ข้อสอบ ม. 5 (วิเคราะห์)

11,217 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
108
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ ม. 5 (วิเคราะห์)

  1. 1. ข้อสอบ o-net ปี 2551-2552ข้อสอบ O-NET ดนตรี-นาฏศิลป์ปีการศึกษา 2550 สอบเมื่อ 1 มี.ค. 25511. เครื่องดนตรีในข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน1. Clarinet , Tuba , French Horn 2. Piccolo , Trombone , Trumpet3. Oboe , Flute , Saxophone 4. Violin , Cello , Bassoon2. ปัจจุบันการผสมวงมโหรี มีเครื่องดนตรีในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าวงดนตรีดังกล่าวเป็นวงมโหรี1. จะเข้ 2. ซอสามสาย3. กระจับปี่ 4. ขลุ่ยเพียงออ3. ถ้าสมโชคได้รับการไหว้วานให้ไปนาวงดนตรีมาบรรเลงในงานสวดพระอภิธรรม สมโชคควรนาวงดนตรีในข้อใดมาบรรเลง1. ปี่พาทย์มอญ หรือ ปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์2. ปี่พาทย์ นางหงส์ หรือ ปี่พาทย์ชาตรี3. ปี่พาทย์มอญ หรือ ปี่พาทย์เสภาเครื่องใหญ่4. ปี่พาทย์ นางหงส์ หรือ ปี่พาทย์มอญ4. การขับร้องในข้อใดที่ใช้เทคนิคในการขับร้องใกล้เคียงกันมากที่สุด1. การขับร้องโอเปราและการขับร้องประสานเสียง2. การขับร้องเพลงพื้นบ้านและการขับร้องประสานเสียง3. การขับร้องเพลงไทย (เดิม) และการขับร้องเพลงพื ้นบ้าน4. การขับร้องเพลงแจ๊สและการขับร้องโอเปรา5. เอกลักษณ์สาคัญของการขับร้องเพลงไทย (เดิม) น่าจะเป็นข้อใด1. การใช้ส่วนต่าง ๆ ของปากและลาคอ2. การเอื้อน3. ปั้นเสียงให้กลมกล่อม4. การผ่อนและถอนลมหายใจ
  2. 2. 6. เทคนิคการบรรเลงดนตรีในข้อใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด1. กรับพวง และ Timpani 2. ปี่ ใน และ Flute3. จะเข้ และ Guitar 4. ซอสามสาย และ Harp7. บทเพลงในข้อใดที่สามารถแสดงถึงความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบดนตรีในเรื่องสีสันได้อย่างเด่นชัดที่สุด1. เพลงลาวสมเด็จ โดยวงเครื่องสายเครื่องคู่2. เพลงปฐม โดยวงปี่ชวากลองชนะ3. String Quartet in E flat Major , Op. 71 No. 3 by Haydn4. Symphony No. 9 in D minor , Op. 125 by Beethoven8. เครื่องดนตรีพื้นบ้านในข้อใดที่เป็นเครื่องดนตรีในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมด1. ปี่ พิณ โปงลาง แคน และโหวด2. พิณ สะล้อ โหวด โปงลาง และซึง3. รามะนา ฆ้องคู่ กลองโนรา และพิณ4. โทนชาตรี ปี่ ตะโพน และฆ้องวง9. ก่อนการเล่นเครื่องสาย ผู้เล่นจะใช้วัสดุชนิดหนึ่งถูที่สาย วัสดุนั้นคืออะไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร1. ยางรัก เพื่อทาให้สายไม่ขาดง่าย2. ยางสน เพื่อให้ฝืดและมีเสียงไพเราะขึ้น3. ยางรัก ให้ฝืดและมีเสียงไพเราะขึ้น4. ยางสน เพื่อทาให้สายไม่ขาดง่าย10. เสียงเพลงในข้อใดที่ชาวบ้านร้องเล่นกัน โดยมีลูกคู่ร้องรับช่วงหนึ่งว่า“เอ้า ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ เชี๊ยบ”1. เพลงโคราช 2. เพลงซอ3. เพลงเรือ 4. เพลงอีแซว11. บทเพลงเดียวกัน แต่มีผู้นาไปขับร้องสองคน ความไพเราะของบทเพลงดังกล่าวแตกต่างกันด้วยเหตุผลสาคัญในข้อใด
  3. 3. 1. การใช้เทคนิคการขับร้องที่เหมาะสมกับยุคสมัยและประเภทของบทเพลงของผู้ขับร้องแต่ละคน2. การแสดงลีลาท่าทางประกอบการขับร้องที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน3. การขับร้องที่ถูกต้องทั้งจังหวะและทานองของผู้ขับร้องแต่ละคน4. การเล่นลีลาและน้าเสียงที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน12. บทเพลงหนึ่งมีการขับร้องในตอนหนึ่งที่แสดงออกทางอารมณ์ที่นุ่ มนวลหวานซึ้งด้วยเสียงร้องที่แผ่วเบา ในจังหวะที่ค่อนข้างช้า ข้อใดที่แสดงถึงการขับร้องดังกล่าว1. Vivo , p , largo 2. Cantabile , pp , andante3. Dolce , p , andantino 4. Appassionato , mp , allegretto13. ถ้าต้องการประพันธ์เพลงให้มีลักษณะคล้ายเพลงลาวดวงเดือน ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด1. ระดับเสียงที่ใช้ คือ โด เร มี ซอล ลา2. ผสมสาเนียงเพลงล้านนาเข้าไปด้วย3. ควรใช้หน้าทับพิเศษเพื่ อให้บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น4. ควรใช้เสียงปี่มอญผสมวงในการบรรเลง14. ฉากหนึ่งในละครโรงเรียนที่แสดงถึงบรรยากาศที่น่าเคารพ มีความขลังควรใช้เพลงในข้อใดบรรเลงประกอบ1. นกเขามาระปี สร้อยเพลง คุกพาทย์2. ปฐม กราวนอก มหาฤกษ์3. สาธุการ เวสสุกรรม มหาชัย4. ทยอย เชิด นางนาค15. วิวัฒนาการสาคัญในการจัดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์แสดงถึงการติดต่อกับต่างชาติ คือวงดนตรีลักษณะใดและเกิดขึ้นในสมัยใด1. วงเครื่องสายประสมขิม สมัยรัชกาลที่ 52. วงปี่พาทย์นางหงส์ สมัยรัชกาลที่ 53. แตรวง สมัยรัชกาลที่ 64. วงเครื่องสายประสมไวโอลิน สมัยรัชกาลที่ 6
  4. 4. 16. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดุริ ยกวีได้สร้างสรรค์ไว้ อย่างเด่นชัดที่สุด1. การนาเพลงไทย (เดิม) มาดัดแปลงเป็นเพลงไทยประยุกต์2. ความไพเราะของบทเพลงที่มีสาเนียงภาษาต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า เพลงภาษา3. ความไพเราะของบทเพลงไทยที่เรียบเรียงให้กับวงดนตรีสากลบรรเลง4. การบรรเลงบทเพลงไทยด้วยวงดนตรีไทยผสมกับวงดนตรีชาติอื่น17. วัฒนธรรมดนตรีของไทยที่มีการสร้างสรรค์แตกต่างไปจากชาติตะวันตก คือดนตรีคลาสสิกที่เด่นชัดที่ สุดคือข้อใด1. การมีทานองหลักและการแปรทานองได้อย่างหลากหลาย บนรากฐานของหลักการประพันธ์เพลงไทย2. การจัดวงดนตรีที่เน้นเครื่องสาย เรียกว่า วงเครื่องสาย ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆหลากหลาย3. การจัดวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า ครบถ้วนทาให้ได้ความหลากหลายของสีสันเครื่องดนตรี4. การขับร้องเพลงที่ลีลาช้าและเร็วที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551สอบวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 - 16.30 น.18. การผสมวงดนตรีในข้อใดที่เกิดก่อนและหลัง เรียงลาดับตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทย1. วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ วงเครื่องสาย2. วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ วงเครื่องสายผสมขิม วงมโหรี3. วงขับไม้ วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ วงปี่พาทย์เครื่องห้า4. วงขับไม้ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงเครื่องสายผสมออร์แกน19. ถ้านักเรียนต้องการประพันธ์เพลงโดยการผสมวงมาตรฐานที่ใช้กันมานานควรเป็นวงในข้อใด
  5. 5. 1. Violin , violin , viola , cello 2. Violin , trumpet , clarinet , horn3. Violin , viola , cello , bassoon 4. Violin , violin , oboe , cello20. บทเพลงในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในสังคมมิใช่การฟังเพื่อความไพเราะ1. เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า 2. เพลงเดี่ยวพญาโศก3. เพลงงามแสงเดือน 4. เพลงบุหลันลอยเลื่อน21. ข้อใดไม่ได้เป็นความแตกต่างของการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากล1. การออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์2. การเอื้อนและการหายใจ3. การร้องคู่เสียงหรือประสานเสียง4. การสร้างอารมณ์เพลงจากถ้อยคา22. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการขับร้องเพลงไทย1. การกระทบเสียง 2. การโหนเสียง3. การครั่น 4. การควง23. ข้อใดแสดงถึงการผสมผสานขององค์ประกอบดนตรีต่าง ๆ น้อยที่สุด1. เพลงนกขมิ้น โดยวงมโหรีและมีการเดี่ยวรอบวง2. เพลงกราวใน โดยเดี่ยวระนาดเอก3. String Quartet in E flat ajor , Op. 71 No. 3 by Haydn4. Eine Kleine Nachtmusik for String Orchestra , K. 525 by Mozart24. เครื่องดนตรีในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับ "หน้าทับ"1. กลองแขก รามะนา กลองทัด2. ตะโพน กลองแขก โทน3. รามะนา กลองทัด กลองแขก4. กลองทัด โทน ตะโพน25. การดูแลรักษาขลุ่ยอู้ที่ถูกต้องคือข้อใด1. ใช้ผ้าแห้งทาความสะอาดภายนอกตัวขลุ่ย2. ใช้ผ้าเปียกทาความสะอาดภายนอกตัวขลุ่ย
  6. 6. 3. ใช้ผ้าเปียกทาความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตัวขลุ่ย4. ใช้ผ้าแห้งทาความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตัวขลุ่ย26. ความไพเราะของวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ คือข้อใด1. ความราบเรียบ เงียบสงบ และนุ่มนวล2. การสื่ออารมณ์เด่นชัดของระนาดเอกที่ใช้ไม้แข็งบรรเลง3. ความดังกึกก้อง โลดโผน และสนุกสนาน4. ความดังกระหึ่ม เงียบสงบ และโลดโผน27. ในการวางแผนการแสดงละครโรงเรียน ซึ่งเป็นฉากที่ตัวละครแสดงถึงความผ่อนคลายไม่รีบร้อน หรือเร่งร้อน และมีการคุยกันเบา ๆ บทเพลงในข้อใดที่สามารถนามาใช้ ประกอบละครฉากนี้ได้ดีที่สุด1. บทเพลงท่อนที่หนึ่งจากคอนแชร์โตประพันธ์โดยเบโธเฟน2. บทเพลงท่อนที่สองจากซิมโฟนีประพันธ์โดยโมสาร์ต3. บทเพลงท่อนที่สามของคอนแชร์โตประพันธ์โดยไชคอฟสกี4. บทเพลงท่อนที่สี่ของซิมโฟนีประพันธ์โดยดวอชาค28. บทเพลงหนึ่งใช้วงซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดใหญ่ มีผู้แสดงจานวนมากแสดงถึงพลังของดนตรีอย่างเหลือเฟือ น่าจะเป็นบทเพลงสมัยใด1. โรแมนติก 2. คลาสสิก3. โรโคโค 4. บาโรก29. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทย ที่ได้รับการพัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน1. บทเพลงลาวคาหอม 2. บทเพลงงามแสงเดือน3. บทเพลงเขมรไทรโยค 4. บทเพลงคลื่นกระทบฝั่ง30. ข้อใดแสดงถึงการเผยแพร่ดนตรีไทยไปสู่นานาชาติ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและน่าจะพบได้เสมอ1. การนาเพลงไทยไปบรรเลงโดยวงดนตรีต่าง ๆ2. การนาเพลงนานาชาติมาบรรเลงโดยวงดนตรีไทย3. การขับร้องเพลงไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ4. การขับร้องและบรรเลงเพลงภาษา
  7. 7. ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.30 - 14.30 น.31. ในคาร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมี “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน”พยางค์ใดตรงกับจังหวะหนัก1. พุทธ 2. และ3. ศิ 4. กราน32. ถ้าท่านจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่ของท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูง ซึ่งจะมีแขกมาร่วมงานประมาณ 100 คน ท่านคิดว่าควรใช้วงดนตรีประเภทใดบรรเลงในงานนี้1. วงโยธวาทิต 2. วงขับร้องประสานเสียง3. วงสตริงควอร์เต็ต 4. วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า33. ข้อใดเป็นระดับเสียงของนักร้องหญิง1. อัลโต 2. เทเนอร์3. บาริโทน 4. เบส34. เครื่องดนตรีในข้อใดมักใช้เล่นเสียงประสานเมื่ออยู่ในวงดนตรี1. ฮอร์น 2. ฟลู้ต3. คลาริเน็ต 4. ปิคโคโล35. ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี1. ล้างปากเป่าทรัมเป็ตด้วยน้า2. ล้างตัวเครื่องทรอมโบนด้วยน้า3. ล้างตัวเครื่องแซกโซโฟนด้วยน้า4. ล้างปากเป่าคลาริเน็ตด้วยน้า36. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด1. ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้าเต้า2. จะเข้ ซอด้วง พิณน้าเต้า3. จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
  8. 8. 4. ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย37. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของเพลงเถา ไม่ถูกต้อง1. เริ่มจากทานองที่ยาว ไปหาทานองที่สั้น2. เริ่มจากทานองที่สั้น ไปหาทานองที่ยาว3. เริ่มจากอัตราจังหวะช้า ไปหาอัตราจังหวะเร็ว4. บรรเลงโดยมีการขับร้อง หรือ ไม่มีการขับร้องก็ได้38. ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ ที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่น คือ1. ต้องมีบทร้องประกอบเสมอ เมื่อมีการบรรเลง2. ใช้ประกอบการแสดงระบา ในการแสดงละคร3. ใช้ในพิธีกรรม หรือ ประกอบการแสดง4. ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูง หรือ พระราชพิธีเท่านั้น39. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย1. การขับร้อง ที่ต้องใช้เสียงสูงมาก2. เครื่องตี ที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน3. กลอง ที่สามารถตีเป็นเสียงต่างๆ ได้ในใบเดียวกัน4. เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ40. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับภาษาไทย ได้ถูกต้องที่สุด1. ลักษณะของร้อยกรองมีลักษณะใกล้เคียงลักษณะของดนตรี2. คาในภาษาไทยทุกคาสามารถร้องได้ทุกระดับเสียงโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง3. การเอื้อนคือการใช้คาหลายคา เชื่อมโยงด้วยเสียงหลายเสียง4. เสียงในภาษาไทยไม่มีการเน้นการออกเสียงเฉพาะที่เหมือนภาษาอังกฤษจึงไม่มีลักษณะของเสียงดนตรี

×