SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Som escriptors
Experiències sobre el procés d’elaboració
de la Base d´Orientació d´un text expositiu

Guida Al·lès
Gener 2014
Trobem dificultats
Hora d’avaluar aspectes de fons
més que de forma:
Per avaluar la cohesió
Per estructurar bé el text

Per trobar redactats creatius dels
paràgrafs inicial i final
Per extreure categories abstractes
hora de definir la B.O.

Il·lustració: Chow Hon Lam
Compartir
objectius

Avaluació
inicial

models+
comprensió
lectora

s
gut

6

Creació d´un
producte

Seqüència
didàctica
per aprendre
a escriure

5
Escriptura
independent

3
Modelatge i
escriptura
compartida

4
Escriptura
guiada

Revisar
Textualitzar
Cercar
informació

tics

üís
ling

Diari
d´aprenent
atge.

2 Identificar

Definir la
tasca

ntin
Co

1

Organitzador
gràfic

Planificar

De l’organitzador
gràfic a la B.O.

B.O. (una part)
Compartir objectius
Definir la tasca
Sessió a sessió
Context. Redactarem un text expositiu a partir
del qual fareu una conferència pels alumnes de 1r cicle
sobre un tema del que sigueu especialistes.

Pregunta. Només ens fixarem en:
Quina és l’estructura d’un text expositiu?

Debat

Escrit a
premsa
Conferèn
cia

Vídeo

Producte.

Conferència
ció
valua l
A
inicia

1
La meva gran especialitat

La meva gran especialitat és jugar al futbol.
El meu equip em diu que som molt bo, el que
pens jo no és en ser bo, és en xalar fent aquest
esport. Perquè jugant a futbol jo xal i aprenc
moltes coses: puc jugar amb al.lots d´altres
edats, t´has d´esforçar, t’has d´entrenar.
El meu equip de futbol hem quedat segons a sa
copa, i ara ens tocarà jugar contra quatre equips
d´un any més que jo i per guanyar-los ens haurem
d´esforçar i entrenar-nos.
Esper que també quedem primers de grup.
Josep, alumne de 5è de primària

Plantejar la
tasca
Compartir
objectius
1

Comparem textos
Narratives
personals

Trets dels
textos
expositius

Plantejar la
tasca
Compartir
objectius
1

Plantejar la
tasca
Compartir
objectius

Font: Avaluació Diagnòstica de 4t de primària. Departament
Ensenyament de Catalunya, 2012
Trets comuns dels
textos de no-ficció

FONT imatge
Identificar models

Comprensió lectora
Com s´escriu un text expositiu?
INTRODUCCIÓ
Identificar
exemples

Cada equip aferra
damunt l’organitzador
gràfic els paràgrafs
extrets de la lectura.

(Ham, tesi, anunci de les idees principals)

PARÀG. 1

PARÀG. 2

PARÀG. 3

Tema
principal.
Detalls

Tema
principal.
Detalls

Tema
principal.
Detalls

Escriptura
compartida

Equips. Els alumnes li
dicten a la mestra la
introducció i la
conclusió.
CONCLUSIÓ
●

(Pregunta, resum, escena, invitació, cita)
● Redefinició de la tesi
Sessió a sessió

2

Identificar
models
Organitzador
gràfic

Clicar aquí
per veure
més
tècniques de
lectura
ccooperativa
2

Identificar
models
Continguts
lingüístics

Clicar aquí per
llegir-lo sencer
El primer paràgraf
Modelatge

Ham
(cita, fet, descripció, pregunta, diàleg, opinió, problema)

Tesi
Anunci de les 3 idees
principals

Exemple: Una de cada cinc persones de la 3ª edat pateixen
solitud. Encara que les causes són complexes, les solucions
són possibles Les trobem en les noves estructures familiars,
el temps laboral i d´oci, i el capital social.

La mestra escriu i pensa en
veu alta un paràgraf (pot ser
de la vida quotidiana)
Parelles. Reparteix còpies.
Subratllen en colors les parts
Escriptura
guiada

Equips. Cada membre escriu
una part (trien tema, ex:
bàsquet). La mestra circula.
Se les llegeixen i corregeixen.
Escriptura
compartida

Gran grup. Llegir en veu alta i
projectar
Sessió 3

Primer paràgraf. Com s´escriu l´ham?
Equips de 4

Llegir exemples en veu alta
Els classifiquen per categories
● Cita
● Pregunta, problema
● Diàleg/acció/flashback
● Fet o dada estadística
● Descripció. Flashback
● Sentiments i pensaments
2ª ronda. Noves lectures. Les
aferrem a un mural sota el
cartell corresponent.
Cada grup escriu un exemple.
La mestra circula. Posada en
comú. Projectats. Es
completen. S´aferren. (Variant:
cada membre un exemple).

Font:
Sessió 3

Primer paràgraf. Com s´escriu l´ham?
De l’Organitzador Gràfic a la Base d´Orientació.
La B.O. es fa a poc a poc

Tractar- Comprendre

Coherència

Font: Teaching My Friends

Correcció

Cohesió
Base d´Orientació d´un reportatge breu
Estarà bé si...

Novell

Idees

●
●
●
●
●
●

Paràgraf introductori amb un ham, tesi i anticipació
de les idees principals
Paràgrafs centrals amb el tema i els detalls
Bones transicions
Paràgraf final amb un detall interessant.

Adequació

●
●

Empra el registre apropiat (escrit formal)
Inclou fets interessants i elements humans

Correcció

●
●
●

Verbs potents i pocs verbs en passiva
Potents adjectius i bones descripcions
Ha sabut marcar les paraules mal escrites

Cohesió

●
●

Avanç
at

Conté moltes idees i continguts
Ha distingit les idees principals i els detalls

Coherència

Apre
n

Les frases comencen de maneres diferents
La llargada de les frases varia

En què he millorat?
En què he avançat?
Que he de fer per millorar?

Adaptada a partir de Lori D. Oczkus ,
Guided Writing, Heinemann,
Portsmouth, NH

Expert
Eines d’avaluació col·lectives
Fuente: Teachingmyfriends.blogspot.com

Font: funkyfirstgradefun.
blogspot.com.e

Més idees a
PINTEREST
Modelatge. Escriure és pensar.
La mestra escriu (en
un gdrive que tots
veuen) i pensa en veu
alta mentre un alumne
marca si escriu o
pensa
Escriptura compartida

Alternatives:
A) La mestra comparteix
escriptura amb un
voluntari.
B) Un voluntari dicta, la
mestra escriu. Tots
comenten o alcen pulgar.
C) Escriuen tots junts i
milloren el text (Text lliure
de Freinet)
Escriptura guiada

Mestra+
equip

Opcions:
A) Un alumne escriu,
els altres completen
B) Cadascú escriu una
part i llavors ajunten
C) Escrivim en parella
D) Jigsaw

Foto: Christina Saunders
Escriure.
Planificar l’escriptura
Parelles

Per parelles. Un li
pregunta a l´altre
per veure de quin
tema hi pot afegir
més detalls.
Els mapes es posen
en comú en gran
grup.
Si els temes són
pobres, la mestra fa
modelatge. Pensa en
veu alta…. sobre
quin tema
escriuré?....primer
faré un mapa ràpid i
després triaré.

Planifiquem el tema

Els cavalls

El meu
poble

Quin
tema?
Els
conflictes

Els vídeojocs

L’amistat

Adaptada a partir de Lori D. Oczkus (2007) ,Guided Writing, Heinemann, Portsmouth, NH
Planifiquem la tesi + Aprenem a fer bones preguntes

Estructures
dels textos de
no-ficció
Descriure
Seqüenciar
Comparar-contrastar
Causa-efecte
Problema-solució
http://kristinmjordan.wordpress.com/
Comparar i contrastar
Educació infantil i primària
●

Animals marins i terrestres

●

tamingthegoblin.blogspot.co.uk/

Semblances i dif entre
un... i un.....
Semblances i
diferències entre
diversos fenòmens
(ex: migració, pobresa,
colonització...),
sistemes socials
(èpoques o territoris) o
físics (Univers,
ecosistemes, éssers
vius, smes elèctrics,
mecànics) . Què és el
que fa que una època
o un espai (natural o
social) sigui igual/
diferent d´un altre?
Comparar i contrastar.
Context científic

http://lessonplans.blogspot.com/

Primària
Causes i conseqüències
Quin impacte té l’acció
humana sobre l’entorn?

Font:theappliciousteacher.blogspot.com

eduteka.org
Organitzador gràfic per resumir la informació que vas trobant

Aquests organitzadors
seveixen per contestar a
preguntes com:
Quines han estat les
causes dels canvis?
Quines les
conseqüències?
Per què succeeix/va
succeir tal fet social o
fenòmen històric i quin
impacte té/va tenir tal
fenòmen o sistema
social (ex: globalització)
sobre nosaltres/el
poble/el país.
Què és/va ser el més
rellevant?
Problema i solució

http://melissa-wade.blogspot.com/
Per què cada vegada hi ha més porcs senglars a Collserola i al Montseny?

Quines solucions proposaries?
Mapa conceptual

Màrquez, C. i Prat, À. (2010): Competència científica i lectora a secundària.
Dossiers Rosa Sensat
Descriure

Descripció de l´àguila peixetera.
Àngels Pons. Escola Margarita Florit.

Veure aquí el photopeach
DESCRIVIM L´ÀGUILA PEIXETERA
Com s´escriu un paràgraf?

Modelatge

Els vídeojocs
La desavantatge principal dels
vídeojocs és que poden crear addicció,
que afecta a 9 de cada 100 fillets
americans entre 8 i 18 anys. Es
manifesta en la ruptura del ritme de la
son, somnis sobre els jocs, dormir
massa, depressió, solitud, pèrdua de
motivació o en no trobar res
interessant. Però no tot són
inconvenients.
Font: Aquí es pot llegir sencer

La mestra escriu i pensa en veu
alta. Cada part d´un color
Escriptura
compartida

Alumnes dicten. La mestra
escriu i verbalitza.
Escriptura
guiada

Equips. Passen els escrits al
paper d´embalar. Rellegeixen
i milloren
Completem la B.O.
Tractar- Comprendre

Coherència

Font: Teaching My Friends

Correcció

Cohesió
Escriure.
Cercar informació
Cercar informació

Cada equip té 2 post-its. Prevaloració (portada, il·lustracions, títols)

Sessió 1

Què sabem sobre la situació dels avis?

Font: Midland. Independent School District.

Què ja
sabem?

Què volem
saber?
Classifiquem les
preguntes en 3
categories, que
seran les 3 idees
principals del
reportatge:
- Quines són les dades?
- Quins són els
problemes i les seves
causes i conseqüències?
- Quines propostes de
solució?

Veure més recursos per activar els esquemes previs aquí
Sessió a sessió
Lectura
individual o en
parella
●

Dibuixarem un cor
als detalls que fan
que la història
sigui interessant.
Si tenen dificultats
per resumir
anoten 3 paraules
clau i cerquem
sinònims

Com monitoritzar la
lectura? Com prendre
notes? Com
seleccionar les idees
principals?

Anotem les idees
principals i hi fem
un dibuix

●

Sessió 2

●

2-3
setmanes
Lectura d´un llibre +
Entrevistes
(Planificar, cercar,
comprendre)
Font imatge
Formes
diferents
d´anotar les
idees principals

Font de la imatge

Més
exemples a
PINTEREST
Juguem amb les paraules clau

Correcció
2. Juguem amb les paraules

1. Selecció en funció de: freqüència d´ús, dificultats
ortogràfiques, riquesa lèxica.

Font: LewisLearningLibrary
Aquí us podeu
descarregar la fitxa

3. Les emprem en noves
històries.

Equips. Repartir còpies d´un text escrit pels
alumnes. Encerclen els verbs en passiva i els
repetits. Els substitueixen per verbs en activa.
Escriptura independent
Escriptura independent
Modelatge

La mestra escriu i pensa en
veu alta un paràgraf
Escriptura
compartida

Alumnes dicten. La mestra
escriu i verbalitza.
Escriptura
guiada

Equips. Passen els escrits al
paper d´embalar (estructura)
i hi afegeixen detalls.
Rellegim fort i revisem
(paraules repetides?
inexactes?)
Escriptura
individual

Cada alumne una part i
llavors ho ajuntem.
Revisió i edició
Revisió i edició
Font: The teacher
Desk

Pengem els escrits al passadís
Cada alumne valora els textos
dels companys amb la rúbrica. Hi
aferra post-its amb comentaris
(expressions que no sonen bé,
parts repetiddes, etc...)
Posem en comú i discutim les
dificultats principals (ex:
repeteixen la tesi a la conclusió)
Refan els escrits.
Idees bàsiques a tenir en compte
No cercar el text ideal. Adoptar el
punt de vista de l´alumne i no el propi
per saber què li interessa i ajudar-lo a
trobar el seu camí. El mestre és un
lector més que un corrector. Què
pretenies? Quina és la idea central?
Quina sensació em produeix? 
S´entén bé?. 

Font: Cassany, D. (2009): Reparar
la escritura, Graó, Barcelona
Il·lustració: Alevtina Khabibova
Paleta de productes
Fonts

More Related Content

What's hot

Dictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nLaia Lila
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Guida Allès Pons
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeNeus Cortiella
 
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralangelsalegre
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsGuida Allès Pons
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
 
La poesia
La poesiaLa poesia
La poesiamrroca
 
Descripció d’animals
Descripció d’animalsDescripció d’animals
Descripció d’animalsNeus Cortiella
 
Classificació dels animals
Classificació dels animalsClassificació dels animals
Classificació dels animalsSerradePrades
 
Rúbriques alumnat
Rúbriques alumnatRúbriques alumnat
Rúbriques alumnatandani
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones M T
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesngt1776
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiumlope657
 

What's hot (20)

Dictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2n
 
Textos argumentatius
Textos argumentatiusTextos argumentatius
Textos argumentatius
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
 
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escrits
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
 
La poesia
La poesiaLa poesia
La poesia
 
Descripció d’animals
Descripció d’animalsDescripció d’animals
Descripció d’animals
 
Treballem textos comprensio_catala_6
Treballem textos comprensio_catala_6Treballem textos comprensio_catala_6
Treballem textos comprensio_catala_6
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
 
Classificació dels animals
Classificació dels animalsClassificació dels animals
Classificació dels animals
 
100 poemes joana raspall
100 poemes joana raspall100 poemes joana raspall
100 poemes joana raspall
 
Rúbriques alumnat
Rúbriques alumnatRúbriques alumnat
Rúbriques alumnat
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
Textos descriptius
Textos descriptiusTextos descriptius
Textos descriptius
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
 
Textos narratius
Textos narratiusTextos narratius
Textos narratius
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiu
 
Practiquem les inferències
Practiquem les inferènciesPractiquem les inferències
Practiquem les inferències
 

Viewers also liked

Pautes per fer una base orientacio amb alumnat
Pautes per fer una base orientacio amb alumnatPautes per fer una base orientacio amb alumnat
Pautes per fer una base orientacio amb alumnatM T
 
El text expositiu Lucas
El text expositiu LucasEl text expositiu Lucas
El text expositiu LucasANTSEB
 
El text expositiu Bruna
El text expositiu BrunaEl text expositiu Bruna
El text expositiu BrunaANTSEB
 
Principis i objectius per un projecte educatiu
Principis i objectius per un projecte educatiuPrincipis i objectius per un projecte educatiu
Principis i objectius per un projecte educatiuPere Montés
 
Base orientacio accentuacio
Base orientacio accentuacioBase orientacio accentuacio
Base orientacio accentuacioM T
 
Instruments d'avaluació
Instruments d'avaluacióInstruments d'avaluació
Instruments d'avaluaciómercebolufer
 

Viewers also liked (7)

Pautes per fer una base orientacio amb alumnat
Pautes per fer una base orientacio amb alumnatPautes per fer una base orientacio amb alumnat
Pautes per fer una base orientacio amb alumnat
 
El text expositiu Lucas
El text expositiu LucasEl text expositiu Lucas
El text expositiu Lucas
 
El text expositiu Bruna
El text expositiu BrunaEl text expositiu Bruna
El text expositiu Bruna
 
Principis i objectius per un projecte educatiu
Principis i objectius per un projecte educatiuPrincipis i objectius per un projecte educatiu
Principis i objectius per un projecte educatiu
 
2
22
2
 
Base orientacio accentuacio
Base orientacio accentuacioBase orientacio accentuacio
Base orientacio accentuacio
 
Instruments d'avaluació
Instruments d'avaluacióInstruments d'avaluació
Instruments d'avaluació
 

Similar to Textos explicatius

Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaGuida Allès Pons
 
Organització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaGuida Allès Pons
 
L'enfocament competencial
L'enfocament competencialL'enfocament competencial
L'enfocament competencialcrpbergueda
 
Seqüència didàctica
Seqüència didàcticaSeqüència didàctica
Seqüència didàcticanopear
 
Fulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiudtbaix
 
ESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millor
ESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millorESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millor
ESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millorspartium10
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
 
Elsdictats11 130703114411-phpapp02
Elsdictats11 130703114411-phpapp02Elsdictats11 130703114411-phpapp02
Elsdictats11 130703114411-phpapp02Recursos
 
Reading in pairs
Reading in pairsReading in pairs
Reading in pairsJoanprofe
 
Dinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsNuria Alart
 
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups CooperatiusTreball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups CooperatiusMontserrat Mora Bonbehí
 
Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cslope9
 
Competencies, situacions i text lliure
Competencies, situacions i text lliureCompetencies, situacions i text lliure
Competencies, situacions i text lliureLauraRomeu
 
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisióConjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisiómercecies
 

Similar to Textos explicatius (20)

Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
 
Reunió Daula
Reunió DaulaReunió Daula
Reunió Daula
 
Organització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aula
 
Acta 9/2/11
Acta 9/2/11Acta 9/2/11
Acta 9/2/11
 
Tc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatíTc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatí
 
L'enfocament competencial
L'enfocament competencialL'enfocament competencial
L'enfocament competencial
 
PEL PlurilingüIsme Castelló
PEL PlurilingüIsme CastellóPEL PlurilingüIsme Castelló
PEL PlurilingüIsme Castelló
 
Seqüència didàctica
Seqüència didàcticaSeqüència didàctica
Seqüència didàctica
 
Fulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiu
 
Reunió pedagògica3r
Reunió pedagògica3rReunió pedagògica3r
Reunió pedagògica3r
 
ESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millor
ESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millorESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millor
ESCRIVIM I APRENEM. Cada vegada ho fem millor
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
 
Elsdictats11 130703114411-phpapp02
Elsdictats11 130703114411-phpapp02Elsdictats11 130703114411-phpapp02
Elsdictats11 130703114411-phpapp02
 
Reading in pairs
Reading in pairsReading in pairs
Reading in pairs
 
Dinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de Grups
 
Descrivimcolònies2014
Descrivimcolònies2014Descrivimcolònies2014
Descrivimcolònies2014
 
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups CooperatiusTreball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius
 
Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_c
 
Competencies, situacions i text lliure
Competencies, situacions i text lliureCompetencies, situacions i text lliure
Competencies, situacions i text lliure
 
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisióConjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
 

More from Guida Allès Pons

Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Guida Allès Pons
 
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famíliesGuida Allès Pons
 
Projectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesGuida Allès Pons
 
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesGuida Allès Pons
 
Primera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaGuida Allès Pons
 
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Guida Allès Pons
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindiblesGuida Allès Pons
 
Jornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH HuescaJornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH HuescaGuida Allès Pons
 
Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Guida Allès Pons
 
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 20091 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009Guida Allès Pons
 
Canvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació interculturalCanvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació interculturalGuida Allès Pons
 
Etnocentrisme i multiculturalisme
Etnocentrisme i multiculturalismeEtnocentrisme i multiculturalisme
Etnocentrisme i multiculturalismeGuida Allès Pons
 

More from Guida Allès Pons (20)

Apadrinaments lectors
Apadrinaments lectorsApadrinaments lectors
Apadrinaments lectors
 
Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2
 
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
 
Projectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fases
 
L'escola que jo somnio
L'escola que jo somnioL'escola que jo somnio
L'escola que jo somnio
 
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
 
Primera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aula
 
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
 
Preguntes que fan pensar
Preguntes que fan pensar Preguntes que fan pensar
Preguntes que fan pensar
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
 
Textos explicatius
Textos explicatius Textos explicatius
Textos explicatius
 
Mapes mentals i conceptuals
Mapes mentals i conceptualsMapes mentals i conceptuals
Mapes mentals i conceptuals
 
Jornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH HuescaJornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
 
Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?
 
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 20091 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
 
Canvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació interculturalCanvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació intercultural
 
La Publicitat
La PublicitatLa Publicitat
La Publicitat
 
Modernitat líquida
Modernitat líquidaModernitat líquida
Modernitat líquida
 
ESSERS FANTASTICS
ESSERS FANTASTICSESSERS FANTASTICS
ESSERS FANTASTICS
 
Etnocentrisme i multiculturalisme
Etnocentrisme i multiculturalismeEtnocentrisme i multiculturalisme
Etnocentrisme i multiculturalisme
 

Recently uploaded

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 

Recently uploaded (10)

Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 

Textos explicatius

 • 1. Som escriptors Experiències sobre el procés d’elaboració de la Base d´Orientació d´un text expositiu Guida Al·lès Gener 2014
 • 2. Trobem dificultats Hora d’avaluar aspectes de fons més que de forma: Per avaluar la cohesió Per estructurar bé el text Per trobar redactats creatius dels paràgrafs inicial i final Per extreure categories abstractes hora de definir la B.O. Il·lustració: Chow Hon Lam
 • 3. Compartir objectius Avaluació inicial models+ comprensió lectora s gut 6 Creació d´un producte Seqüència didàctica per aprendre a escriure 5 Escriptura independent 3 Modelatge i escriptura compartida 4 Escriptura guiada Revisar Textualitzar Cercar informació tics üís ling Diari d´aprenent atge. 2 Identificar Definir la tasca ntin Co 1 Organitzador gràfic Planificar De l’organitzador gràfic a la B.O. B.O. (una part)
 • 5. Sessió a sessió Context. Redactarem un text expositiu a partir del qual fareu una conferència pels alumnes de 1r cicle sobre un tema del que sigueu especialistes. Pregunta. Només ens fixarem en: Quina és l’estructura d’un text expositiu? Debat Escrit a premsa Conferèn cia Vídeo Producte. Conferència
 • 6. ció valua l A inicia 1 La meva gran especialitat La meva gran especialitat és jugar al futbol. El meu equip em diu que som molt bo, el que pens jo no és en ser bo, és en xalar fent aquest esport. Perquè jugant a futbol jo xal i aprenc moltes coses: puc jugar amb al.lots d´altres edats, t´has d´esforçar, t’has d´entrenar. El meu equip de futbol hem quedat segons a sa copa, i ara ens tocarà jugar contra quatre equips d´un any més que jo i per guanyar-los ens haurem d´esforçar i entrenar-nos. Esper que també quedem primers de grup. Josep, alumne de 5è de primària Plantejar la tasca Compartir objectius
 • 8. 1 Plantejar la tasca Compartir objectius Font: Avaluació Diagnòstica de 4t de primària. Departament Ensenyament de Catalunya, 2012
 • 9. Trets comuns dels textos de no-ficció FONT imatge
 • 11. Com s´escriu un text expositiu? INTRODUCCIÓ Identificar exemples Cada equip aferra damunt l’organitzador gràfic els paràgrafs extrets de la lectura. (Ham, tesi, anunci de les idees principals) PARÀG. 1 PARÀG. 2 PARÀG. 3 Tema principal. Detalls Tema principal. Detalls Tema principal. Detalls Escriptura compartida Equips. Els alumnes li dicten a la mestra la introducció i la conclusió. CONCLUSIÓ ● (Pregunta, resum, escena, invitació, cita) ● Redefinició de la tesi
 • 12. Sessió a sessió 2 Identificar models Organitzador gràfic Clicar aquí per veure més tècniques de lectura ccooperativa
 • 14. El primer paràgraf Modelatge Ham (cita, fet, descripció, pregunta, diàleg, opinió, problema) Tesi Anunci de les 3 idees principals Exemple: Una de cada cinc persones de la 3ª edat pateixen solitud. Encara que les causes són complexes, les solucions són possibles Les trobem en les noves estructures familiars, el temps laboral i d´oci, i el capital social. La mestra escriu i pensa en veu alta un paràgraf (pot ser de la vida quotidiana) Parelles. Reparteix còpies. Subratllen en colors les parts Escriptura guiada Equips. Cada membre escriu una part (trien tema, ex: bàsquet). La mestra circula. Se les llegeixen i corregeixen. Escriptura compartida Gran grup. Llegir en veu alta i projectar
 • 15. Sessió 3 Primer paràgraf. Com s´escriu l´ham? Equips de 4 Llegir exemples en veu alta Els classifiquen per categories ● Cita ● Pregunta, problema ● Diàleg/acció/flashback ● Fet o dada estadística ● Descripció. Flashback ● Sentiments i pensaments 2ª ronda. Noves lectures. Les aferrem a un mural sota el cartell corresponent. Cada grup escriu un exemple. La mestra circula. Posada en comú. Projectats. Es completen. S´aferren. (Variant: cada membre un exemple). Font:
 • 16. Sessió 3 Primer paràgraf. Com s´escriu l´ham?
 • 17. De l’Organitzador Gràfic a la Base d´Orientació. La B.O. es fa a poc a poc Tractar- Comprendre Coherència Font: Teaching My Friends Correcció Cohesió
 • 18. Base d´Orientació d´un reportatge breu Estarà bé si... Novell Idees ● ● ● ● ● ● Paràgraf introductori amb un ham, tesi i anticipació de les idees principals Paràgrafs centrals amb el tema i els detalls Bones transicions Paràgraf final amb un detall interessant. Adequació ● ● Empra el registre apropiat (escrit formal) Inclou fets interessants i elements humans Correcció ● ● ● Verbs potents i pocs verbs en passiva Potents adjectius i bones descripcions Ha sabut marcar les paraules mal escrites Cohesió ● ● Avanç at Conté moltes idees i continguts Ha distingit les idees principals i els detalls Coherència Apre n Les frases comencen de maneres diferents La llargada de les frases varia En què he millorat? En què he avançat? Que he de fer per millorar? Adaptada a partir de Lori D. Oczkus , Guided Writing, Heinemann, Portsmouth, NH Expert
 • 19. Eines d’avaluació col·lectives Fuente: Teachingmyfriends.blogspot.com Font: funkyfirstgradefun. blogspot.com.e Més idees a PINTEREST
 • 20. Modelatge. Escriure és pensar. La mestra escriu (en un gdrive que tots veuen) i pensa en veu alta mentre un alumne marca si escriu o pensa
 • 21. Escriptura compartida Alternatives: A) La mestra comparteix escriptura amb un voluntari. B) Un voluntari dicta, la mestra escriu. Tots comenten o alcen pulgar. C) Escriuen tots junts i milloren el text (Text lliure de Freinet)
 • 22. Escriptura guiada Mestra+ equip Opcions: A) Un alumne escriu, els altres completen B) Cadascú escriu una part i llavors ajunten C) Escrivim en parella D) Jigsaw Foto: Christina Saunders
 • 24. Parelles Per parelles. Un li pregunta a l´altre per veure de quin tema hi pot afegir més detalls. Els mapes es posen en comú en gran grup. Si els temes són pobres, la mestra fa modelatge. Pensa en veu alta…. sobre quin tema escriuré?....primer faré un mapa ràpid i després triaré. Planifiquem el tema Els cavalls El meu poble Quin tema? Els conflictes Els vídeojocs L’amistat Adaptada a partir de Lori D. Oczkus (2007) ,Guided Writing, Heinemann, Portsmouth, NH
 • 25. Planifiquem la tesi + Aprenem a fer bones preguntes Estructures dels textos de no-ficció Descriure Seqüenciar Comparar-contrastar Causa-efecte Problema-solució http://kristinmjordan.wordpress.com/
 • 26. Comparar i contrastar Educació infantil i primària ● Animals marins i terrestres ● tamingthegoblin.blogspot.co.uk/ Semblances i dif entre un... i un..... Semblances i diferències entre diversos fenòmens (ex: migració, pobresa, colonització...), sistemes socials (èpoques o territoris) o físics (Univers, ecosistemes, éssers vius, smes elèctrics, mecànics) . Què és el que fa que una època o un espai (natural o social) sigui igual/ diferent d´un altre?
 • 27. Comparar i contrastar. Context científic http://lessonplans.blogspot.com/ Primària
 • 28. Causes i conseqüències Quin impacte té l’acció humana sobre l’entorn? Font:theappliciousteacher.blogspot.com eduteka.org
 • 29. Organitzador gràfic per resumir la informació que vas trobant Aquests organitzadors seveixen per contestar a preguntes com: Quines han estat les causes dels canvis? Quines les conseqüències? Per què succeeix/va succeir tal fet social o fenòmen històric i quin impacte té/va tenir tal fenòmen o sistema social (ex: globalització) sobre nosaltres/el poble/el país. Què és/va ser el més rellevant?
 • 31. Per què cada vegada hi ha més porcs senglars a Collserola i al Montseny? Quines solucions proposaries? Mapa conceptual Màrquez, C. i Prat, À. (2010): Competència científica i lectora a secundària. Dossiers Rosa Sensat
 • 32. Descriure Descripció de l´àguila peixetera. Àngels Pons. Escola Margarita Florit. Veure aquí el photopeach DESCRIVIM L´ÀGUILA PEIXETERA
 • 33. Com s´escriu un paràgraf? Modelatge Els vídeojocs La desavantatge principal dels vídeojocs és que poden crear addicció, que afecta a 9 de cada 100 fillets americans entre 8 i 18 anys. Es manifesta en la ruptura del ritme de la son, somnis sobre els jocs, dormir massa, depressió, solitud, pèrdua de motivació o en no trobar res interessant. Però no tot són inconvenients. Font: Aquí es pot llegir sencer La mestra escriu i pensa en veu alta. Cada part d´un color Escriptura compartida Alumnes dicten. La mestra escriu i verbalitza. Escriptura guiada Equips. Passen els escrits al paper d´embalar. Rellegeixen i milloren
 • 34. Completem la B.O. Tractar- Comprendre Coherència Font: Teaching My Friends Correcció Cohesió
 • 36. Cercar informació Cada equip té 2 post-its. Prevaloració (portada, il·lustracions, títols) Sessió 1 Què sabem sobre la situació dels avis? Font: Midland. Independent School District. Què ja sabem? Què volem saber? Classifiquem les preguntes en 3 categories, que seran les 3 idees principals del reportatge: - Quines són les dades? - Quins són els problemes i les seves causes i conseqüències? - Quines propostes de solució? Veure més recursos per activar els esquemes previs aquí
 • 37. Sessió a sessió Lectura individual o en parella ● Dibuixarem un cor als detalls que fan que la història sigui interessant. Si tenen dificultats per resumir anoten 3 paraules clau i cerquem sinònims Com monitoritzar la lectura? Com prendre notes? Com seleccionar les idees principals? Anotem les idees principals i hi fem un dibuix ● Sessió 2 ● 2-3 setmanes Lectura d´un llibre + Entrevistes (Planificar, cercar, comprendre) Font imatge
 • 38. Formes diferents d´anotar les idees principals Font de la imatge Més exemples a PINTEREST
 • 39. Juguem amb les paraules clau Correcció 2. Juguem amb les paraules 1. Selecció en funció de: freqüència d´ús, dificultats ortogràfiques, riquesa lèxica. Font: LewisLearningLibrary Aquí us podeu descarregar la fitxa 3. Les emprem en noves històries. Equips. Repartir còpies d´un text escrit pels alumnes. Encerclen els verbs en passiva i els repetits. Els substitueixen per verbs en activa.
 • 41. Escriptura independent Modelatge La mestra escriu i pensa en veu alta un paràgraf Escriptura compartida Alumnes dicten. La mestra escriu i verbalitza. Escriptura guiada Equips. Passen els escrits al paper d´embalar (estructura) i hi afegeixen detalls. Rellegim fort i revisem (paraules repetides? inexactes?) Escriptura individual Cada alumne una part i llavors ho ajuntem.
 • 43. Revisió i edició Font: The teacher Desk Pengem els escrits al passadís Cada alumne valora els textos dels companys amb la rúbrica. Hi aferra post-its amb comentaris (expressions que no sonen bé, parts repetiddes, etc...) Posem en comú i discutim les dificultats principals (ex: repeteixen la tesi a la conclusió) Refan els escrits.
 • 44. Idees bàsiques a tenir en compte No cercar el text ideal. Adoptar el punt de vista de l´alumne i no el propi per saber què li interessa i ajudar-lo a trobar el seu camí. El mestre és un lector més que un corrector. Què pretenies? Quina és la idea central? Quina sensació em produeix?  S´entén bé?.  Font: Cassany, D. (2009): Reparar la escritura, Graó, Barcelona Il·lustració: Alevtina Khabibova
 • 46. Fonts