Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>บูรณาการภายในกลุ่มสาระภาษาไทย </li></ul><ul><li>บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ </li></ul>การบูรณาการสาระ...
เนื้อหา ……… 1. การอ่าน 2. การเขียน 3. การฟัง การดู การพูด 4. หลักการใช้ภาษา 5. วรรณคดี / วรรณกรรม บูรณาการภายในกลุ่มสาระ
1. การอ่าน วิธีการอ่าน อ่านออกเสียง อ่านในใจ ทำเป็นแผนภาพ โครงเรื่อง อ่านสะกดคำ อ่านแล้วสรุป สิ่งที่อ่าน หนังสือนอกเวลา ข่...
2. การเขียน วิธีการเขียน สอดคล้องเรื่อง ใช้ภาษาเหมาะ ถูกตามหลัก ถูกความหมาย สิ่งที่ให้เขียน สะกดคำ ตัวการันต์ ประโยค , ข้อ...
3. การฟัง ดู พูด กิจกรรม สิ่งที่ฟัง ผลที่ได้ วิธีการ ฟังแล้วจับใจความ แสดงความรู้สึก แสดงทัศนะ ฟังสรุป จับใจความสำคัญ มี...
4. หลักการใช้ วิธีการ สิ่งที่ทำ ผลที่ได้ กิจกรรม - ถูกต้องตาม หลักภาษา - เหมาะสม - เขียนแผนภาพโครงเรื่อง - เขียนแผนภาพคว...
5. วรรณคดีและวรรณกรรม วิธีการ ผลที่ได้รับ กิจกรรม สิ่งที่ให้ศึกษา <ul><li>ฟัง </li></ul><ul><li>อ่านในใจ </li></ul><ul><li...
การสื่อสาร การรับสาร สมองรับรู้ / คิด การส่งสาร อ่าน , ฟัง , ดู สัมผัส , ฯลฯ พูด , เขียน ท่าทาง , ฯลฯ
ทักษะการสื่อความหมาย การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจดจำ การระลึก การบอกความรู้สึกออกมาด้วยตัวเอง การใช้ข้อมูล การบรรยาย การอ...
 
๑ . ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ๒ . ทักษะการคิดชั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน กระบวนการคิด
ทักษะการคิดที่เป็นแกน หรือทักษะการคิดทั่วไป <ul><li>การสังเกต </li></ul><ul><li>การสำรวจ </li></ul><ul><li>การตั้งคำถาม </...
ลักษณะการคิดที่ควรฝึก กล้าคิด คิดตัดสิน คิดซับซ้อน คิดดัดแปลง คิดใหม่ คิดคล่อง คิดวางแผน คิดกว้าง รวมหัวคิด คิดให้รู้กันทั่ว
สื่อที่จะนำให้คิด ภาพ , การ์ตูน สถานการณ์ ถ้อยคำ , สำนวน , ภาษิต เรื่องสั้น โฆษณา ข่าว บทความ เพลง นิยาย นิทาน
บทความ มีมากหลากหลายประเภท เหมาะกับวัย กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แสดงความคิดได้กว้าง ไม่จำกัดขอบเขต คิดได้หลากหลาย คิดได้อ...
เลือก บทความ ข่าว และเหตุการณ์ คิดเรื่องใหม่ได้มากมาย มีสื่อประกอบมาก แสดงความคิดได้หลากหลาย ทันเหตุการณ์ ได้ความรู้ ส่งเส...
ก่อนจะไปฝึกนักเรียนให้คิด .. ลองทำดูสักนิด … ว่าความคิดเราเข้าท่าไหม อ่านบทความที่กำหนดให้ … และปฏิบัติตามขั้นตอน … เชิญครับ
สนทนา / ภาพข่าว เหตุการณ์ / ฟังเพลง อ่านจับใจความ พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน คิดเชื่อมโยงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพ...
การฝึกคิด วิเคราะห์ เขียน <ul><li>๑ . สนทนา  ข่าวเหตุการณ์ </li></ul><ul><li>๒ . อ่านบทความ ตอบคำถาม วัดความรู้ </li>...
นักเรียน กระบวนการคิด ทักษะการคิด  ทักษะการคิด กระบวนการคิด คิดมีวิจารณญาณ ปฏิบัติ ผลการผลิต  คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย  ...
การใช้คำถามเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาทักษะการคิด หมวก 6 สี ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน กลยุทธนำไปสู่การคิดคือผู้สอนต้องรู้จัก เทค...
หมวกสีขาว … ความเป็นกลาง .. ตัวเลข ข้อเท็จจริง หมวกสีแดง .. ความรู้สึก อารมณ์ สัญชาตญาณ หมวกสีดำ .. ด้านลบ การปฏิเสธ จุดอ...
ผมเข้าใจว่า .. หลายคนชอบดูดวง วันนี้มีหมอดูแม่นๆมาทำนายทายทัก รับรองว่า …… .. ดูดวงไม่แม่นให้เหยียบ … ..
อ่านโคลงต่อไปนี้ แล้วใช้หมวก 6 สี ตั้งคำถามลองดู พัฒนาทักษะ ตัวรู้ คือหมวกใบไหน พัฒนาทักษะ ตัวคิด คือหมวกใบไหน
โคลงโลกนิติ กบเกิดในสระใต้ บัวบาน ฤๅห่อนรู้รสมาลย์ หนึ่งน้อย ภุมราอยู่ไกลสถาน นับโยชน์ ก็ดี บินโบกมาค้อยค้อย เกลือกเค...
หน่วย…… .. วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่าน A คณธรรม จริยธรรม ค่านิยม K p องค์ความร...
การอ่าน K องค์ความรู้์และ p ทักษะ A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เลือกอ่าน มารยาทและนิสัยรักการอ่าน อ่านจับใจความ เรื่องสั...
เขียนคำใหม่ , คำคม เขียนชี้แจง เขียนจดหมาย เขียนคำขวัญ , คำกลอน เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนเรื่องใหม่ เขียนตอบคำถาม วาด...
การฟัง การดู การพูด คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม K องค์ความรู้และ P ทักษะ ฟังและดูเพลง ฟังและดูข่าวและ เหตุการณ์ ฟังและดูบทค...
หลักการใช้ภาษา A ชอบใช้ภาษาสร้างสรรค์ P ใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร พัฒนาความรู้ k ภาษาของกลุ่มบุคคล ในวงการต่างๆ
วรรณคดี และวรรณกรรม PA นำความรู้จากการอ่าน การฟัง การดู ไปใช้ในการตัดสินใจ และใช้ในชีวิตจริง k เรื่องสั้น k บทความ , ข่...
<ul><li>สนทนา </li></ul><ul><li>อ่านจับใจความ / พิจารณาคิดวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน </li></ul>...
สนทนา อ่านจับใจความ พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน คิดเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ไปสู่การเขียน ตรวจผลงาน สังเกต...
สนทนา / อ่านออกเสียง ศึกษาค้นคว้า / กิจกรรมกลุ่ม พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน ตัดสินใจเลือก ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม ผลงา...
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู ...
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การอ่าน <ul><li>( ๔ ) ๑ . นำความรู้และประสบการณ์จาการอ่าน มาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต </li></ul><ul><...
การเขียน <ul><li>( ๓ ) ๑ . ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนโดยเขียนโครงเรื่อง แผนภาพความคิด เขียนเรื่องให้สมบูรณ์ </li></u...
การฟัง การดู และการพูด <ul><li>( ๑ ) ๑ . เลือกฟัง เลือกดูสิ่งที่เป็นความรู้ ความบันเทิง </li></ul><ul><li>( ๓ ) ๒ . ส...
หลักการใช้ภาษา <ul><li>( ๑๐ ) ๑ . ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>( ๑๒ ) ๒ . เข้าใจภาษาของกลุ่มบุคคลใน วงการต...
วรรณคดีและวรรณกรรม <ul><li>( ๒ ) ๑ . วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น สารคดี </li></ul><ul><li>และบทความ </li></ul><ul><li>( ๕ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เรื่องการเขียนจดหมาย

32,564 views

Published on

เรื่องการเขียนจดหมาย

Published in: Education

เรื่องการเขียนจดหมาย

 1. 1. <ul><li>บูรณาการภายในกลุ่มสาระภาษาไทย </li></ul><ul><li>บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ </li></ul>การบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ . จิรัฏฐ์ ผึ้งน้อย
 2. 2. เนื้อหา ……… 1. การอ่าน 2. การเขียน 3. การฟัง การดู การพูด 4. หลักการใช้ภาษา 5. วรรณคดี / วรรณกรรม บูรณาการภายในกลุ่มสาระ
 3. 3. 1. การอ่าน วิธีการอ่าน อ่านออกเสียง อ่านในใจ ทำเป็นแผนภาพ โครงเรื่อง อ่านสะกดคำ อ่านแล้วสรุป สิ่งที่อ่าน หนังสือนอกเวลา ข่าว นิทาน เรื่องสั้น บทละคร บทความ สิ่งที่ได้จากการอ่าน ความรู้ มารยาทการอ่าน นิสัยรักการอ่าน บันเทิง ข้อคิด อ่านได้ถูกต้อง กิจกรรม เล่าเรื่องจากการอ่าน แสดงความคิดเห็น ตั้งและตอบคำถาม เล่าเรื่องที่อ่าน วาดภาพประกอบเรื่อง
 4. 4. 2. การเขียน วิธีการเขียน สอดคล้องเรื่อง ใช้ภาษาเหมาะ ถูกตามหลัก ถูกความหมาย สิ่งที่ให้เขียน สะกดคำ ตัวการันต์ ประโยค , ข้อความ ข้อความ ผลที่คาดหวัง เขียนถูกต้อง ได้ประโยชน์ บอกความแตกต่าง มารยาทในการเขียน กิจกรรมการเขียน บทสนทนา เรียงความ แสดงความรู้สึก บรรยายเรื่อง
 5. 5. 3. การฟัง ดู พูด กิจกรรม สิ่งที่ฟัง ผลที่ได้ วิธีการ ฟังแล้วจับใจความ แสดงความรู้สึก แสดงทัศนะ ฟังสรุป จับใจความสำคัญ มีวิจารณญาณ มีมารยาทในการฟัง สปอร์ตโฆษณา ร้อยแก้ว เพลง บทร้อยกรอง บทสนทนา มีมารยาทในการฟัง มีนิสัยรักการอ่าน ข้อคิด อธิบายความสัมพันธ์สิ่งที่ฟัง
 6. 6. 4. หลักการใช้ วิธีการ สิ่งที่ทำ ผลที่ได้ กิจกรรม - ถูกต้องตาม หลักภาษา - เหมาะสม - เขียนแผนภาพโครงเรื่อง - เขียนแผนภาพความคิด - แสดงบทบาทสมมุติ - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - ประกวดแต่งบทกลอน - กิจกรรมเกมทางภาษา - เขียนบรรยายภาพ - พัฒนาการอ่านและ การเรียนรู้ - เป็นเครื่องแสวงหา ความรู้ - ใช้ภาษาได้เหมาะสม กับโอกาสและกาลเทศะ - การประสมคำ - การแต่งประโยค - คิดไตร่ตรองก่อน พูดและเขียน - คำคล้องจอง - แต่งบทร้อยกรอง - ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
 7. 7. 5. วรรณคดีและวรรณกรรม วิธีการ ผลที่ได้รับ กิจกรรม สิ่งที่ให้ศึกษา <ul><li>ฟัง </li></ul><ul><li>อ่านในใจ </li></ul><ul><li>อ่านออกเสียง </li></ul><ul><li>อ่านจับใจความ </li></ul><ul><li>อ่านร้อยแก้ว </li></ul><ul><li>อ่านร้อยกรอง </li></ul>- รู้เข้าใจวรรณคดี วรรณกรรมนั้นๆ - เปรียบเทียบ วรรณกรรมกับ วรรคดีปัจจุบัน - รู้ประวัติความ เป็นมาและสืบสาน มรดกทางวัฒนธรรม ของชาติ - รับรสไพเราะของภาษา - แต่งบทร้อยกรอง - แต่งเรื่อง - แสดงบทบาท สมมติ - ร้อยแก้ว - ร้อยกรอง - ข่าว - บทความ - นิทาน - เรื่องสั้น - สารคดี - นิยาย - บทละคร
 8. 8. การสื่อสาร การรับสาร สมองรับรู้ / คิด การส่งสาร อ่าน , ฟัง , ดู สัมผัส , ฯลฯ พูด , เขียน ท่าทาง , ฯลฯ
 9. 9. ทักษะการสื่อความหมาย การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจดจำ การระลึก การบอกความรู้สึกออกมาด้วยตัวเอง การใช้ข้อมูล การบรรยาย การอธิบาย การทำให้กระจ่าง การพูด การเขียน การแสดงออกถึงความสามารถของตน
 10. 11. ๑ . ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ๒ . ทักษะการคิดชั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน กระบวนการคิด
 11. 12. ทักษะการคิดที่เป็นแกน หรือทักษะการคิดทั่วไป <ul><li>การสังเกต </li></ul><ul><li>การสำรวจ </li></ul><ul><li>การตั้งคำถาม </li></ul><ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>การระบุ </li></ul><ul><li>การจำแนกแยกแยะ </li></ul><ul><li>การจัดลำดับ </li></ul><ul><li>การเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>การจัดหมวดหมู่ </li></ul><ul><li>การสรุป อ้างอิง </li></ul><ul><li>การแปล </li></ul><ul><li>การตีความ </li></ul><ul><li>การเชื่อมโยง </li></ul><ul><li>การขยายความ </li></ul><ul><li>การให้เหตุผล </li></ul><ul><li>การสรุป ย่อ </li></ul>
 12. 13. ลักษณะการคิดที่ควรฝึก กล้าคิด คิดตัดสิน คิดซับซ้อน คิดดัดแปลง คิดใหม่ คิดคล่อง คิดวางแผน คิดกว้าง รวมหัวคิด คิดให้รู้กันทั่ว
 13. 14. สื่อที่จะนำให้คิด ภาพ , การ์ตูน สถานการณ์ ถ้อยคำ , สำนวน , ภาษิต เรื่องสั้น โฆษณา ข่าว บทความ เพลง นิยาย นิทาน
 14. 15. บทความ มีมากหลากหลายประเภท เหมาะกับวัย กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แสดงความคิดได้กว้าง ไม่จำกัดขอบเขต คิดได้หลากหลาย คิดได้อิสระ ข้อคิด ให้ความรู้ น่าสนใจ
 15. 16. เลือก บทความ ข่าว และเหตุการณ์ คิดเรื่องใหม่ได้มากมาย มีสื่อประกอบมาก แสดงความคิดได้หลากหลาย ทันเหตุการณ์ ได้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยั่วยุ
 16. 17. ก่อนจะไปฝึกนักเรียนให้คิด .. ลองทำดูสักนิด … ว่าความคิดเราเข้าท่าไหม อ่านบทความที่กำหนดให้ … และปฏิบัติตามขั้นตอน … เชิญครับ
 17. 18. สนทนา / ภาพข่าว เหตุการณ์ / ฟังเพลง อ่านจับใจความ พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน คิดเชื่อมโยงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์ เขียนเรื่องใหม่ ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม สนทนาซักถาม ตรวจแบบประเมิน การอ่านบทความ สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ P กระบวนการ A เจตคติ K ความรู้ ใจความสำคัญจากบทความ ข่าวและเหตุการณ์ เพลง ภาพจากสื่อต่างๆ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนสร้างสรรค์ ก . เลือกฟัง เลือกดู เหตุการณ์ ก . ทำงานกลุ่ม ก . อ่านจับใจความสำคัญ มารยาทในการอ่าน มารยาทในการดูข่าวสารเหตุการณ์ มารยาทในการเขียน สนุกสนานเป็นสุข ชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงาน สุภาพ ใบงาน ใบความรู้ หนังสือพิมพ์ / ข่าว / เพลง ตัวอย่างงานเขียน ห้องสมุด อินเตอร์เนต แหล่งเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน
 18. 19. การฝึกคิด วิเคราะห์ เขียน <ul><li>๑ . สนทนา ข่าวเหตุการณ์ </li></ul><ul><li>๒ . อ่านบทความ ตอบคำถาม วัดความรู้ </li></ul><ul><li>๓ . พัฒนาการคิด วิเคราะห์ เขียน ( คิดอะไร คิดหลากหลาย คิดแปลกใหม่ คิดซับซ้อน ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>๔ . คิดเชื่อมโยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>( จัดหมวดหมู่ ด้านดี ไม่ดี , มุมตรง / มุมกลับ สังเคราะห์ ) </li></ul><ul><li>๕ . คิดสู่ประเด็นการเขียน หลักการเขียน / วาดภาพ </li></ul>ขั้นตอน
 19. 20. นักเรียน กระบวนการคิด ทักษะการคิด ทักษะการคิด กระบวนการคิด คิดมีวิจารณญาณ ปฏิบัติ ผลการผลิต คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย แก้ไขปัญหา คิดกว้าง แก้ปัญหาคิดเอง คิดลึก คิดคล่อง คิดละเอียด คิดไกล คิดตัดสินใจศึกษา ประเมินการคิดของตน การอ่าน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม การเขียน ผลที่ได้รับ
 20. 21. การใช้คำถามเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาทักษะการคิด หมวก 6 สี ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน กลยุทธนำไปสู่การคิดคือผู้สอนต้องรู้จัก เทคนิคการใช้คำถาม ป้อนเข้าไปกระตุ้นต่อมคิด
 21. 22. หมวกสีขาว … ความเป็นกลาง .. ตัวเลข ข้อเท็จจริง หมวกสีแดง .. ความรู้สึก อารมณ์ สัญชาตญาณ หมวกสีดำ .. ด้านลบ การปฏิเสธ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หมวกสีเหลือง … ด้านบวก .. ความมั่นใจ การยอมรับ หมวกสีแขียว .. สร้างสรรค์ มุมมองใหม่ ความเติบโต หมวกสีฟ้า .. ระบบ การประสานงาน ความสัมพันธ์
 22. 23. ผมเข้าใจว่า .. หลายคนชอบดูดวง วันนี้มีหมอดูแม่นๆมาทำนายทายทัก รับรองว่า …… .. ดูดวงไม่แม่นให้เหยียบ … ..
 23. 24. อ่านโคลงต่อไปนี้ แล้วใช้หมวก 6 สี ตั้งคำถามลองดู พัฒนาทักษะ ตัวรู้ คือหมวกใบไหน พัฒนาทักษะ ตัวคิด คือหมวกใบไหน
 24. 25. โคลงโลกนิติ กบเกิดในสระใต้ บัวบาน ฤๅห่อนรู้รสมาลย์ หนึ่งน้อย ภุมราอยู่ไกลสถาน นับโยชน์ ก็ดี บินโบกมาค้อยค้อย เกลือกเคล้าเสาวคนธ์
 25. 26. หน่วย…… .. วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่าน A คณธรรม จริยธรรม ค่านิยม K p องค์ความรู้และทักษะ Kp องค์ความรู้และทักษะ K p องค์ความรู้ และทักษะ A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม Kp องค์ความรู้และทักษะ A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม Kp องค์ความรู้และทักษะ A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
 26. 27. การอ่าน K องค์ความรู้์และ p ทักษะ A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เลือกอ่าน มารยาทและนิสัยรักการอ่าน อ่านจับใจความ เรื่องสั้น ข่าว หนังสือพิมพ์ บทความ ใบความรู้ คำขวัญ นิทาน นิยาย คำที่ใช้ในวงการต่างๆ แสดงความคิดเห็น อ่านแบ่งวรรคตอน อ่านคล่อง
 27. 28. เขียนคำใหม่ , คำคม เขียนชี้แจง เขียนจดหมาย เขียนคำขวัญ , คำกลอน เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนเรื่องใหม่ เขียนตอบคำถาม วาดภาพและเขียน เรื่องสั้น เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนถูกต้อง การเขียน K องค์ความรู้และ P ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มารยาทและนิสัยรักการเขียน เขียนสร้างสรรค์
 28. 29. การฟัง การดู การพูด คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม K องค์ความรู้และ P ทักษะ ฟังและดูเพลง ฟังและดูข่าวและ เหตุการณ์ ฟังและดูบทความ ฟังและดูสารคดี ฟังเรื่องสั้น สรุปจับประเด็นวินิจฉัย มีวิจารณญาณ มารยาทในการฟัง การดู การพูด เลือกดู เลือกฟัง มารยาทในการ สนทนา เสนอความคิด ความรู้มีเหตุผล
 29. 30. หลักการใช้ภาษา A ชอบใช้ภาษาสร้างสรรค์ P ใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร พัฒนาความรู้ k ภาษาของกลุ่มบุคคล ในวงการต่างๆ
 30. 31. วรรณคดี และวรรณกรรม PA นำความรู้จากการอ่าน การฟัง การดู ไปใช้ในการตัดสินใจ และใช้ในชีวิตจริง k เรื่องสั้น k บทความ , ข่าว k สารคดี k หลักการพินิจวรรณกรรม
 31. 32. <ul><li>สนทนา </li></ul><ul><li>อ่านจับใจความ / พิจารณาคิดวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน </li></ul><ul><li>คิดเชื่อมโยงวิเคราะห์ – </li></ul><ul><li>สังเคราะห์ความสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ตรวจผลงาน </li></ul><ul><li>สังเกต </li></ul><ul><li>ซักถาม </li></ul>K ความรู้ หนอนหนังสือ สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ P กระบวนการ A เจตคติ การพิจารณารรณกรรม การพิจารณาเรื่องสั้น บทความเรื่อง… ... ก . คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ก . อ่านจับใจความ ก . การทำงานกลุ่ม สนุกสนาน เลือกใช้คำอย่างมีมารยาท ชื่นชมผลงาน หนังสือเรียน พจนานุกรม ใบความรู้ ใบงาน
 32. 33. สนทนา อ่านจับใจความ พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน คิดเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ไปสู่การเขียน ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม ซักถาม การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ P กระบวนการ A เจตคติ K ความรู้ ทักษะการฝึกประเมิน คำศัพท์ สำนวน ศัพท์ใหม่ เรื่องสั้น ทักษะศิลปะ ทักษะการเขียน ทำงานกลุ่ม อ่านจับใจความ ตั้งใจอ่าน เขียน สุขนิสัยรักการอ่าน เขียน สนุกสนาน ชื่นชมผลงาน มีความยุติธรรมในการ ประเมิน ห้องสมุด ตัวอย่างเรื่องสั้น ใบความรู้ ใบงาน อินเตอร์เนต
 33. 34. สนทนา / อ่านออกเสียง ศึกษาค้นคว้า / กิจกรรมกลุ่ม พัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน ตัดสินใจเลือก ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม ผลงานย้อนกลับ ภาษาที่ใช้ในกลุ่ม บุคคลวงการต่าง ๆ สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ P กระบวนการ A เจตคติ K ความรู้ การเขียนจดหมาย ภาษาในกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ภาษาตามศัพท์บัญญัติราชบัญฑิตยสถาน อ่านศึกษาค้นคว้า เขียนแสดงความรู้สึก ทำงานกลุ่ม มารยาทในการใช้ภาษาใน กลุ่มบุคคล มารยาทในการเขียนจดหมาย ทำงานกลุ่มสนุกสนาน เข้าใจการใช้ภาษาในกลุ่มบุคคล ใช้ภาษาตามศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน ห้องสมุด / หนังสือพิมพ์ พจนานุกรม ใบความรู้ ใบงาน ซองจดหมายตราไปรษณีย์
 34. 35. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่าน
 35. 36. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 36. 37. การอ่าน <ul><li>( ๔ ) ๑ . นำความรู้และประสบการณ์จาการอ่าน มาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต </li></ul><ul><li>( ๕ ) ๒ . แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ด้านภาษา เนื้อหา และสังคม </li></ul><ul><li>( ๙ ) ๓ . พัฒนาตนด้านความรู้ และการทำงานด้วยการเลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>( ๑๐ ) ๔ . มีมารยาทและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้แสวงหาความรู้ </li></ul>
 37. 38. การเขียน <ul><li>( ๓ ) ๑ . ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนโดยเขียนโครงเรื่อง แผนภาพความคิด เขียนเรื่องให้สมบูรณ์ </li></ul><ul><li>( ๔ ) ๒ . เขียนเรียงความ จดหมายส่วนตัว </li></ul><ul><li>( ๙ ) ๓ . มีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาสุภาพ รับผิดชอบในสิ่งเขียน เขียนสร้างสรรค์ อ้างอิงแหล่งที่มา </li></ul><ul><li>( ๑๐ ) ๔ . ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน โดยสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จดบันทึกความรู้ ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ </li></ul>
 38. 39. การฟัง การดู และการพูด <ul><li>( ๑ ) ๑ . เลือกฟัง เลือกดูสิ่งที่เป็นความรู้ ความบันเทิง </li></ul><ul><li>( ๓ ) ๒ . สรุปความ จับประเด็นสำคัญ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น อย่างมีวิจารณญาณ </li></ul><ul><li>( ๔ ) ๓ . พูดเสนอความรู้ ความคิด ประเมินเรื่องอย่างมีเหตุผล </li></ul><ul><li>( ๗ ) ๔ . มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด </li></ul>
 39. 40. หลักการใช้ภาษา <ul><li>( ๑๐ ) ๑ . ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>( ๑๒ ) ๒ . เข้าใจภาษาของกลุ่มบุคคลใน วงการต่างๆ ในสังคม </li></ul>
 40. 41. วรรณคดีและวรรณกรรม <ul><li>( ๒ ) ๑ . วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น สารคดี </li></ul><ul><li>และบทความ </li></ul><ul><li>( ๕ ) ๒ . หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ สังคม และการนำไปใช้ในชีวิตจริง </li></ul>

×