SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Δικτύωση νηπιαγωγών 38ης
περιφέρειας με
στόχο την ενεργή προληπτική αντίδραση
απέναντι σε ζητήματα εκφοβισμού και βίας στο
σχολείο
1η
συνάντηση
Παρασκευή, 16/12/2013
Μαρία Παπαδοπούλου
1η
δραστηριότητα: Πως αντιλαμβάνεστε την καλή
οργάνωση της τάξης σας
Καλή οργάνωση της τάξης Αποτελεσματική διαχείρισή της
Χαρακτηριστικά καλά
οργανωμένων τάξεων
Ταξινόμηση απαντήσεων των ομάδων
επιμόρφωσης σε τομείς:
Φυσικός χώρος διδασκαλίας
(τόπος)
 Ευδιάκριτα όρια κάθε γωνιάς (2)
 Ξεκάθαρες γωνιές (3)
 Λειτουργικότητα χώρων –γωνιών
(5)
 Μεγάλη τάξη, σαφείς
γωνιές/υλικό σε καλή κατάσταση
(3)
 Ασφάλεια νηπίων
 Εκπ/κό υλικό (επάρκεια-
σταδιακός εμπλουτισμός γωνιών)
 Σωστή συνεργασία παιδιών και
όσων εμπλέκονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία
 Καλή συνεργασία ανάμεσα στο
εκπαιδευτικό προσωπικό
 Δημιουργία ευχάριστου κλίματος
και καλής διάθεσης για όλους
 Σωστή λειτουργία ομάδων
Συνεργασία
 Ορθή διαχείριση χρόνο-
δραστηριοτήτων
 Συμπλήρωση στο «δυνατό» στόχων
των δραστηριοτήτων στο καθημερινό
πρόγραμμα
 Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
 Αξιολόγηση των ομάδων προώθηση
ομαδοσυνεργατικής
 Γνώση ιδιαιτεροτήτων , ικανοτήτων
παιδιών
Διδασκαλία
 Τήρηση θεσπισμένων κανόνων
από παιδιά ή νηπιαγωγό ή από
κοινού (1)
 Κανόνες και εφαρμογή τους (2)
 Κανόνες της τάξης από την
αρχή αναρτημένοι (3)
 Να εφαρμόζονται κανόνες
στην τάξη και από τη
νηπιαγωγό
 Σταθερότητα στη
συμπεριφορά νηπιαγωγού
 Σεβασμός στα δικαιώματα και
τις ανάγκες του άλλου
Κανόνες
Ως προς το
χρόνο…
 Ο χρόνος που διασφαλίζει η νηπιαγωγός και ο
καταμερισμός του για τη διεξαγωγή της
διδασκαλίας
 Ο χρόνος κατά τον οποίο συμμετέχει η τάξη
ενεργά στο μάθημα
 Ο χρόνος που μπορεί κάποιο παιδί με δυσκολίες
στη συμπεριφορά του να συμμετέχει ενεργά στο
μάθημα
 Ο αριθμός των παιδιών που «παρεκτρέπονται»
και ο χρόνος που διαθέτει η/ο νηπιαγωγός για την
αποκατάσταση της σχολικής τάξης.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι βασικοί τομείς στους
οποίους αναφέρεται η οργάνωση της τάξης είναι τρεις:
 1. Ο «φυσικός χώρος» (τόπος)
 2. Ο τομέας του μαθητικού δυναμικού «ομάδα» και το
ψυχοδυναμικό πλαίσιο που δημιουργεί το μαθητικό
δυναμικό
 3. Ο τομέας της σχολικής πειθαρχίας, που αφορά στην
κοινωνική και μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών.
(Ματσαγγούρας, 1999, σ. 57
 Άλλο είδος οργάνωσης συναντάμε σε
εκπαιδευτικά συστήματα που
επιδιώκουν κυρίως την προαγωγή της
ακαδημαϊκής μάθησης και άλλο είδος
οργάνωσης συναντάμε σε
εκπαιδευτικά συστήματα που
επιδιώκουν τη συναισθηματική και
κοινωνική οργάνωση.
 Οι νηπιαγωγοί κάτω από την πίεση των
προβλημάτων που ανακύπτουν προβαίνουν σε
στιγμιαίες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν
καταστάσεις που δεν προέβλεψαν ότι ήταν
δυνατόν να δημιουργηθούν. Η στιγμιαία
έμπνευση συνήθως δεν επαρκεί.
 Θα πρέπει να προλάβει μια κατάσταση να μην
προλάβει να αποκτήσει χαρακτηριστικά
ρουτίνας, να μην παγιωθεί. Η δοκιμή
προγραμματισμένων τρόπων αντιμετώπισης
συχνά οδηγεί στην τροποποίηση της αρνητικής
κατάστασης.
 Έρευνες δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί
αποδίδουν συχνά τα γένεση προβλημάτων στην
έλλειψη πειθαρχίας στο σπίτι. Μόνο το ένα τρίτο
των εκπαιδευτικών αποδέχονται ότι ευθύνονται
και οι ίδιοι για τη δημιουργία των προβλημάτων
αυτών και αναζητούν εσωσχολικούς τρόπους
αντιμετώπισης τους. (Ματσαγγούρας, 1999, 62)
Η τάξη ως
οικοσύστημα…
1ο
σημαντικό
βήμα…
 Η κατανόηση των αιτίων που προκαλούν τη
δημιουργία προβληματικών συμπεριφορών στην
τάξη… και συσχέτιση της μαθητικής
συμπεριφοράς αρχικά με τα παρακάτω:
-Είδος της διδασκαλίας
-Ανάγκες μαθητών και μαθητριών
-Ποιότητα διατομικών σχέσεων
-Ποιότητα σχέσεων με το χώρο και με ότι άλλο
συνιστά το οικοσύστημα της τάξης.
Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής
των προβλημάτων στη σχολική τάξη
-Πλησιάστε με ήρεμο τρόπο το παιδί που εκδηλώνει αρνητική
συμπεριφορά
 Ενισχύστε το ενδιαφέρον του παιδιού
Παράδειγμα
Μερικές φορές το παιδί χωρίς κανέναν προφανή λόγο
αποτραβιέται, ενώ μέχρι τότε συμμετείχε σε αυτό που γίνονταν
στην παρεούλα ή σε μια μικρότερη ομάδα. Παρακινώντας το παιδί
με κάποιον τρόπο του δίνουμε την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με
τη δραστηριότητα. λ.χ. ρωτήστε τον κάτι για αυτό που συζητάτε,
αναδιατυπώστε κάτι που έχει κάνει πριν ή έχει πει, κ.ά.
 Βρείτε έναν εναλλακτικό , μη συνήθη τρόπο να κινητοποιήσετε το
ενδιαφέρον του παιδιού
 Αναζητήστε λύσεις από κοινού με τους μαθητές μέσω
διαπραγμάτευσης.
Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής
των προβλημάτων στη σχολική τάξη
 Προβληματιστείτε σε σχέση με τη δυνατότητα κάποιων παιδιών να
ανταποκριθούν στην εργασία ή στη δραστηριότητα που κάνετε
 Αναδόμηση του προγράμματος
 Φυσικός περιορισμός (με μη τιμωρητέο χαρακτήρα, αλλά
προστατευτικό).
 Σύνδεση ενός διαπληκτισμού με τις συνέπειες της πράξης
 Όχι επιπλήξεις του παιδιού σε «ανοικτή ακρόαση»
 Προτείνετε, βρείτε μαζί με το παιδί τρόπους αλλαγής της
συμπεριφοράς
 Καθορισμός των ορίων
 Η οποιαδήποτε ανάλυση της συμπεριφοράς είναι προτιμότερο να
γίνεται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού.
Ικανότητες ακρόασης που θα πρέπει να διαθέτει ο
εκπαιδευτικός:
 Παθητική ακρόαση: Ο εκπαιδευτικός ακούει χωρίς να μιλάει,
συνήθως επειδή έχει καταλάβει ότι το παιδί βρίσκεται σε
δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Αυτό ενθαρρύνει το
παιδί να συνεχίσει να μιλάει και του μεταφέρει ένα μήνυμα
αποδοχής.
 Ανταπόκριση κατανόησης: Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται
με λεκτικές εκφράσεις του τύπου «Ναι», «Καταλαβαίνω»,
«Αχα» και με εκφράσεις του προσώπου που δείχνουν ότι
προσέχει τι λέει το παιδί.
 Παρότρυνση για να πει περισσότερα
το παιδί: Ο εκπαιδευτικός κάνει
σχόλια του τύπου, «Θα ήθελες να
μου μιλήσεις γι’ αυτό;», «Πες μου
περισσότερα γι’ αυτό», «Φαίνεσαι
σαν να σε απασχολεί κάτι», τα
οποία ενθαρρύνουν το παιδί να
συνεχίσει να μιλάει ή να επεκταθεί
σε αυτό που λέει. Μια τέτοια
ανταπόκριση είναι σημαντική, γιατί
δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός
ενδιαφέρεται γι αυτό που συμβαίνει
χωρίς να το κρίνει.
 Ενεργητική ακρόαση: Πρόκειται για την πιο
αποτελεσματική δεξιότητα ακρόασης. Ο
εκπαιδευτικός δεν προσπαθεί να περάσει
το δικό του μήνυμα, αλλά αντιθέτως
καθρεφτίζει αυτό που λέει το παιδί. Δείχνει
ενεργητικά ότι καταλαβαίνει ή ότι
προσπαθεί να καταλάβει το μήνυμα με το
να επαναδιατυπώνει με δικά του λόγια,
ώστε να διορθωθούν και οι τυχόν
παρανοήσεις.
2η
δραστηριότητα: Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και
επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη
 Δείχνουμε στα παιδιά πως έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει
στην τάξη.
 Αντιμετωπίζουμε παράπλευρες και αλληλένδετες καταστάσεις
(διευθέτηση παράλληλων καταστάσεων μέσω διακριτικής
παρατήρησης).
 Παρατηρούμε τον προσωπικό ρυθμό παρακολούθησης των
μαθητών μας καθώς κυλά μια δραστηριότητα (όχι μηχανική
διεκπεραίωσή της)
 Κατά την ενασχόλησή μας με ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών
προσπαθούμε τα υπόλοιπα παιδιά να μην μετατραπούν σε
παθητικό ακροατήριο.
 Ο ενθουσιασμός και η ποικιλία βοηθά ιδιαίτερα τους
μικρούς μαθητές μας
 Εστιάζουμε πάντα στη συμπεριφορά, ποτέ στην
προσωπικότητα και είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι
Παράδειγμα:
-Εντοπίζουμε το μαθητή που πετά κάτι (Κατερίνα μην
πετάς το μαρκαδόρο στον Κώστα)
-Προτείνουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά
(Παρακαλώ τοποθετήστε το μαρκαδόρο στο
ποτηράκι)
 Εξηγούμε γιατί μια μη επιθυμητή συμπεριφορά που
πρέπει να σταματήσει (εάν χαλάσει ο μαρκαδόρος δεν
μπορούμε να πάρουμε άλλον)
 Είμαστε ακριβείς και αξιόπιστοι και στοχεύουμε στην
τροποποίηση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς
 Δε θυμώνουμε, δεν ταπεινώνουμε, δεν τιμωρούμε με
αυστηρότητα
 Δίνουμε έμφαση στη συμπεριφορά και όχι στην
προσωπικότητα
Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής
των προβλημάτων στη σχολική τάξη
 Σχεδιασμένη αγνόηση (τεχνικές απόσβεσης) σε ελεγχόμενο
πλαίσιο.
 Σήματα
Παράδειγμα
-Κοιτάξτε το μαθητή που έκανε κάτι ενοχλητικό
-Σταματήστε την πρότασή σας και κοιτάξτε το παιδί
-Κουνήστε το κεφάλι σας δείχνοντας τη δυσαρέσκειά σας
 Έλεγχος μέσω προσέγγισης και διακριτικής επαφής
Παράδειγμα
Κοινωνιόγραμμα
Το κοινωνιόγραμμα καθιστά
δυνατή την επισήμανση των
κοινωνικών ατόμων, το σύνολο
δηλαδή των σχέσεων που
περιβάλλουν κάθε άτομο.
Αποτυπώνει τις σχέσεις σε μια
ομάδα. Για ορισμένα άτομα οι
σχέσεις αυτές είναι πολυάριθμες,
γι άλλα λιγοστές.
Το κοινωνιόγραμμα είναι ένα
μέσο για την αποτύπωση των
σχέσεων μιας τάξης, μιας ομάδας.
Γιώργος Μαρία Κατερίνα Ελπίδα
Γιώργος
Μαρία =
Κατερίνα +
Ελπίδα ±
Σύνολο
Ατομικές συνεντεύξεις (μαγνητοφώνηση)
 Ζητάμε από το κάθε παιδί να κατονομάσει τον
καλύτερο φίλο του ή φίλη του και μετά άλλα
παιδιά που τα έχει φίλους ζητώντας σε όλες τις
περιπτώσεις να αιτιολογήσει γιατί επιλέγει τον
καθένα.
 Στη συνέχεια ζητάμε από το κάθε παιδί να
κατονομάσει τα παιδιά με τα οποία δεν έπαιζε
συνήθως και γιατί.
3η
συνάντηση
Σχέσεις σχολείου γονέων
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013

More Related Content

What's hot

διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοhbaliou
 
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Paid Didak Elliniadou 1 2 3
Paid Didak Elliniadou 1 2 3Paid Didak Elliniadou 1 2 3
Paid Didak Elliniadou 1 2 3Elena Elliniadou
 
1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού
1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού
1. Θωρίες Μάθησης ΣυμπεριφορισμούVasilis Drimtzias
 
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής Ευγενία Παπαδημητρακοπούλου
 
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηΆννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηAnna Bafiti
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςElena Elliniadou
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣgvlachos
 
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησηςVasilis Drimtzias
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiStergios
 
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες ΜάθησηςΑπό το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες ΜάθησηςSmaragda Papadopoulou
 
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςartemioup
 
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδαςΜετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδαςSofia Perakaki
 
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneiesMenoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneiesssuser04ff74
 

What's hot (18)

Diaxeirisi kriseon sx_taksi
Diaxeirisi kriseon sx_taksiDiaxeirisi kriseon sx_taksi
Diaxeirisi kriseon sx_taksi
 
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
 
Paid Didak Elliniadou 5
Paid Didak Elliniadou 5Paid Didak Elliniadou 5
Paid Didak Elliniadou 5
 
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
 
Paid Didak Elliniadou 1 2 3
Paid Didak Elliniadou 1 2 3Paid Didak Elliniadou 1 2 3
Paid Didak Elliniadou 1 2 3
 
1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού
1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού
1. Θωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμού
 
Paid Didak Elliniadou 9
Paid Didak Elliniadou 9Paid Didak Elliniadou 9
Paid Didak Elliniadou 9
 
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής
 
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηΆννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
 
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
 
Theories mathisis
Theories mathisisTheories mathisis
Theories mathisis
 
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες ΜάθησηςΑπό το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
 
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
 
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδαςΜετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
 
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneiesMenoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
 

Viewers also liked

Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Mary Pap
 
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)Prosxolika-Vyrona
 
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμοτο κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμοProsxolika-Vyrona
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...John Tzortzakis
 
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Vasiliki Papaioannou
 
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...John Tzortzakis
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17Vasiliki Papaioannou
 
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό ΛύκειοΟι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό ΛύκειοVasiliki Papaioannou
 

Viewers also liked (9)

Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
 
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
 
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμοτο κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
 
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
 
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
 
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό ΛύκειοΟι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
 

Similar to Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013

Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταEleni Georgiopoulou
 
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
 
Η βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικίαΗ βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικίαDimitris Agorastos
 
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...Patritsia Tsampazi
 
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxssusera26eca
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Manina Kaouki
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Manina Kaouki
 
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτιΤα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτιΑννα Παππα
 
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό2dhmgal
 
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...D K
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςEuaggelia Kantartzi
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςEuaggelia Kantartzi
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούΓιάννης Παπαδάκης
 
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESNASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESguest83e858
 
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»130dimotiko
 
καλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλού
καλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλούκαλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλού
καλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλούΜαυρουδης Μακης
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptxΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptxIrini Panagiotaki
 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationΔιαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationMaria Lazaridou
 

Similar to Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013 (20)

Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
 
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
 
Η βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικίαΗ βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικία
 
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
 
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
 
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτιΤα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
Τα μπορώ και τα θέλω στη μελέτη του παιδιού μου στο σπίτι
 
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
 
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
 
Feb 2021 4_gerakas
Feb 2021 4_gerakasFeb 2021 4_gerakas
Feb 2021 4_gerakas
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
 
ppt08.ppt
ppt08.pptppt08.ppt
ppt08.ppt
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
 
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESNASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
 
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»
 
καλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλού
καλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλούκαλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλού
καλλιεργεια δεξιοτητων /συνήθειες του μυαλού
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptxΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationΔιαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
 

More from Mary Pap

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουMary Pap
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...Mary Pap
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Mary Pap
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Mary Pap
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαMary Pap
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Mary Pap
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουMary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1Mary Pap
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012Mary Pap
 

More from Mary Pap (16)

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012
 

Recently uploaded

ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdfMaria Koufopoulou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 

Recently uploaded (20)

ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 

Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013

 • 1. Δικτύωση νηπιαγωγών 38ης περιφέρειας με στόχο την ενεργή προληπτική αντίδραση απέναντι σε ζητήματα εκφοβισμού και βίας στο σχολείο 1η συνάντηση Παρασκευή, 16/12/2013 Μαρία Παπαδοπούλου
 • 2. 1η δραστηριότητα: Πως αντιλαμβάνεστε την καλή οργάνωση της τάξης σας Καλή οργάνωση της τάξης Αποτελεσματική διαχείρισή της Χαρακτηριστικά καλά οργανωμένων τάξεων
 • 3. Ταξινόμηση απαντήσεων των ομάδων επιμόρφωσης σε τομείς: Φυσικός χώρος διδασκαλίας (τόπος)  Ευδιάκριτα όρια κάθε γωνιάς (2)  Ξεκάθαρες γωνιές (3)  Λειτουργικότητα χώρων –γωνιών (5)  Μεγάλη τάξη, σαφείς γωνιές/υλικό σε καλή κατάσταση (3)  Ασφάλεια νηπίων  Εκπ/κό υλικό (επάρκεια- σταδιακός εμπλουτισμός γωνιών)  Σωστή συνεργασία παιδιών και όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία  Καλή συνεργασία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό  Δημιουργία ευχάριστου κλίματος και καλής διάθεσης για όλους  Σωστή λειτουργία ομάδων Συνεργασία
 • 4.  Ορθή διαχείριση χρόνο- δραστηριοτήτων  Συμπλήρωση στο «δυνατό» στόχων των δραστηριοτήτων στο καθημερινό πρόγραμμα  Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός  Αξιολόγηση των ομάδων προώθηση ομαδοσυνεργατικής  Γνώση ιδιαιτεροτήτων , ικανοτήτων παιδιών Διδασκαλία  Τήρηση θεσπισμένων κανόνων από παιδιά ή νηπιαγωγό ή από κοινού (1)  Κανόνες και εφαρμογή τους (2)  Κανόνες της τάξης από την αρχή αναρτημένοι (3)  Να εφαρμόζονται κανόνες στην τάξη και από τη νηπιαγωγό  Σταθερότητα στη συμπεριφορά νηπιαγωγού  Σεβασμός στα δικαιώματα και τις ανάγκες του άλλου Κανόνες
 • 5. Ως προς το χρόνο…  Ο χρόνος που διασφαλίζει η νηπιαγωγός και ο καταμερισμός του για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας  Ο χρόνος κατά τον οποίο συμμετέχει η τάξη ενεργά στο μάθημα  Ο χρόνος που μπορεί κάποιο παιδί με δυσκολίες στη συμπεριφορά του να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα  Ο αριθμός των παιδιών που «παρεκτρέπονται» και ο χρόνος που διαθέτει η/ο νηπιαγωγός για την αποκατάσταση της σχολικής τάξης.
 • 6. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι βασικοί τομείς στους οποίους αναφέρεται η οργάνωση της τάξης είναι τρεις:  1. Ο «φυσικός χώρος» (τόπος)  2. Ο τομέας του μαθητικού δυναμικού «ομάδα» και το ψυχοδυναμικό πλαίσιο που δημιουργεί το μαθητικό δυναμικό  3. Ο τομέας της σχολικής πειθαρχίας, που αφορά στην κοινωνική και μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών. (Ματσαγγούρας, 1999, σ. 57
 • 7.  Άλλο είδος οργάνωσης συναντάμε σε εκπαιδευτικά συστήματα που επιδιώκουν κυρίως την προαγωγή της ακαδημαϊκής μάθησης και άλλο είδος οργάνωσης συναντάμε σε εκπαιδευτικά συστήματα που επιδιώκουν τη συναισθηματική και κοινωνική οργάνωση.
 • 8.
 • 9.  Οι νηπιαγωγοί κάτω από την πίεση των προβλημάτων που ανακύπτουν προβαίνουν σε στιγμιαίες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που δεν προέβλεψαν ότι ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν. Η στιγμιαία έμπνευση συνήθως δεν επαρκεί.  Θα πρέπει να προλάβει μια κατάσταση να μην προλάβει να αποκτήσει χαρακτηριστικά ρουτίνας, να μην παγιωθεί. Η δοκιμή προγραμματισμένων τρόπων αντιμετώπισης συχνά οδηγεί στην τροποποίηση της αρνητικής κατάστασης.
 • 10.  Έρευνες δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν συχνά τα γένεση προβλημάτων στην έλλειψη πειθαρχίας στο σπίτι. Μόνο το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών αποδέχονται ότι ευθύνονται και οι ίδιοι για τη δημιουργία των προβλημάτων αυτών και αναζητούν εσωσχολικούς τρόπους αντιμετώπισης τους. (Ματσαγγούρας, 1999, 62)
 • 11. Η τάξη ως οικοσύστημα… 1ο σημαντικό βήμα…  Η κατανόηση των αιτίων που προκαλούν τη δημιουργία προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη… και συσχέτιση της μαθητικής συμπεριφοράς αρχικά με τα παρακάτω: -Είδος της διδασκαλίας -Ανάγκες μαθητών και μαθητριών -Ποιότητα διατομικών σχέσεων -Ποιότητα σχέσεων με το χώρο και με ότι άλλο συνιστά το οικοσύστημα της τάξης.
 • 12. Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη -Πλησιάστε με ήρεμο τρόπο το παιδί που εκδηλώνει αρνητική συμπεριφορά  Ενισχύστε το ενδιαφέρον του παιδιού Παράδειγμα Μερικές φορές το παιδί χωρίς κανέναν προφανή λόγο αποτραβιέται, ενώ μέχρι τότε συμμετείχε σε αυτό που γίνονταν στην παρεούλα ή σε μια μικρότερη ομάδα. Παρακινώντας το παιδί με κάποιον τρόπο του δίνουμε την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με τη δραστηριότητα. λ.χ. ρωτήστε τον κάτι για αυτό που συζητάτε, αναδιατυπώστε κάτι που έχει κάνει πριν ή έχει πει, κ.ά.  Βρείτε έναν εναλλακτικό , μη συνήθη τρόπο να κινητοποιήσετε το ενδιαφέρον του παιδιού  Αναζητήστε λύσεις από κοινού με τους μαθητές μέσω διαπραγμάτευσης.
 • 13. Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη  Προβληματιστείτε σε σχέση με τη δυνατότητα κάποιων παιδιών να ανταποκριθούν στην εργασία ή στη δραστηριότητα που κάνετε  Αναδόμηση του προγράμματος  Φυσικός περιορισμός (με μη τιμωρητέο χαρακτήρα, αλλά προστατευτικό).  Σύνδεση ενός διαπληκτισμού με τις συνέπειες της πράξης  Όχι επιπλήξεις του παιδιού σε «ανοικτή ακρόαση»  Προτείνετε, βρείτε μαζί με το παιδί τρόπους αλλαγής της συμπεριφοράς  Καθορισμός των ορίων  Η οποιαδήποτε ανάλυση της συμπεριφοράς είναι προτιμότερο να γίνεται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού.
 • 14. Ικανότητες ακρόασης που θα πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός:  Παθητική ακρόαση: Ο εκπαιδευτικός ακούει χωρίς να μιλάει, συνήθως επειδή έχει καταλάβει ότι το παιδί βρίσκεται σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Αυτό ενθαρρύνει το παιδί να συνεχίσει να μιλάει και του μεταφέρει ένα μήνυμα αποδοχής.  Ανταπόκριση κατανόησης: Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται με λεκτικές εκφράσεις του τύπου «Ναι», «Καταλαβαίνω», «Αχα» και με εκφράσεις του προσώπου που δείχνουν ότι προσέχει τι λέει το παιδί.
 • 15.  Παρότρυνση για να πει περισσότερα το παιδί: Ο εκπαιδευτικός κάνει σχόλια του τύπου, «Θα ήθελες να μου μιλήσεις γι’ αυτό;», «Πες μου περισσότερα γι’ αυτό», «Φαίνεσαι σαν να σε απασχολεί κάτι», τα οποία ενθαρρύνουν το παιδί να συνεχίσει να μιλάει ή να επεκταθεί σε αυτό που λέει. Μια τέτοια ανταπόκριση είναι σημαντική, γιατί δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται γι αυτό που συμβαίνει χωρίς να το κρίνει.
 • 16.  Ενεργητική ακρόαση: Πρόκειται για την πιο αποτελεσματική δεξιότητα ακρόασης. Ο εκπαιδευτικός δεν προσπαθεί να περάσει το δικό του μήνυμα, αλλά αντιθέτως καθρεφτίζει αυτό που λέει το παιδί. Δείχνει ενεργητικά ότι καταλαβαίνει ή ότι προσπαθεί να καταλάβει το μήνυμα με το να επαναδιατυπώνει με δικά του λόγια, ώστε να διορθωθούν και οι τυχόν παρανοήσεις.
 • 17. 2η δραστηριότητα: Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη  Δείχνουμε στα παιδιά πως έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει στην τάξη.  Αντιμετωπίζουμε παράπλευρες και αλληλένδετες καταστάσεις (διευθέτηση παράλληλων καταστάσεων μέσω διακριτικής παρατήρησης).  Παρατηρούμε τον προσωπικό ρυθμό παρακολούθησης των μαθητών μας καθώς κυλά μια δραστηριότητα (όχι μηχανική διεκπεραίωσή της)  Κατά την ενασχόλησή μας με ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών προσπαθούμε τα υπόλοιπα παιδιά να μην μετατραπούν σε παθητικό ακροατήριο.
 • 18.  Ο ενθουσιασμός και η ποικιλία βοηθά ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές μας  Εστιάζουμε πάντα στη συμπεριφορά, ποτέ στην προσωπικότητα και είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι Παράδειγμα: -Εντοπίζουμε το μαθητή που πετά κάτι (Κατερίνα μην πετάς το μαρκαδόρο στον Κώστα) -Προτείνουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά (Παρακαλώ τοποθετήστε το μαρκαδόρο στο ποτηράκι)
 • 19.  Εξηγούμε γιατί μια μη επιθυμητή συμπεριφορά που πρέπει να σταματήσει (εάν χαλάσει ο μαρκαδόρος δεν μπορούμε να πάρουμε άλλον)  Είμαστε ακριβείς και αξιόπιστοι και στοχεύουμε στην τροποποίηση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς  Δε θυμώνουμε, δεν ταπεινώνουμε, δεν τιμωρούμε με αυστηρότητα  Δίνουμε έμφαση στη συμπεριφορά και όχι στην προσωπικότητα
 • 20. Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη  Σχεδιασμένη αγνόηση (τεχνικές απόσβεσης) σε ελεγχόμενο πλαίσιο.  Σήματα Παράδειγμα -Κοιτάξτε το μαθητή που έκανε κάτι ενοχλητικό -Σταματήστε την πρότασή σας και κοιτάξτε το παιδί -Κουνήστε το κεφάλι σας δείχνοντας τη δυσαρέσκειά σας  Έλεγχος μέσω προσέγγισης και διακριτικής επαφής Παράδειγμα
 • 21. Κοινωνιόγραμμα Το κοινωνιόγραμμα καθιστά δυνατή την επισήμανση των κοινωνικών ατόμων, το σύνολο δηλαδή των σχέσεων που περιβάλλουν κάθε άτομο. Αποτυπώνει τις σχέσεις σε μια ομάδα. Για ορισμένα άτομα οι σχέσεις αυτές είναι πολυάριθμες, γι άλλα λιγοστές. Το κοινωνιόγραμμα είναι ένα μέσο για την αποτύπωση των σχέσεων μιας τάξης, μιας ομάδας.
 • 22. Γιώργος Μαρία Κατερίνα Ελπίδα Γιώργος Μαρία = Κατερίνα + Ελπίδα ± Σύνολο
 • 23. Ατομικές συνεντεύξεις (μαγνητοφώνηση)  Ζητάμε από το κάθε παιδί να κατονομάσει τον καλύτερο φίλο του ή φίλη του και μετά άλλα παιδιά που τα έχει φίλους ζητώντας σε όλες τις περιπτώσεις να αιτιολογήσει γιατί επιλέγει τον καθένα.  Στη συνέχεια ζητάμε από το κάθε παιδί να κατονομάσει τα παιδιά με τα οποία δεν έπαιζε συνήθως και γιατί.
 • 24.