SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Δικτύωση νηπιαγωγών 38ης περιφέρειας με
στόχο την ενεργή προληπτική αντίδραση
απέναντι σε ζητήματα εκφοβισμού και βίας στο
σχολείο
1η συνάντηση
Παρασκευή, 29/12/2013
Μαρία Παπαδοπούλου
Πολλά από τα προβλήματα
αυτά συνυπάρχουν και
εμπλέκονται.
Χρειάζονται συνεκτίμηση,
ολιστική προσέγγιση.
Προβλήματα…
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
αύξηση του ποσοστού των παιδιών
που αντιμετωπίζουν προβλήματα…
 Μάθησης
 Προσαρμογής στο σχολείο
 Συμπεριφοράς
 Κοινωνικότητας
 Γενικά στην ψυχοκοινωνική τους
ανάπτυξη (Rutter & Smith, 1995,
Χατζηχρήστου & Hopf, 1992)
 Τα αυξανόμενα προβλήματα
συμπεριφοράς αποτελούν μια ανησυχητική
πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολικό
τοπίο.
 Η κρίση επηρεάζει παιδιά, γονείς,
εκπαιδευτικούς.
 Τα προβλήματα σχολικής τάξης θα πρέπει
να μελετηθούν και να τα δούμε ως
συμπτώματα βαθύτερων προβλημάτων
και δομικών ελλείψεων της ελληνικής
κοινωνίας και του ελληνικού σχολείου.
 Τα ζητήματα σχολικής τάξης συχνά είναι η
επιφάνεια του προβλήματος.
Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στο
σύγχρονο σχολείο…
Διαμεσολάβηση,
συμβουλευτική,
δημιουργία πλαισίου
που βοηθά την
ολόπλευρη ανάπτυξη
του κάθε μαθητή και
μαθήτριας…Κοινωνικά
Συναι-
σθηματι
κά
Διανοητικά
1ο επίπεδο: Προληπτικές
δραστηριότητες δράσεις
 Καθημερινή ενσωμάτωση
κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων στο πρόγραμμά μας.
 Ενεργής πρόληψη με σκοπό την
προαγωγή της ψυχικής υγείας των
μαθητών μας μέσω των
προγραμμάτων αγωγής υγείας.
 Διατύπωση σαφών κανόνων και
διαδικασιών.
1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ:
ΔΕΠΠΣ
-ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη
Πιλοτική εφαρμογή
Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Κοινωνικές
ικανότητες –
ενεργός
πολίτης
Προσωπική
ταυτότητα και
ενδυνάμωση
Επικοινωνία-
Αυτορρύθμιση
Η ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής
ανάπτυξης στα παιδιά επιτρέπει:
• Λειτουργία με αυτονομία
• Αντιμετώπιση δυσκολιών και
επίλυση συγκρούσεων
• Σεβασμό στους άλλους και στους
κανόνες της ομάδας
• Αποδοχή των συναισθημάτων
τους και έλεγχο του τρόπου
έκφρασης τους
• Κατανόηση των συναισθημάτων
του άλλου
• Επικοινωνία και συνεργασία με
τους άλλους
Αναγνώριση του
εαυτού ως
μοναδικού
προσώπου με
ιδιαίτερες
ικανότητες και
αξία
1ο & 2Ο Επίπεδο:
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
-ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προγράμματα
Αγωγής Υγείας και
Εκπαιδευτικό υλικό
 Εκπαιδευτικά υλικά φορέων
εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων που
προορίζονται για παιδιά
προσχολικής ηλικίας
 Κείμενα (παραμύθια, ποιήματα,
έντυπα, κ.ά.)
 Αυτοσχέδια κείμενα που φτιάχνει
η νηπιαγωγός με τα παιδιά
 Υλικό που σχετίζεται με τις ζωές
των παιδιών (φωτογραφίες, κ.ά.)
 Οδηγός νηπιαγωγού,
 Οδηγός γονέα, κ.ά.
Ο μεγάλος θυμός
Μιρέιγ Ντ' Αλλανσέ
μετάφραση:
Χριστίνα
Σιδηροπούλου
εικονογράφηση:
Μιρέιγ Ντ' Αλλανσέ
Ηλίβατον, 2008
2ο επίπεδο:
 Παρεμβάσεις με «επίκεντρο»
μαθητές μας που εκδηλώνουν
κάποιες δυσκολίες που «επιμένουν»
με κίνδυνο –αν δεν
αντιμετωπιστούν- την εμφάνιση
σοβαροτέρων προβλημάτων.
 Ενέργειες σχετικά με παιδιά που
μετά τη συστηματική παρατήρησή
τους και το σχεδιασμό και
υλοποίηση ενός βραχύχρονου
προγράμματος, διαφαίνεται -με
βάση τις ενδείξεις συμπεριφοράς -ότι
μπορεί να υπάρχει κάποια
διαταραχή.
Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α')
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων, Άρθρο 9
 `Έλεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις -
Συνεργασία με την οικογένεια
1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από το/τη νηπιαγωγό
στηρίζεται:
α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου
και την εκτίμηση της συμπεριφοράς του στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον.
β. Στη συνεχή παρατήρηση της συμπεριφοράς των στάσεων και των δραστηριοτήτων του
νηπίου, όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και της καθημερινής
εργασίας στο νηπιαγωγείο.
γ. Στις εκτιμήσεις του/της νηπιαγωγού για το βαθμό ανταπόκρισης του νηπίου στους
επιμέρους στόχους του επίσημου αναλυτικού προγράμματος.
2. Πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου και όποτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε
νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται, εκτός διδακτικού ωραρίου, συσκέψεις του διδακτικού
προσωπικού, όπου εκτιμάται η πρόοδος των νηπίων, ανταλλάσσονται απόψεις και
χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις
αυτές μπορεί να πάρει μέρος και ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος, όποτε
καλούνται από το διδακτικό προσωπικό ή οι ίδιοι το επιθυμούν.
3ο επίπεδο:
 Αφορά μαθητές με διαγνωσμένες
ανάγκες (ειδικές, κ.ά.).
 Γονείς
 Σύμβουλος Γενικής Εκπαίδευσης
 Υποστηρικτικές υπηρεσίες
 Αντισταθμιστικές δομές
 Εξατομικευμένα προγράμματα
 Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής
 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
1η δραστηριότητα: Πως αντιλαμβάνεστε την καλή
οργάνωση της τάξης σας
Καλή οργάνωση της τάξης Αποτελεσματική διαχείρισή της
Χαρακτηριστικά καλά
οργανωμένων τάξεων
 Τα παιδιά γνωρίζουν τι
αναμένεται να κάνουν και
γενικά να αισθάνονται ότι
μπορούν να το πετύχουν,
ή ξέρουν πως έχουν την
ανάλογη υποστήριξη
εφόσον τη χρειαστούν.
 Οι μαθητές διατηρούν αμείωτο το
ενδιαφέρον τους για τις
δραστηριότητες, οι οποίες
καθοδηγούνται διακριτικά από
τον εκπαιδευτικό.
 Ο «χαμένος χρόνος», η σύγχυση
και η διάσπαση προσοχής
ελαχιστοποιούνται.
 Διατηρείται καλός ρυθμός
εργασίας με τη χαλαρή κι
ευχάριστη ατμόσφαιρα.
(Παρασκευά Φ. & Καπογιάννη, Α. , 2008)
 Υπάρχουν σαφείς όροι.
 Λίστα με κανόνες.
 Όροι διακριτικής
καθοδήγησης, συνεπειών.
 Ενεργοποίηση τεχνικών
διαχείρισης
 Ανάπτυξη υπευθυνότητας.
 Παροχή ανατροφοδότησης.
 Διαδικασίες τάξης.
 Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.
 Αναλυτικές ερμηνείες και σχόλια
προς τους μαθητές.
 Καλή και ασφαλής οργάνωση του
χώρου.
 (Παρασκευά Φ. & Καπογιάννη, Α. , 2008)
Ταξινόμηση απαντήσεων των ομάδων
εοιμόρφωσης σε τομείς
Φυσικός χώρος διδασκαλίας
(τόπος)
 Λειτουργικά οργανωμένος
χώρος (1)
 Ευδιάκριτα όρια κάθε
γωνιάς (2)
 Ξεκάθαρες γωνιές (3)
 Λειτουργικότητα χώρων –
γωνιών (4)
 Μεγάλη τάξη, σαφείς
γωνιές/υλικό σε καλή
κατάσταση (5)
 Τήρηση θεσπισμένων
κανόνων από παιδιά ή
νηπιαγωγό ή από κοινού (1)
 Κανόνες και εφαρμογή τους
(2)
 Κανόνες της τάξης από την
αρχή αναρτημένοι (3)
 Να εφαρμόζονται κανόνες
στην τάξη και από τη
νηπιαγωγό
Κανόνες
Κανόνες
 Τήρηση θεσπισμένων
κανόνων από παιδιά ή
νηπιαγωγό ή από κοινού (1)
 Κανόνες και εφαρμογή τους
(2)
 Κανόνες της τάξης από την
αρχή αναρτημένοι (3)
 Να εφαρμόζονται κανόνες
στην τάξη και από τη
νηπιαγωγό
2η δραστηριότητα: Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και
επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη
 Δείχνουμε στα παιδιά πως έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει
στην τάξη.
 Αντιμετωπίζουμε παράπλευρες και αλληλένδετες καταστάσεις
(διευθέτηση παράλληλων καταστάσεων μέσω διακριτικής
παρατήρησης).
 Παρατηρούμε τον προσωπικό ρυθμό παρακολούθησης των
μαθητών μας καθώς κυλά μια δραστηριότητα (όχι μηχανική
διεκπεραίωσή της)
 Κατά την ενασχόλησή μας με ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών
προσπαθούμε τα υπόλοιπα παιδιά να μην μετατραπούν σε
παθητικό ακροατήριο.
 Ο ενθουσιασμός και η ποικιλία βοηθά ιδιαίτερα τους
μικρούς μαθητές μας
 Εστιάζουμε πάντα στη συμπεριφορά, ποτέ στην
προσωπικότητα και είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι
Παράδειγμα:
-Εντοπίζουμε το μαθητή που πετά κάτι (Κατερίνα μην
πετάς το μαρκαδόρο στον Κώστα)
-Προτείνουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά
(Παρακαλώ τοποθετήστε το μαρκαδόρο στο
ποτηράκι)
 Εξηγούμε γιατί μια μη επιθυμητή συμπεριφορά που
πρέπει να σταματήσει (εάν χαλάσει ο μαρκαδόρος δεν
μπορούμε να πάρουμε άλλον)
 Είμαστε ακριβείς και αξιόπιστοι και στοχεύουμε στην
τροποποίηση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς
 Δε θυμώνουμε, δεν ταπεινώνουμε, δεν τιμωρούμε με
αυστηρότητα
 Δίνουμε έμφαση στη συμπεριφορά και όχι στην
προσωπικότητα
Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής
των προβλημάτων στη σχολική τάξη
 Σχεδιασμένη αγνόηση (τεχνικές απόσβεσης) σε ελεγχόμενο
πλαίσιο.
 Σήματα
Παράδειγμα
-Κοιτάξτε το μαθητή που έκανε κάτι ενοχλητικό
-Σταματήστε την πρότασή σας και κοιτάξτε το παιδί
-Κουνήστε το κεφάλι σας δείχνοντας τη δυσαρέσκειά σας
 Έλεγχος μέσω προσέγγισης και διακριτικής επαφής
Παράδειγμα
Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής
των προβλημάτων στη σχολική τάξη
-Πλησιάστε με ήρεμο τρόπο το παιδί που εκδηλώνει αρνητική
συμπεριφορά
 Ενισχύστε το ενδιαφέρον του παιδιού
Παράδειγμα
Μερικές φορές το παιδί χωρίς κανέναν προφανή λόγο
αποτραβιέται, ενώ μέχρι τότε συμμετείχε σε αυτό που γίνονταν
στην παρεούλα ή σε μια μικρότερη ομάδα. Παρακινώντας το παιδί
με κάποιον τρόπο του δίνουμε την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με
τη δραστηριότητα. λ.χ. ρωτήστε τον κάτι για αυτό που συζητάτε,
αναδιατυπώστε κάτι που έχει κάνει πριν ή έχει πει, κ.ά.
 Βρείτε έναν εναλλακτικό , μη συνήθη τρόπο να κινητοποιήσετε το
ενδιαφέρον του παιδιού
 Αναζητήστε λύσεις από κοινού με τους μαθητές μέσω
διαπραγμάτευσης.
Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής
των προβλημάτων στη σχολική τάξη
 Προβληματιστείτε σε σχέση με τη δυνατότητα κάποιων παιδιών να
ανταποκριθούν στην εργασία ή στη δραστηριότητα που κάνετε
 Αναδόμηση του προγράμματος
 Επανορθωτικός αποκλεισμός
 Φυσικός περιορισμός (με μη τιμωρητέο χαρακτήρα, αλλά
προστατευτικό).
 Σύνδεση ενός διαπληκτισμού με τις συνέπειες της πράξης
 Όχι επιπλήξεις του παιδιού σε «ανοικτή ακρόαση»
 Προτείνετε βρείτε μαζί με το παιδί τρόπους αλλαγής της
συμπεριφοράς
 Καθορισμός των ορίων
 Η οποιαδήποτε ανάλυση της συμπεριφοράς είναι προτιμότερο να
γίνεται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού.
Κοινωνιόγραμμα
Το κοινωνιόγραμμα καθιστά
δυνατή την επισήμανση των
κοινωνικών ατόμων, το σύνολο
δηλαδή των σχέσεων που
περιβάλλουν κάθε άτομο.
Αποτυπώνει τις σχέσεις σε μια
ομάδα. Για ορισμένα άτομα οι
σχέσεις αυτές είναι πολυάριθμες,
γι άλλα λιγοστές.
Το κοινωνιόγραμμα είναι ένα
μέσο για την αποτύπωση των
σχέσεων μιας τάξης, μιας ομάδας.
Γιώργος Μαρία Κατερίνα Ελπίδα
Γιώργος
Μαρία =
Κατερίνα +
Ελπίδα ±
Σύνολο
Ατομικές συνεντεύξεις (μαγνητοφώνηση)
 Ζητάμε από το κάθε παιδί να κατονομάσει τον
καλύτερο φίλο του ή φίλη του και μετά άλλα
παιδιά που τα έχει φίλους ζητώντας σε όλες τις
περιπτώσεις να αιτιολογήσει γιατί επιλέγει τον
καθένα.
 Στη συνέχεια ζητάμε από το κάθε παιδί να
κατονομάσει τα παιδιά με τα οποία δεν έπαιζε
συνήθως και γιατί.
Κώστας
ΆγγελοςΜαρία
3η συνάντηση
Σχέσεις σχολείου γονέων
Σκοποί των επιμορφωτικών συναντήσεων μας…
 Να συνδέσουμε την προηγούμενη γνώση μας στο θέμα, με
την καινούργια, και στη συνέχεια να τη μεταφέρουμε στην
τάξη μας.
 Να βελτιωθεί ή τοποθέτηση στην κοινωνική δομή της τάξης
των μη δημοφιλών παιδιών, των περιθωριοποιημένων
παιδιών.
 Να βελτιωθεί η συνεργασία γονέων –νηπιαγωγείου
 Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Παρατηρητηρίου και
της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης για την Πρόληψη της
Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
 Να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να δούμε τι διευκολύνει ή
δυσχεραίνει το καλό σχολικό κλίμα.

More Related Content

What's hot

Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneiesMenoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneiesssuser04ff74
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςElena Elliniadou
 
Sygrones theorisis mathisis
Sygrones theorisis mathisisSygrones theorisis mathisis
Sygrones theorisis mathisisgkotsinas
 
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδαςΜετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδαςSofia Perakaki
 
Learning Theories, Piaget And Vygotsky
Learning Theories, Piaget And VygotskyLearning Theories, Piaget And Vygotsky
Learning Theories, Piaget And VygotskyStergios
 
Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους
Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους
Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους Constantinos Bletsos
 
μελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσηςμελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσηςEleni Kazara
 
Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...
Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...
Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...Margarita Mansola
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςStergios
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiStergios
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Manina Kaouki
 
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοhbaliou
 
αναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Project
αναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Projectαναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Project
αναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος ProjectNipiagogoi Arkadias
 
Προβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής Ηλικίας
Προβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής ΗλικίαςΠροβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής Ηλικίας
Προβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής ΗλικίαςDimitris Agorastos
 

What's hot (18)

Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneiesMenoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
Menoumespitisyndedemenoi -psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
 
Paid Didak Elliniadou 6
Paid Didak Elliniadou 6Paid Didak Elliniadou 6
Paid Didak Elliniadou 6
 
Sygrones theorisis mathisis
Sygrones theorisis mathisisSygrones theorisis mathisis
Sygrones theorisis mathisis
 
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδαςΜετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
Μετασχηματίζουσα μάθηση και εκπαίδευση γονέων: Η συμβολή των μελών της ομάδας
 
Learning Theories, Piaget And Vygotsky
Learning Theories, Piaget And VygotskyLearning Theories, Piaget And Vygotsky
Learning Theories, Piaget And Vygotsky
 
Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους
Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους
Η Παραβατικότητα σε Παιδιά και Εφήβους
 
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
 
μελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσηςμελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσης
 
Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...
Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...
Χαρισματικά Παιδιά και η Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα. Πέρα από τη Θ...
 
Paid Did Elliniadou 3 4
Paid Did Elliniadou 3 4Paid Did Elliniadou 3 4
Paid Did Elliniadou 3 4
 
Paid Didak Elliniadou 7
Paid Didak Elliniadou 7Paid Didak Elliniadou 7
Paid Didak Elliniadou 7
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
 
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
 
αναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Project
αναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Projectαναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Project
αναπτυξη σχεδιων εργασιας η μεθοδος Project
 
Προβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής Ηλικίας
Προβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής ΗλικίαςΠροβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής Ηλικίας
Προβλήματα Συμπεριφοράς Προσχολικής Ηλικίας
 

Viewers also liked

Καλώς ήρθες Μάρτη!!!
Καλώς ήρθες Μάρτη!!!Καλώς ήρθες Μάρτη!!!
Καλώς ήρθες Μάρτη!!!Labrini Zafiri
 
Γιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου
Γιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείουΓιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου
Γιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείουgalatiani galouzi
 
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενοΣαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενοSpanidou
 
25 μαρτη για έναρξη
25 μαρτη για έναρξη25 μαρτη για έναρξη
25 μαρτη για έναρξηDimitra Fytili
 
25η μαρτιου προγραμμα
25η μαρτιου προγραμμα25η μαρτιου προγραμμα
25η μαρτιου προγραμμα41dimperisteriou
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗefmorfia
 
Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄
Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄
Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
25η μαρτιου 2014
25η μαρτιου 201425η μαρτιου 2014
25η μαρτιου 2014steliosmia
 
Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄
Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄
Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
τι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνία
τι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνίατι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνία
τι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνίαgeorge papadopoulos
 
Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης
 Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης
Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης Ηλιάδης Ηλίας
 
πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17Ioanna Chats
 
γραμματοθήκη
γραμματοθήκηγραμματοθήκη
γραμματοθήκηIoanna Chats
 
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξηδιακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξηIoanna Chats
 

Viewers also liked (16)

Καλώς ήρθες Μάρτη!!!
Καλώς ήρθες Μάρτη!!!Καλώς ήρθες Μάρτη!!!
Καλώς ήρθες Μάρτη!!!
 
Γιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου
Γιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείουΓιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου
Γιορτή δ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου
 
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενοΣαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
 
25 μαρτη για έναρξη
25 μαρτη για έναρξη25 μαρτη για έναρξη
25 μαρτη για έναρξη
 
25η μαρτιου προγραμμα
25η μαρτιου προγραμμα25η μαρτιου προγραμμα
25η μαρτιου προγραμμα
 
25 μαρτιου 2014 15
25 μαρτιου 2014 1525 μαρτιου 2014 15
25 μαρτιου 2014 15
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
 
Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄
Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄
Ιστορία Δ΄ 5. 27. ΄΄Η ηγεμονία της Σπάρτης΄΄
 
25η μαρτιου 2014
25η μαρτιου 201425η μαρτιου 2014
25η μαρτιου 2014
 
Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄
Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄
Ιστορία Δ΄ 3.28. ΄΄Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία΄΄
 
τι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνία
τι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνίατι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνία
τι γιορτάζουμε την 25η μαρτίου, αντωνία
 
Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης
 Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης
Οικοσυστήματα της Ελλάδας- 3η Ενότητα: Κεφ. 1 Μελέτης Π. Δ' τάξης
 
Διάθλαση του φωτός
Διάθλαση του φωτόςΔιάθλαση του φωτός
Διάθλαση του φωτός
 
πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17πλανο οργανωσης 2016 17
πλανο οργανωσης 2016 17
 
γραμματοθήκη
γραμματοθήκηγραμματοθήκη
γραμματοθήκη
 
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξηδιακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
 

Similar to Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση

Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταEleni Georgiopoulou
 
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDFΔιαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDFssuser716c64
 
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...D K
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Manina Kaouki
 
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςartemioup
 
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...Patritsia Tsampazi
 
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
 
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxssusera26eca
 
ανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλα
ανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλαανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλα
ανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλαguestb17a6be
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)6lykeiovolou
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...Mary Pap
 
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazhDiaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazhssuser04ff74
 
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazhDiaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazhssuser04ff74
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούΓιάννης Παπαδάκης
 
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESNASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESguest83e858
 
Η βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικίαΗ βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικίαDimitris Agorastos
 

Similar to Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση (20)

Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
 
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDFΔιαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη.PDF
 
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
προτεινομενες δρασεις για την προληψη και αντιμετωπιση επιθετικων συμπεριφορρ...
 
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
Επιθετικότητα στο Νηπιαγωγείο
 
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφοραςΑντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
Αντιμετώπιση της προβληματικης συμπεριφορας
 
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου και της/του Νηπιαγωγού στην πρώιμη ανίχνευση αναπτυξ...
 
ppt08.ppt
ppt08.pptppt08.ppt
ppt08.ppt
 
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
 
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
 
Νταηλίκη
ΝταηλίκηΝταηλίκη
Νταηλίκη
 
Feb 2021 4_gerakas
Feb 2021 4_gerakasFeb 2021 4_gerakas
Feb 2021 4_gerakas
 
ανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλα
ανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλαανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλα
ανθρωπινα δικαιωματα σοφία στέλλα
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ομαδα 1η)
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
 
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazhDiaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
 
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazhDiaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
Diaxeirish problhmatwn takjhs r.kyriazh
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
 
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESNASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
 
Η βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικίαΗ βία στην προσχολική ηλικία
Η βία στην προσχολική ηλικία
 
3. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΕΣΑ.ppt
3. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΕΣΑ.ppt3. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΕΣΑ.ppt
3. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΕΣΑ.ppt
 

More from Mary Pap

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουMary Pap
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...Mary Pap
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Mary Pap
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Mary Pap
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Mary Pap
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαMary Pap
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Mary Pap
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουMary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1Mary Pap
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012Mary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 

More from Mary Pap (17)

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 

Recently uploaded

ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docssuser44c0dc
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 

Recently uploaded (20)

ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιών
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση

 • 1. Δικτύωση νηπιαγωγών 38ης περιφέρειας με στόχο την ενεργή προληπτική αντίδραση απέναντι σε ζητήματα εκφοβισμού και βίας στο σχολείο 1η συνάντηση Παρασκευή, 29/12/2013 Μαρία Παπαδοπούλου
 • 2. Πολλά από τα προβλήματα αυτά συνυπάρχουν και εμπλέκονται. Χρειάζονται συνεκτίμηση, ολιστική προσέγγιση. Προβλήματα… Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα…  Μάθησης  Προσαρμογής στο σχολείο  Συμπεριφοράς  Κοινωνικότητας  Γενικά στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη (Rutter & Smith, 1995, Χατζηχρήστου & Hopf, 1992)
 • 3.  Τα αυξανόμενα προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν μια ανησυχητική πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολικό τοπίο.  Η κρίση επηρεάζει παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς.  Τα προβλήματα σχολικής τάξης θα πρέπει να μελετηθούν και να τα δούμε ως συμπτώματα βαθύτερων προβλημάτων και δομικών ελλείψεων της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού σχολείου.  Τα ζητήματα σχολικής τάξης συχνά είναι η επιφάνεια του προβλήματος.
 • 4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο… Διαμεσολάβηση, συμβουλευτική, δημιουργία πλαισίου που βοηθά την ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε μαθητή και μαθήτριας…Κοινωνικά Συναι- σθηματι κά Διανοητικά
 • 5. 1ο επίπεδο: Προληπτικές δραστηριότητες δράσεις  Καθημερινή ενσωμάτωση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο πρόγραμμά μας.  Ενεργής πρόληψη με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών μας μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας.  Διατύπωση σαφών κανόνων και διαδικασιών.
 • 7. Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη Πιλοτική εφαρμογή Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικές ικανότητες – ενεργός πολίτης Προσωπική ταυτότητα και ενδυνάμωση Επικοινωνία- Αυτορρύθμιση
 • 8. Η ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα παιδιά επιτρέπει: • Λειτουργία με αυτονομία • Αντιμετώπιση δυσκολιών και επίλυση συγκρούσεων • Σεβασμό στους άλλους και στους κανόνες της ομάδας • Αποδοχή των συναισθημάτων τους και έλεγχο του τρόπου έκφρασης τους • Κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου • Επικοινωνία και συνεργασία με τους άλλους Αναγνώριση του εαυτού ως μοναδικού προσώπου με ιδιαίτερες ικανότητες και αξία
 • 9. 1ο & 2Ο Επίπεδο: ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ •ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • 10. Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Εκπαιδευτικό υλικό  Εκπαιδευτικά υλικά φορέων εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που προορίζονται για παιδιά προσχολικής ηλικίας  Κείμενα (παραμύθια, ποιήματα, έντυπα, κ.ά.)  Αυτοσχέδια κείμενα που φτιάχνει η νηπιαγωγός με τα παιδιά  Υλικό που σχετίζεται με τις ζωές των παιδιών (φωτογραφίες, κ.ά.)  Οδηγός νηπιαγωγού,  Οδηγός γονέα, κ.ά.
 • 11. Ο μεγάλος θυμός Μιρέιγ Ντ' Αλλανσέ μετάφραση: Χριστίνα Σιδηροπούλου εικονογράφηση: Μιρέιγ Ντ' Αλλανσέ Ηλίβατον, 2008
 • 12.
 • 13.
 • 14. 2ο επίπεδο:  Παρεμβάσεις με «επίκεντρο» μαθητές μας που εκδηλώνουν κάποιες δυσκολίες που «επιμένουν» με κίνδυνο –αν δεν αντιμετωπιστούν- την εμφάνιση σοβαροτέρων προβλημάτων.  Ενέργειες σχετικά με παιδιά που μετά τη συστηματική παρατήρησή τους και το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός βραχύχρονου προγράμματος, διαφαίνεται -με βάση τις ενδείξεις συμπεριφοράς -ότι μπορεί να υπάρχει κάποια διαταραχή.
 • 15. Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α') Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων, Άρθρο 9  `Έλεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Συνεργασία με την οικογένεια 1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από το/τη νηπιαγωγό στηρίζεται: α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου και την εκτίμηση της συμπεριφοράς του στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον. β. Στη συνεχή παρατήρηση της συμπεριφοράς των στάσεων και των δραστηριοτήτων του νηπίου, όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και της καθημερινής εργασίας στο νηπιαγωγείο. γ. Στις εκτιμήσεις του/της νηπιαγωγού για το βαθμό ανταπόκρισης του νηπίου στους επιμέρους στόχους του επίσημου αναλυτικού προγράμματος. 2. Πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου και όποτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται, εκτός διδακτικού ωραρίου, συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, όπου εκτιμάται η πρόοδος των νηπίων, ανταλλάσσονται απόψεις και χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις αυτές μπορεί να πάρει μέρος και ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος, όποτε καλούνται από το διδακτικό προσωπικό ή οι ίδιοι το επιθυμούν.
 • 16. 3ο επίπεδο:  Αφορά μαθητές με διαγνωσμένες ανάγκες (ειδικές, κ.ά.).  Γονείς  Σύμβουλος Γενικής Εκπαίδευσης  Υποστηρικτικές υπηρεσίες  Αντισταθμιστικές δομές  Εξατομικευμένα προγράμματα  Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 17. 1η δραστηριότητα: Πως αντιλαμβάνεστε την καλή οργάνωση της τάξης σας Καλή οργάνωση της τάξης Αποτελεσματική διαχείρισή της Χαρακτηριστικά καλά οργανωμένων τάξεων  Τα παιδιά γνωρίζουν τι αναμένεται να κάνουν και γενικά να αισθάνονται ότι μπορούν να το πετύχουν, ή ξέρουν πως έχουν την ανάλογη υποστήριξη εφόσον τη χρειαστούν.  Οι μαθητές διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες, οι οποίες καθοδηγούνται διακριτικά από τον εκπαιδευτικό.  Ο «χαμένος χρόνος», η σύγχυση και η διάσπαση προσοχής ελαχιστοποιούνται.  Διατηρείται καλός ρυθμός εργασίας με τη χαλαρή κι ευχάριστη ατμόσφαιρα. (Παρασκευά Φ. & Καπογιάννη, Α. , 2008)
 • 18.  Υπάρχουν σαφείς όροι.  Λίστα με κανόνες.  Όροι διακριτικής καθοδήγησης, συνεπειών.  Ενεργοποίηση τεχνικών διαχείρισης  Ανάπτυξη υπευθυνότητας.  Παροχή ανατροφοδότησης.  Διαδικασίες τάξης.  Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.  Αναλυτικές ερμηνείες και σχόλια προς τους μαθητές.  Καλή και ασφαλής οργάνωση του χώρου.  (Παρασκευά Φ. & Καπογιάννη, Α. , 2008)
 • 19. Ταξινόμηση απαντήσεων των ομάδων εοιμόρφωσης σε τομείς Φυσικός χώρος διδασκαλίας (τόπος)  Λειτουργικά οργανωμένος χώρος (1)  Ευδιάκριτα όρια κάθε γωνιάς (2)  Ξεκάθαρες γωνιές (3)  Λειτουργικότητα χώρων – γωνιών (4)  Μεγάλη τάξη, σαφείς γωνιές/υλικό σε καλή κατάσταση (5)  Τήρηση θεσπισμένων κανόνων από παιδιά ή νηπιαγωγό ή από κοινού (1)  Κανόνες και εφαρμογή τους (2)  Κανόνες της τάξης από την αρχή αναρτημένοι (3)  Να εφαρμόζονται κανόνες στην τάξη και από τη νηπιαγωγό Κανόνες
 • 20. Κανόνες  Τήρηση θεσπισμένων κανόνων από παιδιά ή νηπιαγωγό ή από κοινού (1)  Κανόνες και εφαρμογή τους (2)  Κανόνες της τάξης από την αρχή αναρτημένοι (3)  Να εφαρμόζονται κανόνες στην τάξη και από τη νηπιαγωγό
 • 21. 2η δραστηριότητα: Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη  Δείχνουμε στα παιδιά πως έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει στην τάξη.  Αντιμετωπίζουμε παράπλευρες και αλληλένδετες καταστάσεις (διευθέτηση παράλληλων καταστάσεων μέσω διακριτικής παρατήρησης).  Παρατηρούμε τον προσωπικό ρυθμό παρακολούθησης των μαθητών μας καθώς κυλά μια δραστηριότητα (όχι μηχανική διεκπεραίωσή της)  Κατά την ενασχόλησή μας με ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών προσπαθούμε τα υπόλοιπα παιδιά να μην μετατραπούν σε παθητικό ακροατήριο.
 • 22.  Ο ενθουσιασμός και η ποικιλία βοηθά ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές μας  Εστιάζουμε πάντα στη συμπεριφορά, ποτέ στην προσωπικότητα και είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι Παράδειγμα: -Εντοπίζουμε το μαθητή που πετά κάτι (Κατερίνα μην πετάς το μαρκαδόρο στον Κώστα) -Προτείνουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά (Παρακαλώ τοποθετήστε το μαρκαδόρο στο ποτηράκι)
 • 23.  Εξηγούμε γιατί μια μη επιθυμητή συμπεριφορά που πρέπει να σταματήσει (εάν χαλάσει ο μαρκαδόρος δεν μπορούμε να πάρουμε άλλον)  Είμαστε ακριβείς και αξιόπιστοι και στοχεύουμε στην τροποποίηση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς  Δε θυμώνουμε, δεν ταπεινώνουμε, δεν τιμωρούμε με αυστηρότητα  Δίνουμε έμφαση στη συμπεριφορά και όχι στην προσωπικότητα
 • 24. Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη  Σχεδιασμένη αγνόηση (τεχνικές απόσβεσης) σε ελεγχόμενο πλαίσιο.  Σήματα Παράδειγμα -Κοιτάξτε το μαθητή που έκανε κάτι ενοχλητικό -Σταματήστε την πρότασή σας και κοιτάξτε το παιδί -Κουνήστε το κεφάλι σας δείχνοντας τη δυσαρέσκειά σας  Έλεγχος μέσω προσέγγισης και διακριτικής επαφής Παράδειγμα
 • 25. Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη -Πλησιάστε με ήρεμο τρόπο το παιδί που εκδηλώνει αρνητική συμπεριφορά  Ενισχύστε το ενδιαφέρον του παιδιού Παράδειγμα Μερικές φορές το παιδί χωρίς κανέναν προφανή λόγο αποτραβιέται, ενώ μέχρι τότε συμμετείχε σε αυτό που γίνονταν στην παρεούλα ή σε μια μικρότερη ομάδα. Παρακινώντας το παιδί με κάποιον τρόπο του δίνουμε την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με τη δραστηριότητα. λ.χ. ρωτήστε τον κάτι για αυτό που συζητάτε, αναδιατυπώστε κάτι που έχει κάνει πριν ή έχει πει, κ.ά.  Βρείτε έναν εναλλακτικό , μη συνήθη τρόπο να κινητοποιήσετε το ενδιαφέρον του παιδιού  Αναζητήστε λύσεις από κοινού με τους μαθητές μέσω διαπραγμάτευσης.
 • 26. Ενδεικτικές τεχνικές διαχείρισης και επιρροής των προβλημάτων στη σχολική τάξη  Προβληματιστείτε σε σχέση με τη δυνατότητα κάποιων παιδιών να ανταποκριθούν στην εργασία ή στη δραστηριότητα που κάνετε  Αναδόμηση του προγράμματος  Επανορθωτικός αποκλεισμός  Φυσικός περιορισμός (με μη τιμωρητέο χαρακτήρα, αλλά προστατευτικό).  Σύνδεση ενός διαπληκτισμού με τις συνέπειες της πράξης  Όχι επιπλήξεις του παιδιού σε «ανοικτή ακρόαση»  Προτείνετε βρείτε μαζί με το παιδί τρόπους αλλαγής της συμπεριφοράς  Καθορισμός των ορίων  Η οποιαδήποτε ανάλυση της συμπεριφοράς είναι προτιμότερο να γίνεται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού.
 • 27. Κοινωνιόγραμμα Το κοινωνιόγραμμα καθιστά δυνατή την επισήμανση των κοινωνικών ατόμων, το σύνολο δηλαδή των σχέσεων που περιβάλλουν κάθε άτομο. Αποτυπώνει τις σχέσεις σε μια ομάδα. Για ορισμένα άτομα οι σχέσεις αυτές είναι πολυάριθμες, γι άλλα λιγοστές. Το κοινωνιόγραμμα είναι ένα μέσο για την αποτύπωση των σχέσεων μιας τάξης, μιας ομάδας.
 • 28. Γιώργος Μαρία Κατερίνα Ελπίδα Γιώργος Μαρία = Κατερίνα + Ελπίδα ± Σύνολο
 • 29. Ατομικές συνεντεύξεις (μαγνητοφώνηση)  Ζητάμε από το κάθε παιδί να κατονομάσει τον καλύτερο φίλο του ή φίλη του και μετά άλλα παιδιά που τα έχει φίλους ζητώντας σε όλες τις περιπτώσεις να αιτιολογήσει γιατί επιλέγει τον καθένα.  Στη συνέχεια ζητάμε από το κάθε παιδί να κατονομάσει τα παιδιά με τα οποία δεν έπαιζε συνήθως και γιατί.
 • 32.
 • 33. Σκοποί των επιμορφωτικών συναντήσεων μας…  Να συνδέσουμε την προηγούμενη γνώση μας στο θέμα, με την καινούργια, και στη συνέχεια να τη μεταφέρουμε στην τάξη μας.  Να βελτιωθεί ή τοποθέτηση στην κοινωνική δομή της τάξης των μη δημοφιλών παιδιών, των περιθωριοποιημένων παιδιών.  Να βελτιωθεί η συνεργασία γονέων –νηπιαγωγείου  Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Παρατηρητηρίου και της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού  Να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να δούμε τι διευκολύνει ή δυσχεραίνει το καλό σχολικό κλίμα.