Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escola Inclusiva

3,494 views

Published on

Però què és escola inclusiva? A què ens referim exactament? En aquesta presentació ressoldrem alguns dubtes. ;))

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escola Inclusiva

 1. 1. EDUCACIÓ INCLUSIVA Proposta d'Escola Inclusiva en el context educatiu Bones Pràctiques by Verònica, Mari Àngels i Núria <ul>Com a projecte </ul>
 2. 2. <ul><li>Objectius per a aconseguir unes Bones Pràctiques: Augmentar la presencia, la participació i el progrés dels alumnes. </li></ul>
 3. 3. ALUMNES Família Escola de pares i mares Professors Especialistes relacionats amb la docència i escola Comunitat educativa PRESÈNCIA PARTICIPACIÓ PROGRÉS
 4. 4. CONTEXTE ESCOLAR <ul><li>Centre escolar de primària en una ciutat de 10.000 habitants que té dues línies per a cada nivell o curs. L'economia de la població prové principalment de la indústria, comerç, la ramaderia i l'agricultura.
 5. 5. Nivell socio-econòmic mitja amb alumnes del país i alumnes procedents d'altres cultures, principalment àrab i romanesa també hi ha alumnes de l'ètnia gitana i alguns xinesos.
 6. 6. Les famílies del país són majoritàriament de dos fills i també n'hi ha d'un sol fill; en contraposició de les famílies immigrants que són almenys de 4 amb una diferència d'edat notable.
 7. 7. L'escola compta amb 28 mestres i també hi ha una tècnica d'educació infantil.
 8. 8. L'escola acull alumnes amb necessitats educatives especials. Hi ha una alumna amb deficiència visual i una altra auditiva. Hi ha alumnes amb afectacions neurològiques lleus. D'altra banda hi ha alumnes amb problemes de relació social i de comportament. Finalment hi ha alumnes de procedència socio-econòmica baixa que afecta a la seva adaptació escolar.
 9. 9. En la mateixa població hi ha un centre d'educació especial i també una associació que acull un centre de teràpia ocupacional i un centre especial de treball. </li></ul>
 10. 10. ALUMNES Família Escola de pares i mares Professors Especialistes relacionats amb la docència i escola Comunitat educativa Societat Consell escolar Consell comarcal AMPA Centre de recursos Escola Ajuntament PRESÈNCIA PARTICIPACIÓ PROGRÉS
 11. 11. Comunitat educativa CSMIJ CDIAP Associació d’alumnes d’educació especial Societat Ajuntament Centre de recursos Consell Comarcal Escola AMPA Consell escolar
 12. 12. LES TRES “P” DELS ALUMNES <ul><li>Potenciar la participació activa des de allò comú
 13. 13. Participar segons les capacitats, competències... </li></ul><ul><li>Presència dels alumnes a l’aula.
 14. 14. Sense presència, no hi ha participació ni integració </li></ul><ul><li>Aprenentatge, resultats i participació segons les seves possibilitats i situacions.
 15. 15. Procés progressiu
 16. 16. Suports naturals i normalitzats </li></ul>Participació : Presència : Progrés :
 17. 17. Nivells de participació
 18. 18. Plantejament i objectius per a augmentar la presència dels alumnes en el centre escolar : <ul><li>Creació d'espais de relació docent:
 19. 19. En aquest espai es pretén que hi hagi una comunicació i coneixença entre tots els professionals de l'escola per a expressar i compartir vivències, reflexions i inquietuds relacionades amb l'àmbit personal de cara a afavorir l'àmbit professional. Amb això volem aconseguir que hi hagi una col·laboració i un treball cooperatiu.
 20. 20. L' assistència en aquest espai es planteja com a un grup obert per a facilitar les relacions laborals.
 21. 21. Creació d'escola de pares i mares:
 22. 22. L'objectiu és aconseguir la participació dels pares i mares en l'àmbit escolar. Es proposen reunions per a tractar temes relacionats amb l'educació dels seus fills/es i d'altres aspectes de caire social, cultural i sanitari. En aquestes trobades els pares i mares també poden compartir les seves experiències i responsabilitats familiars. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Diari personal </li></ul><ul><li>Bústia (nivell alumne – aula – escola) </li></ul><ul><li>Distribució i treball a l’aula: metodologia i situació espacial </li></ul><ul><li>Activitats adaptades a la inclusió: activitats individuals, de grups i per projectes. </li></ul>
 24. 24. Els objectius següents fan referència a la participació , tot i que són paral·lels a la presència. Cal buscar estratègies perquè tots els alumnes participin de la dinàmica d’aprenentatge segons les seves competències i habilitats. Objectius i propostes: <ul><li>Elaboració d’un diari personal per tal de treballar les inquietuds, emocions...
 25. 25. Utilització de la bústia, en la qual s’hi poden ficar missatges personals referents a nivell d’escola, aula, inquietuds... aquests missatges es treballaran a nivell d’escola durant assemblees.
 26. 26. Cal procurar una bona distribució espaial del mobiliari a l’aula (proposem espais amb U).
 27. 27. Realització d’activitats que aportin possibilitats per a tothom. A la vegada es duran a terme activitats de tipus individual, en grup i per projectes. </li></ul>
 28. 28. Nivells de presència
 29. 29. Per tal d’afavorir la presència dels alumnes, és a dir, que tots els alumnes estiguin a l’aula totes les hores, s’estableixen els següents objectius: <ul><li>Crear elements que permetin que permetin veure els objectius dels alumnes en conjunt
 30. 30. Aconseguir la presència total dels alumnes a l’aula.
 31. 31. Oferir un currículum adaptat a les necessitats de l’escola. Cal que els aprenentatges estiguin contextualitzats als alumnes, localitat, situació... és a dir, fa falta la “municipalització” dels aprenentatges.
 32. 32. El mestre ha de ser capaç de modificar i reconduir els seus actes i la classe.
 33. 33. Prejudicis: jutgem sense saber. Parem, mirem i reflexionem sobre què passa </li></ul>Fomentar la retroalimentació: devolució del procés educatiu. <ul><li>Diari de pràctica docent- diari dels alumnes: imatges i escrits sobre emocions.
 34. 34. Hem de ser observadors, expressar-nos i deixar expressar-se.
 35. 35. Avaluació d’activitats: què hem après? Com s’han sentit? Què els ha semblat? </li></ul>
 36. 36. Nivells de progrés
 37. 37. <ul><li>Adaptació curricular: hem d’adequar el currículum. </li></ul><ul><li>Contextualització: situació – alumnes - municipalitat.
 38. 38. Progrés personal dins de les seves pròpies possibilitats. La resta del grup ha de respectar les possibilitats dels propis i dels altres.
 39. 39. Aprenentatge cooperatiu, junts i multinivell.
 40. 40. Adaptacions personals.
 41. 41. Canvis en el sistema educatiu.
 42. 42. Aprofitar els recursos varis.
 43. 43. Entorn inclusiu </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Un cop aconseguits la presència i la participació arribem al progrés. Cal que aconseguim que tots els nens aprenguin, només així aconseguirem un bon model d’escola inclusiva. Proposem: </li></ul><ul><li>Retroalimentació: devolució, què he après?, com m’he sentit durant l’activitat?... </li></ul><ul><li>Respectar les possibilitats de cadascú i la dels altres. </li></ul><ul><li>Procurar aprenentatges multinivell, multiedat, aprenentatges cooperatius. </li></ul><ul><li>Aprofitar els recursos que ens ofereix l’entorn. Aconseguir ser partícips d’un entorn inclusiu que a la vegada ens permeti aprendre tots junts. </li></ul>
 45. 45. LES TRES “P” DELS PROFESSORS <ul><li>Potenciar la participació activa d’alumnes
 46. 46. Creació i reconducció d’activitats plantejades
 47. 47. Projectes, activitats individuals i en conjunt </li></ul><ul><li>Presència dels alumnes i especialistes docents a l’aula.
 48. 48. Integració i participació </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre
 49. 49. Aprendre junts i els uns dels altres
 50. 50. Suports naturals i normalitzats
 51. 51. Progrés dintre de capacitats i situacions </li></ul>Participació : Presència : Progrés :
 52. 52. <ul><li>Formació continuada
 53. 53. Diari pràctica docent </li></ul><ul><li>Coresponsabilitat/ Responsabilitat
 54. 54. Treball cooperatiu
 55. 55. Espais de relació docent
 56. 56. Formació de centre que respongui a les necessitats del centre </li></ul><ul><li>Actitud activa i inclusiva
 57. 57. Activitats plantejades
 58. 58. Ubicació dinàmica i física del professor
 59. 59. Vinculació amb l’alumne
 60. 60. Promoure elements a plantejar a l’aula
 61. 61. Autodeterminació: nens responsables del seu procés </li></ul>INDIVIDUAL CENTRE AULA Professors
 62. 62. Objectius per a aconseguir unes bones pràctiques per tal d'augmentar la presència, la participació i i el progrés del Professorat en la seva funció docent. <ul><li>Considerem que és important contemplar aquesta actuació en diferents apartats o nivells. Tots tres estan interrelacionats entre ells:
 63. 63. 1.A nivell del centre
 64. 64. 2.A nivell de l'aula
 65. 65. 3.A nivell individual </li></ul>
 66. 66. 1.A nivell del centre : <ul><li>El professorat forma part d'un centre a on hi ha altres persones amb les quals interacciona i treballa en conjunt. </li></ul>2.A nivell de l'aula: <ul><li>El mestre/a o professor/a també està dintre del grup dels alumnes i és un membre més dins d'aquest amb la seva funció com a guia, per tant és molt important també prendre consciència de la seva manera d'actuar en el grup i com es relaciona amb els alumnes. </li></ul>3.A nivell individual <ul><li>El professor/a ha de tenir una visió de progrés continu de la seva carrera com a professional.
 67. 67. Per la qual cosa, per aconseguir la presència, participació i progrés proposem una sèrie d'espais o llocs d' interacció i formes d'actuació en els tres nivells. També hem de tenir present en tots aquests nivells : què fem?, com ho fem? I per què ho fem o per a què ho fem? </li></ul>
 68. 68. 1. A nivell del centre A. Treball cooperatiu B. Espais de relació docent C. Formació a nivell de centre <ul><li>A: Treball cooperatiu: </li></ul>Els professor/es hem d'adonar-nos de que no estem aïllats i que la millor manera de treballar és en equip de forma cooperativa. La visió conjunta és proporciona més eines i maneres d'aconseguir unes bones pràctiques de la nostra funció com a docents. <ul><li>B: Espais de relació docent: </li></ul>L'escola o els centres han d'oferir a la plantilla de professors/es espais a on hi hagi una comunicació oberta de les seves necessitats, propostes o inquietuds de la seva pràctica diària. La idea és crear un grup obert de relació docent, voluntari a on els professors hi puguin assistir per a parlar d'aspectes personals o coses que els preocupen relacionades amb el seu treball al centre. Aquest espai pot ser autogestionat o dirigit per un professional especialitzat en dinàmica de grups. La presència de les persones en aquest grup obert pot afavorir les relacions interpersonals; d'aquesta manera es promou la participació de tots els membres del grup i serà més fàcil després treballar en conjunt, resoldre preocupacions, aclarir actuacions, aportar noves maneres de plantejar el treball, recollir experiències prèvies de companys/es en situacions passades, etc. Tot això servirà per a una millora de la nostra qualitat de vida personal i professional implicant un progrés en la nostra evolució com a educadors. <ul><li>C. Formació de centre: </li></ul>Aquests cursos es faran en funció de les necessitats reals del centre i dels mateixos professors. La Direcció del centre , en el seu rol de lideratge, ha de proporcionar als docents cursos de formació útils i funcionals d'acord amb la realitat local del seu municipi a on s'ubica l'escola. Així mateix els professors/es poden manifestar la seva conformitat o consens amb aquesta formació i tenir el compromís d'assistència per tal de que suposi la seva formació un benefici per a l'escola.
 69. 69. 2. A nivell de l'aula A. Ubicació física del professor/a B. Actitud activa i inclusiva de cara als alumnes C. Activitats i mètodes de treball. (Nota: Si treballen dos professionals o més dins d'un grup d'alumnes heterogenis caldrà contemplar aquesta variable per a donar referents clars, compatibles implicant un treball cooperatiu dels docents). <ul><li>A. Ubicació física del professor/a </li></ul>La presència, participació i progrés dels alumnes estaran en funció de com el professor/a interacciona amb el seu grup d'alumnes. Pensem que la forma en què el docent es situa i es mou per l'aula condiciona la seva relació amb els alumnes i l'accés que ells mateixos tenen vers al professor/a. <ul><li>B. Actitud activa i inclusiva de cara als alumnes </li></ul>Serà important també l'actitud que el educador/a transmet als estudiants, si es tenen en compte les necessitats de tots i adequant el context del que es fa i a on es fa en cada cas. L'actitud activa i oberta del professor/a facilitarà la comunicació amb la resta dels nens/es. <ul><li>C. Activitats i mètodes de treball </li></ul>Les activitats i forma d' implementació, metodologies, etc. han d'estar ben programades i adaptades. Han d'ésser obertes i amb possibilitats de modificacions si es dóna el cas o si hi ha canvis que ho justifiquin. En totes les tasques que es proposin s'han de tenir en compte els propòsits directes i indirectes que volem aconseguir. El docent ha d'implicar als seus alumnes en el seu aprenentatge fent-los responsables del seu progrés educatiu; d'aquesta manera es potencia la corresponsabilitat dins de l'aula.
 70. 70. 3. A nivell individual A. Formació continuada B. Diari de pràctica docent <ul><li>A. Formació continuada </li></ul>Cada docent ha de considerar el benefici que obté a partir de la formació continuada per a les seves bones pràctiques. El reciclatge acadèmic al llarg de la seva vida professional és necessari per a adaptar-se als canvis socials, culturals, econòmics i tecnològics de la societat actual. <ul><li>B. Diari de pràctica docent </li></ul>Aquest document en forma de diari vol recollir les vivències, experiències i reflexions de les taques de cada dia. Escriure sobre el que passa a l'aula és un procés que permet veure i plasmar la realitat. Posar en el paper el que veiem, sentim o necessitem canviar ens situa en una actitud crítica i dinàmica de com podem fer, actuar i reconduir les nostres pràctiques posteriors.
 71. 71. LES TRES “P” DELS PARES <ul><li>Participar activament en les xerrades i activitats proposades
 72. 72. En creació d’activitats i projectes
 73. 73. Vinculació amb escola i alumnes </li></ul><ul><li>Presència dels pares en reunions i consells escolars
 74. 74. AMPA </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre
 75. 75. Aprendre junts i els uns dels altres
 76. 76. Suports materials i naturals
 77. 77. Procés progressiu alumnes- pares- escola </li></ul>Participació : Presència : Progrés :
 78. 78. <ul><li>Vincles personals
 79. 79. Família i professionals directes i multidireccional per afavorir diferents punts de vista i perspectives. </li></ul><ul><li>Aparell de gestió de recursos per gestionar les necessitats dels alumnes i els pares dins i fora del centre
 80. 80. Organització i coordinació
 81. 81. Promoure participació i inclusió de tots dins de la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Xerrades educatives o de caire social, sanitari i recreatiu
 82. 82. Assessorament evolutiu, psicològic, i inquietuds dels mateixos pares
 83. 83. Cooperació i involucració </li></ul>PARES/ MARES Tutories AMPA com a associació Espais. Escola de pares i mares
 84. 84. Objectius per a aconseguir unes bones pràctiques per tal d'augmentar la presència, la participació i i el progrés dels Pares i Mares dins de la relació escola i Família. <ul><li>1. Vincle família i escola
 85. 85. 2.Associació de Pares i Mares dels alumnes AMPA
 86. 86. 3. Escola de Pares i Mares </li></ul>
 87. 87. <ul><li>Vincle família i escola </li></ul><ul><li>L'escola ha de garantir unes bones relacions entre els pares i mares dels alumnes i el professorat.
 88. 88. A través de les tutories existeix un espai de contacte a on es pot obtenir informació directa dels pares/mares per entendre millor als alumnes i oferir-los unes condicions òptimes de cara al seu aprenentatge. En alguns casos caldrà investigar més enllà i contrastar les informacions aportades pels pares/mares amb d'altres professionals de l'entorn educatiu social i sanitari, com ara altres mestres, monitores de les activitats extraescolars, assistent social, psicòleg/a, infermer/a, metgessa, etc.
 89. 89. L'escola estableix també contactes col·lectius amb les famílies a través de reunions amb pares i mares per tal d'informar d'aspectes essencials de la pràctica docent i la responsabilitat pròpia dels pares i mares com a educadors dels seus fills/es.
 90. 90. La presència dels pares i mares en aquestes reunions en alguns casos és més difícil que en les tutories individuals. Els mestres han de convocar individualment als pares i mares que no han assistit a les reunions conjuntes i explicar la importància que té la seva assistència en aquestes. Això pot ajudar a implicar més als pares i mares a sentir-se vinculats i presents en l'escola dels seus fills/es.
 91. 91. També l'equip docent planificarà activitats escolars que permetin la participació dels pares a l'escola. Per exemple en les festes que es celebren al llarg de l'any, actes culturals, etc. </li></ul>
 92. 92. 2. Associació de Pares i Mares dels alumnes AMPA <ul><li>Els pares i mares es senten representats en l'escola i d'aquesta manera la seva presència directa o indirecta els situa en una actitud proactiva i participativa. Les relacions de l'escola amb l'AMPA poden servir de mediació per a obtenir una optimització dels recursos materials i humans que reben les associacions del pares i cobrir necessitats generals i també les particulars d'alguns alumnes. </li></ul>
 93. 93. 3. Escola de Pares i Mares <ul><li>Creació d'una escola de pares i mares. A l'igual que els mestres es formem i reciclen per a ser educadors, les condicions actuals de la nostra societat impliquen també estar preparats per a ser pares i mares. La creació d'un espai com a escola de pares i mares pot beneficiar a tots en general.
 94. 94. Es poden oferir xerrades sobre aspectes del desenvolupament infantil i juvenil, també conferències sobre l'alimentació i mesures sanitàries. Aconsellar sobre les activitats recreatives i de lleure més adients a les edats dels alumnes, etc.
 95. 95. Els pares i mares poden assistir a reunions en grup per a parlar de les seves inquietuds, preocupacions i compartir amb els altres pares i mares les seves vivències de l'educació del seus fills i filles. En aquest espai els pares i mares poden fer activitats conjuntes i assistir amb els seus fills i filles, això pot estar obert per als alumnes que no estan encara dins l'escola i pensen formar-hi part; d'aquesta manera aquesta escola de pares i mares pot ajudar a la incorporació i adaptació posterior d'aquests nous alumnes. </li></ul>
 96. 96. <ul><li>Núria Bargalló
 97. 97. Maria Àngels Miret
 98. 98. Verònica Martínez </li></ul>Bones Pràctiques

×