SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Η Διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τις αρχές της
αυθεντικής μάθησης:
Σενάριο διδασκαλίας ενότητας Ε΄τάξης
Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου
 Εισαγωγή - Σύγχρονες τάσεις για τη μάθηση
 Η αυθεντική μάθηση
 Χαρακτηριστικά και αξιολόγηση της
αυθεντικής μάθησης
 Το διδακτικό σενάριο
 Η χρήση της τέχνης ως εναλλακτική διδακτική
προσέγγιση
 Συμπεράσματα – Επίλογος
 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Δομή της παρουσίασης
Η σημερινή κατάσταση
 Αδυναμίες παραδοσιακής διδασκαλίας
 Γενικευμένη μάθηση & δυσκολία σύνδεσης της
ακαδημαϊκής γνώσης με πραγματική ζωή
 Απουσία εσωτερικών κινήτρων για μάθηση
 Απουσία νοήματος και σημασία της μάθησης
 Πρόσκαιρη και φθίνουσα Μάθηση
 Ξεπερασμένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
Σύγχρονες τάσεις για τη μάθηση
 Βασική δεξιότητα 21ου αιώνα: επίλυση προβλημάτων
 Ανώτερες νοητικές λειτουργίες: ανάλυση, αξιολόγηση,
δημιουργία (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα)
 Παιδοκεντρικές διδακτικές πρακτικές
 Συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων στη μάθηση
 Μεταγνωστικές Δεξιότητες 5Α: Αυτορρύθμιση –
Αυτονομία – Αυτοέλεγχος - Ανεξαρτησία -
Αυτοαξιολόγηση
 Συνεργασία – Επικοινωνία
 Οικοδόμηση της μάθησης με αξιοποίηση των ΤΠΕ
Αυθεντική Μάθηση
Εποικοδομητική προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή
ότι η μάθηση οικοδομείται μέσω αυθεντικών
καθηκόντων και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας
και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων.
Η αυθεντική μάθηση είναι η γεφύρωση του ρήγματος
που υπάρχει μεταξύ της μάθησης στο σχολείο και της
πραγματικής ζωής (Herington, 2001)
Αυθεντική Μάθηση: χαρακτηριστικά
 Ενεργή εμπλοκή του μαθητή στη μάθηση - εξερευνούν,
συζητούν, δομούν και συνδέουν τη μάθηση με τον
πραγματικό κόσμο (Donovan,1993)
 Λαμβάνει υπόψιν τα ενδιαφέροντα-ανάγκες του μαθητή -
η μάθηση έχει νόημα για τους ιδίους (meaningful learning)
 Επίλυση σύνθετων προβλημάτων του πραγματικού
κόσμου (real-world problems)
 Πραγματικός σκοπός (real purpose) και πραγματικό
ακροατήριο (real audience)
Γιατί αυθεντική μάθηση;
Εναρμονίζεται με τον τρόπο που το μυαλό
μετατρέπει τις πληροφορίες σε χρήσιμες
γνώσεις
Σημαντική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων,
κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας
Προετοιμάζει τους μελλοντικούς πολίτες
(μαθητές) για τον αυριανό κόσμο
Παιδαγωγική αξία Αυθεντικής Μάθησης
Αύξηση των κινήτρων μάθησης
Προώθηση ενεργούς μάθησης και
εμπλοκής των μαθητών στη μάθηση
Ενίσχυση της εις βάθος κατανόησης
Δεξιότητες Συνεργασίας & Επικοινωνίας
Ενίσχυση αυτόνομης και ανεξάρτητης
μάθησης
Το διδακτικό σενάριο
 Διδακτικές ενότητες του εγχειριδίου της Ε΄τάξης:
Ενότητα 17, Οι γείτονες των Βυζαντινών, σελ. 54,
Ενότητα 19, Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες.
 Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες και 2 επισκέψεις,
η μία στο Βυζαντινό Μουσείο και η δεύτερη στο
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
 Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έγινε την σχολική
χρονιά 2015 – 2016 στην Ε΄τάξη του 1ου Δημ. Σχ.
Κρυονερίου.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το σενάριο είναι διαθεματικό και εμπλέκει
την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, τη Νεοελληνική
Γλώσσα, τη Γεωγραφία, τις Τ.Π.Ε. και το
μάθημα των Εικαστικών.
Οι στόχοι άπτονται πλήρως του ΑΠΣ της
Ιστορίας, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, των
Θρησκευτικών, των Εικαστικών και των ΤΠΕ.
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών & μαθητριών
Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν διδαχτεί και
κατανοήσει τα βασικά στοιχεία του βυζαντινού
Πολιτισμού, τις θρησκευτικές συνθήκες που
επικρατούσαν στο Βυζαντινό κράτος, καθώς
επίσης και την προηγούμενη περίοδο πριν την
παρουσία των Αράβων στην Βυζαντινή
αυτοκρατορία.
Διδακτικοί μέθοδοι
Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και
μάθησης, η καθοδηγούμενη διερεύνηση, κατά
την οποία οι μαθητές ακολουθούν
συγκεκριμένες υποδείξεις και εμπλέκονται σε
διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες
και η Βιωματική - ανακαλυπτική μάθηση με
χρήση ΤΠΕ.
Έργα της ισλαμικής τέχνης τα οποία αξιολόγησαν και
ανάλυσαν οι μαθητές
Η ανάληψη του προφήτη
Μωάμεθ, από το αντίγραφο του
έργου του Νιζαμί, Χάμσα.
Ταμπρίζ [Ιράν], περ. 1540,
μελάνι και χρώμα σε χαρτί.
Πλακίδιο με
αποτύπωμα
των πελμάτων
του Μωάμεθ.
Ιζνίκ, [Τουρκία],
1706, πηλός.
Αθήνα, Μουσείο
Μπενάκη.
Τόμος Κορανίου. Ντεκάν [Ινδία],
πριν το 1710, μελάνι και χρώμα
σε χαρτί.
Κεραμικά πλακίδια με επιγραφή. Ιράν, αρχές
14ου αι., φαγεντιανή.
Καφτάνι. Προύσα ή
Κωνσταντινούπολη,
περ. 1550, μετάξι.
Αθήνα, Μουσείο
Μπενάκη.
Οι μαθητές επίσης, παρατήρησαν
και αξιολόγησαν κάθε είδους
διακοσμητικά μοτίβα όπως
γεωμετρικά σχήματα, φυτικά
στοιχεία (ανθέμια, φύλλα, κλαδιά)
κ.α. στα διάφορα εκθέματα του
Μουσείου.
Χαλί προσευχής. Ν.Δ.
Ανατολία, τέλη 17ου
αι., μαλλί.
Ενδεικτικές Δραστηριότητες στο χώρο του Μουσείου
1. Μπορείς να σχεδιάσεις τρία αντικείμενα που
χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή των
νομάδων, τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμα και
σήμερα;
2. Στα ράφια του Μουσείου είδες πολλά χαλιά σε
διάφορα χρώματα και σχέδια. Ποια εξήγηση δίνεις
για την χρήση των χαλιών αυτών από μια νομαδική
φυλή η οποία σπάνια είχε μόνιμη κατοικία και το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούσαν στην
έρημο;
Πιο κάτω είναι η εικόνα
Αράβων και Βυζαντινών
πολεμιστών. Να σχεδιάσεις
με διαφορετικό χρώμα, τον
οπλισμό που είχε ο καθένας
και τον οποίο είδες στο
Μουσείο και μετά να γράψεις
τα βασικά στοιχεία του
οπλισμού για τον κάθε
στρατιώτη.
Να σχεδιάσεις με τις μπογιές
σου πάνω στην εικόνα, όσα
από τον οπλισμό του Άραβα
ιππέα, είδες στο Μουσείο.
Βασική ιδέα του συγκεκριμένου σεναρίου
Να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν την
ιστορική βυζαντινή περίοδο, να προσεγγίσουν
την ιστορία μέσω διαφόρων οδών, από
διαφορετικές οπτικές γωνίες και να
«μεταλλάξουν» πολυτροπικά χρησιμοποιώντας
την φαντασία τους, κάθε τι ιστορικό σε μία
τελική εικόνα.
Οι στόχοι μας ήταν
Οι μαθητές να γνωρίσουν μια
δύσκολη περίοδο του βυζαντινού
κράτους με εσωτερικές ταραχές
και διαμάχες.
Να βρεθούν στο επίκεντρο της
ταραγμένης αυτής εποχής, να
προσεγγίσουν και να
προβληματιστούν μέσα από μια
διερευνητική διαδικασία
ανιχνεύοντας τις συνθήκες, τα
γεγονότα, τα αίτια, τις συνέπειες,
αλλά και τα αποτελέσματα της
επέκτασης των Αράβων.
Να μάθουν για το
σημαντικότατο ρόλο που
έπαιξε η Χριστιανική εκκλησία
στη βυζαντινή αυτοκρατορία,
αλλά και για τις θετικές
επιδράσεις από αυτή τη
σύγκρουση των λαών αυτών.
Εργαλεία Αυθεντικής Αξιολόγησης
Ρούμπρικα (Rubric)
Πορτοφόλιο (Portfolio)
Αξιολόγηση από συμμαθητές (Peer
Assessment)
Αυτοαξιολόγηση (Self-Assessment)
Εργαλεία Αυθεντικής Αξιολόγησης
Γνωστικοί στόχοι (ενδεικτικά)
1. Να επισημάνουν οι μαθητές στο χάρτη, τις βυζαντινές
περιοχές τις οποίες κατάκτησαν οι Άραβες.
2. Να γνωρίσουν τους τρόπους που οι Βυζαντινοί τους
αντιμετώπισαν.
3. Να κατανοήσουν τη σημασία της αραβικής επέκτασης για το
Βυζάντιο, αλλά και της τελικής νίκης των Βυζαντινών και των
Φράγκων.
4. Να δουν και να κατανοήσουν και την πλευρά της ειρηνικής
συνύπαρξης των δύο λαών.
5. Να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο της θρησκείας στην
Βυζαντινή αυτοκρατορία.
Παιδαγωγικοί στόχοι (ενδεικτικά)
1. Η ανάπτυξη από τους μαθητές πνεύματος
συνεργατικότητας, ανταλλαγής απόψεων και
διερευνητικής μάθησης ώστε να παρατηρούν, να
μελετούν και να καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα.
2. Να διαμορφώνουν σταδιακά υπεύθυνη στάση,
απέναντι σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και εθνικά.
3. Να καλλιεργηθεί το αισθητικό κριτήριο και η ανάδειξη
κλίσεων και δεξιοτήτων.
Σχολιασμός σεναρίου
 Οι μαθητές παρατηρούν και αξιολογούν έργα τέχνης της
εποχής όπως πίνακες, σχέδια διακόσμησης κατοικιών,
εικόνες, μικρογραφίες, σκαλιστά ξυλόγλυπτα, κλπ που
σαν είδη τέχνης αποτελούν την αφόρμηση του
μαθήματος.
 Οι μαθητές κατανοούν έννοιες όπως η συμμετρία, ο
συνδυασμός και η προέλευση των χρωμάτων, η επιλογή
του υλικού από τον καλλιτέχνη που ήταν διαθέσιμο, την
μορφολογία και το τελικό αποτέλεσμα.
Προβλήματα – Προκλήσεις
Εκπαιδευτικοί
• (αντιλήψεις, χρόνος διδασκαλίας ύλης, διαχείριση τάξης,
αξιολόγηση, προετοιμασία υλικού, επιμόρφωση)
Μαθητές
• (δυσκολία συμμετοχής στο νέο μαθησιακό περιβάλλον,
δεξιότητες συνεργασίας - επικοινωνίας, ασαφείς στόχοι,
αξιολόγηση)
Γονείς (ενημέρωση, εμπλοκή, στήριξη)
• ΑΠΣ (απουσία υλικού – δραστηριοτήτων, ποσότητα ύλης,
φιλοσοφία προαγωγής αυθεντικής μάθησης)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε πολύ για την
προσοχή σας

More Related Content

What's hot

Ο Μινωικός Πολιτισμός
Ο Μινωικός ΠολιτισμόςΟ Μινωικός Πολιτισμός
Ο Μινωικός Πολιτισμόςfiliopanagiotaki
 
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...xspanaki
 
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχής
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχήςΚατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχής
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχήςvasilikiarvan
 
Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)
Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)
Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)George Markatatos
 
Η δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - Άρθρο
Η δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - ΆρθροΗ δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - Άρθρο
Η δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - Άρθρο4gym
 
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηδιδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηatzikakou
 
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρουςΠαιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρουςNikolaos Avouris
 
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ιστορίας
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΙστορίαςΠαιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ιστορίας
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΙστορίαςGeorg Apostolidis
 
μουσειακη αγωγη Tel2.3
μουσειακη αγωγη Tel2.3μουσειακη αγωγη Tel2.3
μουσειακη αγωγη Tel2.3Ioanna Dekatri
 
διδασκαλία ιστορίας
διδασκαλία ιστορίαςδιδασκαλία ιστορίας
διδασκαλία ιστορίαςDionysia Nima
 
Topiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου
Topiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ ΓυμνασίουTopiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου
Topiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ ΓυμνασίουKiki Sakka
 
μ. βε τελικο σεναριο
μ. βε τελικο σεναριομ. βε τελικο σεναριο
μ. βε τελικο σεναριοGeorgia Pantidou
 
"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι...
"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι..."ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι...
"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι...Georgia Pantidou
 
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιουδιδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιουapgatis
 
ποίηση, μια παγκόσμια γλώσσα
ποίηση, μια παγκόσμια γλώσσαποίηση, μια παγκόσμια γλώσσα
ποίηση, μια παγκόσμια γλώσσαkotzortzoglou
 
σενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτους
σενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτουςσενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτους
σενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτουςΚατερίνα Μακριδάκη
 
η τοπική ιστορία στα σχολεία
η τοπική ιστορία στα σχολείαη τοπική ιστορία στα σχολεία
η τοπική ιστορία στα σχολείαD K
 
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοιαλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοιgiorgoskou
 

What's hot (20)

Ο Μινωικός Πολιτισμός
Ο Μινωικός ΠολιτισμόςΟ Μινωικός Πολιτισμός
Ο Μινωικός Πολιτισμός
 
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
 
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχής
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχήςΚατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχής
Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση: Εναλλακτικές προσεγγίσεις μιας δύσκολης εποχής
 
Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)
Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)
Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquest-ιστοεξερεύνηση)
 
Η δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - Άρθρο
Η δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - ΆρθροΗ δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - Άρθρο
Η δική μας Άλκη Ζέη - Εισήγηση - Άρθρο
 
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηδιδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
 
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρουςΠαιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
 
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ιστορίας
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΙστορίαςΠαιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ιστορίας
Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ιστορίας
 
μουσειακη αγωγη Tel2.3
μουσειακη αγωγη Tel2.3μουσειακη αγωγη Tel2.3
μουσειακη αγωγη Tel2.3
 
ιστορια γ' λυκειου Centennia
ιστορια γ' λυκειου Centenniaιστορια γ' λυκειου Centennia
ιστορια γ' λυκειου Centennia
 
διδασκαλία ιστορίας
διδασκαλία ιστορίαςδιδασκαλία ιστορίας
διδασκαλία ιστορίας
 
Topiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου
Topiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ ΓυμνασίουTopiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου
Topiki istoria-Βιωματικές Δράσεις Γ΄ Γυμνασίου
 
μ. βε τελικο σεναριο
μ. βε τελικο σεναριομ. βε τελικο σεναριο
μ. βε τελικο σεναριο
 
"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι...
"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι..."ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι...
"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ: Από το Λουκιανό, τον Ιούλιο Βερν μέχρι σήμερα: Επιστημονι...
 
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιουδιδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
 
ποίηση, μια παγκόσμια γλώσσα
ποίηση, μια παγκόσμια γλώσσαποίηση, μια παγκόσμια γλώσσα
ποίηση, μια παγκόσμια γλώσσα
 
σενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτους
σενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτουςσενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτους
σενάριο διδασκαλίας ιστορίας για τη συγκρότηση ελληνικού κράτους
 
η τοπική ιστορία στα σχολεία
η τοπική ιστορία στα σχολείαη τοπική ιστορία στα σχολεία
η τοπική ιστορία στα σχολεία
 
ταξιδι στο μαγικο κοσμο τησ τεχνησ
ταξιδι στο μαγικο κοσμο τησ τεχνησταξιδι στο μαγικο κοσμο τησ τεχνησ
ταξιδι στο μαγικο κοσμο τησ τεχνησ
 
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοιαλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
 

Viewers also liked

Sentencia absolutoria por grabar a policia
Sentencia absolutoria por grabar a policiaSentencia absolutoria por grabar a policia
Sentencia absolutoria por grabar a policiaComuna Jurídica
 
Amen.pt.4.html.doc
Amen.pt.4.html.docAmen.pt.4.html.doc
Amen.pt.4.html.docAztahamian
 
6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề
6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề
6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghềLac Hong University
 
πλεονεκτηματα Internet
πλεονεκτηματα Internetπλεονεκτηματα Internet
πλεονεκτηματα Internetpvaso
 
[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...
[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...
[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...AgroTalento
 
STEP 1 Initial Transcript Review - Training
STEP 1 Initial Transcript Review - TrainingSTEP 1 Initial Transcript Review - Training
STEP 1 Initial Transcript Review - TrainingJessica Wallace
 
Educacion artistica en nivel inicial
Educacion artistica en nivel inicialEducacion artistica en nivel inicial
Educacion artistica en nivel inicialmariela198401
 
Asiņošana, asiņošanas apturēšanas metodes
Asiņošana, asiņošanas apturēšanas metodesAsiņošana, asiņošanas apturēšanas metodes
Asiņošana, asiņošanas apturēšanas metodesTunO pulciņš
 
Eπαναληπτική άσκηση στην Oδύσσεια
Eπαναληπτική άσκηση στην OδύσσειαEπαναληπτική άσκηση στην Oδύσσεια
Eπαναληπτική άσκηση στην OδύσσειαJoannaArtinou
 
Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Sentencia y multa AEPD por cookies
Sentencia y multa AEPD por cookiesSentencia y multa AEPD por cookies
Sentencia y multa AEPD por cookiesComuna Jurídica
 

Viewers also liked (17)

Sentencia absolutoria por grabar a policia
Sentencia absolutoria por grabar a policiaSentencia absolutoria por grabar a policia
Sentencia absolutoria por grabar a policia
 
Ausama Shahzad1
Ausama Shahzad1Ausama Shahzad1
Ausama Shahzad1
 
Amen.pt.4.html.doc
Amen.pt.4.html.docAmen.pt.4.html.doc
Amen.pt.4.html.doc
 
Decentralization Paper
Decentralization PaperDecentralization Paper
Decentralization Paper
 
6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề
6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề
6.1 bỏ qua quan tâm đến một nghề
 
20150302135043
2015030213504320150302135043
20150302135043
 
πλεονεκτηματα Internet
πλεονεκτηματα Internetπλεονεκτηματα Internet
πλεονεκτηματα Internet
 
Canal Rural
Canal RuralCanal Rural
Canal Rural
 
[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...
[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...
[Palestra] Luiz Claudio Paranhos: Os novos planos da ABCZ para a pecuária de ...
 
IIASA Award
IIASA AwardIIASA Award
IIASA Award
 
STEP 1 Initial Transcript Review - Training
STEP 1 Initial Transcript Review - TrainingSTEP 1 Initial Transcript Review - Training
STEP 1 Initial Transcript Review - Training
 
Educacion artistica en nivel inicial
Educacion artistica en nivel inicialEducacion artistica en nivel inicial
Educacion artistica en nivel inicial
 
Asiņošana, asiņošanas apturēšanas metodes
Asiņošana, asiņošanas apturēšanas metodesAsiņošana, asiņošanas apturēšanas metodes
Asiņošana, asiņošanas apturēšanas metodes
 
Eπαναληπτική άσκηση στην Oδύσσεια
Eπαναληπτική άσκηση στην OδύσσειαEπαναληπτική άσκηση στην Oδύσσεια
Eπαναληπτική άσκηση στην Oδύσσεια
 
Kyra Morgan Herrick
Kyra Morgan HerrickKyra Morgan Herrick
Kyra Morgan Herrick
 
Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.17. ΄΄Ισοδύναμα κλάσματα΄΄
 
Sentencia y multa AEPD por cookies
Sentencia y multa AEPD por cookiesSentencia y multa AEPD por cookies
Sentencia y multa AEPD por cookies
 

Similar to Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final

e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥe- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥΜaria Demirakou
 
σενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδουσενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδουDimitra Stagia
 
γιαννακιτσα 1
γιαννακιτσα 1γιαννακιτσα 1
γιαννακιτσα 1stratism
 
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματοςΗ διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματοςPanos Pir
 
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα Kostas Vakouftsis
 
sx. didaskalias_dromoi byzantiou
sx. didaskalias_dromoi byzantiousx. didaskalias_dromoi byzantiou
sx. didaskalias_dromoi byzantiouZeta Tsigka
 
Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"
Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"
Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"Kassandra Myst
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑvmantzorou
 
τπε και αρχαια
τπε και αρχαιατπε και αρχαια
τπε και αρχαιαXyla Eleni
 
τπε και αρχαια
τπε και αρχαιατπε και αρχαια
τπε και αρχαιαXyla Eleni
 
τπε και αρχαια
τπε και αρχαιατπε και αρχαια
τπε και αρχαιαAnna Boukouvala
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'anokato
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"Dimitra Stagia
 
να ΄σαι καλά δάσκαλε
να ΄σαι καλά δάσκαλενα ΄σαι καλά δάσκαλε
να ΄σαι καλά δάσκαλεartedinou
 
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΒΔΙΚΟΥ
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'anokato
 
OMEP 2016 Mouratian
OMEP 2016 MouratianOMEP 2016 Mouratian
OMEP 2016 MouratianAthina Ab
 

Similar to Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final (20)

e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥe- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 
σενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδουσενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στην τέχνη της αναγέννησης ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
 
γιαννακιτσα 1
γιαννακιτσα 1γιαννακιτσα 1
γιαννακιτσα 1
 
αποτίμηση
αποτίμησηαποτίμηση
αποτίμηση
 
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματοςΗ διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
 
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
 
sx. didaskalias_dromoi byzantiou
sx. didaskalias_dromoi byzantiousx. didaskalias_dromoi byzantiou
sx. didaskalias_dromoi byzantiou
 
Μικροδιδασκαλία
ΜικροδιδασκαλίαΜικροδιδασκαλία
Μικροδιδασκαλία
 
Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"
Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"
Σταυριανού ευγενία Νεοελληνική Γλώσσα "Εγώ και η τέχνη"
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
τπε και αρχαια
τπε και αρχαιατπε και αρχαια
τπε και αρχαια
 
τπε και αρχαια
τπε και αρχαιατπε και αρχαια
τπε και αρχαια
 
τπε και αρχαια
τπε και αρχαιατπε και αρχαια
τπε και αρχαια
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
 
να ΄σαι καλά δάσκαλε
να ΄σαι καλά δάσκαλενα ΄σαι καλά δάσκαλε
να ΄σαι καλά δάσκαλε
 
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Α'
 
Σενάριο για το_Διγενή_Ακρίτα
Σενάριο για το_Διγενή_Ακρίτα Σενάριο για το_Διγενή_Ακρίτα
Σενάριο για το_Διγενή_Ακρίτα
 
OMEP 2016 Mouratian
OMEP 2016 MouratianOMEP 2016 Mouratian
OMEP 2016 Mouratian
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1KONSTANTINOS KALEMIS
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσKONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουKONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (11)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 

Recently uploaded

Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx7gymnasiokavalas
 
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptxΤα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptxgogol1964
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                 χρόνουΔιαχείριση                 χρόνου
Διαχείριση χρόνουDimitra Mylonaki
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxΑπειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxgogol1964
 
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptxΔιάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx7gymnasiokavalas
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝChrisa Kokorikou
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣEvangelia Patera
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfChrisa Kokorikou
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfpaskoron
 
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptxΌλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx7gymnasiokavalas
 

Recently uploaded (20)

Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
 
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptxΤα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
Τα ζώα ως διασκέδαση (Παγκόσμια ημέρα ζώων. 4 Απριλίου) .pptx
 
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                 χρόνουΔιαχείριση                 χρόνου
Διαχείριση χρόνου
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxΑπειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
 
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptxΔιάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
Διάχυση αποτελεσμάτων της κινητικότητας Erasmus Φλωρεντία.pptx
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
Στόχοι .
Στόχοι                       .Στόχοι                       .
Στόχοι .
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
 
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptxΌλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι-Τμήμα Ένταξης.pptx
 

Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final

 • 1. Η Διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τις αρχές της αυθεντικής μάθησης: Σενάριο διδασκαλίας ενότητας Ε΄τάξης Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου
 • 2.  Εισαγωγή - Σύγχρονες τάσεις για τη μάθηση  Η αυθεντική μάθηση  Χαρακτηριστικά και αξιολόγηση της αυθεντικής μάθησης  Το διδακτικό σενάριο  Η χρήση της τέχνης ως εναλλακτική διδακτική προσέγγιση  Συμπεράσματα – Επίλογος  Ερωτήσεις – Συζήτηση Δομή της παρουσίασης
 • 3. Η σημερινή κατάσταση  Αδυναμίες παραδοσιακής διδασκαλίας  Γενικευμένη μάθηση & δυσκολία σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με πραγματική ζωή  Απουσία εσωτερικών κινήτρων για μάθηση  Απουσία νοήματος και σημασία της μάθησης  Πρόσκαιρη και φθίνουσα Μάθηση  Ξεπερασμένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
 • 4. Σύγχρονες τάσεις για τη μάθηση  Βασική δεξιότητα 21ου αιώνα: επίλυση προβλημάτων  Ανώτερες νοητικές λειτουργίες: ανάλυση, αξιολόγηση, δημιουργία (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα)  Παιδοκεντρικές διδακτικές πρακτικές  Συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων στη μάθηση  Μεταγνωστικές Δεξιότητες 5Α: Αυτορρύθμιση – Αυτονομία – Αυτοέλεγχος - Ανεξαρτησία - Αυτοαξιολόγηση  Συνεργασία – Επικοινωνία  Οικοδόμηση της μάθησης με αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • 5. Αυθεντική Μάθηση Εποικοδομητική προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή ότι η μάθηση οικοδομείται μέσω αυθεντικών καθηκόντων και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. Η αυθεντική μάθηση είναι η γεφύρωση του ρήγματος που υπάρχει μεταξύ της μάθησης στο σχολείο και της πραγματικής ζωής (Herington, 2001)
 • 6. Αυθεντική Μάθηση: χαρακτηριστικά  Ενεργή εμπλοκή του μαθητή στη μάθηση - εξερευνούν, συζητούν, δομούν και συνδέουν τη μάθηση με τον πραγματικό κόσμο (Donovan,1993)  Λαμβάνει υπόψιν τα ενδιαφέροντα-ανάγκες του μαθητή - η μάθηση έχει νόημα για τους ιδίους (meaningful learning)  Επίλυση σύνθετων προβλημάτων του πραγματικού κόσμου (real-world problems)  Πραγματικός σκοπός (real purpose) και πραγματικό ακροατήριο (real audience)
 • 7. Γιατί αυθεντική μάθηση; Εναρμονίζεται με τον τρόπο που το μυαλό μετατρέπει τις πληροφορίες σε χρήσιμες γνώσεις Σημαντική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας Προετοιμάζει τους μελλοντικούς πολίτες (μαθητές) για τον αυριανό κόσμο
 • 8. Παιδαγωγική αξία Αυθεντικής Μάθησης Αύξηση των κινήτρων μάθησης Προώθηση ενεργούς μάθησης και εμπλοκής των μαθητών στη μάθηση Ενίσχυση της εις βάθος κατανόησης Δεξιότητες Συνεργασίας & Επικοινωνίας Ενίσχυση αυτόνομης και ανεξάρτητης μάθησης
 • 9. Το διδακτικό σενάριο  Διδακτικές ενότητες του εγχειριδίου της Ε΄τάξης: Ενότητα 17, Οι γείτονες των Βυζαντινών, σελ. 54, Ενότητα 19, Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες.  Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες και 2 επισκέψεις, η μία στο Βυζαντινό Μουσείο και η δεύτερη στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.  Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έγινε την σχολική χρονιά 2015 – 2016 στην Ε΄τάξη του 1ου Δημ. Σχ. Κρυονερίου.
 • 10. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο είναι διαθεματικό και εμπλέκει την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, τη Νεοελληνική Γλώσσα, τη Γεωγραφία, τις Τ.Π.Ε. και το μάθημα των Εικαστικών. Οι στόχοι άπτονται πλήρως του ΑΠΣ της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, των Εικαστικών και των ΤΠΕ.
 • 11. Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών & μαθητριών Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν διδαχτεί και κατανοήσει τα βασικά στοιχεία του βυζαντινού Πολιτισμού, τις θρησκευτικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Βυζαντινό κράτος, καθώς επίσης και την προηγούμενη περίοδο πριν την παρουσία των Αράβων στην Βυζαντινή αυτοκρατορία.
 • 12. Διδακτικοί μέθοδοι Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, η καθοδηγούμενη διερεύνηση, κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες υποδείξεις και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες και η Βιωματική - ανακαλυπτική μάθηση με χρήση ΤΠΕ.
 • 13. Έργα της ισλαμικής τέχνης τα οποία αξιολόγησαν και ανάλυσαν οι μαθητές Η ανάληψη του προφήτη Μωάμεθ, από το αντίγραφο του έργου του Νιζαμί, Χάμσα. Ταμπρίζ [Ιράν], περ. 1540, μελάνι και χρώμα σε χαρτί. Πλακίδιο με αποτύπωμα των πελμάτων του Μωάμεθ. Ιζνίκ, [Τουρκία], 1706, πηλός. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
 • 14. Τόμος Κορανίου. Ντεκάν [Ινδία], πριν το 1710, μελάνι και χρώμα σε χαρτί. Κεραμικά πλακίδια με επιγραφή. Ιράν, αρχές 14ου αι., φαγεντιανή.
 • 15. Καφτάνι. Προύσα ή Κωνσταντινούπολη, περ. 1550, μετάξι. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Οι μαθητές επίσης, παρατήρησαν και αξιολόγησαν κάθε είδους διακοσμητικά μοτίβα όπως γεωμετρικά σχήματα, φυτικά στοιχεία (ανθέμια, φύλλα, κλαδιά) κ.α. στα διάφορα εκθέματα του Μουσείου. Χαλί προσευχής. Ν.Δ. Ανατολία, τέλη 17ου αι., μαλλί.
 • 16. Ενδεικτικές Δραστηριότητες στο χώρο του Μουσείου 1. Μπορείς να σχεδιάσεις τρία αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή των νομάδων, τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα; 2. Στα ράφια του Μουσείου είδες πολλά χαλιά σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Ποια εξήγηση δίνεις για την χρήση των χαλιών αυτών από μια νομαδική φυλή η οποία σπάνια είχε μόνιμη κατοικία και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούσαν στην έρημο;
 • 17. Πιο κάτω είναι η εικόνα Αράβων και Βυζαντινών πολεμιστών. Να σχεδιάσεις με διαφορετικό χρώμα, τον οπλισμό που είχε ο καθένας και τον οποίο είδες στο Μουσείο και μετά να γράψεις τα βασικά στοιχεία του οπλισμού για τον κάθε στρατιώτη.
 • 18. Να σχεδιάσεις με τις μπογιές σου πάνω στην εικόνα, όσα από τον οπλισμό του Άραβα ιππέα, είδες στο Μουσείο.
 • 19. Βασική ιδέα του συγκεκριμένου σεναρίου Να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν την ιστορική βυζαντινή περίοδο, να προσεγγίσουν την ιστορία μέσω διαφόρων οδών, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να «μεταλλάξουν» πολυτροπικά χρησιμοποιώντας την φαντασία τους, κάθε τι ιστορικό σε μία τελική εικόνα.
 • 20. Οι στόχοι μας ήταν Οι μαθητές να γνωρίσουν μια δύσκολη περίοδο του βυζαντινού κράτους με εσωτερικές ταραχές και διαμάχες. Να βρεθούν στο επίκεντρο της ταραγμένης αυτής εποχής, να προσεγγίσουν και να προβληματιστούν μέσα από μια διερευνητική διαδικασία ανιχνεύοντας τις συνθήκες, τα γεγονότα, τα αίτια, τις συνέπειες, αλλά και τα αποτελέσματα της επέκτασης των Αράβων. Να μάθουν για το σημαντικότατο ρόλο που έπαιξε η Χριστιανική εκκλησία στη βυζαντινή αυτοκρατορία, αλλά και για τις θετικές επιδράσεις από αυτή τη σύγκρουση των λαών αυτών.
 • 21. Εργαλεία Αυθεντικής Αξιολόγησης Ρούμπρικα (Rubric) Πορτοφόλιο (Portfolio) Αξιολόγηση από συμμαθητές (Peer Assessment) Αυτοαξιολόγηση (Self-Assessment) Εργαλεία Αυθεντικής Αξιολόγησης
 • 22. Γνωστικοί στόχοι (ενδεικτικά) 1. Να επισημάνουν οι μαθητές στο χάρτη, τις βυζαντινές περιοχές τις οποίες κατάκτησαν οι Άραβες. 2. Να γνωρίσουν τους τρόπους που οι Βυζαντινοί τους αντιμετώπισαν. 3. Να κατανοήσουν τη σημασία της αραβικής επέκτασης για το Βυζάντιο, αλλά και της τελικής νίκης των Βυζαντινών και των Φράγκων. 4. Να δουν και να κατανοήσουν και την πλευρά της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών. 5. Να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο της θρησκείας στην Βυζαντινή αυτοκρατορία.
 • 23. Παιδαγωγικοί στόχοι (ενδεικτικά) 1. Η ανάπτυξη από τους μαθητές πνεύματος συνεργατικότητας, ανταλλαγής απόψεων και διερευνητικής μάθησης ώστε να παρατηρούν, να μελετούν και να καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα. 2. Να διαμορφώνουν σταδιακά υπεύθυνη στάση, απέναντι σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και εθνικά. 3. Να καλλιεργηθεί το αισθητικό κριτήριο και η ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων.
 • 24. Σχολιασμός σεναρίου  Οι μαθητές παρατηρούν και αξιολογούν έργα τέχνης της εποχής όπως πίνακες, σχέδια διακόσμησης κατοικιών, εικόνες, μικρογραφίες, σκαλιστά ξυλόγλυπτα, κλπ που σαν είδη τέχνης αποτελούν την αφόρμηση του μαθήματος.  Οι μαθητές κατανοούν έννοιες όπως η συμμετρία, ο συνδυασμός και η προέλευση των χρωμάτων, η επιλογή του υλικού από τον καλλιτέχνη που ήταν διαθέσιμο, την μορφολογία και το τελικό αποτέλεσμα.
 • 25. Προβλήματα – Προκλήσεις Εκπαιδευτικοί • (αντιλήψεις, χρόνος διδασκαλίας ύλης, διαχείριση τάξης, αξιολόγηση, προετοιμασία υλικού, επιμόρφωση) Μαθητές • (δυσκολία συμμετοχής στο νέο μαθησιακό περιβάλλον, δεξιότητες συνεργασίας - επικοινωνίας, ασαφείς στόχοι, αξιολόγηση) Γονείς (ενημέρωση, εμπλοκή, στήριξη) • ΑΠΣ (απουσία υλικού – δραστηριοτήτων, ποσότητα ύλης, φιλοσοφία προαγωγής αυθεντικής μάθησης)
 • 26. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας