Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences

1,211 views

Published on

Nielsen Vietnam - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences
June 2009

Published in: Business
 • Be the first to comment

Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences

 1. 1. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company HCM v HANOI ữ Những khác biệtệ V ủ ờ của người tiêu ề dùng hai miền June 2009 Page 1 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 2. 2. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ầ Phần mở ầu và giới thiệu ở ớ ệ Aaron Cross ổ Tổng Giám ốc Nielsen Vietnam Vaughan Ryan Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng ộ ậ ị ụ Nielsen Vietnam ị ế Mai Thị Tuyết Hoa Phó Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng ộ ậ ị ụ Nielsen Vietnam Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 3. 3. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 4. 4. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Những thành phố với sự khác biệt vùng miền ở các nước khác trên thế giới New York và Los Angeles ắ ợ ả Bắc Kinh và Thượng Hải Madrid và Barcelona Sydney và Melbourne ộ HCM và Hà Nội Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 5. 5. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm t t n i dung • Thái c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó NTD HN ch u nh hư ng b i t p th • NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa cho tương lai • Vai trò của quảng cáo ở HN rất quan trọng. Còn ở HCM, nếu chỉ ủ ả ấ ọ ế ỉ ơn thuần có chương trình khuyến mãi giảm giá thôi thì không ủ ầ ế ả ấ ẫ hấp dẫn NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? – úng. Nhưng thành công, Khách hàng c n u tư áng k vào các ho t ng Marketing HN • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? – S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và nh ng ngành hàng khác nhau – NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 6. 6. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company N i dung trình bày • Ph n m u • Thi t k d án • Quá trình ưa ra quy t nh c a NTD HCM và HN di n ra như th nào? – Tính cá nhân so v i Tính t p th • Li u chúng ta có th tác ng vào thói quen mua s m này không? – Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m… và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng như th nào n thái và thói quen mua s m c a NTD? • Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 7. 7. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ph n m u HCM ộ Hà Nội ố ệ ờ Dân số 6.3 triệu người 48% Nam ố ệ ờ Dân số 3.3 triệu người 52% Nữ ữ 50/ 50 Nam/ Nữ ữ ộ tuổi 20-24 chiếm 13% ổ ế ộ tuổi 20-24 chiếm 20% ổ ế dân sốố dân sốố ờ ạ 13% người có máy lạnh ờ ạ 43% người có máy lạnh hoặc lò sưởi ở nhà ặ ở hoặc lò sưởi ở nhà ặ ở ờ ử ụ 19% người sử dụng ờ ử ụ 26% người sử dụng internet hàng ngày internet hàng ngày ờ ở ữ 51% người sở hữu TD ờ ở ữ 74% người sở hữu TD ế HCM chiếm 20% GDP của ủ ế ủ HN chiếm 9% GDP của VN VN ậ Thu nhập bình quân hàng ậ Thu nhập bình quân hàng ủ ộ tháng của hộ gia ình là ủ ộ tháng của hộ gia ình là $344 $368 Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 8. 8. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thi t k d án • Nghiên c u nh tính • Nghiên c u nh lư ng – 14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7) – N = 600 – HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009) – HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009) – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nam & N – Nam & N – Tu i t 16 n 40 – Tu i t 20 n 45 – 40 ngành hàng FMCG & non FMCG • Nghiên c u Bán l • Nielsen Omnibus – S li u n tháng 4, 2009 – N=300 (m i wave) – HCM và HN – HCM và HN – 43 ngành hàng FMCG – Tháng 1 n Tháng 5, 2009 – Nam & N – Tu i t 15 n 55 • Nghiên c u M c t tin • Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh c a ngư i tiêu dùng t cá nhân – Tháng 3, 2009 – N=1,000 – Global online study > 50 nư c – HCM và HN (Tháng 8 n Tháng 9, 2008) – Nam & N • S li u kinh t t ng quát – Tu i t 18 n 50 – Thông tin t T ng C c Th ng kê VN – ABC SEC Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 9. 9. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ế Quá trình ưa ra quyết ịnh của NTD ở HCM và ủ ễ ế HN diễn ra như thế nào? Tính cá nhân so với Tính tập thể Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 10. 10. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 5 m i quan tâm chính c a NTD HCM HN 1) Sức khỏe 1) Giá thực phẩm tăng 2) Các hóa ơn thanh toán ngày càng tăng $ 2) Việc làm ổn ịnh 3) Các hóa ơn thanh toán $ 3) Việc làm ổn ịnh ngày càng tăng 4) Sự cân bằng giữa 4) Giá xăng dầu tăng công việc và cuộc sống 5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 11. 11. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th NTD HCM NTD HN ế Quyết ịnh của tôi là chính yếu. ủ ế ế ủ ọ ờ Ý kiến của mọi người xung quanh ế ủ ọ ờ Ý kiến của mọi người xung có ảnh hưởng ến suy nghĩ và hành ở ĩ quanh chỉ ể tham khảo ỉ ả ộng của tôi ủ “Khi tôi muốn mua Tivi LCD “Ví dụ khi tôi ang muốn thì bản thân ã tự quyết mua TV mới, nếu ai ó nói ịnh là sẽ mua của sản phẩm của hãng này tệ Samsung trước khi vào cửa lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý thương hiệu ó ngay” kiến của người khác ể thấy yên tâm hơn thôi” Page 11 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen CompanyNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền ồ
 12. 12. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i các nhà ho ch nh chi n lư c marketing • H mu n có t t c nhưng s n sàng ch i có ư c i u mình mu n • H mu n nh ng th t t nh t và ưa ra s n m c giá mà h s ch p nh n • Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t nhi u ngư i có th ch c ch n v quy t nh c a mình • H thư ng h i ý ki n ngư i khác trư c khi mua hàng ạ ệ “ ôi khi bạn bè dùng iện ạ ị thoại quá xịn mà mình • H r t thích các chương trình khuy n ệ ạ ệ dùng iện thoại quá tệ thì mãi và n m giá c r t t t ũ ợ coi cũng không ược. Mọiọ ờ ẽ ấ người sẽ ánh giá thấp và • Nhưng r t c n tr ng trong các quy t ọ không coi trọng mình” nh mua s m và thư ng có xu hư ng trung thành v i nhãn hi Copyright © 2009ã ch& Proprietary u h Confidential Company The Nielsen nNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ
 13. 13. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính cá nhân • “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng gì ngư i khác nghĩ” • N u th y thích, h s mua • S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ nhi u n tương lai • L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng ọ ờ ệ “Mọi người chê là iện s có quy t nh riêng c a mình ạ thoại tôi ang dùng trông ấ xấu nhưng tôi không • Ít b nh hư ng b i marketing ắ quan tâm lắm, không phảiả •M c trung thành v i các nhãn ờ cái gì người khác thích hi u không cao ũ ợ ớ cũng hợp với mình...” Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen CompanyNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ
 14. 14. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý Phân Phân Phân khúc 1 khúc 2 khúc 3 Phân Phân khúc 4 khúc 5 ựDựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen CompanyNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42
 15. 15. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý Thành phố hiện ang sống 75% Phân khúc 1 25% HCM HN ộ Ệ NTD HN là một phân khúc RIÊNG BIỆT ựDựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen CompanyNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q2, Q42
 16. 16. Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ịConfidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ở ở ủ ả Phân khúc 2 Không thay Phân khúc 3 Thay Phân ổổổổ khúc 1 i trong tiêu dùng ổổổổ i trong tiêu dùng ị ấ ầ ọ ả NTD HN có vị trí rất gần Trung tâm = Họ có phải là ờ ậ ả ờ ớ người trung lập và trả lời theo hướng chung mà ờ ờ ả ờ người khác thường trả lời? Phân khúc 5 Phân khúc 4 NTD HCM gồm nhiều phân khúcởng bởinhau hoảng ồ Không bị ảnh hưở khác khủng ả ề ị ở ủ ự Dựa trên: Tất cả áp viên ồ ịnh lượng Nguồn: Dự án Nghiên cứu& Proprietary Confidential Copyright © 2009 The Nielsen Company Sự khác biệt vùng miền
 17. 17. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company M c nh hư ng c a t p th HN là r t l n Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết ịnh mua sắm của NTD như thế nào? L i gi i thi u c a các thành viên trong gia ình 94% 99% L i gi i thi u c a b n bè 71% 91% * L i gi i thi u c a ng nghi p/ i tác 52% 83% * L i gi i thi u c a hàng xóm 42% 94% * * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ựDựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau©với thangNielsen tCompany Copyright 2009 The iểm 1 – 5.Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ 2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes)
 18. 18. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tôi vs. Chúng ta Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ? NTD HCM NTD HN ọ ỉ Họ chỉ quan tâm ến những gì ữ ọ ắ ờ Họ lắng nghe và làm theo theo lời ờ ế ữ người khác nói nếu ó là những ủ ờ khuyên của người khác liên quan ề ọ iều mà họ thích nghe ến các quyết ịnh mua sắm. Ý kiến ế ắ ế ọ ờ ả ế ủ Họ thường tham khảo ý kiến của của người khác khá quan trọng ối ủ ờ ọ ờ ố người khác nhưng cuối cùng sẽ ẽ ớ ọ với họ ọ ĩ ố ấ mua cái mà họ nghĩ là tốt nhất ọ ờ ợ ắ ầ Họ thường sợ mắc sai lầm khi tựự mình quyết ịnh và luôn hỏi ý kiến ế ỏ ế người khác ể cảm thấy yên tâm ờ ả ấ “Mình cũng thường lắng nghe ý kiến của người khác về chất ”Những người ã sử dụng lượng các sản phẩm, ví dụ qua rồi thì mình rất tin vì họ những sản phẩm có giá trị cao có kinh nghiệm. Mình có thể như: iện thoại, thời trang, TV phạm sai lầm nếu không hỏi LCD, máy giặt, máy lạnh…” ý kiến của người khác…” Page 18 Confidential & ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
 19. 19. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là ni m tin c a c t p th NTD HCM NTD HN ọ ở ẫ ị Họ có sở thích riêng, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ ở ở ờ ọ ố ị ạ ậ không muốn bị xem là lạc hậu, càng ọ ấ ầ ả ắ Họ không thấy cần phải bắt ố ị ờ không muốn bị người khác xem ớ ộ chước một ai. ờ ọ ố ị thường. Họ không muốn bị cô lậpậ ọ ớ ặ nên họ có xu hướng ăn mặc và ọ ữ ả ẩ chọn những sản phẩm mà người ờ ẽ ọ khác sẽ chọn “Mình phải có ý kiến riêng “Nếu mình không giống người của mình và hợp túi tiền của khác trong xã hội, mình sẽ cảm mình nữa” thấy thua kém người khác” Page 19 Confidential & ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
 20. 20. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch nh chi n lư c Marketing HCM HN Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù 62% 92%* hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo người khác Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ 45% 65%* làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó 35% 62%* nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/ giữa các bạn ồng trang lứa của mình 24% 40%* ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách ProprietaryệNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
 21. 21. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company …nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng c bi t là i v i NTD HN • Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN 1. Thi t b gia d ng 2. Xe máy/ Ôtô 3. Th c ph m 4. Th c u ng 5. Dư c ph m 6. D ch v tài chính/ ngân hàng 7. S n ph m chăm sóc gia ình Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n ngư i HCM ựDựa trên: Tất cả áp viên ịnh mua Confidential & ộng của Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyếtPage 21 hòan tòan 100%/ chịu tác ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng?
 22. 22. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng t i sao? Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn NTD HCM NTD HN ọ ố ả ề Họ sống cho bản thân nhiều hơn ọ ỉ ố Họ không chỉ sống cho mình mà ắ và không quan tâm “lắm” về ề ữ ờ còn quan tâm những người khác ữ ờ ĩ những gì người khác nghĩ. ĩ ề ặ ề nghĩ gì về mình. Ăn mặc/ v bề ấ ọ ngoài là rất quan trọng. ọ ả ấ ầ ả Họ cảm thấy cần phải tuân theo “Tôi không cần phải mặc ữ ắ ẩ những nguyên tắc và chuẩn mựcự quần áo ắt tiền hay hàng nhất ịnh của xã hội . ấ ủ ộ hiệu khi i chơi với bạn bè” “ ngoài Bắc này mọi người hay nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết anh ang chạy xe gì và tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai” Page 22 Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự 2009 The Nielsen Company ồ Copyright © khác biệt vùng miền
 23. 23. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN? Tôi quan tâm v xu t x c a hàng hóa 85% 95%* Tôi quan tâm n ch t lư ng c a hàng hóa 84% 98%* V lâu dài thì khi mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m 79% 94%* ti n hơn. ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách ProprietaryệNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
 24. 24. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN? Volume Share MAT to Apr 09 Volume Share MAT to Apr 09 HCMC = 23% HCMC = 26% Hanoi = 56% Hanoi = 10% Hanoi Beer Share = 85% Confidential & Proprietary ồNguồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 09 Copyright © 2009 The Nielsen Company
 25. 25. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th Tóm t t • NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu • NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi c m th y c n thi t” • Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 26. 26. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ằ Bằng cách nào chúng ta có thể tác ộng vào thói ể ắ quen mua sắm này? Những nhân tố tác ộng ến quyết ịnh mua sắm và mức ộ s n sàng tiếp nhận sản phẩm mới của NTD Page 26 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 27. 27. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company tác ng n NTD, trư c h t chúng ta c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng t ng th trư ng Tôi thích xem QC và thư ng b nh hư ng b i nh ng gì ư c 6% 23%* chi u trong m u QC ó ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệtNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy2009 The Nielsen chị? SA Copyright © nghĩ của anh/ Company
 28. 28. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n quy t nh mua s m c a NTD như th nào? Qu ng cáo 41% 91%* Báo/ T p chí 42% 83%* L i gi i thi u c a ngư i bán hàng/ ch c a hàng 36% 67%* Internet (nói chung) 22% 95%* Trang web/ di n àn/ forum c a các nhà s n xu t/ nhà phân ph i 22% 100%* ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ một cách khác biệt ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen CompanyNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes
 29. 29. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN HCM HN Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn 57% 81%* Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự 44% 75%* quan tâm của tôi Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự muốn mua một vật gì ó 28% 73%* Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo 30% 68%* có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm 19% 49%* có quảng cáo nhiều Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc 17% 49%* vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ Confidential & ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
 30. 30. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company…và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ngho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d chv h u mãi. Tôi thích mua các s n ph m ư c khuy n mãi 52% 69%* Tôi s n sàng tr nhi u ti n có ư c d ch v h u mãi t t hơn 34% 57%* ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách ProprietaryệNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
 31. 31. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Các chi n lư c khuy n mãi c n tính n nh ng s thích khác nhau c a NTD HCM HN NTD HCM thích nhiều loại hình Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại khuyến mãi cùng 1 lúc hình khuyến mãi – Gi M GIÁ Thêm dung Dầu gội 1 ợ ả ẩ ả TV lượng sản phẩm Thức uống 1 Giảm giá bán Thực phẩm 2 ặ Quà tặng kèm Dầu gội Bột canh 3 ả Giảm giá bán TV Tủ lạnh ựDựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào?Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này?
 32. 32. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho M c s n sàng ti p nh n cái m i? NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn NTD HCM NTD HN Người miền Nam cho rằng họ Người miền Bắc “tự hào” về là một phần của thế giới mới, bản thân, là người cẩn trọng nơi có nhiều ảnh hưởng của và không dễ bị thuyết phục. làn sóng ầu tư/ văn hóa nước ngoài. Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chế ộ phong kiến Họ cho rằng mình là người có của Trung Quốc nên có xu tư tưởng rất thoáng và s n hướng khó tiếp nhận cái mới sàng tiếp nhận cái mới HCM, c 5 ngư i thì có 1 ngư i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó HN t l này là 1 trên 10 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen CompanyNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
 33. 33. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng cho hi n t i” Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai HCM HN 42 39 36 70 49 52 57 22 9 8 9 7 2006 2008 2006 2008 Có Không Không ch c ch n ự Dựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng & Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng Confidential & Proprietary ồ Nguồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng Company Copyright © 2009 The Nielsen không ?
 34. 34. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD Tóm t t • Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. • Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không s ch pd n i v i NTD HCM • NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u qu ngay t nh ng giai o n u thúc y t l dùng th . Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 35. 35. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ị ờ ộ Thị trường HN chuộng các ặ ấ ị mặt hàng cao cấp hơn thị ờ trường HCM? Page 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 36. 36. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng? ờ Người HCM kiếm ược 10 ồng, ế ợ ờ Người HN kiếm ược 10 ồng, ế ợ nhưng tiêu tới 11 ồng ớ nhưng chỉ tiêu 1 ồng ỉ Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 37. 37. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN c bi t thích mua s m các s n ph m cao c p • H yêu thích hàng hi u • Mu n mình trông th t p và n tư ng i v i m i ngư i • S n sàng tr giá cao cho các s n ph m cao c p • Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m “Mình ang rất thích cao c p c a h là r t cao một cái túi Luis Vuitton mấy nghìn ô. Vì vậy mình muốn kiếm việc làm lương 1 tháng 20 triệu ể dành tiền mua” Tôi thích s n ph m cao c p 59% 71%* ồNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ố ệ ộ ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệt Copyright © 2009 The Nielsen Company ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
 38. 38. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM ít am mê các s n ph m cao c p hơn • “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi s không tìm m i cách mua ư c nó” • H thích mua cái h c n hơn là mua khoe khoang v i m i ngư i • Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua các s n ph m r ti n hơn • Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy “Tôi cảm thấy thoái mái với chính bản thân h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m mình.Tôi không phải t ti n chạy i mua hàng hiệu vì người khác có nó” Mua s m hàng cao c p ch cho nh ng ngư i thích thu hút s chú ý c a ngư i khác. Tôi không 48%* B 29% thu c tuýp ngư i ó ồNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ố ệ ộ ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệt Copyright © 2009 The Nielsen Company ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
 39. 39. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng s n ph m h thích Tôi s n sàng tr giá cao cho các s n ph m tôi thích 52% 64%* V lâu dài thì mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m 79% 94%* ti n hơn ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách Proprietaryệ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
 40. 40. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n ng c p c a tôi” ữ ệ ấ Những ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệu cao cấp ả ờ ẫ (Câu trả lời ngẫu nhiên) Electronics TD 45% 72%* M phẩm 14% 26%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ự Dựa trên: Tất cả áp viên Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ Confidential & các nhãn chị sẽ mua Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ© 2009 The Nielsen 2 Boxes Copyright khả năng? Top Company
 41. 41. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng t t i v i ngư i khác Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09) Electronics ữ ộ Sữa bột 28% 45% ữ ắ Sữa tắm 24% 38% Confidential & Proprietary ồ Nguồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009 Copyright © 2009 The Nielsen Company
 42. 42. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? Tóm t t • Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD HN hơn HCM • Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n • Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng Marketing HN t i a hóa m c thành công c a các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 43. 43. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ủ ả Tình hình khủng hoảng kinh tế có tác ộng gì ến ế thái ộ và thói quen mua ắ ủ sắm của NTD? Page 43 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
 44. 44. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh hư ng n m c t tin c a ngư i tiêu dùng toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát kh i 160 ỉ ố ự ủ ờ Chỉ số Tự tin của người tiêu dùng 6 tháng ầu năm 2009 140 120 104 102 99 98 96 96 100 92 91 90 89 89 88 88 85 84 83 83 82 81 81 81 ầ TB tòan cầu 77 80 80 79 79 78 78 78 80 76 76 75 75 75 74 73 72 70 70 70 65 64 63 63 60 60 60 52 ế ạ ủ ệ Xếp hạng của Việt Nam trên 48 48 42 40 ầ toàn cầu 31 6 tháng ầu năm 2008 7th 20 ố 6 tháng cuối năm 2008 9th 6 tháng ầu năm 2009 14th 0 IT TH TR NZ IL AT CZ PT ZA X R ID IN NO CO SG KO NL PL CL TW FR B FI PH AU CN BR VN CH AR RU IE HU LV JP Y DK PK AE CA VE US SA BE SE DE ES HK EE M G G M Confidential & ProprietaryNguồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009 ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
 45. 45. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi sáng hơn ầ ớ Các gói kích cầu lớn t Tôi nghĩ rằng suy Chính Phủ ủ thoái kinh tế tồi tệ hơn ở M và các ế ạ ủ ủ Các kế hoạch của Thủ nước phát triển khác. Tướng M mới ắc cử ớ ớ ử Việt Nam vẫn chưa Barack Obama ến mức ó. Vẫn có nhiều Việt kiều về ố Thống ốc Ngân Hàng Lê nước tìm việc làm! ức Thúy và các nhận ậ ịnh lạc quan của ông về ạ ủ ề ề ế nền kinh tế Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền của mình một cách khôn ngoan và khéo léo như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Page 45 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company ồNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
 46. 46. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM ủ Khủng hoảng kinh tế ã ảnh hưởng ến NTD như thế nào? ả ế ở ế Thói quen ti t ki m 52% 72%* Thói quen mua s m 52% 93%* Thói quen gi i trí 38% 71%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ựDựa trên: Tất cả áp viên Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sauConfidential & Proprietary ây là như thế nào?Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen 2 Boxes Top Company
 47. 47. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tuy nhiên m c nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t HCM n ng n hơn HN ằ ộ ố ủ ọ ị NTD HCM nói rằng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng 22%, ở ỉ ệ trong khi ó ở HN tỉ lệ ó là 14% ắ ả Tôi không hoàn toàn cắt giảm ả các khoản chi tiêu nhưng tôi ợ không còn ược chi tiêu thoảiả ớ ữ mái như trước nữa… Tôi phảiả ế ệ ề tiết kiệm nhiều hơn HCM ớ ờ ấ ẩ ọ Vì trước giờ tôi ã rất cẩn trọng ủ ả trong chi tiêu nên khủng hoảng không ảnh hưởng ến tôi lắm. Tuy ở ắ nhiên, tôi nghĩ khủng hoảng sẽ ảnh ĩ ủ ả ẽ hưởng nhiều ến những người có ở ề ữ ờ ậ ấ thu nhập thấp HN Confidential & Proprietary ựDựa trên: Tất cả áp viên Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng2009 The Nielsen Company Copyright © của khủng hoảng ến ồNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
 48. 48. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng NTD HCM không có s thay i áng k trong thói quen tiêu dùng c a h • Trong s 40 ngành hàng ư c nghiên c u… Chỉ có 1 ngành hàng ược ghi nhận là có sự thay ổi thói quen ỉ ợ ậ ự ầ tiêu dùng lên ến trên 20% (Quần áo) 16 ngành hàng có sự thay ự ổi thói quen tiêu dùng trên 20% NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Laundry và CSDs? ắ ớ Laundry 18% 33%* Carbonated Soft Drinks 21% 66%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ựDựa trên: Tất cả áp viên Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? Confidential & ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company ổi/ không ổi
 49. 49. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i NTD HCM NTD HN ế ọ ẽ ẫ NTD HCM cho biết họ sẽ vẫn ế ọ ẽ ẫ ử NTD HN cho biết họ sẽ vẫn sử ữ ứ ũ giữ mức tiêu dùng cũ nhưng ụ ệ ũ dụng thương hiệu cũ nhưng sẽ ẽ ẽ ữ ệ sẽ mua những thương hiệu tiêu dùng ít hơn. ề ặ r tiền hơn hoặc mua bao bì ỏ nhỏ hơn ựDựa trên: Tất cả áp viên Confidential & ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
 50. 50. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i Instant Coffee: NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng không? ắ Tiêu dùng v i s lư ng như cũ nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn 42%* 1% ho c mua bao bì nh hơn V n s d ng thương hi u cũ nhưng s tiêu dùng ít hơn 36% 79%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ựDựa trên: Tất cả áp viên Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với Confidential & ProprietaryNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company những sản phẩm anh/chị ã ề cập?
 51. 51. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s không c t gi m m c tiêu dùng • NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n ph m chăm sóc S c kh e và S c p! NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Kem ánh răng ắ ớ ớ ớ ủ ả (so với trước khủng hoảng) không? Thay i 13%* 7% Không thay i 87% 93%* Volume growth on YA (MAT April 09) 6% 15% ựDựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệNguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009 ổi/ không ổi
 52. 52. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? Tóm t t • Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng • NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương hi u cũ • NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn • Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì c n duy trì ư c m c trung thành c a NTD i v i thương hi u c a mình Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company

×