SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
‫پرمشغله‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫کارآفرینی‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫چکیده‬
www.modiresabz.com
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫چسبد؟‬ ‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫دارید‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ،‫هستید‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫خانم‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫شما‬ ‫اگر‬
‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محصولی‬ ‫شاید‬ ‫مثال‬ .‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬
‫یا‬ ‫و‬ ،‫بفروشید‬ ‫رئیستان‬ ‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫طرحی‬ ،‫دارید‬ ‫بازار‬ ‫به‬
‫دیگران‬ ‫تفکر‬ ‫طرز‬ ‫تغییر‬ ‫ولی‬ .‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫فرزندانتان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارزشهایی‬
.‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بسیار‬
‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫پیچد‬ ‫می‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫در‬ ‫دروغ‬ :‫گفت‬ ‫یکبار‬ ‫تواین‬ ‫مارک‬
‫درست‬ ‫مشاهده‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫حرکت‬ ‫آماده‬ ‫تا‬ ‫بپوشد‬ ‫را‬ ‫کفشهایش‬ ‫حقیقت‬
‫ترسناک‬ ‫های‬ ‫دروغ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تئوری‬ ،‫ها‬ ‫توطئه‬ ،‫ها‬ ‫افسانه‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫بنظر‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ،‫تالش‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫بسرعت‬ ‫سالمتی‬ ‫درمورد‬
،‫معلمان‬ ،‫تاجران‬ ‫مثل‬ ‫دارند‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫مردمی‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬
‫ایده‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ،‫دیگران‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ،‫سیاستمداران‬
.‫بچسبند‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫ماندگار‬ ‫هایشان‬
‫کتابهای‬‫چکیده‬
‫کار‬‫و‬‫کسب‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
:‫نویسندگان‬
Chip Heath
Dan Heath
:‫ناشر‬
Random House
:‫انتشار‬ ‫سال‬
2008
:‫صفحات‬ ‫تعداد‬
‫صفحه‬ 323
ISBN
978-1-4000-6428-1
‫برای‬ ‫ماهانه‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاورین‬ ‫توسط‬ ‫کتاب‬ ‫چکیده‬ ‫این‬
.‫کنید‬ ‫مراجعه‬ www.modiresabz.com ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫دریافت‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
2 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
.‫آورد‬ ‫نخواهند‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هیچکدام‬ ،‫برگردند‬
‫در‬ ‫باید‬ ،‫ایده‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬
‫بطور‬ ‫همواره‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫باشیم‬ ‫استاد‬ ‫کردن‬ ‫حذف‬
‫فقط‬ .‫باشیم‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫بیرحمانه‬
‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫همچنین‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫مطلب‬ ‫بودن‬ ‫کوتاه‬
.‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫بتنهایی‬ ‫نیز‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬
‫عمیق‬ ‫سادگی‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بسازیم‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫باید‬
‫قانون‬ .‫هستند‬ ‫نمونه‬ ‫بهترین‬ ‫المثلها‬ ‫ضرب‬ .‫باشند‬
،‫ببریم‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫سادگی‬ ‫نهایت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫طالیی‬
‫باشد‬ ‫عمیق‬ ‫آنقدر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫عبارتی‬
‫در‬ ‫عمرش‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫برای‬ ‫شخصی‬ ‫که‬
.‫باشد‬ ‫یادگیری‬ ‫حال‬
‫مهمترین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫یعنی‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫هسته‬ ‫یافتن‬
‫تمامی‬ ‫باید‬ ،‫هسته‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ .‫آن‬ ‫ماهیت‬
‫کار‬ ‫اینجای‬ ‫تا‬ .‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫نامربوط‬ ‫و‬ ‫زاید‬ ‫عناصر‬
‫است‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫حذف‬ ‫کار‬ ‫مشکل‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫آسان‬
.‫نیستند‬ ‫ایده‬ ‫مهمترین‬ ‫ولی‬ ،‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫که‬
‫ماموران‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هدفی‬ ‫لشکر‬ ‫یک‬ ‫فرمانده‬
‫آن‬ ‫هدف‬ ‫مهمترین‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫زیردست‬
‫بودن‬ ‫یگانه‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫مقصود‬ ‫ارزش‬ .‫برسند‬ ‫عملیات‬
،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫قطبی‬ ‫ستاره‬ ‫پنج‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ .‫است‬ ‫آن‬
‫همینطور‬ ‫و‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مهم‬ ‫هدف‬ 5 ‫توانید‬ ‫نمی‬
‫است؟‬ ‫مفید‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫چرا‬
‫انتقال‬ ‫روش‬ »‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫«ساخته‬ ‫کتاب‬
‫کتاب‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دگرگون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫ایده‬
‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫داستانهای‬ ‫در‬ ‫سریعی‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬
‫چسبیدن‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫شکست‬ ‫همچنین‬
‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ‫دانشمند‬ :‫شوند‬ ‫نمایان‬ ‫ایده‬ ‫یک‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫تا‬ ‫نوشید‬ ‫باکتری‬ ‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫که‬
‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خیریه‬ ‫سازمانهای‬ ،‫کند‬ ‫ثابت‬ ‫معده‬ ‫زخم‬
‫که‬ ‫دبستانی‬ ‫معلم‬ ،‫کردند‬ ‫استفاده‬ »‫ترزا‬ ‫مادر‬ ‫«اثر‬
‫نژادی‬ ‫تعصبات‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫باعث‬ ‫او‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
‫شده‬ ‫«ساخته‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫برانگیزاننده‬ ‫کتاب‬ .‫شد‬
‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ »‫چسبیدن‬ ‫برای‬
‫ایده‬ ‫چسبیدن‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫از‬
.‫شویم‬ ‫دیگران‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫مهم‬ ‫خصوصیت‬ ‫شش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
،‫سادگی‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫ذهن‬
،‫بودن‬ ‫معتبر‬ ،‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ،‫بودن‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬
‫خصوصیت‬ 6 ‫این‬ .‫بودن‬ ‫داستانی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫احساسی‬
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ساختاری‬
‫سادگی‬ :‫اول‬ ‫اصل‬
‫وکیل‬ ‫یک‬ ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫چگونه‬
‫بحث‬ ‫نکته‬ 10 ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اگر‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫مدافع‬
‫مهم‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫کنید‬
‫اتاقشان‬ ‫به‬ ‫منصفه‬ ‫هیات‬ ‫وقتی‬ ،‫باشند‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
3 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫فروشگاه‬ ‫نوردستورم‬ .‫انگیزیم‬ ‫بر‬
.‫است‬ ‫معروف‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫چشمگیر‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬
،‫آید‬ ‫نمی‬ ‫بدست‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫اضافی‬ ‫خدمات‬ ‫البته‬
‫این‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫گران‬ ‫شده‬ ‫فروخته‬ ‫محصوالت‬ ‫زیرا‬
‫نوردستورم‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫وجود‬
‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫بسیار‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫زیرا‬ ،‫کنند‬ ‫خرید‬
.‫است‬
‫«ساخته‬ ‫کتابشان‬ ‫در‬ ‫پوراس‬ ‫جری‬ ‫و‬ ‫کالینز‬ ‫جیم‬
‫غیرمنتظره‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫داستانهایی‬ »‫ماندن‬ ‫برای‬ ‫شده‬
‫کارمندان‬‫این‬ .‫کنند‬‫می‬‫تعریف‬ ‫نوردستورم‬‫کارمندان‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫نوردی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬
‫تا‬ ‫کشید‬ ‫اطو‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫جدید‬ ‫پیراهن‬ ‫نوردی‬ ‫یک‬
‫شرکت‬ ‫ظهر‬ ‫بعداز‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫مشتری‬
.‫کند‬
‫از‬ ‫مشتری‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫محصوالت‬ ‫که‬ ‫نوردی‬
.‫کرد‬ ‫کادو‬ ‫برایش‬ ‫خوشحال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬
‫را‬ ‫خریداران‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬ ‫زمستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نوردی‬
.‫برسد‬ ‫بپایان‬ ‫آنها‬ ‫خرید‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫گرم‬
‫مهماندار‬ ‫زن‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫لباسهای‬ ‫که‬ ‫نوردی‬
‫برد‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫لحظه‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ،‫بودند‬ ‫مانده‬ ‫جا‬ ‫که‬ ‫را‬
.‫شوند‬ ‫پوشیده‬ ‫میمانی‬ ‫در‬ ‫تا‬
‫مشتری‬ ‫خراب‬ ‫چرخ‬ ‫زنجیر‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫نوردی‬ ‫حتی‬ ‫و‬
‫چرخ‬ ‫زنجیر‬ ‫اصال‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫برگرداند‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬
!‫فروشند‬ ‫نمی‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ 5 ‫عملیات‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬
‫یک‬ ‫هدف‬ ‫نوشتن‬ ‫مانند‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫هسته‬ ‫یافتن‬
‫اطالعات‬ ‫حذف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ .‫است‬ ‫نظامی‬ ‫عملیات‬
‫کامال‬ ‫مقصود‬ ‫مهمترین‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫فراوان‬ ‫بارزش‬
.‫شود‬ ‫مشخص‬
‫سینت‬ ‫دی‬ ‫آنتونی‬ ،‫فرانسوی‬ ‫خلبان‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬
:‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫عالی‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫تعریفی‬ ، ‫اکساپری‬
‫که‬ ‫نیست‬ ‫طرحی‬ ‫کامل‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫طراح‬
‫که‬ ‫است‬ ‫طرحی‬ ‫بلکه‬ ‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫نتوان‬
.‫کرد‬ ‫حذف‬ ‫آنرا‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫نتوان‬
‫دنبال‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫همین‬ ‫باید‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫طراح‬
‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماهیت‬ ‫که‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫یعنی‬ .‫کند‬
.‫کند‬ ‫فشرده‬ ،‫است‬ ‫نداده‬ ‫دست‬
‫بودن‬ ‫غیرمنتظره‬ :‫دوم‬ ‫اصل‬
‫جلب‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫توجه‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬
،‫کنیم‬ ‫حفظ‬ ‫آنها‬ ‫عالقه‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ،‫کنیم‬
‫دارد؟‬ ‫کافی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫توضیح‬ ‫که‬ ‫وقتی‬
‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫غافلگیر‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫می‬
‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫احساسی‬ ‫غافلگیری‬ .‫کنیم‬
‫برای‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫هوشیاری‬
‫را‬ ‫کنجکاوی‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫باید‬ ‫ایده‬ ‫بقای‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
4 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
‫بسیاری‬ .‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫حسی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬
‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ضعف‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫پیامهای‬ ‫از‬
‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫شعارها‬ ،‫مشی‬ ‫خط‬ .‫اند‬ ‫رفته‬ ‫بیراهه‬
‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫آنقدر‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رویاهای‬ ‫و‬
‫می‬ ‫جلوه‬ ‫معنی‬ ‫بی‬ ‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫لمس‬
‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫طبیعی‬ ‫بطور‬ ‫چسبان‬ ‫های‬ ‫ایده‬ .‫کنند‬
‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫طوری‬ ‫ما‬ ‫مغز‬ ‫زیرا‬ ،‫هستند‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬
.‫بسپارد‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬
‫توان‬ ‫می‬ ،‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫با‬ ‫تنها‬
‫معنی‬ ‫مخاطبان‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫کاری‬
.‫نشود‬ ‫سپرده‬ ‫فراموشی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫یکسانی‬
‫داشتن‬ ‫اعتبار‬ :‫چهارم‬ ‫اصل‬
‫کنند؟‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫باعث‬ ‫چگونه‬
‫باری‬ .‫شویم‬ ‫متصل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بیابیم‬ ‫اعتباری‬ ‫منبع‬ ‫باید‬
‫معده‬ ‫ذخم‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫مارشال‬
‫خشک‬ ‫ها‬ ‫سرچشمه‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬
‫تایید‬ .‫نیست‬ ‫عملی‬ ‫بیرونی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫هستند‬
.‫رسیدند‬ ‫نمی‬ ‫بنظر‬ ‫کافی‬ ‫او‬ ‫انجمن‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ناظران‬
.‫نیست‬ ‫عملی‬ ‫همواره‬ ‫نیر‬ ‫درونی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫او‬ ‫تحقیقات‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫حتی‬
‫اعتبار‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫کرد‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫انتها‬ ‫در‬ .‫نبودند‬
‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫حضار‬ ‫از‬ ‫را‬
‫او‬ ‫چالش‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫آزمودن‬ ‫قابل‬ ‫اعتباری‬ ‫باکتری‬
‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ :‫سوم‬ ‫اصل‬
‫دانش‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫سعی‬ ‫ابتدایی‬ ‫معلم‬ ،‫الیوت‬ ‫جین‬
‫مارتین‬ ‫شدن‬ ‫کشته‬ ،‫دبستان‬ ‫سوم‬ ‫کالس‬ ‫آموزان‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ .‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫لوترکینگ‬
‫و‬ ‫کردند‬ ‫نمی‬ ‫درک‬ ‫بخوبی‬ ‫را‬ ‫تعصب‬ ‫معنی‬ ،‫سن‬
‫لوترکینگ‬ ‫باید‬ ‫متعصب‬ ‫یک‬ ‫چرا‬ ‫کردند‬ ‫نمی‬ ‫درک‬
‫دانش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تعصب‬ ‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫معلم‬ ‫بکشد؟‬ ‫را‬
‫دانش‬ ‫او‬ ‫کالس‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ .‫سازد‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫آموزان‬
‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ .‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬
.‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫چشمان‬
‫بطور‬ ‫معلم‬ ‫سپس‬ .‫شدند‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫این‬
‫چشمان‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫بچه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬ ‫غیرمنتظره‬
.‫هستند‬ ‫آبی‬ ‫چشم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬
‫کالس‬ ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫تعجب‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫الیوت‬ ‫جین‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫کامال‬
.‫شدند‬ ‫متعصب‬ ‫و‬ ‫شرور‬ ، ‫ادب‬ ‫بی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬
.‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫آنان‬ ‫تحصیلی‬ ‫کارایی‬ ‫حتی‬
‫تعصب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫الیوت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
‫تاثیر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫لمس‬ ‫واضحی‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫نژادی‬
،‫خود‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫بود‬ ‫گذاشته‬ ‫شاگردان‬ ‫بر‬ ‫ماندگاری‬
.‫بود‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫شخصی‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تعصب‬
‫سازیم؟‬ ‫شفاف‬ ‫را‬ ‫هایمان‬ ‫ایده‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫ما‬
‫فعالیتهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هایمان‬ ‫ایده‬ ‫باید‬
‫اطالعات‬ ‫یعنی‬ ،‫سازیم‬ ‫مرتبط‬ ‫انسانها‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
5 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
‫آنان‬ ‫مانند‬ ‫افرادی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫متقاعد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫که‬ ‫است‬
‫او‬ ‫تحقیقات‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫تبلیغی‬ .‫ریزند‬ ‫نمی‬ ‫اشغال‬
‫داد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مشابهی‬ ‫جوان‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬
.‫نکنیم‬ ‫کثیف‬ ‫را‬ ‫تکزاس‬ :‫گفتند‬ ‫می‬ ‫که‬
‫از‬ ‫پس‬ .‫رسید‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫بالفاصله‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫برنامه‬
‫را‬ ‫تبلیغ‬ ‫پیام‬ ، ‫درصد‬ 73 ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫چند‬
‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دانستند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫بخاطر‬
‫در‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫جاده‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫زباله‬ ‫کردن‬ ‫پرت‬
‫کاهش‬ ‫درصد‬ 29 ‫به‬ ‫خیابان‬ ‫کنار‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫یکسال‬
.‫یافتند‬
‫ایده‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫شویم‬ ‫باعث‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬
‫کنیم‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫کنند؟‬ ‫توجه‬ ‫هایمان‬
‫حس‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫بجای‬ ‫و‬ .‫بگذارند‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫تحلیل‬ ‫تا‬
‫باید‬ ‫ما‬ .‫کنیم‬ ‫بیدار‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫افرادی‬ ‫با‬ ‫همدردی‬
‫چیزهایی‬ ‫به‬ ‫هایمان‬ ‫ایده‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫نشان‬
‫ما‬ .‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مربوط‬
‫که‬ ‫هویتی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫دهیم‬ ‫اهمیت‬ ‫آنان‬ ‫هویت‬ ‫به‬ ‫باید‬
‫هویتی‬ ‫بلکه‬ ،‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
.‫هستند‬ ‫آن‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫را‬
‫بودن‬ ‫داستانی‬ :‫ششم‬ ‫اصل‬
،‫وی‬ ‫ساب‬ ‫بزرگ‬ ‫فود‬ ‫فست‬ 1990 ‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫در‬
‫ساندویچهای‬ ‫بودن‬ ‫سالم‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫برگزار‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫تبلیغ‬ ‫آن‬ .‫بگذارد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫جدید‬
‫لیوان‬ ‫این‬ ‫محتویات‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫خودتان‬ :‫بود‬ ‫این‬
‫همانطور‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫دچار‬ ‫معده‬ ‫زخم‬ ‫به‬ ،‫بنوشید‬ ‫را‬
.‫دادم‬ ‫انجام‬ ‫من‬ ‫که‬
‫منبع‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫همواره‬
‫به‬ ‫مارشال‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫مورد‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫اعتباری‬
‫فهمید‬ ‫او‬ ،‫بود‬ ‫استقامت‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ،‫گذاشت‬ ‫نماش‬
.‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫متفاوتی‬ ‫اعتبار‬ ‫منبع‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫که‬
‫مانند‬ ‫پزشکی‬ ‫نابغه‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫امیدوار‬
‫موانعی‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫ایده‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫مارشال‬
‫موانع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫ایده‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گذشت‬ ‫می‬
‫کامال‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ .‫بگذریم‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫رایج‬
‫بودن‬ ‫احساسی‬ :‫پنجم‬ ‫اصل‬
‫تحقیق‬ ‫ها‬ ‫زباله‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محققی‬ ‫سیرک‬ ‫دن‬
‫استخدام‬‫تحت‬‫سازمانش‬‫و‬‫او‬1980‫سال‬‫در‬.‫کند‬‫می‬
‫باید‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫می‬ ‫سیرک‬ .‫درآمدند‬ ‫تکزاس‬ ‫ایالت‬
‫جاده‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫زباله‬ ‫شدن‬ ‫ریخته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬
‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ .‫دهد‬ ‫تغییر‬ ،‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫ناراحت‬
‫نوع‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شخصی‬ ‫نفع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تبلیغاتی‬
‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫آنها‬ .‫نبود‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫افراد‬
‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫ای‬ ‫راننده‬ ‫جوانان‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫کردند‬
‫سیرک‬ .‫نداشتند‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫اطالعت‬ ‫و‬ ‫شنوی‬ ‫حرف‬ ‫به‬
‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬
‫آن‬ ‫افراد‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
6 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
‫اصل‬ ‫شش‬ ‫چگونه‬ ‫جارد‬ ‫داستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫چسبیدن‬
‫ساده‬
‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫شوید‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫بخورید‬ ‫وی‬ ‫ساب‬
‫خوردن‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساده‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ایده‬ ‫این‬
‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫الغری‬ ‫باعث‬ ‫مایونز‬ ‫با‬ ‫وی‬ ‫ساب‬ ‫کوفته‬
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫خاصیت‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫ساندویچ‬ ‫فقط‬
‫منتظره‬ ‫غیر‬
‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫به‬ ‫مقدار‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫شخصی‬
‫فست‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تفکر‬ ‫ظرز‬ ‫داستان‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫کم‬ ‫وزن‬
‫غیرمنتظره‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫فود‬
.‫است‬
‫لمس‬ ‫قابل‬
‫همینطور‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫شلوارهای‬ ‫به‬
‫خوردن‬ ‫با‬ ‫آنهم‬ ،‫کمر‬ ‫دور‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ‫به‬
‫افسانه‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫خاص‬ ‫ساندویچی‬
.‫است‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫ولی‬ ،‫واقعیت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شبیه‬
‫معتبر‬
‫ما‬ ‫به‬ ‫شخصی‬ ‫زیرا‬ ،‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اعتبار‬ ‫داستان‬ ‫این‬
‫دور‬ ‫با‬ ‫شلوارهایی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫ساندویچ‬
‫شده‬ ‫الغر‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫پوشید‬ ‫می‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 150 ‫کمر‬
‫با‬ ‫سابقش‬ ‫همکالسهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ،‫است‬
،‫فوگل‬ ‫جارد‬ ‫بنام‬ ‫دانشجو‬ ‫یک‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫داستان‬
.‫بود‬ ‫متمرکز‬
‫سال‬ ‫اولین‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫وزن‬ ‫اضافه‬ ‫جدی‬ ‫مشکل‬ ‫جارد‬
‫پس‬ .‫بود‬ ‫رسیده‬ ‫کیلوگرم‬ 192 ‫به‬ ‫او‬ ‫وزن‬ ‫دانشگاه‬
‫ساب‬ ‫رژیم‬ ‫آنرا‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫توسط‬ ،‫ماه‬ ‫سه‬ ‫از‬
149 ‫عدد‬ ‫ترازو‬ ،‫ایستاد‬ ‫ترازو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫نامید‬ ،‫وی‬
‫ساندویچ‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کیلوگرم‬
‫کیلوگرم‬ 45 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ساب‬
.‫بود‬ ‫کرده‬ ‫کم‬ ‫وزن‬
‫مدیر‬ ‫مخالفت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ - ‫فراوان‬ ‫موانع‬ ‫وجود‬ ‫با‬
‫او‬ ‫تاکید‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫این‬ ‫پخش‬ ‫برای‬ ‫وی‬ ‫سلب‬ ‫بازاریابی‬
‫زیرا‬ ،‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫نظر‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬
‫سالم‬ ‫غذایی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنان‬
‫به‬ ‫را‬ ‫چشمگیری‬ ‫موفقیت‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫برنامه‬ – .‫باشد‬
.‫آورد‬ ‫ارمغان‬
‫الغر‬ ‫افراد‬ ‫حتی‬ .‫داشت‬ ‫فراوانی‬ ‫تاثیر‬ ‫جارد‬ ‫داستان‬
‫داستان‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ،‫ندارند‬ ‫ای‬ ‫القه‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫که‬
‫غیر‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫داستان‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جارد‬
‫داشت‬ ‫که‬ ‫دوامی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫قبوالند‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باور‬ ‫قابل‬
‫داستان‬ .‫است‬ ‫داستان‬ ‫مهم‬ ‫خاصیت‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫پیروز‬
‫ترغیب‬ ‫مردم‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫الهام‬ ‫تواند‬ ‫می‬
.‫شوند‬ ‫اقدام‬ ‫به‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
7 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
‫داستان‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬
‫از‬ ‫بهترین‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫نداریم‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫برایمان‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫داستانهایی‬
.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کند‬
‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫اصل‬ ‫سه‬
‫چسبنده‬
‫لمس‬ ‫قابل‬ -1
‫خاص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلب‬ ‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫زیبایی‬
‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫پیام‬ ‫همه‬ ‫بنابرین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حسی‬ ‫و‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫مشابهی‬
‫غیرمنتظره‬ -2
‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ،‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫بسیار‬ ‫استراتژی‬ ‫اگر‬
‫متمایز‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ .‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫با‬
.‫شناسند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫او‬ ،‫جارد‬ ‫دیدن‬
‫احساسی‬
‫و‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫جارد‬ ‫به‬ ،‫داستان‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫ما‬
‫با‬ ‫ما‬ .‫نیست‬ ‫ناشتاخته‬ ‫افراد‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫داستان‬
‫با‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫احساسی‬ ‫ارتباط‬ ‫او‬
‫به‬ ،‫وی‬ ‫ساب‬ ‫ساندویچ‬ ‫خوردن‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ،‫پشتکار‬
.‫شد‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫موفقیت‬
‫داستان‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫غلبه‬ ‫ها‬ ‫سختی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫بازیگر‬
‫کار‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫داستان‬ ‫این‬
.‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬
6 ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫طبیعی‬ ‫بطور‬ ‫داستانها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫قابل‬ ‫همیشه‬ ‫تقریبا‬ ‫داستانها‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مورد‬
‫و‬ ‫احساسی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫هستند‬ ‫لمس‬
‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫مشکلترین‬ .‫برخوردارند‬ ‫غیرمنتظره‬
‫به‬ ‫داستان‬ ‫شویم‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫داستان‬ ‫از‬
‫نتقل‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساده‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬
،‫نیست‬ ‫جالب‬ ‫داستانی‬ ‫گفتن‬ ‫فقط‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬
.‫کند‬ ‫منعکس‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ایده‬ ‫باید‬ ‫داستان‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬
‫آنها‬ .‫دارند‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫دوگانه‬ ‫قدرت‬ ‫داستانها‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫ما‬ ‫شرایط‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫همچنین‬
‫باعث‬ ‫که‬ ‫مهم‬ ‫خصوصیت‬ ‫شش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫شدن‬ ‫ماندگار‬
‫سادگی‬
‫بودن‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬
‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬
‫بودن‬ ‫معتبر‬
‫بودن‬ ‫احساسی‬
‫بودن‬ ‫داستانی‬
‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬
8 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬
‫شاید‬ ‫که‬ ‫بپردازید‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫نکات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬
.‫نباشند‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫براحتی‬
‫داستان‬ -3
،‫عبارات‬ ‫با‬ ‫استراتژی‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫داستان‬ ‫یک‬ ‫نقل‬
‫داستان‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیاد‬ .‫است‬ ‫بهتر‬
،‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫مفهومی‬
.‫کنید‬ ‫بازسازی‬ ‫را‬ ‫داستانی‬
‫پایانی‬ ‫نکات‬
‫سطح‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
‫هر‬ ‫تقریبا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ،‫شما‬ ‫طبیعی‬ ‫خالقیت‬
‫چسبنده‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ،‫سازید‬ ‫تر‬ ‫چسبنده‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ایده‬
‫تنها‬ .‫شوند‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫معموال‬
‫اصل‬ ‫شش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬
.‫گیرید‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫چسبنده‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ساخت‬

More Related Content

Similar to ساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتاب

The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاورMostafa ani
 
راهکارهای خلق ایده های بزرگ
راهکارهای خلق ایده های بزرگراهکارهای خلق ایده های بزرگ
راهکارهای خلق ایده های بزرگaliaalistartup
 
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)Modirinfo
 
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگراهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگaliaalistartup
 
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کاراهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کارکسب و کار شما
 
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
 دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتزsamanebra1
 
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدModirinfo
 
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینینکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینیaliaalistartup
 
طرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیا
طرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیاطرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیا
طرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیاaliaalistartup
 
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتقوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتaliaalistartup
 
دلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهاaliaalistartup
 
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد استاعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد استرامین عبدی
 
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتaliaalistartup
 
نکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانندکسب و کار شما
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقکسب و کار شما
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقکسب و کار شما
 

Similar to ساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتاب (20)

The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
 
راهکارهای خلق ایده های بزرگ
راهکارهای خلق ایده های بزرگراهکارهای خلق ایده های بزرگ
راهکارهای خلق ایده های بزرگ
 
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
 
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگراهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
 
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کاراهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
اهمیت دانش و خلاقیت در کسب و کار
 
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
 دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
 
Miveonlline
MiveonllineMiveonlline
Miveonlline
 
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
 
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینینکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
 
طرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیا
طرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیاطرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیا
طرز فکرهای کارآفرینان برتر دنیا
 
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتقوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
 
دلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
 
Design Thinking
Design Thinking Design Thinking
Design Thinking
 
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد استاعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
 
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
 
نکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانند
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
 
Elevator pitch
Elevator pitchElevator pitch
Elevator pitch
 
Content strategy
Content strategyContent strategy
Content strategy
 

ساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتاب

  • 1. ‫پرمشغله‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫کارآفرینی‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫چکیده‬ www.modiresabz.com ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫چسبد؟‬ ‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دارید‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ،‫هستید‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫خانم‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محصولی‬ ‫شاید‬ ‫مثال‬ .‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫بفروشید‬ ‫رئیستان‬ ‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫طرحی‬ ،‫دارید‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫تفکر‬ ‫طرز‬ ‫تغییر‬ ‫ولی‬ .‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫فرزندانتان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارزشهایی‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بسیار‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫پیچد‬ ‫می‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫در‬ ‫دروغ‬ :‫گفت‬ ‫یکبار‬ ‫تواین‬ ‫مارک‬ ‫درست‬ ‫مشاهده‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫حرکت‬ ‫آماده‬ ‫تا‬ ‫بپوشد‬ ‫را‬ ‫کفشهایش‬ ‫حقیقت‬ ‫ترسناک‬ ‫های‬ ‫دروغ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تئوری‬ ،‫ها‬ ‫توطئه‬ ،‫ها‬ ‫افسانه‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫بنظر‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ،‫تالش‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫بسرعت‬ ‫سالمتی‬ ‫درمورد‬ ،‫معلمان‬ ،‫تاجران‬ ‫مثل‬ ‫دارند‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫مردمی‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ایده‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ،‫دیگران‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ،‫سیاستمداران‬ .‫بچسبند‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫ماندگار‬ ‫هایشان‬ ‫کتابهای‬‫چکیده‬ ‫کار‬‫و‬‫کسب‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ :‫نویسندگان‬ Chip Heath Dan Heath :‫ناشر‬ Random House :‫انتشار‬ ‫سال‬ 2008 :‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫صفحه‬ 323 ISBN 978-1-4000-6428-1 ‫برای‬ ‫ماهانه‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاورین‬ ‫توسط‬ ‫کتاب‬ ‫چکیده‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ www.modiresabz.com ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫دریافت‬
  • 2. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 2 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ .‫آورد‬ ‫نخواهند‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هیچکدام‬ ،‫برگردند‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫ایده‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫بطور‬ ‫همواره‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫باشیم‬ ‫استاد‬ ‫کردن‬ ‫حذف‬ ‫فقط‬ .‫باشیم‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫بیرحمانه‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫همچنین‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫مطلب‬ ‫بودن‬ ‫کوتاه‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫بتنهایی‬ ‫نیز‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬ ‫عمیق‬ ‫سادگی‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بسازیم‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫باید‬ ‫قانون‬ .‫هستند‬ ‫نمونه‬ ‫بهترین‬ ‫المثلها‬ ‫ضرب‬ .‫باشند‬ ،‫ببریم‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫سادگی‬ ‫نهایت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫طالیی‬ ‫باشد‬ ‫عمیق‬ ‫آنقدر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫عبارتی‬ ‫در‬ ‫عمرش‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫برای‬ ‫شخصی‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫یادگیری‬ ‫حال‬ ‫مهمترین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫یعنی‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫هسته‬ ‫یافتن‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ،‫هسته‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ .‫آن‬ ‫ماهیت‬ ‫کار‬ ‫اینجای‬ ‫تا‬ .‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫نامربوط‬ ‫و‬ ‫زاید‬ ‫عناصر‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫حذف‬ ‫کار‬ ‫مشکل‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫آسان‬ .‫نیستند‬ ‫ایده‬ ‫مهمترین‬ ‫ولی‬ ،‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫ماموران‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هدفی‬ ‫لشکر‬ ‫یک‬ ‫فرمانده‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫مهمترین‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫زیردست‬ ‫بودن‬ ‫یگانه‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫مقصود‬ ‫ارزش‬ .‫برسند‬ ‫عملیات‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫قطبی‬ ‫ستاره‬ ‫پنج‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مهم‬ ‫هدف‬ 5 ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫است؟‬ ‫مفید‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫انتقال‬ ‫روش‬ »‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫«ساخته‬ ‫کتاب‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دگرگون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫داستانهای‬ ‫در‬ ‫سریعی‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫چسبیدن‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫شکست‬ ‫همچنین‬ ‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ‫دانشمند‬ :‫شوند‬ ‫نمایان‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫تا‬ ‫نوشید‬ ‫باکتری‬ ‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خیریه‬ ‫سازمانهای‬ ،‫کند‬ ‫ثابت‬ ‫معده‬ ‫زخم‬ ‫که‬ ‫دبستانی‬ ‫معلم‬ ،‫کردند‬ ‫استفاده‬ »‫ترزا‬ ‫مادر‬ ‫«اثر‬ ‫نژادی‬ ‫تعصبات‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫باعث‬ ‫او‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫شده‬ ‫«ساخته‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫برانگیزاننده‬ ‫کتاب‬ .‫شد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ »‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫ایده‬ ‫چسبیدن‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫شویم‬ ‫دیگران‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫مهم‬ ‫خصوصیت‬ ‫شش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫سادگی‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫ذهن‬ ،‫بودن‬ ‫معتبر‬ ،‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ،‫بودن‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫خصوصیت‬ 6 ‫این‬ .‫بودن‬ ‫داستانی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫احساسی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ساختاری‬ ‫سادگی‬ :‫اول‬ ‫اصل‬ ‫وکیل‬ ‫یک‬ ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫چگونه‬ ‫بحث‬ ‫نکته‬ 10 ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اگر‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫مدافع‬ ‫مهم‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫کنید‬ ‫اتاقشان‬ ‫به‬ ‫منصفه‬ ‫هیات‬ ‫وقتی‬ ،‫باشند‬
  • 3. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 3 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫فروشگاه‬ ‫نوردستورم‬ .‫انگیزیم‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫معروف‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫چشمگیر‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬ ،‫آید‬ ‫نمی‬ ‫بدست‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫اضافی‬ ‫خدمات‬ ‫البته‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫گران‬ ‫شده‬ ‫فروخته‬ ‫محصوالت‬ ‫زیرا‬ ‫نوردستورم‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫وجود‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫بسیار‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫زیرا‬ ،‫کنند‬ ‫خرید‬ .‫است‬ ‫«ساخته‬ ‫کتابشان‬ ‫در‬ ‫پوراس‬ ‫جری‬ ‫و‬ ‫کالینز‬ ‫جیم‬ ‫غیرمنتظره‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫داستانهایی‬ »‫ماندن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫کارمندان‬‫این‬ .‫کنند‬‫می‬‫تعریف‬ ‫نوردستورم‬‫کارمندان‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫نوردی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کشید‬ ‫اطو‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫جدید‬ ‫پیراهن‬ ‫نوردی‬ ‫یک‬ ‫شرکت‬ ‫ظهر‬ ‫بعداز‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫مشتری‬ .‫کند‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫محصوالت‬ ‫که‬ ‫نوردی‬ .‫کرد‬ ‫کادو‬ ‫برایش‬ ‫خوشحال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫جای‬ ‫را‬ ‫خریداران‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬ ‫زمستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نوردی‬ .‫برسد‬ ‫بپایان‬ ‫آنها‬ ‫خرید‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫گرم‬ ‫مهماندار‬ ‫زن‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫لباسهای‬ ‫که‬ ‫نوردی‬ ‫برد‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫لحظه‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ،‫بودند‬ ‫مانده‬ ‫جا‬ ‫که‬ ‫را‬ .‫شوند‬ ‫پوشیده‬ ‫میمانی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫مشتری‬ ‫خراب‬ ‫چرخ‬ ‫زنجیر‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫نوردی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫چرخ‬ ‫زنجیر‬ ‫اصال‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫برگرداند‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ !‫فروشند‬ ‫نمی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ 5 ‫عملیات‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫یک‬ ‫هدف‬ ‫نوشتن‬ ‫مانند‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫هسته‬ ‫یافتن‬ ‫اطالعات‬ ‫حذف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ .‫است‬ ‫نظامی‬ ‫عملیات‬ ‫کامال‬ ‫مقصود‬ ‫مهمترین‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫فراوان‬ ‫بارزش‬ .‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫سینت‬ ‫دی‬ ‫آنتونی‬ ،‫فرانسوی‬ ‫خلبان‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ :‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫عالی‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫تعریفی‬ ، ‫اکساپری‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫طرحی‬ ‫کامل‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫طراح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طرحی‬ ‫بلکه‬ ‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫نتوان‬ .‫کرد‬ ‫حذف‬ ‫آنرا‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫نتوان‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫همین‬ ‫باید‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫طراح‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماهیت‬ ‫که‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫یعنی‬ .‫کند‬ .‫کند‬ ‫فشرده‬ ،‫است‬ ‫نداده‬ ‫دست‬ ‫بودن‬ ‫غیرمنتظره‬ :‫دوم‬ ‫اصل‬ ‫جلب‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫توجه‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ،‫کنیم‬ ‫حفظ‬ ‫آنها‬ ‫عالقه‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ،‫کنیم‬ ‫دارد؟‬ ‫کافی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫توضیح‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫غافلگیر‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫احساسی‬ ‫غافلگیری‬ .‫کنیم‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫هوشیاری‬ ‫را‬ ‫کنجکاوی‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫باید‬ ‫ایده‬ ‫بقای‬
  • 4. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 4 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫بسیاری‬ .‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫حسی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ضعف‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫پیامهای‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫شعارها‬ ،‫مشی‬ ‫خط‬ .‫اند‬ ‫رفته‬ ‫بیراهه‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫آنقدر‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رویاهای‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ ‫معنی‬ ‫بی‬ ‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫لمس‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫طبیعی‬ ‫بطور‬ ‫چسبان‬ ‫های‬ ‫ایده‬ .‫کنند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫طوری‬ ‫ما‬ ‫مغز‬ ‫زیرا‬ ،‫هستند‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ .‫بسپارد‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫معنی‬ ‫مخاطبان‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫کاری‬ .‫نشود‬ ‫سپرده‬ ‫فراموشی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫یکسانی‬ ‫داشتن‬ ‫اعتبار‬ :‫چهارم‬ ‫اصل‬ ‫کنند؟‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫باعث‬ ‫چگونه‬ ‫باری‬ .‫شویم‬ ‫متصل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بیابیم‬ ‫اعتباری‬ ‫منبع‬ ‫باید‬ ‫معده‬ ‫ذخم‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫مارشال‬ ‫خشک‬ ‫ها‬ ‫سرچشمه‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تایید‬ .‫نیست‬ ‫عملی‬ ‫بیرونی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫هستند‬ .‫رسیدند‬ ‫نمی‬ ‫بنظر‬ ‫کافی‬ ‫او‬ ‫انجمن‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ناظران‬ .‫نیست‬ ‫عملی‬ ‫همواره‬ ‫نیر‬ ‫درونی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫او‬ ‫تحقیقات‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫حتی‬ ‫اعتبار‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫کرد‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫انتها‬ ‫در‬ .‫نبودند‬ ‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫حضار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چالش‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫آزمودن‬ ‫قابل‬ ‫اعتباری‬ ‫باکتری‬ ‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ :‫سوم‬ ‫اصل‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫داشت‬ ‫سعی‬ ‫ابتدایی‬ ‫معلم‬ ،‫الیوت‬ ‫جین‬ ‫مارتین‬ ‫شدن‬ ‫کشته‬ ،‫دبستان‬ ‫سوم‬ ‫کالس‬ ‫آموزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ .‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫لوترکینگ‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫نمی‬ ‫درک‬ ‫بخوبی‬ ‫را‬ ‫تعصب‬ ‫معنی‬ ،‫سن‬ ‫لوترکینگ‬ ‫باید‬ ‫متعصب‬ ‫یک‬ ‫چرا‬ ‫کردند‬ ‫نمی‬ ‫درک‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تعصب‬ ‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫معلم‬ ‫بکشد؟‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫او‬ ‫کالس‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ .‫سازد‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫آموزان‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ .‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ .‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫چشمان‬ ‫بطور‬ ‫معلم‬ ‫سپس‬ .‫شدند‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫بچه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬ ‫غیرمنتظره‬ .‫هستند‬ ‫آبی‬ ‫چشم‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫کالس‬ ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫تعجب‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫الیوت‬ ‫جین‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫کامال‬ .‫شدند‬ ‫متعصب‬ ‫و‬ ‫شرور‬ ، ‫ادب‬ ‫بی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫آنان‬ ‫تحصیلی‬ ‫کارایی‬ ‫حتی‬ ‫تعصب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫الیوت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫تاثیر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫لمس‬ ‫واضحی‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫نژادی‬ ،‫خود‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫بود‬ ‫گذاشته‬ ‫شاگردان‬ ‫بر‬ ‫ماندگاری‬ .‫بود‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫شخصی‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تعصب‬ ‫سازیم؟‬ ‫شفاف‬ ‫را‬ ‫هایمان‬ ‫ایده‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫ما‬ ‫فعالیتهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هایمان‬ ‫ایده‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫یعنی‬ ،‫سازیم‬ ‫مرتبط‬ ‫انسانها‬
  • 5. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 5 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫آنان‬ ‫مانند‬ ‫افرادی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫متقاعد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫تحقیقات‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫تبلیغی‬ .‫ریزند‬ ‫نمی‬ ‫اشغال‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مشابهی‬ ‫جوان‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ .‫نکنیم‬ ‫کثیف‬ ‫را‬ ‫تکزاس‬ :‫گفتند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫رسید‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫بالفاصله‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫تبلیغ‬ ‫پیام‬ ، ‫درصد‬ 73 ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دانستند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫بخاطر‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫جاده‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫زباله‬ ‫کردن‬ ‫پرت‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ 29 ‫به‬ ‫خیابان‬ ‫کنار‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫یکسال‬ .‫یافتند‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫شویم‬ ‫باعث‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫کنیم‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫کنند؟‬ ‫توجه‬ ‫هایمان‬ ‫حس‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫بجای‬ ‫و‬ .‫بگذارند‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫تحلیل‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫کنیم‬ ‫بیدار‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫افرادی‬ ‫با‬ ‫همدردی‬ ‫چیزهایی‬ ‫به‬ ‫هایمان‬ ‫ایده‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ .‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫دهیم‬ ‫اهمیت‬ ‫آنان‬ ‫هویت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫هویتی‬ ‫بلکه‬ ،‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫آن‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫داستانی‬ :‫ششم‬ ‫اصل‬ ،‫وی‬ ‫ساب‬ ‫بزرگ‬ ‫فود‬ ‫فست‬ 1990 ‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫ساندویچهای‬ ‫بودن‬ ‫سالم‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫برگزار‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تبلیغ‬ ‫آن‬ .‫بگذارد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫جدید‬ ‫لیوان‬ ‫این‬ ‫محتویات‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫خودتان‬ :‫بود‬ ‫این‬ ‫همانطور‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫دچار‬ ‫معده‬ ‫زخم‬ ‫به‬ ،‫بنوشید‬ ‫را‬ .‫دادم‬ ‫انجام‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫منبع‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫همواره‬ ‫به‬ ‫مارشال‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫مورد‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫اعتباری‬ ‫فهمید‬ ‫او‬ ،‫بود‬ ‫استقامت‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ،‫گذاشت‬ ‫نماش‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫متفاوتی‬ ‫اعتبار‬ ‫منبع‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مانند‬ ‫پزشکی‬ ‫نابغه‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫امیدوار‬ ‫موانعی‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫ایده‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫مارشال‬ ‫موانع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫ایده‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گذشت‬ ‫می‬ ‫کامال‬ ‫ما‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ .‫بگذریم‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رایج‬ ‫بودن‬ ‫احساسی‬ :‫پنجم‬ ‫اصل‬ ‫تحقیق‬ ‫ها‬ ‫زباله‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محققی‬ ‫سیرک‬ ‫دن‬ ‫استخدام‬‫تحت‬‫سازمانش‬‫و‬‫او‬1980‫سال‬‫در‬.‫کند‬‫می‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫می‬ ‫سیرک‬ .‫درآمدند‬ ‫تکزاس‬ ‫ایالت‬ ‫جاده‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫زباله‬ ‫شدن‬ ‫ریخته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ .‫دهد‬ ‫تغییر‬ ،‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫ناراحت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شخصی‬ ‫نفع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫آنها‬ .‫نبود‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫افراد‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫ای‬ ‫راننده‬ ‫جوانان‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫سیرک‬ .‫نداشتند‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫اطالعت‬ ‫و‬ ‫شنوی‬ ‫حرف‬ ‫به‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫افراد‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬
  • 6. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 6 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫اصل‬ ‫شش‬ ‫چگونه‬ ‫جارد‬ ‫داستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫چسبیدن‬ ‫ساده‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫شوید‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫بخورید‬ ‫وی‬ ‫ساب‬ ‫خوردن‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساده‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫الغری‬ ‫باعث‬ ‫مایونز‬ ‫با‬ ‫وی‬ ‫ساب‬ ‫کوفته‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خاصیت‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫ساندویچ‬ ‫فقط‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫به‬ ‫مقدار‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫شخصی‬ ‫فست‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تفکر‬ ‫ظرز‬ ‫داستان‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫کم‬ ‫وزن‬ ‫غیرمنتظره‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫فود‬ .‫است‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫شلوارهای‬ ‫به‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫آنهم‬ ،‫کمر‬ ‫دور‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫افسانه‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫خاص‬ ‫ساندویچی‬ .‫است‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫ولی‬ ،‫واقعیت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شبیه‬ ‫معتبر‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫شخصی‬ ‫زیرا‬ ،‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اعتبار‬ ‫داستان‬ ‫این‬ ‫دور‬ ‫با‬ ‫شلوارهایی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫ساندویچ‬ ‫شده‬ ‫الغر‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫پوشید‬ ‫می‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 150 ‫کمر‬ ‫با‬ ‫سابقش‬ ‫همکالسهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ،‫است‬ ،‫فوگل‬ ‫جارد‬ ‫بنام‬ ‫دانشجو‬ ‫یک‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫داستان‬ .‫بود‬ ‫متمرکز‬ ‫سال‬ ‫اولین‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫وزن‬ ‫اضافه‬ ‫جدی‬ ‫مشکل‬ ‫جارد‬ ‫پس‬ .‫بود‬ ‫رسیده‬ ‫کیلوگرم‬ 192 ‫به‬ ‫او‬ ‫وزن‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساب‬ ‫رژیم‬ ‫آنرا‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫توسط‬ ،‫ماه‬ ‫سه‬ ‫از‬ 149 ‫عدد‬ ‫ترازو‬ ،‫ایستاد‬ ‫ترازو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫نامید‬ ،‫وی‬ ‫ساندویچ‬ ‫خوردن‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ 45 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ساب‬ .‫بود‬ ‫کرده‬ ‫کم‬ ‫وزن‬ ‫مدیر‬ ‫مخالفت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ - ‫فراوان‬ ‫موانع‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫تاکید‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫این‬ ‫پخش‬ ‫برای‬ ‫وی‬ ‫سلب‬ ‫بازاریابی‬ ‫زیرا‬ ،‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫نظر‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫سالم‬ ‫غذایی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چشمگیری‬ ‫موفقیت‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫برنامه‬ – .‫باشد‬ .‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫الغر‬ ‫افراد‬ ‫حتی‬ .‫داشت‬ ‫فراوانی‬ ‫تاثیر‬ ‫جارد‬ ‫داستان‬ ‫داستان‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ،‫ندارند‬ ‫ای‬ ‫القه‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫داستان‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جارد‬ ‫داشت‬ ‫که‬ ‫دوامی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫قبوالند‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باور‬ ‫قابل‬ ‫داستان‬ .‫است‬ ‫داستان‬ ‫مهم‬ ‫خاصیت‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫پیروز‬ ‫ترغیب‬ ‫مردم‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫الهام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫شوند‬ ‫اقدام‬ ‫به‬
  • 7. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 7 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫داستان‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫بهترین‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫نداریم‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫برایمان‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫داستانهایی‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫کند‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫چسبنده‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ -1 ‫خاص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلب‬ ‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫زیبایی‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫پیام‬ ‫همه‬ ‫بنابرین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حسی‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫مشابهی‬ ‫غیرمنتظره‬ -2 ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ،‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫بسیار‬ ‫استراتژی‬ ‫اگر‬ ‫متمایز‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ .‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫با‬ .‫شناسند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫او‬ ،‫جارد‬ ‫دیدن‬ ‫احساسی‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫جارد‬ ‫به‬ ،‫داستان‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫نیست‬ ‫ناشتاخته‬ ‫افراد‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫داستان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫احساسی‬ ‫ارتباط‬ ‫او‬ ‫به‬ ،‫وی‬ ‫ساب‬ ‫ساندویچ‬ ‫خوردن‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ،‫پشتکار‬ .‫شد‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫موفقیت‬ ‫داستان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫غلبه‬ ‫ها‬ ‫سختی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫بازیگر‬ ‫کار‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫داستان‬ ‫این‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ 6 ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫طبیعی‬ ‫بطور‬ ‫داستانها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫قابل‬ ‫همیشه‬ ‫تقریبا‬ ‫داستانها‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫احساسی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫هستند‬ ‫لمس‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫مشکلترین‬ .‫برخوردارند‬ ‫غیرمنتظره‬ ‫به‬ ‫داستان‬ ‫شویم‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫داستان‬ ‫از‬ ‫نتقل‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫پیام‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساده‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ،‫نیست‬ ‫جالب‬ ‫داستانی‬ ‫گفتن‬ ‫فقط‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫منعکس‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ایده‬ ‫باید‬ ‫داستان‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬ ‫آنها‬ .‫دارند‬ ‫انگیزی‬ ‫شگفت‬ ‫دوگانه‬ ‫قدرت‬ ‫داستانها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫ما‬ ‫شرایط‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫همچنین‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫مهم‬ ‫خصوصیت‬ ‫شش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫شدن‬ ‫ماندگار‬ ‫سادگی‬ ‫بودن‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫بودن‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫بودن‬ ‫معتبر‬ ‫بودن‬ ‫احساسی‬ ‫بودن‬ ‫داستانی‬
  • 8. ‫چسبیدن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫روند؟‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫چرا‬ 8 ‫سبز‬ ‫مدیر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پرمشغله‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابهای‬ ‫چکیده‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫بپردازید‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫نکات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ .‫نباشند‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫براحتی‬ ‫داستان‬ -3 ،‫عبارات‬ ‫با‬ ‫استراتژی‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫داستان‬ ‫یک‬ ‫نقل‬ ‫داستان‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بیاد‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫مفهومی‬ .‫کنید‬ ‫بازسازی‬ ‫را‬ ‫داستانی‬ ‫پایانی‬ ‫نکات‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫هر‬ ‫تقریبا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ،‫شما‬ ‫طبیعی‬ ‫خالقیت‬ ‫چسبنده‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ،‫سازید‬ ‫تر‬ ‫چسبنده‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ‫تنها‬ .‫شوند‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫معموال‬ ‫اصل‬ ‫شش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫گیرید‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫چسبنده‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ساخت‬