Müşteri ilişkilerinde boyutlar ve ilgili temel kavramlar

sedadoc
Müşteri ilişkileri açısından pazarlama uygulamaları bir evrim
geçirmiş ve 3 önemli dönemi içerir
İlk dönem, ticari
ilişkileri basit
temellere dayandırır.
Almak-satmak temel
değişken olarak ele
alınmaktadır. Gerçek
ve sıcak ilişkiler var.
İkinci dönem,kitlesel
pazarlamanın hakim
olduğu dönem olup,
kitle iletişimin ,
üretimin ve tüketimin
gelişmesine bağlı
olarak kitlesel boyutta
ilişkiler ele alınmıştır.
Son dönem
ise,ilişkiler tekrar
bireyselleşmiş aynı
zamanda da kitlesel
düşünce bir arada
yürütülmeye
başlanmış
Müşterilere ne sattığımız değil, müşterilerin neyi, nereden aldığı önemlidir.
Müşteriler kendilerine bazı ürünlerin satılmasına karşı olumsuz tutum
geliştirirken; diğer yandan satın almayı ve bunun kendileri tarafından yapılmasını
delice sevmektedirler.
Geleneksel olarak düşünülen “ürünü müşteriye satarım, işim biter” anlayışı
yerine “müşteri hizmet karlılığı” davranışı ön plana çıkmaktadır.
Yüksek kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri ilişkilerini, müşteriler hakkında elde
edilen detaylı, güncel bilgilere dayalı olarak sürekli geliştirmek ve kaliteyi
sunmak vazgeçilmez öneme sahiptir.
Müşteri savunucusu durumundaki personelin konumu ve yapısının değişimi;
gerçeklik noktası olarak bilinen ve müşteri ile ilişki kurulan her anın en iyi
biçimde oluşabilmesi için personelin değeri ve eğitimi önem kazanmaktadır.
Teknoloji, rekabet ve global pazarlamanın gelişmesi
sonucu şunlar ortaya çıkmıştır:
Yeni gelişmeler ve değişmeler sonucunda müşteri odaklı hale gelen işletmeler,
müşteri için değer sunmada sürekli yeni yollar bulmaya en üst düzeyde öncelik
vermeye başlamışlardır.
İlişkiler Kalitesi
Süreç kalitesi
Ürün Kalitesi
Müşterilerin
ihtiyaçlarının ve
beklentilerinin
Çalışanların
ihtiyaçlarının ve
üreticiliğinin
TATMİNİ
Yüksek Müşteri
Tatmini ve
Sadakati
Çalışanların
Yüksek Moral ve
Adanmışlığı
Geleneksel kalite görüşünde, ürünler ve hizmetler özelliklerinin
ışığında(dayanıklılığı ve güvenirliliği gibi) değerlendirilmekteydi. Günümüzde
ise kalite kavramı bunların çok ötesinde ele alınmaktadır. Yeni kalite anlayışı,
pazarlamacılara, ürünlerini doğru özelliklerle, doğru performans ile doğru
dayanıklılık düzeyi ve bunun gibi niteliklerle sunmaları için yol göstermektedir.
Bütün bu gelişmeler bizi kalitenin yeni tanımına götürmektedir.
Bir ürünün müşterinin
beklentilerine ve şartlarına
uyma derecesidir.
KAL TE için:İ
Kullanıma
uygunluk
Mükemmellik
derecesi
Müşteri
tatmini
Ürünlerin
kullanım
amacına
uygunluğu
Kalite anlayışının gelişmesi,
“sıfır hata” kavramını ortaya
çıkartmış ve bu anlayış “müşteri
kaybetmeme” çabalarında da
kendini göstermeye başlamıştır.
Müşteri ilişkilerinin bir süreç, yöntem ve sistem olarak
ele alınıp uygulaması konusunda başarılı ve başarısız
kuruluşlar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla, müşteri ilişkileri, jürisi müşteriler
tarafından oluşturulan beğeni yarışına benzetilebilir. Bu
yarışmada beğeni kazananlar olabileceği gibi
kazanamayanlar da olacaktır.
ÖNEMLİ
Müşteri hizmetleri,
sipariş almaktan, malı
geri almaktan ya da
şikayetleri ele
almaktan daha
kapsamlıdır.
“Müşteri hizmetleri”
kuruluşun müşterileri
hoşnut edebileceği her
türlü faaliyetleri ve
onların satın aldıkları
ürünlerden olası en fazla
“değeri” elde etmelerini
sağlayacak herşeydir.
Müşterilerin ne satın aldıklarında
kalite önemli bir belirleyicidir. Çünkü
kaliteli ürünler için müşteriler daha fazla
ödeyebilirler.
Kalite Belirleyicileri
Marka
adı
Ağızdan
ağıza
iletişim
Geçmiş
deneyim Performans
Fiyat
Kuruluşların performansları ile uyguladıkları
kalite düşünceleri arasında doğrudan ilişki
olduğu bilinmektedir.
SONUÇLAR ŞUNLARLA ÖLÇÜLEBİLİR
Müşteri
İlişkileri
Liderlik Çalışanlarla İlişkiler
Kuruluş verimliliği Müşteri tatmini
Kalite hareketinin önemli bir boyutu,
başkalarından öğrenmedir. Araştırmalar şu
konuların geniş kabul gördüğünü ortaya
koymaktadır:
Stratejik performansta kalite kritik bir faktördür
Kalite, müşterilerin gözünde anlam ve içerik kazanır
Rekabetçi duyarlılık kritik bir boyuttur
Süreç geliştirme bir strateji uygulamasıdır.
Çalışanların katılımı artmaktadır.
KALİTE VE KARLILIK
İLİŞKİSİ
İÇSEL KALİTE
(İşletme süreci kalitesi )
(Normal çıktı kalitesi)
GERÇEK KALİTE
(Müşteri tarafından algılanan kalite)
Müşteri hoşnutluğu ve
ağızdan ağıza iletişim
Müşteri
hoşnutsuzluğu
(MÜŞTERİ KAYBI)
Şimdiki müşterilerin
sürekliliği
Yeni müşterilerin
kazanılması
PAZAR PAYINI
KORUMA VE
ARTIŞ
KARLILIK
İadeler, Geri
Gönderim ve Ele
Alma Maliyetleri
Ağızdan ağıza
olumsuz iletişim
ZARAR VE
KAYBETMEYE
DAVET
Teknoloji, satış önerilerinde önemli avantajlar
yaratabilmektedir. Teknolojik ürünler,
rakiplerinkine göre daha önemli yararlar
sunabilmektedir. Aynı durum kalite için de
geçerlidir.
Müşteri bağlılığı ve tekrarlanan iş tüm
pazarlama yöneticilerinin arzusudur. Böyle bir
durum aşağıdaki şartlar yerine gelirse gerçekleşir:
Ürün ve hizmetler geliştirilir
Maliyetler ve fiyatlar istikrarlı ve rekabetçi olarak
düşerse
Müşterilere cevap verme gelişirse
Müşteri taleplerini karşılamada esneklik artarsa
Tüm bu açıklamalar kuruluşta herkesin
“müşteri odaklı/yönlü” bir kültür ve davranışa
sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.
Kuruluşların müşteri odaklı/yönlü olmaları da
Toplam Kalite Yönetimi şeklinde uygulamada
kendini göstermektedir.
Toplam kalite yönetiminin “toplam”lığı, müşteri
ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak tüm süreçleri ve
bunları geliştirme yollarını içermesinden
kaynaklanmaktadır.
Her kuruluşun öncelikle kendi kalite tanımını
yapması gerekmektedir. Kalite tanımı yapabilmek
için şu 3 aşama yardımcı olabilir:
Müşterilerinizde, kalitenin ne olması gerektiği konusundaki
düşüncelerini öğrenmeye çalışın.
Çalışanlarınızda, özellikle satış ve pazarlama bölümlerinden,
düşüncelerin size doğru akmasını sağlayın.
Rakiplerinizin kullandığı kalite tanımını belirlemeye çalışın
Kuruluşun kalite tanımı bu yöntemle
belirlendikten sonra, toplam kalite için evrim
süreci takip edilir.
Toplam kalite anlayışı ve uygulaması birbiriyle
bağlantı ve etkileşimde olan 4 ana faaliyet ile
birlikte “sürekli gelişme” sağlanabilir.
Müşteri
Önceliği
Çalışanların Tam
Katılımı
Süreçlerin
İyileştirilmesi
Ekonomik Etkinlik
Sürekli Gelişme
Müşteri önceliği ile iç ve dış müşterinin öncelikle
tatmin edilmesi kaçınılmazdır.
İÇ MÜŞTERİ DIŞ MÜŞTERİ
Kuruluşta
birlikte
çalışanlar
Pazarda
ürünümüzü
satın alan ve
kullananlar
Müşterilerden elde edilecek bilgiler ile sorunlar ortaya çıkartılmaya
çalışılır.
İç ve dış müşterilerden gelecek şikayetler
Bilgi elde etmeye yönelik anketler
Öneriler ve toplantılar
Süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri ilişkilerinde
ortaya çıkan sorunların çözümü gerçekleştirebilir.
Sorunlar, oluşturulan “Kalite çember”leri ile
çözümlemeye çalışılır. 5 ya da 8 çalışandan oluşan
kalite çemberleri şu ilkelerle çalışır:
1.PLANLA
2. UYGULA
3.KONTROL
ET
4.DÜZELT
Bir kuruluşta ele alınması gereken satış ve
pazarlama süreçleri, aynı zamanda kuruluş içi ve
kalite odaklı süreçler diye 2 grupta ele alınabilir
Kuruluş içi öncelikli süreçler 4 örnekle
açıklanabilir:
1. Performans Ölçümü
Satış ve planlama ekibinin geleneksel
olarak ölçüldüğü bir konu olan
harcamaların yerine şu konular daha
fazla önem kazanmalı:
-Müşteri tatmini - Bölge kotaları
-Ekip katılımı - Beceri düzeyi
-Karlılık
2. Ödeme
Performans ölçümündeki bireysel kotaların
yerine, ekip anlayışının yer alması çalışanlara
yapılacak ödemelerin yapısını da
değiştirmektedir. Aşağıdaki yeni performans
ölçümlerine göre ikramiye sistemine geçilebilir:
-Kalite süreci geliştirmeleri
-Uygulanan öneriler
-Müşteri tatminindeki gelişmeler
-Satış fırsatlarının ortaya çıkartılması ve takibi
Bunlar önem derecesine göre sıralanıp, bunlara puanlar
verilip, her çalışma puanı üzerinden çalışanlara ikramiye
verilir.
3. Örgütleme
Örgüt yapısı, toplan kalite anlayışına göre
değişiklik göstermelidir. Bu değişim için
öncelikle, örgüt küçültülmelidir:
-Daha çok sayıda çalışanın müşteri destek
hizmetinde bulunması
-Daha az örgüt katmanı
-Yeni satış olanaklarına destek olmak için
“esnek” yapı
-Sürekli etkinlik
-Yetki devri
4.Eğitim
Satış ve pazarlama bölümünde çalışanların
tutumlarının değiştirilmesi amaçlanır. İki
yaklaşım vardır:
1.Kaliteye neden gerek duyulduğunun farkına
varılmasına yönelik 1-2 günlük eğitim. Sonra 2-
5 gün arasında süren spesifik sorunlara yönelik
eğitimler
2.5-15 günlük kuruluş dışı eğitimlere(kurs ve
seminer) gönderme
Satış ve pazarlamayla ilgili ikinci grup “Kalite
odaklı ana süreçler” olarak bilinir. Bunlar daha
çok müşteri ilişkili ve kuruluş dışına yönelik
süreçlerdir. 4 önemli süreçten bahsedilebilir:
1. Müşteri geribesleme
Müşterilerden elde edilen bilgileri ve
müşterinin gösterdiği tepkileri
belirlemeye yönelik süreçtir. Kuruluş şu
teknikleri kullanabilir:
-Anket çalışmaları
-Şikayetlerin ve önerilerin ele alınması
-800’lü tüketici hatlarının oluşturulması
-Mülakat yoluyla görüşlerin belirlenmesi
2. Müşteri şikayet süreci
Şikayetin teşvik edilmesi ile nelerin yanlış olduğunu
öğrenebilmek olanaklıdır. Şikayet, gerekçesi ne
olursa olsun, müşterinin beklentisine cevap
veremeyen ürün ve hizmet hakkındaki
yakınmasıdır. Bu konuda bilgisayar desteğiyle
yürütülecek bir çalışmada bulunması gereken
özellikler:
-Atılacak adımların zaman açısından çerçevesi
-Şikayetlerin çözümündeki zaman hedefleri
-Şikayetin ne zaman çözülmesi gerektiği konusunda
müşteri etkisi
-Çözüm konusunda yönetimin bilgilendirilmesi
-Kazanılan ve kaybedilen müşteri sayıları
-İstatistiki kayıtlar
-Tüm çalışanların kendi alanlarındaki sorunları
çözmede taşıdığı sorumluluk
3. İletişim süreci
İç ve dış müşteriler ile iletişim , vizyonun ve
amaçların aktarılmasında en etkili süreci
oluşturur.
DIŞ İLETİŞİM İÇ İLETİŞİM
-Reklam
-Doğrudan
pazarlama
-Halkla ilişkiler
ve Duyurum
-Satış ekibi
-Birim
Toplantıları
-Duyurum
-Mektup
-Memo
SATIŞ
PROMOSYONU
-Kapalı Devre
TV
-Raporlar
-Yuvarlak masa
toplantıları
Satış yöneticisi iletişim için şu çalışmaları
yürütebilir:
Tahmin edilebilir sapmalardaki durumu açıklayan yazılı
özetler(aylık)
6-12 çalışandan oluşan düzenli yuvarlak masa
toplantısı(her hafta farklı grup)
Çalışanların istedikleri bir konuda bir iki saatlik mülakat
Ayda bir satış bürolarında çalışanların istedikleri
konularda soru-cevap toplantıları
Kısa ve etkili yönetici toplantıları
Kuruluşun e-mail ya da kapalı devre televizyon yayını
Müşterileri ortak ziyaretler
Ekonomik etkinlik, önlem almaktadır; böylece
hataları tekrarlamayarak bir etkinliğin
yaratılmasıdır. Böyle bir etkinliğin yaratılması bazı
maliyetler getirir:
Başarısızlık
maliyetleri
Önlemlerin
maliyetleri
Toplam Kalite
Maliyeti
(açık maliyetler) (gizli maliyetler)
Başarısızlık maliyeti, yapılmış ve kaybolmuş
maliyetleri açıklarken, önlemlerin maliyetleri,
yatırım olarak düşünülmektedir.
Kalite geliştikçe maliyeti de düşme eğilimi
gösterebilir.
4. Bakım hizmetleri süreci
Bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, endüstriyel
ürünleri satan şirketler, hizmet yönlü
örgütlenmeleri ile performanslarını
arttırabilmektedir.
KRİTİK KALİTE BELİRLEYİCİLERİ ÖLÇÜMLER
-Müşteri
bağlantıları
-Müşteriye
cevap
-İlk defada
onarım
-Onarım
zamanı
-Süreç zamanı
-İki saat içinde
ilişki kurulan
müşterinin
yüzdesi
-İlk defa
onarım yüzdesi
Toplam kalite yönetiminin en önemli
faaliyetlerinden biri de çalışanların tam
katılımıdır. Böyle bir katılımı sağlamak için şunlar
yerine getirilmelidir:
Yetki ve sorumlulukların devri
Karar vermenin ilgililere devri
Her kademede katılımın
sağlanması
Güdülenme ve ödüllenmenin
gerçekleştirilmesi
Satış ve pazarlamada kaliteye yönelik etkin
tutumların oluşturulması, geliştirilmesi ve
uygulanması başarı için kaçınılmazdır. Bu
durumda 3 önemli tutumdan bahsedilebilir:
1. Gerçekleştirilen faaliyetler daima süreçlerin bir parçası olarak görülür:
Herhangi bir fonksiyonda kalite arttırma, görevlere süreçler olarak
bakmayı zorunlu kılar. Örneğin; müşteriden sipariş almadan, gönderimde
bulunmaya kadar gereken tüm adımlar ortaya konmalıdır:
Siparişin alınması
Siparişin sisteme girişi
Fabrika ile iletişim
Dağıtım zamanlaştırılması
Müşteriyle iletişim
Gönderim
Gerekiyorsa montaj
2. Tüm süreçler, görevler, etkinliğin ölçümleri müşteri odaklı olmalıdır: Bir
faaliyetin ne kadar çabuk yerine getirildiğinin ölçülmesi, eğer müşteri
açısından anlam taşımıyorsa hiç önemli değildir.
Kalite programlarının ana özelliklerinden biri, kararların gerçekler
üzerinde verilmesidir.
Bazı bilgiler yöneticilerden gelir. Şirkette neler olduğu, şirket
felsefesi gibi konular yöneticilerin aktardıkları bilgilere örnek
gösterilebilir.
Diğer bir bilgi türü, bir hizmeti sunmak için gerekli olan tüm
verilerdir. Örneğin: Müşteri veri tabanı gibi.
Kalite odaklı şirketlerde, elde edilen bilgilerin doğruluğunu ve
güvenilirliğini geliştirmek için her bölüm uyum içinde katkılarda
bulunur.
3. Faaliyetleri tamamlama zamanının kısaltılması zorunludur: Müşteri ile ilişkide
bulunulduğu durumlarda bu konu oldukça önemlidir.
Bir kere, bir hizmet verme için gereken zaman kısaltılırsa müşteri bundan
hoşnut kalır ve sürekli müşteri haline gelir. Örneğin; Banka ve fastfood …
Ayrıca zaman kısalırsa daha çok müşteriye hizmet verilebilir ve iki taraf için de
verimlilik artar.
Rakiplerden önce piyasa ürün sunmanın önemi de pazarlamacılar için
tartışılmazdır. Ancak yeni bakış açısına göre; tüm faaliyetlerin geliştirilebilecek
süreçler olarak görülmesi esastır. Geliştirilmeye konu olan önemli bir kavram
sürecin çalışması için gerekli zamanın kısaltılmasıdır. Örneğin;
Siparişin mektup yerine faksla verilmesi
Müşteri dosyasının bilgisayar ile hemen ortaya çıkartılıp, cevapların çabuk ve
net verilmesi gibi…..
Zamandan kazanma günümüzün en önemli rekabetçi
unsurlarından birisidir.
Müşteriyle ilgili bütün faaliyetlere birer süreç olarak
bakılmalıdır.
Müşteri tatmini ve tamamlama zamanının kısaltılması
2 önemli konuyu öne çıkartmaktadır:
Müşteri tatminini nasıl arttırabiliriz. Bundan sonra ne
istenebileceğini düşünmeye başlar ve sonuç olarak yeni
sunumlara şekil veririz.
Tamamlama zamanının kısaltılması, süreçlerin
yeniden yapılanması konusunda çalışanlara, yeni yollar
bulmalarında yönlendirici olabilmektedir.
1 of 32

Recommended

MÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMA by
MÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMAMÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMA
MÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMAsedadoc
2.7K views21 slides
Müşteri ilişkileri yönetimi by
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimisedadoc
3.8K views39 slides
Musteri iliskileri Yonetimi - 1 by
Musteri iliskileri Yonetimi - 1Musteri iliskileri Yonetimi - 1
Musteri iliskileri Yonetimi - 1Aretiasus
22.2K views22 slides
Musteri iliskileri Yonetimi - 6 by
Musteri iliskileri Yonetimi - 6Musteri iliskileri Yonetimi - 6
Musteri iliskileri Yonetimi - 6Aretiasus
5.9K views46 slides
Müşteri i̇lişkileri yönetimi dr. sema coşkun by
Müşteri i̇lişkileri yönetimi  dr. sema coşkunMüşteri i̇lişkileri yönetimi  dr. sema coşkun
Müşteri i̇lişkileri yönetimi dr. sema coşkunSEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK
1.2K views50 slides
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm by
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crmSuleyman Bayindir
5.6K views32 slides

More Related Content

What's hot

Musteri iliskileri Yonetimi - 4 by
Musteri iliskileri Yonetimi - 4Musteri iliskileri Yonetimi - 4
Musteri iliskileri Yonetimi - 4Aretiasus
4.3K views42 slides
Musteri iliskileri Yonetimi - 3 by
Musteri iliskileri Yonetimi - 3Musteri iliskileri Yonetimi - 3
Musteri iliskileri Yonetimi - 3Aretiasus
4.8K views46 slides
Musteri iliskileri Yonetimi - 8 by
Musteri iliskileri Yonetimi - 8Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8Aretiasus
4.9K views23 slides
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM by
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRMMüşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRMsalihand
1.5K views12 slides
Musteri iliskileri Yonetimi - 2 by
Musteri iliskileri Yonetimi - 2Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Musteri iliskileri Yonetimi - 2Aretiasus
5K views59 slides
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi by
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri YönetimiSuleyman Bayindir
8.4K views30 slides

What's hot(20)

Musteri iliskileri Yonetimi - 4 by Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 4Musteri iliskileri Yonetimi - 4
Musteri iliskileri Yonetimi - 4
Aretiasus 4.3K views
Musteri iliskileri Yonetimi - 3 by Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 3Musteri iliskileri Yonetimi - 3
Musteri iliskileri Yonetimi - 3
Aretiasus 4.8K views
Musteri iliskileri Yonetimi - 8 by Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 8Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Aretiasus 4.9K views
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM by salihand
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRMMüşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
salihand1.5K views
Musteri iliskileri Yonetimi - 2 by Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 2Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Aretiasus 5K views
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi by Suleyman Bayindir
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
Suleyman Bayindir8.4K views
Musteri iliskileri Yonetimi - 9 by Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 9Musteri iliskileri Yonetimi - 9
Musteri iliskileri Yonetimi - 9
Aretiasus 7.6K views
Musteri iliskileri Yonetimi - 10 by Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 10Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Aretiasus 5.4K views
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti by Suleyman Bayindir
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyetiPazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Suleyman Bayindir5.1K views
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM by sedadoc
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMMÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
sedadoc7.6K views
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması by Suleyman Bayindir
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlamasıPazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Müşteri deneyimi nedir ? by Dr.Hakan Tetik
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
Dr.Hakan Tetik7.2K views
Müşteriler için değer yaratma by sedadoc
Müşteriler için değer yaratmaMüşteriler için değer yaratma
Müşteriler için değer yaratma
sedadoc13.8K views
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi by HENCOOPS Gilimor Gıda
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesiMusteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi by Suleyman Bayindir
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
Suleyman Bayindir17.4K views
Müşteri Sadakati by ilker KALDI
Müşteri Sadakati Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati
ilker KALDI2.9K views
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ by sedadoc
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİMÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
sedadoc5.3K views
Pazarlama İlkeleri 7. bölüm veri tabanlı pazarlama by Suleyman Bayindir
Pazarlama İlkeleri 7. bölüm veri tabanlı pazarlamaPazarlama İlkeleri 7. bölüm veri tabanlı pazarlama
Pazarlama İlkeleri 7. bölüm veri tabanlı pazarlama
Suleyman Bayindir7.5K views
Uyarlama ve standardizayon by sedadoc
Uyarlama ve standardizayonUyarlama ve standardizayon
Uyarlama ve standardizayon
sedadoc11.2K views

Viewers also liked

Genel İşletmecilik Bilgileri Başlanıgç by
Genel İşletmecilik Bilgileri BaşlanıgçGenel İşletmecilik Bilgileri Başlanıgç
Genel İşletmecilik Bilgileri Başlanıgçsedadoc
3.3K views96 slides
ULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER by
ULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
ULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERsedadoc
11.4K views30 slides
Hizmet 2015 by
Hizmet 2015Hizmet 2015
Hizmet 2015sedadoc
2K views28 slides
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7 by
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7Yunus Topsakal
4.4K views40 slides
Tüketici davranış modelleri by
Tüketici davranış modelleriTüketici davranış modelleri
Tüketici davranış modellerisedadoc
42.1K views44 slides
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9 by
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9Yunus Topsakal
2.1K views39 slides

Viewers also liked(20)

Genel İşletmecilik Bilgileri Başlanıgç by sedadoc
Genel İşletmecilik Bilgileri BaşlanıgçGenel İşletmecilik Bilgileri Başlanıgç
Genel İşletmecilik Bilgileri Başlanıgç
sedadoc3.3K views
ULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER by sedadoc
ULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
ULUSLARARASI PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
sedadoc11.4K views
Hizmet 2015 by sedadoc
Hizmet 2015Hizmet 2015
Hizmet 2015
sedadoc2K views
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7 by Yunus Topsakal
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7
Yunus Topsakal4.4K views
Tüketici davranış modelleri by sedadoc
Tüketici davranış modelleriTüketici davranış modelleri
Tüketici davranış modelleri
sedadoc42.1K views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 9
Yunus Topsakal2.1K views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 11 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 11Kongre Turizmi ve Fuarcılık 11
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 11
Yunus Topsakal2.2K views
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3 by Yunus Topsakal
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3
Yunus Topsakal11.1K views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 13 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 13Kongre Turizmi ve Fuarcılık 13
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 13
Yunus Topsakal1.5K views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 7 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 7Kongre Turizmi ve Fuarcılık 7
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 7
Yunus Topsakal2K views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 14 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 14Kongre Turizmi ve Fuarcılık 14
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 14
Yunus Topsakal1.6K views
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 4 by Yunus Topsakal
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 4SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 4
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 4
Yunus Topsakal4.6K views
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2 by Yunus Topsakal
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 2
Yunus Topsakal13.9K views
Işkur danışman tutum by sedadoc
Işkur danışman tutumIşkur danışman tutum
Işkur danışman tutum
sedadoc602 views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 10 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 10Kongre Turizmi ve Fuarcılık 10
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 10
Yunus Topsakal2.1K views
RFID in retail sector by sedadoc
RFID in retail sectorRFID in retail sector
RFID in retail sector
sedadoc5.2K views
Işkur görüşme aşamaları by sedadoc
Işkur görüşme aşamalarıIşkur görüşme aşamaları
Işkur görüşme aşamaları
sedadoc1.2K views
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ by sedadoc
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİMÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ
sedadoc4.5K views
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1 by Yunus Topsakal
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
Yunus Topsakal21.8K views
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 12 by Yunus Topsakal
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 12Kongre Turizmi ve Fuarcılık 12
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 12
Yunus Topsakal2.4K views

Similar to Müşteri ilişkilerinde boyutlar ve ilgili temel kavramlar

16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama by
16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama
16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlamaSuleyman Bayindir
2.5K views21 slides
16. bölüm toplam kalite yönetimi by
16. bölüm toplam kalite yönetimi16. bölüm toplam kalite yönetimi
16. bölüm toplam kalite yönetimiSuleyman Bayindir
824 views6 slides
Mutlu Müşteri Deneyimi El Kitabı, Xsights Araştırma ve Danışmanlık by
Mutlu Müşteri Deneyimi El Kitabı, Xsights Araştırma ve DanışmanlıkMutlu Müşteri Deneyimi El Kitabı, Xsights Araştırma ve Danışmanlık
Mutlu Müşteri Deneyimi El Kitabı, Xsights Araştırma ve DanışmanlıkXsights Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
347 views16 slides
İlişkisel Pazarlama by
İlişkisel Pazarlamaİlişkisel Pazarlama
İlişkisel PazarlamaSuleyman Bayindir
8.9K views17 slides
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx by
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptxMÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptxrabbittank1
13 views28 slides
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü by
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite ÖdülüMalcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite ÖdülüHamedSamadian
149 views56 slides

Similar to Müşteri ilişkilerinde boyutlar ve ilgili temel kavramlar(20)

16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama by Suleyman Bayindir
16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama
16.bölüm pazarlama toplam kalite yönetimi ve pazarlama
Suleyman Bayindir2.5K views
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx by rabbittank1
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptxMÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
rabbittank113 views
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü by HamedSamadian
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite ÖdülüMalcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
HamedSamadian149 views
Pazarlama 1. bölüm by berkyayla
Pazarlama 1. bölüm Pazarlama 1. bölüm
Pazarlama 1. bölüm
berkyayla21.2K views
73201116519 egitim katalog_dosya by Ömer Uçar
73201116519 egitim katalog_dosya73201116519 egitim katalog_dosya
73201116519 egitim katalog_dosya
Ömer Uçar479 views
Toplam kalite yönetimi.ppt by ziyagunfer
Toplam kalite yönetimi.pptToplam kalite yönetimi.ppt
Toplam kalite yönetimi.ppt
ziyagunfer24.6K views
İlişkisel pazarlama relationship marketing by Selman Kaymaz
İlişkisel pazarlama relationship marketingİlişkisel pazarlama relationship marketing
İlişkisel pazarlama relationship marketing
Selman Kaymaz165 views
Toplam Kalite Yönetimi by Emre Aydın
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Emre Aydın2.7K views
12 müşteri i̇lişkileri yönetimi crm- by Serdal KOÇİYİT
12  müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-12  müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-
12 müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-
Serdal KOÇİYİT17.2K views
Pazarlamanin Tanimi ve Pazarlama Anlayisi by MertcanMert
Pazarlamanin Tanimi ve Pazarlama AnlayisiPazarlamanin Tanimi ve Pazarlama Anlayisi
Pazarlamanin Tanimi ve Pazarlama Anlayisi
MertcanMert369 views
Toplam kalite yönetimi by Fezile Ishik
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Fezile Ishik908 views

More from sedadoc

ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ by
ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ
ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞsedadoc
5.4K views36 slides
MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİ by
MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİMÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİ
MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİsedadoc
5.6K views22 slides
Gişirimcilik by
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimciliksedadoc
1.5K views85 slides
Pazarlama büyüme stratejileri by
Pazarlama büyüme stratejileriPazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejilerisedadoc
30.3K views43 slides
Bankacılıkta pazarlama by
Bankacılıkta pazarlama Bankacılıkta pazarlama
Bankacılıkta pazarlama sedadoc
4.9K views19 slides
Hizmet Pazarlaması by
Hizmet PazarlamasıHizmet Pazarlaması
Hizmet Pazarlamasısedadoc
9.3K views42 slides

More from sedadoc(6)

ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ by sedadoc
ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ
ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ
sedadoc5.4K views
MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİ by sedadoc
MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİMÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİ
MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM BİÇİMLERİ
sedadoc5.6K views
Gişirimcilik by sedadoc
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimcilik
sedadoc1.5K views
Pazarlama büyüme stratejileri by sedadoc
Pazarlama büyüme stratejileriPazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileri
sedadoc30.3K views
Bankacılıkta pazarlama by sedadoc
Bankacılıkta pazarlama Bankacılıkta pazarlama
Bankacılıkta pazarlama
sedadoc4.9K views
Hizmet Pazarlaması by sedadoc
Hizmet PazarlamasıHizmet Pazarlaması
Hizmet Pazarlaması
sedadoc9.3K views

Müşteri ilişkilerinde boyutlar ve ilgili temel kavramlar

 • 1. Müşteri ilişkileri açısından pazarlama uygulamaları bir evrim geçirmiş ve 3 önemli dönemi içerir İlk dönem, ticari ilişkileri basit temellere dayandırır. Almak-satmak temel değişken olarak ele alınmaktadır. Gerçek ve sıcak ilişkiler var. İkinci dönem,kitlesel pazarlamanın hakim olduğu dönem olup, kitle iletişimin , üretimin ve tüketimin gelişmesine bağlı olarak kitlesel boyutta ilişkiler ele alınmıştır. Son dönem ise,ilişkiler tekrar bireyselleşmiş aynı zamanda da kitlesel düşünce bir arada yürütülmeye başlanmış
 • 2. Müşterilere ne sattığımız değil, müşterilerin neyi, nereden aldığı önemlidir. Müşteriler kendilerine bazı ürünlerin satılmasına karşı olumsuz tutum geliştirirken; diğer yandan satın almayı ve bunun kendileri tarafından yapılmasını delice sevmektedirler. Geleneksel olarak düşünülen “ürünü müşteriye satarım, işim biter” anlayışı yerine “müşteri hizmet karlılığı” davranışı ön plana çıkmaktadır. Yüksek kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri ilişkilerini, müşteriler hakkında elde edilen detaylı, güncel bilgilere dayalı olarak sürekli geliştirmek ve kaliteyi sunmak vazgeçilmez öneme sahiptir. Müşteri savunucusu durumundaki personelin konumu ve yapısının değişimi; gerçeklik noktası olarak bilinen ve müşteri ile ilişki kurulan her anın en iyi biçimde oluşabilmesi için personelin değeri ve eğitimi önem kazanmaktadır. Teknoloji, rekabet ve global pazarlamanın gelişmesi sonucu şunlar ortaya çıkmıştır:
 • 3. Yeni gelişmeler ve değişmeler sonucunda müşteri odaklı hale gelen işletmeler, müşteri için değer sunmada sürekli yeni yollar bulmaya en üst düzeyde öncelik vermeye başlamışlardır. İlişkiler Kalitesi Süreç kalitesi Ürün Kalitesi Müşterilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin Çalışanların ihtiyaçlarının ve üreticiliğinin TATMİNİ Yüksek Müşteri Tatmini ve Sadakati Çalışanların Yüksek Moral ve Adanmışlığı
 • 4. Geleneksel kalite görüşünde, ürünler ve hizmetler özelliklerinin ışığında(dayanıklılığı ve güvenirliliği gibi) değerlendirilmekteydi. Günümüzde ise kalite kavramı bunların çok ötesinde ele alınmaktadır. Yeni kalite anlayışı, pazarlamacılara, ürünlerini doğru özelliklerle, doğru performans ile doğru dayanıklılık düzeyi ve bunun gibi niteliklerle sunmaları için yol göstermektedir. Bütün bu gelişmeler bizi kalitenin yeni tanımına götürmektedir. Bir ürünün müşterinin beklentilerine ve şartlarına uyma derecesidir.
 • 5. KAL TE için:İ Kullanıma uygunluk Mükemmellik derecesi Müşteri tatmini Ürünlerin kullanım amacına uygunluğu Kalite anlayışının gelişmesi, “sıfır hata” kavramını ortaya çıkartmış ve bu anlayış “müşteri kaybetmeme” çabalarında da kendini göstermeye başlamıştır.
 • 6. Müşteri ilişkilerinin bir süreç, yöntem ve sistem olarak ele alınıp uygulaması konusunda başarılı ve başarısız kuruluşlar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, müşteri ilişkileri, jürisi müşteriler tarafından oluşturulan beğeni yarışına benzetilebilir. Bu yarışmada beğeni kazananlar olabileceği gibi kazanamayanlar da olacaktır. ÖNEMLİ Müşteri hizmetleri, sipariş almaktan, malı geri almaktan ya da şikayetleri ele almaktan daha kapsamlıdır. “Müşteri hizmetleri” kuruluşun müşterileri hoşnut edebileceği her türlü faaliyetleri ve onların satın aldıkları ürünlerden olası en fazla “değeri” elde etmelerini sağlayacak herşeydir.
 • 7. Müşterilerin ne satın aldıklarında kalite önemli bir belirleyicidir. Çünkü kaliteli ürünler için müşteriler daha fazla ödeyebilirler. Kalite Belirleyicileri Marka adı Ağızdan ağıza iletişim Geçmiş deneyim Performans Fiyat
 • 8. Kuruluşların performansları ile uyguladıkları kalite düşünceleri arasında doğrudan ilişki olduğu bilinmektedir. SONUÇLAR ŞUNLARLA ÖLÇÜLEBİLİR Müşteri İlişkileri Liderlik Çalışanlarla İlişkiler Kuruluş verimliliği Müşteri tatmini
 • 9. Kalite hareketinin önemli bir boyutu, başkalarından öğrenmedir. Araştırmalar şu konuların geniş kabul gördüğünü ortaya koymaktadır: Stratejik performansta kalite kritik bir faktördür Kalite, müşterilerin gözünde anlam ve içerik kazanır Rekabetçi duyarlılık kritik bir boyuttur Süreç geliştirme bir strateji uygulamasıdır. Çalışanların katılımı artmaktadır.
 • 10. KALİTE VE KARLILIK İLİŞKİSİ İÇSEL KALİTE (İşletme süreci kalitesi ) (Normal çıktı kalitesi) GERÇEK KALİTE (Müşteri tarafından algılanan kalite) Müşteri hoşnutluğu ve ağızdan ağıza iletişim Müşteri hoşnutsuzluğu (MÜŞTERİ KAYBI) Şimdiki müşterilerin sürekliliği Yeni müşterilerin kazanılması PAZAR PAYINI KORUMA VE ARTIŞ KARLILIK İadeler, Geri Gönderim ve Ele Alma Maliyetleri Ağızdan ağıza olumsuz iletişim ZARAR VE KAYBETMEYE DAVET
 • 11. Teknoloji, satış önerilerinde önemli avantajlar yaratabilmektedir. Teknolojik ürünler, rakiplerinkine göre daha önemli yararlar sunabilmektedir. Aynı durum kalite için de geçerlidir.
 • 12. Müşteri bağlılığı ve tekrarlanan iş tüm pazarlama yöneticilerinin arzusudur. Böyle bir durum aşağıdaki şartlar yerine gelirse gerçekleşir: Ürün ve hizmetler geliştirilir Maliyetler ve fiyatlar istikrarlı ve rekabetçi olarak düşerse Müşterilere cevap verme gelişirse Müşteri taleplerini karşılamada esneklik artarsa Tüm bu açıklamalar kuruluşta herkesin “müşteri odaklı/yönlü” bir kültür ve davranışa sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.
 • 13. Kuruluşların müşteri odaklı/yönlü olmaları da Toplam Kalite Yönetimi şeklinde uygulamada kendini göstermektedir. Toplam kalite yönetiminin “toplam”lığı, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak tüm süreçleri ve bunları geliştirme yollarını içermesinden kaynaklanmaktadır.
 • 14. Her kuruluşun öncelikle kendi kalite tanımını yapması gerekmektedir. Kalite tanımı yapabilmek için şu 3 aşama yardımcı olabilir: Müşterilerinizde, kalitenin ne olması gerektiği konusundaki düşüncelerini öğrenmeye çalışın. Çalışanlarınızda, özellikle satış ve pazarlama bölümlerinden, düşüncelerin size doğru akmasını sağlayın. Rakiplerinizin kullandığı kalite tanımını belirlemeye çalışın Kuruluşun kalite tanımı bu yöntemle belirlendikten sonra, toplam kalite için evrim süreci takip edilir.
 • 15. Toplam kalite anlayışı ve uygulaması birbiriyle bağlantı ve etkileşimde olan 4 ana faaliyet ile birlikte “sürekli gelişme” sağlanabilir. Müşteri Önceliği Çalışanların Tam Katılımı Süreçlerin İyileştirilmesi Ekonomik Etkinlik Sürekli Gelişme
 • 16. Müşteri önceliği ile iç ve dış müşterinin öncelikle tatmin edilmesi kaçınılmazdır. İÇ MÜŞTERİ DIŞ MÜŞTERİ Kuruluşta birlikte çalışanlar Pazarda ürünümüzü satın alan ve kullananlar Müşterilerden elde edilecek bilgiler ile sorunlar ortaya çıkartılmaya çalışılır. İç ve dış müşterilerden gelecek şikayetler Bilgi elde etmeye yönelik anketler Öneriler ve toplantılar
 • 17. Süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü gerçekleştirebilir. Sorunlar, oluşturulan “Kalite çember”leri ile çözümlemeye çalışılır. 5 ya da 8 çalışandan oluşan kalite çemberleri şu ilkelerle çalışır: 1.PLANLA 2. UYGULA 3.KONTROL ET 4.DÜZELT
 • 18. Bir kuruluşta ele alınması gereken satış ve pazarlama süreçleri, aynı zamanda kuruluş içi ve kalite odaklı süreçler diye 2 grupta ele alınabilir Kuruluş içi öncelikli süreçler 4 örnekle açıklanabilir: 1. Performans Ölçümü Satış ve planlama ekibinin geleneksel olarak ölçüldüğü bir konu olan harcamaların yerine şu konular daha fazla önem kazanmalı: -Müşteri tatmini - Bölge kotaları -Ekip katılımı - Beceri düzeyi -Karlılık
 • 19. 2. Ödeme Performans ölçümündeki bireysel kotaların yerine, ekip anlayışının yer alması çalışanlara yapılacak ödemelerin yapısını da değiştirmektedir. Aşağıdaki yeni performans ölçümlerine göre ikramiye sistemine geçilebilir: -Kalite süreci geliştirmeleri -Uygulanan öneriler -Müşteri tatminindeki gelişmeler -Satış fırsatlarının ortaya çıkartılması ve takibi Bunlar önem derecesine göre sıralanıp, bunlara puanlar verilip, her çalışma puanı üzerinden çalışanlara ikramiye verilir.
 • 20. 3. Örgütleme Örgüt yapısı, toplan kalite anlayışına göre değişiklik göstermelidir. Bu değişim için öncelikle, örgüt küçültülmelidir: -Daha çok sayıda çalışanın müşteri destek hizmetinde bulunması -Daha az örgüt katmanı -Yeni satış olanaklarına destek olmak için “esnek” yapı -Sürekli etkinlik -Yetki devri
 • 21. 4.Eğitim Satış ve pazarlama bölümünde çalışanların tutumlarının değiştirilmesi amaçlanır. İki yaklaşım vardır: 1.Kaliteye neden gerek duyulduğunun farkına varılmasına yönelik 1-2 günlük eğitim. Sonra 2- 5 gün arasında süren spesifik sorunlara yönelik eğitimler 2.5-15 günlük kuruluş dışı eğitimlere(kurs ve seminer) gönderme
 • 22. Satış ve pazarlamayla ilgili ikinci grup “Kalite odaklı ana süreçler” olarak bilinir. Bunlar daha çok müşteri ilişkili ve kuruluş dışına yönelik süreçlerdir. 4 önemli süreçten bahsedilebilir: 1. Müşteri geribesleme Müşterilerden elde edilen bilgileri ve müşterinin gösterdiği tepkileri belirlemeye yönelik süreçtir. Kuruluş şu teknikleri kullanabilir: -Anket çalışmaları -Şikayetlerin ve önerilerin ele alınması -800’lü tüketici hatlarının oluşturulması -Mülakat yoluyla görüşlerin belirlenmesi
 • 23. 2. Müşteri şikayet süreci Şikayetin teşvik edilmesi ile nelerin yanlış olduğunu öğrenebilmek olanaklıdır. Şikayet, gerekçesi ne olursa olsun, müşterinin beklentisine cevap veremeyen ürün ve hizmet hakkındaki yakınmasıdır. Bu konuda bilgisayar desteğiyle yürütülecek bir çalışmada bulunması gereken özellikler: -Atılacak adımların zaman açısından çerçevesi -Şikayetlerin çözümündeki zaman hedefleri -Şikayetin ne zaman çözülmesi gerektiği konusunda müşteri etkisi -Çözüm konusunda yönetimin bilgilendirilmesi -Kazanılan ve kaybedilen müşteri sayıları -İstatistiki kayıtlar -Tüm çalışanların kendi alanlarındaki sorunları çözmede taşıdığı sorumluluk
 • 24. 3. İletişim süreci İç ve dış müşteriler ile iletişim , vizyonun ve amaçların aktarılmasında en etkili süreci oluşturur. DIŞ İLETİŞİM İÇ İLETİŞİM -Reklam -Doğrudan pazarlama -Halkla ilişkiler ve Duyurum -Satış ekibi -Birim Toplantıları -Duyurum -Mektup -Memo SATIŞ PROMOSYONU -Kapalı Devre TV -Raporlar -Yuvarlak masa toplantıları
 • 25. Satış yöneticisi iletişim için şu çalışmaları yürütebilir: Tahmin edilebilir sapmalardaki durumu açıklayan yazılı özetler(aylık) 6-12 çalışandan oluşan düzenli yuvarlak masa toplantısı(her hafta farklı grup) Çalışanların istedikleri bir konuda bir iki saatlik mülakat Ayda bir satış bürolarında çalışanların istedikleri konularda soru-cevap toplantıları Kısa ve etkili yönetici toplantıları Kuruluşun e-mail ya da kapalı devre televizyon yayını Müşterileri ortak ziyaretler
 • 26. Ekonomik etkinlik, önlem almaktadır; böylece hataları tekrarlamayarak bir etkinliğin yaratılmasıdır. Böyle bir etkinliğin yaratılması bazı maliyetler getirir: Başarısızlık maliyetleri Önlemlerin maliyetleri Toplam Kalite Maliyeti (açık maliyetler) (gizli maliyetler) Başarısızlık maliyeti, yapılmış ve kaybolmuş maliyetleri açıklarken, önlemlerin maliyetleri, yatırım olarak düşünülmektedir. Kalite geliştikçe maliyeti de düşme eğilimi gösterebilir.
 • 27. 4. Bakım hizmetleri süreci Bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, endüstriyel ürünleri satan şirketler, hizmet yönlü örgütlenmeleri ile performanslarını arttırabilmektedir. KRİTİK KALİTE BELİRLEYİCİLERİ ÖLÇÜMLER -Müşteri bağlantıları -Müşteriye cevap -İlk defada onarım -Onarım zamanı -Süreç zamanı -İki saat içinde ilişki kurulan müşterinin yüzdesi -İlk defa onarım yüzdesi
 • 28. Toplam kalite yönetiminin en önemli faaliyetlerinden biri de çalışanların tam katılımıdır. Böyle bir katılımı sağlamak için şunlar yerine getirilmelidir: Yetki ve sorumlulukların devri Karar vermenin ilgililere devri Her kademede katılımın sağlanması Güdülenme ve ödüllenmenin gerçekleştirilmesi
 • 29. Satış ve pazarlamada kaliteye yönelik etkin tutumların oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması başarı için kaçınılmazdır. Bu durumda 3 önemli tutumdan bahsedilebilir: 1. Gerçekleştirilen faaliyetler daima süreçlerin bir parçası olarak görülür: Herhangi bir fonksiyonda kalite arttırma, görevlere süreçler olarak bakmayı zorunlu kılar. Örneğin; müşteriden sipariş almadan, gönderimde bulunmaya kadar gereken tüm adımlar ortaya konmalıdır: Siparişin alınması Siparişin sisteme girişi Fabrika ile iletişim Dağıtım zamanlaştırılması Müşteriyle iletişim Gönderim Gerekiyorsa montaj
 • 30. 2. Tüm süreçler, görevler, etkinliğin ölçümleri müşteri odaklı olmalıdır: Bir faaliyetin ne kadar çabuk yerine getirildiğinin ölçülmesi, eğer müşteri açısından anlam taşımıyorsa hiç önemli değildir. Kalite programlarının ana özelliklerinden biri, kararların gerçekler üzerinde verilmesidir. Bazı bilgiler yöneticilerden gelir. Şirkette neler olduğu, şirket felsefesi gibi konular yöneticilerin aktardıkları bilgilere örnek gösterilebilir. Diğer bir bilgi türü, bir hizmeti sunmak için gerekli olan tüm verilerdir. Örneğin: Müşteri veri tabanı gibi. Kalite odaklı şirketlerde, elde edilen bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini geliştirmek için her bölüm uyum içinde katkılarda bulunur.
 • 31. 3. Faaliyetleri tamamlama zamanının kısaltılması zorunludur: Müşteri ile ilişkide bulunulduğu durumlarda bu konu oldukça önemlidir. Bir kere, bir hizmet verme için gereken zaman kısaltılırsa müşteri bundan hoşnut kalır ve sürekli müşteri haline gelir. Örneğin; Banka ve fastfood … Ayrıca zaman kısalırsa daha çok müşteriye hizmet verilebilir ve iki taraf için de verimlilik artar. Rakiplerden önce piyasa ürün sunmanın önemi de pazarlamacılar için tartışılmazdır. Ancak yeni bakış açısına göre; tüm faaliyetlerin geliştirilebilecek süreçler olarak görülmesi esastır. Geliştirilmeye konu olan önemli bir kavram sürecin çalışması için gerekli zamanın kısaltılmasıdır. Örneğin; Siparişin mektup yerine faksla verilmesi Müşteri dosyasının bilgisayar ile hemen ortaya çıkartılıp, cevapların çabuk ve net verilmesi gibi…..
 • 32. Zamandan kazanma günümüzün en önemli rekabetçi unsurlarından birisidir. Müşteriyle ilgili bütün faaliyetlere birer süreç olarak bakılmalıdır. Müşteri tatmini ve tamamlama zamanının kısaltılması 2 önemli konuyu öne çıkartmaktadır: Müşteri tatminini nasıl arttırabiliriz. Bundan sonra ne istenebileceğini düşünmeye başlar ve sonuç olarak yeni sunumlara şekil veririz. Tamamlama zamanının kısaltılması, süreçlerin yeniden yapılanması konusunda çalışanlara, yeni yollar bulmalarında yönlendirici olabilmektedir.