Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doorlichting JIPS 2009

1,238 views

Published on

De belangrijkste items uit de doorlichting van de JIPS gehaald.

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doorlichting JIPS 2009

 1. 1. VIP JEUGD Doorlichting JIPS Maarten Moens
 2. 2. Arch International <ul><ul><li>Strategiebepaling & Organisatieontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie van veranderingstrajecten (change mgt.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mechelen </li></ul></ul><ul><ul><li>35+ consultants ( Maarten Moens, Gorik Kaesemans, Lies Leën,…) </li></ul></ul>
 3. 3. Vraagstelling <ul><li>Een systematische en grondige foto van jongereninformatiediensten in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Hoe werken jongereninformatiediensten ter plaatse, welke missie zien zij voor zichzelf? </li></ul><ul><li>Aan wie wordt welke informatie gegeven en op welke manier? </li></ul><ul><ul><ul><li>hoe jongereninformatiepunten ter plaatse werken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoeveel en welke mensen zij kunnen inzetten? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aan wie, hoe, welke informatie wordt gegeven? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoe zij, welke informatiekanalen zij gebruiken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoe jonge mensen worden betrokken bij de werking? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke samenwerkingsverbanden er zijn met andere instellingen en welke er in de toekomst mogelijk zijn? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke instellngen fungeren vandaag als JIP? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke zijn mogelijk toekomstige instellingen die deze functie kunnen vervullen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke infrastructuur zij beschikken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke missie zij voor zichzelf en voor het VIP Jeugd zien? </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Finaliteit <ul><li>Op basis van deze oefening </li></ul><ul><ul><li>Het concept jeugdinformatiepunt theoretisch afbakenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaande potentiële punten afbakenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Erkenningsvoorwaarden en werkingsprincipes bijsturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbod van VIP Jeugd daarop afstemmen </li></ul></ul>
 5. 5. Het onderzoek Stappenplan Intake analyse kwantitatief onderzoek interviews Eindrapport <ul><li>Desk research </li></ul><ul><li>Reflectiegroep </li></ul><ul><li>Opmaak vragenlijst </li></ul><ul><li>online enquête </li></ul><ul><li>N = 13 </li></ul>
 6. 6. Onderzoeksresultaten Respons <ul><li>Doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>JIP’s (JAC, jeugddienst of andere): erkende informatiepunten overgedragen door Delta (N=88) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ooit JIP’s: jongereninformatiepunten die afhaakten sinds 1995 (N=32) </li></ul></ul><ul><ul><li>Quasi JIP’s (bv. jeugddiensten die een infobalie hebben) (N=45) </li></ul></ul><ul><ul><li>JAC’s (niet JIP) (N=9) </li></ul></ul><ul><ul><li>Totale steekproef (N=174) </li></ul></ul><ul><li>Periode veldwerk </li></ul><ul><ul><li>online enquête 21 dec. 08 – 31 jan. 09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Interviews 1 ma. 09 – 20 ma. 09 </li></ul></ul><ul><li>Respons </li></ul><ul><ul><li>Online enquête N=88 (51%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Respons naar provincie en inbedding </li></ul></ul>
 7. 7. Onderzoeksresultaten Respons (2/2) <ul><ul><li>respons naar gemeente met trekkingsrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>(ref. Vlaanderen = 13% gemeenten met verhoogde trekkingsrechten in 2008 </li></ul></ul>
 8. 8. Conceptueel kader <ul><li>Het conceptuele kader: </li></ul>Huidige en toekomstige situatie
 9. 9. Thema’s vragenlijst / interviews Huidige situatie Visie en missie Mensen Processen Systemen Context Toekomstige situatie Visie en missie Context <ul><li>Strategische focus </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Waardering voor het lokaal/bovenlokaal jeugdbeleid </li></ul><ul><li>Aantal medewerkers </li></ul><ul><li>Statuut van de medewerkers </li></ul><ul><li>Opleidingspeil medewerkers </li></ul><ul><li>Bijkomende training & vorming </li></ul><ul><li>Fysieke infrastructuur </li></ul><ul><li>IT en telecom </li></ul><ul><li>Bekendmaking van het aanbod </li></ul><ul><li>Gebruik informatiekanalen naar jongeren </li></ul><ul><li>Bezoekersaantallen </li></ul><ul><li>Bereikte doelgroepen (socio-demo) </li></ul><ul><li>Soort informatievragen (thema’s) en zoekproces van jongeren </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden met /doorverwijzing naar andere instellingen/partners </li></ul><ul><li>Werking tijdens en buiten de openingsuren </li></ul><ul><li>Vraag/aanbodgestuurd werken </li></ul><ul><li>Participatie van / zich informeren over / in voeling staan met de leefwereld van jongeren </li></ul><ul><li>Actualisatie van het informatieaanbod </li></ul><ul><li>Ontmoetingen in andere contexten </li></ul><ul><li>Registratie van bezoekers en vragen </li></ul><ul><li>Gewenst te bereiken doelgroepen (socio-demo) </li></ul><ul><li>Toekomstige samenwerkingsverbanden en doorverwijzing </li></ul><ul><li>Strategische focus </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Waardering voor het lokaal/bovenlokaal jeugdbeleid </li></ul>
 10. 10. Missie en visie Productleiderschap Operationele uitmuntendheid Klantintimiteit “ Een breed gamma voor een breed publiek” <ul><li>Onze jeugddienst/JAC is gericht op het bereiken van zoveel mogelijk jongeren </li></ul><ul><li>Met onze dienstverlening tracht ons jongereninformatiepunt een zo breed mogelijk spectrum van thema’s af te dekken </li></ul><ul><li>We bieden de jongeren een ruim gamma aan informatiedragers aan </li></ul><ul><li>Wij werken proactief via jeugdhuizen, scholen, jeugdbewegingen, ... ten einde zoveel mogelijk jongeren te bereiken </li></ul>“ Inleven in de klant” <ul><li>Wanneer een jongere met een vraag komt, proberen we zo veel als mogelijk de beschikbare informatie te vertalen naar zijn of haar specifieke context (gezinssituatie, vriendenkring,...) </li></ul><ul><li>Wanneer een jongere met een probleem komt, proberen wij ons in te leven en hem of haar te begeleiden naar de beste oplossing </li></ul><ul><li>Geconfronteerd met een vraag is ons uitgangspunt de jongere, eerder dan de beschikbare informatie </li></ul><ul><li>We willen bij de jongeren gekend zijn als de plaats waar je met al je vragen terecht kan </li></ul>“ Opbouwen van een vertrouwensband” <ul><li>Wij willen met de jongere die bij ons aanklopt een persoonlijke vertrouwensband opbouwen </li></ul><ul><li>Eens een jongere de weg naar ons heeft gevonden, blijft hij/zij komen </li></ul><ul><li>We investeren veel tijd en energie in het opbouwen van een langetermijnrelatie met alle jongeren die bij ons informatie vragen </li></ul>“ Permanent verbeteren” <ul><li>Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het zoeken naar de beste informatie </li></ul><ul><li>De medewerkers van het jongereninformatiepunt besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het onderzoeken van de accuraatheid van informatieproducten en –bronnen </li></ul><ul><li>We actualiseren permanent ons aanbod </li></ul><ul><li>We zoeken permanent naar nieuwe informatiebronnen (folders, websites,...) </li></ul><ul><li>We toetsen de informatie die we aanbieden inhoudelijk en vormelijk aan de leefwereld van de jongeren </li></ul><ul><li>We besteden veel aandacht aan gespecialiseerde vorming voor onze informatiemedewerkers </li></ul>
 11. 11. Missie en visie <ul><li>Nadruk op “breed aanbod voor breed publiek” en “inleven in de klant” </li></ul><ul><li>Permanent verbeteren is onderliggend / ondergeschikt aan andere visies </li></ul><ul><li>Productontwikkeling wordt gelegd bij VIP – jeugd of andere ondersteunende instellingen </li></ul><ul><li>Dimensies zijn niet onafhankelijk van elkaar </li></ul><ul><li>Sommige informatiepunten hebben geen visie die te reduceren is tot strategische foci </li></ul><ul><li>Significante verschillen naar inbedding </li></ul><ul><li>Weetje </li></ul><ul><li>9/10 van de gemeenten definieert jongereninformatiedoelstellingen in zijn jeugdbeleidsplan </li></ul><ul><li>35% vindt dat er redelijk tot heel veel aandacht is voor jongereninformatie in lokaal beleid </li></ul><ul><li>57% vindt dat er redelijk tot heel veel aandacht is voor jongereninformatie in Vlaams beleid </li></ul>
 12. 12. Mensen <ul><li>2,5 FTE in loondienst verschaffen jongereninformatie </li></ul><ul><li>0,37 FTE als vrijwilliger </li></ul><ul><li>0,8 FTE als stagair </li></ul><ul><li>Vooral hoger opgeleid personeel (85% bachelor+) </li></ul><ul><li>Weetje </li></ul><ul><li>Informatiepunten met een minder expliciete visie, worden gekenmerkt door minder personeelsleden </li></ul>Geen relevante verschillen naar inbedding
 13. 13. Processen <ul><li>Beschikbaarheid van de jongereninformatie </li></ul><ul><ul><li>13u/week = gemiddeld aantal openingsuren </li></ul></ul><ul><ul><li>1 op 5 is meer dan 25u/week open </li></ul></ul><ul><ul><li>bij 84% kan de jongere buiten de openingsuren terecht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 op 4 bij de jongereninformatiewerker </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 op 3 bij collega’s van de jongereinformatiewerker </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanwezigheid van jongereninformatiewerker in verenigingsleven, jeugdwerk, speelpleinwerking </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vaker in jeugddienstverband </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tendens naar informatieverstrekking via digitale weg </li></ul></ul><ul><li>Bekendmaking van het aanbod </li></ul><ul><ul><li>Op andere plaats dan het jongereninformatiepunt (80%) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op publieke plaatsen (54%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op scholen (44%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op plaatsen waar jongeren bijeen komen (39%) </li></ul></ul></ul><ul><li>Weetje </li></ul><ul><li>2 op 3 jongeren ‘botst’ op informatie </li></ul>
 14. 14. Processen <ul><li>Zich informeren over jongeren / Hoe blijft men op de hoogte van de informatienoden? </li></ul><ul><ul><li>Door te praten met jongeren in informele context </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het opvolgen van informele jongerencultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Door gespecialiseerde vormingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het bijwonen van lezingen, infosessies... </li></ul></ul>
 15. 15. Systemen <ul><li>50% heeft een aparte ruimte voor het verschaffen van jongereninformatie </li></ul><ul><ul><li>maar, 80% vindt dit belangrijk (in bijzonder in JAC-context) </li></ul></ul><ul><li>Old & new media – </li></ul><ul><ul><li>Oude informatiemedia zijn nog sterk aanwezig (90% beschikt of folderrekken, 66% over infozuil) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>70% gebruikt brochures regelmatig tot dikwijls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>60% gebruikt de infogids regelmatig tot dikwijls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>37% gebruikt de jeugdwerkgids regelmatig tot dikwijls </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>6 op 10 informatiepunten beschikt over een PC die kan gebruikt worden door de jongeren (cf. minder in jeugddiensten) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>75% gebruikt internet om informatie te verstrekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>70% gebruikt email om informatie te verstrekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Belang van web, netlog, facebook, ... </li></ul></ul><ul><li>Methodieken ter bekendmaking van het aanbod </li></ul><ul><ul><li>Via lezingen en infofolders verspreiden = JAC praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentelijke kanalen en infofolders verspreiden = jeugddienst praktijk </li></ul></ul>
 16. 16. Context <ul><li>Kwantitatief </li></ul><ul><ul><li>Max. 50 bezoekers voor 1 op 2 informatiepunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld 464 vragen per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Registratie van vragen en bezoekers minder doorgedreven in JD context </li></ul></ul><ul><li>Socio-demo </li></ul><ul><ul><li>9 op 10 bezoekers 15+ </li></ul></ul><ul><ul><li>Jongere doelgroepen meer in jeugddienst context </li></ul></ul><ul><ul><li>70% bereikt maatschappelijk kwetsbare jongeren (meer in JAC- context) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbreidingsmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>12-14 jaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MKJ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Allochtonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jongeren met een handicap </li></ul></ul></ul><ul><li>Type vragen </li></ul><ul><ul><li>Vrijetijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Seksualiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaties </li></ul></ul><ul><ul><li>School </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk </li></ul></ul>
 17. 17. Context <ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><ul><li>80% verspreid aanbod op andere plaatsen dan fysieke informatiepunt </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuele samenwerkingsverbanden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugddienst (ongeacht context) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugdhuis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>School </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bib </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verenigingsleven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CLB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VIP Jeugd (door 7 op 10) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toekomstige samenwerkingsverbanden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugdbeweging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Straathoekwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CLB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OCMW </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Aandachtspunten toekomst JIPS/ VIP <ul><li>Een divers werkveld </li></ul><ul><ul><li>verschillen in visie (“een breed gamma voor een breed publiek” vs. “inleven in de klant en opbouwen van een vertrouwensband”) </li></ul></ul><ul><ul><li>verschil in soort vragen is opvallend naargelang de dimensie/strategische focus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operationeel uitmuntend -> vrije tijd, cultuur, fuiven & feesten, reizen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klantenintimiteit -> gezondheid, recht&welzijn, relaties, seks </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>verschillen inzake het netwerk dat zij hebben / gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillen inzake werkwijzen (aanwezigheid in verenigingsleven & vrijetijd) </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillen in bezoekersaantallen en doelgroepbereik </li></ul></ul><ul><li>... een breuklijn als vanouds </li></ul><ul><li>...en met gezamelijke aandacht voor “permanent verbeteren” en doelgroepwerking </li></ul><ul><li>met grote waardering voor nieuwe informatiemedia </li></ul>
 19. 19. Uitdagingen voor het VIP Jeugd <ul><li>Verschillende spelers op het veld inzake jongereninformatie vragen een gediversifieerde ondersteuning op maat (klantintieme aanpak vanuit het VIP) </li></ul><ul><ul><li>Zich profileren als partner en coach voor de diversiteit in het werkveld </li></ul></ul><ul><ul><li>Met aandacht voor een tendens naar het overschrijden én valoriseren van spanningsveld “vrijetijd” / “welzijn” </li></ul></ul><ul><ul><li>Met aandacht voor kwalitatieve en kwantitatieve aspecten </li></ul></ul><ul><li>Hoe omgaan met erkennings-voorwaarden versus aanpak op maat van elke speler? </li></ul><ul><li>Een combinatie van proces- en productdenken </li></ul><ul><li>Vertrekkende vanuit een procesdenken </li></ul><ul><ul><li>Hoe bereikt de informatiewerker jongeren op een ongedwongen; “natuurlijke”, niet problematiserende manier? (Facebook,utube,gsm, school, fuif, of ook fysiek informatiepunt... </li></ul></ul><ul><ul><li>uitgangspunt: het gros van de “jongeren zijn geen informatiezoekers, maar informatievinders” </li></ul></ul><ul><ul><li>doorverwijsfunctie </li></ul></ul>
 20. 20. Uitdagingen voor het VIP Jeugd <ul><li>Innovatie en productleiderschap ligt niet bij de lokale informatiepunten, maar indirect wel bij het VIP (VIP als klant bij/regisseur van productontwikkelaars) </li></ul><ul><ul><li>Een aanbod van producten en diensten (o.a. vorming) gericht op het aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandacht voor productvernieuwing en het in vraag stellen van het traditionele productenaanbod </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jongereninformatiegids nog steeds als referentie gezien </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tendenzen inzake ICT (RSS, XML, Facebook,utube,gsm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Werkveld vraagt kwalitatief “gecheckte” informatie (cf. idee van “labeling”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie die aansluit (“looks en “feels”) bij de leefwereld van jongeren </li></ul></ul><ul><li>Werken rond partnerschappen (o.a. JAC-online, onderwijs, bibliotheek, OCMW, medische sector, commerciele media, ...) </li></ul><ul><li>Ontsluiten van informatietechnologie </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Vragen? </li></ul>

×