กำนดการสอนปี55ม.3

1,766 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำนดการสอนปี55ม.3

 1. 1. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พระบรมราโชวาท อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงพระบรม ท5.1 1. สรุป ข้อ 2 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการสร้าง - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3ราโชวาท เข้าใจและ เนื�อหา ความสามารถ ศาสน์ -อ่าน ความตระหนัก วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อน แสดง วรรณคดี ในการคิด กษัตริย์ เรื�องแล้ว - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความ และ ข้อ 4 2 ใฝ่เรียนรู้ บอกข้อคิด แบบ ระดมสมอง คิด เรียน เรียน - แบบ คิดเห็น วรรณกรรม ความสามารถ 3 รัก จากเรื�องที� - เปรียบเทียบ - สังเกต สังเกต วิจารณ์ ที�อ่าน การใช้ ความเป็น อ่านได้ - กระบวนการสอนแบบ พฤติกรรม พฤติกรรม วรรณคดี 3. ทักษะชีวิต ไทย สามารถนํา อภิปราย การทํางาน การทํางาน และ อธิบาย ข้อคิดมา รายบุคคล รายบุคคล / วรรณกรรม คุณค่าของ ประยุกต์ใช้ - รายกลุ่ม ไทยอย่าง วรรณคดี กับชีวิตได้ สังเกต เห็นคุณค่า และ พฤติกรรม และนํามา วรรณกรรม การทํางาน ประยุกต์ใช้ ที�อ่าน กลุ่ม ในชีวิตจริง 4. สรุป ความรู้และ ข้อคิด จาก การ อ่านเพื�อ
 2. 2. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พระบรมราโชวาท อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง คําและ ท 4.1 1. จําแนก ข้อ 2 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3ความสัมพันธ์ เข้าใจ และใช้คํา ความสามารถ ศาสน์ -แยก บูรณาการ วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อน ของคํา ธรรมชาติ ภาษาต่างปร ในการ กษัตริย์ ลักษณะคํา - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ของภาษา ะเทศที�ใช้ สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ ไทยแท้ได้ แบบบรรยาย คิด เรียน เรียน - แบบ และหลัก ใน ข้อ 4 3 รัก -สามารถ - เปรียบเทียบ -ใบงาน - สังเกต สังเกต ภาษาไทย ภาษาไทย ความสามารถ ความเป็น บอก กระบวนการสอนแบบ -การคิด การหาคํา พฤติกรรม พฤติกรรม การ การใช้ ไทย ลักษณะของ อภิปราย บูรณาการ ต่างตาม การทํางาน การทํางาน เปลี�ยนแปล ทักษะชีวิต 4 มุ่งมั�น ภาษาถิ�นบาง ภาษาถิ�น รายบุคคล รายบุคคล / งของภาษา ในการทํางาน คําได้ - รายกลุ่ม และพลัง สังเกต ของภาษา พฤติกรรม ภูมิปัญญา การทํางาน ทางภาษา กลุ่ม และรักษา ภาษาไทย ไว้เป็น สมบัติของ ชาติ
 3. 3. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พระบรมราโชวาท อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการอ่านจับ ท1.1 ใช้ 3. ระบุ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 4 ใจความ กระบวนกา ใจความ ความสามารถ ศาสน์ -จับ บูรณาการ วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อน รอ่านสร้าง สําคัญและ ในการ กษัตริย์ ใจความ - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความรู้ รายละเอียด สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ สําคัญจาก แบบบรรยาย คิด เรียน เรียน - แบบ และ ของข้อมูล ข้อ 2 3 รัก เรื�องที�อ่านได้ - เปรียบเทียบ - สังเกต สังเกต ความคิด ที� ความสามารถ ความเป็น -แยกแยะ กระบวนการสอนแบบ -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม เพื�อ สนับสนุน ในการคิด ไทย สาระสําคัญ อภิปราย บูรณาการ การทํางาน การทํางาน นําไปใช้ จากเรื�องที� ข้อ 4 4 มุ่งมั�น และสาระ รายบุคคล รายบุคคล / ตัดสินใจ อ่าน ความสามารถ ในการ ย่อยจาก - รายกลุ่ม แก้ปัญหา การใช้ ทํางาน เรื�องที�อ่านได้ สังเกต ในการ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม ดําเนิน การทํางาน ชีวิตและมี กลุ่ม นิสัยรัก การอ่าน
 4. 4. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พระบรมราโชวาท อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง ความรู้ ท 3.1 6. มี ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 4 เบื�องต้น สามารถ มารยาทใน ความสามารถ ศาสน์ -บอกถึง บูรณาการ สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อนเกี�ยวกับการ เลือกฟัง การฟัง การ ในการ กษัตริย์ มารยาทใน - กระบวนการแบบ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียนฟังและดูสื�อ และดู ดู และการ สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ การฟังและ โดยใช้กระบวนการ คิด เรียน เรียน - แบบ อย่างมี พูด ข้อ 2 3 รัก การดูได้ว่ามี สร้างนิสัย เปรียบเทียบ - สังเกต สังเกต วิจารณญาณ ความสามารถ ความเป็น อะไรบ้าง - -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม และพูด ในการคิด ไทย -บอกได้ว่า กระบวนการสอนแบบ บูรณาการ การทํางาน การทํางาน แสดง ข้อ 4 4 มุ่งมั�น การฟังและ อภิปราย รายบุคคล รายบุคคล / ความรู้ ความสามารถ ในการ การดูสื�อมี - รายกลุ่ม ความคิด การใช้ ทํางาน หลักอย่างไร สังเกต และ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย จึงจะได้รับ พฤติกรรม ความรู้สึก ประโยชน์ การทํางาน ในโอกาส จากการฟัง กลุ่ม ต่างๆ และการดูสื�อ อย่างมี วิจารณญาณ และ สร้างสรรค์
 5. 5. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 1 พระบรมราโชวาท อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการคัดลายมือ ท 2.1 ใช้ 1.คัด ข้อ 1 1 รักชาติ การเขียน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 2 กระบวนกา ลายมือตัว ความสามารถ ศาสน์ -เขียนคัด การใช้คําถาม สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน รเขียน บรรจงครึ�ง ในการ กษัตริย์ ลายมือได้ - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน เขียน บรรทัด สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ ถูกต้องตาม แบบโดยใช้ คิด เรียน เรียน - แบบ สื�อสาร ข้อ 2 3 รัก หลักการคัด กระบวนการสร้างนิสัย เปรียบเทียบ -ใบงาน - สังเกต สังเกต เขียน ความสามารถ ความเป็น ลายมือและ -การคิด การคัดลายมือ พฤติกรรม พฤติกรรม เรียงความ ในการคิด ไทย ได้สวยงาม เชิงมโนทัศน์ การทํางาน การทํางาน ย่อความ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น รายบุคคล รายบุคคล / และเขียน ความสามารถ ในการ - รายกลุ่ม เรื�องราว การใช้ ทํางาน สังเกต ในรูปแบบ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม ต่างๆ การทํางาน เขียน กลุ่ม รายงาน ข้อมูล สารสนเทศ และ รายงาน
 6. 6. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 2 รามเกียรติ� ตอน พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื�อสมุทร อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงพระอภัยมณี ท5.1 2. วิเคราะห์ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3ตอน หนีนาง เข้าใจและ วิถีไทยและ ความสามารถ ศาสน์ -บอก บูรณาการ สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อนผีเสื�อสมุทร แสดง คุณค่าจาก ในการ กษัตริย์ ข้อคิดที�ได้ - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความ วรรณคดี สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ จากเรื�องที� แบบอภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบ คิดเห็น และ ข้อ 2 3 รัก อ่านแล้ว เปรียบเทียบ -ใบงาน - สังเกต สังเกต วิจารณ์ วรรณกรรม ความสามารถ ความเป็น นําไป -การคิด แบบฝึกหัด พฤติกรรม พฤติกรรม วรรณคดี ที�อ่าน ในการคิด ไทย ประยุกต์ใช้ หลากหลาย การตอบ การทํางาน การทํางาน และ 3. สรุป ข้อ 4 4 มุ่งมั�น ในชีวิตได้ คําถามจาก รายบุคคล รายบุคคล / วรรณกรรม ความรู้และ ความสามารถ ในการ อย่างไร เรื�อง - รายกลุ่ม ไทยอย่าง ข้อคิดจาก การใช้ ทํางาน สังเกต เห็นคุณค่า การอ่าน ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม และนํามา เพื�อนําไป การทํางาน ประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้ กลุ่ม ในชีวิตจริง ในชีวิตจริง
 7. 7. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 2 รามเกียรติ� ตอน พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื�อสมุทร อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการยืมคําใน ท 4.1 4. ใช้คําทับ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 ภาษาไทย เข้าใจ ศัพท์และ ความสามารถ ศาสน์ -แยกคํา บูรณาการ สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน ธรรมชาติ ศัพท์บัญญัติ ในการ กษัตริย์ ได้ว่าเป็น - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ของภาษา 5. อธิบาย สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ คําศัพท์ที�มา แบบอภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบ และหลัก ความหมาย ข้อ 2 3 รัก จากภาษา - เปรียบเทียบ -ใบงาน - สังเกต สังเกต ภาษาไทย คําศัพท์ทาง ความสามารถ ความเป็น อะไร - กระบวนการแบบโดย -การคิด การแยกคํา พฤติกรรม พฤติกรรม การ วิชาการ ในการคิด ไทย อธิบาย เน้นกระบวนการกลุ่ม หลากหลาย ทับศัพท์และ การทํางาน การทํางาน เปลี�ยนแปล และวิชาชีพ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น คําศัพท์ที�ให้ ศัพท์บัญญัติ รายบุคคล รายบุคคล / งของภาษา ความสามารถ ในการ มาได้ว่าเป็น - รายกลุ่ม และพลัง การใช้ ทํางาน คําศัพท์ที� สังเกต ของภาษา ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย หมายถึงอะไร พฤติกรรม ภูมิปัญญา การทํางาน ทางภาษา กลุ่ม และรักษา ภาษาไทย ไว้เป็น สมบัติของ ชาติ
 8. 8. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 2 รามเกียรติ� ตอน พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื�อสมุทร อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการอ่าน ท 2.1 ใช้ 9.ตีความ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3ตีความ กระบวนกา และ ความสามารถ ศาสน์ -อ่าน โดยการใช้คําถาม สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน รเขียน ประเมิน ในการ กษัตริย์ ตีความเรื�อง - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน เขียน คุณค่า สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ จากการอ่าน แบบอภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบ สื�อสาร และ ข้อ 2 3 รัก ได้ว่าแปล - เปรียบเทียบ - สังเกต สังเกต แนวคิดที� เขียน ความสามารถ ความเป็น ความหมาย กระบวนการแบบโดย -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม ได้จากงาน เรียงความ ในการคิด ไทย ของเนื�อเรื�อง เน้นกระบวนการกลุ่ม หลากหลาย การทํางาน การทํางาน เขียน ย่อความ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น ได้ถูกต้อง รายบุคคล รายบุคคล / อย่าง และเขียน ความสามารถ ในการ - รายกลุ่ม หลากหลาย เรื�องราว การใช้ ทํางาน สังเกต เพื�อ ในรูปแบบ นําไปใช้ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม ต่างๆ แก้ปัญหา การทํางาน เขียน ในชีวิต กลุ่ม รายงาน ข้อมูล สารสนเทศ และ รายงาน
 9. 9. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 2 รามเกียรติ� ตอน พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื�อสมุทร อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการเขียนเพื�อ ท 2.1 ใช้ 3. เขียน ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 การสื�อสาร กระบวน ชีวประวัติ ความสามารถ ศาสน์ -เขียน บูรณาการ วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อน การเขียน หรือ ในการ กษัตริย์ ชีวประวัติ - กระบวนการ - การคิด หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน เขียน อัตชีวประวัติ สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ และ แบบอภิปราย เรียน เรียน - แบบ สื�อสาร โดยเล่า ข้อ 2 3 รัก อัตชีวประวัติ - เปรียบเทียบ -ตัวอย่าง - สังเกต สังเกต เหตุการณ์ เขียน ความสามารถ ความเป็น แนะนํา กระบวนการแบบโดย -การคิด การเขียน พฤติกรรม พฤติกรรม ข้อคิดเห็น เรียงความ ในการคิด ไทย ตนเองได้ เน้นกระบวนการกลุ่ม เชิงมโนทัศน์ ชีวประวัติ การทํางาน การทํางาน และทัศนคติ ย่อความ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น และ รายบุคคล รายบุคคล / ในเรื�องต่างๆ และเขียน ความสามารถ ในการ อัตชีวประวัติ - รายกลุ่ม เรื�องราว การใช้ ทํางาน แนะนําตนเอง สังเกต ในรูปแบบ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม ต่างๆ การทํางาน เขียน กลุ่ม รายงาน ข้อมูล สารสนเทศ และ รายงาน
 10. 10. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 2 รามเกียรติ� ตอน พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื�อสมุทร อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการพูดโต้วาที ท 3.1 4.พูดใน ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 สามารถ โอกาสต่างๆ ความสามารถ ศาสน์ -พูด บูรณาการ วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อน เลือกฟัง ได้ตรงตาม ในการ กษัตริย์ โต้วาทีตาม - กระบวนการ - การคิด หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน และดู วัตถุประสงค์ สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ ญัตติที� แบบอภิปราย เรียน เรียน - แบบ อย่างมี ข้อ 2 3 รัก กําหนดให้ได้ - เปรียบเทียบ - - สังเกต สังเกต วิจารณญาณ ความสามารถ ความเป็น กระบวนการแบบโดย -การคิด ตัวอย่างการ พฤติกรรม พฤติกรรม และพูด ในการคิด ไทย เน้นกระบวนการกลุ่ม เชิงมโนทัศน์ พูดโต้วาที การทํางาน การทํางาน แสดง ข้อ 4 4 มุ่งมั�น รายบุคคล รายบุคคล / ความรู้ ความสามารถ ในการ - รายกลุ่ม ความคิด การใช้ ทํางาน สังเกต และ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม ความรู้สึก การทํางาน ในโอกาส กลุ่ม ต่างๆ อย่างมี วิจารณญาณ และ สร้างสรรค์
 11. 11. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 3 บทพากย์เอราวัณ อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงบทพากย์ ท5.1 1. สรุป ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3เอราวัณ เข้าใจและ เนื�อหา ความสามารถ ศาสน์ -ถอดคํา บูรณาการ สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน แสดง วรรณคดี ในการ กษัตริย์ ประพันธ์ - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความ วรรณกรรม สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ และจับ แบบอภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบ คิดเห็น และ ข้อ 2 3 รัก ใจความ - เปรียบเทียบ - สังเกต สังเกต วิจารณ์ วรรณกรรม ความสามารถ ความเป็น สําคัญของ กระบวนการแบบโดย -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม วรรณคดี ท้องถิ�นใน ในการคิด ไทย เรื�องได้ เน้นกระบวนการกลุ่ม อนาคต การทํางาน การทํางาน และ ระดับที�ยาก ข้อ 4 4 มุ่งมั�น รายบุคคล รายบุคคล / วรรณกรรม ยิ�งขึ�น ความสามารถ ในการ - รายกลุ่ม ไทยอย่าง 2. การใช้ ทํางาน สังเกต เห็นคุณค่า วิเคราะห์ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย พฤติกรรม และนํามา วิถีไทยและ การทํางาน ประยุกต์ใช้ คุณค่าจาก กลุ่ม ในชีวิตจริง วรรณคดี และ วรรณกรรม ที�อ่าน
 12. 12. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 3 บทพากย์เอราวัณ อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง การเขียน ท 2.1 ใช้ 4.เขียน ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 4อธิบาย ชี�แจง กระบวน อธิบาย ชี�แจง ความสามารถ ศาสน์ -เขียน บูรณาการ สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน โต้แย้ง การเขียน แสดงความ ในการ กษัตริย์ อธิบาย ชี�แจง - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน แสดงความ เขียน คิดเห็นและ สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ แสดงความ แบบอภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบคิดเห็นอย่างมี สื�อสาร โต้แย้งอย่าง ข้อ 2 3 รัก คิดเห็นและ - เปรียบเทียบ -ใบงาน - สังเกต สังเกต มีเหตุผล เหตุผล เขียน ความสามารถ ความเป็น โต้แย้งอย่างมี กระบวนการแบบอุปนัย -การคิด การเขียน พฤติกรรม พฤติกรรม เรียงความ ในการคิด ไทย เหตุผลเรื�อง วิจารณ์ เรื�องตาม การทํางาน การทํางาน ย่อความ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น โดยใช้ภาษา หัวข้อที� รายบุคคล รายบุคคล / และเขียน ความสามารถ ในการ เขียนได้ กําหนด - รายกลุ่ม เรื�องราว การใช้ ทํางาน เหมาะสมกับ สังเกต ในรูปแบบ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย เรื�อง พฤติกรรม ต่างๆ การทํางาน เขียน กลุ่ม รายงาน ข้อมูล สารสนเทศ และ รายงาน
 13. 13. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 3 บทพากย์เอราวัณ อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง การพูดจาก ท 3.1 1. แสดง ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3สื�อที�ฟังและดู สามารถ ความ ความสามารถ ศาสน์ -นักเรียน สร้างความตระหนัก สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน เลือกฟัง คิดเห็น ในการ กษัตริย์ ตัดสินใจได้ - กระบวนการแบบ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน และดู และ สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ ว่าจะเชื�อ อภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบ อย่างมี ประเมิน ข้อ 2 3 รัก เรื�องที�ฟัง -กระบวนการ แก้ปัญหา - สังเกต สังเกต วิจารณญาณ เรื�องจาก ความสามารถ ความเป็น และดูหรือไม่ แบบอุปนัย -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม และพูด การฟังและ ในการคิด ไทย -ประเมิน วิจารณ์ การทํางาน การทํางาน แสดง การดู ข้อ 4 4 มุ่งมั�น เรื�องจากการ รายบุคคล รายบุคคล / ความรู้ 2. วิเคราะห์ ความสามารถ ในการ ฟังและดูว่า - รายกลุ่ม ความคิด และวิจารณ์ การใช้ ทํางาน มีความ สังเกต และ เรื�องที�ฟัง ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย สมเหตุสมผล พฤติกรรม ความรู้สึก และดู เพื�อ ได้ การทํางาน ในโอกาส นําข้อคิด กลุ่ม ต่างๆ มา อย่างมี ประยุกต์ใช้ วิจารณญาณ ในการ และ ดําเนินชีวิต สร้างสรรค์
 14. 14. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 4 อิศรญาณภาษิต อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงอิศรญาณ ท5.1 4. ท่องจํา ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 ภาษิต เข้าใจและ และบอก ความสามารถ ศาสน์ -นักเรียน สร้างความตระหนัก สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน แสดง คุณค่าบท ในการ กษัตริย์ ท่องจําบท - กระบวนการแบบ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความ อาขยาน สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ กลอนที�มี อภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบ คิดเห็น ตามที� ข้อ 2 3 รัก คุณค่าได้ -กระบวนการ เปรียบเทียบ - สังเกต สังเกต วิจารณ์ กําหนด ความสามารถ ความเป็น -นํา แบบสร้างสรรค์ -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม วรรณคดี และบท ในการคิด ไทย ข้อคิดที�ได้ เชิงมโนทัศน์ การทํางาน การทํางาน และ ร้อยกรองที� ข้อ 4 4 มุ่งมั�น จากบท รายบุคคล รายบุคคล / วรรณกรรม มีคุณค่า ความสามารถ ในการ กลอนมา - รายกลุ่ม ไทยอย่าง ตามความ การใช้ ทํางาน ประยุกต์ใช้ สังเกต เห็นคุณค่า สนใจและ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย กับชีวิตได้ พฤติกรรม และนํามา นําไปใช้ การทํางาน ประยุกต์ใช้ อ้างอิง กลุ่ม ในชีวิตจริง
 15. 15. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 4 อิศรญาณภาษิต อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการวิเคราะห์ ท 4.1 2.วิเคราะห์ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 5 ภาษา เข้าใจ โครงสร้าง ความสามารถ ศาสน์ -อธิบาย การใช้คําถาม วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อน ธรรมชาติ ประโยค ในการ กษัตริย์ หลักการ - กระบวนการแบบ - การคิด หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ของภาษา ซับซ้อน สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ สร้าง อภิปราย เรียน เรียน - แบบ และหลัก 3.วิเคราะห์ ข้อ 2 3 รัก ประโยค -กระบวนการ เปรียบเทียบ -ใบงาน - สังเกต สังเกต ภาษาไทย ระดับภาษา ความสามารถ ความเป็น ชนิดต่างได้ แบบสร้างสรรค์ -การคิด การแยก พฤติกรรม พฤติกรรม การ ในการคิด ไทย - เชิงมโนทัศน์ ประโยคและ การทํางาน การทํางาน เปลี�ยนแปล ข้อ 4 4 มุ่งมั�น สามารถใช้ ระดับภาษา รายบุคคล รายบุคคล งของภาษา ความสามารถ ในการ ภาษาได้ และพลัง การใช้ ทํางาน เหมาะสม ของภาษา ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย ถูกต้องกับ ภูมิปัญญา ระดับภาษา ทางภาษา และรักษา ภาษาไทย ไว้เป็น สมบัติของ ชาติ
 16. 16. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 4 อิศรญาณภาษิต อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง การอ่าน ท1.1 ใช้ 5.วิเคราะห์ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 วิเคราะห์ กระบวนกา วิจารณ์ ความสามารถ ศาสน์ -แสดง โดยเน้นกระบวนการ วิเคราะห์ - สอบ สอบก่อนวิจารณ์ แสดง รอ่านสร้าง และ ในการ กษัตริย์ เหตุผล กลุ่ม - การคิด หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียนความคิดเห็น ความรู้ ประเมิน สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ วิเคราะห์ - กระบวนการ เรียน เรียน - แบบและประเมิน และ เรื�อง ที� ข้อ 2 3 รัก วิจารณ์เรื�อง แบบอภิปราย เปรียบเทียบ - - สังเกต สังเกต ค่า ความคิด อ่านโดยใช้ ความสามารถ ความเป็น ที�กําหนดให้ - -การคิด หนังสือพิมพ์ พฤติกรรม พฤติกรรม เพื�อ กลวิธีการ ในการคิด ไทย ได้ - กระบวนการแบบ เชิงมโนทัศน์ -นิตยสาร การทํางาน การทํางาน นําไปใช้ เปรียบเทียบ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น ประเมิน สร้างสรรค์ ต่าง ๆ รายบุคคล/ รายบุคคล/ ตัดสินใจ เพื�อให้ ความสามารถ ในการ เรื�องที�อ่าน -สื�อ กลุ่ม กลุ่ม แก้ปัญหา ผู้อ่านเข้าใจ การใช้ ทํางาน ได้ อินเทอร์เน็ต ในการ ได้ดีขึ�น 6. ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย ประโยชน์ ดําเนิน ประเมิน อะไรบ้าง ชีวิตและมี ความ จากการอ่าน นิสัยรัก ถูกต้องของ การอ่าน ข้อมูล ที�ใช้ สนับสนุน ในเรื�องที�
 17. 17. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 4 อิศรญาณภาษิต อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการเขียนเพื�อ ท 2.1 ใช้ 7. เขียน ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 การสื�อสาร กระบวนกา วิเคราะห์ ความสามารถ ศาสน์ -เขียน โดยเน้นกระบวนการ สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน รเขียน วิจารณ์ ในการ กษัตริย์ แสดง กลุ่ม - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน เขียน และแสดง สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ ความรู้สึก - กระบวนการ คิด เรียน เรียน - แบบ สื�อสาร ความรู้ ข้อ 2 3 รัก ต่องานเขียน แบบอภิปราย เปรียบเทียบ -ตัวอย่าง - สังเกต สังเกต เขียน ความ ความสามารถ ความเป็น ที�ได้อ่าน - -การคิดมี การเขียน พฤติกรรม พฤติกรรม เรียงความ คิดเห็น ในการคิด ไทย -เขียน กระบวนการแบบ วิจารณญาณ รายงาน การทํางาน การทํางาน ย่อความ หรือโต้แย้ง ข้อ 4 4 มุ่งมั�น รายงานจาก สร้างสรรค์ รายบุคคล/ รายบุคคล/ และเขียน ในเรื�อง ความสามารถ ในการ หัวข้อที� กลุ่ม กลุ่ม เรื�องราว ต่างๆ การใช้ ทํางาน กําหนดให้ได้ ในรูปแบบ 9.เขียน ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย ต่างๆ รายงาน เขียน การศึกษา รายงาน ค้นคว้า ข้อมูล และ สารสนเทศ โครงงาน และ รายงาน
 18. 18. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 4 อิศรญาณภาษิต อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง การพูด ท 3.1 3. พูด ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 2 รายงาน สามารถ รายงาน ความสามารถ ศาสน์ -นักเรียน สาธิต สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน การศึกษา เลือกฟัง เรื�องหรือ ในการ กษัตริย์ พูดรายงาน - กระบวนการ - การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ค้นคว้าภูมิ และดู ประเด็นที� สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ การศึกษา แบบอภิปราย คิด เรียน เรียน - แบบปัญญาท้องถิ�น อย่างมี ศึกษา ข้อ 2 3 รัก ค้นคว้าได้ - บูรณาการ - สังเกต สังเกต วิจารณญาณ ค้นคว้าจาก ความสามารถ ความเป็น กระบวนการแบบ -การคิด พฤติกรรม พฤติกรรม และพูด การฟัง การ ในการคิด ไทย สร้างสรรค์ หลากหลาย การทํางาน การทํางาน แสดง ดู และการ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น รายบุคคล รายบุคคล ความรู้ สนทนา ความสามารถ ในการ ความคิด การใช้ ทํางาน และ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย ความรู้สึก ในโอกาส ต่างๆ อย่างมี วิจารณญาณ และ สร้างสรรค์
 19. 19. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 5 บทละครพูดเรื�องเห็นแก่ลูก อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง บทละครพูด ท5.1 2. วิเคราะห์ ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3เรื�องเห็นแก่ลูก เข้าใจและ วิถีไทยและ ความสามารถ ศาสน์ -นักเรียน อภิปราย สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน แสดง คุณค่าจาก ในการ กษัตริย์ วิเคราะห์ -กระบวนการแบบ -การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความ วรรณคดี สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ เรื�องที�อ่าน สร้างสรรค์ คิด เรียน เรียน - แบบ คิดเห็น และ ข้อ 2 3 รัก ได้ว่าได้ หลากหลาย - สังเกต สังเกต วิจารณ์ วรรณกรรม ความสามารถ ความเป็น ข้อคิดหรือมี พฤติกรรม พฤติกรรม วรรณคดี ที�อ่าน ในการคิด ไทย คุณค่าใน การทํางาน การทํางาน และ ข้อ 4 4 มุ่งมั�น ด้านใดบ้าง รายบุคคล รายบุคคล วรรณกรรม ความสามารถ ในการ ไทยอย่าง การใช้ ทํางาน เห็นคุณค่า ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย และนํามา ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
 20. 20. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 5 บทละครพูดเรื�องเห็นแก่ลูก อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมง การแต่งบท ท 4.1 6. แต่งบท ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 ร้อยกรอง เข้าใจ ร้อยกรอง ความสามารถ ศาสน์ -แยก บรรยาย สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน ประเภท ธรรมชาติ ในการ กษัตริย์ โครงสร้าง -กระบวนการแบบ -การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียนโคลงสี�สุภาพ ของภาษา สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ การแต่งคํา สร้างสรรค์ คิด เรียน เรียน - แบบ และหลัก ข้อ 2 3 รัก ประพันธ์ได้ หลากหลาย -ใบงาน - สังเกต สังเกต ภาษาไทย ความสามารถ ความเป็น -แต่งคํา เรื�องการแต่ง พฤติกรรม พฤติกรรม การ ในการคิด ไทย ประพันธ์ได้ คําประพันธ์ การทํางาน การทํางาน เปลี�ยนแปล ข้อ 4 4 มุ่งมั�น รายบุคคล รายบุคคล งของภาษา ความสามารถ ในการ และพลัง การใช้ ทํางาน ของภาษา ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษา ภาษาไทย ไว้เป็น สมบัติของ ชาติ
 21. 21. ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ท 22301 (ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3) หน่วยการเรียนรู้ที� 5 บทละครพูดเรื�องเห็นแก่ลูก อ่าน คิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ สื�อ/แหล่ง วัดผล จํานวน สาระ มาตรฐาน ตัวชี�วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ เครื�องมือ วิเคราะห์ เรียนรู้ คิด เรียนรู้ ประเมินผล ชั�วโมงการอ่านออก ท1.1 ใช้ 1.อ่านออก ข้อ 1 1 รักชาติ การอ่าน - กระบวนการแบบ - การคิด สื�อ ฯ - แบบทด - แบบทด 3 เสียง กระบวนกา เสียงบท ความสามารถ ศาสน์ -อ่านออก โดยการใช้นิทาน สังเคราะห์ - สอบ สอบก่อน รอ่านสร้าง ร้อยแก้ว ในการ กษัตริย์ เสียงคํา -กระบวนการแบบ -การ หนังสือ ก่อน / หลัง / หลังเรียน ความรู้ และ บท สื�อสาร 2 ใฝ่เรียนรู้ ประพันธ์ สร้างสรรค์ คิด เรียน เรียน - แบบ และ ร้อยกรอง ข้อ 2 3 รัก และอ่านออก หลากหลาย -แบบ - สังเกต สังเกต ความคิด ได้ถูกต้อง ความสามารถ ความเป็น เสียงได้ อ่านบทร้อย พฤติกรรม พฤติกรรม เพื�อ และ ในการคิด ไทย กรองและ การทํางาน การทํางาน นําไปใช้ เหมาะสม ข้อ 4 4 มุ่งมั�น ร้อยแก้ว รายบุคคล รายบุคคล ตัดสินใจ กับเรื�องที� ความสามารถ ในการ แก้ปัญหา อ่าน การใช้ ทํางาน ในการ ทักษะชีวิต ข้อ 5 มีวินัย ดําเนิน ชีวิตและมี นิสัยรัก การอ่าน

×