Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale sociale innovatie

356 views

Published on

Werkloosheid, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, ontoereikende en inefficiënte zorg,
onderwijsachterstand, individualisering van de maatschappij, het zijn slechts enkele van de
maatschappelijke vraagstukken die onze aandacht verdienen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door
strategische inzet van digitale technologie kunnen zorgen voor sociale innovatie die broodnodig is om
deze vraagstukken structureel op te lossen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitale sociale innovatie

  1. 1. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 1 Waarom digitale sociale innovatie broodnodig is Januari 2015 Werkloosheid, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, ontoereikende en inefficiënte zorg, onderwijsachterstand, individualisering van de maatschappij, het zijn slechts enkele van de maatschappelijke vraagstukken die onze aandacht verdienen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door strategische inzet van digitale technologie kunnen zorgen voor sociale innovatie die broodnodig is om deze vraagstukken structureel op te lossen. Een uitdagend speelveld Digitaal ontwikkelen we onszelf razendsnel. Zo regelen we nu dagelijks van alles met onze mobiele telefoon of tablet. We bankieren online, spreken af via Whatsapp, weten waar onze bestellingen zijn, plannen onze reis en krijgen aanbiedingen op basis van producten en diensten die we eerder hebben gekocht. We zijn gewend geraakt aan digitale informatie op maat en om veel persoonlijke zaken digitaal te regelen. Vooral bij commerciële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers en banken verwachten we ook gewoon een op-en- top digitale (self-) serviceverlening. Burgers, patiënten, cliënten en werkzoekenden verwachten anno 2015 van organisaties en instanties in het sociale domein minimaal eenzelfde niveau in digitale dienstverlening. Uiteraard zijn er al wel goede voorbeelden te vinden, zoals blended hulpverlening van welzijnsorganisaties1 die daarin voorop lopen. Maar over de gehele linie is er nog heel veel winst te behalen.Helemaalnuhetsocialedomeintemaken heeft met een continu veranderend speelveld van vraagstukken en behoeften, zoals de decentralisatie van taken (van centrale overheid naar gemeentes) in relatie tot de groeiende behoefte aan zelfredzaamheid en zelfregie bij burgers. Of de toenemende marktwerking in de zorginrelatietotdebehoefteaankeuzevrijheidvan dezorgconsument.Dituitdagendespeelveldvraagt om voortdurende sociale innovatie. Van ‘one size fits all’ naar maatwerk Wat houdt die digitale sociale innovatie, of vernieuwende werkwijze, dan in? Om de digitale verwachtingen van haar klant waar te kunnen maken, zal de sociale sector veel meer moeten vertrekken vanuit het perspectief van deze klant: Wat is zijn situatie? Wat heeft hij nodig? Wat moet hij doen? Wat zijn zijn vooruitzichten? Momenteel wordterindezesectornogteveelgekekennaarhet principe ‘one size fits all’: gebruikers worden in veel gevallen over één kam geschoren. Maar patiënten hebben verschillende zorgbehoeften. 1 Bron: Blended hulpverlening: een combinatie van face-to-face en online hulpverlening, uit ‘Digivaardig in Welzijn’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Krant%20Digivaardig%20in %20welzijn%20[MOV-1710127-0.1].pdf
  2. 2. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 2 Werkzoekenden hebben verschillende motivaties en drijfveren. De huidige digitale mogelijkheden vormen juist hierin de sleutel en biedt de sector voldoende mogelijkheden om de behoefte van de individuele gebruiker als uitgangspunt te nemen. De sociale sector kan en moet veel beter gebruik maken van digitale toepassingen die een hoge mate van relevantie en personalisatie bieden. Door de gebruiker daadwerkelijk centraal te stellen: - wordt optimaal beantwoord aan zijn individuele informatie- en communicatiebehoeften; - wordt hij uitgedaagd het heft in handen te nemen en volop te participeren in de oplossing van zijn individuele probleem; - vindt er een beweging plaats van ‘u vraagt, wij draaien’ naar ‘u vraagt en u zit zelf achter het stuur’. Self service & self control Van digitale ‘dienstverlening’ naar ‘selfserviceverlening’ en naar ‘self control’ dus. Daarmee heeft de gebruiker niet alleen inzicht, maar ook grip op zijn eigen situatie. Het biedt perspectief, waardoor hij op eigen kracht zijn situatie kan verbeteren of kan voorzien in zijn persoonlijke behoefte. Digitale sociale innovatie in diversemaatschappelijkevraagstukkenbegintdus bij het aansluiten bij de diversiteit aan gebruikersbehoeften. Een aantal voorbeelden uit onze praktijk illustreren dit. Studenten: Charlotte, Niels en Sophie centraal Charlotte heeft studievertraging opgelopen. Door haar situatie als uitgangspunt te nemen wordt inzichtelijkwelkeuitdagingzijheeft,welkeoptieser specifiek voor haar zijn en wie ze nodig heeft om haar te helpen haar probleem op te lossen. Naast het onderwerp studievertraging zijn er zo’n 120 overige studentbehoeften in beeld gebracht. Zo wil Niels informatie over mogelijkheden om te studeren met een functiebeperking en wil Sophie een passende en ‘te gekke’ stageplaats in het buitenland. Door al deze behoeften als vertrekpunt te nemen zorgen we voor een relevante invulling van digitale toepassingen die dichtbij de student staan en hem echt verder helpen, zoals: - inzicht in de opgelopen studieachterstand in een afgeschermd gedeelte van het studentenportaal; - een chatmogelijkheid op de mobiele telefoon met de studiebegeleider of; - mogelijkheden om direct via social media te solliciteren op een stageplaats. Digitale toepassingen waarin processen, afdelingen en systemen echt in dienst staan van de studentbehoefte. Deze aanpak is een verhelderende, effectieve manier van kijken naar maatschappelijke vraagstukken, die effectief kan worden ingezet bij het op peil houden van het onderwijs- en kennisniveau in Nederland. Werkzoekenden: Nicole & Eric centraal Nicole is gisteren werkloos geworden. Ze is hoogopgeleid, heeft een groot netwerk en is zeer gemotiveerdomsneleennieuwebaantevinden.Zij zit daarom niet te wachten op betuttelende regels en verplichte sollicitatietrainingen, maar wil juist digitale ondersteuning waar ze echt wat mee kan. Naast de noodzakelijke handelingen zoals het aanvragen van een uitkering en het uitsturen van
  3. 3. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 3 een sollicitatie, wil Nicole informatie en tips lezen over arbeidsmarktontwikkelingen en vacatures ontvangen die zijn gebaseerd op haar actuele interesses, competenties en mogelijkheden. Want ze wil niet meer werken in de sector waarin ze altijd werkzaam was. Ze grijpt nu de situatie aan om meer voor de medemens te kunnen betekenen. Haar motivaties en drijfveren zijn daarmee belangrijkerinhetvindenvaneennieuwebaandan haar opgebouwde werkervaring. Voor Eric ligt dat anders. Hij is al drie jaar werkloos, heeft een bijstandsuitkering, is vaak afgewezen en is daardoor minder gemotiveerd. Hij is onzeker over zijn toekomst en heeft meer dan ooit behoefte aan overzicht en begeleiding in zijn situatie,adviesoverdeoptiesdiehijheefteninzage in de consequenties van zijn handelingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de hoogte van zijn uitkering als hij werkervaring op gaat doen bij de stage die hij graag wil gaan lopen? Wie kan hem helpen bij het vinden van de juiste omscholing? Het individu als vertrekpunt Ook voor werkzoekenden geldt dus: verschillende mensen, verschillende situaties, behoeften en uitgangsposities. Door het individu als vertrekpunt te nemen zorgen we ook hier voor een relevante invulling van digitale toepassingen die de werkzoekende echt verder helpen. Toepassingen die er bovendien voor zorgen dat begeleiders en adviseurs meer mensen kunnen begeleiden in minder tijd en hun aandacht meer kunnen richten op individuen die daar behoefte aan hebben. Zo draagt digitale sociale innovatie bij aan de terugdringing of beperking van het aantal werkzoekenden, wat zorgt voor meer welvaart en geluk en minder uitgaven aan de WW en de bijstand. Wat willen we bereiken? Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk nog veel meer kansen voor digitale sociale innovatie. Zo willen we met deze aanpak ervoor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen doordat zij verbonden zijn met elkaar en met de buitenwereld. Willenweervoorzorgendatpatiëntennaontslaguit hetziekenhuiswetenwelkemedicijnenzewanneer moeten innemen. En dat ze weten wat hen verder nog te wachten staat en wat ze zelf kunnen doen aan hun herstel. We willen ervoor zorgen dat mensen die minder valide zijn nog de juiste zorg krijgen na de transitie in het sociaal domein. Zo willen we nog wel veel meer vraagstukken helpen oplossen… Helaas zijn niet alle maatschappelijke vraagstukken van vandaag op morgen op te lossen. Daar zijn, naast een lange adem en termijnvisie, ook partners en opdrachtgevers voor nodig die net als wij ook ‘meer willen’: - Partners die verder kijken dan hun eigen belangen en zich afvragen hoe ze hun expertise kunnen inzetten om lastige maatschappelijke problemen op te lossen. - Opdrachtgevers in het sociale domein die hulp zoeken bij de complexe, multidisciplinaire vraagstukken waar zij voor staan. Wij geloven dat we, samen met hen, in staat zijn om doormiddelvandigitalesocialeinnovatiedewereld voor burgers, patiënten, cliënten, huurders, studenten of werkzoekenden een stukje mooier en leuker te maken. We willen ervoor zorgen dat zij zelf de regie hebben en houden en op de juiste manier digitaal ondersteund worden in hun situatie. Door hen relevante, gepersonaliseerde en situationele content aan te bieden op hun tablet, laptop of mobieltje.
  4. 4. PRESENT MEDIA / ONLINE STRATEGISTS / 4 Daarom helpen wij organisaties en instanties in de sociale sector bij het in kaart brengen van de klantbehoeften, welke informatiebronnen nodig zijn en wat er moet gebeuren om hun organisatieprocessen (her) in te richten voor de optimale digitale ondersteuning van hun klant. Waarom zetten we ons in voor digitale sociale innovatie? De wereld is aan het veranderen. De overheid decentraliseert taken. Zorg- en werkloosheidsvraagstukken moeten op lokaal niveau worden opgelost. Tegelijkertijd is de techniek zover dat informatie op individueel niveau aangeboden kan worden. De tijd is rijp om bestaande structuren met hulp van digitaal te doorbreken! Centraal staat het perspectief van de gebruiker: de individuele zorgcliënt, patiënt of werkzoekende. Het digitale kanaal leent zich er uitstekend voor om deze individuen inzicht, overzicht en uitzicht te bieden, zonder rekening te houden met ingewikkelde processen waarin mensen vaak verstrikt raken. Samen met ons uitgebreide netwerk en onze kennis op het gebied van marketing, organisatie en digitaal, zijn wij in staat te innoveren en tools aan te dragen die organisaties kunnen inzetten om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Binnen het sociale domein concentreren we ons op vraagstukken die er zijn op gebied van zorg, welzijn, werk en onderwijs.

×