Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U.d. llum

458 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

U.d. llum

  1. 1. UUUnnniiitttaaattt dddiiidddàààccctttiiicccaaa::: “““DDDeeessscccooobbbrrriiimmm lllaaa lllllluuummm iii lllaaa fffooossscccooorrr!!!”””
  2. 2. 1. Justificació Considero que treballar amb la llum té sentit en aquesta etapa perquè els alumnes estan en contacte directe amb aquesta durant tots els moments del dia. Senten curiositat sobretot per l’ombra a espais tan propers i habituals per ells/es com el pati, l’aula, casa seva, el parc, etc. Per tant, em sembla interessant i enriquidor iniciar aquesta unitat de programació per intentar que els infants de la meva aula coneguin més aprofundidament aspectes com quan existeix l’ombra, descobreixin i comparin els efectes de la llum artificial i la natural... Aquesta unitat didàctica es posarà en pràctica entre els dies 25 de febrer i 19 de març. 2. Objectius d’aprenentatge  Descobrir i jugar amb l’ombra i la llum.  Enfrontar-se a les pròpies pors i comunicar-les amb diferents llenguatges.  Experimentar amb la llum i la foscor, característiques pròpies del dia i la nit.  Identificar els colors rosa, groc i verd.  Augmentar els coneixements d’un mateix i dels companys/es: silueta, nom, sentiments de por, etc.  Aprofundir en el coneixement de les característiques i qualitats del propi cos mitjançant el moviment i l’expressió corporal.  Gaudir de l’experimentació amb l’ombra, la llum i la foscor.
  3. 3. 3. Continguts 3.1. Actitudinals  Plaer per l’experimentació amb l’ombra, la llum i la foscor.  Enfrontament a les pròpies pors. 3.2. Procedimentals  Coneixement d’un mateix i dels companys/es.  Descobriment i joc amb l’ombra i la llum.  Comunicació de les pròpies pors a través de diferents llenguatges.  Experimentació amb la llum i la foscor (característiques del dia i la nit).  Identificació dels colors rosa, groc i verd.  Augment dels coneixements d’un mateix i dels companys/es: silueta, nom, sentiments de por, etc.  Aprofundiment en el coneixement de les característiques i qualitats del propi cos mitjançant el moviment i l’expressió corporal. 3.3. Conceptuals  El dia i la nit, la llum i la foscor.  Colors: rosa, groc i verd.  L’ombra. 4. Activitats 4.1. Activitat d’introducció-motivació - “Una llanterna! Les famílies ens ajuden” 4.2. Activitats d’aprenentatge - “Què passa a la foscor?”
  4. 4. - “I quan estem al sol? L’ombra màgica” - “Na Maria ens convida a explorar amb la llum negra! Tinc por!” - “Na Maria ens visita! La màgia de l’ombra” - “És teva aquesta ombra?” - “La meva ombra” - “Representant un conte especial” - “El racó de la llum” 4.3. Activitats de consolidació - “Pares, mares, us convidem a venir a la nostra classe!”  Sessió 1: “Escrivim la carta”  Sessió 2: Les famílies ens visiten! - “Què hem après?” 5. Metodologia - Perspectiva constructivista. - Racons. - Presentació lúdica i fantàstica. - Foment de l’autoestima. - TIC. - Comunicació oral. 6. Avaluació 6.1. Què avaluaré?
  5. 5. En aquest punt especificaré els diferents criteris d’avaluació que utilitzaré durant el desenvolupament de la unitat didàctica.  Descobreix i juga amb l’ombra i la llum.  S’enfronta a les pròpies pors i les comunica amb diferents llenguatges.  Experimenta amb la llum i la foscor, característiques pròpies del dia i la nit.  Identifica els colors rosa, groc i verd.  Augmenta els coneixements de sí mateix i dels companys/es: silueta, nom, sentiments de por, etc.  Aprofundeix en el coneixement de les característiques i qualitats del propi cos mitjançant el moviment i l’expressió corporal.  Gaudeix de l’experimentació amb l’ombra, la llum i la foscor. També realitzaré una autoavaluació de la meva intervenció educativa, responent principalment a les següents qüestions: - He respectat les preferències i interessos dels meus alumnes? - He potenciat que es sentin implicats en totes les activitats? - He afavorit que relacionin el que els he proposat amb els seus coneixements previs? - Han estat clares les meves explicacions? - Ha funcionat la dinàmica del grup planificada? 6.2. Com avaluaré? - Diari de classe. - Càmera fotogràfica digital.
  6. 6. - Graella d’observació. 6.3. Quan avaluaré? Realitzaré una avaluació contínua, és a dir, des de l’inici del procés fins el final. Les graelles d’observació, la càmera digital i el diari d’aula són instruments que em serviran per enregistrar totes les dades significatives. L’avaluació final consistirà en realitzar una recopilació o reflexió final sobre el que hem fet. 7. Temes transversals - Educació per a la igualtat d’oportunitats de sexe. - Educació per a la pau. 8. TIC - Sala d’ordinadors de l’escola i racó de l’ordinador: programa Word. 9. Necessitats específiques de suport educatiu Al llarg de totes les activitats dissenyades tindré en compte les dificultats que pugui tenir la nena amb deficiència auditiva lleu, tot i que han estat pensades per atendre a les necessitats de tots els infants de l’aula. Tot i així, hi ha unes actuacions concretes que portaré a la pràctica per tal de satisfer les necessitats de l’alumna. Aquestes són les següents: - A les activitats realitzades al racó de l’ordinador, procuraré que la nena estigui asseguda a prop d’aquest.
  7. 7. - Durant les converses o les explicacions orals, l’alumna s’asseurà en un lloc des del qual pugui llegir-me els llavis i interpretar els meus gestos.

×