Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю., Кіровська багатопрофільна гімназія

8,148 views

Published on

Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю., Кіровська багатопрофільна гімназія

Published in: Education
 • Be the first to comment

Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю., Кіровська багатопрофільна гімназія

 1. 1. Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Найважливіша задача вчителя – розвиток і виховання інтересу учнів до знань
 2. 2. Підготовила : Вчитель Кіровської багатопрофільної гімназії Сидорчук Світлана Юріївна
 3. 3. «Я раджу всім вчителям:бережіть«Я раджу всім вчителям:бережіть дитячий вогник допитливості,дитячий вогник допитливості, спраги знань. Єдиним джерелом,спраги знань. Єдиним джерелом, яке живить цей вогник, є радістьяке живить цей вогник, є радість успіху в навчанні.»успіху в навчанні.» В.А. СухомлинськийВ.А. Сухомлинський
 4. 4. Урок – це • Організаційна форма навчання, яка забезпечує навчання, виховання і розвиток постійного складу учнів упродовж визначеного проміжку часу на основі вивчення конкретної і однакової для всіх теми • спілкування • колективне навчання • «гуртова взаємодія» • крок • модуль, • справа • ланка
 5. 5. Нестандартний урок - • це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структуру. (За Н.Є. Мойсеюк) • урок, який не вкладається в межі виробленого дидактикою, на якому вчитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи (За Л. Лухтай) • суть полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню (За О. Антиповою, В. Паламарчук, Д. Рум’янцевою) Це ефективний засіб збудження живого інтересу дітей до навчання
 6. 6. Ознаки нестандартного уроку: • Головною метою уроку є розвиток кожної особистості, в процесі навчання і виховання. • На уроці реалізується особистісно-орієнтований підхід до навчання. • На уроці реалізуються ідеї гуманізації і • гуманітаризації освіти. • На уроці реалізується діяльнісний підхід до навчання. • Організація уроку динамічна і варіативна. • На уроці використовуються сучасні педагогічні технології
 7. 7. Класифікація нестандартних уроків: • Уроки змістовної спрямованості (уроки-семінари, уроки - конференції, уроки-лекції). Уроки на інтегративній основі (уроки-комплекси, уроки-панорами). • Уроки міжпредметні. • Уроки-змагання (уроки KBK,уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, конкурси.) • Уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-консультації, уроки-консиліуми). • Уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-репортажі, уроки-протиріччя). • Уроки -театралізації • Уроки подорожування, уроки дослідження Уроки з різновіковим складом учнів. • Уроки ділові, рольові ігри (уроки-суди, уроки-захисти • дисертацій, уроки "Слідство ведуть знавці"). • Уроки драматизації • Уроки-психотренінги.
 8. 8. Уроки відкриття нових знань Уроки - тренінги Уроки рефлексіцї Уроки контролю Мета – навчити самостійному рішенню проблеми Засіб – відкриття знань разом з дітьми
 9. 9. Структура уроку: Традиційний підхід: Діяльнісний підхід: 1)Вчитель перевіряє 1)Створення проблемної домашнє завдання ситуації вчителем і форму- 2) Вчитель повідомляє лювання проблеми учнями нову тему 2)Актуалізація учнями своїх 3) Вчитель пояснює 3)Пошук рішення проблеми нову тему учнями 4) Вчитель організовує 4)Застосування знань закріплення знань учнями учнями 5)Рефлексія діяльності
 10. 10. За якою структурою проводимо урок відкриття нових знань: Самовизначення до діяльності Актуалізація знань Постановка навчального завдання Первинне закріплення Включення нового знання в систему знань Самостійна робота з самоперевіркою за еталонами “ Відкриття ” дітьми нового знання Рефлексія діяльності Домашнє завдання
 11. 11. За якою структурою проводимо уроки - тренінги: Постановка мети Самостійна робота Прийняття власного рішення Робота в парах (четвірках) Слухання класом різних думок і доказів Експертна оцінка вчителя Самооцінка Підведення підсумків. Обговорення епіграфу
 12. 12. Структура уроків контролю рефлексії 1) написання учнями 1) виявлення інд. утруднень варіанту роботи 2) локалізація місця утруднення 2) порівняння з еталоном 3) виявлення причини виконання цієї роботи утруднення 3) оцінка учнями 4) самостійна побудова результату відповідно проекту виходу критеріям із утруднення 5) аналіз власної діяльності
 13. 13. Урок відкриття нових знань у 2 класі за темою: “Віднімання двозначних чисел з переходом через розряд” Мета:Ввести прийом віднімання двозначних чисел з переходом через розряд. Закріплювати вивчені обчислювальні прийоми, уміння самостійно аналізувати і вирішувати складові завдання. Розвивати мислення, мовлення, пізнавальні інтереси, творчі здібності. Обладнання:інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, демонстраційне полотно,індивідуальний наглядний матеріал, картки з завданнями
 14. 14. 1. Самовизначення до діяльності(1-2хв) Мета:включення дітей в діяльність на особистісно- значимому рівні Девіз уроку “З маленької удачі починається великий успіх” Перевірка домашнього завдання за зразком 2. Актуалізація знань(4-5хв) Мета: повторення вивченого матеріалу, необхідного для “відкриття нового знання” 2.1 Вінімання однозначних чисел від двозначних з переходом через розряд.
 15. 15. 16 8 12-412-4 12-312-3 15-615-6 14-914-9 13-613-6 11-411-4 11-211-2 15-815-8 Зірви яблучка з відповіддю
 16. 16. 2.2Рішення прикладів на віднімання двозначних чисел без переходу через розряд. -Що цікавого в різницях? * 9- 64 7 *- 54 * 5-44 3 *- 34 * 1-24 - Розгадайте зменшуване, якщо відомо, що різниця між цифрами, що позначають десятки і одиниці, дорівнює 3.
 17. 17. -Прокоментуйте рішення прикладів 69 - 64 74 – 54 85 – 44 36 – 34 41 - 24
 18. 18. 3. Виникнення проблемної ситуації Мета: обговорення утруднення ("Чому виникли утруднення?", "Чого ми ще не знаємо?"); промовляння мети уроку у вигляді питання, на яке потрібно відповісти, або у вигляді теми уроку. 4-5 хвилин; 41 –24=?
 19. 19. 4." Відкриття" дітьми нового знання. • Мета: по можливості включення дітей в ситуацію вибору методу рішення проблеми, рішення дітьми проблеми за допомогою обраного методу, фіксування нового алгоритму (поняття) в мові і знаково. • 7-8 хвилин; • Способи: діалог, групова або парна робота; • Методи: спонукає до гіпотез- діалог, підводить до відкриття знання- діалог, підводить до рішення проблеми - діалог.
 20. 20. Робота з наглядним матеріалом: -Чому ж тут виникла трудність?
 21. 21. Відкриття! Це новий прийом обчислень : треба роздрібнити десяток і взяти з нього відсутні одиниці.
 22. 22. Приклад ми могли б записати і вирішити так : 41 - 24 = 17 3д.11од. 2д. 4од. 41 – 24 = (3д.+11од.) – (2д. +4од.) = = (3д.-2д.)+(11од.-4од.)=1д. +7од.=17
 23. 23. 5. Первинне закріплення Мета: промовляння нового знання, запис у вигляді опорного сигналу. • 4-5 хвилин; • Способи: фронтальна робота, робота в парах; • Засоби: коментування, позначення знаковими символами, виконання продуктивних завдань.
 24. 24. - Прокоментуйте перший приклад за зразком:
 25. 25. Прокоментуйте приклади : 81-29 82-29 83-29 84-29 85-29 86-29 -Яку закономірність помітили?
 26. 26. 6. Самостійна робота з самоперевіркою за еталоном • .Мета: кожен для себе повинен зробити висновок про те, що він вже вміє. • 4-5 хвилин; • Невеликий обсяг самостійної роботи (не більше 2- 3 типових завдань); • Виконується письмово; • Методи: самоконтроль, самооцінка.
 27. 27. Списати з дошки приклади на новий обчислювальний прийом 98-19, 64-12, 76 - 18, 89 - 14, 54 – 17
 28. 28. Перевірка правильності своїх записів по готовому зразку: - Знайдіть закономірність. - Напишіть свій приклад, який продовжував би цю закономірність. 98-19 76-18 54-17
 29. 29. 7. Включення нового знання в систему знань і повторення Мета: включення нового знання в систему знань, рішення завдань на повторення і закріплення вивченого раніше. • 7-8 хвилин;
 30. 30. Обчисли приклади і за кодом склади вираз 31 -16(ж) 48 - 19 (е) 38-12(и) 52 -18 (р) 42 - 15 (ц) 17 - 9 (о) 45 - 13 (т) 54 - 36 (м) 26 - 7 (п) 15 - 9 (ь) ьцежомереп-ит 627291581829342919–2632 Висновок: ти – переможець!
 31. 31. - Придумайте задачу і вирішіть за варіантами: 1варіант 2варіант - Виконайте взаємоперевірку. - Що помітили?
 32. 32. 8. Рефлексія діяльності (підсумок уроку) Мета: усвідомлення учнями своєї навчальної діяльності, самооцінка результатів своєї діяльності і всього класу. • 2-3 хвилини; • Питання: - Які приклади вчилися вирішувати? - Чи можете тепер вирішувати приклад, який викликав труднощі на початку уроку? - Придумайте і вирішите такий приклад на новий прийом!
 33. 33. “Велика мета освіти - це не знання, а дії”. Герберт Спенсер Источник шаблона:http://pedsovet.su/ Ранько Елена Олексеевна

×