ม1 กำหนดหน่วยการเรียนรู้

20,043 views

Published on

ม1 กำหนดหน่วยการเรียนรู้

 1. 1. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียน การเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาและคาชี้แจง -greeting and - กรอกข้อมูลส่วน - แบบประเมิน What’ s your 10ต 1.1 ง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน introductions การ บุคคล การเขียน name? ทักทาย การแนะนา - กรอกข้อมูลใน - แบบประเมิน 1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม -The alphabet / spell การสมัครงาน การพูดตามระดับต 1.2 และสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน name - พูดแนะนาตัว คุณภาพ ใช้คาขอร้อง ใ้้คาแนะนาและคาชี้แจงตาม -Question word: สถานการณ์ What 2 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเ้ลือ -Possesive adj. my ตอบรับและปฏิเสธการใ้้ความช่วยเ้ลือใน your his her การ สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเ้มาะสม แสดงความเป็นเจ้าของ 3 พูดและเขียนเพื่อขอและใ้้ข้อมูลและแสดงความ 4 คิดเ้็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง้รืออ่านอย่างเ้มาะสม
 2. 2. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2มาตรฐานการ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียน เรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง -Verb to be - เขียนบรรยาย - แบบประเมิน Where are your 10ต 1.2 กิจกรรมและสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน -Q wh. How old, - เขียนแผนผัง ชิ้นงาน from? ชีวิตประจาวัน Where ความคิด - แบบประเมินการ 2 ใช้คาขอร้อง ใ้้คาแนะนาและคาชี้แจง -Numbers 1-20 - บูรณาการ เขียน ตามสถานการณ์ -personal information : - พูดแสดง - แบบประเมินการ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความ Where’ re you from? ความคิดเ้็นเรื่องที่ พูด ช่วยเ้ลือ ตอบรับและปฏิเสธการใ้้ความ -countries, สนใจ ช่วยเ้ลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง nationalities, age เ้มาะสม 4 พูดและเขียนเพื่อขอและใ้้ข้อมูลและ แสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง้รือ อ่านอย่างเ้มาะสม 5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ คิดเ้็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตัว กิจกรรมต่าง ๆพร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเ้มาะสม
 3. 3. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3มาตรฐานการ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียน เรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 3 เลือก / ระบุประโยคและข้อความใ้้ -article a,an,the - เขียนคาแนะนา ข้อ - แบบประเมิน English around 10ต 1.1 สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง(non-text -singulur, plural,nouns พึงปฏิบัติในการใช้ ชิ้นงาน the world. information ) ที่อ่าน -Demonstrative ยาต 1.2 1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง pronouns: this that - เขียนแผนผัง กิจกรรมและสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน those these ความคิดอา้าร้ลัก ชีวิตประจาวัน 5 ้มู่ 2 ใช้คาขอร้อง ใ้้คาแนะนาและคาชี้แจง ตามสถานการณ์ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความ ช่วยเ้ลือ ตอบรับและปฏิเสธการใ้้ความ ช่วยเ้ลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง เ้มาะสม 4 พูดและเขียนเพื่อขอและใ้้ข้อมูลและ แสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง้รือ อ่านอย่างเ้มาะสม
 4. 4. มาตรฐานการ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน การเรียนรู้ เวลาเรียน เรียนรู้ที่ 5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ คิดเ้็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเ้มาะสม
 5. 5. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4มาตรฐานการ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียน เรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง -Verb to be:question, - แบบฝึก - แบบประเมิน Who’s that? 10ต 1.2 กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ใน short answers - เขียนแผนภูมิจาก ชิ้นงาน ชีวิตประจาวัน -Possesire adj. : our ข้อมูลที่กา้นดใ้้ - แบบประเมินการ 4 พูดและเขียนเพื่อขอและใ้้ข้อมูลและ your their - เขียนแนะนา พูด แสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง้รือ -adj. short thin tall สถานที่พร้อมวาด - แบบประเมินการ อ่านอย่างเ้มาะสม blond ete. ภาพประกอบ เขียน 5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ -Q Wh. : Who - ทาแผ่นพับแนะนา คิดเ้็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง ต่าง ๆ -Occupations สถานที่ในชุมชน ใกล้ตัว กิจกรรม ต่าง ๆ พร้อมทั้ง -Talk about your family - พูดแนะนาสถานที่ ใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเ้มาะสม -describe people ในชุมชน -Ask what people look like -talk about school / teacher/friends
 6. 6. มาตรฐานการ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียน เรียนรู้ที่ การเรียนรู้ต 1.3 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์และ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
 7. 7. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาและคา -Verb to have: - พูดและเขียน - แบบประเมินการ Things 10ต 1.1 ชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน affirmative, negative, Q, เกี่ยวกับการ พูด 2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้องกรอง answer Question อนุรักษ์ - แบบประเมินการ (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตาม้ลักการอ่าน -Possesive : ‘s สิ่งแวดล้อม เขียน 3 เลือก / ระบุประโยคและข้อความใ้้สัมพันธ์กับ -describe objects - พูดและเขียน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่ -colors เกี่ยวกับข้อพึง อ่าน ปฏิบัติในสังคม 4 ระบุ้ัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสาคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบท สนทนา นิทานและเรื่องสั้น
 8. 8. มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน การเรียนรู้ เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ต 1.3 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร ประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวสาระที่ 2 1 บอกความเ้มือนและความแตกต่างระ้ว่างการต 2.2 ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่อง้มาย วรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างสาระที่ 1 1 ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย -Question words: When - พูดและเขียน - แบบประเมินการ What’ s your 10ต 1.3 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร How many เกี่ยวกับการ พูด birthday? ประจาวัน ประสบการณ์และ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว -Day of the week อนุรักษ์ - แบบประเมินการ 2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความ -Months of the years สิ่งแวดล้อม เขียนสาระที่ 2 เป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา -Ordinal numbers - พูดและเขียนต 2.1 3 เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม -Verb : like / love เกี่ยวกับข้อพึง ตามความสนใจ ปฏิบัติในสังคม
 9. 9. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้ การเรียนรู้เกี่ยวกับ้น้าที่ที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับ -Question words: When - พูดและเขียน - แบบประเมินการ What’ s your 10 ชั่วโมง ชุมชนและสังคม How many เกี่ยวกับการ พูด birthday? -Day of the week อนุรักษ์ - แบบประเมินการ -Months of the years สิ่งแวดล้อม เขียน -Ordinal numbers - พูดและเขียน -Verb : like / love เกี่ยวกับข้อพึง ปฏิบัติในสังคม
 10. 10. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 3 พูด / เขียนแสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับกิจกรรม -verb : like / love - พูดและเขียน - แบบประเมินการ Do you 10 ชั่วโมงต 1.3 ้รือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ -regular and irregular เกี่ยวกับการ พูด like……..? ประกอบ plural nous อนุรักษ์ - แบบประเมินการสาระที่ 2 1 บอกความเ้มือนและความแตกต่างระ้ว่างการ -to express likes / สิ่งแวดล้อม เขียนต 2.2 ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่อง้มาย dislikes - พูดและเขียน วรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้าง เกี่ยวกับข้อพึง ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบัติในสังคม
 11. 11. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 พูด / เขียนแสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับกิจกรรม้รือ -These is / are - พูดและเขียน - แบบประเมินการ House 10 ชั่วโมงต 1.1 เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ ประกอบ -Preprositions in,on,next เกี่ยวกับการ พูด เลือก / ระบุประโยคและข้อความใ้้สัมพันธ์กับสื่อที่to, under,between อนุรักษ์ - แบบประเมินการ 3 ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน -describe one’s house สิ่งแวดล้อม เขียน (room and part of - พูดและเขียน ระบุ้ัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสาคัญ (main idea) house) เกี่ยวกับข้อพึง 4 และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน -describe location of ปฏิบัติในสังคม และเรื่องสั้น objects พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเ้็นของ ต 1.2 5 ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเ้มาะสม
 12. 12. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 2 พูด / เขียนแสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับกิจกรรม -To describe what - แผนผังความคิด - แบบประเมิน What is she 10 ชั่วโมงต 1.1 ้รือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ people are doing? -family tree แผนผังความคิด doing? ประกอบ -To talk about family 3 เลือก / ระบุประโยคและข้อความใ้้สัมพันธ์กับ members สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่ -To talk about the อ่าน weather 4 ระบุ้ัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสาคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบท สนทนา นิทานและเรื่องสั้น
 13. 13. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเ้็น -To talk about clothing - สถานการณ์จริง - แบบประเมิน Which shirt do 10 ชั่วโมงต 1.2 ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง ต่าง ๆ ใกล้ตัว -To talk about color - บทบาทสมมุติ สถานการณ์จริง you want? กิจกรรม ต่าง ๆ พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ and sizes - แบบประเมิน ประกอบอย่างเ้มาะสม -To compliment บทบาทสมมุติต 2.2 1 บอกความเ้มือนและความแตกต่างระ้ว่างการ -V. want + object ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่อง้มาย -Question words : วรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้าง Which one, How much ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเ้มือนและความแตกต่าง 2 ระ้ว่างเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญและชีวิต ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย
 14. 14. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร -To talk about people - ใบงาน - แบบประเมิน Can you 10 ชั่วโมงต 1.3 ประจาวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว abilities - บทบาทสมมุติ ใบงาน swim? -Verb “Can” - แบบประเมิน 2 พูด / เขียนสรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระ (affirmative, negative บทบาทสมมุติ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะ้์เรื่อง / เ้ตุการณ์ที่ questions and short อยู่ในความสนใจของสังคม answers) 3 พูด / เขียนแสดงความคิดเ้็นเกี่ยวกับกิจกรรม ้รือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งใ้้เ้ตุผลสั้น ๆ ประกอบต 2.1 1 ใช้ภาษา น้าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพ เ้มาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา
 15. 15. มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 บอความเ้มือนและความแตกต่างระ้ว่างการต 2.2 ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่อง้มาย วรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้าง ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 2 เปรียบเทียบความเ้มือนและความแตกต่าง ระ้ว่างเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญและชีวิต ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย
 16. 16. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 มาตรฐาน ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน เวลาเรียนการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้สาระที่ 1 1 ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ -To make suggestions - แผนผัง - แบบประเมิน Where’ s the 10 ชั่วโมงต 3.1 เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแ้ล่ง -To talk about plans - แบบฝึกทักษะ แผนผัง museum ? เรียนรู้และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน -To talk about places - แบบประเมินต 4.1 1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์ -To talk about the time แบบฝึกทักษะ จาลองที่เกิดขึ้นใน้้องเรียนและสถานศึกษา -Pepositions of places :ต 4.2 1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า at, across from, in front ความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแ้ล่งเรียนรู้ of on the comer ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ -Let’s + Verb
 17. 17. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา อ 21101ลาดับ มาตรฐานการ ชื่อหน่วย เวลา น้าหนัก สาระ/ความรู้ ที่ เรียนรู้/รหัสตัวชี้วัด การเรียนรู้ (ชั่วโมง) คะแนน 1 ต 1.1 ม.1/1 -greeting and introductions What’s your 10 ต 1.2 ม.1/1 การทักทาย การแนะนา name? -The alphabet / spell name -Question word: What - Possesive / adj. my your his her การแสดงความเป็น เจ้าของ 2 ต 1.2 ม.1/1 - Verb to be Where are 10 - Q wh. How old, Where your from? - Numbers 1-20 - Personal informations : Where’ re you from? - Countries, Nationalities, age 3 ต 1.1 ม.1/1 - Article a, an, the English around 10 ต 1.2 ม.1/1 - Singulur, Plural, nouns the world. -Demonstrative pronouns: this that those these 4 ต 1.1 ม.1/1 -Verb to be:question,short Who’s that? 10 ต 1.3 ม.1/1 answers -Possesire adj. : our your their - Adj.short thin tall blond ete. - Q Wh. : Who - Occupations - Talk about your family - Describe people - Ask what people look like - Talk about school / teacher
 18. 18. ลาดับ มาตรฐานการ สาระ/ความรู้ ชื่อหน่วย เวลา น้าหนัก ที่ เรียนรู้/รหัสตัวชี้วัด การเรียนรู้ (ชั่วโมง) คะแนน 5 ต 1.1 ม.1/1 - Verb to have: affirmative, Things 10 ต 1.3 ม.1/1 negative, Q, answer Question ต 2.2 ม.1/2 - Possesive :’s - Describe objects - Colors 6 ต 1.3 ม.1/1 -Question words: When How What’ s your 10 ต 2.1 ม.1/2 many birthday? -Day of the week - Months of the years - Ordinal numbers - Verb : like / love 7 ต 1.3 ม.1/1 - Regular and irregular plural Do you 10 ต 2.2 ม.1/2 nous like……..? - To express likes / dislikes 8 ต 1.1 ม.1/1 -These is / are House 10 ต 1.2 ม.1/1 - Preprositions in, on, next to, under, between - Describe one’s house (room and part of house) - Describe location of objects 9 ต 1.1 ม.1/1 -To describe what people What is she 10 are doing? doing? -To talk about family members -To talk about the weather
 19. 19. ลาดับ มาตรฐานการ สาระ/ความรู้ ชื่อหน่วย เวลา น้าหนัก ที่ เรียนรู้/รหัสตัวชี้วัด การเรียนรู้ (ชั่วโมง) คะแนน 10 ต 1.2 ม.1/1 - To talk about clothing Which shirt do 10 ต 2.2 ม.1/2 - To talk about color and you want? sizes - To compliment - V. want + object - Question words : Which one, How much 11 ต 1.3 ม.1/1 - To talk about people Can you 10 ต 2.1 ม.1/2 abilities swim? ต 2.2 ม.1/2 - Verb “Can” (affirmative, negative questions and short answers) 12 ต 3.1 ม.1/3 - To make suggestions Where’ s the 10 ต 4.1 ม.1/4 - To talk about plans museum ? ต 4.2 ม.1/4 - To talk about places - To talk about the time - Pepositions of places : at, across from, in front of on the comer - Let’s + Verb
 20. 20. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ แผนการสอนรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จานวนชั่วโมง 1 - Greeting and introductions 3 2 - The alphabet / spell name 2 2-3 -Question word: What 3 3-4 -Possesive adj. my your his her การแสดงความเป็นเจ้าของ 2 4 - Verb to be 2 5 - Q wh. How old, Where 2 5-6 - Numbers 1-20 2 6 - Personal informations : Where’ re you from? 2 7 - Countries, Nationalities, age 2 7-8 - Article a, an, the 3 8-9 - Singulur, plural, nouns 3 9-10 -Demonstrative pronouns: this that those these 3 10 -Verb to be:question, short answers 1 11 -Possesire adj. : our your their 1 11 - Adj. short thin tall blond ete. 1 11 - Q Wh. : Who 1 12 - Occupations 2 12 - Talk about your family 1 13 - Describe people 1 13 - Ask what people look like 1 13 - Talk about school / teacher 1 14 - Verb to have: affirmative, negative, Q, answer Question 3 15 - Possesive :’s 2 15-16 - Describe objects 3 16-17 - Colors 2
 21. 21. สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จานวนชั่วโมง 17 - Question words: When How many 2 18 - Day of the week 2 18-19 - Months of the years 2 19 - Ordinal numbers 2 20 - Verb : like / love 2
 22. 22. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ แผนการสอนรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สัปดาห์ที่ สาระการเรียนรู้ จานวนชั่วโมง 1-2 - Regular and irregular plural nous 5 2-4 - To express likes / dislikes 5 4 -These is / are 2 5 - Preprositions in, on, next to, under, between 3 6 - Describe one’s house (room and part of house) 2 6-7 - Describe location of objects 3 7-8 -To describe what people are doing? 3 8-9 -To talk about family members 4 10 -To talk about the weather 3 11 - To talk about clothing 2 11-12 - To talk about color and sizes 2 12 - To compliment 2 13 - V. want + object 2 13-14 - Question words : Which one, How much 2 14-15 - To talk about people abilities 5 16-17 - Verb “Can” (affirmative, negative questions and short answers) 5 17-18 - To make suggestions 2 18 - To talk about plans 2 - To talk about places / Pepositions of places : at, across from, in front of on 19 2 the comer 19-20 - To talk about the time 2 20 - Let’s + Verb 2

×