Görsel Sanatlar Program ve Öğretmen Klavuz Kitabı

35,610 views

Published on

 • Be the first to comment

Görsel Sanatlar Program ve Öğretmen Klavuz Kitabı

 1. 1. ‹LKÖ⁄RET‹MGÖRSEL SANATLAR DERS‹ 1-8. Sınıflar Ö⁄RETMEN KILAVUZ K‹TABI YAZARLAR Eylem PEfiKERSOY Osman YILDIRIM 7
 2. 2. M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI ..................................................... :.............?................DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹ ..................................................... :.............?................ Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz. ED‹TÖR Prof. Hasan PEKMEZC‹ D‹L UZMANLARI Murat CEYLAN Turgut BA⁄RIAÇIK Ölçme De¤erlendirme Banu ÖZDEM‹R GÖRSEL TASARIM Abdülkadir GÜROL PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Bahar KÜÇÜKTEPEISBN................... ? ......................
 3. 3. İSTİKLÂL MARŞI
 4. 4. GENÇLİĞE HİTABE 7
 5. 5. ATATÜRK 7
 6. 6. Boş Sayfa 7
 7. 7. Eğitim sistemleri insanı bütün yönleri ile geliştirmeyi ve içinde bulunduğu, ait olduğu topluma veinsanlık âlemine yararlı bireyler hâline getirmeyi amaç edinir. Genel eğitimin önemli bir alanı olan sanat eğitimi de bireyin; • Duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmeyi, • Kendini, duygularını, düşüncelerini, hayallerini ifade edebileceği yol ve yöntemleri göstermeyi, • Tarihî ve doğal çevreyi, bütün canlı-cansız varlıklarıyla doğayı tanıtmayı, • İçinde yaşadığı toplumunu anlamayı ve algılamayı, • Özünde bulunan cevheri keşfetmeyi böylece onu dengeli bir birey hâline getirmeyi hedefler. Günümüzde insan ilişkilerinde meydana gelen sorunların temelinde, teknolojik gelişmelerin getirdiğihızlı ve günübirlik yaşamanın etkileriyle duyarlı insan modelinin yeterince geliştirilememesi yatmaktadır.Bu nedenle artık insanın insani değerlerine sahip çıkması, insan ve doğa sevgisi, dostluk, kardeşlikgibi bağların geliştirilmesi çabası, bütün eğitim alanları ile birlikte sanat eğitiminin de esas amaçlarıolarak yerli yerine oturtulmak zorundadır. Eğitim, her alanda olduğu gibi ilgi ve sevgi temeline dayandırıldığında başarı oranının yükseleceğikuşkusuzdur. Sanat eğitimi, sevgi ve saygıyı, öğrencinin kendini özgürce ifade etmesi ilkesi ile birleştirmeve bunları soyut kavramlar olmaktan çıkararak yaşamın her alanına dâhil etme sorumluluğu içindedir.Bu nedenle sanat eğitimcilerimiz görsel sanatlar derslerini, kuru bir ders olmaktan kurtarıp kişiselbirikimleriyle zenginleştirerek gerçek amaçlarına ulaştıracaklardır. Bu ders sadece bir resim dersideğildir. Bütün sanat dallarından beslenen, zenginleştirilen, öğrencinin ilgi ve sevgi alanlarıyla anlamlananbir derstir. Bu nedenle Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı değerli eğitimcilerimize yardımcıolmak amacı ile hazırlandı. Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan kazanımların hayata geçirilmesi içinbelirli sayıda işleniş örneklerine yer verilmiştir. Bu işlenişler uygulumada öğretmene yardımcı olmakamacıyla hazırlanmıştır. Öğretmen, işleniş örneklerini olduğu gibi ya da değişiklikler yaparak uygulayabilir.İşleniş ve etkinliklerin hangi kazanımlara yönelik olduğu dikkate alınarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarıgöz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Görsel sanatlar dersleri eğitimcilerimizeönemli sorumluluklar yüklemektedir. Eğitimcinin “sanatçı-eğitimci” kimliği, bütün sanat dallarınıkapsayan birikimi, yaratıcı ve araştırmacı yönü, ilgi ve sevgi alanları doğrudan sınıf hatta okul atmosferinietkileyen etmenlerdir. Plan ve programlar eğitimcinin sayılan bu özellikleriyle anlam kazanır. Çünkübu ders bir defter-kitap dersi değildir, onun için de çok yönlü araç, gereç ve görsel malzeme iledonatılmış bir sınıf ortamı hazırlanmak zorundadır. Görsel zenginlik ve örnek çeşitliliği, duyarlılık dolubir atmosfer yaratmada önemli unsurlardandır. Görsel sanatlar dersi eğitimcisi artık sadece bir görevi yerine getirme sorumluluğu içinde kalmamalıve bu görevini -sanatın karakterinde de olan- en üst düzeye çıkarma, öğrencilerinin coşkusuna ortakolma, eğitim ortamını sürekli haz alınan bir odak noktası hâline getirme yükümlülüğü içinde üstlenmelidir.Eğitim, günübirlik bir görev değildir. Geleceğin sağlıklı düşünen, duygu ve düşüncelerini sanat yoluylaifade etmesini bilen, sanatın ulusal ve evrensel gücüne inanan ve sanatçılarına değer veren bireyleribu eğitim yoluyla yetişecektir. Hiçbir emeğin boşa gitmeyeceği alan “eğitim” alanıdır. Bu alanda gösterilen gayret ve çabalar,zaman içinde mutlaka gerçek meyvelerini verecektir. Değerli meslektaşlarımızın bu bilinç içinde, özverili çalışmalarla nice başarılı gençler yetiştireceğineinanıyoruz.Saygılarımızla…Prof. Hasan PEKMEZCİ 7
 8. 8. Ön Söz .......................................................................................................................... 7Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları....................................................................................101. GİRİŞ1. Görsel Sanatlar Dersinin Genel Amaçları .........................................................................101.1. Görsel Sanatlar Eğitiminin İlkeleri................................................................................111.2. Temel Beceriler .........................................................................................................111.3. Öğrenme Alanları ......................................................................................................121.3.1 Görsel Sanatlarda Biçimlendirme ...............................................................................121.3.2. Görsel Sanat Kültürü ..............................................................................................121.3.3. Müze Bilinci ...........................................................................................................121.4. Kazanımlar...............................................................................................................131.5. Etkinlik Örnekleri ......................................................................................................131.6. Açıklamalar ..............................................................................................................131.7. Atatürkçülükle İlgili Konular ........................................................................................141.8. Ara Disiplinler ...........................................................................................................141.9 Öğrenme ve Öğretme Süreci........................................................................................141.10. Görsel Sanatlar Dersinde Ölçme ve Değerlendirme.......................................................151.10.1. Ölçme-Değerlendirme Yöntem, Teknik ve Araçları......................................................151.10.1.1. Performansı Belirlemeye Yönelik Çalışmalar ..........................................................161.10.1.2.Öz Değerlendirme ...............................................................................................161.10.1.3. Grup Değerlendirme...........................................................................................171.10.1.4. Projeler ............................................................................................................171.10.1.5. Öğrenci Ürün Dosyası .........................................................................................221.10.1.6. Açık Uçlu Soru Türü............................................................................................241.10.1.7. Doğru-Yanlış Türü Sorular ...................................................................................241.10.1.8. Eşleştirmeli Soru Türleri......................................................................................241.10.1.9. Kısa Cevaplı Soru Türü .......................................................................................241.10.1.10. Çoktan Seçmeli Soru Türü .................................................................................241.10.1.11. Görüşme.........................................................................................................241.10.1.12. Gözlemler .......................................................................................................241.10.1.13. Kontrol Listeleri ...............................................................................................25İlköğretim Okulları 1-3. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Not Çizelgesi .........................27İlköğretim Okulları 4-8. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Not Çizelgesi .........................28Atatürkçülük ile İlgili Kazanımlar Tablosu .............................................................................29Kazanımların Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Tablosu ..............................................................32Belirli Gün ve Haftalarla İlişkilendirilen Kazanımlar Tablosu.....................................................34
 9. 9. 1-8. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS İŞLENİŞLERİÖğrenme - Öğretme Süreci ile İlgili Açıklamalar....................................................................38İlköğretim Birinci Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri ...........................................................40İlköğretim İkinci Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri.............................................................55İlköğretim Üçüncü Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri ..........................................................69İlköğretim Dördüncü Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri.......................................................84İlköğretim Beşinci Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri ..........................................................99İlköğretim Altıncı Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri............................................................118İlköğretim Yedinci Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri...........................................................138İlköğretim Sekizinci Sınıf Kazanımları ve Ders İşlenişleri ........................................................154PROGRAM’LA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE EKLERProgram’ın Uygulanmasında Öğretmenin Rolü ......................................................................181İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sanatsal Yönelimleri .................................................182Görsel Sanatlarda Yöntem ve Teknikler ...............................................................................183Görsel Sanatlarda Öğretim Yöntem ve Teknikleri ..................................................................192Sağlık ve Güvenlik Önlemleri .............................................................................................195EKLEREser Örnekleri .................................................................................................................196Müzelerin İnternet Adresleri...............................................................................................247Terimler ve Kavramlar Sözlüğü...........................................................................................257Kaynakça ........................................................................................................................265
 10. 10. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa Göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1. Genel Amaçlar Madde 2- Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türkmilletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanınbaşlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan TürkiyeCumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarakyetiştirmek, 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğeve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarınasaygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimlikişiler olarak yetiştirmek, 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görmealışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumunmutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öteyandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaknihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır. 1. GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN GENEL AMAÇLARI Görsel sanatlar dersinin amaçları bireysel ve toplumsal, algısal, estetik ve teknik amaçlar olarakgruplanabilir. A. BİREYSEL VE TOPLUMSAL AMAÇLAR 1. Öğrenciye yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, 2. Öğrenciye seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme becerileri kazandırmak; analizve sentez yeteneği ile eleştirel bakış açısını geliştirmek, 3. Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve kendini geliştirmesinisağlamak, 4. Öğrencinin görsel biçimlendirme çalışmaları ile kendini ifade etmesini sağlamak, 5. Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmek (müze, galeri, tarihî eser vb.)ve bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırmak, 6. Öğrencinin her alanda kullanabileceği yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak, 7. Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını sağlamak, 8. Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak, 9. Geçmişten günümüze miras kalan sanat eserlerinden haz alma ve onur duyma hassasiyetikazandırmak, 10. İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendine saygı duyduğu kadar başkalarına dasaygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak, 11. Öğrencinin ruh sağlığını koruma, iç dünyasını anlatma ve bedenine saygı duyma bilincigeliştirmesini sağlamak, 12. Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmaktır. 10
 11. 11. B. ALGISAL AMAÇLAR 1. Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmek, 2. Öğrencinin görsel algı ve birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak, 3. Birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmek, 4. Bilgi ve birikimini sanatsal uygulamaya dönüştürme yeteneği kazandırmak, 5. Yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazandırmaktır. C. ESTETİK AMAÇLAR 1. Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek birer değer olduğunu kavramasınısağlamak, 2. Geçmişten günümüze miras kalan sanat eserlerinden ve doğadan haz alma, onlarla gurur duymave onları koruma bilincini kazandırmak, 3. Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bu sevgiyi hayatının her alanına yansıtabilme, bunu davranışbiçimi hâline getirebilme yeterliliği kazandırmak, 4. Öğrenciye, doğadan seçtiği veya insan eli ile üretilen nesneleri estetik birikimini kullanarakdeğerlendirme bilinci kazandırmak, 5. Öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazandırmaktır. Ç. TEKNİK AMAÇLAR 1. Öğrenciye her türlü araç-gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanmabecerisi kazandırarak öğrencinin kendini geliştirmesine imkân tanımak, 2. Öğrenciye değişik tekniklerle elde edilen sonuçların etkilerini sezdirebilmek ve öğrencinin fark-lılıklardan zevk alabilmesini sağlamak, 3. Öğrenciyi farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına vardırabilmek, 4. Kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti kazandırmak, 5. Öğrenciye, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmak, 6. Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisive güveni kazandırmaktır. 1.1. GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN İLKELERİ İlköğretimde uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması için bazı temelilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar aşağıda sunulmuştur: 1. Her çocuk yaratıcıdır. 2. Her çocuk farklı algı, bilgi, sezgi, duygu dünyası ve geçmiş hayat tecrübesine sahiptir. Uygulamalardabireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. 3. Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortamçalışmalarına yer verilir. 4. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitim amaçlarındaki bütünlüğü kurmaya veyabireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. 5. Dersin işlenişi, ilgi çekici hâle getirilen öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir. 6. Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır. Öğrenme-öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılamave anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir. 7. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını, öğrenme-öğretmesürecine katılımını ve sınıf içi performansını göz önünde bulundurur. 1.2. TEMEL BECERİLER Temel beceriler, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılınsonunda, dikey olarak da sekizinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temelbecerilerdir. İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (1-8. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu içerdiğikazanımlarla bu temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. Sanatsal ifadelerde görsel ve biçimselanlatımın yanında, programla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: 11
 12. 12. • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, • Sorumluluk alma,• Kendini ifade etme, • Başladığı işi bitirme,• Eleştirel düşünme, • Görsel okuma,• Yaratıcı düşünme, • Kişisel ve sosyal değerlere önem verme,• Sanat aracılığıyla iletişim kurma, • Estetik bilinç kazanma,• Problem çözme, • Estetik algının geliştirilmesi,• Araştırma,• Karar verme, • Estetik yaşam kültürü edinme,• Bilgi teknolojilerini kullanma, • Çevre ve doğa bilinci kazanma,• Girişimcilik, • Millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olmalıdır. 1.3. ÖĞRENME ALANLARI İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (1-8. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu üç öğrenme alanıaltında yapılandırılmıştır:1. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme2. Görsel Sanat Kültürü3. Müze Bilinci 1.3.1. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME Çizgi, biçim, doku, leke, yapı, mekân, renk gibi görsel sanat ögeleri ile denge, vurgu, ahenk,değişiklik, hareket, ritim, dereceleme, oran-orantı gibi sanatsal düzenleme ilkelerinin, seçilen etkinlik,önerilen yöntem ve teknikler eşliğinde, duyuşsal ve devinimsel kazanımlara yönelik uygulamalar içindesezdirildiği, hissettirildiği, geliştirildiği ve pekiştirildiği bir öğrenme alanıdır. Sanatsal yaratmada görsel sanat ögeleri ve sanatsal düzenleme ilkeleri, amaç değil araç olarak işlevgörmektedir. Ancak bunlar olmadan insanın duygu ve düşüncelerini dışa vurması, yansıtması, bir anlamyükleyerek işlevselleştirmesi ya da yepyeni bir biçim anlayışıyla ortaya koyabilmesi pek mümküngörülmemektedir. Bu nedenle “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanı diğer öğrenmealanlarıyla birlikte dersin temelini teşkil etmektedir. 1.3.2. GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ “Görsel Sanat Kültürü” öğrenme alanında, öğrencilerin ulaşmaları beklenen kazanımlar, “estetik”,“sanat eleştirisi”, “sanat tarihi” gibi varlığını sanattan alan diğer disiplinlerin birbiri içine geçirilereksarmal olarak verilmesiyle oluşturulmuştur. Böylelikle sanatsal uygulamalar yapan ve sanat yapmaktanzevk alan bireylerin yetiştirilmesi hedefinin yanı sıra bir sanat eserini çözümleyebilen, sanat eseriniteliğini taşıyanla bu niteliği taşımayanı değerlendirebilen, sanatçı ile zanaatçı farkını algılayabilenve her ikisinin de toplumda yerini ve önemini kavrayabilen, daha da önemlisi sanatçı ile sanatçı olmayanıbirbirinden ayırt edebilen çağdaş bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Şüphesiz görsel sanat kültürüdeyince akla bu disiplinlerden başka pek çok alan gelmektedir. Ancak ders saatinin sınırlı olmasısebebiyle branş ve sınıf öğretmenleri için izlenen bu yolun ilköğretim basamağı için uygun olduğudüşünülmüştür. 1.3.3. MÜZE BİLİNCİ İnsanoğlunun başlangıcından günümüze kadar olan sosyal, iktisadi ve kültürel hayatındaki birikimlerinibünyesinde toplayan müzeler, onları korumakta ve sergilemektedir. Müzeler, insanlık tarihinin gelişimevrelerine tanıklık eden, bu evrelerin başlamasında ve tamamlanmasında rol oynayan en değerliörneklere sahiptir. Müzeler, aynı ya da farklı coğrafyalarda, ulusların oluşturdukları medeniyetlerin her alanda ortayakoymuş olduğu ürünleri bünyelerinde barındırırlar. Günümüzde teknolojinin imkânlarıyla daha dakolaylaşan kültürler arası iletişim, farklı ulusların daha kısa sürede birbirini tanımasına imkân vermektedir. Var oluşundan günümüze kadar birçok safha geçirmiş olan insanlık, geçmişini tanıma, anlama vebilme merakı ile doludur. Ulusların geçmişlerinde yaşadıkları tecrübelerin, sosyal ve kültürel birikimlerinmaddi kalıntılarını muhafaza eden müzeler, ulusal benliğin oluşmasında da etkili kurumlardır. 12
 13. 13. Pek çok gelişmiş ülkede müzelerden, etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanılmaktadır. Eğitimdeaktif olma, tecrübe sahibi olma, çevre, inşa ve etkileşim kavramlarının ön plana çıkmasıyla müzeler,çocuk eğitiminde önem taşıyan kurumlar hâline gelmiştir. Çünkü müzeler çocukların yaparak, yaşayarak,duyuşsal, devinimsel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek uygun bir ortamsağlamaktadır. Müzeler, çeşitli kültür varlıklarını tanıtarak, çocuklara o toplumun bir bireyi olduklarınıhissettirerek kişiliklerini ve öz güvenlerini geliştirmeye yardımcı olur ve çocukların sanatla bağkurmalarına katkıda bulunur. Küçük yaşlardan itibaren müzelerdeki eserlerle karşılaşan ve bunlarlailgili etkinlikler yapan bir çocuğun sanat anlayışı gelişmekte ve sanata bakış açısı farklılaşmaktadır.Bu durumdan yola çıkarak “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” ve “Görsel Sanat Kültürü” öğrenmealanlarının yanı sıra “Müze Bilinci” adı altında bir öğrenme alanının verilmesine gerek duyulmuştur.Bu öğrenme alanında yer alan öğrenme mekânları, müzelerle birlikte ören yerlerini, anıtları, tarihîyapıları, sanat galerilerini vb. içine alacak şekilde geniş tutulmuştur. “Müze Bilinci” öğrenme alanı ile öğrenciler;• Görsel sanatların birbirinden farklı dallarında verilmiş olan, aynı zamanda birer kültür ve tarihmirası sayılan eserleri tanırlar. Bu çerçevede öğrenciler, sadece yerel olanı değil aynı zamanda evrenselolanı da gözlemleyebilirler.• Çok çeşitli ve zengin arkeolojik katmanlardan oluşan Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, Anadolumedeniyetlerini tanır ve bu değerlere sahip çıkma bilinci edinirler.• Müzelerin eğitim yoluyla kişilere sunacağı geniş imkânlar ve bakış açılarının yanı sıra, öğrencilerinyeni yaratımları ortaya çıkarması ve içinde bulundukları toplumu, coğrafyayı ve bunun sonucunda dafarklı kültürleri kavraması sağlanır. 1.4. KAZANIMLAR Kazanımlar, öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri ve alışkanlıkları kapsamaktadır.Öğrencilerin görsel sanatlar dersinin amacına ulaşması her öğrenme alanının kendine özgü kazanımlarınınedinilmesine bağlıdır. Kazanımlar, öğrencilerin gelişim seviyesine ve öğrenme alanının özelliğine görebirinci sınıftan sekizinci sınıfa doğru kademeli olarak verilmiştir. Kazanımlara verilen sıra numaraları,bir önem ve öncelik sırası göstermemekte; yani birinci kazanımın, onuncu kazanımdan daha önemlive öncelikli bir kazanım olduğu anlamına gelmemektedir. 1.5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan kazanımlarınhayata geçirilmesi için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Bu etkinlikler birer tavsiye niteliğindedirve uygulamada öğretmene yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmen, bu etkinlikleri olduğugibi veya çeşitli değişiklikler yaparak uygulayabilir; aynı zamanda bir ders saatinde birden fazla etkinliğede yer verebilir. Yeni etkinlikler hazırlanırken ve uygulanırken bunların hangi kazanımlara yönelikolduğuna dikkat edilmeli, bu yapılırken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.Program’da yer alan etkinlikler, öğrenci seviyesine uyarlanarak farklı sınıflarda da uygulanabilir. Program’da yer alan etkinlik örnekleri, öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesinisağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli irtibat hâlindeolmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları Program’ın hedeflerine ulaşmasındason derece önemlidir. 1.6. AÇIKLAMALAR İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzunda kullanılan sembollerve anlamları aşağıda gösterilmiştir: Önemli görülen noktalar “[!]” uyarı sembolü kullanılarak belirtilmiştir. Atatürkçülük ile ilgili konular(bk. s. 29), ilgili kazanımlar ve konu belirtilerek “(!)” sembolü ile gösterilmiştir. Öğrencinin bu dersteöğrendiği ve geliştirdiği becerileri diğer derslerde de kullanmasını sağlamak amacıyla diğer ders vedisiplinlerle ilişkilendirmelere gidilmiştir. Diğer derslerle ilişkilendirmeler “ ” sembolü ile, ara disiplinlerile ilişkilendirmeler “ ” sembolü ile, ölçme ve değerlendirme ise “ ” sembolü ile gösterilmiştir. 13
 14. 14. 1.7. ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR Atatürkçülük konuları, “Atatürkün hayatı [doğum tarihi ve yeri, anne ve babası (ailesi), Atatürkünson günleri, Atatürkle ilgili anılar], Atatürkün kişisel özellikleri (ölçülü davranışı, gurura ve ümitsizliğeyer vermemesi, insan sevgisi, eserleri; millî kültürümüze, millî tarihimize, resim sanatına ve bilimeverdiği önem gibi çeşitli yönleri), Atatürkün çevreye verdiği önem, milletlerin tanınmasında güzelsanatların rolü, birbirimizi sevmede sanatın rolü, diğer örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın gerekliliği,görsel sanatların dalları, sanat-kültür ilişkileri” olarak verilmiştir. Ayrıca bu konular 1-8. sınıf kazanımları ile ilişkilendirilerek kazanım tablolarında ve açıklamalarıylabirlikte her sınıf için ayrı ayrı tablolar hâlinde gösterilmiştir. 1.8. ARA DİSİPLİNLER• Rehberlik ve psikolojik danışma,• İnsan hakları ve vatandaşlık,• Spor kültürü ve olimpik eğitim,• Girişimcilik,• Özel eğitim,• Sağlık kültürü,• Kariyer bilincini geliştirme. Program’da, ara disiplin kazanımları görsel sanatlar dersi kazanımlarıyla da ilişkilendirilmiş, aradisiplin kazanımlarının yapılacak uygulamayla bağlantılı olarak uygun yerlerde verilebileceği öngörülmüştür. 1.9. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, öğrencinin birikimini,gelişim basamaklarını ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan biryaklaşımla hazırlanmış, bütün kazanım ve etkinlikler de bu açıdan ele alınmıştır. Bu nedenle Program’da,öğrenme etkinlikleri bir bütünlük içinde değerlendirilmiş ve öğrencinin katılımını gerektiren uygulamalarayer verilmiştir. Bu uygulamalar bireysel farklılıklara göre şekillendirilebilen, bağımsız ve grup içindeöğrenmeyi özendiren, öğretim etkinliklerini okul dışına da taşıyan bir nitelik göstermektedir. Program, öğrencilere görsel sanatlar alanında bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında, onlarınyeni bilgi ve çözümler üretmeyi alışkanlık hâline getirmelerini de amaçlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerbütün öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmen ise bu süreç içinde öğrenciyi yönlendiren,ona yardımcı olan ve kendini geliştirmesinde yol gösteren bir rehber konumunda bulunmaktadır.Öğretmen aynı zamanda öğrenciyle birlikte öğrenendir. Bu çerçevede;• Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara bireysel ve grup olarak yaratıcı çözümler üretir, bu bilgi vedeneyimlerini geliştirerek sosyal çevreleriyle paylaşırlar.• Öğrenciler, bağımsız olarak öğrenmeyi, çeşitli araştırma teknikleriyle bilgiye ulaşmayı, değerlendirmeyi,sorgulamayı ve yorumlamayı hayatlarının bütün safhalarında bir alışkanlık hâline getirirler.• Öğretmen, öğrenme sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarda onlara yardımcı olur ve yapıcıeleştirilerle onları yönlendirir.• Öğretmen, öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerin ürünlerini dikkate alır ve onları destekler.• Öğretmen, öğrencilerin öğrenme etkinlikleri içindeki gelişimlerini izler, değerlendirir, onları kendilerinideğerlendirmeye özendirir.• Görsel sanatlar hayatın her alanında bir bütünlük ve devamlılık gösterdiğinden, öğretmen öğrencilerinaileleriyle iş birliği içinde olmalı, okul dışında da estetik duyarlığın geliştirilmesini sağlamayayönlendirmelidir.• Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilerin etkinliklere istekle katılmaları, ilgi ve dikkatlerini canlıtutmaları, kendilerini tarafsız gözle değerlendirebilmeleri amacıyla bütün öğretim süreçlerinin hayatadönük olması amaçlanmıştır. 14
 15. 15. 1.10. GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin başarıları öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirmeetkinlikleri esas alınarak belirlenir. Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin başarıları projeler, öğrencinin performansını belirlemeye yönelikçalışmalar ile süreç dosyalarından elde edilen verilerle ölçülür. Eğitim, öğrencide istenilen davranış değişikliklerini meydana getirme sürecidir. Eğitimde bu amacaulaşmak için planlı bir biçimde hareket edilir. Bu nedenle, eğitimin çeşitli evrelerinde ölçme vedeğerlendirmeler yapılarak çeşitli kararlar alınır. Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluşderecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle, özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Bir başkaifadeyle söylersek niteliklerin nicelleştirilmesi işlemidir. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarını kıstaslarkullanarak nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Örneğin, öğrencinin görsel sanatlar dersininuygulama çalışmasından 95 puan aldığını düşünelim. Burada öğretmenin yaptığı not verme işlemi, birölçme eylemidir. Değerlendirme ise bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasıesasına dayanır. Örneğin, geçme notunun 45 olması bir ölçüttür. Bu ölçüte göre 95 alan bir öğrenciiçin “geçti” ya da “başarılı” kararının alınması bir değerlendirmedir. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin vazgeçilmez bir parçası, öğrencilerin değerlendirilmesidir. Öğrencideğerlendirmesi farklı boyutları olan bir süreçtir. Öğrencilerin görsel sanatlar dersindeki eğitim-öğretimetkinlikleri; yaratıcılık, tutumlar, ilgiler ve öğrenme şekilleri gibi duyuşsal ve devinimsel özellikleri deiçerir. İyi bir ölçme-değerlendirme süreci tüm bunları içeren, öğrencinin gelişimini farklı boyutlardaele alan bir süreçtir. Bu boyutların her biri, kendi içinde çeşitlenen ve farklı teknikleri gerektiren süreçlerikapsar. Görsel sanatlar eğitiminde temel ilke, bireysel farklılıkların gözetilmesidir. Eğitimci, hiçbir zamanöğrencilerin tamamının aynı sonucu almasını beklememelidir. İlköğretimde sanat eğitimi oyunla başlarve öğrencinin kendi eğilimlerini, becerilerini, yatkınlıklarını keşfetmesine imkân sağlar. Aşağıda başlıcaölçme yöntem ve teknik ile araçlarına değinilmiş, bu derste kullanılabilecek ölçme araçları örnekleriyleberaber verilmiştir. Bu ölçme araçlarının kullanılması zorunlu değildir. Öğretmen, ihtiyaç hissettiğidurumlarda bu araçlardan bir ya da birkaçını seçerek ve sürecin amaçlarına göre düzenleyerek kullanabilir. Öğrenciler sevmedikleri, istemedikleri, yeterince motive edilmedikleri bir konuda çalışmayazorlanmamalıdır. Her öğrencinin çalışması mutlaka sergilenmelidir. Bir başkasına ait çalışmaların kopya edilmesi yada başkalarına yaptırılan çalışmalar dışında, sergilemede “iyi-kötü” kıstası aranmamalıdır. Sağlık Durumu Engeli Görsel sanatlar dersinde sağlık durumu engeli bulunan öğrencilerin değerlendirilmesi İlköğretimKurumları Yönetmeliği’nin 39. maddesi(1) doğrultusunda gerçekleştirilir. Sağlık durumu engelini doktorraporu ile belgeleyen öğrenciler raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Raporun dışındakalan hâllerde ders ve etkinliklere katılımları devam eder. 1.10.1. Ölçme-Değerlendirme Yöntem, Teknik ve Araçları Öz değerlendirme, grup değerlendirme, proje ödevleri ve ürün dosyası görsel sanatlar dersindeölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılabilecek yöntemlerdendir. Ancak görsel sanatlar dersinde,öğrenme alanına ve kazanımlara bağlı olarak açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirmeli, çoktan seçmeli sorulargibi klasik ölçme ve değerlendirme yöntemleri de kullanılabilir. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri sonucundaki not verme amaçlı değerlendirmede, derecelipuanlama anahtarları veya derecelendirme ölçekleri kullanılabilir. Ancak öz değerlendirme ve grupdeğerlendirmeden elde edilen sonuçların not vermede kullanılmasından kaçınılmalıdır. Öğretmenintercihine ve amacına bağlı olarak kontrol listeleri ve gözlem formları da değerlendirmede öğretmenekaynaklık edebilir.(1) Madde 39 - (Değişik birinci fıkra: 20.08.2007/26619 RG) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecekdurumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. 15
 16. 16. 1.10.1.1. Performansı Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Görsel sanatlar dersinde performansı belirlemeye yönelik çalışmalar bir bütünlük arz ettiğinden tekbaşlık altında değerlendirilecektir. Ders işlenişleri; ders hazırlığı, motivasyon, bilgiyi paylaşma, uygulamave değerlendirmeden oluşmaktadır. Bu basamaklardan herhangi birinde ya da birden fazla basamaktakazanımlara ya da hedeflenen becerilere ulaşmak için öğrencilere çeşitli performans görevleri verilir.Bu görevler ders planlarında açıkça belirtilir. a. Ders saatinin 1-3. sınıflarda 2, 4-8. sınıflarda 1 saat olması sebebiyle ögrencinin performansınıbelirlemeye yönelik çalışmalar 1-3. sınıflarda 3 puanla, 4-8. sınıflarda ise 2 puanla değerlendirilir. b. Görsel sanatlar dersinde, öğrencinin ders ve etkinliklere katılımı ile performans görevi İlköğretimKurumları Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibidir. Buna göre öğrencinin öğretim etkinliklerine; soru sorma,alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen göreviisteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla katkıda bulunmasını gerektirir. c. Öğretmenler, öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalarını değerlendirirken gözlemformları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanırlar. ç. Gözlem formlarının sınıfta yapılan her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu değildir. Öğretmenbunları gerekli gördüğü etkinliklerden sonra kullanır. 1.10.1.2. Öz Değerlendirme Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı seviyelerini ve öğrenmesonuçlarını değerlendirmeleri olarak açıklanabilir. Temel amaç, öğrencilerin kendilerini değerlendirmebecerilerini geliştirmektir. Çünkü yaşam boyu öğrenme, bireylerin yalnızca bağımsız çalışmalarını değilaynı zamanda kendi başarı ve gelişimlerini değerlendirmelerini de zorunlu kılmaktadır. Değerlendirmesüreci, öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı, öğrencilerin kendi güçlü ve eksik yanları ile becerileri hakkındafikir verir. Eğitim ve öğretim sürecinde yaptırılacak olan öz değerlendirme çalışmaları öğrencilere not vermekiçin değil, kendilerini ifade etme ve etkili bir öğrenme için kullanılmalıdır.Öz Değerlendirme Formu ÖrneğiAdı ve Soyadı :Sınıfı :Etkinliğin Adı :Açıklama: Aşağıda görsel tasarım sürecine yönelik öz değerlendirme formu verilmiştir. Çalışmalarınızboyunca aşağıdaki ölçütlerin gerçekleştirilme seviyesini ölçütün karşısına “ ” koyarak işaretleyiniz. DERECELER ÖLÇÜTLER Evet Kısmen Hayır 1. Çalışmamın hazırlık ve uygulama aşamasında diğer sanat dallarının çeşitli ürünlerinden yararlandım. 2. Çalışmamda neler yapacağımı zihnimde canlandırdım. 3. Zihnimde canlandırdıklarımı görselleştirdim. 4. Verilen konuya uygun kompozisyon oluşturdum. 5. Zihnimde canlandırdıklarımı görselleştirmekten mutluluk duydum. 16
 17. 17. 1.10.1.3. Grup Değerlendirme Görsel sanatlarda grup üyelerinin kendi çalışmalarını değerlendirmesi esastır. Bu değerlendirme,öğretmen tarafından önceden hazırlanan ölçütlere göre yapılır. Grup çalışmalarında grupla çalışmabecerisine yönelik genel değerlendirmeler yapılmalıdır. Görsel sanatlar eğitiminin bir duyarlılık eğitimiolduğu noktasından hareketle, öğrencilerin birbirlerine olan güvenlerini sarsacak, arkadaşlık bağlarınızedeleyecek, kıskançlık duygularını harekete geçirecek ölçütlerden kaçınılmalıdır. Öğrencilerin gruplayaptıkları çalışmalarda amaçlarını, kaygılarını, beklentilerini, karşılaştıkları güçlükleri, beğendikleriyönleri ifade etmeleri yönünden ölçütler kullanılmalıdır. Eğitim-öğretim sürecinde yaptırılacak olan grup değerlendirme çalışmaları öğrencilere not vermekiçin değil kendilerini ifade etme ve etkili bir öğrenme için kullanılmalıdır.Grup Değerlendirme Formu ÖrneğiGrup Adı :Grup Üyeleri :Etkinlik Adı :Sınıf : Aşağıdaki ölçütlerin öğrenciler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, ölçütün karşısına“ ” koyarak işaretleyiniz. DERECELER ÖLÇÜTLER Evet Kısmen Hayır 1. Çalışmaya grubun tüm üyeleriyle katıldık. 2. Birbirimizin düşüncelerini hoşgörüyle dinledik. 3. Görüşlerimizi özgürce ifade ettik. 4. Bu çalışmayla hedeflerimizi gerçekleştirdik. 5. Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik. 6. Karşılaştığımız güçlükleri tartışarak aştık. 7. Karşılaştığımız sorunlarda yaratıcılığımızı kullandık. 1.10.1.4. Projeler a. Öğrenciler bir ders yılında isterlerse görsel sanatlar dersinden bireysel ya da grup çalışmasışeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Projeler, önceden belirlenen ölçütlere görehazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre teslim edildikleri dönemdedeğerlendirilir. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberligindegerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemleriylebelirlenir (MEB, ÖKY, Madde 35). b. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrencilerin ilgi duyduklarıalanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu da belirlenebilir. c. Verilen proje konuları, öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlarla yapılabilecek nitelikteolmalıdır. ç. Grup hâlinde yapılacak projelerde grupların cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımındanheterojen olmasına dikkat edilmelidir. d. Grup çalışmalarında, grup üyelerinin görev dağılımı, projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır.Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin görüşüne sunulur. e. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen tarafındankontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerinbireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır ve öğretmen tarafından yeni yönlendirmeleryapılır. 17
 18. 18. Proje Ödevleri Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli ödevlerdir. Öğrencilerin ilginç buluşlarını, düşüncelerini, hayallerini,yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini ifade edebilecekleri çalışmalardır. Proje ödevlerinde tek bir yol ve yöntem yoktur. Bu sebeple değerlendirme iyi tanımlanmış ölçütlerleyapılmalıdır. Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir proje ödevi, bir dereceli puanlama anahtarıile eşleştirilmelidir. Öğrenciler, dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece öğrenciler,değerlendirme sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilerek çalışmalarını ona göre yaparlar.Ancak dereceli puanlama anahtarındaki ölçütler, öğrenciyi sınırlandırmayacak, aşırı kontrol altındaolduğu hissini uyandırmayacak, yaratıcılıklarını kullanmalarına engel teşkil etmeyecek ve not alma,değerlendirilme gibi endişelere kapılarak baskı altında olduğu duygusunu uyandırmayacak şekildehazırlanmalıdır. Proje Ödevi Örneği I Aşağıda, proje ödevi ve bu ödevin değerlendirileceği dereceli puanlama anahtarı verilmiştir. Uygungördüğünüz konularda kendiniz veya okul zümre öğretmenleriyle beraber öğrenci ilgi ve yeteneklerinegöre yeni projeler hazırlayabilirsiniz.• Öğrencilere, proje ödevini ve bu ödevin değerlendirileceği dereceli puanlama anahtarını çoğaltarakveriniz.• Öğrencilere, sınıf mevcutlarına göre eşit sayıda gruplar oluşturmaları konusunda rehberlik ediniz.• Öğrencilerin çalışmalarını dereceli puanlama anahtarı ile değerlendiriniz. Sınıf İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme Görsel Seçme, karşılaştırma, Dereceli puanlama 5 Sanatlarda biçimlendirme, grup 5 hafta anahtarı Biçimlendirme çalışması ve iş birliği Sevgili Öğrenciler, Sizden, yıl sonunda kendi çalışmalarınızdan oluşan bir sergi düzenlemeniz beklenmektedir. Buçalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır. 1. Sınıfın tüm üyeleri bu çalışmaya katılmalıdır. 2. Aranızda iş bölümü yapmalısınız. Gruplarınızı aşağıdaki gibi oluşturabilirsiniz:• Duyuru Grubu: Afiş, broşür ve davetiye hazırlama, varsa kitle iletişim araçlarıyla serginin duyurulmasıvb.• Hazırlık Grubu: Sergilenecek çalışmaların toplanıp seçilmesi, sergi sürecinde sergiyle ilgilenilmesi,çalışmaların iadesi vb.• Sergileme Grubu: Toplanan çalışmaların sergiye hazırlanması (etiketleme ve paspartu), mekânseçimi, çalışmaların mekâna yerleştirilmesi vb.• Açılış Grubu: Organizasyon, müzik, ikram vb. 3. Çalışmalar sergilenirken görsel sanat dallarına göre heykel, seramik, resim, mimari tasarımlar,karikatür, fotoğraf vb.; teknik ve malzeme farkına göre yoğurma maddeleri, boyama teknikleri, baskıteknikleri, alçı çalışmaları, artık malzemelerle çalışmalar vb. şeklinde sınıflama yapılabilir. 4. Projeniz, dereceli puanlama anahtarında verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden çalışmanızıyaparken bu ölçütleri göz önünde bulundurmalısınız. 5. Projenizi 5 hafta sonra teslim etmek üzere hazır bulunmalısınız. 6. Projeniz; • Dosya düzeni ve tasarım, • Projenin anlaşılması ve benimsenmesi, • Özgünlük, • Anlatım bütünlüğü, • Ürünün niteliği ölçütlerini gerçekleştirme seviyesine göre değerlendirilecektir. 18
 19. 19. Proje Ödevine Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı IGrup Adı :Sınıfı :Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, yaptığınız çalışmayı değerlendirmek amacıylahazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda çalışmanızı yürütürken hangi ölçütlere dikkat edeceğinizkonusunda size bilgi vermektedir. DERECELER ÖLÇÜTLER Çok iyi Orta Yetersiz (5) (3) (1) 1. Görevlerin zamanında Görev belirtilen Görev belirtilen Görev belirlenen tamamlanması sürede süreyi aşarak sürede tamamlandı. tamamlandı. tamamlanmadı. 2. Diğer gruplarla iş birliğinin Tüm gruplarla iş Gruplarla iş birliği Gruplarla iş yapılması birliği yapıldı. kısmen sağlandı. birliğinde yetersiz kalındı. 3. Görevlerin nitelikli yapılması Görevler istenilen Görevlerden bazıları Görevlerin hiçbiri nitelikte yapıldı. istenilen nitelikte istenilen nitelikte yapıldı. yapılmadı. 4. Projenin benimsenmesi Grup üyelerinin Grup üyelerinin bir Grup üyelerinin tümü projeyi kısmı projeyi hiçbiri projeyi benimsedi. benimsedi. benimsemedi. 5. Projenin öğrenci başarısına Önceki Önceki öğrenmelerini Önceki katkısı öğrenmelerini yeni yeni duruma öğrenmelerini yeni durumda (projede) (projede) kısmen durumda (projede) kullandı. transfer edebildi. kullanamadı. TOPLAM GENEL TOPLAM Bu çalışmadan alınacak en yüksek puan 25, en düşük puan ise 5tir. Aşağıdaki örneklerden yolaçıkarak grupların aldığı puanı 5lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. Örnek: Öğrenci, dereceli puanlama anahtarına göre 25 üzerinden 15 almış olsun. 25 15 100 X ………………………………… X=60 60 puanı 5lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. Puan Aralığı Not Derece 0-44 1 Başarısız 45-54 2 Geçer 55-69 3 Orta 70-84 4 İyi 85-100 5 Pekiyi Öğrencinin bu çalışmadan aldığı not 3tür. 19
 20. 20. Proje Ödevi Örneği II Aşağıda proje ödevi ve bu ödevin değerlendirileceği derecelendirme ölçeği verilmiştir. Uygun gördü-ğünüz konularla ilgili kendiniz veya diğer okul zümre öğretmenleri ile beraber öğrenci ilgi ve yeteneklerinegöre yeni projeler hazırlayabilirsiniz.• Öğrencilere, proje ödevi ile bu ödevin değerlendirileceği derecelendirme ölçeğini çoğaltarak veriniz.• Öğrencilerin ödev yönergesini okumalarını sağlayınız.• Öğrencilerin çalışmalarını derecelendirme ölçeği ile değerlendiriniz. Sınıf İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme Görsel Yaratıcı düşünme, eleştirel 7 3 ay Dereceli puanlama Sanatlarda düşünme, Türkçeyi doğru, anahtarı Biçimlendirme güzel ve etkili kullanma Sevgili Öğrenciler, Sizden yaşamınızın on beş yıl sonrasını hayal ederek özgeçmişinizi görselleştirmeniz beklenmektedir.Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır. 1.Çalışmanızı;• Nerede yaşıyorum?• Kimlerle yaşıyorum?• Nerede oturuyorum?• Mesleğim nedir?• Ülkeme katkım nedir?• Aileme katkım nedir?• İlgi, yetenek ve becerilerim nelerdir?vb. sorular üreterek seçtiğiniz beş soruyu görsel yolla ifade etmelisiniz. 2. Çalışmalarınızı bir dosya hâlinde sunmalısınız. Dosyanızda bugünkü öz geçmişinize yer vermelisiniz.Ayrıca dosyanıza özgün bir kapak tasarlamalısınız. 3. Görselleştireceğiniz hayallerinizi yazılı olarak ifade etmelisiniz. 4. Dosyanızı oluştururken fotoğraf, boya malzemeleri, İnternet, bilgisayar vb. kaynaklardanyararlanabilirsiniz. 5. Projenizi 3 ay sonra teslim etmek üzere hazır bulunmalısınız. 6. Projeniz;• Dosya düzeni ve tasarımı,• Projenin anlaşılması ve benimsenmesi,• Özgünlük,• Anlam bütünlüğü,• Ürünün niteliği ölçütlerini gerçekleştirme seviyesine göre değerlendirilecektir. 20
 21. 21. Proje Ödevine Yönelik Derecelendirme Ölçeği IIÖğrencinin Adı ve Soyadı :Sınıfı :Açıklama: Aşağıdaki derecelendirme ölçeği, yaptığınız çalışmayı değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.Bu ölçek aynı zamanda çalışmanızı yürütürken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgivermektedir. Ölçekteki ilgili bölüme “ ” koyarak değerlendirmeyi tamamlayınız. DERECELER ÖLÇÜTLER Çok İyi İyi Orta Geliştirilebilir Başarısız (5) (4) (3) (2) (1) 1. Dosya düzeni ve tasarımı 2. Projeyi anlama ve benimseme 3. Özgünlük 4. Anlam bütünlüğü 5. Ürün niteliği TOPLAM GENEL TOPLAMDereceli puanlama anahtarıDereceler orta ve üstü çıkarsa bir sonraki kazanımlar için öğrenciler hazır demektir.Öğrenci bu dereceli puanlama anahtarının uygulanmasında yetersiz bulunursa öğretmen öğrenci ilebirlikte tamamlama eğitimini planlayabilir.Not: Daha üst sınıflarda öğrencinin kendi öğrenmesindeki eksik ve yanlış yönlerin giderilmesine yönelikplanlamanızı yapınız. Bu çalışmadan alınacak en yüksek puan 25, en düşük puan ise 5tir. Aşağıdaki örneklerden yolaçıkarak grupların aldığı puanı 5lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. Örnek: Öğrenci, derecelendirme ölçeğine göre 25 üzerinden 22 almış olsun. 25 22 100 X ................................. X = 88 88 puanı 5lik not sistemine dönüştürebilirsiniz.Puan Aralığı Not Derece 0-44 1 Başarısız 45-54 2 Geçer 55-69 3 Orta 70-84 4 İyi 85-100 5 Pekiyi Öğrencinin bu ödevden aldığı not 5tir. 21
 22. 22. 1.10.1.5. Öğrenci Ürün Dosyası a. Öğrenci ürün dosyası; öğrencinin yıl içinde yaptığı tüm çalışmaların, ürünlerin bulunduğu birdosyadır. Bu dosya, öğrencinin çalışmalarını karşılaştırma, yorumlama, saklama, yaptığı ise değerverme, saygı duyma bilinci geliştirmesine ve kendi gelişimini izlemesine yardımcı olur. b. Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalar birer değerdir. Bunun yanı sıraöğrencinin ulaşmak istediği hedef ve bu hedefe ulaşmak için gösterdiği çabanın bir sonucu olarak ortayaçıkan ön çalışmalar, ürünler, kendini ifade eden yazılar vb. öğrenci ürün dosyasının içeriğini oluşturur. c. Öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik hazırlanan dereceli puanlamaanahtarı ile her dönem için, dönem sonunda bir puanla değerlendirilir. d. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler belirli ölçütler doğrultusunda kendilerini ve akranlarınıdeğerlendirirler. Öz değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlarkullanılır. Öz değerlendirme çalışmaları öğretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır. Öz değerlendirmeçalışmalarıyla öğrencilere not verilmez. Sonuçlar öğrencinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. Öğrenci ürün dosyasının amaçları şunlardır: 1. Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisikazandırmak, 2. Öğrencinin gelişimini örneklerle ve daha sağlıklı izleyebilmek, 3. Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, 4. Öğrencinin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, 5. Öğrencinin, arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böyleliklegelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak, 6. Öğrencinin kendi çalışmalarını değerlendirmesine yardım etmek, 7. Öğretmene eğitimle ilgili kararlar vermede yardım etmek, 8. Ailenin öğrencinin çalışmaları hakkında bilgi almasını sağlamak ve onlarla iletişim kurmak, 9. Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamak. Öğrenci ürün dosyasının içinde olması gerekenler 1. Kapak: Başlık, isim, eğitim öğretim yılı, içindekiler sayfasının bulunduğu kapak sayfası hazırlanır. 2. İçindekiler: Dosya içeriğinin tümü maddeler hâlinde sayfa numaralarıyla birlikte yazılır. 3. Ön söz: Öğrenci, çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimi hakkındaki düşüncelerinianlatır. 4. Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar; öğrencilere ait ödevler (taslakya da bitmiş hâlleri), günlükler, araştırmalar, problemler ve çözüm yolları, diyagramlar, fotoğraflar,resimler, video-kaset ve ses kasetleri ya da CDler, grup ödevleri ve projeler, öğretmen anekdotları,öğretmen kontrol listeleri ve tüm çalışmaları bir araya getirilir. 22
 23. 23. Ürün Dosyasına Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Örneği Performans 4 3 2 1 Düzeyi (Örnek olacak (Yeterli) (Kabul edilebilir) (Geliştirilmeli) Boyutlar nitelikte) İçerik Ürün dosyası, tüm Ürün dosyası, Ürün dosyası, Ürün dosyası, gerekli mater- gerekli materyal- gerekli mater- gerekli mater- yalleri içeriyor. lerin büyük çoğun- yallerin birazını yallerin çok azını luğunu içeriyor. içeriyor. içeriyor. Dosyada Dosyada bulu- Dosyada bulunanlar Dosyada Dosyada bulunan- bulunanların nanlar öğrencinin öğrencinin gelişi- bulunanlar lar gerekli bilgileri özelliği gelişimini ve mini yansıtıyor; öğrencinin hem ve gelişimi yansıt- bilgisini yansıtıyor. fakat bilgilerinde bilgisini hem de mıyor. eksiklik var. gelişimini az da olsa yansıtıyor. Düzenleme Ürün dosyası, tam Ürün dosyası, iyi Ürün dosyası, Ürün dosyasında, ve düzenli olarak düzenlenmiş ancak kısmen düzenli düzene ilişkin bir oluşturulmuş. izleyici aradığı sayılabilir. Bununla görüntü var ama İzleyici, gerekli şeyleri bulmakta az beraber izleyici izleyici aradığını her şeyi da olsa sıkıntı aradığını bulmakta bulmakta çok bulabiliyor. yaşıyor. biraz zorlanıyor. zorlanıyor. Kişisel yansıma Tüm yansımalar Yansımaların büyük Yansımaların Yansımaların çok betimleyici ve bölümü betimleyici bazıları betimleyici azı betimleyici ve öğrencinin iç ve öğrencinin iç ve öğrencinin iç öğrencinin iç dünyasını yansıtıcı dünyasını yansıtıcı dünyasını yansıtıcı dünyasını yansıtıcı kişisel etkileşimleri kişisel etkileşimleri kişisel etkileşimleri kişisel etkileşimleri içeriyor. içeriyor. içeriyor. içeriyor. Ürün dosyasının Ürün dosyası, Ürün dosyası, Ürün dosyası, Ürün dosyası, bir bütün olarak öğrencinin öğrencinin beceri- öğrencinin öğrencinin etkililiği becerilerini, lerini, yeterliklerini becerilerini, becerilerini, yeterliklerini ve ve bilgisini büyük yeterliklerini ve yeterliklerini ve bilgisini çok iyi bir ölçüde gösteriyor. bilgisini kısmen bilgisini biçimde gösteriyor . gösteriyor. göstermiyor. TOPLAM GENEL TOPLAM Öğrenci ürün dosyasından alınacak en yüksek puan 20, en düşük puan ise 5tir. Örnek: Öğrenci ürün dosyası değerlendirme ölçeğinden 20 üzerinden 15 almış olsun. 20 15 100 X ................................. X = 75 Puan Aralığı Not Derece 0-44 1 Başarısız 45-54 2 Geçer 55-69 3 Orta 70-84 4 İyi 85-100 5 Pekiyi Öğrencinin öğrenci ürün dosyasından aldığı not 4tür. 23
 24. 24. 1.10.1.6. Açık Uçlu Soru Türü Açık uçlu sorular; öğrencilerin kendi çalışmaları, sanatçıların eserleri, tarihî eserler, arkadaşlarınınçalışmaları vb. hakkında sorulan soruları sözlü olarak cevaplamaları için kullanılır. Öğrencilere cevaplamalarıiçin duruma göre açık uçlu olarak çeşitli sorular da yöneltilebilir. Kişinin özgün, araştırmacı ve yaratıcı düşünme yeteneğini, sanatsal birikimlerini görsel olarak vesözle ifade etme gücünü, belli konulardaki görüşünü, ilgi ve tutumunu ölçmede açık uçlu soru türlerikullanışlıdır. 1.10.1.7. “Doğru-Yanlış” Türü Sorular “Doğru-yanlış” türü sorularda; görsel unsurlara dayalı ve görsel sanatlara uygun bir cümlenin mevcutolan bilgilere bağlı olarak doğru mu, yanlış mı olduğunun belirlenmesi istenir. 1.10.1.8. Eşleştirmeli Soru Türleri İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesinigerektirir. “Kim?, Ne?, Nerede? vb.” soruların cevabını oluşturan, belli bir olaya dayalı bilgilerinölçülmesinde kullanılır. 1.10.1.9. Kısa Cevaplı Soru Türü Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen soru türüne denir. Bu tür sorular,bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci, sorunun cevabını kendisi bulur ve ifade eder. 1.10.1.10. Çoktan Seçmeli Soru Türü Öğrencilerden, bir sorunun doğru cevabını seçenekler arasından bularak işaretlemeleri istenir. Çoktanseçmeli sorular, yazma, yaratıcı düşünme gibi becerileri ölçmek için uygun değildir. Bu soru türü dahaçok bilgi, zihinsel beceriler ve algısal yeteneklerin ölçülmesinde kullanılır. 1.10.1.11. Görüşme Öğrencilerle yapılan görüşmeler, öğrencilerin görsel sanatlarla ilgili kazanımlara yönelik etkinliklerive konuları algılama-kavrama seviyelerinin değerlendirilmesine yardım eder. 1.10.1.12. Gözlemler Görsel sanatlar dersi açısından önemli bir yöntemdir. Gözlemler, öğrenciler hakkında doğru ve hızlaalgılanabilen bilgiler sağlar. Nesnel ve sağlıklı gözlem sonuçları elde edebilmek için gözlemler, önceden yapılandırılmış gözlemformlarındaki ölçütlere göre yapılmalıdır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır.• Ölçütleri koyarken bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.• Her öğrenci birkaç kez gözlemlenmelidir.• Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenmelidir.• Her öğrenci değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirilmelidir.• Gözlem için yapılan değerlendirme zaman geçmeden kaydedilmelidir. Öğretmen, gözlem formunu kullanabileceği şekilde ve dilediği sayıda hazırlayabilir. 24
 25. 25. Gözlem Formu ÖrneğiÖğrencininAdı ve Soyadı :Sınıfı :Açıklama: Aşağıdaki ölçütlerin gerçekleştirilme seviyesini ölçütün karşısına “ ” koyarak işaretleyiniz. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Tarih: Tarih: ÖLÇÜTLER Her Ara Hiçbir Her Ara Hiçbir Zaman Sıra Zaman Zaman Sıra Zaman 1. Tartışmalara katılır. 2. Derse istekle katılır. 3. Görsel sanat çalışmaları yoluyla kendini ifade eder. 4. Sanatçıların, kendisinin ve diğer öğrencilerin çalışmalarını inceler. 5. Arkadaşlarının çalışmalarına saygı duyar. 6. Görsel sanat çalışmalarında karşılaştığı sorunlara özgün çözümler üretir. 7. Görsel sanatlar ile diğer sanat dalları arasında bağlantılar kurar. 8. Amacına uygun malzeme seçer ve kullanır. 9. Görsel çalışmalarında malzemeye anlam kazandırır. 1.10.1.13. Kontrol Listeleri Kontrol listeleri, öğretmen tarafından hazırlanarak kullanılan ve öğrencilerin sürece katılımını belirleyenbir dizi davranış ve özelliği ölçen listelerdir. Kontrol listelerinde “evet-hayır” veya “var-yok” şeklindeölçütler kullanılır. Kontrol listeleri performansa ait belirli ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığıyla ilgili olansınırlı durumlarda kullanılabilir. Öğretmenin tercihine ve amacına bağlı olarak kontrol listelerinden elde edilen sonuçlar, değerlendirmedeöğretmene kaynaklık edebilir. Öğretmen, kontrol listesini dilediği sayıda kullanabileceği şekildehazırlayabilir. 25
 26. 26. Kontrol Listesi ÖrneğiAçıklama: Aşağıdaki ölçütlerin öğrenci tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, ölçütünkarşısında bulunan yere “ ” koyarak işaretleyiniz. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Tarih: Tarih: ÖLÇÜTLER 1. Kontrol 2. Kontrol Evet Hayır Evet Hayır 1. Derse ön hazırlık yaparak geldi. 2. Konuya uygun malzemeleri getirdi. 3. Malzemeyi konuya uygun olarak kullandı. 4. Farklı yöntem ve teknikleri denedi. 5. Temiz ve düzenli çalıştı. 6. Malzemeleri israf etmedi. 7. Konuya uygun ürün çıkardı. 8. Ürünü sergilemeye hazır hâle getirdi. 9. İş bitiminde ortamı temiz ve düzenli bıraktı. 26
 27. 27. T.C. M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I .......... ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU 20.. / 20.. E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹M YILI GÖRSEL SANATLAR DERS‹ ..../.... SINIFI 1, 2 VE 3. SINIFLAR Ö⁄RETMEN NOT Ç‹ZELGES‹ Ö⁄RENC‹ ÜRÜN Ö⁄RENC‹ ÜRÜN PERFORMANSI PERFORMANSI 1. DÖNEM 2. DÖNEM YIL SONU DOSYASI DOSYASI BEL‹RLEMEYE BEL‹RLEMEYE PUANI* PUANI PUANI S. NO PROJE PROJE NO Ö⁄RENC‹N‹N ADI SOYADI YÖNEL‹K YÖNEL‹K ÇALIfiMALAR ÇALIfiMALAR 1 2 Ort 1 2 3 Ort 1 2 Ort 1 2 3 Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 *Bir dersin y›l sonu puan›, birinci ve ikinci dönem puanlar›n›n aritmetik ortalamas›d›r.PBYÇ: PERFORMANSI BEL‹RLEMEYE YÖNEL‹K ÇALIfiMALAR ‹mza ..../..../20.. Ö¤retmenin Ad› ve Soyad› Okul Müdürü 27
 28. 28. T.C. M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I .......... ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU 20.. / 20.. E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹M YILI GÖRSEL SANATLAR DERS‹ ..../.... SINIFI 4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR Ö⁄RETMEN NOT Ç‹ZELGES‹ Ö⁄RENC‹ ÜRÜN Ö⁄RENC‹ ÜRÜN PERFORMANSI PERFORMANSI 1. DÖNEM 2. DÖNEM YIL SONU DOSYASI DOSYASI BEL‹RLEMEYE BEL‹RLEMEYE PUANI* PUANI PUANI S. NO PROJE PROJE NO Ö⁄RENC‹N‹N ADI SOYADI YÖNEL‹K YÖNEL‹K ÇALIfiMALAR ÇALIfiMALAR 1 2 Ort 1 2 Ort 1 2 Ort 1 2 Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 *Bir dersin y›l sonu puan›, birinci ve ikinci dönem puanlar›n›n aritmetik ortalamas›d›r.PBYÇ: PERFORMANSI BEL‹RLEMEYE YÖNEL‹K ÇALIfiMALAR ‹mza ..../..../20.. Ö¤retmenin Ad› ve Soyad› Okul Müdürü 28
 29. 29. Atatürkçülük ile ‹lgili Kazan›mlar Tablosu ATATÜRKÇÜLÜK İLE ÖĞRENME DERS İLGİLİ KONULAR VE ALANI KAZANIMLARI AÇIKLAMALAR 1. Konu: Atatürkün Hayatı Görsel Sanatlarda 6. Duygu, düşünce ve Biçimlendirme izlenimlerini çeşitli görsel • Doğum tarihi ve yeri sanat teknikleriyle ifade • Anne ve babası (ailesi) eder.1. SINIF • Atatürkün son günleri • Atatürkle ilgili anılar Açıklamalar: Atatürkün hayatını, son günlerini ve görsel dokümanlarla desteklenebilecek anılarını içeren bir Atatürk köşesi hazırlanmalıdır. 2. Konu: Atatürkün Çevreye Verdiği Görsel Sanat Kültürü 1. Yaşadığı çevrenin Önem düzenlenmesine ilişkin olumlu ve olumsuz Açıklamalar: Atatürkün çevre ile ilgili örnekler verir.2. SINIF yaptığı çalışmalara (Gençlik Parkı, AOÇ, Türk Ocağı binası, şimdiki Ankara Resim 3. Çevresindeki kirliliği Heykel Müzesi vb.) örnekler verilerek ve düzensizliği çevre bilinci kazandırmak hedeflenir. onaylamadığını görsel sanatlar yoluyla ifade eder. 4. Güzel bir çevrede yaşamanın önemini kavrar. 3. Konu: Atatürkün Kişisel Özellikleri Görsel Sanat Kültürü 2. Beğenilerdeki ve Çeşitli Yönlerinden Ölçülü Davranışı farklılığa saygı duyar. Açıklamalar: Atatürkün insan sevgisi aktarılırken insanları ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirdiği ve insana çok yönlü3. SINIF baktığı vurgulanmalıdır. 4. Konu: Atatürkün Kişisel Özellikleri Görsel Sanat Kültürü 5. Gösterilen eserle ilgili ve Çeşitli Yönlerinden Gurura ve duygu ve düşüncelerini Ümitsizliğe Yer Vermemesi ifade eder. Açıklamalar: Atatürkün kişiler arası ilişkilerde ve özellikle devlet adamı kimliğiyle gurur, ümitsizlik, böbürlenme gibi insan ilişkilerindeki iletişimi olumsuz etkileyecek tutumlardan kaçındığı vurgulanmalıdır. 29
 30. 30. ATATÜRKÇÜLÜK İLE ÖĞRENME DERS İLGİLİ KONULAR VE ALANI KAZANIMLARI AÇIKLAMALAR 5. Konu: Atatürkün İnsan Sevgisi Görsel Sanat Kültürü 3. Yaşamdaki her4. SINIF varlığın kendine özgü Açıklamalar: Atatürkün insan sevgisi bir güzelliği olduğunu aktarılır. İnsanları ilgi ve yeteneklerine kabul eder. göre değerlendirdiği ve insana çok yönlü baktığı vurgulanmalıdır. 6. Konu: Atatürkün Eserleri Görsel Sanatlarda 7. Merkezî, simetrik ve Biçimlendirme asimetrik dengeyi Açıklamalar: Atatürkün en önemli çalışmalarında kullanır. eserinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu vurgulanır ve bu devleti idame 9. Duygu, düşünce ve ettirecek gençlere öğütlerinin yer aldığı izlenimlerini çeşitli görsel “Atatürkün Gençliğe Hitabesi” görsel sanat teknikleriyle ifade biçimlendirme ögeleri ve sanatsal eder. düzenleme ilkelerine uygun olarak fon kartonları üzerine görsel malzemelerle5. SINIF yazılabilir. 7. Konu: Görsel Sanatların Dalları Görsel Sanat Kültürü 1. Bir eserin, görsel sanatların hangi dalına Açıklamalar: Görsel sanatların ait olduğunu ayırt eder. dallarını, Atatürkün sanata verdiği önem çerçevesinde tanıtılabilir. Öğrencilerin görsel sanatların dallarına ilişkin en az birer örnek görmesi sağlanmalıdır. 8. Konu: Atatürkün Millî Kültüre Verdiği Görsel Sanat Kültürü 2. Ulusal kültür Önem mirasımızdan örnekler verir. Açıklamalar: Atatürkün millî kültürün korunup geliştirilmesindeki katkılarını gösteren görüş ve uygulamaları (Türk Ocağı ve TBMM binasının inşası vb.) değerlendirilerek bu görüş ve uygulamaları ile millî kültürümüzü çağdaş6. SINIF uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef gösterdiği vurgulanmalıdır. 9. Konu: Milletlerin Tanınmasında Güzel Görsel Sanat Kültürü 3. Ulusların tanınmasında Sanatların Rolü güzel sanatların önemini tartışır. Açıklamalar: Sanatın, kültür mirasının 4. Ulusal kültürü yansıtan yeni kuşaklara aktarımındaki etken rolü ve tanıtan görsel vurgulanmalıdır. Görsel sanatların çalışmalar yapar. özellikle mimari ögelerin tarih ve kültür mirasını oluşturduğu açıklanmalıdır. 30
 31. 31. ATATÜRKÇÜLÜK İLE ÖĞRENME DERS İLGİLİ KONULAR VE ALANI KAZANIMLARI AÇIKLAMALAR 10. Konu: Sanat-Kültür İlişkileri, Görsel Sanat Kültürü 9. Güzellik kavramının Diğer Örf ve Âdetlere Hoşgörülü Olmanın ölçütlerinin kültürlere Gerekliliği göre farklılaşabileceğini değer sistemine katar. Açıklamalar: Diğer milletlerin örf ve âdetlerine hoşgörü göstermenin önemi belirtilerek bu çerçevede güzellik kavramının kültürlere göre ölçütlerinin farklılaşabileceği belirtilmelidir. Burada, Atatürkün diğer milletlerin örf ve âdetlerine karşı hoşgörülü olduğu vurgulanacaktır. 11. Konu: Atatürkün Millî Tarihimize Müze Bilinci 5. Tarihî eserlerin Verdiği Önem özelliklerini açıklar.7. SINIF Açıklamalar: Türkiyenin bir kültür mozaiği üzerine kurulu olduğu vurgulanmalı ve millî tarihimizle birlikte ülke topraklarında hayat bulmuş tüm uygarlıklar da ele alınmalıdır. 12. Konu: Atatürkün Resim Sanatına Müze Bilinci 7. İlgi duyduğu sanat Verdiği Önem eserleri hakkında araştırma yapar. Açıklamalar: Atatürkün Türk toplumunun gelişmesi için güzel sanatlara önem verdiği ve çağdaş Türk sanatının oluşması için çalıştığı belirtilerek sanatkârlara verdiği önem, güzel sanatlarla ilgili söylediği sözlerden de örnekler verilerek vurgulanacaktır. 13. Konu: Atatürkün Bilime Verdiği Görsel Sanatlarda 5. Duygu, düşünce ve Önem Biçimlendirme izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade8. SINIF Açıklamalar: Atatürkün bilime verdiği eder. önem verilirken bilimsel gelişmenin doğal bir sonucu olan teknoloji ve teknolojik gelişmelerin sanata olan katkısına ve sanatı etkileyiş biçimlerine dikkat çekilecektir. 31
 32. 32. ATATÜRKÇÜLÜK İLE ÖĞRENME DERS İLGİLİ KONULAR VE ALANI KAZANIMLARI AÇIKLAMALAR 14. Konu: Sanat-Kültür İlişkileri Görsel Sanat Kültürü 8. Görsel sanat eserinin oluşmasında, dönemin Açıklamalar: Atatürkün millî kültüre düşünce ve inanç verdiği önem belirtilirken, sanatın sistemlerinin, coğrafi kültürün taşıyıcısı konumunda olduğu özelliklerinin ve çeşitli vurgulanmalı ve sanat kültürünün olayların etkisini tartışır. oluşmasındaki din, dil, coğrafya faktörleri 8. SINIF ve geçmiş yaşantıların (tarihin) etkisi ile birlikte değerlendirilmelidir. 15. Konu: Atatürkün Bilime Verdiği Görsel Sanat Kültürü 10. Teknolojik Önem gelişmelerin görsel sanatlara etkisini açıklar. Açıklamalar: Atatürkün bilime göster- diği önem verilirken bilimsel gelişmenin bir sonucu olan teknoloji ve teknolojik gelişmelerin sanata olan katkısı ve sanatı etkileyiş biçimlerine dikkat çekilecektir.Kazanımların Ara Disiplinlerle İlişkilendirilme Tablosu ARA DİSİPLİNSINIF ÖĞRENME KAZANIMLAR ALANLARI İLE İLGİLİ ALANI KAZANIMLAR 5. Kendi yaşam alanını İnsan Hakları ve Vatandaşlık düzenlerken doğal çevreyi korumanın gerekliliğini kabul eder. 56. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir1. SINIF vatandaşlık görevi olduğu bilincine GÖRSEL uygun davranışlar gösterir. SANAT KÜLTÜRÜ 6. Evini, odasını, okulunu, sınıfını Rehberlik ve Psikolojik düzenli ve temiz tutmanın önemini Danışma kabul eder. 3. Okul ve sınıf içindeki sorumlulukların farkına varır. 3. Çevresindeki kirliliği ve Rehberlik ve Psikolojik düzensizliği onaylamadığını Danışma görsel sanatlar yoluyla ifade eder.2. SINIF GÖRSEL 18. Çevreye karşı duyarlı olur. SANAT KÜLTÜRÜ 7. Gösterilen eserden yola çıkarak Rehberlik ve Psikolojik duygularını, düşüncelerini, Danışma hayallerini ve izlenimlerini ifade eden görsel tasarımlar yapar. 19. Kızgınlık, öfke gibi duygularını uygun şekilde ifade eder. 32
 33. 33. ARA DİSİPLİNSINIF ÖĞRENME KAZANIMLAR ALANLARI İLE İLGİLİ ALANI KAZANIMLAR 2. Beğenilerdeki farklılığa saygı Girişimcilik GÖRSEL SANAT duyar.3. SINIF KÜLTÜRÜ 1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. 1. Müzedeki eserlerin İnsan Hakları ve Vatandaşlık MÜZE korunmasının önemini kavrar. BİLİNCİ 21. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir.4. SINIF 5. Çalışmalarını sergilemekten Özel Eğitim GÖRSEL SANAT ve arkadaşlarının çalışmalarını 6. Kendini ifade edebilme becerisi KÜLTÜRÜ izlemekten zevk alır. geliştirir. 10. Duygu, düşünce ve Girişimcilik GÖRSEL izlenimlerini çeşitli görsel sanat SANATLARDA 10. İş yerlerini ve belli hizmetleri teknikleriyle ifade eder. simgeleyen sembollerin anlamını BİÇİMLENDİRME bilir. 2. Aynı konunun değişik teknik, Özel Eğitim5. SINIF malzeme ve anlatım biçimleriyle 1. Kişilerin yetenek, beceri ve ifade edilebileceğini bilir. güçlerinin değişik olabileceğinin GÖRSEL farkına varır. SANAT KÜLTÜRÜ 4. Uzak ve yakın çevresindeki İnsan Hakları ve Vatandaşlık doğal ve tarihi güzellikleri tanır. 56. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğuna uygun davranışlar gösterir. GÖRSEL 2. Ulusal kültür mirasımızdan İnsan Hakları ve Vatandaşlık SANAT örnekler verir. 6. Yakın çevresindeki ortak miras6. SINIF KÜLTÜRÜ ürünleri hakkında bilgi toplar. 5. Müzedeki eserlerden yola Kariyer Bilincini Geliştirme MÜZE çıkarak çeşitli görsel tasarımlar 3. Kendi değerlerini örneklerle ifade BİLİNCİ yapmanın kendi kültür birikimine eder. katkısını tartışır. 2. Duyguların sanatsal Rehberlik ve Psikolojik Danışma yaratıcılığa katkısını fark eder. 4. Duygu ve düşüncelerini ifade7. SINIF GÖRSEL etme yollarını ilişkilerinde etkili bir SANAT biçimde kullanır. KÜLTÜRÜ 4. Grafik tasarım ürünlerinde Girişimcilik sembol, işaret, renk ve lekelerin 1. Elindeki bilgiyi grafik veya tablo işlevlerini ayırt eder. biçiminde gösterir.8. SINIF GÖRSEL Kariyer Bilincini Geliştirme 6. Çizgilerin kişiye özgü SANATLARDA olduğunu kavrar. 2. Her bireyin kendine özgü ve BİÇİMLENDİRME benzersiz olduğunu belirtir. 33

×