Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ

1,502 views

Published on

Bài trình bày của chị Hà Thị Thu Ngân, Trợ lý Lập kế hoạch của công ty Brandmaker, tại hội thảo tập huấn "Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ" vào ngày 27-7-2013.
Đây là một phần trong chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 2013 do công ty Intel tài trợ nhằm nâng cao năng lực truyền thông cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương tại TP.HCM bằng cách kết nối các tổ chức với các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông/quảng cáo.

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ

 1. 1. 1 LÀM TH NÀO Đ GIAO TI P HI UẾ Ể Ế Ệ QU V I NHÀ TÀI TR ?Ả Ớ Ợ Trình bày: Brandmaker 27.07.2013
 2. 2. CPI 2013 • Gi i thi uớ ệ • M c tiêu t p hu nụ ậ ấ • Tìm hi u nhà tài trể ợ • Chi n l c giao ti pế ượ ế • Ph ng án hành ngươ độ • Chia s kinh nghi m th c tẻ ệ ự ế • H i và ápỏ đ
 3. 3. CPI 2013 GI I THI U V BRANDMAKERỚ Ệ Ề Thành l p t năm 2008,ậ ừ Brandmaker t hào là mô hình Công ty truy n thông đ u tiên k t h p đ c thự ề ầ ế ợ ượ ế m nh c a các nhà “marketing”, các nhà sáng t o và các chuyên gia đ t o nên m t s hòa tr n c a kinhạ ủ ạ ể ạ ộ ự ộ ủ doanh và sáng t o xu t s c.ạ ấ ắ Chúng tôi chính là s k t h p gi a:ự ế ợ ữ Chi n l cế ượ marketing xu t s cấ ắ Đam mê sáng t oạ
 4. 4. CPI 2013 Gi I THI U VỚ Ệ Ề Các khách hàng c aủ Brandmaker
 5. 5. CPI 2013 Gi I THI U VỚ Ệ Ề Ch Nguy n Tr n Hoàngị ễ ầ Anh – GĐ Truy n thôngề Công ty Brandmaker. Đ i di nạ ệ duy nh t c a Vi tấ ủ ệ Nam và khu v c Đông Namự Á đã l t vào Vòng chung k tọ ế Gi i th ng Toàn c u dànhả ưở ầ cho Nhà t thi n chi nừ ệ ế l c, gi i T ng ni m Olgaượ ả ưở ệ Alexeeva. D án SPI “ự H i nh p ngh nghi p xã h i cho thanh thi uộ ậ ề ệ ộ ế niên đ ng ph có nguy c là n n nhân b bóc l t, b xâmườ ố ơ ạ ị ộ ị h i”ạ Gi i nh t LIN GRANT ALLOCATION năm 2011ả ấ Bên cô Hu Lan – Đ i di nệ ạ ệ C s B o tr xã h i Hócơ ở ả ợ ộ Môn Gi i nh t K ho ch truy nả ấ ế ạ ề thông Cu c thi Th tàiộ ử Doanh nghi p 2012ệ
 6. 6. CPI 2013 TR N TR C A CÁC NPOĂ Ở Ủ (t ch c PLN)ổ ứ Làm th nào ti pế để ế c n nhà tài tr ?ậ ợ Làm th nàoế để thuy t ph c cácế ụ nhà tài tr ?ợ Làm th nào duy trì m iế ố quan h v i các nhà tàiệ ớ tr ?ợ
 7. 7. CPI 2013 PHÂN LO I NHÀ TÀI TRẠ Ợ DOANH NGHI P TỆ Ư NHÂN V A VÀ NHỪ Ỏ DOANH NGHI P L NỆ Ớ T CH C CHÍNH PHỔ Ứ Ủ T CH C PHI CHÍNH PHỔ Ứ Ủ CÁNHÂN H O TÂMẢ  
 8. 8. CPI 2013 Theo anh/ch , cách tài tr c a cácị ợ ủ doanh nghi p v a và nhệ ừ ỏ và doanh nghi pệ l nớ gi ng & khác nhau nh th nào?ố ư ế
 9. 9. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P T NHÂN V A VÀ NHỆ Ư Ừ Ỏ1 C h i xin tài trơ ộ ợ ph thu c ch y u vào cátính, m i quan tâm &ụ ộ ủ ế ố quan i m c ađ ể ủ ch doanh nghi pủ ệ . Gia đình tôi có 1 qu khuy nỹ ế h c đ chi tr h c phí choọ ể ả ọ các tr ng h p h c t tườ ợ ọ ố nh ng gia đình ko có đi uư ề ki n đ các em h c cao h n.ệ ể ọ ơ Tôi mu n u tiên giúp đố ư ỡ đ i t ng tr nh , đ c bi tố ượ ẻ ỏ ặ ệ chú tr ng v giáo d c, y t .ọ ề ụ ế Ch B Anh Nhi – Ch DNị ế ủ Mua & Bán  Công ty tôi th ng cóườ nh ng ch ng trình tữ ươ ừ thi n hàng nămệ do chính tôi kh i x ng, nhânở ướ viên có th t nguy nể ự ệ tham gia. Tôi th ng giúp tài trườ ợ 1 chùa Di Linh ho cở ặ các ch ng trình h trươ ỗ ợ g o cho bà con vùngạ ở khó khăn. Ch Minh Th y, ch DNị ụ ủ The Window Research
 10. 10. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P T NHÂN V A VÀ NHỆ Ư Ừ Ỏ1 Lo i hình h tr :ạ ỗ ợ •Thích h trỗ ợ quà hi n v t|ệ ậ t ng ra t ch cự đứ ổ ứ trao t ngặ h n h tr tài chính mơ ỗ ợ để đả b o ti n n úng n i và cả ề đế đ ơ đượ s d ng úng m c íchử ụ đ ụ đ •Thích các ho t ng có th k tạ độ ể ế h p choợ nhân viên, gia ìnhđ cùng tham gia H tr xây nhà tìnhỗ ợ th ng cho n nươ ạ nhân ch t đ c màuấ ộ da cam Tham gia phát áo mấ cho tr emẻ vùng sâu vùng xa.
 11. 11. CPI 2013 KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỆ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P T NHÂN V A VÀ NHỆ Ư Ừ Ỏ1 i t ng nên ti p c n:Đố ượ ế ậ •Ch DN thô ng qua gi i thi u c aủ ớ ệ ủ nh ngữ ng i thân thi t cóườ ế ti ng nó i uy tínế (b n bè thân,ạ i tác lâu n m, ng i có kinhđố ă ườ nghi m trong l nh v c xãh i v.v..)ệ ĩ ự ộ
 12. 12. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P T NHÂN V A VÀ NHỆ Ư Ừ Ỏ1 M i quan tâm C T Y U:ố Ố Ế tính b c thi tứ ế và th c ti nự ễ c a h trủ ỗ ợ V n đ c n h tr là gì?ấ ề ầ ỗ ợ H tr c a Doanh nghi p cóỗ ợ ủ ệ giúp gi i quy t đ c v n đả ế ượ ấ ề không? Làm sao bi t đ c h tr cóế ượ ỗ ợ đ n đúng tay ng i nh n hayế ườ ậ không?
 13. 13. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P L NỆ Ớ2 C h i xin tài tr :ơ ộ ợ •Ph thu c vàoụ ộ chính sách riêng c a doanh nghi p. Nhi u doanh nghi pủ ệ ề ệ l n trích ra m t % nh t đ nh (th ng là 5%) trong doanh thu đ th c hi nớ ộ ấ ị ườ ể ự ệ các ch ng trình c ng đ ng.ươ ộ ồ
 14. 14. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P L NỆ Ớ2 Lo i hình h tr :ạ ỗ ợ •Th ng h tr v tài chính cho các d án và yêu c u có báo cáo t ng k tườ ỗ ợ ề ự ầ ổ ế rõ ràng. •Th ng ch n các t ch c l n đã đ c thành l p lâu đ i, có uy tín ho c cóườ ọ ổ ứ ớ ượ ậ ờ ặ m ng l i toàn c u và có t cách pháp nhân|gi y phép ho t đ ng (ví d :ạ ướ ầ ư ấ ạ ộ ụ Room To Read, Saigon Children Charity, Nhà May M n)ắ
 15. 15. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P L NỆ Ớ2 Đ i t ng nên ti p c n?ố ượ ế ậ •Tr ng b ph n ph trách ho t đ ng c ng đ ng, CSRưở ộ ậ ụ ạ ộ ộ ồ •B ph n công đoàn c a công tyộ ậ ủ •Tr ng b ph n nhân sưở ộ ậ ự
 16. 16. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P L NỆ Ớ2 M i quan tâm C T Y U:ố Ố Ế hi u qu dài lâu và tính b n v ng c a d án.ệ ả ề ữ ủ ự D ánự Phòng ch ng và đ y lùi b o hành choố ẩ ạ ph n đi c câmụ ữ ế c a T ch c C ng đ ng Đi củ ổ ứ ộ ồ ế Câm TP.HCM D ánự Ch Haiị (Ch ng trình Tình Thân)ươ h trỗ ợ ti t ki m tín d ng cho ph n có thu nh p th p, t pế ệ ụ ụ ữ ậ ấ ậ hu n các tấ v n nòng c t v kinh t gia đìnhữ ố ề ế
 17. 17. CPI 2013 NH NG KHÁC BI T TRONG QUY T NH TÀI TRỮ Ệ Ế ĐỊ Ợ DOANH NGHI P L NỆ Ớ2 i v i các DN l n, t ch c c n m t b c tranh t ng th v d án v iĐố ớ ớ ổ ứ ầ ộ ứ ổ ể ề ự ớ các y u t sau:ế ố •V n c n gi i quy t c a d án là gì?ấ đề ầ ả ế ủ ự •Tính b c thi t c a d ánứ ế ủ ự • i t ng th h ngĐố ượ ụ ưở •Gi i pháp xu tả đề ấ •Các bên tham gia d án (các nhà tài tr khác, ng i qu n lýd án)ự ợ ườ ả ự • o l ng hi u qu c a d ánĐ ườ ệ ả ủ ự •Báo cáo tài chính sau khi th c hi nự ệ
 18. 18. CPI 2013
 19. 19. CPI 2013 TI N TRÌ NH HÀNH NGẾ ĐỘ 1. Tìm hi u thô ngể tin v nhà tài trề ợ 2. xu t ho tĐề ấ ạ ng phùh pđộ ợ cho DN 3. Lên quy trình ti pế c nậ 4. Chu n b h sẩ ị ồ ơ xin tài trđể ợ 1. G i i n tho iọ đ ệ ạ 2. Nh ng i u nênữ đ ề tránh khi g p gặ ỡ nhà tài trợ 1. Duy trì m i quanố h v i nhà tài trệ ớ ợ
 20. 20. CPI 2013 1.Tìm hi u thô ng tin v nhà tàiể ề trợ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 21. 21. CPI 2013 1.Tìm hi u thô ng tin v nhà tài trể ề ợ Nh ng ngu n có th tìm ki m thô ng tin v nhà tài tr :ữ ồ ể ế ề ợ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 22. 22. CPI 2013 2. xu t ho t ng phù h p choĐề ấ ạ độ ợ DN TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ L nh v c ho t ng:ĩ ự ạ độ dinh d ngưỡ Chi n l c c a Nestle Vietnam:ế ượ ủ "Mang l i m t cu c s ng vui kh e”ạ ộ ộ ố ỏ cho c ng đ ngộ ồ G i ý:ợ Đ xu t ho t đ ng vui ch i hè cho tr k t h p v iề ấ ạ ộ ơ ẻ ế ợ ớ ch ng trình Tr i hè năng l ng Nestle Milo trongươ ạ ượ chu i ho t đ ng t o ra giá tr chung c a doanhỗ ạ ộ ạ ị ủ nghi p.ệ
 23. 23. CPI 2013 2. xu t ho t ng phù h p cho DNĐề ấ ạ độ ợ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ L nh v c ho t ng:ĩ ự ạ độ giày, trang ph c và thi t b thụ ế ị ể thao Chi n l c c a Nikeế ượ ủ : •T o ra các s n ph m b n v ngạ ả ẩ ề ữ •C i thi n môi tr ng làm vi c t i các nhà máyả ệ ườ ệ ạ •Mang đ n c h i đ c vui ch i th thao c a c ng đ ngế ơ ộ ượ ơ ể ủ ộ ồ Đ xu t tài tr cho Gi i bóng đá c ng đ ng Cúp Hy V ng (do 5gioề ấ ợ ả ộ ồ ọ sáng t ch c). Các hình th c tài tr :ổ ứ ứ ợ •Kinh phí •Bóng •Trang ph c & giàyụ
 24. 24. CPI 2013 2. xu t ho t ng phù h p cho DNĐề ấ ạ độ ợ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ B nh vi n đa khoaệ ệ Hoàn M Sài Gòn tỹ ổ ch c khám s c kh eứ ứ ỏ mi n phí cho Mái mễ Ấ Tre Xanh
 25. 25. CPI 2013 3. Lên quy trình ti p c nế ậ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 26. 26. CPI 2013 3. Chu n b h s xin tài tr :ẩ ị ồ ơ ợ •Email gi i thi u t ch c & d ánớ ệ ổ ứ ự •Th gi i thi u c a t ch c|DN ãt ng làmư ớ ệ ủ ổ ứ đ ừ vi c v i NPOệ ớ •B n k ho ch d ánả ế ạ ự TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 27. 27. CPI 2013 TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ PHÂN TÍ CH 1 EMAIL G I DOANHỬ NGHI PỆ •Email ch a g i ích danh ng i nh n/raư ử đ ườ ậ quy t nh c a DNế đị ủ •N i dung mang tính k l , kh i g i c mộ ể ể ơ ợ ả xúc khô ng c n thi tầ ế •Ch a nêu c v n c n h tr , gi iư đượ ấ đề ầ ỗ ợ ả pháp và h tr c n t DNỗ ợ ầ ừ •Ch a nêu c th i gian th c hi n trongư đượ ờ ự ệ bao lâu và h tr c bao nhiêu trỗ ợ đượ ẻ •Ch a có thô ng tin liên h ng i ph tráchư ệ ườ ụ d ánự •Ch a có l i kêu g i hành ng rõràngư ờ ọ độ
 28. 28. CPI 2013 3. Chu n b h s xin tài tr :ẩ ị ồ ơ ợ Th gi i thi u là b c u tiên và quan tr ng nh t khi ti p c n DN.ư ớ ệ ướ đầ ọ ấ ế ậ Vì v y, t ch c c n l u ýcác i m sau ây:ậ ổ ứ ầ ư đ ể đ •Th nên ng n g n và i th ng vào v nư ắ ọ đ ẳ ấ đề •Nêu c tính b c thi t c a d án và yêu c u h tr rõràng t DNđượ ứ ế ủ ự ầ ỗ ợ ừ •G i ích danh cho nhà tài tr thay vì ch ghi Quýcô ng tyử đ ợ ỉ •Nêu danh tính c a t ch c, nên s d ng logo, m u letterhead c a t ch củ ổ ứ ử ụ ẫ ủ ổ ứ n u cóế •Nêu lýdo t i sao ti p c n t ch cạ ế ậ ổ ứ • c p tên c a ng i gi i thi u, các DN|t ch c ãt ng h trĐề ậ ủ ườ ớ ệ ổ ứ đ ừ ỗ ợ •Cám n nhà tài tr và th hi n s trân tr ng i v i h tr c a DN aơ ợ ể ệ ự ọ đố ớ ỗ ợ ủ để đư d án thành hi n th c.ự ệ ự TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 29. 29. CPI 2013 M u email m u g i cho Doanh nghi p:ẫ ẫ ử ệ TH XIN TÀI TRƯ Ợ Kính g iử : [Tên ng i nh n] & Ban lãnh đ o Công ty [tên công ty]ườ ậ ạ Tôi tên là ……………………………………………. Qu n lý d án ……………………………đ n t ………………………………….ả ự ế ừ Thông qua (t ngu n nào t ch c bi t đ n DN), chúng tôi đ c bi t công ty đã và đang quan tâm đ i v i các ho t đ ng c ngừ ồ ổ ứ ế ế ượ ế ố ớ ạ ộ ộ đ ng h ng đ n: [l nh v c quan tâm c a DN và d án]ồ ướ ế ĩ ự ủ ự Vì v y, tôi vi t th này xin phép đ c gi i thi u d án và xin h tr t phía Doanh Nghi pậ ế ư ượ ớ ệ ự ỗ ợ ừ ệ 1.Đôi nét v d ánề ự (Gi i thi u ng n g n v t ch c, v n đ đang c n h tr và đ i t ng th h ng)ớ ệ ắ ọ ề ổ ứ ấ ề ầ ỗ ợ ố ượ ụ ưở 2.Tính c p thi t c a d ánấ ế ủ ự 3.Các hình th c DN có th h trứ ể ỗ ợ H tr k p th i quý giá t phía Doanh nghi p s là đóng góp h t s c quý giá đ giúp chúng tôi bi n D án thành hi n th c vàỗ ợ ị ờ ừ ệ ẽ ế ứ ể ế ự ệ ự tháo g v n đ nêu trên m t cách hi u qu nh t.ỡ ấ ề ộ ệ ả ấ Đính kèm theo th này g m:ư ồ - K ho ch chi ti t c a d ánế ạ ế ủ ự -Th gi i thi u tư ớ ệ ừ [Tên ng i gi i thi u/Công ty gi i thi u]ườ ớ ệ ớ ệ R t mong nh n đ c h i âm t Quý Doanh nghi p!ấ ậ ượ ồ ừ ệ [Ký tên] TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ Appel letter_vn Appeal letter_en
 30. 30. CPI 2013 M u Th gi i thi u t ch cẫ ư ớ ệ ổ ứ TH GI I THI U T CH C [TÊN T CH C]Ư Ớ Ệ Ổ Ứ Ổ Ứ Kính g iử : [Tên ng i nh n] & Ban lãnh đ o Công ty [tên công ty]ườ ậ ạ Tôi tên ……………………………………………. Ch c danh ……………………………đ n t Công ty………………………………….ứ ế ừ Tôi vi t th này nh m gi i thi u đ n quý DN t ch cế ư ằ ớ ệ ế ổ ứ [tên t ch c]ổ ứ , m t t ch c phi l i nhu n chúng tôi t ngộ ổ ứ ợ ậ ừ có d p ti p xúc và h tr trong d ánị ế ỗ ợ ự [tên d án/ch ng trình đã tài tr ]ự ươ ợ vào [th i đi m h tr ]ờ ể ỗ ợ . Lý do chúng tôi quy t đ nh tài tr cho d án [Tên d án tr c đây]:ế ị ợ ự ự ướ Trong m t th i gian ng n h p tác, chúng tôi đã nhìn th y s tr ng thành c a t ch c và ý ngh a th c ti n màộ ờ ắ ợ ấ ự ưở ủ ổ ứ ĩ ự ễ d án đem l i cho c ng đ ng nh : (n u 1 s đi m đ c bi t c a d án và k t qu th c t đ t đ c)ự ạ ộ ồ ư ế ố ể ặ ệ ủ ự ế ả ự ế ạ ượ Tuy nhiên, v n còn m t s đi m t ch c có th ti p t c hoàn thi n trong các d án ti p theoẫ ộ ố ể ổ ứ ể ế ụ ệ ự ế Chúng tôi tin t ng s h tr c a các nhà tài tr t ng lai s giúp t ch c c i thi n m t s h n ch trên đưở ự ỗ ợ ủ ợ ươ ẽ ổ ứ ả ệ ộ ố ạ ế ể th c hi n d án s p đ n m t cách hi u qu nh t. H n th , đây c ng là m t c h i quý đ DN đóng góp choự ệ ự ắ ế ộ ệ ả ấ ơ ế ũ ộ ơ ộ ể c ng đ ng.ộ ồ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 31. 31. CPI 2013 M u Th gi i thi u t ch cẫ ư ớ ệ ổ ứ TH GI I THI U T CH C [TÊN T CH C]Ư Ớ Ệ Ổ Ứ Ổ Ứ (ti p t c)ế ụ N u quý DN tìm hi u thêm thông tin v t ch c, xin vui lòng liên h v i chúng tôi qua [email] ho c [s đi nế ể ề ổ ứ ệ ớ ặ ố ệ tho i] đ trao đ i thêm.ạ ể ổ Xin chân thành cám n!ơ [Ký tên] TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ Reference_vn
 32. 32. CPI 2013 HO T NG NHÓM:Ạ ĐỘ Trong vò ng 10 phút, các t ch c hãy vi t m t b c th g i cho nhàổ ứ ế ộ ứ ư ử tài tr trình bày t ch c và d án c a mình.ợ để ổ ứ ự ủ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ
 33. 33. CPI 2013 B n k ho ch d án m u (Tham kh o b n xu t k ho ch c aả ế ạ ự ẫ ả ả đề ấ ế ạ ủ LIN) TI N TRÌ NH HÀNH NG – TR C KHI TI P C NẾ ĐỘ ƯỚ Ế Ậ Ban de xuat ke hoach
 34. 34. CPI 2013 1. G i i n tho i:ọ đ ệ ạ Nên trình bày ng n g n trong 10 phút v :ắ ọ ề TI N TRÌ NH HÀNH NG – TRONG KHI TI P C NẾ ĐỘ Ế Ậ
 35. 35. CPI 2013 2. Nh ng i u nên tránh khi g p g doanh nghi pữ đ ề ặ ỡ ệ TI N TRÌ NH HÀNH NG – TRONG KHI TI P C NẾ ĐỘ Ế Ậ
 36. 36. CPI 2013 Nh ng cách duy trì m i quan h v i nhà tài trữ để ố ệ ớ ợ TI N TRÌ NH HÀNH NG – SAU KHI TI P C NẾ ĐỘ Ế Ậ
 37. 37. CPI 2013 M T S BÍ QUY T T CEPORER HÓC MÔNỘ Ố Ế Ừ 1. Tích c c xây d ng và m r ng m ng l i quan hự ự ở ộ ạ ướ ệ
 38. 38. CPI 2013 M T S BÍ QUY T T CEPORER HÓC MÔNỘ Ố Ế Ừ 2. Ch ng ti p c n DN xin h trủ độ ế ậ để ỗ ợ • Tìm thô ng ty cô ng ty qua danh bạ • G i i n n cô ng ty, t gi i thi u v b n thân c ng nhọ đ ệ đế ự ớ ệ ề ả ũ ư t ch c c a mình và xin phép g p b ph n ph tráchổ ứ ủ ặ ộ ậ ụ m ng xãh i/kinh doanh c a cô ng ty.ả ộ ủ
 39. 39. CPI 2013 M T S BÍ QUY T T CEPORER HÓC MÔNỘ Ố Ế Ừ 3. Ch ng gi liên l c và c p nh t thô ng tin v quátrình xétủ độ ữ ạ ậ ậ ề duy t tài tr k p th i i u ch nh k ho chệ ợ để ị ờ đ ề ỉ ế ạ
 40. 40. CPI 2013 M T S BÍ QUY T T CEPORER HÓC MÔNỘ Ố Ế Ừ 4. Chúýnh n m nh i m khác bi t c a t ch c so v i các t ch cấ ạ đ ể ệ ủ ổ ứ ớ ổ ứ khác
 41. 41. CPI 2013 M T S BÍ QUY T T CEPORER HÓC MÔNỘ Ố Ế Ừ 5. Gi m i liên l c v i nhà tài tr sau khi ãnh n c h tr :ữ ố ạ ớ ợ đ ậ đượ ỗ ợ • Liên l c c p nh t thô ng tin vạ để ậ ậ ề nh ng d án m iữ ự ớ cho cô ng ty • n d p l T t có th g i thi p c m n h ãgiúp tĐế ị ễ ế ể ử ệ để ả ơ ọ đ đỡ ổ ch cứ
 42. 42. CPI 2013 M T S BÍ QUY T T CEPORER HÓC MÔNỘ Ố Ế Ừ M i cô Lan phát bi u nh ng tr ng h p th c t mà cô ãxin tài tr ,ờ ể ữ ườ ợ ự ế đ ợ nh ng khó kh n g p ph i và h ng gi i quy t c a cô .ữ ă ặ ả ướ ả ế ủ
 43. 43. H i & đápỏ
 44. 44. Cám n anh/ch đã l ng nghe!ơ ị ắ

×