Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist at 2 gym stavroupolis Thessaloniki

Φυσική Γ' Λυκείου

1
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
΢τοιχεία κβαντομηχανικήσ - Συπολόγιο για θζματα Β και Γ
Α. Φωσ – Φωτόνια (κυματική και ςωματιδιακή φφςη)
Τα κυματικά μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ, m)
Σ (περίοδοσ, s)
f (ςυχνότθτα, Hz)
Τα ςωματιδιακά μεγζκθ: Ε (ενζργεια φωτονίου, J)
p (ορμι φωτονίου, kg·m/s)
Κυματικά και ςωματιδιακά μεγζκθ: c (ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ – ταχφτθτα φωτονίου, m/s)
I (ζνταςθ ακτινοβολίασ, J/m2
s=W/m2
)
P (ιςχφσ ακτινοβολίασ, W)
Στακερζσ : h=6,6·10-34
Js (ςτακερά Planck)
c=3·108
m/s (ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό)
Οι ςχζςεισ: 1. c f

  

(κεμελιϊδθσ εξίςωςθ κυματικισ)
2.
c
hf h
  

(ενζργεια φωτονίου κατά Planck)
3. hf

   (ολικι ενζργεια Ν φωτονίων)
4. E pc
 (αναλογικι ςχζςθ ενζργειασ και ορμισ φωτονίου)
5.
E hf h
p
c c
  

(αντιςτρ. αναλογικι ςχζςθ ορμισ φωτονίου και μικουσ κφματοσ)
6.
E Nhf P
S t S t S

   
 
(ζνταςθ ακτινοβολίασ – εξαρτάται από τθ ςυχνότθτά τθσ, αλλά και
τον αρικμό φωτονίων που εκπζμπονται ανά μονάδα χρόνου)
2
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Τα μεγζκθ: f0 (ςυχνότθτα κατωφλίου, Hz)
φ (ζργο εξαγωγισ, J)
V (τάςθ ανόδου - κακόδου, V)
V0 (τάςθ αποκοπισ, V)
Ke (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια εξερχόμενου θλεκτρονίου, J)
i (ζνταςθ φωτορεφματοσ, Α)
N
t
(αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου και αρικμόσ
θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, αν κάκε φωτόνιο
απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο)
Οι ςχζςεισ: 1. 0
f
h

 (αναλογικι ςχζςθ ςυχνότθτασ κατωφλίου και ζργου εξαγωγισ –
εξαρτϊνται μόνο από το υλικό τθσ κακόδου)
2. e 0 0
hc
E hf hf hf f f

          

(φωτοθλεκτρικι εξίςωςθ Einstein –
αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ)
3. e F e
W eV

 
       (ΘΜΚΕ για τθν επιταχυνόμενθ κίνθςθ του
θλεκτρονίου, υπό τάςθ V, μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο)
4. e F e 0 e 0 0
W 0 eV eV hf eV


             
0 0
hf hf
V f f
e e e
  
     (α. ςχζςθ κινθτικισ ενζργειασ εξερχόμενου
θλεκτρονίου με τθν τάςθ αποκοπισ και β. ςχζςθ τάςθσ αποκοπισ με τθ ςυχνότθτα φωτονίου.
Η τάςθ αποκοπισ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο
εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου)
5.
q Ne
i
t t
  (ζνταςθ φωτορεφματοσ – εξαρτάται από τον αρικμό θλεκτρονίων που
εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, Ν/t)
3
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
V
i f=ςτακερι
-V0
Ι
2Ι
f
Κe
f0
-φ
f
v0
f0
-φ/e
Σα διαγράμματα: 1.
 Διάγραμμα ζνταςθσ φωτορεφματοσ, I και τάςθσ ανόδου –
κακόδου, V, για δφο διαφορετικζσ εντάςεισ ακτινοβολίασ, με
ίδια ςυχνότθτα και διπλάςιο αρικμό φωτονίων πρόςπτωςθσ
ανά μονάδα χρόνου,
E N hf
S t t S

  

.
 Η τάςθ αποκοπισ είναι ςτακερι, γιατί εξαρτάται από τθ
ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο
εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου, που είναι ςτακερά.
 Το φωτορεφμα διπλαςιάηεται, γιατί διπλαςιάηεται ο αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν
κάκοδο ανά μονάδα χρόνου,
N
t
και κατά ςυνζπεια και ο αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από
τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου (αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο).
2.
 Διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ του εξερχόμενου
θλεκτρονίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ
ακτινοβολίασ, e 0 0
hf hf hf f f
       .
 Κλίςθ τθσ ευκείασ: θ ςτακερά h.
 Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ
ςυχνότθτα κατωφλίου, f0. Η ευκεία αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά
τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ, φ.

Η κινθτικι ενζργεια δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ, αλλά προεκτείνουμε τθν ευκεία
ςτα αρνθτικά, γιατί ζτςι προκφπτει ζμμεςα το ζργο εξαγωγισ, φ.
3.
 Διάγραμμα τθσ τάςθσ αποκοπισ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ,
0 0
hf hf
V f f
e e e
  
     .
 Κλίςθ τθσ ευκείασ θ ςτακερά h/e.
 Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου. Η ευκεία, αν
προεκτακεί ςτα αρνθτικά, τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ ανά
φορτίο θλεκτρονίου – πειραματικι διαδικαςία για τον υπολογιςμό του ζργου εξαγωγισ φ και
τθσ ςτακεράσ h, από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ και τα ςθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ με
τουσ δφο άξονεσ).
4
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
P
Pe
Pϋ
φ
-Pϋ
Γ. Φαινόμενο Compton
Τα μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ προςπίπτοντοσ φωτονίου ςε ακίνθτο κι ελεφκερο θλεκτρόνιο, m),
λ΄ (μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, m),
Εφ (ενζργεια προςπίπτοντοσ φωτονίου, J),
Εφ΄ (ενζργεια ςκεδαηόμενου φωτονίου, J),
Ke (κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ, J),
p (ορμι προςπίπτοντοσ φωτονίου, kgm/s),
p΄ (ορμι ςκεδαηόμενου φωτονίου, kgm/s),
φ (γωνία ανάμεςα ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ των δφο φωτονίων)
Οι ςχζςεισ: 1.  
h
΄ 1
mc
      (αφξθςθ του μικουσ κφματοσ ςτο φωτόνιο (λϋ>λ), κατά τθ
ςκζδαςθ με ακίνθτο θλεκτρόνιο – ςυνζπεια αρχισ διατιρθςθσ
τθσ ενζργειασ και τθσ ΑΔΟ ςτο ςφςτθμα φωτονίου – θλεκτρονίου)
2. e
c c
΄ hf hf΄ h h
΄
 
       
 
(ΑΔΕ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου με θλεκτρόνιο)
3.  
e e
p p p΄ p p p΄
      (ΑΔΟ για τθ ςκζδαςθ
του φωτονίου το θλεκτρόνιο)
4. 2 2
e
p p p΄ 2pp΄ (180 )
     
2 2
e
h h
p p p΄ 2pp΄ p p΄
΄
       
 
5. c
h
2,4pm
mc
   (μικοσ κφματοσ Compton – ςτακερά)
6. max
2h
΄
mc
    (μζγιςτο μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, για ςκζδαςθ
1800
, με ςυνφ=-1)
7. e,max ,min
max
c c
΄ h h
΄
 
      
 
(μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου
θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800
)
5
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
8. max
e
max max
΄
h h
p p p΄ h
΄ ΄
  
    
  
(ορμι ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800
)
ΠΡΟ΢ΟΧΗ όταν τα προςπίπτοντα φωτόνια ζχουν πολφ μικρό μικοσ κφματοσ (μικρότερο από 0,01nm),
τότε το ςκεδαηόμενο θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει πολφ μεγάλθ κινθτικι ενζργεια και δεν ιςχφουν οι
ςχζςεισ τθσ κλαςικισ φυςικισ:
2
2 e
e e e
p
1
p m , m ,
2 2m
      
Δ. Κυματική φφςη τησ φλησ κατά Louis de Broglie
Σε κάκε κινοφμενο ςωματίδιο ορμισ p αντιςτοιχεί μικοσ κφματοσ λ.
Οι ςχζςεισ: 1.
h
p
  (αντιςτρόφωσ αναλογικι ςχζςθ ορμισ ςωματιδίου και μικουσ κφματοσ de Broglie)
2.
2
2
1 p
p m , m ,
2 2m
       (αν θ ταχφτθτα του ςωματιδίου είναι πολφ μικρότερθ τθσ
ταχφτθτασ του φωτόσ, c)
Ε. ΢υμπληρωματικζσ ςχζςεισ
1. maxT .
   (νόμοσ Wien για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ – το μικοσ κφματοσ,
λmax , που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ
κερμοκραςία, Τ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ)
2. x
h
p x
2
  

(θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ορμισ και κζςθσ ςε κάποιο άξονα ζχουν
γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π)
3.
h
E t
2
  

(θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και θ χρονικι
διάρκεια που το ςφςτθμα παραμζνει ςε μια κατάςταςθ ζχουν
γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π)
4.
2
P dV
  (θ πικανότθτα P να βρεκεί ζνα ςωματίδιο ςε όγκο dV, ιςοφται με το
γινόμενο του τετραγϊνου του μζτρου τθσ κυματοςυνάρτθςθσ Ψ επί τον όγκο dV)
5. 19
1eV 1,6 10 J

  (θ μονάδα ενζργειασ θλεκτρονιοβόλτ)
6
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
Κe (10
-19
J)
1/3
-2,2
4,4
1 f (10
15
Ηz)
Μία άςκηςη για κάθε ενότητα
Α. Δζςμθ φωτεινισ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ Χ, αποτελείται από Ν=1018
φωτόνια και εκπζμπεται
από μεταλλικι επιφάνεια S=10cm2
ςε χρονικό διάςτθμα t=0,1s. To μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ
είναι λ=10-10
m και θ διάδοςθ γίνεται ςτο κενό. Nα υπολογίςετε:
α. τθ ςυχνότθτα και τθν περίοδο τθσ ακτινοβολίασ. (3·1018
Hz, 1/3·10-18
s)
β. τθν ολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ δζςμθσ. (19,8·102
J)
γ. τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ. (19,8·106
W/m2
)
δ. τθν ορμι του κάκε φωτονίου. (6,6·10-24
kgm/s)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s.
Β. Στθν κάκοδο κυκλϊματοσ φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου προςπίπτουν Ν=1016
φωτόνια
μονοχρωματικοφ φωτόσ ανά δευτερόλεπτο, που ζχουν ορμι p=2,2·10-27
kgm/s. Τα θλεκτρόνια που
εξζρχονται από τθν κάκοδο ζχουν μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια Ke,max=2,75eV. Η διαφορά δυναμικοφ
μεταξφ ανόδου – κακόδου είναι V=1V. Nα υπολογίςετε:
α. τθ ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. (1015
Hz, 3·10-7
m)
β. τθ ςυχνότθτα κατωφλίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου. (1/3·1015
Hz, 2,2·10-19
J)
γ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτάνουν τα ταχφτερα θλεκτρόνια ςτθν άνοδο. ( 6 m
3
s
2
10
3
)
δ. τθν ζνταςθ του φωτορεφματοσ, αν κάκε φωτόνιο που προςπίπτει ςτθν κάκοδο απορροφάται από
ζνα θλεκτρόνιο που απαιτεί τθν ελάχιςτθ ενζργεια για να εξζλκει από τθν κάκοδο. (1,6mA)
ε. τθν τάςθ αποκοπισ, αν αναςτρζψουμε τθ διαφορά δυναμικοφ ανόδου – κακόδου. (2,75V)
ςτ. Να γίνει το διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ των
εξερχόμενων θλεκτρονίων ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για το ςυγκεκριμζνο μζταλλο.
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s, e=1,6 ·10-19
C,
me=9·10-31
kg.
7
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
P
Pe
Pϋ
φ
-Pϋ
Γ. Σε πείραμα ςκζδαςθσ φωτονίων ςε ακίνθτα κι ελεφκερα θλεκτρόνια κάποιου υλικοφ, τα φωτόνια τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ζχουν ςυχνότθτα f=3·1020
Hz και το ςκεδαηόμενο φωτόνιο κινείται ςε
κατεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία φ=90ο
, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατεφκυνςθ του φωτονίου. Να
υπολογίςετε:
α. το μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου. (3,3pm)
β. τθν κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (13,8·10-14
J)
γ. το μζτρο και τθν κατεφκυνςθ τθσ ορμισ του θλεκτρονίου μετά τθ
ςκζδαςθ. (6,9·10-22
kgm/s, εφφ=1/3,3)
δ. το μζγιςτο μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου, αν ςκεδαηότανε
υπό άλλθ γωνία. (5,6pm)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s,
2 2
2,3 6,6 2 6,9
   
c
h
pm
mc
  .
Δ. Μια μπάλα μάηασ 100gr προςπίπτει κάκετα ςε οριηόντιο δάπεδο, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια Κ1=5J
και μετά τθν κροφςθ του, ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα μζτρου υ2=5m/s. Nα υπολογίςετε:
α. το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ τθσ μπάλασ. (1,5kgm/s)
β. το μικοσ κφματοσ de Broglie που αντιςτοιχεί ςτθ μπάλα πριν τθν κροφςθ. (6,6·10-34
m)
γ. το ποςοςτό μεταβολισ του μικουσ κφματοσ τθσ μπάλασ κατά τθν κροφςθ. (-50%)
δ. τθ ςυχνότθτα ενόσ φωτονίου με ίδιο μικοσ κφματοσ μ’ αυτό τθσ μπάλασ, πριν τθν κροφςθ. Υπάρχουν
φωτόνια με τζτοια ςυχνότθτα; (0,45·1042
Hz)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s.
Κι ζνα ποίημα «κβαντικό»
Επηπρώο ε πνίεζε απερζάλεηαη ην απόιπην
Από κηθξνί καζαίλνπκε ζ’ έλαλ θόζκν
αηηηόηεηαο θαη ζηγνπξηάο, κα θάπνηε
θηάλνπλ νη αβεβαηόηεηεο θη ακθηβνιίεο
θη αξρίδνπλ λα κπιέθνληαη ζηα πόδηα καο.
Κη όιν δηεξωηόκαζηε ηη δελ ππνινγίζακε,
8
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
ηη δελ κεηξήζακε ζωζηά, δηθαηνινγνύκελνη
πωο εγθιωβηζηήθακε ζε ζπζηήκαηα ρανηηθά
θη αγλνώληαο ηα εγγελή άηνπα ηεο δωήο καο.
Χαλόκαζηε κέζα ζε θαηαζηάζεηο αλύπαξθηεο,
λνζηαιγνύκε γεγνλόηα πνπ δελ ζπλέβεζαλ πνηέ
θαη ζην ηέινο, βξίζθνπκε ηηο όπνηεο ιύζεηο
ζηα θπζηθά θαη κεηαθπζηθά καο πξνβιήκαηα
κέζα ζε όλεηξα πνπ έρνπλ δήζεη θάπνηνη άιινη.
Αθήλνληαο ηε δηεγεξκέλε λεόηεηα ηνπ πάζνπο
θη εθπέκπνληαο ην δαλεηθό θωο, γπξίδω απόηνκα
ζηε ζαιπωξή ηεο ζεκειηώδνπο κνπ ζέζεο,
αγωληώληαο γηα ηα κέιινληα, αθνύ πηα γλωξίδω
όηη γηα λα κάζω ηελ ελέξγεηα πνπ ζα κε ζώζεη
πξέπεη λα παξακείλω εδώ γηα άπεηξν ρξόλν.
Μέρξη λα βιαζηήζεη ε ζηγή ηεο ζρεηηθόηεηαο
κέρξη λα θαξπίζεη ε απνδνρή ηεο αγλωζίαο κνπ
κέρξη λ’ απνθύγω ηελ θελή πνιπινγία κνπ
κέρξη λα μεξηδώζω ηελ θνύθηα πεξεθάληα κνπ,
ηα γξάκκαηα πνπ απηζώλω ζηα ραξηηά κνπ
ζ’ αξλνύληαη λα ζηέθνληαη αθίλεηα θη ππάθνπα
κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ απεξίζθεπηα ηα βάδω,
θηλνύκελα απξνζδηόξηζηα, αιιάδνληαο ζέζεηο
θη επηβάιινληάο κνπ ζωζηηθά ηελ απόιπηε ζηωπή.

Recommended

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2004/ Θέματα και ΛύσειςHOME
882 views9 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςHOME
761 views7 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views7 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2003/ Θέματα και ΛύσειςHOME
749 views10 slides
Θέματα Φυσικής Γ Λυκείου by
Θέματα Φυσικής Γ ΛυκείουΘέματα Φυσικής Γ Λυκείου
Θέματα Φυσικής Γ ΛυκείουStathis Gourzis
304 views5 slides
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ by
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣIoannis Padiotis
796 views33 slides

More Related Content

Similar to Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη by
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικηnmandoulidis
1.1K views2 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηHOME
692 views9 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views8 slides
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων by
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNikos Papastamatiou
2.5K views27 slides
Exercises19 by
Exercises19Exercises19
Exercises19Marios Costa
480 views3 slides
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdf by
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ-Λ ΚΒΑΝΤΟMHXANIKH.pdfΜαυρουδης Μακης
5 views2 slides

Similar to Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf(20)

2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη by nmandoulidis
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη
2014 06 20 θεματα γ γενικης φυσικη
nmandoulidis1.1K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
HOME692 views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2005/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων by Nikos Papastamatiou
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nikos Papastamatiou2.5K views
Δομή ατόμου κατά Bohr by DimPapadopoulos
Δομή ατόμου κατά BohrΔομή ατόμου κατά Bohr
Δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos3.3K views
δομή ατόμου κατά Bohr by DimPapadopoulos
δομή ατόμου κατά Bohrδομή ατόμου κατά Bohr
δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos1.6K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ by Ioannis Padiotis
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ioannis Padiotis1.7K views
Φασματομετρία Ακτινών Χ by AthanasiosTrigkas
Φασματομετρία Ακτινών ΧΦασματομετρία Ακτινών Χ
Φασματομετρία Ακτινών Χ
AthanasiosTrigkas108 views
Τυπολόγιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών by Theodoros Leftheroudis
Τυπολόγιο Ηλεκτρονικών ΕπικοινωνιώνΤυπολόγιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τυπολόγιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf by Μαυρουδης Μακης
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
HOME2K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2007/ Θέματα και Λύσεις
HOME710 views

More from Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx by
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
14 views10 slides
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf by
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
60 views76 slides
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf by
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
15 views11 slides
TheoryA.pdf by
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdfΜαυρουδης Μακης
7 views12 slides
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf by
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
19 views3 slides
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx by
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
16 views3 slides

More from Μαυρουδης Μακης(20)

ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf by Μαυρουδης Μακης
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf

Recently uploaded

Triti_Hlikia_2023.pptx by
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
32 views3 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
35 views65 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 views4 slides
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
539 views16 slides
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
7 views8 slides
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf by
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
39 views5 slides

Recently uploaded(20)

Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist32 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212539 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist14 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b34 views

Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

  • 1. 1 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ ΢τοιχεία κβαντομηχανικήσ - Συπολόγιο για θζματα Β και Γ Α. Φωσ – Φωτόνια (κυματική και ςωματιδιακή φφςη) Τα κυματικά μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ, m) Σ (περίοδοσ, s) f (ςυχνότθτα, Hz) Τα ςωματιδιακά μεγζκθ: Ε (ενζργεια φωτονίου, J) p (ορμι φωτονίου, kg·m/s) Κυματικά και ςωματιδιακά μεγζκθ: c (ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ – ταχφτθτα φωτονίου, m/s) I (ζνταςθ ακτινοβολίασ, J/m2 s=W/m2 ) P (ιςχφσ ακτινοβολίασ, W) Στακερζσ : h=6,6·10-34 Js (ςτακερά Planck) c=3·108 m/s (ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό) Οι ςχζςεισ: 1. c f      (κεμελιϊδθσ εξίςωςθ κυματικισ) 2. c hf h     (ενζργεια φωτονίου κατά Planck) 3. hf     (ολικι ενζργεια Ν φωτονίων) 4. E pc  (αναλογικι ςχζςθ ενζργειασ και ορμισ φωτονίου) 5. E hf h p c c     (αντιςτρ. αναλογικι ςχζςθ ορμισ φωτονίου και μικουσ κφματοσ) 6. E Nhf P S t S t S        (ζνταςθ ακτινοβολίασ – εξαρτάται από τθ ςυχνότθτά τθσ, αλλά και τον αρικμό φωτονίων που εκπζμπονται ανά μονάδα χρόνου)
  • 2. 2 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Τα μεγζκθ: f0 (ςυχνότθτα κατωφλίου, Hz) φ (ζργο εξαγωγισ, J) V (τάςθ ανόδου - κακόδου, V) V0 (τάςθ αποκοπισ, V) Ke (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια εξερχόμενου θλεκτρονίου, J) i (ζνταςθ φωτορεφματοσ, Α) N t (αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου και αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο) Οι ςχζςεισ: 1. 0 f h   (αναλογικι ςχζςθ ςυχνότθτασ κατωφλίου και ζργου εξαγωγισ – εξαρτϊνται μόνο από το υλικό τθσ κακόδου) 2. e 0 0 hc E hf hf hf f f              (φωτοθλεκτρικι εξίςωςθ Einstein – αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ) 3. e F e W eV           (ΘΜΚΕ για τθν επιταχυνόμενθ κίνθςθ του θλεκτρονίου, υπό τάςθ V, μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο) 4. e F e 0 e 0 0 W 0 eV eV hf eV                 0 0 hf hf V f f e e e         (α. ςχζςθ κινθτικισ ενζργειασ εξερχόμενου θλεκτρονίου με τθν τάςθ αποκοπισ και β. ςχζςθ τάςθσ αποκοπισ με τθ ςυχνότθτα φωτονίου. Η τάςθ αποκοπισ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου) 5. q Ne i t t   (ζνταςθ φωτορεφματοσ – εξαρτάται από τον αρικμό θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, Ν/t)
  • 3. 3 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ V i f=ςτακερι -V0 Ι 2Ι f Κe f0 -φ f v0 f0 -φ/e Σα διαγράμματα: 1.  Διάγραμμα ζνταςθσ φωτορεφματοσ, I και τάςθσ ανόδου – κακόδου, V, για δφο διαφορετικζσ εντάςεισ ακτινοβολίασ, με ίδια ςυχνότθτα και διπλάςιο αρικμό φωτονίων πρόςπτωςθσ ανά μονάδα χρόνου, E N hf S t t S      .  Η τάςθ αποκοπισ είναι ςτακερι, γιατί εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου, που είναι ςτακερά.  Το φωτορεφμα διπλαςιάηεται, γιατί διπλαςιάηεται ο αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, N t και κατά ςυνζπεια και ο αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου (αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο). 2.  Διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ του εξερχόμενου θλεκτρονίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, e 0 0 hf hf hf f f        .  Κλίςθ τθσ ευκείασ: θ ςτακερά h.  Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου, f0. Η ευκεία αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ, φ.  Η κινθτικι ενζργεια δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ, αλλά προεκτείνουμε τθν ευκεία ςτα αρνθτικά, γιατί ζτςι προκφπτει ζμμεςα το ζργο εξαγωγισ, φ. 3.  Διάγραμμα τθσ τάςθσ αποκοπισ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, 0 0 hf hf V f f e e e         .  Κλίςθ τθσ ευκείασ θ ςτακερά h/e.  Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου. Η ευκεία, αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά, τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ ανά φορτίο θλεκτρονίου – πειραματικι διαδικαςία για τον υπολογιςμό του ζργου εξαγωγισ φ και τθσ ςτακεράσ h, από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ και τα ςθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ με τουσ δφο άξονεσ).
  • 4. 4 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ P Pe Pϋ φ -Pϋ Γ. Φαινόμενο Compton Τα μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ προςπίπτοντοσ φωτονίου ςε ακίνθτο κι ελεφκερο θλεκτρόνιο, m), λ΄ (μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, m), Εφ (ενζργεια προςπίπτοντοσ φωτονίου, J), Εφ΄ (ενζργεια ςκεδαηόμενου φωτονίου, J), Ke (κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ, J), p (ορμι προςπίπτοντοσ φωτονίου, kgm/s), p΄ (ορμι ςκεδαηόμενου φωτονίου, kgm/s), φ (γωνία ανάμεςα ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ των δφο φωτονίων) Οι ςχζςεισ: 1.   h ΄ 1 mc       (αφξθςθ του μικουσ κφματοσ ςτο φωτόνιο (λϋ>λ), κατά τθ ςκζδαςθ με ακίνθτο θλεκτρόνιο – ςυνζπεια αρχισ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ ΑΔΟ ςτο ςφςτθμα φωτονίου – θλεκτρονίου) 2. e c c ΄ hf hf΄ h h ΄             (ΑΔΕ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου με θλεκτρόνιο) 3.   e e p p p΄ p p p΄       (ΑΔΟ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου το θλεκτρόνιο) 4. 2 2 e p p p΄ 2pp΄ (180 )       2 2 e h h p p p΄ 2pp΄ p p΄ ΄           5. c h 2,4pm mc    (μικοσ κφματοσ Compton – ςτακερά) 6. max 2h ΄ mc     (μζγιςτο μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, για ςκζδαςθ 1800 , με ςυνφ=-1) 7. e,max ,min max c c ΄ h h ΄            (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800 )
  • 5. 5 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ 8. max e max max ΄ h h p p p΄ h ΄ ΄            (ορμι ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800 ) ΠΡΟ΢ΟΧΗ όταν τα προςπίπτοντα φωτόνια ζχουν πολφ μικρό μικοσ κφματοσ (μικρότερο από 0,01nm), τότε το ςκεδαηόμενο θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει πολφ μεγάλθ κινθτικι ενζργεια και δεν ιςχφουν οι ςχζςεισ τθσ κλαςικισ φυςικισ: 2 2 e e e e p 1 p m , m , 2 2m        Δ. Κυματική φφςη τησ φλησ κατά Louis de Broglie Σε κάκε κινοφμενο ςωματίδιο ορμισ p αντιςτοιχεί μικοσ κφματοσ λ. Οι ςχζςεισ: 1. h p   (αντιςτρόφωσ αναλογικι ςχζςθ ορμισ ςωματιδίου και μικουσ κφματοσ de Broglie) 2. 2 2 1 p p m , m , 2 2m        (αν θ ταχφτθτα του ςωματιδίου είναι πολφ μικρότερθ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ, c) Ε. ΢υμπληρωματικζσ ςχζςεισ 1. maxT .    (νόμοσ Wien για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ – το μικοσ κφματοσ, λmax , που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ κερμοκραςία, Τ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ) 2. x h p x 2     (θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ορμισ και κζςθσ ςε κάποιο άξονα ζχουν γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π) 3. h E t 2     (θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και θ χρονικι διάρκεια που το ςφςτθμα παραμζνει ςε μια κατάςταςθ ζχουν γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π) 4. 2 P dV   (θ πικανότθτα P να βρεκεί ζνα ςωματίδιο ςε όγκο dV, ιςοφται με το γινόμενο του τετραγϊνου του μζτρου τθσ κυματοςυνάρτθςθσ Ψ επί τον όγκο dV) 5. 19 1eV 1,6 10 J    (θ μονάδα ενζργειασ θλεκτρονιοβόλτ)
  • 6. 6 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ Κe (10 -19 J) 1/3 -2,2 4,4 1 f (10 15 Ηz) Μία άςκηςη για κάθε ενότητα Α. Δζςμθ φωτεινισ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ Χ, αποτελείται από Ν=1018 φωτόνια και εκπζμπεται από μεταλλικι επιφάνεια S=10cm2 ςε χρονικό διάςτθμα t=0,1s. To μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ είναι λ=10-10 m και θ διάδοςθ γίνεται ςτο κενό. Nα υπολογίςετε: α. τθ ςυχνότθτα και τθν περίοδο τθσ ακτινοβολίασ. (3·1018 Hz, 1/3·10-18 s) β. τθν ολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ δζςμθσ. (19,8·102 J) γ. τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ. (19,8·106 W/m2 ) δ. τθν ορμι του κάκε φωτονίου. (6,6·10-24 kgm/s) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s. Β. Στθν κάκοδο κυκλϊματοσ φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου προςπίπτουν Ν=1016 φωτόνια μονοχρωματικοφ φωτόσ ανά δευτερόλεπτο, που ζχουν ορμι p=2,2·10-27 kgm/s. Τα θλεκτρόνια που εξζρχονται από τθν κάκοδο ζχουν μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια Ke,max=2,75eV. Η διαφορά δυναμικοφ μεταξφ ανόδου – κακόδου είναι V=1V. Nα υπολογίςετε: α. τθ ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. (1015 Hz, 3·10-7 m) β. τθ ςυχνότθτα κατωφλίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου. (1/3·1015 Hz, 2,2·10-19 J) γ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτάνουν τα ταχφτερα θλεκτρόνια ςτθν άνοδο. ( 6 m 3 s 2 10 3 ) δ. τθν ζνταςθ του φωτορεφματοσ, αν κάκε φωτόνιο που προςπίπτει ςτθν κάκοδο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο που απαιτεί τθν ελάχιςτθ ενζργεια για να εξζλκει από τθν κάκοδο. (1,6mA) ε. τθν τάςθ αποκοπισ, αν αναςτρζψουμε τθ διαφορά δυναμικοφ ανόδου – κακόδου. (2,75V) ςτ. Να γίνει το διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ των εξερχόμενων θλεκτρονίων ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για το ςυγκεκριμζνο μζταλλο. Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s, e=1,6 ·10-19 C, me=9·10-31 kg.
  • 7. 7 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ P Pe Pϋ φ -Pϋ Γ. Σε πείραμα ςκζδαςθσ φωτονίων ςε ακίνθτα κι ελεφκερα θλεκτρόνια κάποιου υλικοφ, τα φωτόνια τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ζχουν ςυχνότθτα f=3·1020 Hz και το ςκεδαηόμενο φωτόνιο κινείται ςε κατεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία φ=90ο , ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατεφκυνςθ του φωτονίου. Να υπολογίςετε: α. το μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου. (3,3pm) β. τθν κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (13,8·10-14 J) γ. το μζτρο και τθν κατεφκυνςθ τθσ ορμισ του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (6,9·10-22 kgm/s, εφφ=1/3,3) δ. το μζγιςτο μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου, αν ςκεδαηότανε υπό άλλθ γωνία. (5,6pm) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s, 2 2 2,3 6,6 2 6,9     c h pm mc   . Δ. Μια μπάλα μάηασ 100gr προςπίπτει κάκετα ςε οριηόντιο δάπεδο, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια Κ1=5J και μετά τθν κροφςθ του, ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα μζτρου υ2=5m/s. Nα υπολογίςετε: α. το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ τθσ μπάλασ. (1,5kgm/s) β. το μικοσ κφματοσ de Broglie που αντιςτοιχεί ςτθ μπάλα πριν τθν κροφςθ. (6,6·10-34 m) γ. το ποςοςτό μεταβολισ του μικουσ κφματοσ τθσ μπάλασ κατά τθν κροφςθ. (-50%) δ. τθ ςυχνότθτα ενόσ φωτονίου με ίδιο μικοσ κφματοσ μ’ αυτό τθσ μπάλασ, πριν τθν κροφςθ. Υπάρχουν φωτόνια με τζτοια ςυχνότθτα; (0,45·1042 Hz) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s. Κι ζνα ποίημα «κβαντικό» Επηπρώο ε πνίεζε απερζάλεηαη ην απόιπην Από κηθξνί καζαίλνπκε ζ’ έλαλ θόζκν αηηηόηεηαο θαη ζηγνπξηάο, κα θάπνηε θηάλνπλ νη αβεβαηόηεηεο θη ακθηβνιίεο θη αξρίδνπλ λα κπιέθνληαη ζηα πόδηα καο. Κη όιν δηεξωηόκαζηε ηη δελ ππνινγίζακε,
  • 8. 8 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ ηη δελ κεηξήζακε ζωζηά, δηθαηνινγνύκελνη πωο εγθιωβηζηήθακε ζε ζπζηήκαηα ρανηηθά θη αγλνώληαο ηα εγγελή άηνπα ηεο δωήο καο. Χαλόκαζηε κέζα ζε θαηαζηάζεηο αλύπαξθηεο, λνζηαιγνύκε γεγνλόηα πνπ δελ ζπλέβεζαλ πνηέ θαη ζην ηέινο, βξίζθνπκε ηηο όπνηεο ιύζεηο ζηα θπζηθά θαη κεηαθπζηθά καο πξνβιήκαηα κέζα ζε όλεηξα πνπ έρνπλ δήζεη θάπνηνη άιινη. Αθήλνληαο ηε δηεγεξκέλε λεόηεηα ηνπ πάζνπο θη εθπέκπνληαο ην δαλεηθό θωο, γπξίδω απόηνκα ζηε ζαιπωξή ηεο ζεκειηώδνπο κνπ ζέζεο, αγωληώληαο γηα ηα κέιινληα, αθνύ πηα γλωξίδω όηη γηα λα κάζω ηελ ελέξγεηα πνπ ζα κε ζώζεη πξέπεη λα παξακείλω εδώ γηα άπεηξν ρξόλν. Μέρξη λα βιαζηήζεη ε ζηγή ηεο ζρεηηθόηεηαο κέρξη λα θαξπίζεη ε απνδνρή ηεο αγλωζίαο κνπ κέρξη λ’ απνθύγω ηελ θελή πνιπινγία κνπ κέρξη λα μεξηδώζω ηελ θνύθηα πεξεθάληα κνπ, ηα γξάκκαηα πνπ απηζώλω ζηα ραξηηά κνπ ζ’ αξλνύληαη λα ζηέθνληαη αθίλεηα θη ππάθνπα κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ απεξίζθεπηα ηα βάδω, θηλνύκελα απξνζδηόξηζηα, αιιάδνληαο ζέζεηο θη επηβάιινληάο κνπ ζωζηηθά ηελ απόιπηε ζηωπή.