SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Ημερίδα
‘Ανάπτυξη και
εφαρμογή
σύγχρονων
μεθόδων
διδασκαλίας και
αξιολόγησης των
νηπίων’
Μαρία Παπαδοπούλου
Σχολική Σύμβουλος 38ης
Περιφέρειας
Κιλκίς, 30 Μαΐου 2013
H σχολική χρονιά
φτάνει στο τέλος
της…
με τα ευχάριστα …
τις δυσκολίες
της…
με ποικίλα
συναισθήματα…
εμπειρία, ανάγκη
για ξεκούραση…
και
προβληματισμό…
Μερικές αλήθειες…
 Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται να διαφυλάξουμε το
επάγγελμά μας, την αξία και την αξιοπρέπεια του.
 Ταυτόχρονα έχουμε χρέος στον εαυτό μας να τον
προστατεύσουμε από το «σύνδρομο επαγγελματικής
εξουθένωσης» έχοντας τη βεβαιότητα ότι είμαστε
αποτελεσματικοί /-ες στη δουλειά μας.
 Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται γνώση, μέθοδος, πίστη
στο ρόλο μας, εμπιστοσύνη σ’ αυτό που κάνουμε και
συναδελφικό πνεύμα.
 Η νηπιαγωγός αποτελεί την καρδιά της προσχολικής αγωγής
και της εξέλιξής της πέρα από τις όποιες κεντρικές οδηγίες,
προγράμματα, κατευθύνσεις, επιμορφώσεις, μεταρρυθμίσεις…
 Τα καταφέρνουμε ακόμη και με μέσα αδύναμα. Αυτά τα πολύ
σημαντικά που γίνονται στα νηπιαγωγεία μας χρειάζεται να τα
επικοινωνήσουμε στον κόσμο…
 Οι καιροί ‘επιβάλλουν’ να ασκηθούμε στο να διακρίνουμε το
σημαντικό από το ασήμαντο στη δουλειά μας...
H βελτίωση των
κοινωνικών
σχέσεων των
μαθητών και
μαθητριών
νηπιαγωγείου κλειδί
στην πρόληψη της
ενδοσχολικής βίας
30 Μαΐου 2013
Μαρία Παπαδοπούλου,
Σύμβουλος Προσχολικής
Αγωγής 38ης
Περιφέρειας
Η ενίσχυση της προσωπικής και
κοινωνικής ανάπτυξης στα παιδιά
επιτρέπει:
Με την καθημερινή εμπλοκή σας στη ζωή
της τάξης έχετε όχι απλά αίσθηση, μα
γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό της
πραγματικότητας της λ.χ. ποια παιδιά
έχουν φίλους, ποια είναι απομονωμένα ή
σχηματίζουν κλειστές ομάδες, κ.λπ..
Στην τάξη εκτός των διαπροσωπικών
σχέσεων που αναπτύσσονται
ανάμεσα σε σας και τα νήπια
δημιουργείται και κι ένα πλέγμα
κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα
παιδιά (διαμαθητικές σχέσεις).
Σ’ αυτές τις σχέσεις οι μετέχοντες
αλληλοεπηρεάζονται, οι μεν
καθορίζουν την συμπεριφορά των δε.
Στην τάξη σας όπως και σε άλλες
τυπικές ομάδες παρουσιάζονται
άτυπες ομάδες από μέλη με
καλές διαπροσωπικές σχέσεις ή
με κοινωνικές ή άλλες
ομοιότητες. Οι άτυπες αυτές
ομάδες σχηματίζονται εκούσια
και αυθόρμητα, επιδιώκουν
ορισμένους κοινούς σκοπούς ο
κανονισμός δε λειτουργίας τους
είναι άτυπος, καθορισμένος από
τα ίδια τα μέλη, τους μαθητές και
τις μαθήτριές σας.
Οι διαμαθητικές- διαπροσωπικές αυτές σχέσεις, στη
σχολική τάξη-ομάδα «αποτελούν την μήτρα της
κοινωνικής μάθησης και μαζί με τη θεσμοθετημένη
διδασκαλία εκτελούν το έργο της σχολικής αγωγής»
(Σπύρος Ευαγγελόπουλος, 1998).
Για την εγκαθίδρυση της
επικοινωνίας στο νηπιαγωγείο
δε φτάνει τα παιδιά να
αποκτήσουν φωνολογία, τη
γραμματική και το λεξιλόγιο.
Πρέπει να μάθουν να
χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε
καταστάσεις επικοινωνίας, έτσι
ώστε αλληλεπιδρώντας να είναι
σε θέση
•να δημιουργούν κοινωνικές
σχέσεις και
•να συμμετέχουν σε διάλογους
πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν
επικοινωνιακή επάρκεια
(Τζουριάδου, 1995).
Τα παιδιά για διάφορους
λόγους μεταξύ των οποίων
είναι και η κοινωνι-
κοπολιτισμική τους
προέλευση διαφέρουν ως
προς την ικανότητα να
επικοινωνήσουν (και να
συνάψουν) σχέσεις με τους
άλλους. Με τη βελτίωση όμως
των δεξιοτήτων επικοινωνίας
μπορούν να αποκτήσουν πιο
αποτελεσματικές και
ικανοποιητικές εμπειρίες
επικοινωνίας.
•Η μελέτη των σχέσεων ανάμεσα σ’ αυτούς που
μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί
στην ανάλυση της παιδαγωγικής
αλληλεπίδρασης, δηλ. της επικοινωνίας στο
σχολείο.
•Με τον όρο δε επικοινωνία περιγράφεται η
μεταφορά μηνυμάτων από ένα υποκείμενο σε
άλλο, με οποιοδήποτε τρόπο.
•Η επικοινωνία είναι λεκτική ή μη (Hofstatter P.,
1978). Κάτω από τον όρο μη λεκτική
περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα φαινόμενα της
επικοινωνίας που δεν είναι γλωσσικά. Ακόμη και
η σιωπή, η ματιά κ.λπ. είναι ένα μήνυμα.
Όλες οι νηπιαγωγοί με την
καθημερινή τους εμπλοκή στη ζωή
της τάξης έχουν κάποια αίσθηση της
πραγματικότητας της τάξης, λ.χ. των
παιδιών που είναι απομονωμένα ή
που σχηματίζουν κλειστές ομάδες. Οι
γνώμες που σχηματίζουν όμως όσον
αφορά τις κοινωνικές σχέσεις των
μαθητών τους, είναι αποσπασματικές,
ελλιπείς και όχι τεκμηριωμένες.
Η ελλιπής αυτή γνώμη τις οδηγεί σε
λύσεις που δεν είναι πάντα οι πλέον
κατάλληλες όσον αφορά τους
παιδαγωγικούς χειρισμούς, που δεν
βοηθούν στη βελτίωση των
κοινωνικών σχέσεων (Μπίκος,1990).
Αποτελέσματα ερευνών
δείχνουν ότι η διάγνωση της
δομής των κοινωνικών
σχέσεων της τάξης από την
πλευρά της νηπιαγωγού δεν
είναι χωρίς σημασία. Έτσι
στηριζόμενη στις διαπιστώσεις
της θα μπορεί να συμβάλλει
στη βελτίωση των κοινωνικών
σχέσεων και γενικότερα του
κλίματος της τάξης (Μπίκος
1999).
Sos!!!!!!!
Sos!!!!!!!
 Στον ψυχοπαιδαγωγικό χώρο η
μελέτη του πλέγματος των
κοινωνικών σχέσεων και
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
μαθητών μιας τάξης έχει πολλαπλή
σημασία.
 « Η ιδιαίτερη για κάθε μαθητή θέση
στην κοινωνική δομή της τάξεως
είναι ένας σοβαρός παράγοντας,
που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
όχι μόνο τις επιδόσεις του σε
διάφορα μαθήματα, αλλά και στις
αξιολογικές του τοποθετήσεις και
την ψυχική του ακόμη υγεία».
 Ποια παιδιά καταφεύγουν στην άσκηση
προσωπικής βίας ;
 Προσωπική βία θεωρείται η σκόπιμη
φυσική και ψυχική βλάβη ενός ατόμου,
ενός ζωντανού πλάσματος ή
πράγματος από ένα ή περισσότερα
άτομα.
 Δομική βία είναι αυτή που υπάρχει
συγκαλυμμένη μέσα σε ένα κοινωνικό
σύστημα με οποιαδήποτε μορφή.
To ζήτημα είναι
πώς μπορεί να
συντελεστεί η
αλλαγή των
σχέσεων
αποκλεισμού και
των
συνακόλουθων
συχνά
φαινομένων βίας
με προωθήτρια
καταλύτη;;;;;;: τη
νηπιαγωγό.
-
Παρέμβαση
1η
& 3η
φάση
• Διερευνήθηκαν οι κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις και σχέσεις των παιδιών
της τάξης ενός νηπιαγωγείου
• α) Κοινωνιομετρική μέθοδος (συνέντευξη)
• β) Ημίωρη παρατήρηση κατά τη διάρκεια
της πρωινής ελεύθερης απασχόλησης των
παιδιών στην αρχή και στο τέλος της
παρέμβασης.
2η
φάση
• Σχεδιασμός και υλοποίηση παρέμβασης
που στόχευε στην ανάπτυξη- βελτίωση
των σχέσεων των νηπίων με
δραστηριότητες σχετικές με τα
περιβάλλοντα προέλευσης των παιδιών
Παίρνοντας υπόψη μου την άποψη
ότι τα παιδιά που φοιτούν στο
νηπιαγωγείο διανύουν την
προβαθμίδα της κοινωνικότητας
που σημαίνει ότι οι ομάδες των
παιδιών που σχηματίζονται
διακρίνονται για την αστάθεια τους
και ότι μόνο βαθμιαία διακρίνονται
σταθερότεροι δεσμοί,
διασταύρωσα τα αποτελέσματα της
κοινωνιομετρικής μεθόδου με
στοιχεία που προέκυψαν από
ημίωρη συστηματική παρατήρηση
των παιδιών πριν την έναρξη της
παρέμβασης.
Τι παρατήρησα πριν και
στο τέλος της
παρέμβασης
•Τον αριθμό των
μηνυμάτων που έστειλαν 2
παιδιά που ήταν στο
επίκεντρο της
παρατήρησής μου στους
άλλους και στη νηπιαγωγό
κατά την ώρα των
ελεύθερων
δραστηριοτήτων στις
γωνιές. Καθώς και τον
αριθμό των μηνυμάτων
που πήραν
•Τη χωροταξική
τοποθέτηση των 2 παιδιών
•Μορφές επιθετικής
συμπεριφοράς
Κοινωνιόγραμμ
α Το κοινωνιόγραμμα καθιστά
δυνατή την επισήμανση των
κοινωνικών ατόμων, το
σύνολο δηλαδή των σχέσεων
που περιβάλλουν κάθε άτομο.
Αποτυπώνει τις σχέσεις σε
μια ομάδα. Για ορισμένα
άτομα οι σχέσεις αυτές είναι
πολυάριθμες, γι άλλα
λιγοστές.
Το κοινωνιόγραμμα είναι ένα
μέσο για την αποτύπωση των
σχέσεων μιας τάξης, μιας
ομάδας.
 Ατομικές συνεντεύξεις
(μαγνητοφώνηση)
 Ζήτησα από το κάθε παιδί να
κατονομάσει τον καλύτερο φίλο του ή
φίλη του και μετά άλλα παιδιά που τα
έχει φίλους ζητώντας σε όλες τις
περιπτώσεις να αιτιολογήσει γιατί
επιλέγει τον καθένα.
 Στη συνέχεια ζήτησα από το κάθε
παιδί να κατονομάσει τα παιδιά με τα
οποία δεν έπαιζε συνήθως και γιατί.
Μιχάλης
 
Παίζω με τον Παναγιώτη 
γιατί είναι ο πιο  καλύτερος φίλος 
μου
με τον Κώστα Ι.
γιατί μου δίνει γαριδάκια, εκεί στο 
σπίτι θα μου δώσει μια μαστίχα,
είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι
παίζω με τη Βασούλα
γιατί είναι καλό κορίτσι
με την Άννα
κάθομαι κοντά της, την έχω.
 
δεν παίζω με το Γιώργο
γιατί δεν είναι καλό παιδί
και το Δημήτρη Μαρ.
γιατί με χτυπάει στην κοιλιά.
Χριστίνα Ν.
έχω φίλη την Άννα
γιατί κάνει ωραίες ζωγραφιές
τον Παναγιώτη
γιατί κάνει ωραίες ζωγραφιές
την Βασούλα γιατί είναι γλυκούτσικια
δεν έχω φίλο τον Χρήστο
γιατί κάνει συνέχεια βλακείες
τη Δήμητρα γιατί όλο ζωγραφίζεται, 
ακόμη και την γλώσσα της
την Κωνσταντίνα
γιατί είναι φίλη με τη Δήμητρα
και την Ευγενία
γιατί είναι και οι τρεις φίλες
δεν κάνω παρέα με την Αλεξάνδρα και 
με τον Γιώργο
γιατί παίζει με το Δημήτρη τον Μ.
δεν παίζω με το Δημήτρη τον Μ.
γιατί όλο μου τραβάει τα μαλλιά
και μια μέρα με έριξε κάτω
και τον Δημήτρη Μαρ.
γιατί κάνει παρέα με Δημήτρη τον Μ.
Παιχνίδια
γνωριμίας με τον
εαυτό και τον
άλλον
Ξετυλίγω το κουβάρι
Μια απειλή (νυχτώνει,
πιάνει κακοκαιρία, έρχεται ο λύκος, γίνεται
σεισμός, ακούγονται αεροπλάνα
βομβαρδιστικά, κ.λπ.).
Αγγίγματα ( πλάτη, δάχτυλα, αυτιά, κ.λπ.)
Δημιουργία ομάδων (ΕΓΩ-
περπατάμε/ΕΜΕΙΣ- κάνουμε παρεούλες με
τόσα παιδιά όσα πρόσωπα της καρτέλας)
Τυχαίος χωρισμός σε δύο
γραμμές/ομάδες που στέκονται αντικριστά.
Με παραγγέλματα της νηπιαγωγού τα
παιδιά χαιρετιούνται με διάφορους
τρόπους.
Σενάριο...
Μια κακιά μάγισσα θέλει να
χαλάσει το ασφαλές καταφύγιο
που έφτιαξαν τα παιδιά…
Στην αρχή με το ραβδί της το
καταφύγιο το μετέτρεψε σε
παιδικό σταθμό, μετά σε
νοσοκομείο, ύστερα σε κέντρο
διασκέδασης, μετά χώρο που
έχει πολύ ησυχία, τέλος
ζωολογικό κήπο. Όταν είδε ότι
τα παιδιά δε
στεναχωριόντουσαν καθόλου
αλλά διασκέδαζαν, σκέφτηκε να
μεταμορφώσει το καταφύγιο σε
μια χώρα όπου το κάθε παιδί θα
μιλούσε μια διαφορετική
γλώσσα. Έτσι …….
Ζωγραφική του
προσώπου ενός
άλλου…
Παιχνίδι με τις φωτογραφίες / πορτραίτα των
παιδιών
Μουσικό
παιχνίδι
ανταλλαγής της
φωτογραφίας
/καπέλο
Παιχνίδι
ανακαλύπτω
μέλη του
σώματος του
άλλου
Παιχνίδι «Μαντεύω
ποιος είναι»
Για τις ανάγκες του
προγράμματος
δημιουργήθηκε ένα
κείμενο για
κουκλοθέατρο που η
αρχή του βασίζεται στην
ιστορία ‘Η λαστιχένια
βάρκα’ του Κονσταντίν
Παουστόφσκι, από τη
συλλογή Καλοκαιριάτικες
μέρες.
Κουκλοθέατρο...
Γεια σας παιδιά. Προχτές τυχαία
περνούσα έξω από την τάξη σας
άκουσα ότι είχατε ένα σκύλο κοντά
σας..... Ύστερα είναι σκύλος και μ’
ένα γάβγισμα όλη η σκυλοπαρέα της
γειτονιάς θα μαζευτεί κοντά του. Είναι
τυχερός βλέπετε γιατί τα σκυλιά όπου
κι αν βρεθούν στην ξενιτιά μιλούν την
ίδια γλώσσα ενώ οι άνθρωποι….
..Είναι τυχερός ο Μουρζίκ που είναι
σκύλος και για ένα λόγο ακόμη.
Νομίζετε ότι για να ταξιδέψει του
χρειάστηκαν χρήματα; …..Θα
τρύπωσε φαντάζομαι κρυφά στο
καράβι και θα ταξίδεψε χωρίς να
πληρώσει δραχμή. Τζάμπα ήρθε
τζάμπα θα φύγει αν δεν του αρέσει
εδώ. Ενώ οι άνθρωποι….
Μία κούκλα κουκλοθεάτρου-γιαγιά, ένα κασετόφωνο, το
ποίημα: « Ο τρίψε μέχρι τρύπες» του Κ. Τσουκόβσκι,
στη ρωσική γλώσσα, μητέρα που μιλούσε τη ρωσική
γλώσσα.
Ελάτε να πλυθούμε, να
πιτσιλιστούμε.
Να κολυμπήσουμε, να βουτάμε,
να κάνουμε τούμπες.
Στον κάδο, στην σκάφη, στη
λεκάνη.
Στο ποτάμι, στο ρυάκι, στον
ωκεανό
και στην μπανιέρα και στο
λουτρό
παντού και πάντα παντοτινή
δόξα για το νερό.
Δραματοποίηση
του κρητικού
σατυρικού
ποιήματος «Ο
Κάτης και οι
ποντικοί» του 16ου
αιώνα.
 Το κοινωνιόγραμμα παρουσιάζει τη
δύσκολη θέση ορισμένων παιδιών
στην τάξη. Συχνά τέτοιες θέσεις
συνδέονται με προβλήματα
συμπεριφοράς των παιδιών
(Καρακατσάνης, Θ.Γ., 1983)
 Στην άσκηση προσωπικής βίας
καταφεύγουν τα παιδιά
παρακινούμενα από μια ασυνείδητη
προσπάθεια να αποδείξουν ότι
υπάρχουν, και ότι θέλουν και
μπορούν να ξεχωρίζουν...
 Συχνά δημιουργούνται κλίκες ,
σχηματισμοί που δημιουργούν
συχνά δυσμενές κλίμα…
http://paratiritirio.m
inedu.gov.gr/
Στην πρόληψη της σχολικής βίας βοηθά η
συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας
Σύνταξη των κανόνων της
τάξης (συμβόλαιο της τάξης )
Συμμετοχή του 4ου
Νηπιαγωγείου
Κιλκίς στην
Παγκόσμια
Εβδομάδα Δράσης
για την Εκπαίδευση
Νηπιαγωγοί Ιωάννα
Γκίνη, Ελένη Πλιάφα,
Τριανταφυλλιά
Ταουσάνη &
Δημητρούλα Τοπάλη
Δράση στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της
ενδοσχολικής βίας με
την αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε.
8ο
Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Κιλκίς,
νηπιαγωγός, Μαρία
Κλειδαρά
Α) Θετική διατύπωση κανόνων λ.χ. Το περπάτημα
στην τάξη προλαμβάνει τα ατυχήματα, όλοι είμαστε
εξίσου σημαντικοί, λέμε ευχαριστώ σε κάποιον που
το αξίζει, κ.λπ.
Β) Οι κανόνες είναι καλό να υπενθυμίζονται όχι μόνο
όταν παραβιάζονται
Γ) Λέμε κάτι θετικό σε κάθε παιδί στο τέλος της
σχολικής μέρας
Δ) Δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες παροχής βοήθειας
στον άλλο
Η βία μεταξύ
συνομηλίκων
συχνά έχει να
κάνει και με το
σπίτι
Είναι μια
συμπεριφορά
που έχει μάθει το
παιδί για να
λύνει
προβλήματα ή
συγκρούσεις...
Τα ευρήματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα κρούσματα
βίας εναντίον γυναικών έχουν αυξηθεί κατά 47% τους
τελευταίους μήνες στη χώρα, με μία στις τρεις γυναίκες
να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
Από την Εταιρεία Μελέτης
Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας
(ΕΜΑΣ) και το Ανδρολογικό
Ινστιτούτο.
Η έρευνα καταδεικνύει σημαντική
αύξηση στα κρούσματα
ενδοοικογενειακής βίας,
σεξουαλικής και σωματικής
κακοποίησης γυναικών, που
συνδέονται άμεσα με τις
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
στην Ελλάδα.
Η πρόληψη της βίας κατά
των παιδιών είναι πολύ
στενά συνδεδεμένη με τη
γενική αποδοχή και την
τήρηση των δικαιωμάτων
των παιδιών.
Οι ενέργειες κατά της
βίας είναι ταυτόχρονα
ενέργειες για την
προάσπιση των
δικαιωμάτων των
παιδιών και του
αμοιβαίου σεβασμού
μεταξύ ενηλίκων και
παιδιών.
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio
Ευχαριστώ

More Related Content

What's hot

δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)Eleni Kazara
 
ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1mxatzi
 
Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου
 Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου
Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο ΣταυροδρομίουPatritsia Tsampazi
 
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώων
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώωνΔιδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώων
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώωνEleni Chrisanthakopoulou
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)santziak
 
καρφί ή ήρωας
καρφί ή ήρωαςκαρφί ή ήρωας
καρφί ή ήρωαςIoanna Chats
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑskoubaflos
 
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαπρογραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαIoanna Chats
 
Ερωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμός
Ερωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμόςΕρωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμός
Ερωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμόςΣπύρος Κυριαζίδης
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'christos15
 
σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1
σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1
σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1thalia47
 
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςΑννα Παππα
 
12 θεατρικα για την 25η μαρτιου
12 θεατρικα για την 25η μαρτιου12 θεατρικα για την 25η μαρτιου
12 θεατρικα για την 25η μαρτιου1odimsxoleio
 
Φύλλο αυτοαξιολόγησης
Φύλλο αυτοαξιολόγησηςΦύλλο αυτοαξιολόγησης
Φύλλο αυτοαξιολόγησηςiliapanm
 
Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...
Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...
Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...Katerina Kazela
 
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούGeorgia Palapela
 
Παρουσίαση για το bullying
Παρουσίαση για το bullyingΠαρουσίαση για το bullying
Παρουσίαση για το bullyinggbalara
 
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...vasilikikarapa
 

What's hot (20)

δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
 
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
 
ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1
 
Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου
 Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου
Ατομικοι φακελοι portfolios νηπιαγωγειο Σταυροδρομίου
 
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώων
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώωνΔιδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώων
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄τάξη-Οι οικογένειες των ζώων
 
Πλανήτες
ΠλανήτεςΠλανήτες
Πλανήτες
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
 
καρφί ή ήρωας
καρφί ή ήρωαςκαρφί ή ήρωας
καρφί ή ήρωας
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
 
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαπρογραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
 
Ερωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμός
Ερωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμόςΕρωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμός
Ερωτηματολόγιο σχολικός εκφοβισμός
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
 
σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1
σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1
σχολικος εκφοβισμος και στο νηπιαγωγειο 1
 
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
 
12 θεατρικα για την 25η μαρτιου
12 θεατρικα για την 25η μαρτιου12 θεατρικα για την 25η μαρτιου
12 θεατρικα για την 25η μαρτιου
 
Φύλλο αυτοαξιολόγησης
Φύλλο αυτοαξιολόγησηςΦύλλο αυτοαξιολόγησης
Φύλλο αυτοαξιολόγησης
 
Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...
Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...
Συναισθηματική αγωγή: Μια προσέγγιση που μιλά στην καρδιά των παιδιών. Συνέδρ...
 
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
 
Παρουσίαση για το bullying
Παρουσίαση για το bullyingΠαρουσίαση για το bullying
Παρουσίαση για το bullying
 
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
 

Similar to Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας

Psy 652 symboyleytikh_omhlikon
Psy 652 symboyleytikh_omhlikonPsy 652 symboyleytikh_omhlikon
Psy 652 symboyleytikh_omhlikonMelina Gogou
 
Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιούΗ σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιούElina Karkou
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mary Pap
 
Presentation kapetaniou
Presentation kapetaniouPresentation kapetaniou
Presentation kapetanioussuser04ff74
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...Mary Pap
 
MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449
MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449
MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449MariaOlympiaKrania
 
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...Alexandros Tsikolatas
 
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...Νίκος Τοπάλης
 
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη.... η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη.... Lamprini Magaliou
 
Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)
Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)
Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
το «ανοιγμα» του σχολειου
το «ανοιγμα» του σχολειουτο «ανοιγμα» του σχολειου
το «ανοιγμα» του σχολειουDimitra Fytili
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςEuaggelia Kantartzi
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςEuaggelia Kantartzi
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdfΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdfChrisa Kokorikou
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10Chrisa Kokorikou
 
Εγώ και εσύ μαζί!
Εγώ και εσύ μαζί!Εγώ και εσύ μαζί!
Εγώ και εσύ μαζί!George Markatatos
 
Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"
Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"
Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"Penelope Markellou
 

Similar to Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας (20)

σχολικη βια
σχολικη βιασχολικη βια
σχολικη βια
 
Psy 652 symboyleytikh_omhlikon
Psy 652 symboyleytikh_omhlikonPsy 652 symboyleytikh_omhlikon
Psy 652 symboyleytikh_omhlikon
 
Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιούΗ σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
 
Presentation kapetaniou
Presentation kapetaniouPresentation kapetaniou
Presentation kapetaniou
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
 
MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449
MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449
MariaΟlympia krania_1092450_Αntonia_Κordatou_1092449
 
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδ...
 
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
 
Paid Didak Elliniadou 5
Paid Didak Elliniadou 5Paid Didak Elliniadou 5
Paid Didak Elliniadou 5
 
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ
 
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη.... η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
 
Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)
Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)
Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση – Τζ. Μιντ (Πολιτική Παιδεία)
 
το «ανοιγμα» του σχολειου
το «ανοιγμα» του σχολειουτο «ανοιγμα» του σχολειου
το «ανοιγμα» του σχολειου
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
 
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειαςKανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
Kανταρτζή ευαγγελία, σχέσεις σχολείου οικογένειας
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdfΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
 
Εγώ και εσύ μαζί!
Εγώ και εσύ μαζί!Εγώ και εσύ μαζί!
Εγώ και εσύ μαζί!
 
Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"
Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"
Πρόγραμμα Β Δημοτικού: "Το ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του"
 

More from Mary Pap

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουMary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...Mary Pap
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Mary Pap
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Mary Pap
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαMary Pap
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Mary Pap
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουMary Pap
 
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mary Pap
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηΑντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηMary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1Mary Pap
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012Mary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 

More from Mary Pap (17)

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
 
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηΑντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 

Recently uploaded

Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 

Recently uploaded (20)

Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 

Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας

 • 1. Ημερίδα ‘Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των νηπίων’ Μαρία Παπαδοπούλου Σχολική Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας Κιλκίς, 30 Μαΐου 2013
 • 2. H σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της… με τα ευχάριστα … τις δυσκολίες της… με ποικίλα συναισθήματα… εμπειρία, ανάγκη για ξεκούραση… και προβληματισμό…
 • 3. Μερικές αλήθειες…  Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται να διαφυλάξουμε το επάγγελμά μας, την αξία και την αξιοπρέπεια του.  Ταυτόχρονα έχουμε χρέος στον εαυτό μας να τον προστατεύσουμε από το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης» έχοντας τη βεβαιότητα ότι είμαστε αποτελεσματικοί /-ες στη δουλειά μας.  Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται γνώση, μέθοδος, πίστη στο ρόλο μας, εμπιστοσύνη σ’ αυτό που κάνουμε και συναδελφικό πνεύμα.  Η νηπιαγωγός αποτελεί την καρδιά της προσχολικής αγωγής και της εξέλιξής της πέρα από τις όποιες κεντρικές οδηγίες, προγράμματα, κατευθύνσεις, επιμορφώσεις, μεταρρυθμίσεις…  Τα καταφέρνουμε ακόμη και με μέσα αδύναμα. Αυτά τα πολύ σημαντικά που γίνονται στα νηπιαγωγεία μας χρειάζεται να τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο…  Οι καιροί ‘επιβάλλουν’ να ασκηθούμε στο να διακρίνουμε το σημαντικό από το ασήμαντο στη δουλειά μας...
 • 4. H βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας 30 Μαΐου 2013 Μαρία Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 38ης Περιφέρειας
 • 5.
 • 6. Η ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα παιδιά επιτρέπει:
 • 7. Με την καθημερινή εμπλοκή σας στη ζωή της τάξης έχετε όχι απλά αίσθηση, μα γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό της πραγματικότητας της λ.χ. ποια παιδιά έχουν φίλους, ποια είναι απομονωμένα ή σχηματίζουν κλειστές ομάδες, κ.λπ..
 • 8. Στην τάξη εκτός των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε σας και τα νήπια δημιουργείται και κι ένα πλέγμα κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά (διαμαθητικές σχέσεις). Σ’ αυτές τις σχέσεις οι μετέχοντες αλληλοεπηρεάζονται, οι μεν καθορίζουν την συμπεριφορά των δε.
 • 9. Στην τάξη σας όπως και σε άλλες τυπικές ομάδες παρουσιάζονται άτυπες ομάδες από μέλη με καλές διαπροσωπικές σχέσεις ή με κοινωνικές ή άλλες ομοιότητες. Οι άτυπες αυτές ομάδες σχηματίζονται εκούσια και αυθόρμητα, επιδιώκουν ορισμένους κοινούς σκοπούς ο κανονισμός δε λειτουργίας τους είναι άτυπος, καθορισμένος από τα ίδια τα μέλη, τους μαθητές και τις μαθήτριές σας. Οι διαμαθητικές- διαπροσωπικές αυτές σχέσεις, στη σχολική τάξη-ομάδα «αποτελούν την μήτρα της κοινωνικής μάθησης και μαζί με τη θεσμοθετημένη διδασκαλία εκτελούν το έργο της σχολικής αγωγής» (Σπύρος Ευαγγελόπουλος, 1998).
 • 10. Για την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας στο νηπιαγωγείο δε φτάνει τα παιδιά να αποκτήσουν φωνολογία, τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε καταστάσεις επικοινωνίας, έτσι ώστε αλληλεπιδρώντας να είναι σε θέση •να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και •να συμμετέχουν σε διάλογους πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν επικοινωνιακή επάρκεια (Τζουριάδου, 1995).
 • 11. Τα παιδιά για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων είναι και η κοινωνι- κοπολιτισμική τους προέλευση διαφέρουν ως προς την ικανότητα να επικοινωνήσουν (και να συνάψουν) σχέσεις με τους άλλους. Με τη βελτίωση όμως των δεξιοτήτων επικοινωνίας μπορούν να αποκτήσουν πιο αποτελεσματικές και ικανοποιητικές εμπειρίες επικοινωνίας.
 • 12. •Η μελέτη των σχέσεων ανάμεσα σ’ αυτούς που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην ανάλυση της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, δηλ. της επικοινωνίας στο σχολείο. •Με τον όρο δε επικοινωνία περιγράφεται η μεταφορά μηνυμάτων από ένα υποκείμενο σε άλλο, με οποιοδήποτε τρόπο. •Η επικοινωνία είναι λεκτική ή μη (Hofstatter P., 1978). Κάτω από τον όρο μη λεκτική περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα φαινόμενα της επικοινωνίας που δεν είναι γλωσσικά. Ακόμη και η σιωπή, η ματιά κ.λπ. είναι ένα μήνυμα.
 • 13. Όλες οι νηπιαγωγοί με την καθημερινή τους εμπλοκή στη ζωή της τάξης έχουν κάποια αίσθηση της πραγματικότητας της τάξης, λ.χ. των παιδιών που είναι απομονωμένα ή που σχηματίζουν κλειστές ομάδες. Οι γνώμες που σχηματίζουν όμως όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών τους, είναι αποσπασματικές, ελλιπείς και όχι τεκμηριωμένες. Η ελλιπής αυτή γνώμη τις οδηγεί σε λύσεις που δεν είναι πάντα οι πλέον κατάλληλες όσον αφορά τους παιδαγωγικούς χειρισμούς, που δεν βοηθούν στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων (Μπίκος,1990).
 • 14. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η διάγνωση της δομής των κοινωνικών σχέσεων της τάξης από την πλευρά της νηπιαγωγού δεν είναι χωρίς σημασία. Έτσι στηριζόμενη στις διαπιστώσεις της θα μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και γενικότερα του κλίματος της τάξης (Μπίκος 1999). Sos!!!!!!!
 • 15. Sos!!!!!!!  Στον ψυχοπαιδαγωγικό χώρο η μελέτη του πλέγματος των κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών μιας τάξης έχει πολλαπλή σημασία.  « Η ιδιαίτερη για κάθε μαθητή θέση στην κοινωνική δομή της τάξεως είναι ένας σοβαρός παράγοντας, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις επιδόσεις του σε διάφορα μαθήματα, αλλά και στις αξιολογικές του τοποθετήσεις και την ψυχική του ακόμη υγεία».
 • 16.  Ποια παιδιά καταφεύγουν στην άσκηση προσωπικής βίας ;  Προσωπική βία θεωρείται η σκόπιμη φυσική και ψυχική βλάβη ενός ατόμου, ενός ζωντανού πλάσματος ή πράγματος από ένα ή περισσότερα άτομα.  Δομική βία είναι αυτή που υπάρχει συγκαλυμμένη μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα με οποιαδήποτε μορφή.
 • 17. To ζήτημα είναι πώς μπορεί να συντελεστεί η αλλαγή των σχέσεων αποκλεισμού και των συνακόλουθων συχνά φαινομένων βίας με προωθήτρια καταλύτη;;;;;;: τη νηπιαγωγό.
 • 18. - Παρέμβαση 1η & 3η φάση • Διερευνήθηκαν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις των παιδιών της τάξης ενός νηπιαγωγείου • α) Κοινωνιομετρική μέθοδος (συνέντευξη) • β) Ημίωρη παρατήρηση κατά τη διάρκεια της πρωινής ελεύθερης απασχόλησης των παιδιών στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. 2η φάση • Σχεδιασμός και υλοποίηση παρέμβασης που στόχευε στην ανάπτυξη- βελτίωση των σχέσεων των νηπίων με δραστηριότητες σχετικές με τα περιβάλλοντα προέλευσης των παιδιών
 • 19. Παίρνοντας υπόψη μου την άποψη ότι τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο διανύουν την προβαθμίδα της κοινωνικότητας που σημαίνει ότι οι ομάδες των παιδιών που σχηματίζονται διακρίνονται για την αστάθεια τους και ότι μόνο βαθμιαία διακρίνονται σταθερότεροι δεσμοί, διασταύρωσα τα αποτελέσματα της κοινωνιομετρικής μεθόδου με στοιχεία που προέκυψαν από ημίωρη συστηματική παρατήρηση των παιδιών πριν την έναρξη της παρέμβασης.
 • 20. Τι παρατήρησα πριν και στο τέλος της παρέμβασης •Τον αριθμό των μηνυμάτων που έστειλαν 2 παιδιά που ήταν στο επίκεντρο της παρατήρησής μου στους άλλους και στη νηπιαγωγό κατά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων στις γωνιές. Καθώς και τον αριθμό των μηνυμάτων που πήραν •Τη χωροταξική τοποθέτηση των 2 παιδιών •Μορφές επιθετικής συμπεριφοράς
 • 21. Κοινωνιόγραμμ α Το κοινωνιόγραμμα καθιστά δυνατή την επισήμανση των κοινωνικών ατόμων, το σύνολο δηλαδή των σχέσεων που περιβάλλουν κάθε άτομο. Αποτυπώνει τις σχέσεις σε μια ομάδα. Για ορισμένα άτομα οι σχέσεις αυτές είναι πολυάριθμες, γι άλλα λιγοστές. Το κοινωνιόγραμμα είναι ένα μέσο για την αποτύπωση των σχέσεων μιας τάξης, μιας ομάδας.
 • 22.  Ατομικές συνεντεύξεις (μαγνητοφώνηση)  Ζήτησα από το κάθε παιδί να κατονομάσει τον καλύτερο φίλο του ή φίλη του και μετά άλλα παιδιά που τα έχει φίλους ζητώντας σε όλες τις περιπτώσεις να αιτιολογήσει γιατί επιλέγει τον καθένα.  Στη συνέχεια ζήτησα από το κάθε παιδί να κατονομάσει τα παιδιά με τα οποία δεν έπαιζε συνήθως και γιατί.
 • 23. Μιχάλης   Παίζω με τον Παναγιώτη  γιατί είναι ο πιο  καλύτερος φίλος  μου με τον Κώστα Ι. γιατί μου δίνει γαριδάκια, εκεί στο  σπίτι θα μου δώσει μια μαστίχα, είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι παίζω με τη Βασούλα γιατί είναι καλό κορίτσι με την Άννα κάθομαι κοντά της, την έχω.   δεν παίζω με το Γιώργο γιατί δεν είναι καλό παιδί και το Δημήτρη Μαρ. γιατί με χτυπάει στην κοιλιά. Χριστίνα Ν. έχω φίλη την Άννα γιατί κάνει ωραίες ζωγραφιές τον Παναγιώτη γιατί κάνει ωραίες ζωγραφιές την Βασούλα γιατί είναι γλυκούτσικια δεν έχω φίλο τον Χρήστο γιατί κάνει συνέχεια βλακείες τη Δήμητρα γιατί όλο ζωγραφίζεται,  ακόμη και την γλώσσα της την Κωνσταντίνα γιατί είναι φίλη με τη Δήμητρα και την Ευγενία γιατί είναι και οι τρεις φίλες δεν κάνω παρέα με την Αλεξάνδρα και  με τον Γιώργο γιατί παίζει με το Δημήτρη τον Μ. δεν παίζω με το Δημήτρη τον Μ. γιατί όλο μου τραβάει τα μαλλιά και μια μέρα με έριξε κάτω και τον Δημήτρη Μαρ. γιατί κάνει παρέα με Δημήτρη τον Μ.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Παιχνίδια γνωριμίας με τον εαυτό και τον άλλον Ξετυλίγω το κουβάρι Μια απειλή (νυχτώνει, πιάνει κακοκαιρία, έρχεται ο λύκος, γίνεται σεισμός, ακούγονται αεροπλάνα βομβαρδιστικά, κ.λπ.). Αγγίγματα ( πλάτη, δάχτυλα, αυτιά, κ.λπ.) Δημιουργία ομάδων (ΕΓΩ- περπατάμε/ΕΜΕΙΣ- κάνουμε παρεούλες με τόσα παιδιά όσα πρόσωπα της καρτέλας) Τυχαίος χωρισμός σε δύο γραμμές/ομάδες που στέκονται αντικριστά. Με παραγγέλματα της νηπιαγωγού τα παιδιά χαιρετιούνται με διάφορους τρόπους.
 • 27. Σενάριο... Μια κακιά μάγισσα θέλει να χαλάσει το ασφαλές καταφύγιο που έφτιαξαν τα παιδιά… Στην αρχή με το ραβδί της το καταφύγιο το μετέτρεψε σε παιδικό σταθμό, μετά σε νοσοκομείο, ύστερα σε κέντρο διασκέδασης, μετά χώρο που έχει πολύ ησυχία, τέλος ζωολογικό κήπο. Όταν είδε ότι τα παιδιά δε στεναχωριόντουσαν καθόλου αλλά διασκέδαζαν, σκέφτηκε να μεταμορφώσει το καταφύγιο σε μια χώρα όπου το κάθε παιδί θα μιλούσε μια διαφορετική γλώσσα. Έτσι …….
 • 29.
 • 30. Παιχνίδι με τις φωτογραφίες / πορτραίτα των παιδιών
 • 34. Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα κείμενο για κουκλοθέατρο που η αρχή του βασίζεται στην ιστορία ‘Η λαστιχένια βάρκα’ του Κονσταντίν Παουστόφσκι, από τη συλλογή Καλοκαιριάτικες μέρες.
 • 35. Κουκλοθέατρο... Γεια σας παιδιά. Προχτές τυχαία περνούσα έξω από την τάξη σας άκουσα ότι είχατε ένα σκύλο κοντά σας..... Ύστερα είναι σκύλος και μ’ ένα γάβγισμα όλη η σκυλοπαρέα της γειτονιάς θα μαζευτεί κοντά του. Είναι τυχερός βλέπετε γιατί τα σκυλιά όπου κι αν βρεθούν στην ξενιτιά μιλούν την ίδια γλώσσα ενώ οι άνθρωποι…. ..Είναι τυχερός ο Μουρζίκ που είναι σκύλος και για ένα λόγο ακόμη. Νομίζετε ότι για να ταξιδέψει του χρειάστηκαν χρήματα; …..Θα τρύπωσε φαντάζομαι κρυφά στο καράβι και θα ταξίδεψε χωρίς να πληρώσει δραχμή. Τζάμπα ήρθε τζάμπα θα φύγει αν δεν του αρέσει εδώ. Ενώ οι άνθρωποι….
 • 36. Μία κούκλα κουκλοθεάτρου-γιαγιά, ένα κασετόφωνο, το ποίημα: « Ο τρίψε μέχρι τρύπες» του Κ. Τσουκόβσκι, στη ρωσική γλώσσα, μητέρα που μιλούσε τη ρωσική γλώσσα. Ελάτε να πλυθούμε, να πιτσιλιστούμε. Να κολυμπήσουμε, να βουτάμε, να κάνουμε τούμπες. Στον κάδο, στην σκάφη, στη λεκάνη. Στο ποτάμι, στο ρυάκι, στον ωκεανό και στην μπανιέρα και στο λουτρό παντού και πάντα παντοτινή δόξα για το νερό.
 • 38.
 • 39.
 • 40.  Το κοινωνιόγραμμα παρουσιάζει τη δύσκολη θέση ορισμένων παιδιών στην τάξη. Συχνά τέτοιες θέσεις συνδέονται με προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών (Καρακατσάνης, Θ.Γ., 1983)  Στην άσκηση προσωπικής βίας καταφεύγουν τα παιδιά παρακινούμενα από μια ασυνείδητη προσπάθεια να αποδείξουν ότι υπάρχουν, και ότι θέλουν και μπορούν να ξεχωρίζουν...  Συχνά δημιουργούνται κλίκες , σχηματισμοί που δημιουργούν συχνά δυσμενές κλίμα…
 • 42. Στην πρόληψη της σχολικής βίας βοηθά η συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας
 • 43. Σύνταξη των κανόνων της τάξης (συμβόλαιο της τάξης )
 • 44. Συμμετοχή του 4ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση Νηπιαγωγοί Ιωάννα Γκίνη, Ελένη Πλιάφα, Τριανταφυλλιά Ταουσάνη & Δημητρούλα Τοπάλη
 • 45. Δράση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 8ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κιλκίς, νηπιαγωγός, Μαρία Κλειδαρά
 • 46. Α) Θετική διατύπωση κανόνων λ.χ. Το περπάτημα στην τάξη προλαμβάνει τα ατυχήματα, όλοι είμαστε εξίσου σημαντικοί, λέμε ευχαριστώ σε κάποιον που το αξίζει, κ.λπ. Β) Οι κανόνες είναι καλό να υπενθυμίζονται όχι μόνο όταν παραβιάζονται Γ) Λέμε κάτι θετικό σε κάθε παιδί στο τέλος της σχολικής μέρας Δ) Δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες παροχής βοήθειας στον άλλο
 • 47. Η βία μεταξύ συνομηλίκων συχνά έχει να κάνει και με το σπίτι Είναι μια συμπεριφορά που έχει μάθει το παιδί για να λύνει προβλήματα ή συγκρούσεις...
 • 48. Τα ευρήματα Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα κρούσματα βίας εναντίον γυναικών έχουν αυξηθεί κατά 47% τους τελευταίους μήνες στη χώρα, με μία στις τρεις γυναίκες να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Από την Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας (ΕΜΑΣ) και το Ανδρολογικό Ινστιτούτο. Η έρευνα καταδεικνύει σημαντική αύξηση στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης γυναικών, που συνδέονται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα.
 • 49. Η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη γενική αποδοχή και την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Οι ενέργειες κατά της βίας είναι ταυτόχρονα ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio Ευχαριστώ