Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

چطور از ايده‌ی كسب و كار خود محافظت نماييم

232 views

Published on

چگونه می توانم از ایده ی کسب و کار خود محافظت کنم؟ چگونه می توانم برای کسب و کار خود سرمایه گذار پیدا کنم بدون اینکه ایده ام لو برود؟ اگر ایده‌ی مرا بدزدند چه میشود؟
http://www.modirinfo.com/content/4/14622/

Published in: Business

چطور از ايده‌ی كسب و كار خود محافظت نماييم

  1. 1. ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فرزندتان‬‫کارآفری‬‫ن‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫چطور‬‫کار‬ ‫نمایيم‬ ‫محافظت‬ ‫خود‬
  2. 2. 2 ‫چگونه‬‫از‬ ‫توانم‬ ‫می‬‫ایده‬‫کنم؟‬ ‫محافظت‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چگونه‬‫ب‬ ‫کنم‬ ‫پيدا‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫توانم‬ ‫می‬‫دون‬ ‫برود‬ ‫لو‬ ‫ام‬ ‫ایده‬ ‫اینکه‬‫؟‬ ‫چه‬ ‫بدزدند‬ ‫مرا‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫اگر‬‫می‬‫شود‬‫؟‬
  3. 3. 3 ‫بفروشيد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانيد‬‫نمی‬ ‫و‬ ‫نيستيد‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫مالك‬ ‫شما‬. ‫استف‬ ‫خوب‬ ‫ایده‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫است‬ ‫تابستانی‬ ‫نسیم‬ ‫یك‬ ‫مثل‬ ‫ایده‬‫اما‬ ‫کرد‬ ‫اده‬ ‫دزدید‬ ‫دیگری‬ ‫کس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ایده‬ ‫یك‬ ‫مالك‬ ‫توان‬ ‫نمی‬.
  4. 4. 4 ‫است‬ ‫آور‬ ‫دلهره‬ ‫واقعا‬...‫کنم؟‬ ‫کاری‬ ‫توانم‬‫نمی‬. . . ‫باید‬‫فاش‬ ‫را‬ ‫ام‬‫ایده‬‫کنم؟‬ ‫تا‬‫کنيد‬ ‫محافظت‬ ‫تان‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫توانيد‬‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬.
  5. 5. 5 ‫نکنيد‬ ‫فاش‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شانسی‬ ‫را‬ ‫تان‬‫ایده‬ ‫وقت‬ ‫هيچ‬. •‫اولين‬‫کاری‬‫که‬‫باید‬‫بکنيد‬‫این‬‫است‬‫که؛‬ ‫ساکت‬‫ببينيد‬ ‫و‬ ‫باشيد‬‫ای‬ ‫خواهيد‬‫می‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫با‬‫ی‬‫ده‬ ‫بگذارید‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬. •‫دومين‬‫کاری‬‫که‬‫باید‬‫بکنيد‬‫این‬‫است‬‫که؛‬ ‫بگویيد‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫راز‬ ‫این‬ ‫دانستن‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫بفهميد‬.
  6. 6. 6 ‫به‬‫چه‬‫کسی‬‫توانيد‬‫می‬‫اعتماد‬‫کنيد‬‫؟‬ ‫اگر‬‫نتوانيد‬‫در‬‫مورد‬‫ی‬‫ایده‬‫خود‬‫به‬‫کسی‬ ‫اعتماد‬‫نمایيد‬‫توانيد‬‫نمی‬‫تيم‬‫جمع‬‫کنيد‬.
  7. 7. 7 ‫کنيد‬ ‫قانونی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫باید‬ ‫آیا‬‫؟‬ ‫برخی‬‫از‬‫کارشناسان‬‫قانونی‬‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫چيزی‬‫به‬‫آنها‬‫بگویي‬‫د‬‫با‬‫اصرار‬ ‫از‬‫شما‬‫خواهند‬‫می‬‫اسناد‬‫محرمانه‬‫ای‬‫را‬‫امضا‬‫کنيد‬. ‫بهتر‬‫است‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫انجام‬‫دهيد‬‫و‬ ‫در‬‫صورت‬‫امکان‬‫آن‬‫را‬‫قانونی‬‫کنيد‬.
  8. 8. 8 ‫نتيجه‬‫نهایی‬: ‫در‬‫کنيد‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬ ،‫نزنيد‬ ‫حرف‬ ‫تان‬‫ایده‬ ‫مورد‬. ‫بسازی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یك‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫پيش‬ ‫پا‬ ‫خودتان‬‫د‬.
  9. 9. 9 ‫در‬‫نظر‬‫داشته‬‫باشيد‬: ‫شما‬‫نمی‬‫توانيد‬‫هم‬‫ایده‬‫خود‬‫را‬‫مخفی‬‫نگه‬‫دارید‬‫و‬‫هم‬‫به‬‫طور‬‫همزما‬‫ن‬ ‫آن‬‫را‬‫اجرایی‬‫کنيد‬، ‫ولی‬ ‫می‬‫توانيد‬‫هوشمندانه‬‫تصميم‬‫بگيرید‬‫که‬ ‫تا‬‫چه‬‫حد‬‫در‬‫مورد‬‫ایده‬‫ی‬‫خود‬‫صحبت‬‫کنيد‬.
  10. 10. 10 http://www.modirinfo.com/content/4/14622/

×