Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bones pra ctiques

441 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bones pra ctiques

  1. 1. EXPERIÈNCIES 0-3 ICREACIÓ D’UN DAFO
  2. 2. ÍNDEXExperiències i propostes 0-3 ................................................................... 3Creació d’un dafo Dafo de centre .............................................................................. 6 Dafo d’aula .................................................................................... 8 2
  3. 3. EXPERIÈNC IES 0-3Visita el llistat d’experiències 0-3 que hi ha a continuació i descriu, AL BLOC, les 3 que mést’agraden i argumenta perquè. EXPERIÈNCIES I PROPOSTES 0-3 ANYSFem un collagehttp://www.xtec.es/~ccols/intercan/martorell/martocollage.htmAquesta és una de les experiències que m’ha agradat. És una proposta que implica a tots elsmembres del centre (famílies, infants i mestres), aquesta col·laboració comuna és molt positiuper als aprenentatges dels infants.Abans d’obrir l’enllaç d’aquesta experiència ja m’ha cridat l’atenció tan sols el títol, “fem uncollage”. Aquests tipus d’activitats enceguen als infants, els fa tenir interès per les coses,conèixer molts aspectes i conceptes. El fet de fer un collage, és una tasca conjunta.Trobo que és interessant per les següents raons; en primer lloc, el fet d’aprofitar els elementsnaturals que ens regala l’entorn és un valor que cal promoure en els mes petits, no conduir-loscap al consumisme i la vida fàcil que es anar a comprar el material i utilitzar-lo, sinó implicar-los perquè, entre tots, portin materials naturals al centre ja siguin, flors, branques, fulles... 3Tota casta val!En segon lloc, m’ha semblat molt interessant pel paper que hi juguen els infants en aquestaprenentatge, es senten protagonistes ja que són ells i les respectives famílies els qui portenels materials. Estan realitzant un aprenentatge constructiu pel fet de veure el procés quesegueixen aquests materials alhora de ressecar-se.En tercer lloc, és una bona idea que, desprès de veure tot el procés de dissecació que fan lesflors, fulles... puguin donar-los una utilitat i és la de plasmar-ho com a portades en el seusàlbums de feinetes, veuran tot l’esforç reflectit en el seu àlbum propi del curs.
  4. 4. Mòbils i murals amb materials a l’abasthttp://www.xtec.es/~ccols/intercan/lolanglada/mobils/mobils.htmTant aquesta experiència com l’anterior estan molt relacionades ja que predomina la utilitzaciódels recursos naturals i els materials que tothom té més a l’abast.En aquet cas, no es fa un collage sinó una altre alternativa que és la creació de mòbils i muralsper al centre. El fet de tenir i penjar mòbils a l’aula, és una activitat que els hi fascina als méspetits, veure tots els materials penjats, que van i venen segons els moviments els queda benplasmats i relaxats.Des de les primeres edats ja pots començar a implicar a les famílies en aquests tipusd’activitats, fent que ells portin aquestes materials, juntament amb els seus infants si són mésgrans i hi poden col·laborar.En la meva escoleta, fa uns mesos, varem aprofitar per fer un mòbil amb un material que araestà bastant de moda, que són les capsules de cafè de Nespresso, ofereixen bastantspossibilitats amb la seva forma, el seu soroll i, sobretot, amb la gran varietat de colors que n’hiha. Amb aquest material no tan sols varem fer mòbils, sinó també, murals... varem aprofitarper fer el dibuix d’un arbre de Nadal en una cartolina i ple de capsules de colors, va quedarmolt original. 4A mi,personalment, m’agraden molt aquestes experiències d’aprofitar els materials que tenimal nostre abast, m’estimo més aprofitar tots els materials que la natura ens possibilita que ferun mòbil de materials comprats. Els infants també gaudeixen més portant els materials ells,dona la possibilitat de fer-los partícips i protagonistes ja que expliquen la seva vivència de comhan trobat aquell material.És una bona proposta, dona un toc d’alegria al centre amb tant de color. Poder anar a beure aiguahttp://www.xtec.es/~ccols/intercan/mallorca/escoleta/escoleta01.htm
  5. 5. En aquesta experiència m’he vist molt identificada ja que en la metodologia de la nostraescoleta, el fet de beure aigua també s’aprofita per quan tots han acabat de berenar al matí iquan tornem al patí. I si ens aturem a pensar... i si un infant té ganes de beure aigua durant elmatí? Els hi hauríem de proposar aquest tipus de metodologia, que fossin ells els qui van abeure aigua quan tinguessin set. Amb això no vull dir que si un infant a mitjan matí tingui set, lidiguem que ha d’esperar fins les 12, per exemple, no es això, simplement que s’han establertunes rutines no fixes, sinó flexibles a les necessitats dels infants. Però això si, quan tenen set,és la pròpia mestre qui aboca l’aigua al got, ells tan sols han de beure i prou.Aquesta opció m’ha agradat perquè fomenta molt l’autonomia dels propis infants en fer-losresponsables d’aquell racó on ells mateixos s’han de servir i tenir precaució perquè tot funcionicorrectament.Moltes famílies pensen que donar-los gots de vidre en aquestes edats és massa prest, jo opinoque si els hi dones aquesta responsabilitat des d’un primer moment, els infants seranresponsables amb els seus actes i tindran cura perquè els gots no es caiguin ni es rompin. Demanera que si tu a un infant li dones un got de vidre li has d’explicar els possibles riscs quetindran si es cauen al terra, però no els hauríem de privar d’aquesta iniciativa i esperar a quesiguin més grans.Hem pogut observar a les fotografies que els infants quan se’ls cau aigua sobre la taula, tenenla cura d’eixugar-lo amb una tela perquè el pròxim que vagi a beure aigua no s’ho trobi tot 5banyat. Els infants són una capsa de sorpreses, ens sorprenen sempre!Amb aquesta simple practica els infants aprenen conceptes molt importants com es: sec-banyat, buit-ple, gros-petit... Convindria reflexionar-ho i posar-lo en practica. M’ha agradatmolt!
  6. 6. CREACIÓ D’UN DAFO DE CENTRE I D’AULAUn dafo de centre és l’anàlisi d’un centre educatiu que es fonamenta en la identificació, d’unabanda, de les debilitats (D) i les fortaleses (F) que posseeix i, de l’altra, de les amenaces (A) i lesoportunitats (O) que pot plantejar l’entorn. Té com a objectiu ajudar en la tria de lesestratègies i les tasques més adequades per elaborar un pla de millora.En el nostre cas, realitzarem un dafo de centre i desprès ens centrarem amb l’aula.En primer lloc, el dafo de centre, tan sols hi apareixen les fortaleses i oportunitats, hi manquenles debilitats i oportunitats.FORTALESES OPORTUNITATSEl centre estableix una gran sensibilització Aprofitar el que ens aporta la realitat i la vidamulticultural i plurilingüística, amb les famílies quotidiana com a moment educatiu. Partint de laque ho formen, tenint en compte que el context idea que l’Escoleta té raó de ser per educar als infants amb allò que necessitaran desenvolupadel centre fa que la diversitat de les aules sigui per arribar a ser persones autònomes, l’Escoletavisible i que per tant el centre s’hagi d’adaptar a dóna molta importància al moment de berenar,elles, en quant a llengua i a les seves necessitats i canviar el bolquer, dormir, socialitzar-se... que sóndemandes. aspectes que no formarien part de l’escola si no 6 fos perquè són moments que formen part de la vida diària (fora de l’escola) que necessitenImplicació de tot el personal en totes les potenciar.activitats que es realitzen al centre. Un aspectepositiu d’aquest centre es que degut a la sevapetita dimensió del centre, tots els membres Cercar estratègies pel reciclatge dels materials de l’entorn. Agafant consciència de la realitatparticipen i s’impliquen en totes les activitats ecològica del món que ens envolta, l’escola volproposades, tant d’un cicle com d’un altre. aprofitar els materials reciclats com a via per a la creació de jocs per a l’aprenentatge.- Molta comunicació entre els diferents cicles i Espais exteriors i passadís. Tenint en compte quepersones del centre, bona comunicació, l’arquitectura és un aspecte que ve donat perintercanvis d’informació i coordinació. agents externs a l’escola, considerem que els espais exteriors (patis i altres) així com el passadís esdevenen contextos educatius de gran rellevància pel significat i la funció que els hiLa bona comunicació implica el treball en equip proporciona l’escola: espais de relació,del professorat així com la garantia de portar a comunicació, intercanvi, aprenentatge entre igualterme una pràctica educativa coherent en funció a i no iguals...les normes i principis acordats pel centre. Diversitat cultural. Actualment dins l’escola s’integren infants de diferents situacions culturals,A les tutories i reunions de cicle és important econòmiques, lingüístiques...que aporten undestacar el intercanvi de punts de vista, enriquiment social i cultural a l’escola i al seu ensenyament.d’informacions i d’estratègies per a solucionar unproblema que potser a una mestra li angoixa molti no sap com resoldre’l sola.
  7. 7. El fet de trobar-se al costat d’una escola deTot el personal està en constant formació. El primària que inclou el cicle 3-6 afavoreixcentre comunica els cursos existents i, encara que positivament el moment de canvi de cicle. Queno hi assisteixi tothom, després hi ha traspàs estiguin juntes permet no només facilita la comunicació entre les mestres d’ambdues escolesd’informació. sinó que també permet als petits anar a fer una visita prèvia a les seves aules.En ser un centre 0-3, tot i tenir una planificacióque relaciona els objectius, continguts i criterisd’avaluació, les activitats que es realitzen alcentre són molt obertes, de tal manera queabracen les necessitats de tots els infant i permetque tots participin d’elles.D’altra banda, si hi ha infants que necessitenalgun tipus de suport especial per tal de reforçaralguna mancança, també se’ls hi proporciona.Bona comunicació als pares de tot allò relacionatamb l’educació dels seus fills. 7A l’entrada a l’escola es disposa d’un espaidestinat a les famílies on es pengen informacionsimportants a tenir en compte sobre el canvis eneducació així com altres informacions destinadesa aquest agent.Gestió dels serveis i esdeveniments de l’escola.Tant el menjador com moments que no pertanyenal dia a dia de l’escola (berenar solidari, sortides,etc) estan molt ben organitzats, planificats idesenvolupats.Interrelació entre els diferents grups d’alumnesque composen l’escola. El fet de considerar total’escola i tots els seus espais com a àmbitseducatius afavoreix les relacions entre elsdiferents alumnes que hi participen, fomentant larelació entre nens de diferents edats, cultures,capacitats, etc.
  8. 8. En segon lloc i, per finalitzar, el dafo d’aula.FORTALESES OPORTUNITATSHe pogut observar que existeix una forta En aquest centre, totes les activitats que esconnexió dels continguts amb la realitat, ja plantegen amb els infants, compten amb unaque durant tot el curs es lliguen els gran col·laboració de les famílies, ajuden encontinguts i totes aquelles activitats que es tota la preparació d’aquestes, en elduen a terme dins l’aula i en el centre amb la desenvolupament, etc. Per exemple, l’èpocarealitat produint-se una estreta relació. Això del carnaval, les famílies venen un capvespretambé vol dir que hi ha una bona relació i un a confeccionar les disfresses, desprès ensbon equip entre les altres mestres del centre acompanyen el dia de la sortida, etc.i, concretament, les del mateix cicle. Un altre exemple, que queda més proper, és la setmana dels avis, on durant una setmana estan convidats tots els avis i avies delsEls infants arriben a assolir un alt grau infants per compartir qualsevol tipusd’autonomia amb totes les seves accions i d’aprenentatge amb els infants (preparar unaprenentatges. Això s’aconsegueix amb la pastís, cantar, contar un conte, etc). Amb totfixació d’unes rutines i en fomentar la això, es potencia la participació de lesparticipació dels infants, donant-los prioritat famílies i pels infants és una gran experiència.en les seves accions, de donar-losl’oportunitat que tots els aprenentatges ho 8descobreixin de manera constructivista. Tot l’equip del centre, està en continu procés de formació, és un aspecte imprescindible en aquest tipus de feina. Una persona no acabaEl grau d’autonomia en els infants es veu de formar-se quan finalitza els seus estudisreflectit en els resultats d’aprenentatge principals, sinó que s’ha d’anar formant viaassolits, potenciant l’autonomia dels infants cursos, conferències, seminaris per taltambé aconsegueixen que tots els d’oferir als infants la millor qualitat possible.aprenentatges que es proposen, s’assoleixende manera satisfactòria. Els infants prenenmés consciència de les seves accions, ja que Una altre oportunitat que ofereix el centre i,són aprenents actius. directament, fa millorar els aprenentatges dels alumnes, és la creació de l’espai de l’hort. Amb aquest espai, els infants són elsQuan apareix un conflicte, entre d’altres, es responsables de tot el que es sembra,convenient potenciar el raonament, és s’encarreguen d’anar-ho a regar per, desprès,important amb els infants que aprenguin a veure la recompensa. Aquesta activitat esraonar sobre les seves accions perquè, així realitza en petit grup per oferir una atencióprenguin consciència del que fan i perquè ho més individualitzada.han fet.

×