Successfully reported this slideshow.

Hành vi người tiêu dùng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

7

Share

1 of 56
1 of 56

More Related Content

Hành vi người tiêu dùng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

 1. 1. Page 1 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company HCM v HANOI Nhữữữững khác biệệệệt củủủủa ngườờờời tiêu dùng hai miềềềền June 2009 V Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
 2. 2. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phầầầần mởởởở ầầầầu và giớớớới thiệệệệu Aaron Cross Tổổổổng Giám ốốốốc Nielsen Vietnam Vaughan Ryan Giám ốốốốc, Bộộộộ phậậậận Dịịịịch vụụụụ khách hàng Nielsen Vietnam Mai Thịịịị Tuyếếếết Hoa Phó Giám ốốốốc, Bộộộộ phậậậận Dịịịịch vụụụụ khách hàng Nielsen Vietnam
 3. 3. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam
 4. 4. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Những thành phố với sự khác biệt vùng miền ở các nước khác trên thế giới New York và Los Angeles Bắắắắc Kinh và Thượợợợng Hảảảải Madrid và Barcelona Sydney và Melbourne HCM và Hà Nộộộội
 5. 5. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm t t n i dung • Thái c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó NTD HN ch u nh hư ng b i t p th • NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa cho tương lai • Vai trò củủủủa quảảảảng cáo ởởởở HN rấấấất quan trọọọọng. Còn ởởởở HCM, nếếếếu chỉỉỉỉ ơn thuầầầần có chương trình khuyếếếến mãi giảảảảm giá thôi thì không ủủủủ hấấấấp dẫẫẫẫn NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? – úng. Nhưng thành công, Khách hàng c n u tư áng k vào các ho t ng Marketing HN • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? – S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và nh ng ngành hàng khác nhau – NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng
 6. 6. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Ph n m u • Thi t k d án • Quá trình ưa ra quy t nh c a NTD HCM và HN di n ra như th nào? – Tính cá nhân so v i Tính t p th • Li u chúng ta có th tác ng vào thói quen mua s m này không? – Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m… và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng như th nào n thái và thói quen mua s m c a NTD? • Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý N i dung trình bày
 7. 7. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ph n m u Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus Hà NộộộộiHCM Dân sốốốố 3.3 triệệệệu ngườờờời 50/ 50 Nam/ Nữữữữ ộộộộ tuổổổổi 20-24 chiếếếếm 20% dân sốốốố 43% ngườờờời có máy lạạạạnh hoặặặặc lò sưởởởởi ởởởở nhà 26% ngườờờời sửửửử dụụụụng internet hàng ngày 74% ngườờờời sởởởở hữữữữu TD HN chiếếếếm 9% GDP củủủủa VN Thu nhậậậập bình quân hàng tháng củủủủa hộộộộ gia ình là $344 Dân sốốốố 6.3 triệệệệu ngườờờời 48% Nam 52% Nữữữữ ộộộộ tuổổổổi 20-24 chiếếếếm 13% dân sốốốố 13% ngườờờời có máy lạạạạnh hoặặặặc lò sưởởởởi ởởởở nhà 19% ngườờờời sửửửử dụụụụng internet hàng ngày 51% ngườờờời sởởởở hữữữữu TD HCM chiếếếếm 20% GDP củủủủa VN Thu nhậậậập bình quân hàng tháng củủủủa hộộộộ gia ình là $368
 8. 8. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thi t k d án • Nghiên c u nh tính – 14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7) – HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009) – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nam & N – Tu i t 16 n 40 • Nghiên c u nh lư ng – N = 600 – HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009) – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nam & N – Tu i t 20 n 45 – 40 ngành hàng FMCG & non FMCG • Nghiên c u Bán l – S li u n tháng 4, 2009 – HCM và HN – 43 ngành hàng FMCG • Nghiên c u M c t tin c a ngư i tiêu dùng – Tháng 3, 2009 – Global online study > 50 nư c • Nielsen Omnibus – N=300 (m i wave) – HCM và HN – Tháng 1 n Tháng 5, 2009 – Nam & N – Tu i t 15 n 55 • S li u kinh t t ng quát – Thông tin t T ng C c Th ng kê VN • Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh t cá nhân – N=1,000 – HCM và HN (Tháng 8 n Tháng 9, 2008) – Nam & N – Tu i t 18 n 50 – ABC SEC
 9. 9. Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Quá trình ưa ra quyếếếết ịịịịnh củủủủa NTD ởởởở HCM và HN diễễễễn ra như thếếếế nào? Tính cá nhân so vớớớới Tính tậậậập thểểểể Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
 10. 10. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 5 m i quan tâm chính c a NTD 1) Sức khỏe 2) Các hóa ơn thanh toán ngày càng tăng 1) Giá thực phẩm tăng 3) Các hóa ơn thanh toán ngày càng tăng 3) Việc làm ổn ịnh 4) Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống 2) Việc làm ổn ịnh 4) Giá xăng dầu tăng 5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái $ $ HNHCM Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009
 11. 11. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th Page 11 Ý kiếếếến củủủủa mọọọọi ngườờờời xung quanh có ảảảảnh hưởởởởng ếếếến suy nghĩĩĩĩ và hành ộộộộng củủủủa tôi NTD HNNTD HNNTD HNNTD HN Quyếếếết ịịịịnh củủủủa tôi là chính yếếếếu. Ý kiếếếến củủủủa mọọọọi ngườờờời xung quanh chỉỉỉỉ ểểểể tham khảảảảo NTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM “Khi tôi muốn mua Tivi LCD thì bản thân ã tự quyết ịnh là sẽ mua của Samsung trước khi vào cửa hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý kiến của người khác ể thấy yên tâm hơn thôi” “Ví dụ khi tôi ang muốn mua TV mới, nếu ai ó nói sản phẩm của hãng này tệ lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua thương hiệu ó ngay” Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
 12. 12. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company “ ôi khi bạạạạn bè dùng iệệệện thoạạạại quá xịịịịn mà mình dùng iệệệện thoạạạại quá tệệệệ thì coi cũũũũng không ượợợợc. Mọọọọi ngườờờời sẽẽẽẽ ánh giá thấấấấp và không coi trọọọọng mình” NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i các nhà ho ch nh chi n lư c marketing • H mu n có t t c nhưng s n sàng ch i có ư c i u mình mu n • H mu n nh ng th t t nh t và ưa ra s n m c giá mà h s ch p nh n • Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t nhi u ngư i có th ch c ch n v quy t nh c a mình • H thư ng h i ý ki n ngư i khác trư c khi mua hàng • H r t thích các chương trình khuy n mãi và n m giá c r t t t • Nhưng r t c n tr ng trong các quy t nh mua s m và thư ng có xu hư ng trung thành v i nhãn hi u h ã ch n Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 13. 13. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính cá nhân • “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng gì ngư i khác nghĩ” • N u th y thích, h s mua • S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ nhi u n tương lai • L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng s có quy t nh riêng c a mình • Ít b nh hư ng b i marketing • M c trung thành v i các nhãn hi u không cao “Mọọọọi ngườờờời chê là iệệệện thoạạạại tôi ang dùng trông xấấấấu nhưng tôi không quan tâm lắắắắm, không phảảảải cái gì ngườờờời khác thích cũũũũng hợợợợp vớớớới mình...” Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 14. 14. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 3 Phân khúc 2 Phân khúc 4 Phân khúc 5 Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42 Phân khúc 1 Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý
 15. 15. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 1 Q2, Q42 NTD HN là mộộộột phân khúc RIÊNG BIỆỆỆỆT 25% 75% HCM HN Thành phố hiện ang sống Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 16. 16. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 1 Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền NTD HN có vịịịị trí rấấấất gầầầần Trung tâm = Họọọọ có phảảảải là ngườờờời trung lậậậập và trảảảả lờờờời theo hướớớớng chung mà ngườờờời khác thườờờờng trảảảả lờờờời? Khôngthay ổổổổ itrongtiêudùng Bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi khủủủủng hoảảảảng Thay ổổổổ itrongtiêudùng Không bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi khủủủủng hoảảảảng Phân khúc 3 Phân khúc 5 Phân khúc 2 Phân khúc 4 NTD HCM gồồồồm nhiềềềều phân khúc khác nhau
 17. 17. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company M c nh hư ng c a t p th HN là r t l n 94% 99% L i gi i thi u c a các thành viên trong gia ình 71% 91%L i gi i thi u c a b n bè * 52% 83% L i gi i thi u c a ng nghi p/ i tác * 42% 94%L i gi i thi u c a hàng xóm * Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết ịnh mua sắm của NTD như thế nào? * Số liệu cao hơn một cách khác biệt Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5. 2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes) Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 18. 18. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tôi vs. Chúng ta Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ? Page 18 Họọọọ lắắắắng nghe và làm theo theo lờờờời khuyên củủủủa ngườờờời khác liên quan ếếếến các quyếếếết ịịịịnh mua sắắắắm. Ý kiếếếến củủủủa ngườờờời khác khá quan trọọọọng ốốốối vớớớới họọọọ Họọọọ thườờờờng sợợợợ mắắắắc sai lầầầầm khi tựựựự mình quyếếếết ịịịịnh và luôn hỏỏỏỏi ý kiếếếến ngườờờời khác ểểểể cảảảảm thấấấấy yên tâm Họọọọ chỉỉỉỉ quan tâm ếếếến nhữữữững gì ngườờờời khác nói nếếếếu ó là nhữữữững iềềềều mà họọọọ thích nghe Họọọọ thườờờờng tham khảảảảo ý kiếếếến củủủủa ngườờờời khác nhưng cuốốốối cùng sẽẽẽẽ mua cái mà họọọọ nghĩĩĩĩ là tốốốốt nhấấấất “Mình cũng thường lắng nghe ý kiến của người khác về chất lượng các sản phẩm, ví dụ những sản phẩm có giá trị cao như: iện thoại, thời trang, TV LCD, máy giặt, máy lạnh…” ”Những người ã sử dụng qua rồi thì mình rất tin vì họ có kinh nghiệm. Mình có thể phạm sai lầm nếu không hỏi ý kiến của người khác…” NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
 19. 19. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là ni m tin c a c t p th Page 19 Họọọọ có sởởởở thích riêng, nhưng vẫẫẫẫn bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi ngườờờời khác. Họọọọ không muốốốốn bịịịị xem là lạạạạc hậậậậu, càng không muốốốốn bịịịị ngườờờời khác xem thườờờờng. Họọọọ không muốốốốn bịịịị cô lậậậập nên họọọọ có xu hướớớớng ăn mặặặặc và chọọọọn nhữữữững sảảảản phẩẩẩẩm mà ngườờờời khác sẽẽẽẽ chọọọọn Họọọọ không thấấấấy cầầầần phảảảải bắắắắt chướớớớc mộộộột ai. “Mình phải có ý kiến riêng của mình và hợp túi tiền của mình nữa” “Nếu mình không giống người khác trong xã hội, mình sẽ cảm thấy thua kém người khác” NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
 20. 20. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch nh chi n lư c Marketing HCM Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo người khác 92%*62% Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn 65%*45% Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác 62%*35% Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/ giữa các bạn ồng trang lứa của mình 40%*24% HN * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 21. 21. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Page 21 • Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN 1. Thi t b gia d ng 2. Xe máy/ Ôtô 3. Th c ph m 4. Th c u ng 5. Dư c ph m 6. D ch v tài chính/ ngân hàng 7. S n ph m chăm sóc gia ình …nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng c bi t là i v i NTD HN Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n ngư i HCM Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyết ịnh mua hòan tòan 100%/ chịu tác ộng của người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 22. 22. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Page 22 Nhưng t i sao? Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn Họọọọ không chỉỉỉỉ sốốốống cho mình mà còn quan tâm nhữữữững ngườờờời khác nghĩĩĩĩ gì vềềềề mình. Ăn mặặặặc/ v bềềềề ngoài là rấấấất quan trọọọọng. Họọọọ cảảảảm thấấấấy cầầầần phảảảải tuân theo nhữữữững nguyên tắắắắc và chuẩẩẩẩn mựựựực nhấấấất ịịịịnh củủủủa xã hộộộội . Page 22 Họọọọ sốốốống cho bảảảản thân nhiềềềều hơn và không quan tâm “lắắắắm” vềềềề nhữữữững gì ngườờờời khác nghĩĩĩĩ. “Tôi không cần phải mặc quần áo ắt tiền hay hàng hiệu khi i chơi với bạn bè” “ ngoài Bắc này mọi người hay nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết anh ang chạy xe gì và tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai” NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
 23. 23. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 85% 95%* Tôi quan tâm v xu t x c a hàng hóa 84% 98%* Tôi quan tâm n ch t lư ng c a hàng hóa 79% 94%* V lâu dài thì khi mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m ti n hơn. * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 24. 24. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồồồồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 09 Volume Share MAT to Apr 09 HCMC = 23% Hanoi = 56% Volume Share MAT to Apr 09 HCMC = 26% Hanoi = 10% Hanoi Beer Share = 85% Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?
 25. 25. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu • NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi c m th y c n thi t” • Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM Tính cá nhân so v i Tính t p th Tóm t t
 26. 26. Page 26 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Bằằằằng cách nào chúng ta có thểểểể tác ộộộộng vào thói quen mua sắắắắm này? Nhữữữững nhân tốốốố tác ộộộộng ếếếến quyếếếết ịịịịnh mua sắắắắm và mứứứức ộộộộ s n sàng tiếếếếp nhậậậận sảảảản phẩẩẩẩm mớớớới củủủủa NTD Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
 27. 27. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 6% 23%* Tôi thích xem QC và thư ng b nh hư ng b i nh ng gì ư c chi u trong m u QC ó * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA tác ng n NTD, trư c h t chúng ta c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng t ng th trư ng Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 28. 28. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 41% 91%*Qu ng cáo 42% 83%*Báo/ T p chí 36% 67%* L i gi i thi u c a ngư i bán hàng/ ch c a hàng 22% 95%*Internet (nói chung) 22% 100%* Trang web/ di n àn/ forum c a các nhà s n xu t/ nhà phân ph i * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n quy t nh mua s m c a NTD như th nào? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 29. 29. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn 81%57% HCM HN * Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự quan tâm của tôi 75%44% * Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự muốn mua một vật gì ó 73%28% * Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa 68%30% * Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm có quảng cáo nhiều 49%19% * Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó 49%17% * Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 30. 30. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 52% 69%* Tôi thích mua các s n ph m ư c khuy n mãi 34% 57%* Tôi s n sàng tr nhi u ti n có ư c d ch v h u mãi t t hơn * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes …và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 31. 31. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thêm dung lượợợợng sảảảản phẩẩẩẩm Quà tặặặặng kèm Giảảảảm giá bán Giảảảảm giá bán 1 2 3 1 Các chi n lư c khuy n mãi c n tính n nh ng s thích khác nhau c a NTD HCM NTD HCM thích nhiều loại hình khuyến mãi cùng 1 lúc HN Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại hình khuyến mãi – Gi M GIÁ Dầu gội Thức uống Dầu gội Bột canh TV Tủ lạnh TV Thực phẩm Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào? Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 32. 32. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho M c s n sàng ti p nh n cái m i? NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn Người miền Bắc “tự hào” về bản thân, là người cẩn trọng và không dễ bị thuyết phục. Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chế ộ phong kiến của Trung Quốc nên có xu hướng khó tiếp nhận cái mới HCM, c 5 ngư i thì có 1 ngư i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó HN t l này là 1 trên 10 Người miền Nam cho rằng họ là một phần của thế giới mới, nơi có nhiều ảnh hưởng của làn sóng ầu tư/ văn hóa nước ngoài. Họ cho rằng mình là người có tư tưởng rất thoáng và s n sàng tiếp nhận cái mới NTD HCM NTD HN Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
 33. 33. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 9 8 7 49 22 52 57 42 70 39 36 9 2006 2008 2006 2008 Có Không Không ch c ch n Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng cho hi n t i” HNHCM Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng không ? Dựựựựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng & Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân
 34. 34. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. • Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không s c h p d n i v i NTD HCM • NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u qu ngay t nh ng giai o n u thúc y t l dùng th . Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD Tóm t t
 35. 35. Page 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Thịịịị trườờờờng HN chuộộộộng các mặặặặt hàng cao cấấấấp hơn thịịịị trườờờờng HCM? Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
 36. 36. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng? Ngườờờời HCM kiếếếếm ượợợợc 10 ồồồồng, nhưng tiêu tớớớới 11 ồồồồng Ngườờờời HN kiếếếếm ượợợợc 10 ồồồồng, nhưng chỉỉỉỉ tiêu 1 ồồồồng
 37. 37. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN c bi t thích mua s m các s n ph m cao c p • H yêu thích hàng hi u • Mu n mình trông th t p và n tư ng i v i m i ngư i • S n sàng tr giá cao cho các s n ph m cao c p • Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m cao c p c a h là r t cao“Mình ang rất thích một cái túi Luis Vuitton mấy nghìn ô. Vì vậy mình muốn kiếm việc làm lương 1 tháng 20 triệu ể dành tiền mua” 59% 71%* Tôi thích s n ph m cao c p * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 38. 38. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM ít am mê các s n ph m cao c p hơn • “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi s không tìm m i cách mua ư c nó” • H thích mua cái h c n hơn là mua khoe khoang v i m i ngư i • Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua các s n ph m r ti n hơn • Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m t ti n B48%* 29% Mua s m hàng cao c p ch cho nh ng ngư i thích thu hút s chú ý c a ngư i khác. Tôi không thu c tuýp ngư i ó “Tôi cảm thấy thoái mái với chính bản thân mình.Tôi không phải chạy i mua hàng hiệu vì người khác có nó” * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 39. 39. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 52% 64%* Tôi s n sàng tr giá cao cho các s n ph m tôi thích 79% 94%* V lâu dài thì mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m ti n hơn Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng s n ph m h thích
 40. 40. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n ng c p c a tôi” Electronics 45% 72%* 14% 26%* Nhữữữững ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệệệệu cao cấấấấp (Câu trảảảả lờờờời ngẫẫẫẫu nhiên) * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ chị sẽ mua các nhãn hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ khả năng? Top 2 Boxes TDTD MM phphẩẩẩẩẩẩẩẩmm Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 41. 41. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng t t i v i ngư i khác Sữữữữa tắắắắm Sữữữữa bộộộột Electronics 28% 45% 24% 38% Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09) Nguồồồồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009
 42. 42. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD HN hơn HCM • Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n • Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng Marketing HN t i a hóa m c thành công c a các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? Tóm t t
 43. 43. Page 43 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Tình hình khủủủủng hoảảảảng kinh tếếếế có tác ộộộộng gì ếếếến thái ộộộộ và thói quen mua sắắắắm củủủủa NTD? Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
 44. 44. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 104 96 92 91 90 89 89 88 88 85 84 83 83 82 81 81 81 80 80 79 79 78 78 78 76 76 75 75 75 74 73 72 70 70 70 65 64 63 63 60 60 52 48 48 42 31 102 99 98 96 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ID DK IN NO PH NL AU PK NZ CN AE BR CO VN CA VE CH PL TH M Y IL SG US SA AT AR FI BE CL ZA RU M X SE CZ DE ES HK G R IT G B EE TW IE TR FR HU LV PT JP KO Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh hư ng n m c t tin c a ngư i tiêu dùng toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát kh i TB tòan cầầầầu 77 Chỉỉỉỉ sốốốố Tựựựự tin củủủủa ngườờờời tiêu dùng 6 tháng ầầầầu năm 2009 Nguồồồồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009 Xếếếếp hạạạạng củủủủa Việệệệt Nam trên toàn cầầầầu 6 tháng ầầầầu năm 2008 7th 6 tháng cuốốốối năm 2008 9th 6 tháng ầầầầu năm 2009 14th
 45. 45. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Page 45 Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi sáng hơn Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền của mình một cách khôn ngoan và khéo léo như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Tôi nghĩ rằng suy thoái kinh tế tồi tệ hơn ở M và các nước phát triển khác. Việt Nam vẫn chưa ến mức ó. Vẫn có nhiều Việt kiều về nước tìm việc làm! Các kếếếế hoạạạạch củủủủa Thủủủủ Tướớớớng M mớớớới ắắắắc cửửửử Barack Obama Các gói kích cầầầầu lớớớớn t Chính Phủủủủ Thốốốống ốốốốc Ngân Hàng Lê ứứứức Thúy và các nhậậậận ịịịịnh lạạạạc quan củủủủa ông vềềềề nềềềền kinh tếếếế Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
 46. 46. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM 52% 72%*Thói quen ti t ki m 52% 93%*Thói quen mua s m 38% 71%*Thói quen gi i trí Khủủủủng hoảảảảng kinh tếếếế ã ảảảảnh hưởởởởng ếếếến NTD như thếếếế nào? * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sau ây là như thế nào? Top 2 Boxes Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 47. 47. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tuy nhiên m c nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t HCM n ng n hơn HN Vì trướớớớc giờờờờ tôi ã rấấấất cẩẩẩẩn trọọọọng trong chi tiêu nên khủủủủng hoảảảảng không ảảảảnh hưởởởởng ếếếến tôi lắắắắm. Tuy nhiên, tôi nghĩĩĩĩ khủủủủng hoảảảảng sẽẽẽẽ ảảảảnh hưởởởởng nhiềềềều ếếếến nhữữữững ngườờờời có thu nhậậậập thấấấấp HN HCM NTD HCM nói rằằằằng cuộộộộc sốốốống củủủủa họọọọ bịịịị ảảảảnh hưởởởởng 22%, trong khi ó ởởởở HN tỉỉỉỉ lệệệệ ó là 14% Tôi không hoàn toàn cắắắắt giảảảảm các khoảảảản chi tiêu nhưng tôi không còn ượợợợc chi tiêu thoảảảải mái như trướớớớc nữữữữa… Tôi phảảảải tiếếếết kiệệệệm nhiềềềều hơn Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng của khủng hoảng ến cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
 48. 48. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng NTD HCM không có s thay i áng k trong thói quen tiêu dùng c a h • Trong s 40 ngành hàng ư c nghiên c u… Chỉỉỉỉ có 1 ngành hàng ượợợợc ghi nhậậậận là có sựựựự thay ổổổổi thói quen tiêu dùng lên ếếếến trên 20% (Quầầầần áo) 16 ngành hàng có sựựựự thay ổổổổi thói quen tiêu dùng trên 20% NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng ốốốối vớớớới ngành hàng Laundry và CSDs? 21% 66%*Carbonated Soft Drinks 18% 33%*Laundry * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? ổi/ không ổi Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 49. 49. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i NTD HN cho biếếếết họọọọ sẽẽẽẽ vẫẫẫẫn sửửửử dụụụụng thương hiệệệệu cũũũũ nhưng sẽẽẽẽ tiêu dùng ít hơn. NTD HN NTD HCM cho biếếếết họọọọ sẽẽẽẽ vẫẫẫẫn giữữữữ mứứứức tiêu dùng cũũũũ nhưng sẽẽẽẽ mua nhữữữững thương hiệệệệu r tiềềềền hơn hoặặặặc mua bao bì nhỏỏỏỏ hơn NTD HCM Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 50. 50. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 42%* 1% Tiêu dùng v i s lư ng như cũ nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn 36% 79%* V n s d ng thương hi u cũ nhưng s tiêu dùng ít hơn Instant Coffee: NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng không? * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với những sản phẩm anh/chị ã ề cập? Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
 51. 51. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s không c t gi m m c tiêu dùng • NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n ph m chăm sóc S c kh e và S c p! Volume growth on YA (MAT April 09) NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng ốốốối vớớớới ngành hàng Kem ánh răng (so vớớớới trướớớớc khủủủủng hoảảảảng) không? 87% 93%*Không thay i 13%* 7%Thay i 6% 15% * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? ổi/ không ổi Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009
 52. 52. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng • NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương hi u cũ • NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn • Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì c n duy trì ư c m c trung thành c a NTD i v i thương hi u c a mình Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? Tóm t t
 53. 53. Page 53 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm tắắắắt các kếếếết quảảảả chính và nhữữữững gợợợợi ý Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
 54. 54. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý Chỉỉỉỉ có 1 nhóm NTD ồồồồng nhấấấất Là nhữữữững ngườờờời có suy nghĩĩĩĩ phứứứức tạạạạp và lo xa Bướớớớc tiếếếếp cậậậận ban ầầầầu luôn tốốốốn thờờờời gian và cầầầần sựựựự ầầầầu tư lớớớớn Nhưng lạạạại rấấấất dễễễễ duy trì ượợợợc lòng trung thành củủủủa họọọọ mộộộột khi ã ượợợợc họọọọ chọọọọn Bằằằằng cách nào? Các chương trình khuyếếếến mãi nên chú trọọọọng vào giá, và vẫẫẫẫn phảảảải ảảảảm bảảảảo chấấấất lượợợợng Các dịịịịch vụụụụ hậậậậu mãi Nên tậậậận dụụụụng và khai thác kênh Truyềềềền miệệệệng Nên chú ý ếếếến các rào cảảảản xã hộộộội và văn hóa ặặặặc biệệệệt là trong Quảảảảng cáo NTD HN Có nhiềềềều nhóm NTD khác biệệệệt Mứứứức ộộộộ s n sàng tiếếếếp nhậậậận cái mớớớới cao nên dễễễễ thửửửử sảảảản phẩẩẩẩm mớớớới. Nhữữữững chiếếếến lượợợợc ầầầầu tư sắắắắp tớớớới nên chú trọọọọng duy trì mứứứức ộộộộ trung thành củủủủa NTD ặặặặc biệệệệt là trong thờờờời kì khủủủủng hoảảảảng Có xu hướớớớng sốốốống cho hiệệệện tạạạại… ít khảảảả năng sẽẽẽẽ tiếếếết kiệệệệm tiềềềền ểểểể mua nhữữữững sảảảản phẩẩẩẩm cao cấấấấp Bằằằằng cách nào? Làm cho cuộộộộc sốốốống củủủủa họọọọ thoảảảải mái hơn phù hợợợợp vớớớới thói quen mua sắắắắm nhanh & tùy hứứứứng Chú ý ếếếến kênh phân phốốốối, các hoạạạạt ộộộộng khuyếếếến mãi và trưng bày trong cửửửửa hàng Cầầầần a dạạạạng hóa các chiếếếến lượợợợc marketing… Chỉỉỉỉ mộộộột thôi không ủủủủ NTD HCM
 55. 55. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company M t chi n lư c s không thích h p cho toàn b Vi t Nam… M t chi n lư c s không thích h p cho toàn b TP. H Chí Minh… M t chi n lư c dư ng như có th thích h p cho toàn b Hà N i Nh ng i u ng l i cu i cùng
 56. 56. Page 56 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Cám ơn Q&A Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

×