คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้และการสร้างสื่อการเรียนรู้สู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
โดยความร่ว...
คานา
คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการสร้างสื่อสู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ
การเรียนการสอน” จัดทาขึ้นเพื่อ...
คาชี้แจง
คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการสร้างสื่อสู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ
การเรียนการสอน” จัดเป็นชุด...
สารบัญ
เรื่อง หน้า
ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 1
ส่วนที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - BOOK...
ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง ม...
ส่วนที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: E-book) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ...
ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสู่เว็บไซต์โรงเรียน
เมื่อเราจัดทา เอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรีย...
ส่วนที่ 4 การสร้างแบบทดสอบสู่แท็บเล็ต
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Wondershare quiz creator
โปรแกรม Wondershare Quiz Creato...
1.3 คลิ๊กที่เมนู Quiz Properties ที่เมนูด้านบนเพื่อปรับแต่งคุณลักษณะของแบบทดสอบ
กาหนดคุณลักษณะของแบบทดสอบดังนี้
การตั้งค่า...
ส่วนของการตั้งค่าการทาแบบทดสอบ)
Time Limit จากัดเวลาในการทดสอบ (ตั้งหรือไม่ตั้งค่าก็ได้)
Randomization การสุ่มแสดงคาถามและ...
ส่วนของการแจ้งผลการทาแบบทดสอบ)
When user passes หากทาแบบทดสอบผ่านจะแสดงข้อความ รูปภาพ หรือเสียงตามที่กาหนด
When user fails...
ส่วนของการกาหนดคุณสมบัติของคาถามในแบบทดสอบ)
ในส่วนนี้เป็นการตั้งคุณสมบัติให้กับคาถามโดยหลักจะกาหนดในส่วนของ Font Propertie...
2. กาหนดรูปแบบการแสดงผลข้อสอบ (Template)
2.1 คลิ๊กที่เมนู Player Template ที่เมนูด้านบนเพื่อปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของแบบท...
3. รูปแบบของข้อสอบ
3.1 แบบทดสอบชนิดถูก / ผิด (True/False)
3.2 การสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)
3.3 การสร้างแ...
การแสดงผลการสร้างแบบทดสอบแบบต่างๆ
การแสดงผลการสร้างแบบทดสอบ คือ การให้แสดงผลหรือตรวจสอบลักษณะการทางานของ
แบบทดสอบที่ได้ทาก...
การเผยแพร่หรือการนาไปใช้จริง (Publish)
1. การเผยแพร่หรือการนาไปใช้จริง (Publish) ในรูปแบบของ Web (HTML)
ขั้นตอนที่ 1 เลือก...
ขั้นตอนที่ 3 ใส่รายละเอียด
Quiz title คือ ชื่อแบบทดสอบ (จะแสดงที่ Taskbar ของ Windows)
Publish for คือ รูปแบบการทาไฟล์เผยแ...
ขั้นตอนการฝากไฟล์ SWF เพื่อเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
1. ไปที่เว็บ http://www.swfcabin.com/
2. เลือกไฟล์ที่...
เอกสารอ้างอิง
ชุมชนแฟลชประเทศไทย.(2554).วิธีฝากไฟล์ Swf.สืบค้นจากhttp://tinyurl.com/n4n5noc[5มิถุนายน2557]
มายไอที.(2557)....
คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการฯ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการฯ

903 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
456
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 1. 1. คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการสร้างสื่อการเรียนรู้สู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดยความร่วมมือของงานบุคลากร งานคอมพิวเตอร์และงานสารสนเทศโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา http://www.phatowittaya.ac.th
 2. 2. คานา คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการสร้างสื่อสู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ การเรียนการสอน” จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของงานคอมพิวเตอร์และงานสารสนเทศโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา เพื่อให้มีความรู้และทักษะใน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งมีทักษะในการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนรู้ต้องคานึงถึง ศักยภาพและความพร้อมของตนเอง ผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนด้วย โดยเนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส่วนที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสู่เว็บไซต์โรงเรียน ส่วนที่ 4 การสร้างแบบทดสอบสู่แท็บเล็ต งานบุคลาการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ขอขอบคุณทีมงาน งานคอมพิวเตอร์โรงเรียน งานสารสนเทศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการในครั้งนี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ นาไปใช้พัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่วงการศึกษาตลอดไป ทีมงานดาเนินโครงการ
 3. 3. คาชี้แจง คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการสร้างสื่อสู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับ การเรียนการสอน” จัดเป็นชุดสื่อประสมที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการจัดการเรียนรู้ 2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างสื่อการเรียนรู้สู่คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการจัดการเรียนรู้ 3. เพื่อให้ครูมีสื่อประกอบการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานตนเองสู่สาธารณะ หลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สิ่งที่คุณครูทุกท่านต้องปฏิบัติ คือ 1. อัพโหลดโครงการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 วิชาหรือมากกว่า 2. อัพโหลดเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 จานวน 1 หัวข้อเป็นอย่างน้อย 3. อัพโหลดข้อสอบที่สัมพันธ์กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อัพโหลดขึ้นมา 4. ส่งแผน / โครงการ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อสอบ ในภาคเรียนที่ 1/2557
 4. 4. สารบัญ เรื่อง หน้า ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 1 ส่วนที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - BOOK) 3 ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสู่เว็บไซต์โรงเรียน 4 ส่วนที่ 4 การสร้างแบบทดสอบสู่แท็บเล็ต 5 เอกสารอ้างอิง 16
 5. 5. ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค พกพาง่ายน้าหนักเบา มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส(Touch Screen) ปรับหมุนจอได้โดยอัตโนมัติ แบตเตอรีใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ส่วนประกอบของแท็บเล็ต แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีการออกแบบของแต่ละบริษัท ส่วนระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ต ในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยของรัฐบาล ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) มีโปรแกรม ประยุกต์ (Applications หรือ Apps) ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามความต้องการ ลักษณะเครื่องและปุ่มกด สแตนด์บาย 1. หากไม่ปลดล็อคหน้าจอภายในเวลาที่กาหนด หน้าจอเครื่องจะดับอัตโนมัติ 2. แสดงหน้าจออีกครั้งโดยการกดปุ่มด้านข้าง 3. กดค้างและเลื่อนไปยังไอคอนปลดล็อค เพื่อปลดล็อค
 6. 6. ส่วนที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: E-book) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถ อ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) ได้ (Wikipedia : 2557) โปรแกรมที่สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีมากมาย และเป็นที่นิยม เช่น DesktopAuthor, FlipAlbum แต่โปรแกรมที่นาเสนอในที่นี้ คือ Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็น โปรแกรมพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ window ทุกเครื่องจะมีติดตั้งไว้พร้อมใช้งาน รุ่นที่แนะนา คือ ตั้งแต่ 2010 เป็นต้นไป การจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ด้วย Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint พอสรุปได้ดังนี้ 1. ตั้งกระดาษเป็น แนวตั้ง และกาหนดขนาดให้เหมาะสม คือ ถ้าต้องการแสดงกับ แท็บเล็ต ควรใช้ขนาด A5 ขนาด 14.8 x 21 ซม. คอมพิวเตอร์ทั่วไป ควรใช้ขนาด A4 2. จัดทาปกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม 3. จัดทาคานาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม 4. จัดทาสารบัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม(แต่โดยปกติเว้นไว้ก่อน) 5. จัดทาเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม 6. จัดทาสารบัญที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย 7. บันทีกไฟล์เป็น pdf file สาหรับการจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความน่าสนใจมากขึ้น โดยการใส่ภาพ เสียง หรือเอฟเฟค ต่างๆ ได้ จึงนิยม ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการจัดทามากกว่า ส่วนรายละเอียดในการ จัดทาก็มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย นั่น คือ สามารถเชื่อมโยงแต่ละหน้าเข้ากันได้ ซึ่งผู้ที่สนใจทาระดับที่ สูงขึ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายของสังคม Social Media เมื่อดาเนินการจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์สู่คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ดังนี้ 1. นาสาย USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก และต่อกับคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) 2. แตะที่คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เปิดที่เก็บข้อมูล USB แล้วแตะ ตกลง 3. ไปที่คอมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก คลิก Mycomputer เพื่อเปิดพื้นที่ที่เรา ต้องการจัดเก็บเอกสาร 4. คัดลอกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากคอมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก สู่แท็บเล็ต
 7. 7. ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสู่เว็บไซต์โรงเรียน เมื่อเราจัดทา เอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ ตลอดเวลาที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จึงต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บ ซึ่งในที่นี้ขอเสนอที่จัดเก็บ ผลงานของครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ดังนี้ 1. เข้าหน้าเว็บโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา http://www.phatowittaya.ac.th/ 2. ไปที่สาหรับผู้ดูแลระบบ ใส่ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ จะได้หน้าตาดังนี้ 2. ไปที่ ทาเนียบบุคลากร เลือกกลุ่มสาระของตนเองเลือก ชื่อชองตนเอง แล้วเลือก ผลงานเพื่อแก้ไข หรือเพิ่มผลงาน
 8. 8. ส่วนที่ 4 การสร้างแบบทดสอบสู่แท็บเล็ต การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Wondershare quiz creator โปรแกรม Wondershare Quiz Creator เป็นโปรแกรมสร้างแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นส่วนที่จาเป็น สาหรับใช้ประกอบการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น แบบทดสอบชนิดถูกผิด เลือกตอบ เติมคา จับคู่ เรียงลาดับ ฯลฯ ใช้งาน ง่าย สามารถใส่ภาพ ใส่เสียงประกอบ สามารถสุ่ม (Random) ข้อคาถาม และตัวเลือกได้ เผยแพร่ (Publish) ให้ Output เป็น Web (HTML ไฟล์) , LMS ตามมาตรฐานของการผลิต Courseware ที่เรียกว่า SCORM, CD / EXE นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตแบบทดสอบ ออนไลน์ที่มีคุณภาพอย่างง่ายดาย การสร้างและการกาหนดคุณสมบัติแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบผู้สร้างควรเตรียมข้อมูลข้อสอบลักษณะต่างๆ ที่ต้องการให้เรียบร้อยก่อนเพื่อ ความสะดวกและรวดเร็วในการสร้างแบบทดสอบ โดยอาจจะการพิมพ์ข้อสอบไว้ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร (Document) รวมถึงไฟล์ประกอบต่างๆ เช่น วิดีโอ, ภาพนิ่ง และเสียง โดยเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ สามารถเริ่มการสร้างแบบทดสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนการเริ่มต้นสร้างข้อสอบ 1.1 ดับเบิลคลิกไอคอน Wondershare QuizCreator เพื่อเปิดโปรแกรม 1.2 เปิดโปรแกรมมาเลือก Create New Quiz
 9. 9. 1.3 คลิ๊กที่เมนู Quiz Properties ที่เมนูด้านบนเพื่อปรับแต่งคุณลักษณะของแบบทดสอบ กาหนดคุณลักษณะของแบบทดสอบดังนี้ การตั้งค่าข้อมูลแบบทดสอบ) Quiz title ใส่หัวข้อของแบบทดสอบ Author เกี่ยวกับผู้เขียน สามารถเพิ่มเติมได้ Introduction ส่วนการแนะนาในการทาแบบทดสอบโดยเสียงเลือกได้ที่ Audioและรูปเลือกได้ที่ Media Partictipant Data Collection ในส่วนนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ทาแบบทดสอบ หากต้องการก็ติ๊ก เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ
 10. 10. ส่วนของการตั้งค่าการทาแบบทดสอบ) Time Limit จากัดเวลาในการทดสอบ (ตั้งหรือไม่ตั้งค่าก็ได้) Randomization การสุ่มแสดงคาถามและคาตอบถัดไปที่เมนู Answer Submission Submit one question at a time ให้เลือกตอบคาถามทีละข้อทีละหน้า (Submit ที่ละข้อ) Submit all at once เลือกตอบคาถามทุกข้อในหน้าเดียว (Submit ที่ข้อสุดท้าย) Show correct answer after submission แสดงคาตอบที่ถูกต้องทันทีที่ตอบ Allow user to review question and answer อนุญาตให้ผู้ทาแบบทดสอบย้อนกลับไปดูคาถามและ คาตอบได้หลังจากทาแบบทดสอบเสร็จสิ้น One user is only allowed to take the quiz once ผู้ทาแบบทดสอบแต่ละคนสามารถทาแบบทดสอบ ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น
 11. 11. ส่วนของการแจ้งผลการทาแบบทดสอบ) When user passes หากทาแบบทดสอบผ่านจะแสดงข้อความ รูปภาพ หรือเสียงตามที่กาหนด When user fails หากทาแบบทดสอบไม่ผ่านจะแสดงข้อความ รูปภาพ หรือเสียงตามที่กาหนด Quiz Statistics ถ้าติ๊กเครื่องหมาย  ระบบจะแสดงผลของคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ถ้า ไม่ติ๊กจะแสดงเฉพาะข้อความผ่านหรือไม่ผ่านตามที่กาหนด Finish Button จะมีปุ่มลิงค์ไปยัง Page หรือ URL อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
 12. 12. ส่วนของการกาหนดคุณสมบัติของคาถามในแบบทดสอบ) ในส่วนนี้เป็นการตั้งคุณสมบัติให้กับคาถามโดยหลักจะกาหนดในส่วนของ Font Properties เพื่อเลือก ลักษณะและขนาดอักษรที่ต้องการ ซึ่งทั้ง Question font (รูปแบบอักษรของคาถาม) และAnswer font (รูปแบบอักษรของคาตอบ) เมื่อกาหนดแล้วให้เลือก Apply to All ด้วยซึ่งจะได้ไม่ต้องแก้ Font ทีละข้อ และ ในส่วนของ Feedback จะแสดงผลหลังจากเมื่อมีการคลิกเลือกคาตอบไปแล้วว่าถูกหรือผิด
 13. 13. 2. กาหนดรูปแบบการแสดงผลข้อสอบ (Template) 2.1 คลิ๊กที่เมนู Player Template ที่เมนูด้านบนเพื่อปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของแบบทดสอบ 2.2 เลือก Template ที่ต้องการ เมื่อกาหนดค่าต่างๆ ใน Template เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save&Close เพื่อกลับไปสู่หน้าจอการสร้างแบบทดสอบ
 14. 14. 3. รูปแบบของข้อสอบ 3.1 แบบทดสอบชนิดถูก / ผิด (True/False) 3.2 การสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 3.3 การสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบได้หลายคาตอบ (Multiple Response) 3.4 การสร้างแบบทดสอบชนิดเติมคา (Fill in the Blank) 3.5 การสร้างแบบทดสอบชนิดจับคู่ (Matching) 3.6 การสร้างแบบทดสอบชนิดเรียงลาดับ (Sequence) 3.7 การสร้างแบบทดสอบชนิดแบบเลือกคาให้ตรงกับภาพ (Word Bank) 3.8 การสร้างแบบทดสอบชนิดหาคาตอบในแผนที่ (Click Map) 3.9 การสร้างแบบทดสอบแบบตอบคาถาม (Short Essay)
 15. 15. การแสดงผลการสร้างแบบทดสอบแบบต่างๆ การแสดงผลการสร้างแบบทดสอบ คือ การให้แสดงผลหรือตรวจสอบลักษณะการทางานของ แบบทดสอบที่ได้ทาการออกแบบไว้ ว่ามีการลักษณะการทางานและการแสดงผลที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร โดยมี 2 วิธี คือ 1. การแสดงผลเฉพาะข้อที่ต้องการ คือ การสั่งให้โปรแกรมแสดงลักษณะการทางานของแบบทดสอบ เฉพาะข้อที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งสามารถทาได้โดย คลิกขวา ในข้อที่ต้องการให้แสดงผลแล้วเลือกคาสั่ง Preview.. 2. การแสดงผลทั้งหมด คือ การสั่งให้โปรแกรมแสดงลักษณะการทางานของแบบทดสอบทั้งหมด ตั้งแต่หน้าเริ่มต้นจนถึงหน้าสรุปผลการทาแบบทดสอบ ซึ่งสามารถทาได้โดยกดปุ่ม Preview ที่ด้านบนของ โปรแกรม
 16. 16. การเผยแพร่หรือการนาไปใช้จริง (Publish) 1. การเผยแพร่หรือการนาไปใช้จริง (Publish) ในรูปแบบของ Web (HTML) ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู Publish เพื่อเผยแพร่ผลงานแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ขั้นตอนที่ 2 คลิกรูปแบบที่ต้องการเผยแพร่
 17. 17. ขั้นตอนที่ 3 ใส่รายละเอียด Quiz title คือ ชื่อแบบทดสอบ (จะแสดงที่ Taskbar ของ Windows) Publish for คือ รูปแบบการทาไฟล์เผยแพร่ (ในที่นี้เลือกเป็นแบบ Web) Location คือ แหล่งจัดเก็บหลังการทาไฟล์เผยแพร่ **สาหรับขั้นตอนการนาข้อสอบสู่แท็บเล็ตก็เหมือนกับดังที่ได้กล่าวการนาหนังสือิเล็กทรอนิกส์ลงสู่แท็บเล็ต
 18. 18. ขั้นตอนการฝากไฟล์ SWF เพื่อเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. ไปที่เว็บ http://www.swfcabin.com/ 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการฝาก แล้วคลิก Publish Swf 3. จะได้ UR : http://www.swfcabin.com/open/1402330064 (นี่คือตัวอย่าง แต่ให้ดูที่ปรากฎหน้าเว็บ) 3.1 ให้เปลี่ยน open เป็น swf-files 3.2 และใส่ .swf ต่อท้าย 4. จะได้เป็น http://www.swfcabin.com/swf-files/1402330064.swf จากนั้นก็สามารถนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาได้
 19. 19. เอกสารอ้างอิง ชุมชนแฟลชประเทศไทย.(2554).วิธีฝากไฟล์ Swf.สืบค้นจากhttp://tinyurl.com/n4n5noc[5มิถุนายน2557] มายไอที.(2557).คู่มือการใช้แท็บเล็ต.สืบค้นจาก http://tinyurl.com/m2kwpuf [5มิถุนายน2557] วิกิพีเดีย.(2557).หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์.สืบค้นจากhttp://tinyurl.com/l7xxtl4 [5มิถุนายน2557] สพม.11.(2557).คู่มือการใช้แท็บเล็ต.สืบค้นจาก http://www.secondary11.go.th/th/tablet_01.php [5มิถุนายน2557] สุรชัย ผิวเหลือง.(2557).คู่มือการทาข้อสอบออนไลน์และการใช้แท็บเล็ต.สืบค้นจาก http://krupol555.wordpress.com [[5มิถุนายน2557]

×