Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale sociale innovatie arbeidsmarkt

565 views

Published on

De arbeidsmarkt moet sociaal innoveren door werkzoekenden in hun eigen kracht te zetten, te
inspireren, te motiveren en te activeren. In dit artikel lees je waarom dit nodig is en wat hierin de rol is
van digitale technologie.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitale sociale innovatie arbeidsmarkt

  1. 1. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 1 Het belang van digitale sociale innovatie op de arbeidsmarkt Januari 2015 De arbeidsmarkt moet sociaal innoveren door werkzoekenden in hun eigen kracht te zetten, te inspireren, te motiveren en te activeren. In dit artikel lees je waarom dit nodig is en wat hierin de rol is van digitale technologie. Werkloosheid in Nederland Volgens de meest recente cijfers van het CBS is de werkloosheid in november 2014 met 3000 toegenomen en kwam deze uit op 630.000 personen (zie figuur 1). Van de Nederlandse beroepsbevolking is 8% werkloos. Daarbij zijn de regionale verschillen erg groot. Zo doet de provincie Zeeland het ‘goed’ met 4,9% en komt de provincie Flevoland er minder van afmet12,0%.Lokalerzijndeverschillennoggroter. De gemeente Haarlem heeft van de 50 grootste steden in Nederland te maken met de laagste werkloosheid, Enschede met de hoogste. Het percentage ligt daar op bijna 20%, meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2014 in bijna alle sectoren gegroeid. Hiermee neemt het aantal vacatures voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal op rij toe. Dat lees je goed: al meer dan een jaar nemen de vacatures toe. En toch zijn meer mensen werkloos geworden. Kennelijk gaat er in de aansluiting van vraag naar en aanbodvan werk iets niet helemaal goeden is er ruimte voor verbetering in begeleiding van werkzoekenden naar een passende baan. Maatschappelijke en individuele gevolgen Dat we ons druk moeten maken om het werkloosheidsvraagstuk heeft meerdere redenen. Zo wordt de Nederlandse samenleving bij een hoge
  2. 2. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 2 werkloosheid o.a. opgezadeld met het gezamenlijk opbrengen van meer werkloosheidsuitkeringen, een verlies aan koopkracht en het opvangen van werkloosheid gerelateerde problematiek (denk bijvoorbeeld aan hulp aan mensen met psychische klachten). Maar minstens zo belangrijk is wat ons betreft de problematiek die werkloosheid met zich meebrengt voor een individu. Probeer je eens voor te stellen wat er allemaal op je af komt op het moment dat je (langdurig) werkloos bent. Rekeningen (hypotheek, gas en energie, verzekeringen) blijven maar komen, terwijl de hoogtevanjeuitkeringniettevergelijken ismethet inkomen dat je gewend was. Je wereld wordt kleiner, sociale contacten nemen af, je voelt je minder nuttig en gewaardeerd, je zelfbeeld, zelfrespect en zelfvertrouwen nemen af. Je krijgt misschien zelfs psychische klachten door langdurige stress of depressiviteit, waardoor je uiteindelijk ook lichamelijk de gevolgen ervaart. Individueel geluk wordt zwaar op de proef gesteld. Wat kan digitale sociale innovatie betekenen voor de arbeidsmarkt? Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een passende baan voor een groot deel bijdraagt aan geluk. De 630.000 werkzoekenden in ons land zoeken daarmee naast een baan ook gewoon geluk. Het is tijd dat organisaties en personen die zich bezig houden met het arbeidsmarktvraagstuk dingen anders gaan doen, en zelfs andere dingen gaan doen om een bijdrage te leveren aan dit geluksgevoel. Het is tijd voor digitale sociale innovatie op de arbeidsmarkt. Digitaal ontwikkelen we onszelf razendsnel. Zo regelen we nu dagelijks van alles met onze mobiele telefoon of tablet. We bankieren online, spreken af via Whatsapp, weten waar onze bestellingen zijn, plannen onze reis en krijgen aanbiedingen op basis van producten en diensten die we eerder hebben gekocht. We zijn gewend geraakt aan digitale informatie op maat en om veel persoonlijke zaken digitaal te regelen. Met name bij commerciële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen, bankenen energieleveranciersverwachtenweook gewoon een op-en-top digitale (self-) serviceverlening. Commerciële instellingen kunnen dit omdat ze veel van hun klanten te weten. Dat doen ze door gebruik te maken van uitgebreide profielinformatie en big data en door hen (vooral mobiel) te bereiken via de kanalen die zij gebruiken (zoals social media). Het zijn dit soort marketingprincipes waarvan de arbeidsmarktsector beter gebruik moet gaan maken. Werkzoekenden verwachten anno 2015 immers van organisaties en instanties die zich met hetarbeidsmarktvraagstukbezighoudenminimaal eenzelfde niveau in digitale dienstverlening. En daarin wordt een werkzoekende nu nog vaak teleurgesteld. Want als je werkloos wordt, geldt voor iedereen dezelfde aanpak. Of je nu hoog- of laagopgeleid bent, na verloop van tijd moet iedereen op sollicitatietraining. Of je dat nu nodig hebt of niet. Of je nu veel begeleiding nodig hebt of weinig, je adviseur of coach heeft voor iedereen hetzelfde tijdsslot beschikbaar. Er is weinig ruimte om in te gaan op jouw motivaties en drijfveren. Het is erg vervelend dat je als werkzoekende onvoldoende herkend en gekend wordt en niet in je kracht gezet wordt. Vooral in een situatie waarin je leven al op zijn kop staat en er veel geregeld moet worden. Digitale sociale innovatie op de arbeidsmarkt begint daarom bij het aansluiten op de diversiteit in behoeften van werkzoekenden. Niemand van deze 630.000werkzoekendeninNederlandishetzelfde. We hebben te maken met individuele mensen, in verschillende situaties en op verschillende lokaties, met verschillende behoeften, motivaties endrijfveren.Weillustrerenditmetdeverhalenvan Nicole en Eric.
  3. 3. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 3 Nicole en Eric centraal Nicole is gisteren werkloos geworden. Ze is hoogopgeleid, heeft een groot netwerk en is zeer gemotiveerdomsneleennieuwebaantevinden.Zij zit daarom niet te wachten op betuttelende regels en verplichte sollicitatietrainingen, maar wil juist hands on ondersteuning waar ze echt wat mee kan. Naast de noodzakelijke handelingen zoals het aanvragen van een uitkering en het uitsturen van een sollicitatie, wil Nicole wekelijks informatie en tips krijgen op haar mobiel over arbeidsmarktontwikkelingen en vacatures die zijn gebaseerd op haar actuele interesses, competenties en mogelijkheden. Want ze wil niet meerwerkenindesectorwaarinzealtijdwerkzaam was. Ze grijpt nu de situatie aan om ‘het roer om te gooien’.Haarmotivatie,competentiesendrijfveren zijn daarmee belangrijker in het vinden van een nieuwe baan dan haar opgebouwde werkervaring. Voor Eric ligt dat anders. Hij is al drie jaar werkloos, heeft een bijstandsuitkering, is al vaak afgewezen en is daardoor minder gemotiveerd. Hij is onzeker over zijn toekomst en heeft meer dan ooit behoefte aan uitgebreid overzicht in zijn eigen online omgeving. Hij wil advies over en begeleiding in zijn situatie, over de opties die hij heeft en inzage in de consequenties van zijn handelingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de hoogte van zijn uitkering als hij werkervaring op gaat doen bij de stage die hij graag wil gaan lopen? Wie kan hem helpen bij het vinden van de juiste omscholing? Eric discussieert bijna dagelijks in de online community van professionalsenanderewerkzoekendenhoezijhet aanpakken. Verder is zijn begeleider vaak beschikbaar voor een persoonlijke chat, dat geeft hem een goed gevoel en motiveert hem ‘om niet bij de pakken neer te zitten’. Wat is digitale sociale innovatie? De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie* beschrijft sociale innovatie als volgt: een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Sociale innovatie begint bij personen en organisaties die een maatschappelijke probleem zien en het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers. Het kan om lokale initiatieven gaan, maar ook om complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau. Digitale sociale innovatie zoomt daarmee in op het digitale aspect van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. *(http://www.awti.nl/publicaties/de-kracht-van-sociale-innovatie/item640) Innovatieve aanpak Onze aanpakgaat uit van het basisprincipe 'gebruiker centraal'. Vanuit dit vertrekpunt hanteren we onze opgedane kennis om de werkzoekende online centraal te stellen. Zo zetten we o.a. big data, behavioral targeting, marketing automation, profiling, gedrag en motivatie van gebruikers, segmentatie en personalisatie in om content en motiverende triggers perfect op de siutatie van Eric en Nicole aan te laten sluiten. Daarnaast werken we met opdrachtgevers aan continue procesoptimalisaties. Door middel van service blueprints brengen we in kaart welke 'klantreis' Eric en Nicole doorlopen en wat er organisatorisch en technisch nodig is om hen optimaal te faciliteren. Vaak betekent dit
  4. 4. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 4 organisatorisch ook dat er andere dingen of dingen anders moeten worden gedaan. Changemanagement is daarmee een onmisbaar onderdeel van onze aanpak. Digitale sociale innovatie op de arbeidsmarkt zit hemdusnietzozeerindedigitaleoplossingzelf.Het is juist de aanpak die innovatief is. We zetten de individuele werkzoekende in zijn eigen kracht door: - optimaal te beantwoorden aan individuele informatie- en communicatiebehoeften; -teinspireren,temotiveren,teactiverenenvolopte participeren in de oplossing van het individuele probleem; - een beweging te maken van digitale ‘dienstverlening’ naar ‘selfserviceverlening’ en ‘self control’. Daarmee heeft de werkzoekende niet alleen inzicht, maar ook grip op zijn eigen situatie. Het biedt perspectief, waardoor hij op eigen kracht zijn situatie kan verbeteren of kan voorzien in zijn persoonlijke behoefte. Door de werkzoekende als vertrekpunt te nemen zorgen we voor een relevante invulling van digitale toepassingen die de werkzoekende echt verder helpen.Toepassingendieerbovendienvoorzorgen dat begeleiders en adviseurs minder tijd kwijt zijn aan zaken die ook digitaal kunnen worden afgehandeld. En zo meer tijd kunnen vrijmaken voor de persoonlijke begeleiding van individuen die daar echt behoefte aan hebben.

×