Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan]

Cikgu Pejal
Cikgu PejalTeacher at SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur (Official)

Bahan Pecutan Akhir Add Math SPM

3472t1 
ADDITIONAL MATH EMATICS 
Kertas 1 
September 2014 
Dua jam 
347211 
NAMA 
TING 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2014 
ADDITIONAL MATH EMATICS 
TINGKATAN 5 
KERTAS 1 
2 JAM 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 
1. Kertas soalan ini adalah dalam 
dwibahasa. 
2. Soalan dalam bahasa lnggeris 
mendahului soalan yang sePadan 
dalam bahasa Melayu. 
3. Calon dibenarkan meniawab 
keseluruhan atau sebahagian soalan 
dalam bahasa lnggeris atau bahasa 
Melayu. 
4. Calondikehendakimembaca 
maklumat di halaman belakang 
kertas soalan ini. 
Untuk Kequnaan Pemeriksa 
Kod Pemeriksa: 
Soalan 
Markah 
Penuh 
Markah 
Dioeroleh 
1 3 
2 3 
3 3 
4 3 
5 3 
6 4 
7 3 
8 2 
9 4 
10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 3 
15 4 
16 2 
17 3 
18 3 
19 3 
20 3 
21 4 
22 3 
23 4 
24 3 
25 3 
Jumlah 80 
Kertas soatan ini mengandungi 21 halaman bercetak. 
[Lihat halaman sebelah
2 347211 
rHE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL OISTRIBUTION ,q0, 1) 
KEBARANGKAUAN HUJUNG ATAS BAGI TABURAN NORNAL 1 
16n24 
16 20 24 
15 19 23 
'15 19 22 
15 18 22 
1417n 
13 '16 19 
12 15 18 
11 14 16 
10 13 15 
12 14 
10 12 
I 11 
810 
70 
223 
122 
1r2 
10 13 '15 
91211 
E1113 
7 I 'tl 
28 32 36 
27 31 35 
26 30 34 
25 29 32 
?1 27 31 
2326n 
2124n 
19 22 25 
1820A 
tD tv t1 
14 16 18 
13 15 17 
11 13 14 
10 11 13 
8 10 11 
rfx- ff(O, l), tben 
JikaX-N(0,1,naka 
P(x> k)= QG) 
7 
P(X> 2.1): q2.t) = 0.017e 
o 
6 
7 
flihat halaman sebelqh 
Example 
0 z 3 4 5 6 7 I 9 
0.00601 0.005E7 0005i0 
0.m$3 0.00{40 0.00427 
0.00336 0.00326 0.m317 
0.00218 0.00240 0.m233 
0.m181 0.00175 0.00169 
f (z) 
Qk) 
0.00889 0.00866 0.m842 
QQ) 
2 34567 
Minus i Tolak 
I I 
0.0 
0.1 
04 
05 
06 
0.7 
08 
no 
1.1 
12 
1.3 
1.4 
'1.5 
LO 
1.1 
1,8 
1.9 
2.0 
2.1 
2-2 
2.4 
2.5 
?.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
0.5000 
0,,1502 
0 4247 
0 3446 
0 3085 
02743 
0.2420 
0.21 19 
0.1841 
0 1587 
0.1357 
0.1 151 
0.0968 
0.0808 
0.0668 
0.0548 
0 0446 
0.0359 
0.0287 
0.0228 
0.0179 
0.0139 
0.0107 
0.00820 
0 00621 
0.m466 
0.m347 
0.00256 
0.mtE7 
0 ml35 
0.4960 0.4920 0.4880 
0.4562 0.45U 0.,1483 
0 4'158 0.4129 0.4090 
0.3783 0.37,15 03707 
0.3409 0.3372 0 3336 
0.3050 0.3015 0.2981 
0270€ 0.2676 0 2643 
0.2389 0 2358 02327 
0.2090 0.fl61 0.2033 
0 1814 0.1/88 0.1762 
0 1s62 0 1539 0.1515 
0 1335 0.1314 0 1292 
0 1131 0.1i12 0.1093 
0.0951 0.0934 0.0918 
0.0793 0.0778 0.0764 
0,0655 0 0643 0.0630 
0.0s3i 0.0s26 0.0516 
0.0435 00127 0,04'18 
0.0351 0.0344 0.0336 
0.0281 0.0274 0.0268 
0.0222 0.0217 0.0212 
0.0174 0.0170 0.0166 
c.0136 0.0132 0.0129 
0.0104 0.0102 
0.00798 
0.00131 
0,{840 0.4801 0.4761 
0.4443 04414 0.4364 
0.4052 0.4013 0.3974 
c.3669 03632 03594 
0.3300 0.3264 0.3228 
0.446 0.2912 02877 
0 2611 0.2578 0.2546 
a2296 0.2266 0.223f 
0 2005 0 1977 0.1949 
0't736 0.1711 0.1685 
0 1492 0.1469 0.'1446 
c 12t1 0.1251 0.1230 
c 1075 0.1056 0.1038 
0.0901 0.0885 0.0869 
0.0749 0.073s 0.0721 
0.0618 0.0606 0.0594 
0.0505 0 0495 0,0485 
0.0409 0.0401 0.0392 
0.0329 0.0322 0.0314 
0 0262 0.0255 0.0250 
0.020i 0.0202 0.0197 
0.0162 0.0158 0.0151 
0.0125 0.0122 0.0119 
0.00734 
000714 0.m695 
0.00554 0,00539 0.00523 
0.00t15 0.00a02 0.00391 
o.ooroz 0.00298 0.00289 
0.00226 0.00219 0.w212 
0.m164 0.00159 0.00154 
0.mii8 0.00114 0.m111 
0,4721 0.4681 
0.4325 0.4286 
0.3936 0.3897 
0 3557 0,3520 
0.3192 0 3156 
0.4641 
0.4241 
0.3859 
0.3483 
0.3121 
0 2843 0.2810 0.2776 
0.2514 0.2483 0 2451 
0.2206 0.2177 0.2118 
0.19n 0.1894 0.1867 
0.1660 0,1635 0,1611 
0.1423 0.1401 0.1379 
0.1210 0.1190 0.1170 
0.1020 0.1003 0.0985 
0.0853 0.0838 0,0823 
0.0708 0 0694 0.0681 
0,0582 0.0571 0 0559 
0. 047 0 0465 0 0455 
5 0 0375 0.0367 
0,0384 0.0301 0.0294 
0 0307 0 0239 0.0233 
0.0244 
0.0192 0.010{t 0.019} 
0.0150 0.0116 0.0143 
00116 0.0113 0.0110 
0.m676 0.00657 0.00639 
0.005s 0.00494 0 00480 
0.00379 0.00368 0.00357 
0002E0 0.N272 0.00261 
0 0020s 0.00199 0.00193 
0.00149 0.00144 0.00139 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
J 
3 
3 
2 
2 
2 
I 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
II 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
( 
5 
4 
4 
3 
3 
1 
I 
I 
1 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
I 
I 
12 
12 
12 
11 
'11 
10 
10 
o 
8 
I 
I 
6 
6 
E 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
6 
6 
3 
3 
2 
1 
I 
12 
tt 
12 
11 
11 
9 
o 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
6 
4 
3 
2 
2 
b 
5 
4 
4 
3 
E 
6 
5 
{ 
2 
2 
7 
6 
E 
4 
4 
7 
6 
{ 
3 
28 32 36 
7 
6 
4 
J 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
a 
1 
i 
3 
2 
I 
I 
6 
5 
18m23 
16 16 21 
15 17 19 
13 15 17 
tl 12 11 
9910 
789 
566 
344 
lContoh: (z)
3 3472t1 
The following formulae may be helpful in answering the questions. The given symbols are the ones commonly used. 
Runus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbot 
yang diberi adalah yang biasa digunakan. 
ALGEBRA 
8. log, D = 
10. ,s, 
11. T, 
12. s, 
-b! 1. x= 
3. 
4. 
5. 
2a 
2. a^ x an = a^*n 
a'+an =o*-' 
(g^)" = a'n 
Log mn=logm+log n 
6. log, ffi 
=lo;om-log"n 
n 
7.logmn =nloftm 
log. b 
log. a 
9.7,=o+(n-l)d 
13,s_ 
=lIzo+(n-t)dl 
rl =ar 
_a(r'-l) _a(l-r') 
r-[ 1-r 
- _.o lrl l-r '' 
< I ' 
,r *7 
flihat haloman sebelah 
CALCULUS I KALKI'LTJS 
1. y=rw o 
dv dv du -L=ll_+y_ Cx dx dx 
4. Area under a curye 
Luas di bawah lengkung 
bh 
= Ire or (atau) = lxdt 
5. Volume of revolution 
lsi padu kisaran 
b 
= 
!" "* or (atau) 
hI r, 
= ln x'gt 
, vd_u_ u_dv 
z.v=!-dY= dr "d* 
' v'dx v' 
^dY dv du J. 
-d=x-:X d- u dx 
- 4ac
srATlsTlcs / sTATrSrrK 
347211 
lLihat halaman sebelah 
7 7=ryL 
Zw, 
8''P'= ("n "- r)tl' 
Ej 9.nc,= t n!,, 
tr (n-r)lrr=' 
tr7,1 10' PUU tr; = P(A) + P(B) - P(A w B) 
{F-', 
) t 1. fuX=rYC,f d'- , P*Q=I 
I 
lC 12. Mean tMin , p=np 
I )- 
13. o=lnpq 
14'"'- -x-- lot 
GEOiIETRY IGEOMETRI 
-Yt v-LJ 
N 
--_ -_ >lf,f. 
m= Lt 
,Q, T_ 
Qo 
5. 
l.Distance I Jarak --ffi slrl=F;v 
2. Midpoint I Titik tengah (x,y)=(ry,"?) ' 
3. A point dividing a segment of a line 
Titik yang meibahagi suatu tembercng garis 
tx,!)=( ral-, ;+-m,,x , ,W r+mlz 
^." ) 
4. Area of triangle I Luas segtttga 
= )li'r, * xz! t + xry,) - ('r! r * tz + x,ltl
TRIGONOMETRY I TRIGONOMETRI 
1. Arclength, s=r0 8. sin(l+B)=sinlcosBtcos AsinB 
Panjang lengko!<, s = j0 sin(.41B)= sin lkos.Btkos,4sin B 
2.Areaof sector, A=!r'0 t' 
::u 
A+B) =cos lcos BTsin lsin 'B 
2' " kos (l t B) = kosl kosB T sin I sin B 
_l 
Luassecfor,' 2L==j'0 
3. sin' ,4 + cos' A = | an'tB: tanAitanB 
sin2A+kostA=| 10't 
l+hnAtanB 
'ili i=i:'#:i 11 tan2A=#h 
5.cosec'A=7+cot'A a b c 
kosek'A=l+kot2A 12' 
sinA=rirr^B=rirrc 
6. sin2A=2sin AcosA 13. a2 =b2 +c2 -2bccos A 
sin2A = 2sin AkosA a2 = b' + cz -2bc kosA 
7. cos ZA = cos, A-sin, A 14. Area of triangle I Luas segitiga 
=2cos, A-l =labsinC 
=l-Zsin2l 2 
kos2A = kos'A-sin' A 
= 2 kos'A -l 
=l-2sin2 A 
3472n 
lLihat halamqn sebelah
For 
Examiner's 
Use 
1. 
I tr 
o 
6 
Answer All questions. 
Jawab gemua soalan. 
Diagram 1 shows part of graph of /(x) = a-lx+11 ' 
Raiah 1 menuniukkan sebahagian daripada graph 
f(x)=a-lr+11. 
Find the value of 
Cari nilaibagi 
(a) h, 
(b) k. 
Answer I JawaPan: 
(a) 
347211 
[ 3 marks] 
13 markahl 
Diagram 1 
Rajah 1 
llihat halamsn sebelah
7 
Giventhefunction f :x+3r+1, ,find 
Diberi fungsi f : x + 3x +1, cari 
(a) 
"f (-2), 
(b) the function/2. 
fungsi f2 . 
Answer I Jawapan: 
(a) 
(b) 
3. The rootsof the quadraticeqration x2 +6x+3 =0 are a andB. 
Punca-punca persamaan kuadratik x2 +6.r+3 =0 iatah a danp. 
Find the vaiue of 
Cari nilai 
(a) d+8. 
@7 
a2 +!: 
ap 
Answer I Jawitpan: 
(a) 
(D) 
For 
Exarnincr's 
Usc 
[3 marks] 
13 markahl 
13 marksl 
13 ma*ahl 
3 tr 
o 
lLihat halaman sebelah
For 
Examincr's 
Use 4. Find the range of values of r for 3(x2 + 5) <1x-5. 
Cari julat nilai x bagi 3(x2 + 5) < 7 x - 5 . 
Ansurer I Jawapan: 
347211 
[3 marks] 
13 markahl 
[3 marlrs] 
13 marl<ahl 
fLihat halamm sebelah 
Answer I Jawapan: 
5. The equation of a curve is/(x) = Lxz + b + 5 - k, wherc k is a constant. 
Find the range of values o( klor which the curve lies completely above the x-axis. 
Persamaan bagi satu lengkung ialah f(x) = 2x2 +Ir +6 - k, dengan 
keadaaan k ialah pemaler. 
Cari julat nilai k dengan keadaan lengkung itu bemda di atas paksi-x 
sepenuhnya. 
5 Eo
9 
6. Given that 36' =144, find the value of 6'-r 
Dibei, 36' =144 , cari nitaibagi 6'-t. 
Answer/Jawapan: 
7. Evaluate 
Cari nilai 
Iogr 8x log,. &, 
Answer I Jawapan 
[3 marks] 
13 markahl 
13 marksl 
13 ma*ahl 
7 tr 
o 
[Lihat ]alaman
For 
Examiner's 
Use 
l0 3472/1 
8. ln a geometric progression, the sum to infinity is four times the first term. Find 
the common ratio. 
Dalam satu janjang geometri, hasiltambah hingga ketaKerhinggaan 
adalah empat kalisebutan pertama. Cari nisbah sepunya. 
[3 marks] 
[3 markahl 
Answer lJawapan 
9. The first three terms of an arithmetic progression arc 2k-1, 4k and 13. 
Tiga sebutan pertama suatu janjang arithmetik ialah 2k-1, 4k dan 13. 
Find 
Cari 
(a) the value of k, 
nilaik, 
(b) the value of n such that ?, = 4998. 
,nilai n dengan keadaan T, = 4998 . 
l4 marksl 
| 4 markahl 
Answer / Jawapan: 
lLihat haloman sebelah 
I 
9 tr 
o
1l For 
Examiner's 
Use 
10. Find 
Cari 
I; 
I 
-(3- d- xr)' 
Answer I Jawapan: 
[3 marks] 
13 markahl 
A circle, centre E, has a diameter FG where F is a point (2,1) and G is the 
point (8,9). 
sebuah bulaatan, berpusat E, mempunyaidiameter FG dimana F ialah titik 
(2,1) dan G ialah titik (8,9). 
14 marksl 
[4 markahl 
[Lihat halaman sebelah 
Find 
Cari 
(a) the coordinates of E, 
koordinat titik E, 
(b) the radius of the circte. 
jejai bulatan itu. 
Answer lJawapan 
(a) 
It Eo 
(b)
For 
Examiner's 
Use 
t2 347211 
The point E divides the line segment which connects the points P(-1, 3) 
and Q(4,18) internally in the ratio 2 : 3. Find the coordinates of point E . 
Titik membahagidalam tembereng gais yang menyambungkan titik 
P(-1,3) dan Q(4,18) dengan nisbah 2: 3. Cari koordinat titik E. 
[3 marks] 
13 marl<ahl 
Answer lJawapan 
13. Given O)=r_+g j , On=5.r_ 
line AB. Find the value of k. 
Diberi OA=i +9 j , OB=5i 
pada garis AB. Cari nilai k 
Answer I Jawapan 
- 37 and OC = k(i +37) and C lies on the 
- 37 and fr = kQ +3 j) dan C tetetak 
14 marksl 
14 markahl 
l3 Ho 
[Lihat halaman sebelah
l3 
14. ln Diagram 14, peRS is a rectangre. T is a point on pR such that 
PR = SPT. 
Answer I Jawapan 
(a) 
1,", 
I Examiner' 
l"- 
I 
I 
I 
I 
1,. 
ln 
lp 
(b) 
Dalam Rajah 14, PQR9 iatah sebuah segi empat tepat. T ialah satu titik 
pada QR dengan PR = 1PT. 
Diagram 14 
Rajah 14 
Given that PSI and PR=14+5y, express the following vectors in the 
terms of x andlor y_. 
Diberi F61 T danFR=D-x+Sy, ungkapkan vektor yang berikut dalam 
sebutan x danlalau y_. 
(a) FB , 
(b) or. 
34',72/1 
13 morksl 
13 markahl 
flihat halaman 
T
For 
Examiner's 
Use 
l5 tr 
o 
3472/l 
15. Diagram 15 shows a straight line graph drawn to represent the equation 
y= P ,where pandqareconstants. 
x+q 
Rajah 15 menunjukkan satu graf garis lurus yang dilukis untuk mewakiti 
PersAmaan y = -. P. , ,dengan keadaan p dan q adalah pemalar. 
Diagram 15 
Rajah 15 
Given that the line passes through (1,8) and has gradient -3, find the value 
of p and of q. 
Diberi bahawa garis lurus itu melalui titik (1,8) dan mempunyai kecerunan 
-3, cari nilaip dan nilai g. 
14 ma*sl 
14 markahl 
Answer lJawapan 
Ilihat halammt sebelah 
t4 
v
t5 3472n 
16. Find the acute angle d such that sind = t , . 
sec 650 
' 
Cari sudut tirusl dengan keadaan sind = # 
[2 marksl 
12 markahl 
Answer I Jawapan 
17. Diagram 17 shows part of the graph of a function .f (x) = sin px + qfor 
0<x<n. 
Rajah 17 menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi .f (x) = sin px + g 
0sxstt. 
-flx 
Diagram 17 
Rajah 17 
State the value of p and of g. 
Nyatakan nilaip dan nilai q. 
Answer I Jawapan 
13 marksl 
13 markahl 
flihat halaman 
l7 tr 
o
For 
Examiner's 
Use 
t6 tr o 
16 3472/1 
18. Diagram 18 shows a circle with centre O , radius 4 cm and OAB is a right-angled 
triangle. 
Rajah 18 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan ieiai 4 cm dan 
OAB ialah sebuah segi tiga bersudut tegak. 
Diagram 18 
Rajah 18 
Given OD = DA, find the area of the shaded region in term of d 
Diberi OD=DA, cai luas kawasan berlorek datm sebutan 0 
Answer I Jawapan 
[3 marksl 
13 markahl 
lLihat halaman sebelah
t7 34721t 
19. The variables x and y increase in such a way that when x = -2, the rate of 
increase of y with respect to time is twice the rate of increase of x with 
respect to time. 
Given that y = k' + 3x, where k is a constant, find the value of k. 
Pembotehubah i dan y beftambah dengan keadaan apabita x = -2, kadar 
peftambahan y terhadap masa adalah dua kati kadar perubahan x terhadap 
masa. 
Diben bahawa ! = k2 +3x dengan keadaan k iatah pemalar, cai nitaik. 
13 marksl 
13 markahl 
Answer I Jawapan 
For 
Examiner's 
Use 
20. Given that y = x'(3* + l)6 and 
and k. 
Dibei bahawa ! = x2 (3x + l)6 
dan k. 
Answer I Jawapan 
Q = b(lbx+ 1)(3.r + l)' , find the vatue of n 
ana fr= Ml2x+1)(3.r+l)' ,cari nitai bagi n 
[3 marks] 
13 markahl 
f,Lihat halaman 
20 tr 
o
3472/l 
21. Given the mean, variance and sum of the square of the set data 
xt,x2,x3,...xnafe 4,14 and 300 respectively. 
Diberi min, varians dan hasil tambah kuasa dua bagi set data x1rx2;x3;...xo 
masing-masing ialah 4, 14 dan 300. 
Find 
Cari 
(a) n, 
(b) the variance if 4 is added to set of data. 
nilai varians jika 4 ditambah ke set data itu. 
14 marksl 
14 markahl 
Answer I Jawapan 
(a) 
ln an examination, 65% of the students passed. lf a sample of 9 students is 
randomly selected, find the probability that 6 students from the sample 
passed the examination. 
Dalam suatu peperiksaan, 65 o/o daripada pelajar lulus. Jika satu sampel 
yang terdiri daripada 9 orang pelajar dipilih secara rawak, cari 
kebarangkalian bahawa 6 daripada sampel itu lulus dalam 
pepeiksaan. 
13 marksj 
[3 markahl 
Answer I Jawapan 
[Lihat halaman sebelah 
l8 
For 
Examinsr's 
Use 
(b) 
tt tr 
o
3472t1 
23 A box contains 10 balloons of which 3 are white, 5 are red and 2 are yellow. 
Sebuah kotak mengandungi 10 belon dengan keadaan 3 berwama putih, S 
berwama merah dan 2 beryvarna kuning. 
Find the number of ways 6 balloons can be chosen if 
Cari bilangan cara 6 belon dapat dipilih secara rawak jika 
(a) 5 of the balloons are red, 
5 daripada belon itu bervvarna merah, 
(b) there must be two balloons of each colour. 
2 belon sefiap wama mesti dipilih. 
14 marksl 
14 markahl 
Answer lJawapan 
(a) 
(b) 
A bag contains 5 blue marbles, 3 white marbles and k red marbles. lf a 
marble is picked randomly from the bag, the probability of picking a red 
marble is 1. 
5 
Sebuah beg mengandungi 5 guli bewarna biru, 3 guli putih dan k guti 
bewarna merah. Sebijigulidikeluarkan secara rawak dari beg, 
kebarangkalian mendapat gulimerah iatan 1). 
Find 
Cari 
(a) the probability of picking a marbte which is not red, 
kebarangkalian mendapat sebiji guli yang bukan berwarna merah., 
(b) the value of k. 
nilaik. 
[3 marks] 
I3 markahl 
lLihat halaman 
19 
For 
Examiner's 
Use 
24 Ho
20 3472/1 
Answer I Jawapan 
(a) 
(b) 
Diagram 25 shows a standardized normaldistribution graph. 
Rajah 25 menunjukkan sebuah graf taburan normal piawai. 
Diagram25 
, Rajah25 
23 tr o 
Given P(z > k) = 0.305, find 
Diberi P(z > k) = 0.305 , cari 
(a) the area of the shaded region, 
luas rantau berlorek, 
(b) the value of k. 
nilaik. 
Answer I Jawapan 
(a) 
(b) 
END OF QUESTION PAPER 
KERTAS SOAIAA' TATTAT 
13 marksl 
13 markahl 
ILihqt halaman sebelah
3472t1 
2l 
INFORMATION FOR CANDIDATES 
MAKLUMAT UNTUK CALON 
1. This question paper consists of 25 questions, 
Kertas soalan ini mengandungi23 soalan. 
2. Answer all questions. 
Jawab semua soalan. 
3. Give only one answer for each question. 
Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja. 
4. write your answers in the spaces provided in this question paper. 
Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kerfas 
soalan ini. 
5. Show your working. lt may help you to get marks. 
Tunjukkan langkah-langkah penting datam kerja mengira anda. lni boteh 
membantu anda untuk mendapatkan markah. 
6. lf you wish to change your answer, cross out the answer that you have 
done.Then write down the new answer. 
Jika anda hendak menukar jawapan, batatkan dengan kemas jawapan 
yang telah dibuat. Kemudian tutis jawapan yang baru. 
7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless 
stated. 
Rajah yang mengiringisoalan tidak ditukis mengikut skata kecuati 
dinyatakan. 
8' The marks alrocated for each question are shown in brackets. 
larkah yang diperuntukkan bagisetiap soalan ditunjukian dalam 
kurungan. 
9. A list of formulae is provided on pages 3 to 5. 
Safu senara i rumus disediakan di-halaman 3 hingga S. 
10. A four-figure table for the Normal Distribution ir(0, 1) is provided on page 2. 
satu jaduar empat angka bagiraburan Normarrutb, ri iisediakan di 
halaman 2. 
11. You may use a scientific calculator. 
Anda dibenarkan menggunakan kalkutator saintifik
I 
I tr,i 
Ii (b) 
l_ I"" I rur 
I 
I 
| 
- :i;1 
I 
| 'u' 
I 
x/ [- JI 
3 
Bl : 1-l-r+ll=_0_ 
-5 
9x+4 
i'larks 
Bl : 3(3x+l)+l 
--6 
t0 - 
Bl : eq'-z(l) 
) 
N{ a rlis 
-) 
3 
4 -l<x<3 
or other method 
Bl: (x-3)(x+l) 
-tz<ft<+ 
82 (k +12)(k - 4) 
B1: k'? -4Q)rc-k)<0 
1) 
5 
J 3 
3 
(1 2 
DD' L 
BI 
6''6-r = 12$-t) 
6'=12 
J 
7 J 
4 
D1. 3log2 
U:. 
4log 2 
lii log 3 . ]1g,t L,r ro:,. H-. I 
Iog. ,(' ioc,l6 
--) 
2 
I 
3 
ADDiTIO}IAL MATHFMATICS TRIAL SPM PARER 1 20.i4 
. [rcsti,n I 
_ sorrrlit,ns rrrrrr nrrr'kirrg schcrnr I Sui, i F uil i B-+- 
t: 
)JJ 
r) 
-t--,. L i
tlark Schene ..ltlcliriotntl ,llothenLttics 7-riot I'a1nr | 20 )J 
Queslion Solutions and marking scheme Sub 
Marks 
Full 
Marks 
8 9 
4 
Fj2: l-r=1 
4 
Bl: a 
l-r =4a 
6 =*A -rt =t-n 
40{ 
r3l-l 
't 
=? 
I 
1) 3 
e(a) 
(b) 
BI : 
I 000 
B1 : 
4k-(2k-l)=t3-4k 
3+(n-l)(5):4998 
2 
2 
4 
l0 2 
aJ 
Bl , | 
- I 
(3 -2) (3 - 0) 
r 12 
Rl: I t 
I Itl - ")J . 
J 3 
ll(a) 
(b) 
(5,5) 
Br: ,2+282,1+9', 
5 
Bl: EF = 
FG= 
(s -2)' +(5-l)'z or 
(8 -2)' +(9-l)'z 
2 
2 4 
l2 (l,9) 
82: (-'j)8) ,!l 
n, . ( 3(-l) + 2(4) 3(3) + 2(t 8)) 
 2+3 2+3 ) 
B2: h=-1 ork=9 
Bl: ,-3h+2(4) or k=3(3)+2(18) 2+3 2+3 
l 3
{)r:rstion 
13 
I a(a) 
(b) 
t5 
-1ol u tioas itnri ml: rki ltg seit tnt t 
Il3: 9-3ii=3(A-1) 
I]2: k 1= 42 or 3k -9 = -12)- 
Bl: - i-9 j+ k i+3k i = 1(- i-9 j+5i-3i) 
a,t(Q) 
- 
r-+ 1/ 5- 
6-2 
BI: 4-0 
p =11anrl q =3 
83: p =llorq:3 
82: B=-3(l)+p 
Bl: xy=-(lY+P 
25" 
. -tl cos o)- 
p=2andrl=l 
87: p=2o7cl=l 
24-80 or 18.85 cm 
rl ! r 8*6-! *4' v 0 2? 
]- * 4t ".0 2 
Suh r i,'u 1l : i l:r rks ] i:r r'!ts 
l7 
-ti !:
I lork Sclrene ,ldtliriono! illttthenotics 'l riul I'aotr I 20I1 
Question Solutions and marking 
scheme 
Sub 
Marks 
Full 
Marks 
19 -rI 
F2: 
BI: 
2=2k(-2)+3 
dy.dx .) 
dr dr 
J 3 
20 k=2,n=5 
82 2x(l2x + l)(3x + l)5 
Bl: xt1t8;13x+l)5 +(3;r+l)6(2x) 
J 3 
21(a) 
(b) 
l0 
Bl: 14 = 
3oo 
t/ -(42 
Dato baru VV 
&lan',VaV 
2 
2 
4 
22 02716 J 
Q@a$qawg- 
82: ncu*10.65;u1o.3s;t %rt t, 
Br: ecu or 0.35 7" 
-) 3 
23(a) 
(b) 
k BI tCt 
30 ?- ltrrxsCrx tc, 
Bl: tcr*t c., - 
2 
2 
4 
2a@) 
(b) 
? 
5 
t2 
Bl: k 
8+k= 15 
I 
2 
3 
2s(a) 
(b) 
0.695 
Bl: l-0.305 
0.51 
2 
1 
3

Recommended

Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan] by
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan]Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan]
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan]Cikgu Pejal
919 views22 slides
236900466 3472-1-mt-trial-spm-sbp-2014 by
236900466 3472-1-mt-trial-spm-sbp-2014236900466 3472-1-mt-trial-spm-sbp-2014
236900466 3472-1-mt-trial-spm-sbp-2014Aly Hamdy
555 views26 slides
Janjang aritmetik by
Janjang aritmetikJanjang aritmetik
Janjang aritmetikzabidah awang
28.6K views14 slides
Logaritma by
LogaritmaLogaritma
LogaritmaMikael Hardi Simalango
10.9K views68 slides
Soal dan pembahasan suku banyak by
Soal dan pembahasan suku banyakSoal dan pembahasan suku banyak
Soal dan pembahasan suku banyakMuhammad Arif
197.8K views36 slides
Workshop kelompok suku banyak by
Workshop kelompok  suku banyakWorkshop kelompok  suku banyak
Workshop kelompok suku banyakmatematikaunindra
3.5K views29 slides

More Related Content

What's hot

4.2 ukbm 3.4 polinomial by
4.2 ukbm 3.4 polinomial4.2 ukbm 3.4 polinomial
4.2 ukbm 3.4 polinomialradar radius
3K views30 slides
Notasi sigma by
Notasi sigmaNotasi sigma
Notasi sigmaEman Mendrofa
43.1K views31 slides
Soal dan pembahasan integral permukaan by
Soal dan pembahasan integral permukaanSoal dan pembahasan integral permukaan
Soal dan pembahasan integral permukaanUniversitas Negeri Padang
26.1K views16 slides
Suku banyak-kd-4 2 by
Suku banyak-kd-4 2Suku banyak-kd-4 2
Suku banyak-kd-4 2Muhammad Luthfan
1.8K views29 slides
Nota matematik tingkatan 4 by
Nota matematik tingkatan 4Nota matematik tingkatan 4
Nota matematik tingkatan 4SMK TAMAN INDAH, TAMPIN, NS
214.5K views86 slides
Janjang aritmetik by
Janjang aritmetikJanjang aritmetik
Janjang aritmetikzabidah awang
6.7K views14 slides

What's hot(19)

4.2 ukbm 3.4 polinomial by radar radius
4.2 ukbm 3.4 polinomial4.2 ukbm 3.4 polinomial
4.2 ukbm 3.4 polinomial
radar radius3K views
4. spltv cara eliminasi substitusi by Muhammad Arif
4. spltv cara eliminasi  substitusi4. spltv cara eliminasi  substitusi
4. spltv cara eliminasi substitusi
Muhammad Arif2K views
Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen by Eman Mendrofa
Persamaan dan Pertidaksamaan EksponenPersamaan dan Pertidaksamaan Eksponen
Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen
Eman Mendrofa66.5K views
Pembahasan soal simak ui 2012 matematika dasar kode 221 by Lydia Putrii
Pembahasan soal simak ui 2012 matematika dasar kode 221Pembahasan soal simak ui 2012 matematika dasar kode 221
Pembahasan soal simak ui 2012 matematika dasar kode 221
Lydia Putrii27.9K views
Pembahasan soal kalkulus pada buku karangan edwin j. purcell dan dale varberg... by Faris Audah
Pembahasan soal kalkulus pada buku karangan edwin j. purcell dan dale varberg...Pembahasan soal kalkulus pada buku karangan edwin j. purcell dan dale varberg...
Pembahasan soal kalkulus pada buku karangan edwin j. purcell dan dale varberg...
Faris Audah51.5K views
18. soal soal notasi sigma barisan- deret dan induksi matematika by Dian Fery Irawan
18. soal soal notasi sigma barisan- deret dan induksi matematika18. soal soal notasi sigma barisan- deret dan induksi matematika
18. soal soal notasi sigma barisan- deret dan induksi matematika
Dian Fery Irawan106.8K views
12. contoh soal uts statistika by aliyudin007
12. contoh soal uts statistika12. contoh soal uts statistika
12. contoh soal uts statistika
aliyudin00757.5K views
Kuiz matriks jawapan by Hazlin Nazri
Kuiz matriks jawapanKuiz matriks jawapan
Kuiz matriks jawapan
Hazlin Nazri8.3K views

Similar to Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan]

Trial sbp spm 2014 add math k1 by
Trial sbp spm 2014 add math k1Trial sbp spm 2014 add math k1
Trial sbp spm 2014 add math k1Cikgu Pejal
1.9K views26 slides
Trial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answer by
Trial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answerTrial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answer
Trial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answernorlizafatahurraji
598 views57 slides
276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans by
276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans
276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ansAngeline Tan
476 views40 slides
percubaan spm perak by
percubaan spm perakpercubaan spm perak
percubaan spm perakSofia Mahmood
829 views49 slides
[Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b] by
[Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b][Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b]
[Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b]annalaktchimi
863 views49 slides
Soal un matematika ips sma tahun 2014 14 by
Soal un matematika ips sma tahun 2014 14Soal un matematika ips sma tahun 2014 14
Soal un matematika ips sma tahun 2014 14SMPN 3 TAMAN SIDOARJO
451 views10 slides

Similar to Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan](20)

Trial sbp spm 2014 add math k1 by Cikgu Pejal
Trial sbp spm 2014 add math k1Trial sbp spm 2014 add math k1
Trial sbp spm 2014 add math k1
Cikgu Pejal1.9K views
Trial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answer by norlizafatahurraji
Trial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answerTrial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answer
Trial addmate spm 2011 johor paper 1+2+answer
norlizafatahurraji598 views
276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans by Angeline Tan
276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans
276767429 2015-ppt3-kedah-math-w-ans
Angeline Tan476 views
[Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b] by annalaktchimi
[Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b][Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b]
[Edu.joshuatly.com]trial perak spm 2012 add maths [bdc98 d8b]
annalaktchimi863 views
238399400 2014-pt3-kedah-math-w-ans by Nur Rabihah
238399400 2014-pt3-kedah-math-w-ans238399400 2014-pt3-kedah-math-w-ans
238399400 2014-pt3-kedah-math-w-ans
Nur Rabihah215 views
Math formula 2020 by SMKTAM
Math formula 2020Math formula 2020
Math formula 2020
SMKTAM317 views
Tugas matematika kelas xi mipa 1,2,dan 3 by rizkipn_
Tugas matematika kelas xi mipa 1,2,dan 3Tugas matematika kelas xi mipa 1,2,dan 3
Tugas matematika kelas xi mipa 1,2,dan 3
rizkipn_898 views
Soal dan-solusi-uas-kalkulus-i-ittelkom by Muhammad Huda
Soal dan-solusi-uas-kalkulus-i-ittelkomSoal dan-solusi-uas-kalkulus-i-ittelkom
Soal dan-solusi-uas-kalkulus-i-ittelkom
Muhammad Huda623 views

More from Cikgu Pejal

Trial terengganu 2014 spm add math k2 by
Trial terengganu 2014 spm add math k2Trial terengganu 2014 spm add math k2
Trial terengganu 2014 spm add math k2Cikgu Pejal
2.9K views17 slides
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skema by
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skemaTrial terengganu 2014 spm add math k2 skema
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skemaCikgu Pejal
3.2K views10 slides
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan] by
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]Cikgu Pejal
1.8K views6 slides
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan] by
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]Cikgu Pejal
1.2K views15 slides
Trial sbp spm 2014 add math k2 by
Trial sbp spm 2014 add math k2Trial sbp spm 2014 add math k2
Trial sbp spm 2014 add math k2Cikgu Pejal
2.1K views21 slides
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema by
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skemaTrial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skemaCikgu Pejal
10.7K views64 slides

More from Cikgu Pejal(20)

Trial terengganu 2014 spm add math k2 by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k2Trial terengganu 2014 spm add math k2
Trial terengganu 2014 spm add math k2
Cikgu Pejal2.9K views
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skema by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skemaTrial terengganu 2014 spm add math k2 skema
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skema
Cikgu Pejal3.2K views
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]
Cikgu Pejal1.8K views
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan] by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]
Cikgu Pejal1.2K views
Trial sbp spm 2014 add math k2 by Cikgu Pejal
Trial sbp spm 2014 add math k2Trial sbp spm 2014 add math k2
Trial sbp spm 2014 add math k2
Cikgu Pejal2.1K views
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema by Cikgu Pejal
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skemaTrial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema
Cikgu Pejal10.7K views
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan] by Cikgu Pejal
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan]Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan]
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan]
Cikgu Pejal3.2K views
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan]Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan]
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan]
Cikgu Pejal4.1K views
Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan]Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan]
Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan]
Cikgu Pejal1.2K views
Trial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skema by Cikgu Pejal
Trial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skemaTrial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skema
Trial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skema
Cikgu Pejal3.5K views
Trial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skema by Cikgu Pejal
Trial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skemaTrial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skema
Trial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skema
Cikgu Pejal3.3K views
Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan]
Cikgu Pejal6.4K views
Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan]
Cikgu Pejal789 views
Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan]
Cikgu Pejal6.5K views
Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan]
Cikgu Pejal632 views
Trial kedah 2014 spm add math k2 skema by Cikgu Pejal
Trial kedah 2014 spm add math k2 skemaTrial kedah 2014 spm add math k2 skema
Trial kedah 2014 spm add math k2 skema
Cikgu Pejal2.1K views
Trial kedah 2014 spm add math k2 by Cikgu Pejal
Trial kedah 2014 spm add math k2Trial kedah 2014 spm add math k2
Trial kedah 2014 spm add math k2
Cikgu Pejal2.5K views
Trial kedah 2014 spm add math k1 by Cikgu Pejal
Trial kedah 2014 spm add math k1Trial kedah 2014 spm add math k1
Trial kedah 2014 spm add math k1
Cikgu Pejal832 views
Skema k2 trial sbp spm 2014 add math by Cikgu Pejal
Skema k2 trial sbp spm 2014 add mathSkema k2 trial sbp spm 2014 add math
Skema k2 trial sbp spm 2014 add math
Cikgu Pejal1.9K views
Trial kedah 2014 spm add math k1 skema by Cikgu Pejal
Trial kedah 2014 spm add math k1 skemaTrial kedah 2014 spm add math k1 skema
Trial kedah 2014 spm add math k1 skema
Cikgu Pejal2.2K views

Recently uploaded

Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... by
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Kanaidi ken
8 views30 slides
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx by
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxraraksm12
80 views19 slides
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx by
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxNormanAdji
20 views9 slides
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf by
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdfdanifirdos
17 views44 slides
Kel.10-PBA.pdf by
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdfIBNUFAIZMUBAROK
8 views16 slides
Latihan 6_ Aldy 085.pptx by
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptxjustneptun
14 views6 slides

Recently uploaded(20)

Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... by Kanaidi ken
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Kanaidi ken8 views
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx by raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1280 views
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx by NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 views
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf by danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 views
Latihan 6_ Aldy 085.pptx by justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun14 views
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx by lyricsong1117
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
lyricsong11177 views
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... by pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri9 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ... by Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Effective SERVICE EXCELLENCE" bagi Para ...
Kanaidi ken43 views
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 by I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi32 views
PPT PENKOM ALVIN.pptx by Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 views
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet by Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro72 views
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD) by mulyanih35
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)
mulyanih3550 views
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx by lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111716 views
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx by NataliaApricaAnwar
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf by ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952165 views

Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan]

 • 1. 3472t1 ADDITIONAL MATH EMATICS Kertas 1 September 2014 Dua jam 347211 NAMA TING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2014 ADDITIONAL MATH EMATICS TINGKATAN 5 KERTAS 1 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa lnggeris mendahului soalan yang sePadan dalam bahasa Melayu. 3. Calon dibenarkan meniawab keseluruhan atau sebahagian soalan dalam bahasa lnggeris atau bahasa Melayu. 4. Calondikehendakimembaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Untuk Kequnaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Dioeroleh 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 7 3 8 2 9 4 10 3 11 4 12 3 13 4 14 3 15 4 16 2 17 3 18 3 19 3 20 3 21 4 22 3 23 4 24 3 25 3 Jumlah 80 Kertas soatan ini mengandungi 21 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah
 • 2. 2 347211 rHE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL OISTRIBUTION ,q0, 1) KEBARANGKAUAN HUJUNG ATAS BAGI TABURAN NORNAL 1 16n24 16 20 24 15 19 23 '15 19 22 15 18 22 1417n 13 '16 19 12 15 18 11 14 16 10 13 15 12 14 10 12 I 11 810 70 223 122 1r2 10 13 '15 91211 E1113 7 I 'tl 28 32 36 27 31 35 26 30 34 25 29 32 ?1 27 31 2326n 2124n 19 22 25 1820A tD tv t1 14 16 18 13 15 17 11 13 14 10 11 13 8 10 11 rfx- ff(O, l), tben JikaX-N(0,1,naka P(x> k)= QG) 7 P(X> 2.1): q2.t) = 0.017e o 6 7 flihat halaman sebelqh Example 0 z 3 4 5 6 7 I 9 0.00601 0.005E7 0005i0 0.m$3 0.00{40 0.00427 0.00336 0.00326 0.m317 0.00218 0.00240 0.m233 0.m181 0.00175 0.00169 f (z) Qk) 0.00889 0.00866 0.m842 QQ) 2 34567 Minus i Tolak I I 0.0 0.1 04 05 06 0.7 08 no 1.1 12 1.3 1.4 '1.5 LO 1.1 1,8 1.9 2.0 2.1 2-2 2.4 2.5 ?.6 2.7 2.8 2.9 3.0 0.5000 0,,1502 0 4247 0 3446 0 3085 02743 0.2420 0.21 19 0.1841 0 1587 0.1357 0.1 151 0.0968 0.0808 0.0668 0.0548 0 0446 0.0359 0.0287 0.0228 0.0179 0.0139 0.0107 0.00820 0 00621 0.m466 0.m347 0.00256 0.mtE7 0 ml35 0.4960 0.4920 0.4880 0.4562 0.45U 0.,1483 0 4'158 0.4129 0.4090 0.3783 0.37,15 03707 0.3409 0.3372 0 3336 0.3050 0.3015 0.2981 0270€ 0.2676 0 2643 0.2389 0 2358 02327 0.2090 0.fl61 0.2033 0 1814 0.1/88 0.1762 0 1s62 0 1539 0.1515 0 1335 0.1314 0 1292 0 1131 0.1i12 0.1093 0.0951 0.0934 0.0918 0.0793 0.0778 0.0764 0,0655 0 0643 0.0630 0.0s3i 0.0s26 0.0516 0.0435 00127 0,04'18 0.0351 0.0344 0.0336 0.0281 0.0274 0.0268 0.0222 0.0217 0.0212 0.0174 0.0170 0.0166 c.0136 0.0132 0.0129 0.0104 0.0102 0.00798 0.00131 0,{840 0.4801 0.4761 0.4443 04414 0.4364 0.4052 0.4013 0.3974 c.3669 03632 03594 0.3300 0.3264 0.3228 0.446 0.2912 02877 0 2611 0.2578 0.2546 a2296 0.2266 0.223f 0 2005 0 1977 0.1949 0't736 0.1711 0.1685 0 1492 0.1469 0.'1446 c 12t1 0.1251 0.1230 c 1075 0.1056 0.1038 0.0901 0.0885 0.0869 0.0749 0.073s 0.0721 0.0618 0.0606 0.0594 0.0505 0 0495 0,0485 0.0409 0.0401 0.0392 0.0329 0.0322 0.0314 0 0262 0.0255 0.0250 0.020i 0.0202 0.0197 0.0162 0.0158 0.0151 0.0125 0.0122 0.0119 0.00734 000714 0.m695 0.00554 0,00539 0.00523 0.00t15 0.00a02 0.00391 o.ooroz 0.00298 0.00289 0.00226 0.00219 0.w212 0.m164 0.00159 0.00154 0.mii8 0.00114 0.m111 0,4721 0.4681 0.4325 0.4286 0.3936 0.3897 0 3557 0,3520 0.3192 0 3156 0.4641 0.4241 0.3859 0.3483 0.3121 0 2843 0.2810 0.2776 0.2514 0.2483 0 2451 0.2206 0.2177 0.2118 0.19n 0.1894 0.1867 0.1660 0,1635 0,1611 0.1423 0.1401 0.1379 0.1210 0.1190 0.1170 0.1020 0.1003 0.0985 0.0853 0.0838 0,0823 0.0708 0 0694 0.0681 0,0582 0.0571 0 0559 0. 047 0 0465 0 0455 5 0 0375 0.0367 0,0384 0.0301 0.0294 0 0307 0 0239 0.0233 0.0244 0.0192 0.010{t 0.019} 0.0150 0.0116 0.0143 00116 0.0113 0.0110 0.m676 0.00657 0.00639 0.005s 0.00494 0 00480 0.00379 0.00368 0.00357 0002E0 0.N272 0.00261 0 0020s 0.00199 0.00193 0.00149 0.00144 0.00139 4 4 4 4 4 3 3 J 3 3 2 2 2 I 0 0 0 0 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 II 8 7 7 7 7 6 5 ( 5 4 4 3 3 1 I I 1 5 5 4 4 3 2 2 I I 12 12 12 11 '11 10 10 o 8 I I 6 6 E 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 8 7 6 6 3 3 2 1 I 12 tt 12 11 11 9 o 7 6 6 5 4 4 3 2 6 4 3 2 2 b 5 4 4 3 E 6 5 { 2 2 7 6 E 4 4 7 6 { 3 28 32 36 7 6 4 J 3 2 2 3 4 3 3 2 3 a 1 i 3 2 I I 6 5 18m23 16 16 21 15 17 19 13 15 17 tl 12 11 9910 789 566 344 lContoh: (z)
 • 3. 3 3472t1 The following formulae may be helpful in answering the questions. The given symbols are the ones commonly used. Runus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbot yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA 8. log, D = 10. ,s, 11. T, 12. s, -b! 1. x= 3. 4. 5. 2a 2. a^ x an = a^*n a'+an =o*-' (g^)" = a'n Log mn=logm+log n 6. log, ffi =lo;om-log"n n 7.logmn =nloftm log. b log. a 9.7,=o+(n-l)d 13,s_ =lIzo+(n-t)dl rl =ar _a(r'-l) _a(l-r') r-[ 1-r - _.o lrl l-r '' < I ' ,r *7 flihat haloman sebelah CALCULUS I KALKI'LTJS 1. y=rw o dv dv du -L=ll_+y_ Cx dx dx 4. Area under a curye Luas di bawah lengkung bh = Ire or (atau) = lxdt 5. Volume of revolution lsi padu kisaran b = !" "* or (atau) hI r, = ln x'gt , vd_u_ u_dv z.v=!-dY= dr "d* ' v'dx v' ^dY dv du J. -d=x-:X d- u dx - 4ac
 • 4. srATlsTlcs / sTATrSrrK 347211 lLihat halaman sebelah 7 7=ryL Zw, 8''P'= ("n "- r)tl' Ej 9.nc,= t n!,, tr (n-r)lrr=' tr7,1 10' PUU tr; = P(A) + P(B) - P(A w B) {F-', ) t 1. fuX=rYC,f d'- , P*Q=I I lC 12. Mean tMin , p=np I )- 13. o=lnpq 14'"'- -x-- lot GEOiIETRY IGEOMETRI -Yt v-LJ N --_ -_ >lf,f. m= Lt ,Q, T_ Qo 5. l.Distance I Jarak --ffi slrl=F;v 2. Midpoint I Titik tengah (x,y)=(ry,"?) ' 3. A point dividing a segment of a line Titik yang meibahagi suatu tembercng garis tx,!)=( ral-, ;+-m,,x , ,W r+mlz ^." ) 4. Area of triangle I Luas segtttga = )li'r, * xz! t + xry,) - ('r! r * tz + x,ltl
 • 5. TRIGONOMETRY I TRIGONOMETRI 1. Arclength, s=r0 8. sin(l+B)=sinlcosBtcos AsinB Panjang lengko!<, s = j0 sin(.41B)= sin lkos.Btkos,4sin B 2.Areaof sector, A=!r'0 t' ::u A+B) =cos lcos BTsin lsin 'B 2' " kos (l t B) = kosl kosB T sin I sin B _l Luassecfor,' 2L==j'0 3. sin' ,4 + cos' A = | an'tB: tanAitanB sin2A+kostA=| 10't l+hnAtanB 'ili i=i:'#:i 11 tan2A=#h 5.cosec'A=7+cot'A a b c kosek'A=l+kot2A 12' sinA=rirr^B=rirrc 6. sin2A=2sin AcosA 13. a2 =b2 +c2 -2bccos A sin2A = 2sin AkosA a2 = b' + cz -2bc kosA 7. cos ZA = cos, A-sin, A 14. Area of triangle I Luas segitiga =2cos, A-l =labsinC =l-Zsin2l 2 kos2A = kos'A-sin' A = 2 kos'A -l =l-2sin2 A 3472n lLihat halamqn sebelah
 • 6. For Examiner's Use 1. I tr o 6 Answer All questions. Jawab gemua soalan. Diagram 1 shows part of graph of /(x) = a-lx+11 ' Raiah 1 menuniukkan sebahagian daripada graph f(x)=a-lr+11. Find the value of Cari nilaibagi (a) h, (b) k. Answer I JawaPan: (a) 347211 [ 3 marks] 13 markahl Diagram 1 Rajah 1 llihat halamsn sebelah
 • 7. 7 Giventhefunction f :x+3r+1, ,find Diberi fungsi f : x + 3x +1, cari (a) "f (-2), (b) the function/2. fungsi f2 . Answer I Jawapan: (a) (b) 3. The rootsof the quadraticeqration x2 +6x+3 =0 are a andB. Punca-punca persamaan kuadratik x2 +6.r+3 =0 iatah a danp. Find the vaiue of Cari nilai (a) d+8. @7 a2 +!: ap Answer I Jawitpan: (a) (D) For Exarnincr's Usc [3 marks] 13 markahl 13 marksl 13 ma*ahl 3 tr o lLihat halaman sebelah
 • 8. For Examincr's Use 4. Find the range of values of r for 3(x2 + 5) <1x-5. Cari julat nilai x bagi 3(x2 + 5) < 7 x - 5 . Ansurer I Jawapan: 347211 [3 marks] 13 markahl [3 marlrs] 13 marl<ahl fLihat halamm sebelah Answer I Jawapan: 5. The equation of a curve is/(x) = Lxz + b + 5 - k, wherc k is a constant. Find the range of values o( klor which the curve lies completely above the x-axis. Persamaan bagi satu lengkung ialah f(x) = 2x2 +Ir +6 - k, dengan keadaaan k ialah pemaler. Cari julat nilai k dengan keadaan lengkung itu bemda di atas paksi-x sepenuhnya. 5 Eo
 • 9. 9 6. Given that 36' =144, find the value of 6'-r Dibei, 36' =144 , cari nitaibagi 6'-t. Answer/Jawapan: 7. Evaluate Cari nilai Iogr 8x log,. &, Answer I Jawapan [3 marks] 13 markahl 13 marksl 13 ma*ahl 7 tr o [Lihat ]alaman
 • 10. For Examiner's Use l0 3472/1 8. ln a geometric progression, the sum to infinity is four times the first term. Find the common ratio. Dalam satu janjang geometri, hasiltambah hingga ketaKerhinggaan adalah empat kalisebutan pertama. Cari nisbah sepunya. [3 marks] [3 markahl Answer lJawapan 9. The first three terms of an arithmetic progression arc 2k-1, 4k and 13. Tiga sebutan pertama suatu janjang arithmetik ialah 2k-1, 4k dan 13. Find Cari (a) the value of k, nilaik, (b) the value of n such that ?, = 4998. ,nilai n dengan keadaan T, = 4998 . l4 marksl | 4 markahl Answer / Jawapan: lLihat haloman sebelah I 9 tr o
 • 11. 1l For Examiner's Use 10. Find Cari I; I -(3- d- xr)' Answer I Jawapan: [3 marks] 13 markahl A circle, centre E, has a diameter FG where F is a point (2,1) and G is the point (8,9). sebuah bulaatan, berpusat E, mempunyaidiameter FG dimana F ialah titik (2,1) dan G ialah titik (8,9). 14 marksl [4 markahl [Lihat halaman sebelah Find Cari (a) the coordinates of E, koordinat titik E, (b) the radius of the circte. jejai bulatan itu. Answer lJawapan (a) It Eo (b)
 • 12. For Examiner's Use t2 347211 The point E divides the line segment which connects the points P(-1, 3) and Q(4,18) internally in the ratio 2 : 3. Find the coordinates of point E . Titik membahagidalam tembereng gais yang menyambungkan titik P(-1,3) dan Q(4,18) dengan nisbah 2: 3. Cari koordinat titik E. [3 marks] 13 marl<ahl Answer lJawapan 13. Given O)=r_+g j , On=5.r_ line AB. Find the value of k. Diberi OA=i +9 j , OB=5i pada garis AB. Cari nilai k Answer I Jawapan - 37 and OC = k(i +37) and C lies on the - 37 and fr = kQ +3 j) dan C tetetak 14 marksl 14 markahl l3 Ho [Lihat halaman sebelah
 • 13. l3 14. ln Diagram 14, peRS is a rectangre. T is a point on pR such that PR = SPT. Answer I Jawapan (a) 1,", I Examiner' l"- I I I I 1,. ln lp (b) Dalam Rajah 14, PQR9 iatah sebuah segi empat tepat. T ialah satu titik pada QR dengan PR = 1PT. Diagram 14 Rajah 14 Given that PSI and PR=14+5y, express the following vectors in the terms of x andlor y_. Diberi F61 T danFR=D-x+Sy, ungkapkan vektor yang berikut dalam sebutan x danlalau y_. (a) FB , (b) or. 34',72/1 13 morksl 13 markahl flihat halaman T
 • 14. For Examiner's Use l5 tr o 3472/l 15. Diagram 15 shows a straight line graph drawn to represent the equation y= P ,where pandqareconstants. x+q Rajah 15 menunjukkan satu graf garis lurus yang dilukis untuk mewakiti PersAmaan y = -. P. , ,dengan keadaan p dan q adalah pemalar. Diagram 15 Rajah 15 Given that the line passes through (1,8) and has gradient -3, find the value of p and of q. Diberi bahawa garis lurus itu melalui titik (1,8) dan mempunyai kecerunan -3, cari nilaip dan nilai g. 14 ma*sl 14 markahl Answer lJawapan Ilihat halammt sebelah t4 v
 • 15. t5 3472n 16. Find the acute angle d such that sind = t , . sec 650 ' Cari sudut tirusl dengan keadaan sind = # [2 marksl 12 markahl Answer I Jawapan 17. Diagram 17 shows part of the graph of a function .f (x) = sin px + qfor 0<x<n. Rajah 17 menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi .f (x) = sin px + g 0sxstt. -flx Diagram 17 Rajah 17 State the value of p and of g. Nyatakan nilaip dan nilai q. Answer I Jawapan 13 marksl 13 markahl flihat halaman l7 tr o
 • 16. For Examiner's Use t6 tr o 16 3472/1 18. Diagram 18 shows a circle with centre O , radius 4 cm and OAB is a right-angled triangle. Rajah 18 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan ieiai 4 cm dan OAB ialah sebuah segi tiga bersudut tegak. Diagram 18 Rajah 18 Given OD = DA, find the area of the shaded region in term of d Diberi OD=DA, cai luas kawasan berlorek datm sebutan 0 Answer I Jawapan [3 marksl 13 markahl lLihat halaman sebelah
 • 17. t7 34721t 19. The variables x and y increase in such a way that when x = -2, the rate of increase of y with respect to time is twice the rate of increase of x with respect to time. Given that y = k' + 3x, where k is a constant, find the value of k. Pembotehubah i dan y beftambah dengan keadaan apabita x = -2, kadar peftambahan y terhadap masa adalah dua kati kadar perubahan x terhadap masa. Diben bahawa ! = k2 +3x dengan keadaan k iatah pemalar, cai nitaik. 13 marksl 13 markahl Answer I Jawapan For Examiner's Use 20. Given that y = x'(3* + l)6 and and k. Dibei bahawa ! = x2 (3x + l)6 dan k. Answer I Jawapan Q = b(lbx+ 1)(3.r + l)' , find the vatue of n ana fr= Ml2x+1)(3.r+l)' ,cari nitai bagi n [3 marks] 13 markahl f,Lihat halaman 20 tr o
 • 18. 3472/l 21. Given the mean, variance and sum of the square of the set data xt,x2,x3,...xnafe 4,14 and 300 respectively. Diberi min, varians dan hasil tambah kuasa dua bagi set data x1rx2;x3;...xo masing-masing ialah 4, 14 dan 300. Find Cari (a) n, (b) the variance if 4 is added to set of data. nilai varians jika 4 ditambah ke set data itu. 14 marksl 14 markahl Answer I Jawapan (a) ln an examination, 65% of the students passed. lf a sample of 9 students is randomly selected, find the probability that 6 students from the sample passed the examination. Dalam suatu peperiksaan, 65 o/o daripada pelajar lulus. Jika satu sampel yang terdiri daripada 9 orang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa 6 daripada sampel itu lulus dalam pepeiksaan. 13 marksj [3 markahl Answer I Jawapan [Lihat halaman sebelah l8 For Examinsr's Use (b) tt tr o
 • 19. 3472t1 23 A box contains 10 balloons of which 3 are white, 5 are red and 2 are yellow. Sebuah kotak mengandungi 10 belon dengan keadaan 3 berwama putih, S berwama merah dan 2 beryvarna kuning. Find the number of ways 6 balloons can be chosen if Cari bilangan cara 6 belon dapat dipilih secara rawak jika (a) 5 of the balloons are red, 5 daripada belon itu bervvarna merah, (b) there must be two balloons of each colour. 2 belon sefiap wama mesti dipilih. 14 marksl 14 markahl Answer lJawapan (a) (b) A bag contains 5 blue marbles, 3 white marbles and k red marbles. lf a marble is picked randomly from the bag, the probability of picking a red marble is 1. 5 Sebuah beg mengandungi 5 guli bewarna biru, 3 guli putih dan k guti bewarna merah. Sebijigulidikeluarkan secara rawak dari beg, kebarangkalian mendapat gulimerah iatan 1). Find Cari (a) the probability of picking a marbte which is not red, kebarangkalian mendapat sebiji guli yang bukan berwarna merah., (b) the value of k. nilaik. [3 marks] I3 markahl lLihat halaman 19 For Examiner's Use 24 Ho
 • 20. 20 3472/1 Answer I Jawapan (a) (b) Diagram 25 shows a standardized normaldistribution graph. Rajah 25 menunjukkan sebuah graf taburan normal piawai. Diagram25 , Rajah25 23 tr o Given P(z > k) = 0.305, find Diberi P(z > k) = 0.305 , cari (a) the area of the shaded region, luas rantau berlorek, (b) the value of k. nilaik. Answer I Jawapan (a) (b) END OF QUESTION PAPER KERTAS SOAIAA' TATTAT 13 marksl 13 markahl ILihqt halaman sebelah
 • 21. 3472t1 2l INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. This question paper consists of 25 questions, Kertas soalan ini mengandungi23 soalan. 2. Answer all questions. Jawab semua soalan. 3. Give only one answer for each question. Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja. 4. write your answers in the spaces provided in this question paper. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kerfas soalan ini. 5. Show your working. lt may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting datam kerja mengira anda. lni boteh membantu anda untuk mendapatkan markah. 6. lf you wish to change your answer, cross out the answer that you have done.Then write down the new answer. Jika anda hendak menukar jawapan, batatkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tutis jawapan yang baru. 7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringisoalan tidak ditukis mengikut skata kecuati dinyatakan. 8' The marks alrocated for each question are shown in brackets. larkah yang diperuntukkan bagisetiap soalan ditunjukian dalam kurungan. 9. A list of formulae is provided on pages 3 to 5. Safu senara i rumus disediakan di-halaman 3 hingga S. 10. A four-figure table for the Normal Distribution ir(0, 1) is provided on page 2. satu jaduar empat angka bagiraburan Normarrutb, ri iisediakan di halaman 2. 11. You may use a scientific calculator. Anda dibenarkan menggunakan kalkutator saintifik
 • 22. I I tr,i Ii (b) l_ I"" I rur I I | - :i;1 I | 'u' I x/ [- JI 3 Bl : 1-l-r+ll=_0_ -5 9x+4 i'larks Bl : 3(3x+l)+l --6 t0 - Bl : eq'-z(l) ) N{ a rlis -) 3 4 -l<x<3 or other method Bl: (x-3)(x+l) -tz<ft<+ 82 (k +12)(k - 4) B1: k'? -4Q)rc-k)<0 1) 5 J 3 3 (1 2 DD' L BI 6''6-r = 12$-t) 6'=12 J 7 J 4 D1. 3log2 U:. 4log 2 lii log 3 . ]1g,t L,r ro:,. H-. I Iog. ,(' ioc,l6 --) 2 I 3 ADDiTIO}IAL MATHFMATICS TRIAL SPM PARER 1 20.i4 . [rcsti,n I _ sorrrlit,ns rrrrrr nrrr'kirrg schcrnr I Sui, i F uil i B-+- t: )JJ r) -t--,. L i
 • 23. tlark Schene ..ltlcliriotntl ,llothenLttics 7-riot I'a1nr | 20 )J Queslion Solutions and marking scheme Sub Marks Full Marks 8 9 4 Fj2: l-r=1 4 Bl: a l-r =4a 6 =*A -rt =t-n 40{ r3l-l 't =? I 1) 3 e(a) (b) BI : I 000 B1 : 4k-(2k-l)=t3-4k 3+(n-l)(5):4998 2 2 4 l0 2 aJ Bl , | - I (3 -2) (3 - 0) r 12 Rl: I t I Itl - ")J . J 3 ll(a) (b) (5,5) Br: ,2+282,1+9', 5 Bl: EF = FG= (s -2)' +(5-l)'z or (8 -2)' +(9-l)'z 2 2 4 l2 (l,9) 82: (-'j)8) ,!l n, . ( 3(-l) + 2(4) 3(3) + 2(t 8)) 2+3 2+3 ) B2: h=-1 ork=9 Bl: ,-3h+2(4) or k=3(3)+2(18) 2+3 2+3 l 3
 • 24. {)r:rstion 13 I a(a) (b) t5 -1ol u tioas itnri ml: rki ltg seit tnt t Il3: 9-3ii=3(A-1) I]2: k 1= 42 or 3k -9 = -12)- Bl: - i-9 j+ k i+3k i = 1(- i-9 j+5i-3i) a,t(Q) - r-+ 1/ 5- 6-2 BI: 4-0 p =11anrl q =3 83: p =llorq:3 82: B=-3(l)+p Bl: xy=-(lY+P 25" . -tl cos o)- p=2andrl=l 87: p=2o7cl=l 24-80 or 18.85 cm rl ! r 8*6-! *4' v 0 2? ]- * 4t ".0 2 Suh r i,'u 1l : i l:r rks ] i:r r'!ts l7 -ti !:
 • 25. I lork Sclrene ,ldtliriono! illttthenotics 'l riul I'aotr I 20I1 Question Solutions and marking scheme Sub Marks Full Marks 19 -rI F2: BI: 2=2k(-2)+3 dy.dx .) dr dr J 3 20 k=2,n=5 82 2x(l2x + l)(3x + l)5 Bl: xt1t8;13x+l)5 +(3;r+l)6(2x) J 3 21(a) (b) l0 Bl: 14 = 3oo t/ -(42 Dato baru VV &lan',VaV 2 2 4 22 02716 J Q@a$qawg- 82: ncu*10.65;u1o.3s;t %rt t, Br: ecu or 0.35 7" -) 3 23(a) (b) k BI tCt 30 ?- ltrrxsCrx tc, Bl: tcr*t c., - 2 2 4 2a@) (b) ? 5 t2 Bl: k 8+k= 15 I 2 3 2s(a) (b) 0.695 Bl: l-0.305 0.51 2 1 3