria d’aquests objectius Professora: Roser Armengol
 • 45. Les estratègies a seguir Per a cadascun dels objectius fixats es determinaran les estratègies a seguir les persones demanen: −uns centres ajustats a la normativa i la legalitat vigents −Que el centre mantingui una actuació eficaç i eficient que, des del punt de vista dels clients, es tradueixi en uns serveis de qualitat Cal incorporar elements que millorin la planificació, organització i la gestió dels recursos i serveis És definir les accions que es duran a terme per assolir els objectius de Professora: Roser Armengol forma planificada
 • 46. ACTIVITAT 3 Defineix quines accions duries a terme per assolir els 5 objectius bàsics que t'has plantejat en l'exercici anterior Professora: Roser Armengol
 • 47. RECURSOS DE SUPORT ENLLAÇOS: Fase de Creació d’una estratègia: http://www.youtube.com/watch?v=5okdfoQ9jhk&NR=1 Anàlisis Dafo: http://www.youtube.com/watch?v=el7I3Np4-Ao&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YcNeBp7-iPI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=JDx2xBxCs9I Professora: Roser Armengol Planificació estratègica: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2 _3.htm http://edi-ninadedrap.blogspot.com/