Projecte de direcció 2012 2016

7,878 views

Published on

ESCOLA SEGIMON COMAS
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012/16

Published in: Education
 • Be the first to comment

Projecte de direcció 2012 2016

 1. 1. Escola Segimon ComasProjecte de Direcció 2012/16
 2. 2. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-20161. JUSTIFICACIÓ ................................................................................................................ 22. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL (PEC) ..................................................................... 33. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE ................................................................... 44. OBJECTIUS DEL NOU PLA DE DIRECCIÓ ................................................................. 155. ACTUACIONS, ORGANITZACIÓ I INDICADORS DAVALUACIÓ ................................ 166. MECANISMES PER A LA RENDICIÓ DE COMPTES .................................................. 301. JUSTIFICACIÓUna vegada més iniciem a lescola un nou procés de renovació de la Direcció, fet quecomporta la formulació dun nou Equip Directiu.Amb una actitud de compromís amb lescola hem endegat aquest procés amb elconvenciment de créixer junts com a escola i millorar la qualitat educativa que sensencomana.Dins daquest procés hem plantejat al Claustre i al Consell Escolar, tal i com ens indica lanormativa vigent, el procés a seguir i hem obert un debat per avaluar la necessitat o no dela presentació de lactual candidatura.A partir daquest marc i amb el convenciment que el nostre projecte és viu, engrescador icompromès ens disposem a presentar-vos una proposta que contempla les líniesdactuació dels propers quatre anys amb lesperit que sempre ens ha acompanyat decompartir lexperiència amb tota la comunitat educativa.Entenem lescola com un espai vital de creixement i educació de futurs ciutadans, aixícom una porta oberta a les idees i creativitat d’aquests.El nostre propòsit és donar continuïtat als projectes endegats, reconduir els aspectes quecal que siguin replantejats, obrir nous horitzons i fer avançar lescola cap a lexcel·lència.Components de lEquip Directiu:LEquip Directiu que dóna suport a aquest projecte és un equip de continuïtat de lanteriorperíode, que compta amb el suport del Claustre (sessió núm. 3 curs 11/12) i del ConsellEscolar (sessió núm. 3 curs 11/12). Direcció Maria Bassagaña Terradas
 3. 3. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 Cap dEstudis M Dolors Canal Casellas Secretària Núria Viñas Codina2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL (PEC)Emmarcats en la Llei dEducació (LEC) i immersos en el desplegament del PEC (ProjecteEducatiu de Centre) i la revisió i actualització dels documents de centre, ens voleminvolucrar en poder fer una lectura integral i compartida, de tot el bagatge que, junts, hemacumulat amb el pas del temps i que formen la nostra identitat com a centre, per taldaconseguir una escola més oberta a la participació.Sempre ens hem mantingut fidels a lesperit duna escola dialogant, propera a les famíliesi implicada amb lentorn.En un moment social difícil, ens caldrà treballar més colze a colze que mai amb tota lacomunitat educativa i amb les institucions locals.- Una escola participativa i dialogant, compromesa amb lentorn, capaç dactuar i prendresolucions, crítica i responsable amb les seves decisions.- Una escola que potencia la seva llengua vehicular i es planteja millorar el domini delcastellà i langlès en finalitzar lEducació Primària, entenent prioritari lassoliment dun bonnivell lingüístic dins el currículum .- Una escola que aposta per la sostenibilitat i ho transmet a través del seu dia a dia,projectes, organització escolar...- Una escola basada en el respecte, la tolerància i amb el convenciment que tots hi tenimel nostre lloc.- Una escola que transmet valors per esdevenir ciutadans responsables i crítics, capaçosdactuar en el seu entorn.- Una escola que educa a partir de la cultura de lesforç i valora els progressos fets pelsseus alumnes, així com també la participació de les famílies en el procés daprendre.- Una escola que basa els seus principis educatius en la inclusivitat. Entendre la diversitatde lescola forma part dun dels objectius de la nostra comunitat educativa. Tots somdiferents i ens cal comprendre això, per poder acceptar i aprendre la realitat de tothom.- Una escola 2.0 que sadapta als canvis tecnològics i els inclou en la seva organització iel seu currículum.- Una escola que estimula i incentiva els aprenentatges a partir de lexperimentació ilestimació, encaminada cap a un aprenentatge científic.
 4. 4. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016- Una escola amb un currículum obert i adaptat a ladquisició de les CompetènciesBàsiques. Un currículum coherent i organitzat des dEducació Infantil a Cicle Superior.- Una escola oberta a lentorn, que interioritza els seus aprenentatges en el dia a dia igenera complicitat amb les entitats i institucions.- Una escola adaptada a les necessitats actuals, capaç dassumir canvis i acceptar novesrealitats.- Una escola amb un equip de mestres que entén la seva tasca com un procés formatiucontinu i per aquest motiu participa en cursos de formació interna, externa i aprèn dins lamateixa comunitat.- Una escola que vol avançar en el treball en equip i en xarxa, que potencia el treball i lesdecisions curriculars i organitzatives dels seus equips de cicle.- Una escola que es basa en el lideratge distribuït on tots formem part dun engranatge, ide nosaltres depèn lexcel·lència de la nostra escola.- Una escola que creu en la complicitat amb les famílies per assolir la tasca deducar.3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTREDins el marc de lelaboració del Projecte de Direcció hem obert un procés dinformació,avaluació i recull de propostes obert a tots els estaments de la comunitat educativa apartir dun document marc compartit que ens ha permès poder exposar de manera clara ientenedora la realitat de lescola i emprendre el repte de debatre des de diferents punts devista la mateixa realitat, aportant idees que configuraran el projecte descola.El procés seguit és el següent: Reunió del Consell Escolar : 1 sessió inicial dexposició del document de diagnosi i 1 dexposició per part dels diferents sectors del CE i dexposició de les aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa. Reunió de les Comissions derivades del Consell Escolar: 1 reunió de cada una de les comissions amb lobjectiu davaluar el funcionament de la comissió, línies dactuació i formulació de nous objectius. Les comissions que hem reunit són les següents: Comissió de Convivència. Comitè Ambiental. Comissió del Programa de Socialització dels Llibres de text. Comissió Econòmica. Comissió de Menjador.
 5. 5. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 Reunió del Claustre de Professors: 1 sessió inicial dexposició del document de diagnosi i de la dinàmica de treball. 1 sessió davaluació, aportació i priorització de línies de treball. Reunió de les Comissions derivades del Claustre. Les comissions reunides són les següents: Comissió TAC. Comissió Escoles Verdes. Comissió Biblioteca Escolar. Comissió CAD. Reunió amb lalcaldia de lAjuntament per informar del procés i plantejar línies dactuació. Reunió amb la Presidenta de lAMPA per informar, plantejar el procés i aportar idees. Les conclusions que podem aportar per definir la situació de la nostra escola les resumim en els següents punts a partir de les aportacions en el document compartit de diagnosi DOCUMENT DE TREBALL FASE DIAGNOSI DE LESCOLA (compartit amb la comunitat educativa –Claustre, Consell Escolar i AMPA)ÀMBIT ORGANITZATIU- Organització interna consolidada:1. Gestió compartida entre els membres de lEquip Directiu: lideratge compartit.Actuacions de representació i dinamització curricular: Direcció.Actuacions de planificació horària, processos avaluatius relacionats amb les ComissionsdAvaluació i formació: Cap dEstudis.Actuacions de custòdia de documentació, gestió econòmica i processos administratiusdavaluació: Secretària.2.Càrrecs distribuïts de manera consensuada dins els Claustre: lideratge distribuït a partir de laimplicació de lequip de mestres actual.Proposta de consolidació de lEquip de Coordinació (Direcció - Cap dEstudis - 2 coordinadores)com lòrgan gestor de lactivitat organitzativa i curricular de lescola.Definició per part del Claustre de la responsabilitat de cada càrrec reconegut/no reconegut i elseu nivell dimplicació en els processos de gestió i en el PdD.3.Comissions derivades del Consell Escolar amb objectius de treball propis i que agiliten la
 6. 6. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016dinàmica de funcionament del Consell Escolar.Proposta de millora detectada a la Comissió de Convivència.- A nivell de representants pares del Consell Escolar es formula la proposta de necessitat detipificar les faltes dels alumnes en un document base que permeti la difusió a les famílies i ajudia resoldre comportaments actitudinals.4.Comissions derivades del Claustre que tenen per objectiu dinamitzar els projectes de centre iincideixen directament en els punts forts de lescola.Proposta de redacció de documents descola liderats per les comissions: Pla Lector de Centre iPla TAC. Desplegament del Pla dAcció dEscoles Verdes 11/14 i proposta de redacció del noupla dacció.Proposta de millorar la cohesió de la comissió dAtenció a la Diversitat -CAD-.Possibilitat de tornar a reemprendre la Comissió dAnglès en cas daprovació del PILE 12/14 pertal de dinamitzar el programa entre les mestres implicades i consolidar-lo dins el currículum.5. Activitats i sortides descola. Existeix una selecció, planificació i aplicació dactivitats/sortidesconsensuada, aprovada a nivell de Claustre i amb una alt nivell dinterelació amb el currículum.Totes les activitats/sortides aprovades en el Pla Anual de Centre tenen un tractament curricular iformen part del currículum del curs com una activitat daprenentatge. La participació delsalumnes en les activitats és obligatòria.-Proposta de continuïtat en la mateixa línia formulada des de lequip docent.-Proposta dels representants pares del Consell Escolar de reducció de celebració de festes,donada la situació complexa que estem vivint en el món educatiu (1h dincrement de dedicaciólectiva per part dels mestres, supressió de la 6a hora, augment de ràtios...).ÀMBIT PARTICIPATIUProcessos de participació en procés.1. A nivell de Claustre:- Nivells de participació i implicació diferenciats.Proposta: Processos de participació i dinamització en les actuacions i en lelaboració depropostes. Implicació en les actuacions com a agents actius. Increment de les sessions declaustre per consensuar currículum i estratègies.2. A nivell de Consell Escolar:- Detecció de millora en els processos participatius: elecció de representants del ConsellEscolar. Implica millorar les estratègies per fomentar la participació. Increment de la informació a
 7. 7. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016les famílies.- Comissions de treball consolidades: Menjador, Llibres, Econòmica i Comitè Ambiental. Bonnivell de participació i implicació de tots els components. Agilitat en la presa de decisions i en elsmecanismes de comunicació.- Millora en la dinàmica i objectius de treball de la Comissió de Convivència.Implica definir les funcions i les responsabilitats dels seus components.- Necessitat de millorar el nivell dinformació de les famílies a partir de la implicació.Proposta del sector pares del Consell Escolar de promoure la creació dun representantpare/mare de cada nivell que faci de pont entre lescola i les famílies amb lobjectiu de canalitzarles informacions i millorar la participació.- Per part del sector pares del Consell Escolar es formula la proposta de participació de lesfamílies en les sortides escolars dels seus fills. La proposta no arriba a cap acord dins delConsell Escolar.3. A nivell de lAMPA:- Nivell de comunicació alt. Procés de traspàs dinformació àgil i constant. Les tasques estandistribuïdes per temàtiques que coincideixen amb els objectius prioritaris de lescola.- Nivell alt de participació de les famílies en lassociació de lAMPA.- Nivell de participació dins la normalitat de les famílies en la reunió dinici de curs compartidaentre escola i AMPA (índex de participació 11/12: 70%).- Detecció de millora en les assemblees de lAMPA. Nivell de participació 11/12: 20% defamílies.- Shan recollit opinions sobre la percepció que té lAMPA de lestructura organitzativa delscicles: funcionament, nivell dimplicació, imatge externa...ÀMBIT CURRICULAR1. Currículum adaptat a la LOE. Carnets de continguts de totes les àrees curriculars.Desplegament de les Unitats en Procés: àrees instrumentals 75% dassoliment (català imatemàtiques). Àrees lingüístiques castellà i anglès en procés dactualització 50%.Àrea de Coneixement del Medi en procés de consens dins del claustre: seqüència de contingutsrealitzada per nivells/cicles. Cohesió del currículum a les dues etapes en procés.Àrea Visual i Plàstica seqüenciada per tallers a les dues etapes. Coherència amb el currículum i
 8. 8. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016inclou apartat TAC/dibuix/plàstica. Taller Visual i Plàstic en anglès a Cicle Superior.Àrea dEF currículum organitzat. Unitats de programació temporitzades per cicles i nivells.Àrea de Música en procés d’organització. Plaça docent no definitiva.Àrea de Religió currículum dEducació Primària contextualitzat.-Proposta aprovada en Claustre i Consell Escolar de sol·licitud dun Programa PILE (Pla Integratde Llengües Estrangeres) formulat per lequip docent (convocatòria segons l’OrdreENS/102/2012).-Proposta per part de lAMPA a lescola de participació en la convocatòria (segons l’OrdreENS/101/2012) de sol·licitud duna subvenció per realitzat activitats extraescolarscomplementàries en llengua anglesa).-Proposta per part dels representants pares del Consell Escolar dimpartir continguts nolingüísitcs en anglès.Es detecta la necessitat de tenir completades i revisades les Unitats de Programació per poderavançar en la definició destratègies metodològiques i criteris davaluació.2. Projectes Interdisciplinaris concretats i rotatius bianualment. Alt nivell dorganització iplanificació. Activitats planificades per lequip de mestres de cada cicle educatiu. Inclusiódaprenentatges significatius i competencials. Activitats experimentals i dobservació comelements claus dels projectes. Leix temàtic és làrea de Medi amb la participació de les àreesinstrumentals i una selecció rotativa de la resta dàrees.- A nivell de pares representants de Consell Escolar es manifesta una percepció repetitiva(temàtica) dels Projectes Interdisciplinaris que sacorda debatre en un Consell Escolar posteriorper tal de conèixer de primera mà els objectius, els continguts i l’organització de cada cicle.3. Criteris davaluació establerts a partir de carnets davaluació. Frases SAGA elaborades apartir de lanàlisi del nivell dassoliment dels continguts de cada cicle. Selecció de contingutsrellevants a cada cicle.Es detecta que els criteris estan establerts, però manquen criteris clars en la seva aplicació.Seguiment dels alumnes en les Comissions dAvaluació (1 sessió trimestral avaluadora i 1sessió a mig trimestre per compartir opinions entre lequip de mestres).Proposta de seguiment individualitzat dels alumnes que no assoleixen els continguts a partir deproves objectives i acordades a cada cicle que ens serveixin dindicadors a lhora de definirlobertura dun Pla de Treball.4. Estratègies metodològiques i bones pràctiques educatives que cal generalitzar.Proposta dexposició del funcionament de les sessions de treball del còmput horari de lesdiferents àrees curriculars: organització de làrea, nivell de planificació, anàlisi dels materials
 9. 9. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016emprats, atenció a la diversitat, tipologia dagrupaments, activitats daprenentatge i davaluació...ÀMBIT RESULTATS ACADÈMICS1. Anàlisi dels resultats dels processos davaluació derivats de les Comissions dAvaluació(qualitfcacions oficials)Índex dalumnes que superen el Cicle Inicial10/11: 100%09/10: 100%08/09: 95,83%Índex dalumnes que superen el Cicle Mitjà10/11: 90%09/10: 100%08/09: 100%Índex dalumnes que superen el Cicle Superior10/11: 76%09/10: 100%08/09: 100%Proposta de millorar els criteris davaluació a nivell dequip de mestres a partir de provesobjectives i que segueixin els criteris de les competències bàsiques.2. Anàlisi dels resultats per àrees en finalitzar letapa: curs Mitjana de Catalunya Escola Llengua catalana i 10/11 85,298% 80% literatura 09/10 85,85% 100% 08/09 85,92% 94,74% Llengua castellana i 10/11 86,14% 80% literatura 09/10 86,85% 100%
 10. 10. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 08/09 86,80% 94,74% Llengua estrangera 10/11 84,45% 76% 09/10 84,90% 95,65% 08/09 84,84% 89,47% Matemàtiques 10/11 83,57% 84% 09/10 84,25% 95,65% 08/09 84,10% 94,74% Coneixement del 10/11 86,40% 96% medi natural, social i cultural 09/10 86,72% 100% 08/09 86,88% 94,74% Educació Artística 10/11 94,77% 100% 09/10 96,19% 100% 08/09 97,51% 100% Educació Física 10/11 96,45% 100% 09/10 97,88% 100% 08/09 98,15% 100% Religió 10/11 96,74% 100% 09/10 95,93% 100% 08/09 98,09% 63,10%* Projecte 10/11 93,80% 80% Interdisciplinari 09/10 89,25% 100% 08/09 - 94% Educació Ciutadania i 10/11 94,23% 100% drets humans 09/10 88,19% 100% 08/09 - -Proposta dapropar els resultats de finals detapa a la mitjana de Catalunya.
 11. 11. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-20163. Índex dalumnes que superen les competències:prova de 6è de primària (dades globals) curs Mitjana de Catalunya Escola Competència 10/11 78,274% 95% Lingüística: llengua catalana 09/10 69,66% 72,8% 08/09 74,00% 75,00% Competència 10/11 75,32% 90,5% Lingüística: llengua castellana 09/10 67,81% 77,3% 08/09 68,64% 75,1% Competència 10/11 76,28% 76,20% Lingüística: anglès 09/10 61,84% 63,70% 08/09 - - Competència 10/11 80,23% 100% matemàtica 09/10 74,50% 72,70% 08/09 74,31 75%Proposta de manteniment dels resultats de les competències bàsiques.Proposta de cohesionar els resultats de finals detapa amb els resultats de les competènciesbàsiques a partir de formular uns criteris davaluació competencials i consensuats dins lequip demestres.4. Índex dalumnes que superen les competències. Avaluació diagnòstica (dades globals) curs Mitjana de Catalunya Escola Competència 10/11 67,96% 95% Lingüística: llengua catalana 09/10 61,03% 56% 08/09 59,80% 45,83% Competència 10/11 66,02% 75% Lingüística: llengua
 12. 12. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 castellana 09/10 52,64% 52% 08/09 63,72% 58,33% Competència 10/11 76,32% 90% matemàtica 09/10 -% -% 08/09 -% -%5. Aplicació de proves internes de centre amb seguiment dels resultats al llarg de les duesetapes.Proposta davançar en la concreció de proves en les diferents àrees per determinar elpercentatge dassoliment dels continguts i millorar els resultats.Proposta de concreció de proves de làrea de matemàtiques competencials.ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I RELACIONAL1. Nivell de comunicació amb les famílies en procés davaluació i amb propostes de millora dinsdels diferents àmbits dactuació:- Informació a les famílies temes organitzatius: nivell mitjà.Proposta danàlisi dels canals de comunicació: reunions dinici de curs, notes a les famílies,correus electrònics. intranet...Nivell de participació a les reunions dinici de curs: 70%Proposta de tractar punts temàtics dinterès a les reunions dinici de curs.- Informació curricular adreçada a les famílies: nivell alt.Informes, entrevistes obligatòries i entrevistes puntuals que garanteixen un tracte dinàmic i fluid.Sha detectat una millora en la prevenció de conflictes incentivant les entrevistes com a procésde mediació i de prevenció.Sha detectat una millora en lorganització temàtica de les reunions: inici de curs, usuarismenjador, assemblea AMPA...2. Índex de participació en activitats locals i propostes dactivitats: nivell alt.
 13. 13. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016Es detecta una bona selecció dactivitats i un bon nivell dacceptació de propostes dactivitats(concursos, xerrades, tallers, fòrums...) per part de la comunitat educativa.Proposta de millorar la canalització i selecció de les propostes anualment.3. Índex de relació alt amb lAjuntament com a institució encarregada del manteniment delescola i implicada en la dinàmica escolar.Es detecta un nivell alt de participació per part de lAjuntament en les comissions de treball delConsell Escolar i en les propostes que se li generen.Es detecta un nivell alt de preocupació i decisió en el manteniment i propostes dobres delAjuntament al Departament dEnsenyament.Proposta de continuïtat en la mateixa línia.LAjuntament ha fet entrada al registre del Departament dEnsenyament duna proposta demillores estructurals de ledifici.4. Índex de relació alt amb lAMPA de lescola.Es detecta un nivell de comunicació alt per part de les dues parts.Es detecta un nivell alt organitzatiu i de repartiment de tasques dels membres de lAMPA.Es detecta un nivell alt de participació de lAMPA en les comissions de treball de lescola.Proposta de manteniment de la mateixa línia dactuació.ÀMBIT FORMACIÓ1. Formació interna de centre.Índex de participació en les activitats de formació interna: nivell alt. 88 %Índex de participació del Claustre en activitats de formació dins del PFZ: 70 %Capacitat de formulació de propostes dins el Pla de Formació de Zona: altPFZ 08/09: Assessorament en llengua dels signes / Taller de Consciència Fonològica / Seminaride les competències en làrea de matemàtiques. Taller TACNivell dassoliment dels objectius proposats: mitjà.Es detecta una millora en la pràctica destratègies a partir de la formació rebuda.Proposta de millora: Vetllar per laplicació de les estratègies treballades en la pràctica educativa.Avaluar els resultats dels processos de formació en la pràctica educativa.
 14. 14. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016Proposta de millora: Formular processos de detecció de les necessitats de formació.2. Incentivar la formació interna de centre a partir de la formació compartida entre bonespràctiques de lequip de mestres.Es valora amb un nivell alt de satisfacció la formació interna TAC organitzada aquest cursescolar, així com lexposició sobre el tractament de la psicomotricitat a educació infantil des dunpunt de vista emocional i es proposa la continuïtat daquest tipus de formació a partir denecessitats sorgides:Pla Lector de Centre.Pla TAC.Educació emocional.Bones pràctiques educatives.3. Shan iniciat processos de formació adreçats a les famílies amb un percentatge notable departicipació. Taller TAC (curs 11/12)ÀMBIT AVALUACIÓ1. Índex de capacitat autoavaluativa dels processos interns de lescola.Es detecta poca cultura de lavaluació i es decideix potenciar-la per tal dentrar en processosavaluatius capaços de generar millores en la pràctica educativa.Proposta dincloure processos avaluatius i indicadors en els documents de centre anuals: PlaAnual i Memòria Anual.ÀMBIT GESTIÓ ECONÒMICA1. Índex de gestió de leconomia de centre: nivell alt.Es detecta una centralització de la gestió de lescola per tal de fomentar la sostenibilitat, larendibilitat dels recursos, la socialització i la responsabilitat en ladministració dels pressupostospúblics. Es detecta un nivell alt de coordinació entre lescola, lAMPA i lAjuntament en la gestió imanteniment de lescola per tal davançar en una línia comuna.Proposta de continuïtat en la mateixa línia de treball.
 15. 15. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 4. OBJECTIUS DEL NOU PLA DE DIRECCIÓ Entomem aquest nou Projecte de Direcció amb la intenció de consolidar els aspectes organitzatius de lescola, dinamitzar els processos de participació, prioritzar lactualització dels documents de centre (PEC, PLA TAC i PLEC), plantejar el currículum dEducació Infantil i Primària des dun punt de vista competencial, promoure bones pràctiques en referència a la inclusivitat de lescola que ens permetin formular un pla datenció de la diversitat i avançar cap a la cohesió social. RESULTATSPARTICIPACIÓ CURRÍCULUM ACADÈMICSPromoure el valor Definir una Millorar elsde la implicació i proposta curricular resultats educatiusel coneixement de consensuda per en finalitzarlescola per tal de lequip docent que leducaciómantenir el nivell concreti primària.de cohesió actual. continguts, Mantenir elsDinamitzar estratègies resultats de lesprocessos interns metodològiques i competènciesde participació. criteris davaluació. bàsiques enPlanificar Consensuar uns finalitzar leducacióactuacions que criteris clars primària.ajudin a millorar la davaluació de Millorar elscohesió social. finals de cada processos de cicle. diagnosi de les necessitats educatives dels alumnes. GESTIÓ ORGANITZACIÓ FORMACIÓ Actualitzar els Optimitzar el temps Generar propostesdocuments de curricular de de formació a partirgestió del centre: lalumnat. de la diagnosi dePEC/PLC/NOFC/ Planificar el còmput centre que impliquinPLEC/PTAC horari de lequip a lequip docent.Seguir els docent. Promoure processosprogrames Consolidar de formacióeducatius aprovats i lestructura adreçats a laplantejar noves organitzativa interna comunitat educativa.iniciatives. de lescola.
 16. 16. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 5. ACTUACIONS, ORGANITZACIÓ I INDICADORS DAVALUACIÓ ÀMBIT PARTICIPACIÓ1. ÍNDEX DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ASSOCIADES A LAMPA.Situació Inicial: 99,5%Situació final: 99,5%ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR- Promoció de la cultura de la -Continuïtat de la Comissió 12/16 Manteniment delsostenibilitat en la dinàmica de Llibres amb nombre de famíliesde lescola i com a tret representació de tota la associades adistintiu. comunitat educativa. lAMPA com a eina clau de continuïtat-Comptabilitat global descola -Programa de Socialització de les actuacions deintegrant les aportacions del Departament socialització depúbliques, les de les famílies dEnsenyament. lescola.i sortides escolars. -Publicitat convocatòria de beques i llibres de text del Departament dEnsenyament. -Quota dAMPA comuna a tota lescola de llibres de text i materials socialitzats. -Quota dAMPA comuna de material escolar fungible. -Continuació de la integració de la gestió en la comptablitat de lescola. -Gestió centralitzada de materials fungibles i inventariables. -Participació de les famílies en les tasques de manteniment de llibres de text i materials inventariables.
 17. 17. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-20162. ÍNDEX DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN ELS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ.Situació inicial: 36,82% -procés de renovació 10/11.Situació final: 50% -procés de renovació 12/13 - 14/15.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Millora del procés - Informació a les 12/16 - Augment de 13 puntsdinformació dels reunions de pares. en la participació deòrgans de participació. les famílies en els processos de-Redacció en el PEC renovació del Conselldun apartat fent -Informació a la Intranet de lescola. 12/16 Escolar.referència a laparticipació. -Dinamització de la participació per part 12/13 dels pares representants del 14/15 sector pares. -Creació dun 12/13 representant pare/mare per nivell com a canal de relació/comunicació escola i famílies.
 18. 18. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 ÀMBIT CURRICULAR1. ÍNDEX DE PLANIFICACIÓ CURRICULAR DELS DOCUMENTS CURRICULARS MARCSDESCOLA QUE CONCRETEN UNA LÍNIA METODOLÒGICA CONSENSUADA.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Anàlisi dels documents de -Recull de bones 12/13 Manteniment del ritmecentre que defineixen els pràctiques delaboració decontinguts rellevants de cada educatives de cada 14/15 concrecions curricularsetapa. cicle educatiu que dins dels equips de cicle aporten qualitat de manera coordinada curricular i amb entre les dues etapes projecció de futur. educatives.-Sessions danàlisi de -Planificació de 12/13documents de centre que làrea dEducació Visual i Plàstica a Iniciació a lactualitzacióajudin a generar un línia 13/14 partir dels continguts del currículum tenint enestratègica per avançar cap a compte laplicació de lesla qualitat. consensuats a nivell de claustre (Pendent competències bàsiques, daprovació PILE 12/14) seqüències de continguts, estratègies -Seqüenciació dels 12/13 Educació Infantil i Cicle Inicial metodològiques, criteris processos de lectura davaluació i resultats i escriptura a 13/14 Cicle Mitjà I acadèmics. Cicle Superior. lEducació Infantil i-Continuació del disseny Primària.dunitats de programació decada nivell partint de criteris -Seqüenciació de les 12/13comuns de claustre. habilitats competencials matemàtiques a partir del recull de propostes de la formació interna de centre 08/11. Grup de treball. (Pendent daprovació PFZ 12/13) -Iniciació del replantejament del 13/14 currículum de medi dEducació Infantil a Cicle Superior a partir de la seqüència de
 19. 19. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 continguts del curs 11/12. -Reintroducció del tractament de les emocions dins el currículum: programa de Competència Social: . Organització del 12/13 còmput horari. . Distribució de continguts. 12/13 .Redacció document 13/14 de programació. 14/15 -Planificació en terminis de lelaboració de les unitats de programació: .Àrees lingüístiques 12/13 Àrea matemàtiques 13/14 Àrea medi 14/15 Àrea Visual i 13/14 Plàstica (pendent daprovació sol·licitud PILE) Àrea EF 12/15 Àrea Música 12/16
 20. 20. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-20162. CRITERIS DAVALUACIÓ.DEFINICIÓ DE CRITERIS DAVALUACIÓ CLARS I PRECISOS QUE ENS PERMETINCONCRETAR PROVES INTERNES/EXTERNES PER AVALUAR EL NIVELL DELS ALUMNES.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR- Anàlisi del carnet de criteris -Sessions de treball 12/16 Millora en el consens dedavaluació de les àrees intern de cicle per criteris davaluació entrecurriculars. contrastar el lequip docent a partir de desplegament del lanàlisi dels indicadors deÀrees lingüístiques: currículum amb els centre i la comparativaÀrea matemàtiques criteris davaluació i amb Catalunya. les provesÀrea medi internes/externes Situació inicial: Nivell de que sapliquen. coherència baix en elsÀrea Visual i Plàstica (pendent resultats educatius a finalsdaprovació sol·licitud PILE) de cicle: discrepància entreÀrea EF els resultats de finals de cicle de letapa educativa.Àrea Música Situació final: Coherència de resultats entre els 12/16 resultats de finals de cicle i detapa.- Exposició i seguiment en Sessió de claustre a Millora en el coneixementclaustre de les proves linici de curs i final de lequip docent de lesdavaluació externes. de curs exposant els proves externes de finals continguts de la detapa: diagnosi de 5è i prova, connexió amb competències bàsiques de els continguts del 6è. nivell i resultats obtinguts. Situació inicial: baix nivell de coneixement de la proves externes per part dels equips docents, exceptuant-ne cicle superior. Situació final: coneixement del contingut de les proves externes de final detapa per part de tot lequip docent i implicació en el
 21. 21. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 procés de correcció (diagnòstica de 5è) i 12/13 compromís dactualització de les prèvies en els cursos corresponents. Inclusió en el- Concreció i aprovació en - Recull per part de desplegament curricular declaustre dels models de lequip de les proves davaluacióproves davaluació interna a coordinació dels internes.partir de la priorització dels models de provescontinguts rellevants de cada actuals, criteris de Situació inicial: Existènciacicle. correcció i resultats 13/16 de proves internes de cicle obtinguts. consensuades dins de cada equip, exposades en claustre, però amb un- Preparació de la sessió de nivell de coneixementtreball en claustre per aprovar - Aprovació a linici desigual per part de lequiples proves davaluació interna de curs dels models docent.de centre. davaluació inicial i final de cada cicle. Situació final: Coneixement de les proves davaluació interna de cada cicle, la seva connexió amb els continguts rellevants, la font de les proves i els resultats obtinguts amb un nivell alt per part de tot lequip docent. ÀMBIT RESULTATS ACADÈMICS1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS EN FINALITZAR LEDUCACIÓ PRIMÀRIA.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR- Anàlisi dels resultats - Anàlisi dels 12/16 Millorar elacadèmics per part de lequip resultats obtinguts percentatgede mestres de cicle superior. de 1r a 4t i les dalumnes que mesures datenció a superen el Cicle la diversitat/SEP. Superior a la mitjana de Catalunya. Situació inicial: 76%
 22. 22. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016- Anàlisi dins lequip de - Priorització en les 12/16 Situació final: 90%mestres de cicle superior de comissionsla cohesió del currículum , la davaluació de lestemporització dels continguts mesures datenció arellevants , estratègies la diversitat/SEP, demetodològiques, les estratègiesorganitzatives, avaluació i metodològiquesautoavaluació. emprades, la implicació de lalumnat i les seves famílies en els resultats acadèmics. -Incorporació en les 12/16 reunions de cicle superior adreçades a les famílies informació sobre els continguts rellevants, processos daprenentatge, metodologies i criteris davaluació.2. MANTENIMENT DELS RESULTATS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN FINALITZARLEDUCACIÓ PRIMÀRIA A PARTIR DINCREMENTAR EL TREBALL COMPETENCIAL DINS LESUNITATS DE PROGRAMACIÓ.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Priorització dels continguts -Seqüenciació 12/16 Mantenir la líniacompetencials dins les àrees coherent de progressiva decurriculars. continguts dins les millora dels resultats àrees curriculars en les competències vetllant per un bàsiques de 6è. currículum continuat al llarg de letapa.-Exposició en claustre deltractament de continguts - Recull de bones 13/16prioritzats per part dels equips pràctiques dins eldocents: tractament lineal dun currículum:mateix contingut i aplicació als exemplificacions a partir dactivitats
 23. 23. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016diferents cicles. dels mateixos alumnes.-Definició dun pla de mesuresexecutables i avaluables a - Pla de treball departir dels resultats de les millora de resultats 12/16proves diagnòstiques de 5è daplicació bianual aaprovat pel claustre el 1r cicle superior.trimestre de cada curs escolara partir dels resultatsobtinguts.-Detecció per part de lequip -Concreció dunde cicle superior dels punts document de 12/16fluixos en les proves propostes de milloradiagnòstiques i de per planificarcompetències bàsiques. deducació infantil a cicle mijà a partir dels resultats obtinguts..3. MILLORA DELS PROCESSOS DE DIAGNOSI DE LES NECESSITATS DELS ALUMNES PERAVANÇAR ENVERS LA INCLUSIVITAT.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Propostes de formació -Canalització, per 12/13 Millorar el nivell devinculades a lassessorament mitjà de la Comissió diagnosi de lesper poder oferir un currículum CAD, dun procés de 13/16 necessitats delper a tot lalumnat: formació dins alumnes, el seu lescola per avançar procés de derivació i.Escola inclusiva. cap a la inclusivitat el tractament dels.Programacions multitasca. dinamitzat per la handicaps dins comissió i lEAP: lescola..Estratègies de selecció ipriorització de continguts .Planificació de la Situació inicial: ruta de treball: Nivell alt de.Coordinació amb els serveis priorització de laexterns. .Formació interna: inclusivitat en la línia Processos dinclusió pedagògica de.Implicació de les famílies. dins de laula: lescola que es pot estratègies. contrastar en la seva trajectòria amb el treball amb els
 24. 24. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 serveis externs. Situació final: Millora en els processos interns de detecció dalumnat amb nee i la seva adequació curricular dins lescola. Tractament inclusiu dins dun currículum adaptat. ÀMBIT GESTIÓ1. ACTUALITZACIÓ DELS DOCUMENTS DE CENTRE: PEC i NOFCREDACCIÓ DE NOUS DOCUMENTS: PLEC I PLA TAC.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Actualització dels documents - Redacció per part 12/13 Actualitzar elsde centre dacord amb la de lequip directiu documents quenormativa vigent: del document base orienten del PEC per debatre lorganitzacióPEC: Projecte Educatiu de en el Consell escolar a laCentre. Escolar. comunitat educativa.PLC: Projecte Lingüístic de -Adequació del PLC 13/14 - Projecte EducatiuCentre. a la realitat del de Centre.NOFC: Normes centre a partir de les Situació Inicial:d’Organització i Funcionament modificacionsde Centre. curriculars . Documents en -Presentació en procésPLEC: Pla Lector de Centre. dactualització. Claustre del 12/13PLA TAC: Pla Tecnologies de document PLEC Situació final:l’Aprenentatge i el elaborat el cursConeixement (competència 11/12 per la Aprovació deldigital) comissió de document i difusió el Biblioteca Escolar curs 12/13. (BE)
 25. 25. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 -Redacció del 13/14 NOFC document NOFC que regula les Situació inicial: normes Document en d’organització a procés de redacció. l’escola. Situació final: Aprovació del document i difusió el curs 12/13 i 14/15. -Difusió del 12/13 - Pla Lector de document PLEC a la Centre. 13/14 comunitat educativa. Situació Inicial: Documents en procés de redacció. Situació final: Aprovació del document i difusió el curs 14/15 - Finalització de la Pla TAC de Centre redacció del pla TAC per part de la Situació Inicial: comissió TAC. Documents en procés de redacció. Situació final: Aprovació del document i difusió el curs 13/142. SEGUIMENT I CONTINUÏTAT DELS PROGRAMES EDUCATIUS EN PROCÉS:Programa Escoles Verdes.Programa de Socialització de Llibres de Text i Material Escolar.Pla Català de lEsport.Programa de Fruita.PILE (sol·licitud convocatòria ENS/102/2012)
 26. 26. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADORSeguiment dels programes Desplegament dels 12/16 Nivell de consecucióeducatius iniciats seguint els objectius de cada dels objectiusseus objectius a partir de les programa en els formulats en cadapropostes dels responsables Plans Anuals de un dels programesde cada un: Centre. educatius.Programa de Socialització de Dinamització dels Situació inicial:Llibres de Text i Material programes dins la 12/16 Quatre programesEscolar. comunitat educativa educatius en procés per part dels daplicació i un enPla Català de lEsport. responsables. procés de sol·licitud.Programa de Fruita. Sessió de claustre Situació final: 12/16PILE amb Escoles Verdes destinades a Avaluació treballar els quantitativa i objectius de cada qualitativa dels programa dins el objectius plantejats projecte de centre. al finalitzar cadaAplicació dins dels àmbits programa. 90% Difusió dels 12/16 dassolimenrt delsorganitzatiu i curricular dels programes a la objectius de cadaobjectius dels programes comunitat educativa programa ieducatius. Avaluació dels 12/16 incidència en la vida objectius de cada del centre. programa a partir dindicadors dins la Memòria Anual de Centre. ÀMBIT ORGANITZACIÓ1. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS CURRICULAR DELS ALUMNESACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR- Organització del temps -Avaluació de 12/16 Millora encurricular dels alumnes a limpacte en el lorganitzaciópartir dels criteris aportats currículum i els curricular del còmputpels equips de cicle a les resultats obtinguts horari dels alumnes.comissions davaluació i a la de lhorari del curs Situació inicial:
 27. 27. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016Memòria Anual de Centre. vigent. Horaris elaborats a partir del còmput -Claustre participatiu 12/16 horari de la LOE. amb recull de propostes dels Situació final: diferents cicles Horaris elaborats a educatius. partir del còmput horari dels alumnes i -Document recull de de la valoració de la propostes 12/16 rendibilitat de les organitzatives dins franges horàries. la Memòria Anual i document mesures organitzatives compartides dins el Pla Anual.2. ORGANITZACIÓ DELS HORARIS DELS MESTRESACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Organització de lhorari lectiu -Planificació del 12/16 Manteniment de lai no lectiu de lequip docent a temps lectiu i no planificació departir de les instruccions dinici lectiu a partir dels lhorari de lequip dede curs. criteris normatius i mestres per part de de les aportacions lequip directiu a de millora de lequip partir de les docent. Sessió orientacions dinici inicial de claustre i de curs. proposta final de lequip directiu. Situació Inicial: Horaris dels mestres -Dinàmica grupal per elaborats a partir tal destablir 13/14 duna proposta mecanismes formulada en dagilitat en les claustre per lequip reunions col·lectives, directiu. presa de decisions i acords.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA INTERNA DE LESCOLAACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Planificació de processos -Agilització de les 12/16 Manteniment dedinformació, participació i reunions. lestructuraimplicació del Consell Escolar organitzativa de
 28. 28. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016en la dinàmica de lescola. -Increment de 12/16 funcionament intern. monogràfics sobre temes educatius en els sessions de Consell Escolar.-Planificació de lorganització 12/16interna de lequip docent a -Dinamització departir de lestructura lescola a partir deorganitzativa del PdD (08/11): lestructura actual. Equip Directiu -Planificació pautada Equip de Coordinació i amb indicadors (Direcció + Cap davaluació de cada dEstudis + 2 un dels objectius de Coordinadores) treball. Equip de Cicle docents. Comissions:CAD: C. Atenció a ladiversitat.EV: C- Escoles Verdes.TAC: Comissió Informàtica iMitjans Audiovisuals.BE: C. Biblioteca Escolar-Continuïtat de les sessions 12/16 -Reunions puntualsde coordinació amb lAMPA: seguint la dinàmica-Reunions de coordinació de del PdD 08/11.temes generals descola.-Reunions de treball amb elsresponsables de les funcionsinternes de lAMPA. ÀMBIT FORMACIÓ1. LA FORMACIÓ DE LEQUIP DE MESTRESACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR
 29. 29. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016-Consolidació de la formació -Dedicació de 10h 12/16 Manteniment del Plainterna en TAC a càrrec de la no lectives anuals a de Formació Interna.Coordinadora TAC de Centre la formació internaamb un programa anual en competència Situació Inicial:acordat en claustre. digital organitzada Finalització dun pla amb recursos de formació intern interns propis. dedicat a les competències -Priorització dels bàsiques en làrea 13/16-Creació despai de aspectes de de matemàtiques iautoformació dins lhorari no formació sorgits en amb la participaciólectiu del professorat per tal la fase de diagnosi del 88 % delde poder analitzar la pràctica del PdD: claustre i iniciació deeducativa i compartir bones propostes -Formació PLECpràctiques. dautoformació del -Educació emocional claustre. -Programació Situació final: multitasca Finalització dun nou pla de formació a - Escola inclusiva partir de la memòria -Planificació de tres avaluativa del pla sessions de treball 12/13 12/15.-Continuació a nivell de tutoritzades per lacomissió interna del Seminari formadora de laCompetències bàsiques de UVic amb lobjectiulàrea de matemàtiques. dubicar als documents de centre el contingut del seminari 09/12.2. ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.ACTUACIONS ESTRATÈGIES TEMPORITZACIÓ INDICADOR-Pla de formació organitzat -Detecció de 12/16 Increment de lesper lAMPA de lescola a partir necessitats a les propostes dede les necessitats detectades reunions dAMPA, formació adreçadesper la comunitat educativa. Consell Escolar, a les famílies. Claustre, assemblees, Situació Inicial: propostes tutories.. Realització de xerrades dins el curs escolar organitzades per lAMPA a partir de les propostes del
 30. 30. ESCOLA SEGIMON COMAS PROJECTE DE DIRECCIÓ 2012-2016 Departament de Família i Benestar Social i iniciació el curs 11/12 a sessions a partir de la detecció de necessitats de les famílies. Situació final: Pla de formació adreçat a les famílies per tal de conscienciar de la responsabilitat compartida de leducació entre família i escola. 6. MECANISMES PER A LA RENDICIÓ DE COMPTESEls establerts per la normativa vigent que regula el procés de renovació de la direcció dels centreseducatius.A nivell intern de centre ens proposem:- Redacció dels objectius del PdD en els documents anuals:Pla Anual: Concreció dels objectius a assolir amb indicadors davaluació.Memòria Anual: Avaluació de la consecució dels objectius formulats en el Pla Anual i propostes demillora.- Seguiment dels objectius del PdD a partir de la recollida de dades dels indicadors de centre:comunicació a la comunitat educativa i propostes de millora.-El projecte es visualitzarà a la intranet de lescolahttp://agora.xtec.cat/ceipsegimoncomas/intranet/index.php.Sant Quirze de Besora, 30 de maig de 2012

×