Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วิชา ภาษาไทย

1,476 views

Published on

 • Be the first to comment

วิชา ภาษาไทย

 1. 1. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลกษณะทัวไปของภาษา ั ่ ๑. ครูประจำชันกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวทีสนาม ้ ่ ๒. คำว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคำประสมทีใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก ่ ๓. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเก่งขึน ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมือก่อนมาก ้ ่ ๔. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษทีมเี สียงตัว S สะกดได้ ่ เพราะเสียงสะกดนีไม่มในภาษาไทย ้ ีใช้คำประพันธ์ตอไปนีตอบคำถาม ข้อ ๒ - ๕ ่ ้ ก. จะหาจันทน์กฤษณานันหายาก ้ ข. เหมือนคนมากมีดนนับหมืนแสน ่ื ่ ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา๒. ข้อใดไม่มเี สียงวรรณยุกต์โท ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๓. ข้อใดมีเสียงสระประสม ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๔. ข้อใดมีอกษรกลางน้อยทีสด ั ่ ุ ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง
 2. 2. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๖. คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ ๑. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ ๒. คนทีทำความผิดก็ตองหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตำรวจจับได้ ่ ้ ๓. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึนสดๆ ร้อนๆ ทำให้ฉนตกใจไม่หาย ้ ั ๔. ผูหญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ดืนๆ จะไม่ปลอดภัย ้ ่๗. ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง ๑. แม่เร่งรัดให้ลกแต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนีลกตืนสาย ู ู้ ่ ๒. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี ๓. หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขัวหัวใจ ้ ๔. ฝีมอในการทำอาหารของร้านนีตกต่ำ ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก ื ้๘. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่ ๑. ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง ๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ ๓. ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้ ๔. น้ำกรด น้ำเกลือ น้ำข้าว น้ำเหลือง
 3. 3. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙. ข้อความต่อไปนีมคำประสมกีคำ (ไม่นบคำซ้ำ) ้ ี ่ ั ในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมลอิสระทีเ่ รารูกนดีคอวิตามินอี แต่นกวิทยาศาสตร์ ู ้ั ื ั ญีปนได้คนพบสารต้านอนุมลอิสระทีสำคัญอีกชนิดหนึง คือ โอรีซานอล สารนีพบ ่ ุ่ ้ ู ่ ่ ้ มากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว ๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ ๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ๑๐. ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างจากคำอื่นอยู่ด้วย ๑. อาศรมบท กัลปพฤกษ์ ๒. อรรถศาสตร์ สัญประกาศ ๓. ชาติวุฒิ นิธินาถ ๔. มุนนทร์ ิ คุรภณฑ์ ุ ั๑๑. ข้อใดไม่มคำสมาส ี ๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี ๒. ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบุรีก็ปรีดา ๓. ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สถาวร ๔. เร่งพลโยธาพานรินทร์ เร่งรัดหัสดิน๑๒. ข้อใดมีคำสะกดผิด ๑. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ำปลา ๒. ดอกอุตพิดเวลาบานจะส่งกลินเหม็น ่ ๓. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน ๔. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
 4. 4. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ ๑. ปริซมึ แกรนิต แคลเซียม ่ ๒. ชิมแปนซี โคบอลต์ แค็ปซูล ๓. เคาน์เตอร์ โซเดียม ไดนาไมท์ ๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส๑๔. ข้อใดไม่ปรากฏในคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้ ตะปู น. สิงทีทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน ่ ่ สำหรับตรึงสิงอืนให้แน่น โดยใช้คอนเป็นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก ่ ่ ้ ๑. ชนิดของคำ ๒. ตัวอย่างการใช้คำ ๓. คำที่เขียนต่างไป ๔. คำอธิบายศัพท์๑๕. คำประพันธ์ตอไปนีมคำยืมภาษาต่างประเทศกีคำ (ไม่นบคำซ้ำ) ่ ้ ี ่ ั พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร จงเพิมพูนภาวนารักษาธรรม์ ่ ๑. ๗ คำ ๒. ๘ คำ ๓. ๙ คำ ๔. ๑๐ คำ
 5. 5. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้ ๑. ภาพยนตร์การ์ตนสมัยนีดแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน ู ้ ู ๒. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด ๓. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม ๔. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้๑๗. ข้อใดมีศพท์บญญัตจากคำภาษาอังกฤษอยูดวย ั ั ิ ่ ้ ๑. อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์ ๒. นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์ ๓. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี ๔. ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์๑๘. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย ๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว ๒. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี ๓. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บานก็ยงไม่ยอมซือ ้ ั ้ ๔. เขานัดกับฉันหลายครังแล้ว แต่มอนต้องแคล้วคลาดกันทุกที ้ ีั๑๙. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย ๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย ๒. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา ๓. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว ๔. กองทหารกำลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า ๓ วันแล้ว
 6. 6. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๐. ข้อความต่อไปนีมคำสันธานและคำบุพบทกีคำ (นับคำซ้ำ) ้ ี ่ น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนิน ชีวตอยูได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวตอยูได้เลย ิ ่ ิ ่ ๑. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๑ คำ ๒. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ ๓. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๒ คำ ๔. สันธาน ๑ คำ บุพบท ๑ คำ๒๑. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถกต้อง ู ๑. คุณปูเ่ หลาไม้เรียวไว้หลายกิง หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก ่ ๒. ในสนามเด็กเล่นทีโรงเรียนเรามีไม้ลนให้เด็กๆ เล่นหลายชุด ่ ่ื ๓. วันจันทร์ให้นกเรียนนำไม้อดมาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้ ั ั ๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว๒๒. ข้อความต่อไปนีมคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกีคำ (ไม่นบคำซ้ำ) ้ ี ่ ั กิจกรรมนันเป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตงขึนสำหรับรับ ้ ้ั ้ นักศึกษาเพือทำกิจกรรม กิจกรรมมีไว้ให้นกศึกษาใช้เวลาว่างทำประโยชน์ ่ ั และเปลียนบรรยากาศ ่ ๑. นาม ๗ คำ กริยา ๘ คำ ๒. นาม ๖ คำ กริยา ๘ คำ ๓. นาม ๗ คำ กริยา ๗ คำ ๔. นาม ๖ คำ กริยา ๖ คำ
 7. 7. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว ๑. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีนำตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน ้ ๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ำตาลฟรักโทส มากเกินไป ๓. การควบคุมอาหารมีความสำคัญมากเพราะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว ๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขันแรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหาร ้ กลุ่มแป้ง๒๔. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน ๑. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ๒. โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสือสาร ่ มากมาย ๓. ทุกวันนีเ้ ราจะสังเกตเห็นว่ามีอนเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยูในธุรกิจหลายประเภท ิ ่ ๔. ในร้านอาหาร โรงแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมม ุ ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทงนัน ้ั ้๒๕. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ ๑. หัวข้อการสนทนาเรืองความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน ่ ๒. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก ๓. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนืองและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ ่ ๔. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
 8. 8. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๙วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๖. ประโยคในข้อใดใช้คำฟุมเฟือย ่ ๑. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา ๒. สาววัยรุนบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ทีขอเท้า ่ ่ ้ ๓. ครีมนีมสรรพคุณในการทีจะทำการลบเลือนรอยแผลเป็น ้ ี ่ ๔. นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพือสัมภาษณ์เรืองเครืองบินตก ่ ่ ่๒๗. ข้อใดใช้ภาษากำกวม ๑. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ ๒. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว ๓. ผูทบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ้ ่ี ๔. เมือท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทำตามขันตอน ่ ้๒๘. สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุม ่ ๑. ปากว่าตาขยิบ ๒. ปากเหยี่ยวปากกา ๓. ปากหวานก้นเปรี้ยว ๔. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ๒๙. สำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้ “ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆ อย่างนัน มีแต่ผลเสีย ้ เหมือนเธอ ..................................” ๑. เอาไม้ซกไปงัดไม้ซง ี ุ ๒. เอาทองไปรูกระเบือง ่ ้ ๓. เอาเนือหนูไปปะเนือช้าง ้ ้ ๔. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
 9. 9. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๐วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๐. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ ๑. แม่ของฉันถูกลอตเตอรีบอย ่ ่ ๒. นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก ๓. ก้องภูมใจมากทีถกเลือกให้เป็นผูแทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์ ิ ู่ ้ ๔. คนทีถกผึงจำนวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก ู่ ้๓๑. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออืน่ ๑. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม ๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถกปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ ู ๓. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด ๔. ผูประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน ้๓๒. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถกต้อง ู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยาภา....................โดยรถพระทีนงจาก ิ ่ ่ั พระทีนงอัมพรสถาน พระราชวังดุสต ไป....................ในงาน “มัดหมีมดใจเด็ก” ่ ่ั ิ ่ ั ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา ๑. เสด็จ ทรงเป็นประธาน ๒. เสด็จ ทรงเป็นองค์ประธาน ๓. เสด็จฯ เป็นประธาน ๔. เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 10. 10. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๑วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๓. พาดหัวข่าวข้อใดไม่แสดงความเห็น ๑. ทีมเศรษฐกิจเร่งมือฉุดความเชือมันต่างชาติ ่ ่ ๒. ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด ๓. สินค้าโภคภัณฑ์รวงระนาว นักเก็งกำไรหงอย ่ ๔. ผิดคาดตลาดหุนอเมริกนพุงทะยานกว่า ๔๘๐ จุด ้ ั ่๓๔. ข้อความต่อไปนีเ้ ป็นคำประพันธ์ชนิดใด ข้าไหว้พระบาทสามองค์พระอิศวรผูทรงอุสภราชฤทธิ์รอนข้าไหว้พระนารายณ์ ้ ุ สีกรทรงครุฑเขจรจะปราบอรินทร์เรืองรงค์ ่ ๑. กาพย์ ๒. กลอน ๓. โคลง ๔. ฉันท์๓๕. ข้อความต่อไปนีขาดข้อมูลใดเกียวกับเทศกาลอาหาร ้ ่ ลิมลองความอร่อยอย่างหลากหลายของ “เมียงหลากรส” เช่น เมียงผักโขม ้ ่ ่ เมียงปลาดุก และอีกมากมาย ทีหองอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง ่ ่ ้ ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน ๑. สถานที่จัดงาน ๒. เวลาที่แน่นอน ๓. ชื่องาน ๔. ตัวอย่างอาหาร
 11. 11. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยูเ่ ป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกัน ความคิด ต่างกันไม่เสียหาย แต่อยูทจตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง ่ ่ี ิ ด้วยการใช้ปญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ั ๑. การไม่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดความสามัคคี ๒. ตามปกติทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน ๓. ความขัดแย้งอาจเป็นประโยชน์หากเรารู้จักแก้ไขด้วยปัญญา ๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกอย่าง๓๗. คุณสุชยบอกลูกค้าว่า “บางคนบอกผมว่าอยากจะติดตังก๊าซเอ็นจีวี แต่กลัวจะมี ั ้ ปัญหาอืนๆ ตามมา ความจริงแล้วถ้ารถของคุณได้รบการติดตังด้วยอุปกรณ์ทได้ ่ ั ้ ่ี มาตรฐานโดยคนติดตังทีเ่ ชียวชาญเฉพาะด้านแล้วละก็ รับรองไม่มปญหาอืนๆ ้ ่ ี ั ่ ตามมา” ข้อใดตรงกับคำกล่าวของคุณสุชัย ๑. อย่าเพิงกลัว ถ้ายังไม่ได้ลองติดตัง ่ ้ ๒. ไม่มปญหา ถ้าผูเ้ ชียวชาญติดตังให้ตามมาตรฐาน ี ั ่ ้ ๓. อย่าลังเลใจ เชิญติดตังได้ทนที ้ ั ๔. ไม่มปญหา แต่ตองให้เราติดตังให้ ี ั ้ ้
 12. 12. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๘. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ คนส่วนใหญ่ไม่คอยรูตว ยังคงอยากได้อะไรทีมากขึนๆ ไม่วาจะเป็นเงินทอง ่ ้ ั ่ ้ ่ เกียรติยศชือเสียง หรือความรัก และก็มกจะไม่ได้ดงใจนึก ความทุกข์กยงมีมากขึน ่ ั ั ็ ่ิ ้ ตามวัยที่มากขึ้นด้วย ๑. คนเราเมืออายุมากขึนก็ยอมมีความอยากได้มากขึนตามวัย ่ ้ ่ ้ ๒. ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มทสนสุดก็จะยิงมีความทุกข์ ี ่ี ้ิ ่ ๓. คนส่วนใหญ่อยากได้ของบางอย่างแล้วไม่ได้ จึงเกิดความทุกข์ใจ ๔. ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทองเกียรติยศ๓๙. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ วันนีได้รบคำสังให้ยายทีนงทำงานไปอยูใกล้ๆ เจ้านาย คงต้องเหนือยแน่เลย ้ ั ่ ้ ่ ่ั ่ ่ ถ้าต้องเกร็งอยูตลอดเวลาทำงาน ่ ๑. ผู้พูดกลัวเจ้านาย ๒. ผู้พูดไม่อยากทำงานหนัก ๓. ผู้พูดรู้ว่าเจ้านายดุ ๔. ผู้พูดไม่อยากเครียดเวลาทำงาน
 13. 13. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๐. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสำหรับ ๔ โรคทีใกล้ตวคน ่ ั เมืองกรุง คือ โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเครียด และโรคภูมแพ้ ิ ๑. คนกรุงเทพฯ ส่วนหนึงเป็นโรคอ้วน ่ ๒. คนกรุงเทพฯ เป็นโรคเครียดได้งาย ่ ๓. คนกรุงเทพฯ เป็นคนทีมโรคมากกว่าคนเมืองอืน ่ ี ่ ๔. ผูคนมักเป็นโรคภูมแพ้เพราะความแออัดในเมืองกรุง ้ ิ๔๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ คุณแม่มกพูดเสมอว่ามีเพือนดี ทุกคนมีนำใจ เกือกูล ช่วยเหลือกัน คุณแม่พบปะ ั ่ ้ ้ สังสรรค์ นัดกินข้าวกับเพือนๆ เป็นประจำ ยิงต่างคนต่างเกษียณแล้วก็มเี วลาว่าง ่ ่ มากขึน้ ๑. แม่เป็นคนมีมนุษย์สมพันธ์ดี ั ๒. เพือนของแม่ไม่ตองทำงานประจำ ่ ้ ๓. แม่ไปทัศนาจรกับเพือนๆ บ่อยๆ ่ ๔. เพื่อนของแม่ต่างดูแลทุกข์สุขกัน
 14. 14. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๒. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี้ โลกมีลกษณะคล้าย ั หนังสือ อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้ เริมท่องเทียวนันคือ ่ ่ ่ เริมอ่าน ่ เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้ เรืองรูตางกัน ่ ้ ่ ๑. ส่งเสริมให้รกการอ่าน ั ๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ ๓. สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว ๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว๔๓. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความนี้ เส้นใยอาหารหรือทีเ่ รียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิงจำเป็นต่อ ่ ร่างกาย มีอยูมากในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ในพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณและ ่ ชนิดของเส้นใยอาหารต่างกัน เพือให้รางกายได้รบเส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอจึง ่ ่ ั ควรรับประทานอาหารทีปรุงและประกอบด้วยผักเป็นประจำ และควรรับประทาน ่ ผลไม้สดซึงจะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดืมน้ำผลไม้ นอกจากนีควรรับประทาน ่ ่ ้ อาหารประเภทถัวเมล็ดแห้ง และข้าวซ้อมมือเป็นประจำ ่ ๑. ให้ขอมูลเกียวกับแหล่งอาหารทีมไฟเบอร์จำนวนมาก ้ ่ ่ ี ๒. อธิบายประโยชน์ของเส้นใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้ ๓. แนะนำอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง ๔. เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้
 15. 15. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.ให้ใช้ขอความต่อไปนีตอบคำถาม ข้อ ๔๔ - ๔๕ ้ ้ ๑) ปัจจุบนหัตถกรรมทีผลิตจากกระดาษเส้นใยพืชกำลังได้รบความนิยมอย่าง ั ่ ั กว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใยจากพืชอืนๆ อีก เช่น ใยสับปะรด ่ กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / ๒) เพราะเป็น ผลิตภัณฑ์ทแลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / ๓) วัสดุจากธรรมชาติ ่ี เหล่านีมอยูมากมายในเมืองไทย เป็นการเพิมมูลค่าด้วยวิธงายๆ จากภูมปญญา ้ ี ่ ่ ี่ ิ ั ท้องถิน / ๔) ลงทุนน้อย เกิดประโยชน์ตอสิงแวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้ ่ ่ ่ ให้แก่ท้องถิ่น๔๔. ส่วนใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น ๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒ ๒. ส่วนที่ ๒ และ ๓ ๓. ส่วนที่ ๓ และ ๔ ๔. ส่วนที่ ๑ และ ๔๔๕. ผูเ้ ขียนมุงจะสนับสนุนการพัฒนาในด้านใด ่ ๑. การผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ ๒. ศิลปะของงานหัตถกรรม ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔. อาชีพของชุมชน
 16. 16. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด ๑) พลาสติกเป็นวัสดุทจำเป็นต้องใช้ในชีวตประจำวัน / ๒) ภาชนะพลาสติก ่ี ิ นิยมใช้บรรจุสงของต่างๆ ไม่วาร้อนหรือเย็น / ๓) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย ่ิ ่ ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิงขึน / ๔) ขยะพลาสติกทีลอยในมหาสมุทรมีจำนวน ่ ้ ่ ถึง ๔๖,๐๐๐ ชินต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร ้ ๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒ ๒. ส่วนที่ ๑ และ ๓ ๓. ส่วนที่ ๒ และ ๔ ๔. ส่วนที่ ๓ และ ๔๔๗. ข้อใดทีขอความต่อไปนีไม่ได้กล่าวถึง ่ ้ ้ ผลิตภัณฑ์ปโตรเคมีชวยให้เรามีของใช้ทนมขึน เบาขึน ยืดหยุนและทนทาน ิ ่ ่ี ่ิ ้ ้ ่ ยิงขึน สามารถทำรูปแบบและสีสนได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ ่ ้ ั ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติทนับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที ่ ่ี ๑. ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ิ ๒. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ิ ๓. ประเภทของผลิตภัณฑ์ปโตรเคมี ิ ๔. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
 17. 17. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถกต้อง ู ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมือได้อยูในวงการ ่ ่ ทีนยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนัน ่ ิ ้ แต่เขาจะรูสกด้อยเมือเข้าไปในวงการทีมได้รสกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา ้ ึ ่ ่ ิ ู้ ึ ๑. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ ๒. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ ๓. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน ๔. คนทีมความสามารถอาจรูสกด้อยเมือขาดคนยกย่อง ่ ี ้ ึ ่ใช้ขอความต่อไปนีตอบ ข้อ ๔๙ - ๕๐ ้ ้ ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อตรา ั การตายมักจะพบในผูปวยทีมอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผูทมโรคประจำตัว เช่น ้ ่ ่ ี ้ ่ี ี โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนเป็นวิธทปองกันได้ผลมากทีสด สามารถลดอัตราการติดเชือ ี ่ี ้ ่ ุ ้ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน ไข้หวัดเป็นการติดเชือไวรัสทีทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สง ส่วนไข้ ้ ่ ู หวัดใหญ่เป็นการติดเชือของระบบทางเดินหายใจ ซึงอาจจะลามลงไปปอดผูปวย ้ ่ ้ ่ จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนือ ู ้ อ่อนเพลีย
 18. 18. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๑๙วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรืองใด ่ ๑. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ๒. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ ๓. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้ ๔. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถกต้องตามข้อความข้างต้น ู ๑. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ ๒. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ ๓. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด ๔. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบ ข้อ ๕๑ - ๕๓ ้ ผูเ้ ชียวชาญด้านสิงแวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้กอให้เกิดความหายนะ ่ ่ ่ เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือทีสามารถประหยัดพลังงานจาก ่ การทำความร้อนได้มากขึน นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขัวโลกเหนือได้เพราะ ้ ้ น้ำแข็งละลาย พืนทีปาไม้ในโลกอาจขยายตัวขึน ในบางประเทศ เช่น แคนาดา ้ ่ ่ ้ รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รบประโยชน์จากภาวะโลกร้อน ั มากทีสด คือจะได้รบผลผลิตทางเกษตรเพิมขึน เพราะนักวิจยจำนวนมากเชือว่า ่ ุ ั ่ ้ ั ่ หากโลกอุนขึน พืนทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดมีทางขัวโลกเหนือมากขึน แต่กไม่ได้ ่ ้ ้ ้ ้ ็ หมายความว่าจะไม่มสงเลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึนในประเทศ ี ่ิ ้ เหล่านี้
 19. 19. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๐วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง ๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรทีจะบังเกิดขึน ่ ้ ๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทีประเทศเหล่านีได้รบ ่ ้ ั ๓. รายชือทังหมดของประเทศทีจะได้รบประโยชน์จากภาวะโลกร้อน ่ ้ ่ ั ๔. ตัวอย่างประโยชน์ทประเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รบจากภาวะโลกร้อน ่ี ั๕๒. ข้อความทีวา “หากโลกอุนขึน พืนทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดมีทางขัวโลกเหนือมากขึน” ่่ ่ ้ ้ ้ ้ มีความหมายตามข้อใด ๑. การมีพนทีเ่ พาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ้ื ๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึนอยูกบสภาพภูมอากาศเป็นสำคัญ ้ ่ั ิ ๓. เมืออากาศอุนขึน พืนทีซงเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลียนไป ่ ่ ้ ้ ่ ่ึ ่ ๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว ซึงกลายเป็นเขตร้อน ่๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น ๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึนเมืออากาศ ้ ่ อุนขึน ่ ้ ๒. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้ ๓. แม้ประเทศเหล่านีจะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่กจะได้ประโยชน์ ้ ็ จากภาวะความร้อนนันด้วย ้ ๔. ชีวตความเป็นอยูของผูคนจะเปลียนไป เพราะไม่คนเคยกับการเพาะปลูกพืชผล ิ ่ ้ ่ ุ้ ทีอยูในเขตร้อนมาก่อน ่ ่
 20. 20. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๑วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร “ก. ทำจากถัวเหลืองทังเมล็ดซึงมีจมูกถัวเหลือง ่ ้ ่ ่ ก. มีแคลเซียมสูงและมีวตามินดี ิ ก. มีรสอร่อยและมีกลินหอมของงาดำ ่ ก. ทุกหยดให้คณค่าทางโภชนาการ” ุ ๑. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ ๒. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ ๓. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง ๔. อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ๕๕. การฟังในข้อใดมีจดมุงหมายต่างกับข้ออืน ุ ่ ่ ๑. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล ๒. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง ๓. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด ๔. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์
 21. 21. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๖. วินยฟังรายการวิทยุ มีขอความตอนหนึงว่า “ตลอดชีวตทีผานมาเราจะรูสกว่าเรา ั ้ ่ ิ ่ ่ ้ ึ ยังมีไม่พอ ต้องมีนนมีนเ่ี สียก่อน แล้วเราจะอิมจะเต็ม สิงหนึงทีเ่ ราไม่เคยได้รบการสอน ่ั ่ ่ ่ ั ก็คอ ไม่วาเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก ื ่ สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มวนเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด” หลังจาก ีั ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผูพดต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพือ ้ ู ่ ความสุขในชีวิต จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด ๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด ๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน ๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ ๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดทีประธานในทีประชุมควรใช้เมือต้องการจะสรุปความเห็น ่ ่ ่ ๑. วันนีเ้ ราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยือพอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร ้ ตัดสินใจได้แล้ว ๒. ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พจารณา ิ ในโอกาสต่อไป ๓. ข้อคิดเห็นต่างๆ ทีผเู้ ข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ ่ ประมวลความคิดเห็นให้ทประชุมพิจารณา ่ี ๔. การประชุมครังนีเ้ ราได้เปิดโอกาสให้ทกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง ้ ุ ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น
 22. 22. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๓วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มความหมายเชิงตำหนิ ี ๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน ๒. กระเป๋าใบนีจะเก๋ทเี ดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านีสกหน่อย ้ ้ ั ๓. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ ๔. ฝีมอทำอาหารของคุณทำให้ฉนไม่ตองหาวิธลดน้ำหนักเลย ื ั ้ ี๕๙. ดาราหญิงผูหนึงแสดงบทร้ายได้สมจริงจนผูดบางคนเกลียด เธอไปซือของตาม ้ ่ ้ ู ้ ตลาดแม่คาก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครทีดาราผูนแสดง ้ ่ ้ ้ี สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์ คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง ๑. ยายคนนีใจร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง ้ ๒. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านัน ้ ๓. แม่วาเราเลิกดูละครเรืองนีเ้ ถอะ คนอะไรร้ายจนทนไม่ไหวแล้ว ่ ่ ๔. ลูกต้องเข้าใจนะว่านีเ่ ป็นการแสดง ลูกดูเขาแล้วลองคิดดูวาทำตัวอย่างนัน ่ ้ เหมาะไหม๖๐. จากข้อความต่อไปนี้ คำใดไม่สามารถใช้เป็นคำหลักในการสืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตเรือง พายุงวงช้าง ่ พายุงวงช้างมีชอเรียกอีกอย่างหนึงว่า พายุนาคเล่นน้ำ หรือพวยน้ำ ในท้องถิน ่ื ่ ่ บางแห่งเรียกว่า ลมงวง หรือลมหัวกุด ๑. งวงช้าง ๒. พวยน้ำ ๓. ลมงวง ๔. นาคเล่นน้ำ
 23. 23. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๔วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน ๑. แผ่นดินไหวทีมณฑลเสฉวน เป็นเรืองธรรมดาๆ ของธรรมชาติทไม่มใครคาดถึง ่ ่ ่ี ี ๒. ผลพวงทีเ่ ราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดนขึนมาใช้ ทำให้เปลือกโลกใต้ดนมี ิ ้ ิ ช่องว่างขึ้นมากมาย ๓. แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึนจากน้ำมือคนมี ๓ อย่างคือ การทดลองระเบิดปรมาณู ้ ใต้ดน การกักเก็บน้ำในเขือน และการระเบิดเหมืองแร่ ิ ่ ๔. ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดมากขึนและรุนแรงมากขึน เพราะแผ่นดินไหว ้ ้ แต่ละครังมีผลกระทบต่อเปลือกโลก ้๖๒. รายงานทางวิชาการส่วนใดทีใช้ภาษาไม่เหมาะสม ่ ๑) พริกเป็นสมุนไพรทีคนไทยทุกคนรูจกดี / ๒) นักวิจยพบว่าพริกมีสาร ่ ้ั ั แคปไซซินสูง สารนีมฤทธิ์ในการลดความเจ็บปวด / ๓) และช่วยระบบการย่อย ้ ี และการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง / ๔) ตอนหลังนักวิจย ั ก็พบอีกว่า สารตัวนีมผลในเรืองเพิมการเผาผลาญไขมัน ทำให้ชวยลดน้ำหนักตัว ้ ี ่ ่ ่ ได้ดวย ้ ๑. ส่วนที่ ๑ ๒. ส่วนที่ ๒ ๓. ส่วนที่ ๓ ๔. ส่วนที่ ๔
 24. 24. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๕วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๓. ข้อความส่วนใดในจดหมายกิจธุระต่อไปนีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง ้ ๑) ด้วยชมรมวิทยาศาสตร์จะจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนืองในงานสัปดาห์วทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ / ่ ิ ๒) ซึงการแข่งขันโต้วาทีจำเป็นต้องมีคณะกรรมการการตัดสินเพือหาผูชนะ / ่ ่ ้ ๓) ในการนีจงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ / ้ึ ๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑. ส่วนที่ ๑ ๒. ส่วนที่ ๒ ๓. ส่วนที่ ๓ ๔. ส่วนที่ ๔๖๔. ประกาศข้อใดไม่ชดเจน ั ๑. ขายเตียงผ่าตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท ติดต่อ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐ ๒. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทัวไป ซอยลาดพร้าว ๔๕ ่ ติดต่อนายแพทย์สมชาย ๓. รับสมัครครูมธยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่ ั nmt - school @ hotmail.com ๔. บรรยายพิเศษเรือง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑ ่ สอบถามและซือบัตรได้ท่ี Thai Ticket Major ทุกสาขา ้
 25. 25. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๖วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๕. ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ ในการประชุมเพือจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒ ของสมาคม ่ ครูภาษาไทย ผูทำหน้าทีพจารณาเรืองทีอยูในวาระการประชุม ได้อภิปรายเพือ ้ ่ ิ ่ ่ ่ ่ กำหนดแนวการจัดกิจกรรมต่างๆ และเสนอให้ผทำหน้าทีควบคุมการประชุม ู้ ่ แต่งตังคณะบุคคลทำหน้าทีจดแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการ ้ ่ั ของครูภาษาไทย ๑. ผูเ้ ข้าประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ ๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ ๓. ผูเ้ ข้าประชุม รองประธาน คณะกรรมการ ๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ๖๖. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร ๑. วัดโบราณแลตะคุมๆ อยูในบรรยากาศทีขมุกขมัว พระวิหารหลวงดูสง่าสงบ ่ ่ ่ ทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน ๒. หมูบานอันไกลโพ้นมีวดโบราณอยูในใจกลาง ถึงงานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างพา ่ ้ ั ่ กันเดินทางจากบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมบุญ ๓. เมืองสามท้าวปรากฏเรืองราวในตำนานเก่าทีจารไว้ในคัมภีรใบลาน ว่าอยูไกลไป ่ ่ ์ ่ ในหุบเขาห่างไกล อันชนต่างเผ่าไม่เคยเข้าไปถึง ๔. เมืองอันใหญ่กว้างเป็นทีตงของอารามในพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสี เป็นแหล่ง ่ ้ั ศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับภิกษุจากเมืองใกล้เคียง
 26. 26. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๗วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๗. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด “โรคอุบตซำ” เป็นโรคทีกลับมาระบาดใหม่ หลังจากเคยเกิดขึนแล้วหายไป ั ิ ้ ่ ้ หรือพบหลังจากทีไม่เคยมีการระบาดในพืนทีเ่ ดิมมาเป็นเวลานาน เช่น โรคเท้าช้าง ่ ้ ไข้ทรพิษ เป็นต้น ๑. นิยาม ๒. ให้ตัวอย่าง ๓. เปรียบเทียบ ๔. กล่าวซ้ำโดยใช้ถ้อยคำอื่น๖๘. ข้อใดเป็นการบรรยาย ๑. จังหวัดกาญจนบุรเี ชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัตศาสตร์ ิ ธรรมชาติอศจรรย์ สวรรค์นกผจญภัย ั ั ๒. พลพายต่างโล้ตวอย่างสะพรึบพร้อม เร้าเร่งให้เรือพุงโลดไปในสายน้ำ ั ่ อันเชียวกราก ่ ๓. ประชาชนปล่อยใจให้ไหลเลือนไปกับกระแสน้ำ ความปราดเปรียวของเรือ ่ ระดับพระกาฬ และเสียงพากย์อนเร้าระทึก ั ๔. สายฝนกระหน่ำหนาวจนเจ็บหน้า แต่ไม่สามารถสยบเสียงเฮทีเ่ ป็นจังหวะของ คนดู ผสานกับเสียงฮุยเสียงจ้วงของพลพาย๖๙. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้ ใจคนก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป / ถ้าไม่มความเอาใจใส่หรือความตังใจ ก็เหมือน ี ้ กับการถ่ายรูปโดยไม่ได้ปรับศูนย์ให้ดี / ภาพก็ไม่ชด ั ๑. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ๒. ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ๓. ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ๔. ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
 27. 27. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๘วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๐. ข้อใดมีวธเี สดงเหตุผลต่างกับข้ออืน ิ ่ ๑. วิเชียรชอบอากาศบริสทธิในตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทำงาน ุ ์ ๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก ๓. วิวธแข็งแรงและรูปร่างดูดขน เขาเล่นแบดมินตันทุกวัน ิ ี ้ึ ๔. วิธมมนุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นทีรจกของเพือนๆ และอาจารย์ในโรงเรียน ู ี ่ ู้ ั ่๗๑. สำนวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล ๑. ปิ้งปลาประชดแมว ๒. เกลียดตัวกินไข่ ๓. ตบหัวลูบหลัง ๔. พลั้งปากเสียศีล๗๒. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ เด็กเก่งเรียนดีมความประพฤติเรียบร้อย ก็มโอกาสเสียงต่อพฤติกรรม ี ี ่ การเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอควต่ำ ี ิ ควบคุมตนเองไม่ได้ รับรูอารมณ์ตนเองและอารมณ์ผอนได้ไม่ดนก ้ ู้ ่ื ี ั จึงปรับตัวอยูในโลกความเป็นจริงได้ยาก ่ ๑. เด็กฉลาดจะไม่มปญหาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์ ี ั ๒. พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสำคัญของสังคม ๓. ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กทีควบคุมตนเองไม่ได้ ่ ๔. เด็กทีปรับตัวอยูในโลกความเป็นจริงได้จะไม่มปญหาเรืองพฤติกรรม ่ ่ ี ั ่ การเลียนแบบ
 28. 28. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๒๙วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคำถาม ข้อ ๗๓ - ๗๔ ้ ประเทศผูนำเข้าทัวโลกสนใจขันตอนการผลิตสินค้ามากขึน โดยใช้มาตรการที่ ้ ่ ้ ้ ไม่ใช่ภาษีเป็นข้อกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อม เป็นต้น ผูนำเข้าอาจนำประเด็นการเผาตอซัง ่ ้ หรือฟางข้าวซึงทำลายสิงแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ เกษตรกรจึงควร ่ ่ ปรับตัว และพัฒนาวิธการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิงแวดล้อม เพือสร้างจุดแข็งให้สนค้า ี ่ ่ ิ ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้๗๓. ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด ๑. ข้อเท็จจริง ๒. คุณค่า ๓. ข้อเท็จจริงและนโยบาย ๔. คุณค่าและนโยบาย๗๔. ข้อใดเป็นโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามลำดับ ๑. ที่มา ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ๒. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ที่มา ๓. ที่มา ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ๔. ข้อสนับสนุน ที่มา ข้อสรุป๗๕. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจน้อยทีสด ่ ุ ๑. ห้องพักสไตล์สวนตัว พร้อมสระว่ายน้ำ และโฮมเธียเตอร์ทนสมัยในห้องนังเล่น ่ ั ่ ๒. ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ๓. ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป ๔. ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว
 29. 29. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๐วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๖. ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาทีมสารโน้มน้าวใจ ่ ี ๑. โรงเรียนอนุบาลนำสมัย ดูแลบุตรหลานของท่านให้มสขภาพดี อบอุนใจ ี ุ ่ ไร้กงวล ั ๒. การบริหารกายเป็นกิจกรรมทีมลลาเชืองช้า แต่ชวยการไหลเวียนของโลหิตและ ่ ีี ่ ่ ทำให้จิตแจ่มใส ๓. รถยกรถขุดปิศาจทรงพลัง กร้าวแกร่งทุกพืนที่ ทนทาน ไม่มวนตายตลอดการ ้ ีั ใช้งาน ๔. ละครเรืองใหม่โดยนักแสดงมืออาชีพ เนือหาสนุกสนานได้สาระ ยกระดับจิตใจ ่ ้๗๗. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับประเด็นความคิดทีเ่ หมาะสมสำหรับเรียงความเรือง ่ “การแต่งกายของงิว”้ ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและความถูกต้อง ดีงาม เช่น นกกระสา หมายถึงการมีอายุมนขวัญยืน ่ั ข. สิงสำคัญมากอย่างหนึงของการแสดงงิวก็คอ เสือผ้า เครืองแต่งกาย ทีมี ่ ่ ้ ื ้ ่ ่ รายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร ค. เสือผ้าสีเหลืองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ สีแดงเป็นของเสนาบดีหรือ ้ จอมทัพ ส่วนสีเขียวเป็นชุดสำหรับขุนนางฝ่ายบุน๋ ง. เครืองประดับทีจำเป็นอีกอย่างหนึงก็คอศิราภรณ์ซงประดับด้วยหมวก ่ ่ ่ ื ่ึ ประเภทต่างๆ มงกุฎและเครืองตกแต่งอืนๆ ่ ่ ๑. ข - ค - ก - ง ๒. ค - ก - ข - ง ๓. ง - ข - ก - ค ๔. ก - ข - ค - ง
 30. 30. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๑วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๘. ข้อความต่อไปนีขอใดควรเป็นลำดับที่ ๔ ้ ้ ก. ธุรกิจส่วนมากใช้โสตทัศนูปกรณ์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบร่วมกันของ เสียงและสายตา ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง ค. อันตรายอย่างยิงถ้าคุณจะลดบทบาทตัวเอง แล้วมอบบทพระเอกให้แก่ ่ โสตทัศนูปกรณ์ ง. ทำให้เกิดความเข้าใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณต้องการทำให้เห็น ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๗๙. ข้อความต่อไปนีเ้ หมาะจะเป็นส่วนใดของเรียงความเรือง “อุดมการณ์ของชาวจีน ่ ในเมืองไทย” ในบรรดากลุมชาวจีนทีอพยพมาตังถินฐานอยูในเมืองไทยดังกล่าว ชาวจีน ่ ่ ้ ่ ่ แต้จวนับเป็นกลุมทีมจำนวนมากทีสด รองลงมาเป็นชาวจีนฮกเกียน รองลงมาอีก ๋ิ ่ ่ ี ่ ุ ้ คือชาวจีนไหหลำและชาวจีนกวางตุง ส่วนชาวจีนแคะนันมีจำนวนน้อยทีสด ้ ้ ่ ุ ๑. ส่วนนำเรือง ่ ๒. ประเด็นสำคัญของเรือง ่ ๓. ส่วนขยายความ ๔. ส่วนสรุปเรือง ่
 31. 31. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หน้า ๓๒วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๐. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธทำอาหารต่อไปนีจนครบถ้วน ข้อใดเป็นขันตอนที่ ี ้ ้ ต่อจากข้อ ๕ ตามโจทย์ ๑. ต้มน้ำในหม้อด้วยไฟกลาง แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูด ๒. ล้างหอยแมลงภู่ ปูมา กุง และปลาหมึกให้สะอาด ้ ้ ๓. ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว พริกขีหนู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ ้ ๔. แล้วจึงใส่กง ปลาหมึก และเห็ดฟาง ุ้ ๕. เมือน้ำเดือดจัดใส่หอยแมลงภูและปูมา ่ ่ ้ ๑. ข้อ ๑ ๒. ข้อ ๒ ๓. ข้อ ๓ ๔. ข้อ ๔๘๑. ข้อใดมีคำเลียนเสียง ๑. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง ๒. ตืนสะดุงเขาประดังระฆังก้อง ่ ้ ๓. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว ๔. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง๘๒. ข้อใดไม่มจนตภาพทางการเคลือนไหว ีิ ่ ๑. มีหมีพดำขลับ ี ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง ๒. กระจงกระจิดเตีย ้ วิงเรียเรียน่าเอ็นดู ่ ่ ่ ๓. กระรอกหางพัวพู่ โพรงไม้อยูคไล่ตาม ่ ู่ ๔. เลียงผาอยูภเู ขา ่ หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย

×