SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
«Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
– Τα δίκτυα έχουν ρόλο»
Μαρία Παπαδοπούλου
Σχολική Σύμβουλος 38ης
Περιφέρειας, μέλος
ΠΟΔΠ
1
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Κεντρικής Μακεδονίας
38Η Περιφέρεια
Προσχολικής Αγωγής
Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016
Χρήστος Χρυσανθόπουλος
Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς
Ηλίας Βρυώνης
Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς
2
Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης
προσδιορίζεται ως “το είδος της
ανάπτυξης που ικανοποιεί τις
ανάγκες του παρόντος
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη
δυνατότητα των μελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν
τις δικές τους ανάγκες”.
3
4
Η κοινωνική διάσταση εξετάζει ζητήματα
δημοκρατίας, ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας
και δικαιοσύνης, υπερπληθυσμού, υγείας,
πολιτισμού, ισότητας φύλων και φυλών,
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς
Μετανάστες, ενώ χωρίς να μπορεί να υπάρξει
μια απόλυτα διαχωριστική γραμμή,
εξετάζονται μοντέλα παραγωγής και
κατανάλωσης, γεωργίας,
παραγωγής τροφίμων, το δίκαιο εμπόριο καθώς
και κοινωνικά ζητήματα που
σχετίζονται άμεσα με την οικονομία (π.χ.
φτώχια και μετανάστες) (UNESCO 2005a).
Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι τα
ανθρώπινα δικαιώματα
• Φτώχια
• Ισότητα Φύλων
• Προαγωγή Υγείας
• Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος
• Ανάπτυξη της Υπαίθρου
• Ανθρώπινα δικαιώματα
• Διαπολιτισμικότητα και Ειρήνη
• Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση
• Ποικιλότητα
5
6
Ανθρώπινα δικαιώματα
Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αειφόρος
ανάπτυξη!
Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα
στην εκπαίδευση!
Η ίδια η εκπαίδευση στα πλαίσια της πολιτικής της
πρέπει να εναποθέσει ιδιαίτερη σημασία στην
προσέγγιση ζητημάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
7
Πρώτο βήμα στην εξέλιξη των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων η
Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι
το σπουδαιότερο κείμενο του
αιώνα που έληξε. Ένα κείμενο
βαθιά επαναστατικό, από το οποίο
πήγασαν 80 διεθνείς συμβάσεις,
που οδήγησαν στη νομική
κατοχύρωση της «πρώτης και της
δεύτερης γενιάς» ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, . (Ελένη Τσακίρη)
8
Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
1. εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2. ενεργή συμμετοχή των παιδιών
• γνωριμία με ανθρώπινα δικαιώματα
•κατανόηση στα θέματα που αφορούν τα
ανθρώπινα δικαιώματα,
•απόκτηση προσόντων και ικανοτήτων ώστε να
υπερασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
•συμπεριφορά σεβασμού προς την ισότητα και την
αξιοπρέπεια.
9
Στη χώρα μας η εκπαίδευση στα ανθρώπινα
δικαιώματα κάνει τα πρώτα μετέωρα βήματά της,
ενώ συχνά ταυτίζεται με τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση. Το πρόγραμμα «Παιδεία της
Δημοκρατίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 1997, δεν
προωθήθηκε κατάλληλα και δεν αγκαλιάστηκε από
την εκπαιδευτική κοινότητα.
10
H ανάγκη εκπαίδευσης στα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι επιτακτικότερη παρά
ποτέ!
Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί
εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους στη
φτώχεια και στην
περιθωριοποίηση.(Διεθνής Αμνηστία, τ. 1,
Οδηγός για τον εκπ/κό).
11
12
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-
pilot-projects/comics-competition
13
Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η
διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των
πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της
νομιμότητας. Επίσης, ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει ως
κύριο αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των
δικαιωμάτων του παιδιού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη
στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου
1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες
δωρεάν.
14
15
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών
(ΣΔΠ) παρέχει ένα ανεκτίμητο
εργαλείο για την εισαγωγή στα
ανθρώπινα δικαιώματα για τα
παιδιά.
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
16
17
18
19
20
21
22
http://www.nchr.gr/index.php
23
24
Καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή και προστασία
των δικαιωμάτων έχει η ανθρώπινη δικτύωση
(οικιοθελής και αυθόρμητη, ή μέσω της ένταξης σε
κάποιο δίκτυο κρατικό ή μη)!
25
•Η δικτύωση είναι μια διαδικασία που γεννιέται,
αναπαράγεται και εξελίσσεται συνεχώς
•υπηρεσίες- δομές -ομάδες -άτομα που κατά τη διάρκεια της
συνύπαρξής τους έρχονται σε επαφή, αναλαμβάνουν
ρόλους, επικοινωνούν, συνεργάζονται, συντονίζονται και
διασυνδέονται.
•ένα νέο μοντέλο ανθρώπινων και διοικητικών σχέσεων που
βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα λειτουργίας: την επικοινωνία,
τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη διασύνδεση μεταξύ
ατόμων και ομάδων.
http://www.kpnireas.gr/dikt.html
Σημαντικό ρόλο για την προαγωγή και προστασία
των δικαιωμάτων έχουν τα Δίκτυα!
• Διεθνής Αμνηστία: www.amnesty.org
• • Δίκτυο Πληροφοριών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: www.crin.org
• • Συμβούλιο της Ευρώπης: www.coe.int
• • Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην
Ευρώπη:
• www.dare-network.org
• • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Παιδιά (EURONET):
www.europeanchildrensnetwork.org
• • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά:
www.ombudsnet.org/enoc/
• • Human Rights Watch: www.hrw.org
• • UNESCO: www.unesco.org
• • UNICEF: www.unicef.org
• • Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:
• www.ohchr.org/english 26
Η πρόληψη της
βίας κατά των
παιδιών είναι
πολύ στενά
συνδεδεμένη με τη
γενική αποδοχή
και την τήρηση
των δικαιωμάτων
των παιδιών…
28
http://stop-bullying.sch.gr
Αποδέκτες δράσεων
Μαθητές Εκπαιδευτικοί
Γονείς Τοπική κοινωνία
Δίκτυο
πρόληψης
ΣΒΕ
29
• http://arsis.gr/pii-imaste/i-arsis/
• https://www.amnesty.gr/
• https://www.unicef.gr/
• http://mdmgreece.gr/
• http://www.msf.gr/
• http://www.praksis.gr/el/
Εκτός από το Δίκτυο
Stop –bullying έχουν
δημιουργηθεί
διάφορα δίκτυα από
διάφορους φορείς και
Μ.Κ.Ο έχοντας στο
επίκεντρο της δράσης
τους τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
30
31
Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ’ ένα κοινό
περιβαλλοντικό θέμα με τους ίδιους στόχους.
Συνήθως συντονίζονται από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ή τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και εκτός από τα σχολεία, μπορεί να συμμετέχουν
πανεπιστημιακά ιδρύματα, δήμοι, υπηρεσίες όπως η
Διεύθυνση Δασών και άλλοι φορείς.
 Ένα δίκτυο Π. Ε. μπορεί να είναι τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό ή διεθνές.
Μέσω των δικτύων Π.Ε. επιτυγχάνεται επικοινωνία
ανάμεσα στα σχολεία και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων,
πληροφοριών και εμπειριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η
διάρκεια των εκπαιδευτικών διεργασιών, γιατί το ενδιαφέρον
των μαθητών επανατροφοδοτείται και οι δράσεις γίνονται πιο
αποτελεσματικές, αφού υπάρχει συλλογικότητα και
συντονισμός εργασιών.
• Σκοποί του Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού είναι: η διάδοση και η τήρηση της
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, που έχει υπογράψει και η χώρα
μας μαζί με 191 ακόμη χώρες στον πλανήτη
η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών για
τους θεσμούς που τα προστατεύον σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η
κινητοποίηση για την καταπολέμηση κάθε
είδους διακρίσεων η κινητοποίηση για
παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης…
http://www.
ddp.org.gr/
32
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ
http://aeiforanipia.blo
gspot.gr/
33Διαφορετικότητα-ρατσισμός-δικαιώματα παιδιού
34
Η άρνηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών δεν αποτελεί απλά μία
προσωπική τραγωδία σε ατομικό
επίπεδο, αλλά δημιουργεί και
συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής
αναταραχής, πυροδοτώντας τη βία
και τη διαμάχη εντός και μεταξύ
κοινωνιών και εθνών.
35
«Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
– Τα δίκτυα έχουν ρόλο»
Μαρία Παπαδοπούλου
Σχολική Σύμβουλος 38ης
Περιφέρειας, μέλος
ΠΟΔΠ
36
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Κεντρικής Μακεδονίας
38Η Περιφέρεια
Προσχολικής Αγωγής
Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016
Χρήστος Χρυσανθόπουλος
Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς
Ηλίας Βρυώνης
Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

More Related Content

What's hot

5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμεΕλενη Ζαχου
 
20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου
20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου
20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιουvickycar9
 
Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία;
Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία; Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία;
Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία; Athina Kmn
 
Μηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιου
Μηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιουΜηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιου
Μηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιουEllh
 
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτηΕνεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτηStella Karioti
 
συγχρονες κοινωνιες
συγχρονες κοινωνιεςσυγχρονες κοινωνιες
συγχρονες κοινωνιεςgeorbal
 

What's hot (6)

5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
 
20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου
20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου
20 νοεμβριου παγκοσμια ημερα δικαιωματων παιδιου
 
Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία;
Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία; Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία;
Στο δρόμο προς την «Κοινωνία της Γνώσης» ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία;
 
Μηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιου
Μηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιουΜηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιου
Μηνυμα υπουργου για την ημερα του παιδιου
 
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτηΕνεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
 
συγχρονες κοινωνιες
συγχρονες κοινωνιεςσυγχρονες κοινωνιες
συγχρονες κοινωνιες
 

Viewers also liked

WithAllYourHeartFlCatholic2016
WithAllYourHeartFlCatholic2016WithAllYourHeartFlCatholic2016
WithAllYourHeartFlCatholic2016Doris Quinones
 
A Guide to Eurostar breaks
A Guide to Eurostar breaksA Guide to Eurostar breaks
A Guide to Eurostar breaksSuper Break
 
มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่
มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่
มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่Chutchavarn Wongsaree
 
Сервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладать
Сервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладатьСервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладать
Сервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладатьCleverics
 
Les intermédiaires de bridge
Les intermédiaires de bridgeLes intermédiaires de bridge
Les intermédiaires de bridgeAbdeldjalil Gadra
 
Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...
Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...
Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...Ana Lozano
 
Livre parodontologie
Livre parodontologieLivre parodontologie
Livre parodontologieRS OfAllah
 
итоговый протокол весенняя капель 2016
итоговый протокол весенняя капель 2016итоговый протокол весенняя капель 2016
итоговый протокол весенняя капель 2016Ekat44
 

Viewers also liked (10)

WithAllYourHeartFlCatholic2016
WithAllYourHeartFlCatholic2016WithAllYourHeartFlCatholic2016
WithAllYourHeartFlCatholic2016
 
A Guide to Eurostar breaks
A Guide to Eurostar breaksA Guide to Eurostar breaks
A Guide to Eurostar breaks
 
มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่
มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่
มโนทัศน์ การพยาบาลผู้ใหญ่
 
Сервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладать
Сервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладатьСервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладать
Сервис-менеджеры: кто они и какими качествами должны обладать
 
Physiologie am
Physiologie amPhysiologie am
Physiologie am
 
Les intermédiaires de bridge
Les intermédiaires de bridgeLes intermédiaires de bridge
Les intermédiaires de bridge
 
Ukrainian national food
Ukrainian national foodUkrainian national food
Ukrainian national food
 
Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...
Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...
Adaptive Reuse of Religious Houses in Mexico, Conference at UQAM/Concordia Un...
 
Livre parodontologie
Livre parodontologieLivre parodontologie
Livre parodontologie
 
итоговый протокол весенняя капель 2016
итоговый протокол весенняя капель 2016итоговый протокол весенняя капель 2016
итоговый протокол весенняя капель 2016
 

Similar to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

παιδεία
παιδείαπαιδεία
παιδείαorfeas70
 
ΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdf
ΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdfΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdf
ΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdfΕλενη Λιουσα
 
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείου
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείουΑσφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείου
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείουChristos Skarkos
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1jk2013
 
αναστασία κουλούρη β΄2
αναστασία κουλούρη β΄2αναστασία κουλούρη β΄2
αναστασία κουλούρη β΄2sokaniak
 
Kesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptx
Kesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptxKesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptx
Kesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptxEurodiplomats
 
τροποι αντιμετωπισης
τροποι αντιμετωπισηςτροποι αντιμετωπισης
τροποι αντιμετωπισηςsomakris
 
Παρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
Παρουσίαση συνεδρίου στα ΧανιάΠαρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
Παρουσίαση συνεδρίου στα Χανιάdomdib1
 
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4fgousios
 
Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού
Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ ΔημοτικούΠρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού
Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ ΔημοτικούManesis Nikolaos
 
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
 «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»Vasilis Sotiroudas
 
Αγνή Αναγνώστου
Αγνή ΑναγνώστουΑγνή Αναγνώστου
Αγνή Αναγνώστουsokaniak
 
Αγνή Αναγνώστου
Αγνή ΑναγνώστουΑγνή Αναγνώστου
Αγνή Αναγνώστουsokaniak
 
Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)
Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)
Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)arlap
 
Παιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Παιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ ΓυμνασίουΠαιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Παιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίουchavalesnick
 

Similar to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων! (20)

παιδεία
παιδείαπαιδεία
παιδεία
 
ΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdf
ΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdfΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdf
ΑΡΘΡΟ 26, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .pdf
 
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείου
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείουΑσφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείου
Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ρόλος του σχολείου
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
 
αναστασία κουλούρη β΄2
αναστασία κουλούρη β΄2αναστασία κουλούρη β΄2
αναστασία κουλούρη β΄2
 
Kesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptx
Kesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptxKesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptx
Kesidou.Εισήγηση_ ΠΑΜΑΚ_11.2.2023_Αναστασία Κεσίδου.pptx
 
τροποι αντιμετωπισης
τροποι αντιμετωπισηςτροποι αντιμετωπισης
τροποι αντιμετωπισης
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
 
Παρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
Παρουσίαση συνεδρίου στα ΧανιάΠαρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
Παρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
 
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4
 
Ntinou.ppt
Ntinou.pptNtinou.ppt
Ntinou.ppt
 
Koyfonikolakoy
KoyfonikolakoyKoyfonikolakoy
Koyfonikolakoy
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού
Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ ΔημοτικούΠρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού
Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού
 
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
 «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
 
Αγνή Αναγνώστου
Αγνή ΑναγνώστουΑγνή Αναγνώστου
Αγνή Αναγνώστου
 
Αγνή Αναγνώστου
Αγνή ΑναγνώστουΑγνή Αναγνώστου
Αγνή Αναγνώστου
 
Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)
Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)
Κοινωνικό Σχολείο - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. (διαφάνειες ενημέρωσης)
 
ολικο
ολικοολικο
ολικο
 
Παιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Παιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ ΓυμνασίουΠαιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Παιδεία- Εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
 

More from Mary Pap

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουMary Pap
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...Mary Pap
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Mary Pap
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Mary Pap
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Mary Pap
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαMary Pap
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Mary Pap
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουMary Pap
 
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mary Pap
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηΑντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηMary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1Mary Pap
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012Mary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 

More from Mary Pap (19)

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
 
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηΑντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 

Recently uploaded

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 

Recently uploaded (20)

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

 • 1. «Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Τα δίκτυα έχουν ρόλο» Μαρία Παπαδοπούλου Σχολική Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας, μέλος ΠΟΔΠ 1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 38Η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016 Χρήστος Χρυσανθόπουλος Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς Ηλίας Βρυώνης Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς
 • 2. 2 Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται ως “το είδος της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες”.
 • 3. 3
 • 4. 4 Η κοινωνική διάσταση εξετάζει ζητήματα δημοκρατίας, ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας και δικαιοσύνης, υπερπληθυσμού, υγείας, πολιτισμού, ισότητας φύλων και φυλών, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς Μετανάστες, ενώ χωρίς να μπορεί να υπάρξει μια απόλυτα διαχωριστική γραμμή, εξετάζονται μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, γεωργίας, παραγωγής τροφίμων, το δίκαιο εμπόριο καθώς και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομία (π.χ. φτώχια και μετανάστες) (UNESCO 2005a).
 • 5. Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα • Φτώχια • Ισότητα Φύλων • Προαγωγή Υγείας • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος • Ανάπτυξη της Υπαίθρου • Ανθρώπινα δικαιώματα • Διαπολιτισμικότητα και Ειρήνη • Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση • Ποικιλότητα 5
 • 6. 6 Ανθρώπινα δικαιώματα Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη! Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση! Η ίδια η εκπαίδευση στα πλαίσια της πολιτικής της πρέπει να εναποθέσει ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση ζητημάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • 7. 7 Πρώτο βήμα στην εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι το σπουδαιότερο κείμενο του αιώνα που έληξε. Ένα κείμενο βαθιά επαναστατικό, από το οποίο πήγασαν 80 διεθνείς συμβάσεις, που οδήγησαν στη νομική κατοχύρωση της «πρώτης και της δεύτερης γενιάς» ανθρωπίνων δικαιωμάτων, . (Ελένη Τσακίρη)
 • 8. 8 Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα 1. εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 2. ενεργή συμμετοχή των παιδιών • γνωριμία με ανθρώπινα δικαιώματα •κατανόηση στα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, •απόκτηση προσόντων και ικανοτήτων ώστε να υπερασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα •συμπεριφορά σεβασμού προς την ισότητα και την αξιοπρέπεια.
 • 9. 9 Στη χώρα μας η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα κάνει τα πρώτα μετέωρα βήματά της, ενώ συχνά ταυτίζεται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα «Παιδεία της Δημοκρατίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 1997, δεν προωθήθηκε κατάλληλα και δεν αγκαλιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • 10. 10 H ανάγκη εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επιτακτικότερη παρά ποτέ! Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους στη φτώχεια και στην περιθωριοποίηση.(Διεθνής Αμνηστία, τ. 1, Οδηγός για τον εκπ/κό).
 • 11. 11
 • 13. 13 Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Επίσης, ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν.
 • 14. 14
 • 15. 15 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (ΣΔΠ) παρέχει ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά. http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
 • 16. 16
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 23. 23
 • 24. 24 Καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων έχει η ανθρώπινη δικτύωση (οικιοθελής και αυθόρμητη, ή μέσω της ένταξης σε κάποιο δίκτυο κρατικό ή μη)!
 • 25. 25 •Η δικτύωση είναι μια διαδικασία που γεννιέται, αναπαράγεται και εξελίσσεται συνεχώς •υπηρεσίες- δομές -ομάδες -άτομα που κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής τους έρχονται σε επαφή, αναλαμβάνουν ρόλους, επικοινωνούν, συνεργάζονται, συντονίζονται και διασυνδέονται. •ένα νέο μοντέλο ανθρώπινων και διοικητικών σχέσεων που βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα λειτουργίας: την επικοινωνία, τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη διασύνδεση μεταξύ ατόμων και ομάδων. http://www.kpnireas.gr/dikt.html
 • 26. Σημαντικό ρόλο για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων έχουν τα Δίκτυα! • Διεθνής Αμνηστία: www.amnesty.org • • Δίκτυο Πληροφοριών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: www.crin.org • • Συμβούλιο της Ευρώπης: www.coe.int • • Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη: • www.dare-network.org • • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Παιδιά (EURONET): www.europeanchildrensnetwork.org • • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά: www.ombudsnet.org/enoc/ • • Human Rights Watch: www.hrw.org • • UNESCO: www.unesco.org • • UNICEF: www.unicef.org • • Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: • www.ohchr.org/english 26
 • 27. Η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη γενική αποδοχή και την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών…
 • 29. Αποδέκτες δράσεων Μαθητές Εκπαιδευτικοί Γονείς Τοπική κοινωνία Δίκτυο πρόληψης ΣΒΕ 29
 • 30. • http://arsis.gr/pii-imaste/i-arsis/ • https://www.amnesty.gr/ • https://www.unicef.gr/ • http://mdmgreece.gr/ • http://www.msf.gr/ • http://www.praksis.gr/el/ Εκτός από το Δίκτυο Stop –bullying έχουν δημιουργηθεί διάφορα δίκτυα από διάφορους φορείς και Μ.Κ.Ο έχοντας στο επίκεντρο της δράσης τους τα ανθρώπινα δικαιώματα. 30
 • 31. 31 Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ’ ένα κοινό περιβαλλοντικό θέμα με τους ίδιους στόχους. Συνήθως συντονίζονται από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εκτός από τα σχολεία, μπορεί να συμμετέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, δήμοι, υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δασών και άλλοι φορείς.  Ένα δίκτυο Π. Ε. μπορεί να είναι τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές. Μέσω των δικτύων Π.Ε. επιτυγχάνεται επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η διάρκεια των εκπαιδευτικών διεργασιών, γιατί το ενδιαφέρον των μαθητών επανατροφοδοτείται και οι δράσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, αφού υπάρχει συλλογικότητα και συντονισμός εργασιών.
 • 32. • Σκοποί του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι: η διάδοση και η τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει υπογράψει και η χώρα μας μαζί με 191 ακόμη χώρες στον πλανήτη η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών για τους θεσμούς που τα προστατεύον σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η κινητοποίηση για την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων η κινητοποίηση για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης… http://www. ddp.org.gr/ 32
 • 33. ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ http://aeiforanipia.blo gspot.gr/ 33Διαφορετικότητα-ρατσισμός-δικαιώματα παιδιού
 • 34. 34 Η άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών δεν αποτελεί απλά μία προσωπική τραγωδία σε ατομικό επίπεδο, αλλά δημιουργεί και συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, πυροδοτώντας τη βία και τη διαμάχη εντός και μεταξύ κοινωνιών και εθνών.
 • 35. 35
 • 36. «Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Τα δίκτυα έχουν ρόλο» Μαρία Παπαδοπούλου Σχολική Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας, μέλος ΠΟΔΠ 36 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 38Η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016 Χρήστος Χρυσανθόπουλος Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς Ηλίας Βρυώνης Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς