Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Module ii situation analysis

254 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Module ii situation analysis

  1. 1. 8/19/2011 L P K HO CH MARKETING XU T KH U Đ tăng s thành công trong marketing PH N II: PHÂN TÍCH HI N TR NGDate: August 13-14 VIETRADE/ITC:Place: Hanoi Strengthening Trade Support Institutions S c n thi t c a vi c phân tích hi n tr ng 2 ¨ Đ ki m tra tính phù h p c a chi n lư c marketing c a T i sao chúng m t công ty và quy t đ nh nh ng s thay đ i chi n ta ph i phân lư c c n thi t. tích hi n tr ng? ¨ Đ d báo xem th trư ng s n ph m s thay đ i như T i sao chúng th nào. ta ph i đánh ¨ Đ xác đ nh nh ng đi m m nh và y u c a các đ i th giá cơ h i? c nh tranh hi n t i và ti m năng Source: Marketing Research: Within Changing Information Environment; Hair, Bush & Ortinau, 2nd Edition, McGraw-Hill Irwin. 1
  2. 2. 8/19/2011Nh ng y u t cơ b n c a m t k ho ch marketing xu t kh u (2)Phân tích hi n tr ng- Tình hình hi n t i3 Th trư ng S n ph m K t qu ho t đ ng quá • Đ c đi m (các th trư ng chính) • Miêu t (quy cách, kích thư c, kh • Xu hư ng, s phát tri n, thay đ i tr ng lư ng) • K t qu 3-5 năm v a qua • C nh tranh chính (các s n ph m • Ch t lư ng và các chi ti t k thu t • Doanh s / l i nhu n theo s n và m c giá ) • L i th c nh tranh ph m/ th trư ng • Các bi n pháp khu ch trương và bán hàng c a các đ i th Ngư i mua Phân ph i Khu ch trương • H sơ, • Cách th c đ s n ph m t i ngư i • Các bi n pháp chính • Đ ng cơ mua, hành vi mua, mua • M c đ quan tr ng c a t ng bi n • T n su t mua, m c đ mua, .v.v. • Các chi n lư c thâm nh p th pháp trư ng • T m quan tr ng c a t ng phương th c thâm nh p th trư ng Các y u t cơ b n c a m t b n k ho ch marketing xu t kh u (2) Phân tích hi n tr ng – Các cơ h i xu t kh u4 L a ch n th trư ng Kích c th trư ng l a ch n Ngư i mua • Tiêu chí l a ch n qu c gia • Kích c (quá kh / hi n t i/ • S lư ng • L a ch n qu c gia tương lai) • Đ a đi m • Tiêu chí l a ch n đo n th • Giá tr (quá kh / hi n t i/ tương • Các chi ti t khác đ l a ch n th trư ng lai) trư ng m c tiêu • L a ch n đo n th trư ng • Nhu c u phái sinh • Nhu c u kỳ v ng S n ph m xu t kh u C nh tranh • Các yêu c u đ c bi t (s c kh e, • Các nhà cung c p và danh m c an toàn và các yêu c u khác) s n ph m c nh tranh • Các s n ph m thay th • So sánh đi m m nh, đi m y u v i s n ph m c a công ty 2
  3. 3. 8/19/2011 Các ngu n s li u5 ¨ D li u th c p – Phân tích các n ph m thương m i, các t p chí thương m i, trang web, các b n tin đi n t , bài báo, cơ s d li u ¨ D li u sơ c p – Thu th p thông tin t khách hàng, chuyên gia và các công ty khác trên th trư ng “ Tôi không bi t làm sao b n có th đưa ra các quy t đ nh khôn ngoan n u không d a vào th c t . William Dillard Sr., Ngư i sáng l p và là Ch t ch Dillard’s Department Stores ” Các câu h i cơ b n c n tr l i6 Có các kênh phân ph i Ai là nh ng ngư i tham nào? gia chính vào th trư ng? Có các ngu n thông tin th trư ng chính nào ? Chúng ta nên ph ng v n ai? Nhu c u và kỳ v ng c a Xu th th trư ng hi n t i/ h là gì? và tương l i là gì? 3
  4. 4. 8/19/2011 Phân đo n th trư ng7 Các h th ng phân ph i và chi n lư c gia nh p th trư ng Source: CBI, EU Market survey 2005, Gifts and Decorative articles Đánh giá tình hình th trư ng8 □ Các khách hàng m c tiêu c a b n nghĩ gì? n Nh ng xu hư ng c u chính (giá c và kh i lư ng)? n Có kho ng tr ng ngu n cung nào không? n Các yêu c u đánh giá th trư ng/phân ph i? n H nghĩ gì v b n và các đ i th c nh tranh c a b n? □ Nghiên c u th trư ng/ ph ng v n khách hàng n Nh ng đánh giá ch t lư ng v nh ng đi m nêu trên n Nh ng yêu c u c th c a ngư i mua n Nh ng xu hư ng c u c th n Xác đ nh nh ng cơ h i th trư ng th c s ¨ Phát tri n h th ng tình báo marketing riêng n Xây d ng cơ s d li u cùng v i các g i ý c a khách hàng và thông tin th trư ng 4
  5. 5. 8/19/2011 Đánh giá l i th c nh tranh9 So sánh ho t đ ng trong ngành da giày: n Đ – Italy – Trung Qu c Ch t lư ng Vi c đ i m i trong thi t k Giá c nĐ Italy - Trung Qu c 1 E Tính linh ho t v i vi c nh n + Th i gian hoàn thành đơn các đơn hàng l n hàng Tính linh ho t v i vi c nh n Đ m b o ti n đ cam k t các đơn hàng nh Source: Learning From Global Buyers; H. Schmitz, P. Knorringa (IDS) Phân tích SWOT10 Marketing h n Strengths Weaknesses h p c a công ty Đi u b n làm Đi u b n làm t t chưa t t Opportunities Threats T ng quan th Các y u t bên Các y u t bên trư ng, ki m tra th ngoài có th ngoài có th trư ng và phân tích tr thành đi m tr thành đi m m nh c a b n y uc ab n c nh tranh 5
  6. 6. 8/19/2011 Phân tích SWOT: Ví d v m t doanh nghi p xu t kh u qu tươi11Đi m m nh Đi m y u• Kh năng xu t kh u t t c các lo i s n ph m rau qu • Chi phí đ u vào tương đ i cao• M i quan h t t v i các nhà tr ng tr t • Giá thành v t li u cao g p t 2 đ n 5 l n so v i Trung Qu c, Phillipine,• Am hi u v ch ng nh n đ i v i qu n lý ch t lư ng s n ph m (như ISO 9001, Thái Lan, Đài Loan… HACCAP) và các tiêu chu n ch t lư ng (như MEL’s và GAP) • Các công ty ch bi n không ho t đ ng h t công su t c a mình• Kinh nghi m trong vi c cung c p n đ nh đa d ng các ch ng lo i s n ph m • Kém hi u bi t và th c t v các nhân t c n thi t sau thu ho ch và các v n theo t ng mùa v đ b o qu n• Đ i ngũ cán b tr có chuyên môn, năng l c, kh năng ti p thu nhanh và kh • Cơ s s lý, đóng gói và kho gi l nh cho các s n ph m tươi l c h u năng nói ti ng Anh t t • S cung c p không đ ng b c a v t li u thô sơ cho các công ty ch bi nCơ h i Thách th c• Nhu c u n i đ a gia tăng • Thi u cơ s v n chuy n hàng không tương ng t i các sân bay qu c t Hà• S thi t l p h th ng các siêu th và các kênh phân ph i s n ph m hi n đ i có N i th có nh ng tác đ ng tích c c đ i v i các nhà tr ng tr t Vi t Nam • Chi phí v n chuy n t Vi t Nam t i các th trư ng qu c t cao hơn so v i• S gia tăng nhu c u trong năm đ i v i lo i hoa qu vùng nhi t đ i và lo i rau Thái Lan t 10 đ n 25% có giá tr dinh dư ng cao do th trư ng qu c t , đ c bi t là đ i v i các lo i • S n ph m b nát v n làm cho s n ph m kém ch t lư ng hoa qu vùng nhi t đ i đư c s n xu t không có phân hoá h c ho c thu c tr • Quy t đ nh s 80 c a Chính ph đ i v i vi c thu mua và đóng gói gây nhi u sâu khó khăn cho các nhà xu t kh u• Các hi p đ nh v s không gian l n trong thương m i ho c v các s n ph m • Các vi n nghiên c u phát tri n kém thích ng đ i trư c các lĩnh v c th c t đư c s n xu t không có phân hoá h c ho c thu c tr sâu có th t o nhi u cơ • Trong phân ph i, có quá nhi u khâu trung gian, môi gi i h i cho các nhà xu t kh u Vi t Nam • Chính sách không n đ nh c a các cơ quan có th m quy n t i các t nh biên• Chính sách khuy n khích theo vùng c a Chính ph , đ c bi t đ i v i các t nh gi i Vi t Nam – Trung Qu c phía Nam • Không có b t kỳ hi p đ nh ki m d ch nào v i Nh t B n, Hàn Qu c và M• Hi p đ nh thương m i song phương Vi t Nam – Hoa Kỳ t o nhi u đi u ki n v v t nuôi và cây tr ng thu n l i cho các s n ph m c a Vi t Nam • Đ i th c nh tranh như các nhà xu t kh u Trung Qu c, Thái Lan đã ph• S quy t li t c a Chính ph trong vi c đàm phán v i Nh t B n, Hàn Qu c và bi n thương hi u c a h trên toàn c u M đ i v i các hi p đ nh ki m d ch v t nuôi và cây tr ng • Vi c t p trung quá nhi u vào các th trư ng lân c n c n tr các nhà xu t• S quy t li t c a Chính ph trong vi c h tr các công ty m r ng th trư ng kh u m r ng thêm các th trư ng m i Châu Âu và M thông qua vi c m các đư ng bay m i trong đó có chuyên ch hàng hoá theo đư ng không Phân tích SWOT: Bài t p nhóm12 Thành l p các nhóm làm vi c n Trong nhóm c a b n hãy ch n ra m t ví d c th (m t công ty không có th t) n Chu n b m t b n phân tích SWOT cho công ty này - các v n đ liên quan t i marketing xu t kh u c a công ty n Ngoài ra, tr l i hai câu h i sau: n Nh ng thông tin nào còn thi u? n B n s b sung nh ng thông tin này b ng cách nào? n Dùng m t laptop đ biên so n các thông tin. 6

×