Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
In 6 stappen een online visie voor je organisatieSterk concurrerende markten, innovaties die elkaar snel opvolgen, consume...
-­‐  er draagvlak en enthousiasme ontstaat op het moment dat je gezamenlijk werkt aan een      kapstok die iedereen ...
Ecologisch         Duurzaamheid van            Ecologische ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld van    ...
Dit klinkt eenvoudig, maar het gebeurt maar al te vaak dat de organisatie een bepaalde kant op wil,waarbij de doorvertalin...
In 6 stappen een online visie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

In 6 stappen een online visie

1,072 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

In 6 stappen een online visie

 1. 1. In 6 stappen een online visie voor je organisatieSterk concurrerende markten, innovaties die elkaar snel opvolgen, consumentenbehoeften dievoortdurend veranderen en versnipperen in niche markten… de wereld om ons heen is sterk inbeweging. Bedrijven moeten blijven vernieuwen in technieken en businessmodellen om op dezebeweging te anticiperen en in de toekomst concurrenten voor te kunnen blijven. Daarnaast hebben wete maken met een steeds complexer wordend online domein. Het aanbod van websites, apps enmobiele toepassingen blijft maar groeien en groeien. Ook is de populariteit van dit aanbod aanverandering onderhevig. Vandaag vindt men Facebook ‘leuk’, maar vindt men dat in 2015 ook nog?Voor velen is het lastig in te schatten hoe de klant met dit online aanbod om gaat en of je alsorganisatie nu wel of niet ergens aan mee moet doen. (lees verder)Waarom een visie op online?Hoe moet je anticiperen op deze snel veranderende wereld? Welke koers moet je varen in hetcomplexe online domein? Om op deze belangrijke vragen een passend antwoord te kunnen geven, ishet zaak een visie op online te ontwikkelen. Deze visie bevat het lange termijn (wereld)beeld dat eenorganisatie heeft (welke trends en ontwikkelingen zien we), de factoren die voor een organisatierelevant zijn (waarom bestaan we, organisatiebeleid) en de rol die online hierin zal spelen. Een onlinevisie geeft daarmee richting voor de komende jaren, houdt rekening met factoren die van invloedkunnen zijn op klant of organisatie en zorgt voor samenhang in online projecten.Organisaties lopen online vaak vast, omdat ze een te beperkte horizon nemen als het gaat om onlinekeuzes. Men laat zich leiden door de waan van de dag en de ogenschijnlijke successen die ergeclaimd worden. “De concurrent heeft een Facebook pagina, dus dat gaan wij ook doen!”. Niemandvraagt zich echt af WAAROM ze zo nodig op Facebook moeten. Het online domein ontwikkelt zich tesnel om zonder onderbouwing, zonder beantwoording van deze waarom-vraag dit soort beslissingen tedoen.Een visie op online is een paraplu, een kapstok waaraan je je online strategie kan ophangen. In dezeonline strategie staat beschreven WAT je online bij WIE wil bereiken. Maar daarmee is de vraagWAAROM je online iets wilt gaan doen nog steeds niet beantwoord. De online visie geeft je diebroodnodige onderbouwing om de juiste online keuzes te maken.Hoe stel je een online visie op?Het opstellen van een visie op online is niet in 5 minuten gepiept. Je doet dit niet alleen, het is eenproces waarbij diverse medewerkers en belanghebbenden moeten worden betrokken, omdat: -­‐ je in een visie lange termijn keuzes maakt die voor de koers van het bedrijf enorme gevolgen kunnen hebben. Als uit de visie blijkt dat een organisatie de dienstverlening volledig wil digitaliseren, dan heeft dit natuurlijk grote gevolgen voor de organisatie ten aanzien van bijvoorbeeld benodigde capaciteit, kennis en kunde en nieuwe processen die ingeregeld moeten worden. 2
 2. 2. -­‐ er draagvlak en enthousiasme ontstaat op het moment dat je gezamenlijk werkt aan een kapstok die iedereen houvast biedt. Stakeholders zien opeens kansen om hun eigen beleidsterrein aan te haken en zullen daarom actief gaan meedenken over invulling van de visie.Als je de juiste mensen bij elkaar hebt, analyseer je in een aantal sessies de volgende onderdelen: 1. Ontwikkelingen: inventariseer wat er speelt in de buitenwereld (wereldwijd, landelijk en regionaal/lokaal). Om relevantie van structurele ontwikkelingen te beoordelen maak je gebruik van de SEPTED-factoren: sociaal-culturele, economische, politieke, technologische, ecologische en demografische factoren. Kijk hieronder voor een overzicht, geïllustreerd met voorbeelden. 2. FACTOREN ONTWIKKELINGEN WAAROM RELEVANT? voorbeelden Sociaal-cultureel Individualisering van de Deze kunnen organisaties stimuleren om maatschappij persoonlijker met hun doelgroep te willen Flexwerken communiceren, onafhankelijk van tijd en plaats. Voor Any time, any place online betekent dit bijvoorbeeld communicatie via een mobiele pagina of een extranet. Economisch Globalisering Economische omstandigheden kunnen zorgen voor Marktverschuivingen kansen in de markt, of de noodzaak je te focussen. Recessies Denk aan het aanboren van nieuwe markten of Inflaties productontwikkeling bij het uitbouwen van bestaande. Het online kanaal kan in deze marktontwikkeling bijdragen door het opzetten van online marketingcampagnes. Online kan aan productontwikkeling bijdragen door de inzet van crowdsourcing en co-creatie. Politiek Nieuwe wetgeving Bezuinigingen stimuleren vaak de creativiteit van Bezuinigingsplannen organisaties. In het onderwijs kunnen bezuinigingen Veranderende o.a. internationalisering stimuleren. machtsverhoudingen Online kan in dit speerpunt een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het bieden van ‘leren op afstand’. Technologisch Mobiel Technologische ontwikkelingen zorgen er bijvoorbeeld Toepassingen als apps, voor dat er nieuwe mogelijkheden zijn voor een augmented reality, video organisatie om een doelgroep beter te bereiken, nog Cloud computing beter in hun informatiebehoefte te voorzien of services te verlenen. 3
 3. 3. Ecologisch Duurzaamheid van Ecologische ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld van producten en diensten belang bij organisaties die willen werken aan een Milieubewustzijn duurzamer distributieproces, zoals bestellingen, ontvangstbevestigingen en status updates die via internet verlopen in plaats van per papieren post.Demografisch Leeftijdsopbouw Inzicht in demografische ontwikkelingen helpen een Gezinssamenstelling organisatie –met behulp van internet- in te spelen op Afkomst de behoeften van bijvoorbeeld diverse klant Regionale verschuivingen levensfasen. % stadsbevolking 3. 4. Trends: inventariseer de korte termijn veranderingen t.a.v.: a. Doelgroep: Wat verandert er in het (online) verwachtingen, gedrag en mediagebruik? Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan relevante informatie door middel van personalisatie. Hiervoor zijn rapporten van o.a. CBS, Forrester, AC Nielsen en MorganStanley beschikbaar, aangevuld met je eigen kennis en ervaring. b. Branche: Om inzicht in branchetrends te krijgen, kijk je eerst naar wat nieuwe spelers op de markt doen en naar de rivaliteit onder de huidige spelers (wat is hun positionering en wat zijn hun online activiteiten). Daarnaast beoordeel je de dreiging van substituten (hoe uniek danwel vervangbaar is mijn product of dienst?). Tot slot kijk je naar overige bewegingen in de branche, zoals samenwerkingsverbanden, ketenintegratie (kijk bijvoorbeeld naar het online aanbod van reizen zonder tussenkomst van reisbureaus), wetgeving en richtlijnen. c. Online: Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden voor gebruikers op dit moment? Denk hierbij aan ‘always online’ door mobiel internet, het ‘volgen, communiceren en sharen’ via social media, het beoordelen en informeren via vergelijkingssites, de beschikbaarheid van WIFI, het gebruik van video en het nieuwe werken door mogelijkheden om samen te werken en kennis te delen (via ‘de cloud’). 5. 6. Organisatiebeleid: nadat je de buitenwereld, de doelgroep, de branche en online onder de loep hebt genomen, is het zaak om de organisatie zelf aan bod te laten komen. Waar wil zij staan over 3 tot 5 jaar? Dit kan je inventariseren aan de hand van: a. Speerpunten: bijvoorbeeld meest innovatieve speler in de markt, meer internationalisering, beste werkgever of groenste bedrijf. b. Kernwaarden: bijvoorbeeld eerlijk, transparant, betrouwbaar, degelijk, maatschappelijk betrokken, behulpzaam, etc. etc. 7. Internet is als bedrijfsinstrument een onlosmakelijk onderdeel van de organisatie. Als we weten wat de richting van de organisatie is en wat de belangrijke (beleids- )focuspunten en kernwaarden zijn, dan moet het online kanaal hierop aansluiten. Het zou toch heel raar zijn als de organisatie de beste werkgever wil zijn, en tegelijkertijd thuiswerken niet mogelijk maakt? Of de meest innovatieve speler wil zijn, en niet de doelgroep online ideeen laat aandragen rondom een nieuw product? Of eerlijk en transparant wil zijn, zonder de klant volledige online inzage te geven in de status van een aanschaf of facturatie gegevens? 4
 4. 4. Dit klinkt eenvoudig, maar het gebeurt maar al te vaak dat de organisatie een bepaalde kant op wil,waarbij de doorvertaling naar online mist of wordt vergeten. Met het opstellen van een visie op onlineis de noodzakelijke doorvertaling van organisatiespeerpunten en –kernwaarden naar onlinegewaarborgd. Door daarnaast bewuste keuzes te maken in welke trends en ontwikkelingen relevantzijn, maak je je organisatie online future proof.StappenplanSamenvattend is het dus de kunst om vanuit alle verzamelde factoren (beleidsinput zoals organisatievisie en strategie, ontwikkelingen en trends) een toekomstvisie te filteren en vervolgens te bepalenwaarop online kan bijdragen. Om je een vliegende start te geven, geef ik graag nog een stappenplanmee.(tabel maken)Stap 1: bepaal je speelveldBepaal wie en welke factoren van invloed (kunnen) zijn op jouw toekomstbeeld. Wees volledig en sluitniet op voorhand factoren uit.Stap 2: bepaal je termijnIn de regel is dit maximaal 3 jaar, gezien het ‘verandertempo’ van de wereld om ons heenStap 3: bepaal welke factoren relevant zijnBeargumenteer waarom bepaalde factoren relevant zijn voor de organisatieStap 4: bepaal prioriteitenWelke factoren zijn de belangrijkste, welke minder? Beoordeel dit op basis van bijvoorbeeld de impactdie het kan hebben op de organisatie of de capaciteit om je als organisatie aan te passenStap 5: bepaal de rol van onlineDe meest relevante en geprioriteerde factoren werk je uit in een visie op online, met als centrale vraag“Hoe kan online bijdragen aan…?”. Doe dit kort en krachtig, denk bijvoorbeeld aan een Powerpoint ofeen poster.Stap 6: presenteer de visie op onlinePresenteer het aan alle belanghebbenden, maak ze deelgenoot van het proces en eindproduct! 5

×