01 ภาษาไทย โควตา มช

6,636 views

Published on

ข้อสอบโควตา มช ภาษาไทย 51 จ้า

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
757
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 ภาษาไทย โควตา มช

 1. 1. 01 ภาษาไทย. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวทยาลยและมหาวทยาลยเอกชน ปการศกษา 2551 ิ ั ิ ั  ึ ขอสอบวิชา 01 ภาษาไทย สอบวนเสารท่ี 15 ธนวาคม พ.ศ. 2550 ั  ั เวลา 12.30 – 14.30 น. ชื่อ – นามสกุล...................................................................................เลขที่นั่งสอบ.................................................. คาอธบาย ํ ิ1. ขอสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 100 ขอ รวม 21 หนา2. ขอสอบฉบับนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน3. การตอบขอสอบ ใหตอบลงในกระดาษคําตอบเทานั้น4. ขอสอบทุกขอเปนขอสอบแบบเลือกตอบ แตละขอจะมีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ คือ 1, 2, 3, 4, ใหพิจารณา เลือกคําตอบที่เห็นวา ถูกตองที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวใชดินสอดํา 2B หรือดํากวาระบายใน วงกลมที่ตองการในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง ตวอยาง ั  การตอบ (0) ขอใดคือพยัญชนะไทยลําดับสุดทาย ขอนี้ คําตอบที่ถูกคือ ตัวเลือก 2 1. อ จึงไปตอบตัวเลือกที่ 2 ในกระดาษคําตอบ ดังนี้ 2. ฮ 3. ห 4. ฬ5. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหใชยางลบ ลบใหสะอาด แลวจึงระบายวงกลมใหมที่ตองการ6. หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด7. กอนตอบขอสอบใหผูเขาสอบเขียน ชื่อและเลขที่นั่งสอบใหสมบูรณลงในกระดาษคําตอบ เมื่ออานเขาใจดีแลว ใหลงมือทําขอสอบได ขอสอบฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายQUOTA CMU’ 51. (1) 01 ภาษาไทย.
 2. 2. 01 ภาษาไทย. ขอสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชา 01 ภาษาไทย ปการศกษา 2551  ึ1. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด 1. ครอบจักรวาล วิกฤตการณ 2. ปริศนาอักษรไขว คฤหบดี 3. พระราชกฤษฎีกา พลานามัย 4. มาตรฐานเครื่องยนต ปริยัติธรรม2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 1. อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ 2. ผลสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 3. สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 4. มูลนิธิวิทยาศาสตรภาคกลาง3. ในขอความตอไปนี้ คําที่มีความสั้น – ยาวของเสียงสระไมตรงกับรูปสระมีกี่คํา “วันเสารตอนเชา แดงจะนําผลไมไปเยี่ยมนาย บานทานอยูริมน้ํา ทางทิศใตของวัดโบราณ” 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6อานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 4 – 5    ้ี  ํ  “ที่พักที่มีพื้นที่จํากัดเชนหองเชา อาจมีปญหาการจัดเก็บหนังสือและนิตยสารตาง ๆ ผูที่อยูอาศัย จึงตองมีกลวิธีในการจัดมุมอานหนังสือใหเหมาะสม อาจพยายามหามุมที่ถูกใจสําหรับนอนหรือนั่งอาน หนังสือ....”4. พยางคสุดทายของคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตมีพยางคตายกี่พยางค 1. 1 2. 2 3. 3 4. 45. คําที่ขีดเสนใตเปนคําประสมกี่คํา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6อานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 6 - 7    ้ี  ํ  “พืชตระกูลปอปปซึ่ง เกี่ยวของกับฝน ซึ่งเปน สารเสพติดนั้นมีมากมายหลายพันธุ ดอกปอปปท่ี ประชาชน  ทั่วไปรูจักเปนดอกปอปปสีแดงเปนสัญลักษณของทหารผานศึกเปนการระลึกถึงทหารฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ตอง สูญเสียชวตไปในการรบท่ีทองทุง ทางตอนใตของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งกําลังมีดอกปอปปสีแดง บาน ีิสะพรั่งเต็มทองทุง ที่ประเทศญี่ปุนปอปปกําลังเปน วัชพืชที่ทําใหเจาหนาทีสาธารณสุขท่ีดแลเรื่องยาเสพติดตองปวด ่ ูเศียรเวียนเกลา”6. คําที่ขีดเสนใตเปนคําซอนเพื่อความหมายกี่คํา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6QUOTA CMU’ 51. (2) 01 ภาษาไทย.
 3. 3. 01 ภาษาไทย.7. คําที่ขีดเสนใตเปนคําสมาสกี่คํา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 68. ขอความตอไปนี้มีคํากริยากี่คํา “หมีขาวมีถิ่นกําเนิดบริเวณคาบสมุทรอารกติกรอบ ๆ ขั้วโลกเหนือ ทั้งฝงประเทศรัสเซีย สแกนดิเนเวีย และทวีปอเมริกาเหนือ” 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4อานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 9 - 11    ้ี  ํ  “ปอปปเปนไมเมืองหนาวที่สามารถขึ้นและขยายพันธุไดงายตามธรรมชาติ ในชวงฤดูใบไมผลิเมื่อเริ่มไดรับน้ําฝน เมล็ดของมันที่กระจัดกระจายอยูในดิน ก็จะงอกงามและใหดอกบานเตมทองทุงในเวลาไมกี่เดือนจึงนิยมปลูก ็เปนไมประดับ...”9. คําที่ขีดเสนใตเปนคําวิเศษณกี่คํา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 410. คําที่ขีดเสนใตเปนคําบุพบทกี่คํา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 411. คําที่ขีดเสนใตเปนคําสันธานกี่คํา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 412. ขอใดเปนประโยค 1. บริษัทผูผลิตยาแกหวัดลดไขสําหรับเด็กเล็ก 2. โรงงานน้ําตาลเขตอําเภอเมืองขยายกิจการ 3. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 4. โครงการเพื่อสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล13. ขอใดเปนประโยคความเดียว 1. สมุนไพรหมากจองชวยเสริมภูมิคุมกันของรางกาย 2. รัฐบาลพยายามเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ 3. บริษัทรถยนตทุกบริษัทเรงผลิตรถประหยัดน้ํามัน 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดงานมหกรรมบรรจุภัณฑQUOTA CMU’ 51. (3) 01 ภาษาไทย.
 4. 4. 01 ภาษาไทย.14. ประโยคใดมีโครงสราง “ประธาน + กริยา + กริยา” อยางชัดเจนที่สุด 1. ปลาราดิบอันตราย 2. รถยนตใหมแพง 3. ขนมสาลี่นุมหอม 4. กลวยไมจิ๋วสวย15. ประโยคใดมีโครงสรางตางจากขออื่น 1. ธนาคารพัฒนาบริการประชาชน 2. เลขานุการจดรายงานการปฏิบัติงาน 3. สมาคมเลือนประชุมสมาชิก ่ 4. เยาวชนรวมสรุปปญหาสังคม16. ประโยคใดมีโครงสรางตางจากขออื่น 1. น้ําเซาะดินถลม 2. สุนัขไลแมวหนี 3. ฝนตกถนนลื่น 4. พี่ชนนองหกลม17. ประธานของคํากริยาที่ขีดเสนใตในขอใดไมใช “ที่นี่” 1. ที่นี่รับสมัครพนักงาน 2. ที่นี่รับตกแตง สวน  3. ที่นี่รับขนยายของ  4. ที่นี่รับซื้อของเกา18. ขอใดไมมีสวนขยายกริยา 1. รถประจําทางขึ้นราคาคาโดยสารตามมติคณะกรรมการ 2. กัปตันของเครื่องบินผานการเปนนักบินที่สองนานแปดป 3. มหาวิทยาลัยในอิสราเอลซื้อหุนยนตพนักงานตอนรับมาจากญี่ปุน 4. ผูบริโภคเปรียบเทียบราคาสินคาทางการเกษตรของชุมชน19. ขอความที่ขีดเสนใตในขอใดเปนกรรมของคํากริยา 2 คํา อยางชัดเจนที่สุด 1. กลุมพิทักษสิทธิผูบริโภคตรวจพบสารตะกั่วปริมาณสูงในลิปสติก 2. นักวิจัยของโรงพยาบาลอังกฤษคนพบสารตานมะเร็งลําไสในขมิ้น 3. สมาชิกชมรมพืชสมุนไพรนัดพบกลุมเกษตรกรที่ศูนยสุขภาพ 4. นักโบราณคดีขุดพบภาพวาดโบราณบริเวณตอนเหนือของซีเรีย20. คําคูใดอาจมีความหมายตางกัน 1. จุนเจือ เจือจุน 2. พัวพัน พันพัว 3. กลิ้งกลอก กลอกกลิ้ง 4. เชยชม ชมเชย21. คําที่ขีดเสนใตในขอใดมีความหมายตางจากความหมายในพจนานุกรมมากที่สุด 1. เขาเปนคนมสี 2. เขาเปนคนมี  ี  เงิน 3. เขาเปนคนมฝมือ  ี 4. เขาเปนคนมมารยาท  ีQUOTA CMU’ 51. (4) 01 ภาษาไทย.
 5. 5. 01 ภาษาไทย.22. คําที่ขีดเสนใตคูใดมีความหมายเกี่ยวของกันตางจากคูอื่น 1. อาหารนี้ รสชาติอรอยนะ 2. ฤดูหนาวนี้ ดอกไมสวยนะ 3. แมวตัวนี้ สมองไวนะ 4. เด็กคนนี้ ความสามารถสูงนะ23. ราชาศัพทขอใดผิด 1. คณะบุคคลทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรถเข็นไฟฟาอัตโนมัติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2. คณะแพทยผูถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดถวายการทดสอบพระกลามเนื้อพระวรกาย 3. วันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ จะมีการจัดพื้นที่ใหประชาชนเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว 4. พระอาการโดยทั่วไปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดีขึ้น เปนที่พอใจของคณะแพทยฯ เสวยพระกระยาหารไดมากขึ้น24. ขอใดใชคํากริยาไมเหมาะสม 1. เขาพูดหวานลอมใหเพื่อนตกลงซื้อที่ดินของเขา 2. เขาพูดเปรยขึ้นมาทามกลางผองเพื่อนวาเขาจะไปทํามาหากินตางแดน 3. เขาพดโผงผางไมเ กรงใจใครทาใหคนหลายคนไมชอบเขา ู ํ   4. เขาพูดออนวอนใหคนในสังคมหันมาสามัคคีกันเพื่อสันติสุขของชาติ25. ขอใดใชสํานวนผิด 1. วัยรุนเกเร 2 กลุมกําลังยกพวกตีกันอยูหนาหมูบาน เหตุการณหนาสิ่วหนาขวานเชนนี้อยาปลอยใหเด็ก ๆ ไป หนาหมูบานตอนนี้นะ 2. พระเอกกําลังตอสูกับโจร ยังไมแพชนะกัน เหตุการณกําลังเขาไตเขาไฟ ภาพยนตรโทรทัศนเรื่องนี้ก็จบตอน ไปเสียกอน ตองคอยดูตอวันศุกรหนา 3. แดงประกาศในที่ประชุมชาวบานวาตนเองเกงกลา สามารถปราบโจรที่กําลังกอความเดือดรอนแกชาวบานใน หมูบานขณะนี้ได แตที่จริงแดงไมสามารถทําได กลาวไดวาการพูดของแดงเปนเพียงหมาเหา ใบตองแหงเทานั้น   4. เขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรคซึ่งมีนโยบายตางกัน เพื่อวาในอนาคตถาพรรคใดมีความรุงเรืองทาง การเมืองนอยกวาก็จะผละจากพรรคนั้นไปสังกัดอีกพรรคหนึ่ง การกระทําเชนนี้เรียกวาเหยียบเรือสองแคมอานขอความตอไปน้ี แลวตอบคาถามขอ 26 - 29     ํ  “ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ไดเริ่มมีการปฏิรูประบบกฎหมายจารีตประเพณี เนื่องจากกฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลนั้นเปนสิ่งที่คอนขางจะตายตัว เมื่อเวลาลวงเลยไปสังคมก็ยอมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะนั้นสังคมอังกฤษไดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เริ่มมีการพัฒนาการคาการพาณิชย จึงทําใหเกิดปญหาที่วาศาลไมอาจจะหากฎหมายมาใชในการตัดสินคดีใหเกิดความยุติธรรมได ความยุติธรรมในสมัยหนึ่งนั้นอาจจะไมยุติธรรมในอีกสมัยหนึ่งก็ได”QUOTA CMU’ 51. (5) 01 ภาษาไทย.
 6. 6. 01 ภาษาไทย.26. ขอใดเปนประโยคใจความสาคญ   ํ ั 1. กฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลนั้นเปนสิ่งที่คอนขางจะตายตัว 2. ความยุติธรรมในสมัยหนึ่งนั้นอาจจะไมยุติธรรมในอีกสมัยหนึ่งก็ได 3. ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ไดเริ่มมีการปฏิรูประบบกฎหมายจารีตประเพณี 4. เมื่อเวลาลวงเลยไปสังคมก็ยอมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมอังกฤษ27. ขอใดเปนวิธีการเสนอขอมูลของผูเขียน 1. กลาวถึงผลกอนสาเหตุ 2. ใหรายละเอียดกอนสรุปทาย 3. อธิบายความแลวตามดวยวินิจ 4. ชี้ถึงปญหาพรอมแจกแจงที่มา28. ขอใดไมใชวิธีการขยายความของผูเขียน 1. ยกตัวอยาง 2. แสดงเหตุและผล 3. แสดงรายละเอียด 4. จํากัดความคิด29. ขอใดกลาวไมถูกตอง 1. เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง 2. ปญหาอยูที่คําพิพากษาลาสมัย 3. ประเทศอังกฤษจําเปนตองปฏิรูปกฎหมาย 4. เมื่อสังคมเปลี่ยนกฎหมายก็ตองเปลี่ยนอานขอความตอไปน้ี แลวตอบคาถามขอ 30 - 34     ํ  เกลากระผมคือศิษยชื่อทิดราย เออเอ็งหายหนาไปอยูไหนหวารับประทานเคราะหกรรมตองจําลา ไปอยูปาสวนเรือกกินเผือกมันเออเอ็งคอยวัฒนาฤาหาหือ หายหนาชื่อกูคิดวาเอ็งอาสัญที่จนมีรับประทานก็ปานกัน ดวยผมนั้นเลขชาตาเปนกาลีไดแตสมหมากหยาบหยาบมากราบเทา เปนของชาว คนขดนาบัดสี ัถาแมนคลองตองตําราชาตาดี คงจะมีของถวายหลายชนิด30. บุรุษที่สองในคําประพันธนี้ตรงกับขอใด 1. ครผูทรงคุณอันประเสริฐ 2. ู กษัตริยผูเปนเลิศทุกสถาน 3. พระสงฆผูทรงศีลสมาทาน 4. ขุนนางวาราชการของแผนดิน31. คําที่ขีดเสนใตหมายถึงขอใด 1. อาชพ 2. ชมชน ี ุ 3. วิถีชีวิต 4. ฐานะ32. ขอใดเปนวิธีการนําเสนอของกวี 1. ใหตัวละครพูดโตตอบกัน 2. ใชภาษาสนทนาระดับชาวบาน 3. เลือกคําศัพทสามัญที่ใชกันทั่วไป 4. สรางฉากประกอบเหมาะกับเนื้อเรื่องQUOTA CMU’ 51. (6) 01 ภาษาไทย.
 7. 7. 01 ภาษาไทย.33. ขอใดเปนทัศนะของตัวละคร 1. ชื่อไมเปนมงคลยอมนําพาชีวิตใหตกต่ํา 2. ใชภาษาสนทนาระดับชาวบาน 3. เลือกคําศัพทสามัญที่ใชกันทั่วไป 4. สรางฉากประกอบเหมาะกับเนื้อเรื่อง34. คําประพันธนี้มีคุณคานอยที่สุดในดานใด 1. การสรางจินตนาการ 2. ความไพเราะของคําและเสียง 3. ภาพสะทอนทางสังคม 4. การเรียบเรียงตามฉันทลักษณอานขอความตอไปน้ี แลวตอบคาถามขอ 35 – 37     ํ  “ความหิวกําเนิดขึ้นกอนความอิ่ม ในเวลาซึ่งพอเหมาะมันทําใหอาหารทุกชนิดเลิศรสกวาปกติ สําหรับเวลาซึ่งยาวนานกวานั้น คนหิวอาจกลายเปนขโมย เปนฆาตกรหรืออาจกอวินาศกรรมใหญหลวง เพื่อนองไกสักชิ้น คนจรรูจักความหิวดี เริ่มแรกคือทุกขอันไมจบสิ้น ตอมากลายเปนเพื่อนซึ่งสนิทสนมคุนเคยและแยกจากกันประเดี๋ยวประดาวเทานั้น”35. ขอใดเปนความคิดของผูเขียน 1. ความหิวเปนสิ่งที่นากลัว 2. ความหิวทําใหอาหารอรอยขึ้น 3. ความหวไมเ ขาใครออกใคร 4. ความหวเปนเพอนของคนยาก ิ  ิ  ่ื36. ขอใดไมใชวิธีการสงสารของผูเขียน 1. ยกตัวอยาง 2. ลําดับความ 3. เปรยบเทยบ 4. ผูกเงื่อนไข ี ี37. คําคูใดไมมีความสัมพันธโดยตรงกับความหิว 1. เวลา พฤติกรรม 2. โอกาส ความทุกข 3. ความอรอย อาหาร 4. ความรูสึก คนโซ38. คําประพันธตอไปนี้มีโวหารภาพพจนกี่แหง คราวนั้นเมื่อตามไปกลางปา หนาดําเหมือนหนึ่งทามินหมอไหม ชนะความงามหนาดังเทียนชัย เขาฉุดไปเหมือนลงทะเลลึก 1. 2 2. 3 4. 4 4. 5QUOTA CMU’ 51. (7) 01 ภาษาไทย.
 8. 8. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปน้ี แลวตอบคาถามขอ 39 - 42     ํ  ดื่มด่ําน้ําหินซับ ตามไดจับกบกุงหอย ผักกูดกํานอยนอย กับดอกเห็ดเลือกเด็ดมา เรียงหินสามเสาไว กมเปาไฟเตรียมหุงหา ตั้งหมอรอเวลา รวมอิ่มหนําในค่ําคืน39. ขอใดไมปรากฏในบทกวี   1. วิธีชีวิต 2. ธรรมชาติ 3. ความรื่นรมย 4. ความสิ้นหวัง40. กวีใชโวหารชนิดใด 1. บรรยาย 2. พรรณนา 3. อุปมา 4. สาธก41. ขอใดเปนการวิจารณ 1. กลาวถึงอาหารที่หาไดตามชนบท 2. ใหภาพการใชชีวิตที่เรียบงายของคนพื้นถิ่น 3. สรางจินตนาการจากการใชคําสามัญแตสื่ออารมณ 4. แสดงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ42. จากคําประพันธขางตน ขอใดอนุมานความไดบริบูรณ 1. ผูหญิงกับภาระหนาที่ 2. ชีวิตประจําวันของชาวบานปา 3. ความสุขอยูที่ความพอใจ 4. ความงาม ความสุนทรียและชีวิตอานขอความตอไปน้ี แลวตอบคาถามขอ 43 - 44     ํ  “ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนสวนมากพากันประมาท และตื่นเมื่อคนสวนมากพากันหลับอยู เขาจึงทิ้งชวงคนเหลานั้นไปไกล เหมือนมาฝเทาเร็ววิ่งเลยมาแกลบฉะนั้น”43. คําที่ขีดเสนใตหมายถึงขอใด 1. มากินแกลบ 2. มาพันธุเล็ก 3. มาแขง 4. มาพันธุเทศ44. ขอใดกลาวถูกตอง 1. ผูมีปญญามักตื่นตัวตลอดเวลา 2. ผูมีปญญามีความสามารถในการแขงขัน 3. ผูมีปญญาพลิกวิกฤตเปนโอกาส 4. ผูมีปญญาไตรตรองอยางรอบคอบเสมอQUOTA CMU’ 51. (8) 01 ภาษาไทย.
 9. 9. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปน้ี แลวตอบคาถามขอ 45 - 46     ํ  อันชางหมอตีหมอไมหวัง ฉาน ตีเอางานงามใชมิใหหนาดั่งอาจารยตีศิษยใหวิทยา มิใชวาจะประหารใหไปอบาย45. ขอใดเปนเจตนาของผูแตง 1. เปรียบใหเขาใจ 2. ใหขอคด  ิ 3. แสดงทัศนะ 4. โนมนาวใจ46. คําที่ขีดเสนใตมีความหมายตรงกับขอใด 1. แตก 2. บบ ุ 3. ราว 4. บิ่น47. บทกวีตอไปนี้มีขอบกพรองดานใด อยาใหเหมือนใบศรีที่เบิกขวัญ พอเสร็จพลันเปนใบตองนะนองเอย ถนอมหนอยอยาลอยรางไปอยางเคย เก็บไวเชยเมื่อช้ําเช็ดน้ําตา 1. จังหวะ 2. สัมผัส 3. คา ํ 4. วรรณยุกต48. ขอใดเปนสวนสรุปของเรียงความ 1. ความงาม ความปติเรงเราพลังแหงการสรางสรรค คุณคาทางจิตใจเปนรากฐานแหงชีวิตที่แท 2. ความรักทําใหมนุษยมีความสัมพันธกับสรรพสิ่งรอบตัว ไมคับแคบ ไมหมกมุนอยูกับตนเอง 3. การเขียนแบบสรางสรรคจึงมีความหมายตรงกันขามกับการเขียนที่มุงประโยชนทางวิชาการดังกลาวขางตน 4. ความริเริ่มใหมจึงขึ้นอยูกับเจตนาของเจาของผลงาน เจตนาจริงเชนนี้นําไปสูงานเขียนสรางสรรคที่ผูเขียน ภาคภูมิใจได49. การอานในขอใดชวยใหเขาใจบทประพันธนี้ โอตอเอยตอแหลตอแตหลัง คิดจะตั้งตอแนตองแตตน ไมมีตอตอมีไตตอไลชน อยาทําตนเปนตอลอไตเลย 1. อานตีความ 2. อานแปลความ 3. อานถอดความ 4. อานเก็บความ50. คําวา “ไลเขามา” ในขอความตอไปนี้ หมายถึงขอใด “วันนี้คงจะพูดอะไรไมไดมาก เพราะเวลาไลเขามาทุกทีแลว จึงขอพูดประเด็นสําคัญ ๆ สักสองประเด็นเทานั้น” 1. เหลือนอย 2. ตามมาติดๆ 3. รุกอยางรวดเร็ว 4. ไมทิ้งหางQUOTA CMU’ 51. (9) 01 ภาษาไทย.
 10. 10. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 51 – 52    ้ี  ํ  “ความยากจนเปนปญหาเรื้อรังที่ไมเคยแกไดจริง ชองวางระหวางคนจนกับคนรวยยิ่งหางมากขึ้นนําไปสูปญหาทางจิตใจ สังคม และการเมือง ทําใหบานเมืองวิกฤตมากขึ้น รัฐบาลหนาตองแกปญหาใหไดอยางจริงจังและถาวร อันที่จริงผูนําชาวบานจํานวนหนึ่งรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และขาราชการบางสวนรูแลวจากการปฏิบัติวา การแกความยากจนที่แทจริงและถาวรทําอยางไร รัฐบาลควรเรียนจากบุคคลเหลานี้อยางจริงจัง แลวนํามาทํานโยบายและยุทธศาสตรขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นทั้งประเทศ วิธีการคือสงเสริมใหชุมชนทําวิจัยเรื่องของชุมชนเองอันนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภคที่เรียกวาเกิดวิสาหกิจชุมชน ชุมชนที่สามารถวิจัยเรื่องของตัวเองไดและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมการศึกษาและสุขภาพ พรอมกันไปเปนชุมชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน”51. รัฐบาลหนาตองแกไขปญหาใหไดอยางจริงจัง “ปญหา” ในที่นี้หมายถึงขอใด 1. ปญหาความยากจน 2. ปญหาบานเมืองเกิดวิกฤต 3. ปญหาการพัฒนาสังคมใหยั่งยืน 4. ปญหาทางจิตใจ สังคมและการเมือง52. ขอใดคือจุดมุงหมายของขอความขางตน 1. แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณรัฐบาล 2. ใหขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาความยากจน 3. เสนอแนวพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 4. เสนอแนะใหมีการสงเสริมใหชุมชนทําวิจัยเรื่องของชุมชนเองอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 53 -54    ้ี  ํ  (1) ปจจุบันรัฐบาลพมาไดควบคุมไมใหเกษตรกรเพิ่มจํานวนแพปลูกพืชในน้ํา (2) เปนเพราะวาน้ําในทะเลสาบเริ่มมีคุณภาพไมดี (3) สิ่งแวดลอมเริ่มจะเสียหายเนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารเคมีมากขึ้น (4) นอกจากนั้น เกษตรกรยังทิ้งผลผลิตที่เสียหรือไมไดขนาดตามที่ตลาดตองการลงในทะเลสาปลอยเปนแพ (5) ประกอบกับทะเลสาบอินเลเปนแหลงน้ําจืดที่จําเปนสําหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในรัฐฉานตอนลางเกือบครึ่งหนึ่ง (6) หากปลอยใหเกษตรกรเพิ่มจํานวนแพปลูกมากขึ้นก็จะเกิดผลเสียหายอยางรุนแรงในอนาคต53. ขอใดเปนประโยคใจความสาคญของขอความขางตน   ํ ั    1. (1) 2. (2) 3.(3) 4. (6)54. ขอความขางตนมีวิธีการเขียนแบบใด 1. สาธก 2. บรรยาย 3. พรรณนา 4. อธบาย ิQUOTA CMU’ 51. (10) 01 ภาษาไทย.
 11. 11. 01 ภาษาไทย.อานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 55 – 56    ้ี  ํ  “กอนลงทุน ดูใหดีวา สินคาที่เราจะทํานั้น เราถนัดมากนอยแคไหน ถาไมถนัด แมจะมีคําแนะนําดี ก็ไปไมรอด ทุกกิจการตองเริ่มจากสิ่งที่เราถนัด ขอเพียงอดทน และใชหลักการตลาด พยายามศึกษาตลาดที่เราเล็งไวตั้งแตมีคนมากไหม มีคนในชวงอายุตาง ๆ เทาไหร เขาเดินทางอยางไร กลับบานกี่โมง เหลานี้เปนขอมูลที่เราจะนํามาใชพัฒนาสินคา กําหนดราคาขาย กําหนดจุดที่วางขายไดอยางตรงกลุมเปาหมาย”55. ขอความขางตนนี้ตรงกับหลักการพูดขอใด 1. การเตรียมพรอม 2. การวิเคราะหผูฟง 3. การรูจักกาลเทศะ 4. การจัดกําหนดเปาหมาย56. ขอความขางตนมีลักษณะการพูดแบบใด 1. เปนทางการ  2. กึงทางการ ่ 3. เปนกันเอง 4. เปนการสนทนาอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 57 - 59    ้ี  ํ  “วันแรกที่ผมไปออกงาน ผมขายไมไดเลย ทางทีมงานผูจัดงาน ก็สงสัยวา อรอยอยางนี้ ทําไมขายไมไดผมตอบไมได เพราะไมรูเหมือนกัน รูแตวา ความสําเร็จไมไดมาในวันเดียว หากแตตองใชเวลา ผมไมทอยังพยายามขายตอไป และเชื่อวานาจะตองมีจุดเปลี่ยน ซึ่งจุดเปลี่ยนของผมก็คือ ไดขึ้นเวที และพูดถึงลูกชิ้นตัวนี้พรอมกับมีใหชิมเทานั้นแหละ พอลงจากเวที ผมแทบจะเดินเขารานตัวเองไมได เพราะลูกคาเยอะมาก”57. ขอใดคือจุดมุงหมายของผูพูด 1. ใหคติวากวาธุรกิจจะสําเร็จไดตองใหเวลา 2. บอกวิธีการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จไมยาก 3. ใหแงคิดวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 4. บอกวาธุรกิจไปไมไดถาไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธ58. ผูพูดขายสินคาอะไร 1. อาหาร 2. ผลไม 3. ลูกชิ้น 4. ของอรอย59. น้ําเสียงของผูพูดเปนอยางไร 1. โออวด 2. ภูมิใจ 3. ถอมตัว 4. เรียบเฉย60. ขอใดเปนอุปสรรคของการสื่อสารมากที่สุด 1. ผูฟงไมเห็นตัวผูพูด 2. ผูพูดพูดเสียงดังเกินไป 3. อากาศในหองประชุมรอนมาก 4. มีเสียงดังจากขางนอกมารบกวนขณะฟงQUOTA CMU’ 51. (11) 01 ภาษาไทย.
 12. 12. 01 ภาษาไทย.61. ขอใดเปนการพดแบบเปนทางการ   ู  1. ราคาน้ํามันยังคงพุงสูงขึ้นตอไป และถึงระดับ 96 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรลแลว ในไมชาคงจะถึงและ ผานระดับ 100 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล เกินความคาดหมายของคนทั้งหลายทั้งปวงไปอยางแทบไม นาเชื่อ 2. ถึงวันนี้ก็ยังไมเห็นมีหนาไหนที่ออกมาแนะนําคนไทย หรือบอกลาวใหคนไทยไดรับรูกันวา หากราคาน้ํามัน เปนเชนนี้แลวจะทํากันอยางไรตอไป หรือใหกมหนากมตายอมรับความฉิบหายวายวอดกันตาปริบ ๆ 3. วันนี้มีขาววา พรรคการเมืองใหญสามพรรคปฏิเสธแผนการที่จะใหมีการสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรขึ้นใน ประเทศไทย ซึ่งไมอยากจะบอกวาเปนพรรคการเมืองไหนกันบาง จะทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบใน การเลือกตั้งอันไมบังควร 4. นักคาน้ํามันและนักคากาซก็จะกอบโกยแสวงหาประโยชนกันอยางสนุกสนานตอไป ดังที่เห็นๆ กันอยูใน ขณะนี้แลววา บรรดานักคาน้ํามันและนักคากาซตางร่ํารวยลนดินลนฟามหาศาลไปถึงไหนตอไหนกันแลว62. ขอใดเปนการพูดเพื่อโนมนาวใจ 1. เราก็เห็นอยูแลววาเกือบทุกพรรคสับสนอลหมาน ผูสมัครอาจจะเปลี่ยนพรรคจนกระทั่งวินาทีสุดทายของวัน สมัคร 2. ผมเองไมเห็นดวยกับการบังคับใหสังกัดพรรค แตเมื่อมีกฎหมาย มีการกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขของความ เปนประชาธิปไตยภายในพรรค ก็ควรจะปฏิบัติโดยเครงครัด 3. นี่มิใชระบบพรรคการเมืองที่ถูกตอง แตเปนแกงเลือกตั้งที่มีสิทธิประมูลซื้ออํานาจรัฐ อันเปนการขัดกับความ สงบเรียบรอยและเจตนารมณของกฎหมายและประชาธิปไตย 4. เพื่อมิใหการตัดสินใจภายในพรรคตกอยูใตอํานาจเงินและอําเภอใจของผูนําแบบเผด็จการ จะตองมีการประชุม ใหญที่แทจริง สิทธิของสาขาพรรคและผูสมัครตองไดรับความนับถืออยางถูกตอง63. ขอใดเปนการพูดที่ใชภาษาผิดระดับ 1. ระบบการศึกษาแบบรวมศูนยอํานาจที่สงเสริมการแขงขันทางการศึกษาในทุกระดับอยางที่ประเทศไทยมีอยู เปนอยูนี้ มีแตสงเสริมใหคนเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น 2. พอแมจะสนใจการศึกษาของบุตรธิดาตนเอง พยายามเลือกสรรสิ่งที่คิดที่เชื่อวาดีที่สุดใหแกลูก ไมวาสิ่งนั้น จะตองแลกมาดวยการซื้อหาติดสินบนสักเทาไร 3. ไมมีใครสนใจการจัดการศึกษาของทองถิ่น เพราะระบบไมเปดโอกาส ไมสงเสริม ซึ่งก็เปนจุดเริ่มตนของการ ไมสนใจสวนรวม 4. ผูคนที่ถูกหลอหลอมขึ้นมาในลักษณะนี้จะมีลักษณะวูบวาบฉาบฉวยทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมในทุก ระดับดวยถือวาธุระไมใชQUOTA CMU’ 51. (12) 01 ภาษาไทย.
 13. 13. 01 ภาษาไทย.64. ขอใดเปนการพูดเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง 1. นักโบราณคดีคอย ๆ บรรจงเคลื่อนยายพระศพมัมมีฟาโรห ออกจากหีบศพหินแบบโบราณ ที่ประดับตกแตง ไวอยางงดงาม มาไวในตูกระจกที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในเปนอยางดี 2. นักโบราณคดีเปดเผยวา มัมมีตองเผชิญกับความรอน ความชื้น และแบคทีเรียตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวจํานวน มากนําเขามา ขณะเยี่ยมชมหลุมฝงศพกษัตริยในแตละป 3. หลุมศพของฟาโรหประดับประดาไปดวยทอง ตรงกลางของหลุมศพปกคลุมไปดวยเครื่องราง เพชรนิลจินดา และใบหนาของพระองคสวมหนากากทองคา    ํ 4. รางกายของฟาโรหไดรับการประกอบขึ้นใหมและสงกลับไปยังโลงศพหินเดิมในอีก 1 ป ถัดมา และเพิ่งจะ ไดรับการเคลื่อนยายอีก 3 ครั้ง ในชวงไมกี่ปมานี้เอง เพื่อเอกซเรยตรวจสอบเพิ่มเติมอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 65 - 66    ้ี  ํ  (1) พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานชนิดหนึ่งที่ตนทุนต่ํา และมีอานุภาพมากมายมหาศาล (2) สามารถนําไปใชไดทั้งสองทางคือทั้งในทางสันติและในทางการทหาร (3) ในทางสันตินั้น มีการนําพลังงานนิวเคลียรไปใชในกิจการมากหลายซึ่งไมใชเปนกิจการทําลายลางมวลมนุษย (4) แตเปนกิจการที่สรางสรรคและอํานวยประโยชนสุขแกมวลมนุษย (5) สวนในทางการทหารนั้น ก็มีการใชพลังงานนิวเคลียรไปประกอบขึ้นเปนอาวุธเรียกวาอาวุธนิวเคลียร (6) ไมวาเปนไปในรูปจรวดหรือขีปนาวุธ หรือระเบิดที่ใชพลังงานนิวเคลียรประกอบเขาเปนอาวุธก็ตาม65. ขอใดเปนความคดหลกของขอความขางตน   ิ ั    1. (1) 2. (2) 3. (3) 4. (5)66. ขอใดเปนสวนขยายความคดหลกของขอความขางตน    ิ ั    1. (1) – (2) – (3) – (4) 2. (2) – (3) – (4) – (5) 3. (3) – (4) – (5) – (6) 4. (5) – (6) – (1) – (2)67. ขอใดเปนการวางเคาโครงการพูดขางตน 1. อธิบายประเด็นใหเขาใจงาย 2. ใหความหมายประเดนหลก  ็ ั 3. ยกสวนขยายและสรุปดวยประเด็นหลัก 4. ยกประเด็นหลักและใหเหตุผลประกอบอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 68 - 69    ้ี  ํ  “ในภาวะหนึ่งที่ชุมชนของเราไดผานเรื่องดี ๆ มาดวยกัน มันก็จะสงผลใหคนในชุมชนของเรารูจักกันมากขึ้นจากแตกอนที่ไมคอยรูจักกันเลย ก็เริ่มมารูจักมักคุนกัน คนที่ยายมาอยูใหมก็เริ่มรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน ระยะหลังยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพใหคนในชุมชนฟรี โดยคุณหมอที่เพิ่ งเขามาเปนสมาชิกชุมชนเดียวกันกับเรา มีการพาเด็ก ๆ ไปดูนก ซึ่งนํามาสูจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมในที่สุด”QUOTA CMU’ 51. (13) 01 ภาษาไทย.
 14. 14. 01 ภาษาไทย.68. ขอใดคือเจตนาของผูพูด 1. เลาใหเห็นสภาพของชุมชนที่ดี 2. บอกประวัติพัฒนาการของชุมชน 3. แสดงใหเ หนความสามคคของชมชน ็ ั ี ุ 4. เนนเรื่องจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมของชุมชน69. ขอความขางตนเปนโวหารแบบใด 1. พรรณนา 2. อธบาย 3. สาธก ิ 4. บรรยายอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 70 - 71    ้ี  ํ  “เมื่อหนาที่การงานในความรับผิดชอบสงผลทั้งตอตนเอง หนวยงานที่สังกัด รวมไปถึงชีวิตของผูโดยสารการพัฒนาตัวเองของวิศวกรอากาศยานจึงเปนเรื่องสําคัญ วิศวกรอากาศยานที่ดีตองคิดเสมอวาเราทํางานบนความปลอดภัยของชีวิตคน ตองตัดสินใจทุกอยางบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุมคา เพราะฉะนั้นเราตองมีความใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา อยางทุกวันนี้ผมจะเปดเว็บไซตของผูผลิตเครื่องยนตเพื่อหาขอมูลและศึกษากรณีการเสียแบบตาง ๆ ของเครื่องยนตที่เคยเกิดขึ้นกับสายการบินอื่น ๆ เพื่อวางแผนปองกันเรื่องแบบนี้ถึงจะไมมีใครบังคับใหทํา แตผมมองวามันเปนเรื่องที่เราควรตองใสใจ ที่สําคัญ มันไมใชแคดีกับอาชีพการงาน แตยังดีตอชีวิตผูโดยสารในความรับผิดชอบของเราดวย”70. ขอใดไมสามารถอนุมานไดจากขอความขางตน 1. ผูพูดเปนคนอุทิศตนเพื่อสังคม 2. ผูพูดเปนคนมีมนุษยธรรมและจิตใจดี 3. ผูพูดมีความรับผิดชอบตอหนาที่สูง 4. ผูพูดสนใจพัฒนางานและตนเองอยูเสมอ71. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 1. ความรับผิดชอบตองานเปนเรื่องสําคัญ 2. การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ 3. ความปลอดภัยของชีวิตและความคุมคา 4. ความปลอดภัยของผูโดยสารตองมากอนอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 72 - 76    ้ี  ํ  “การทํางานเปนเหมือนการลงเรือขับเคลื่อนไปยังเปาหมาย เปนภา รกิจที่ไมมีเสนทางชัดเจน ธรรมะจัดสรรใหตองไปสูเปาหมาย คือการผลักดันพัฒนาระบบงาน ซึ่งไมใชเรื่องงาย ลําพังแ คสภาพของคลื่นลมปกติก็มีอุปสรรคอยูพอสมควร กวาจะขับเคลื่อนใหไดระยะจึงตองใชความอดทนอยางยิ่ง”72. สาระสําคัญคือขอใด 1. อุปสรรคของการทํางานใหกาวหนาทั้งระบบ 2. การทํางานใหกาวหนาทั้งระบบไมใชเรื่องงาย 3. การทํางานใหกาวหนาทั้งระบบตองอาศัยความทรหด 4. ครรลองของความอดทนในการทํางานใหกาวหนาทั้งระบบQUOTA CMU’ 51. (14) 01 ภาษาไทย.
 15. 15. 01 ภาษาไทย.73. ขอความนี้จัดเปนงานเขียนประเภทใด 1. บทความวิจารณ 2. บทความแนะแนวทาง 3. บทความวิชาการ 4. บทความแสดงความคิดเห็น74. ขอใดไมใชเจตนาของผูเขียน 1. การซอนนัย 2. การใชภาษาธรรม 3. การใชสัญลักษณ 4. การใชความเปรียบ75. “ธรรมะ” หมายถงขอใด ึ  1. ความจริง 2. คณความดี 3. บุญกรรม 4. ผลสรุป ุ76. “สภาพของคลื่นลม” ไมนาจะอนุมานถึงขอใด 1. ผูรวมงาน 2. ประชาชนทวไป ่ั 3. คณะรัฐมนตรี 4. นโยบายการเมืองอานขอความตอไปนแลวตอบคาถามขอ 77 – 78    ้ี  ํ (1) การใชศัพทที่ดูเหมือนจะขลังหรือโกหรู ไมไดแสดงภูมิรูของผูพูดผูเขียน หากใชคําหรือศัพทนั้นผิดความหมาย แตกลับเปนการแสดงความไมรู (เขลา) เปนผูตามการพูดผิดเขียนผิดตางหาก(2) เวลาผานมากวา 5 ปแลว รัฐบาล หนวยงานราชการตาง ๆ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขาราชการระดับสูงทั้งในปจจุบันและอดีต ก็ยังใชคํา “วาระ แหงชาติ” ในภาษาเขียนทางราชการและภาษาพูดตลอดมา ซึ่งเปนการใชคําสื่อความหมายผิด (3) หากผูพูดผูเขียนไมชอบคํา “ระเบียบวาระแหงชาติ” ไมวาจะดวยเหตุใด ก็อาจใชคําธรรมดาที่เขาใจงาย เชน “ภารกิจแหงชาติ” “งานสําคัญแหงชาติ” “งานลําดับแรกแหงชาติ” ซึ่งสื่อความหมายไดตรง ถูกตอง (ชาวบานใน ชนบทเขาใจหรือไมวา “วาระแหงชาติ” “วาระประชาชน” หมายความวาอะไร) จะใชคําผิดสื่อความหมายผิดอยู ทาไม ํ(4) ทุกวันนี้ไมวาเรื่องอะไร สําคัญมากนอยเพียงไร รัฐบาลและหนวยราชการก็นิยมจะตั้งหรือผลักดันใหเปน “วาระ แหงชาติ” กันจนเฝอ แตทั้งรัฐบาลและหนวยราชการเหลานั้นรูหรือไมวา กําลังพูดหรือเขียนอะไรอยู ทานตอง  การสื่อความหมายวาอยางไร ทานรูหรือไมวา “วาระแหงชาติ” หมายความวา หรือแปลเปนไทยวาอยางไร77. ขอใดควรเปนสวนเปดเรื่อง 1. (1) 2. (2) 3. (3) 4.(4)78. น้ําเสียงของผูเขียนเปนเชนใด 1. เสียดสี 2. ประชดประชน ั 3. แดกดัน 4. กระทบกระเทยบ ีQUOTA CMU’ 51. (15) 01 ภาษาไทย.
 16. 16. 01 ภาษาไทย.79. ขอใดมีคําเลียนเสียงธรรมชาติมากกวาขออื่น 1. เงียบสงัดวัดวาในราตรี เสียงเปดผีหวี่หวีดจังหรีดเรียง 2. หริ่งหริ่งเรื่อยเฉื่อยชื่นสะอื้นอก สําเนียงนกแสกแถกแสกแสกเสียง 3. เสียงแมงมุมอุมไขมาใตเตียง ตีอกเพียงผึงผึงตะลึงฟง 4. ฝายเสียงหนูมูสิกกิกกิกรอง เสียวสยองยามยินถวิลหวัง80. ขอใดกลาวถึงเวลาตางจากขออื่น 1. อางวางกับน้ําคางที่กลางไพร 2. เพลายอแสงมาสูสมัย 3. เมื่อพระลบวาเหวหิมวา 4. แสงสายัณหยอยระยับกับวนา81. ขอใดกลาวถึงศิลปะตางจากขออื่น 1. พระธาตุทองสูงสลางหวางวิหาร แลโอฬารเยี่ยมยิ่งบนสิงขร 2. กุฏิหอชอฟาสงางอน งามบัญชรลงรักประจักษตา 3. ที่ผนังมีพุทธประวัติ ใหสีชัดโดดเดนทั้งเสนสาย 4. ศาลารายแลไปใหเปลาดาย ดูเรียบงายสงบงามตามเวลา82. ขอใดใชวิธีประเมินคาตางจากขออื่น 1. ชมโฉมระเดนกับโฉมตรู งามดูดั่งแกวกับสุวรรณ 2. บางวาเหมือนอสัญแดหวา กับนางเทพธิดากระยาหงัน 3. บางวาเหมือนสุริยากับพระจันทร ถาไดครองกันจะสมควร 4. สมทั้งรูปทรงแลยศศักดิ์ เสียดายนักพระมาคิดหักหวน83. ขอใดแสดงถึงการประเมินคา 1. ที่หนาโบสถมียักษยืนรักษา ดูหนาตากราดเกรี้ยวเขี้ยวขาวออน 2. มีสองตนตนละขางริมทางจร คลายยักษตอนเตี้ยต่ํากรําแดดลม 3. ไมใหญโตเหมือนวัดโพธิ์และวัดแจง แตถาแขงศิลปะจะเหมาะสม 4. ทั้งสวนสัดตัดตอก็กลึงกลม เรื่องจ ะขมกันไดนั้นไมมี84. ขอใดแสดงถึงการปลงใจ 1. สิ้นแผนดินสิ้นนามตามเสด็จ ตองเที่ยวเตร็ดเตรหาที่อาศัย 2. สิ้นแผนดินขอใหสิ้นชีวิตบาง อยารูรางบงกชบทศรี 3. สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ 4. สิ้นแผนดินสิ้นยศถดถอยศักดิ์ ที่เคยรักก็กลับรางเหลือหมางหมองQUOTA CMU’ 51. (16) 01 ภาษาไทย.
 17. 17. 01 ภาษาไทย.85. ความเปรียบในขอใดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย 1. มาเที่ยวเลนเห็นหินบนดินโขด เดี่ยวสันโดษดังสําลีไมมีหมอง 2. แมมีคูชูชิดสนิทนุม เหมือนหอหุมผาทิพยสักสิบผืน 3. โอชาตินี้มีกรรมแสนลําบาก เหมือนนกพรากพลัดรังไรฝงฝา 4. ถึงโพเตี้ยโพต่ําเหมือนคํากลาว แตโตราวสามออมเทาพอมสาน86. ขอใดแสดงถึงการสืบทอดขนบวรรณคดี 1. ครั้นเวลารุงแจงแสงอุไร อรไ ทพลิกฟนตื่นนิทรา 2. แสงทองผองทั่วสากล สุริยนเยี่ยมยอดยุคันธร 3. เสียงดุเหวาเวาแววแจวพนา สาลิกาพลอดเพรียกเรียกรอง 4. นกหลากพรรณหลายกายกอง แซซองบินเหียนเวียนวน87. ขอใดแสดงถึงคานิยม 1. เวลายิ้มหวานหยดฉันจดจํา กายเธอต่ําแตก็พอเหมาะดี 2. อยากใหสาวนอยจองมองตัวบาง จึงแกลงขวางเศษไมใสมวยผม 3. เธอสวมเสื้อเชียงใหมวิไลลักษณ มีลายปกดอกแดงสุกแสงสี 4. เหมือนวาเธอมีที่มุงหมาย จึงแตงกายนุงหมใหคมสัน88. ขอใดแสงถึงการจัดระเบียบทางสังคม 1. ถึงตลาดปากน้ําโพดูโกหลาย ตึกคาขายแนนขนดเขาจดสรร   ั ั 2. ถึงที่ตีตั๋วมีรั้วกั้น เขาคิวกันโคงคดเกือบหมดหวัง 3. ถึงฝายหลวงหวงน้ําอันฉ่ําใส หลังเขื่อนใหญเอียงเอนซีเมนตถม 4. ถึงลับแลแลลิ่ววิวสะอาด ทั้งอากาศก็ดีเปนที่หนึ่ง89. ขอใดมีวิธีเลาเรื่องตางจากขออื่น 1. ลูบไลสุคนธปนปรุง ดมดูกลิ่นฟุ งหอมฉ่ํา หยิบภูษามาทรงแลวลูบคลํา ยกทองทองช้ําชอบพระทัย 2. แลวชวนองคพงศกษัตริยขัติยา เสด็จมาพระโรงรัตนชัชวาล จึงบอกใหนองเจาเขาสรงชล ในมณฑลมุรธากระยาสนาน 3. ลูกก็แลดูแมแมดูลูก ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล สะอื้นร่ําอําลาดวยอาลัย แลวแข็งใจจากนางตามทางมา 4. เห็นสายหยุดหยุดยืนคอยชื่นจิต พี่ยิ่งคิดถึงนุชที่สุดหมาย ไดหยุดชมหยุดเชยเคยสบาย ทั้งหยุดกายหยุดกอดแมยอดรักQUOTA CMU’ 51. (17) 01 ภาษาไทย.
 18. 18. 01 ภาษาไทย.90. ขอใดไมใชขนบของนิราศ 1. ปางอโศกใครไมโศกพี่โศกจัด โทมนัสกลัดใจในไพรเขียว เดิมปางโศกโศกยิ่งโศกจริงเจียว ตั้งตาเหลียวหานางมากลางไพร 2. ดุกชะโดเทโพทั้งตะเพียน สวายเวียนวายหาปลากระหมัน อีกปลาหมอรอรักษาปลาไสตัน ปลานวลจันทรคิดนวลเจายิ่งเศราใจ 3. นาเอ็นดูรูดีอารีอารอบ ทําความชอบชวยพยุงใหสูงศักดิ์ มาบรรลัยไปยังกําลังรัก สงสารนักนางพร่ําร่ําโศกี 4. อันวิสัยในโลกโชคมนุษย ไมสิ้นสุดเรื่องรักสมัครสมาน ขอฝากจิตพิสมัยอาลัยลาน ไววิมานในกระดาษที่วาดเอย91. คําที่ขีดเสนใตในขอใดไมใชการสรางสํานวนโวหารของกวี 1. น้ําตกพรายสุหรายแกว ปฐมกลป 2. พลันอุษาโยคเริ่มแยม ั วิสูตรสรวง 3. พฤกษาสงาเสกสรร สวยทิพย 4. สวยปวยปากเปนใบ   นิ่งไขสุนทรีย92. ขอใดแสดงถึงแรงบันดาลใจตางจากขออื่น 1. เวลาค่ําน้ําเค็มก็พรางพราง แวมสวางวาววับระยับฉาย 2. ครั้นยามยลตนลําพูดูหิ่งหอย เหมือนเพชรพลอยพรายพรางสวางไสว 3. เสลารายพรายพริบระยิบระยับ ดูแวววับดังจะพรากจากไพหาร 4. ดูแดนดาวเปลาเปลี่ยวเสียวสะดุง จนจวนรุงรางรางสวางไสว93. ขอใดไมมีสัมผัสเลือน 1. จันทรแรมแจมเวิ้งหาว ลมโลมเราแมกมิ่งไม 2. งามเลิศแลวโลกมนุษย วิสุทธิ์ดุจฟากฟาฝากฝน 3. อัญเชิญชวนมวลแมน จบแวนแควนแมนสรวงสวรรค 4. ศิขรชะงอนเงื้อมฟา เดือนดาริกามาชะออน94. โคลงบาทใดเลนสัมผัสไดซับซอนที่สุด 1. ออมพรายฝนคลื่นเพอ ภาษา 2. แลดาวเดือนดาษหอง เวหา 3. พฤกษาสูงเสียดไม เสยเมฆ 4. นางแยมดุจแมแยม ไรทนต95. ขอใดมีสัมผัสแบบ “ลมหวนปวนกระซิบ เมฆสั่ง” 1. ตะวันฉายรายมนตรใน เพลงหนึ่ง 2. วูบไวใฝกระสัน โศกเปลา 3. เจียระไนไรทรายอนันต นวลนิ่ม 4. นาทีนี่ชีวัน เกิดวางQUOTA CMU’ 51. (18) 01 ภาษาไทย.
 19. 19. 01 ภาษาไทย.96. โคลงบาทใดกินนัยความหมายไดกวางที่สุด 1. หวานวิหคเหินเกริ่นรอง ระงมดง 2. นกหกจับแมกไม เรียงรัน 3. ระวังไพรเพรียกพร่ําพรอง ระวังพฤกษ 4. กาจับกาฝากตน ตุมกาอานคาประพนธตอไปนแลวตอบคาถามขอ 97 - 98  ํ ั   ้ี  ํ เสื้อแสงแตงประกวดกันหนักหนา สรอยตา บเต็มประดานาฉิบหายเพราะมั่งมีศรี ศุขสนุกสบาย ไมรอนรนขวนขวายเหมือนกอนกาล97. ขอใดเปนน้ําเสียงของกวี 1. ชนชม 2. ลําพอง 3. ประชด 4. เสียดสี ่ื98. ขอใดเปนจุดเดนของคําประพันธ 1. การสรรคํา 2. จังหวะกลอนสม่ําเสมอ 3. พลังอารมณ 4. การเลนสัมผัสในแพรวพราว99. ขอใดแสดงถึงปณิธานของกวี 1. ใดผิดเชอญชวยรื้อ รอนเสีย 2. สารสยามภาคพรอง กลกานท นี้ฤา ใดชอบกาลเชอญเกลา กลาวเขา คือคูมาลาสวรรค ชอชอย   3. เปนสรอยโสภิศพน อุปรมา 4. จงคงคูกัลปา ยืนโยค โสรมสรวงศิรธิรางค เวี่ยไว หายแผนดินฟาไหม อยาหาย100. ขอความตอนี้เปนคําประพันธชนิดใด “เดินทางไปตอสูใตแผนฟาบนภูเขาอันตรายรอบตัว เรานักรบแกกรําสงคราม ปง...เสียงปนกองนาเกรงขาม นากลัวทุกทุกยามทุกทุกยาน...อันตราย” 1. กาพยฉบัง 2. กาพยขับไม 3. กาพยยานี 4. กาพยสุรางคนางคQUOTA CMU’ 51. (19) 01 ภาษาไทย.

×