ติวเตรียมสอบ O net

1,950 views

Published on

ติวเตรียมสอบ O-NET

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ติวเตรียมสอบ O net

 1. 1. ภาษาไทย
 2. 2. ก ข - ค-ฆ ง จฉชซฌญฎ ฏฐฑ ฒณดตถทธน บป ผ ฝ พฟภมยร ล ว ศษ ส หฬอฮ
 3. 3. ใหญ่ จริยา กล้วย ฆ่า15 ขนม 1 9 7 3 ฉลอง ดรุณี เงาะ 5 4 ครก11 13 8 2 เข็ญ10 14 12 6 เกณฑ์ จำาเนียร หญ้า ไฉน คล้าย
 4. 4. ไตรยางศ์1.อักษรกลาง ก จ ฏ ต ป ด ฎ อบ2.อักษรสูง ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ษสห3.อักษรตำ่า ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒท ธฟภยพฮญลณ
 5. 5. 1. สำานวนในข้อใดมีพยัญชนะต้นครบไตรยางศ์ 1.เลือดเข้าตา 2. วัดรอยเท้า 3. หอกข้างแคร่ 4. ทิ้งไฟฉาย
 6. 6. 2. สำานวนในข้อใดมี พยัญชนะไม่ครบไตร ยางศ์1. จับดำาแถลงแดง 2. ชักซุงตามขวาง 3.ตกนรกทังเป็น ้ 4. ข้าวใหม่ปลามัน
 7. 7. 3. คำาในข้อใดมีพยัญชนะ ต้นเป็นอักษรตำ่าทังหมด ้ 1. แผ่นดินไหว 2. มอญ ซ่อนผ้า 3. ธงนำาริ้ว 4. วิง ่ ข้ามรั้ว
 8. 8. 4. ข้อใดมีรปพยัญชนะที่ ู ไม่ออกเสียงทุกคำา 1. เหนือยหน่าย ขวนขวาย ่ เคราะห์ร้าย 2. ปรารถนา พรหม เพชร 3. แปลก ไปรษณียากร วนิดา 4. แมลงวัน พรรณนา เพลิน
 9. 9. เสียงพยัญชนะท้าย(สะกด) มี 8 เสียงคือ 1.เสียงแม่กก มี ก ข ค ฆ 2.เสียงแม่กง มี ง 3.เสียงแม่กดมี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒถตทธศษส 4.เสียงแม่กบ มี บ ป พ ฟ ภ 5.เสียงแม่กน มี น ณ ญ ร ล ฬ 6.เสียงแม่กม มี ม 7.เสียงแม่เกย มี ย
 10. 10. 1.พยัญชนะข้อใดใช้เป็นตัวสะกดได้ทกตัว ุ 1 .ก ข ค ง 2. ฉ ซ ศ ษ 3. ย ร ล ฌ 4. ผ ฝ พ ฟ
 11. 11. 2. พยัญชนะในข้อใดที่เป็นได้ ทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกด ตามมาตราตัวสะกดในหลัก ภาษาไทย 1. ง น ม ย 2. ร ล ว ฬฃ 3. ศ ษ ส ฟ 4. ญ ช ฌ ฉ
 12. 12. 3.ข้อ ใดไม่ม ีเ สีย งพยัญ ชนะท้า ย (ตัว สะกด ) 1.อยู่เ ถอะ 2. สุด แสน 3. โศกเศร้า 4. เหงา ใจ
 13. 13. 4.ข้อใดมีเสียงพยัญชนะ ท้าย(ตัวสะกด)ตรงกันทุกคำา1. เวร จร พรม 2. เหตุ ศิษ ย์ สรรค์3. ลาภ เทพ พาล 4. กาล หาญ ร้อ น
 14. 14. คำาทีประสมด้วย ่ สระเสียงสั้น ไม่มตัวสะกด ี เช่น เกะกะโต๊ะคำา ตาย คือ คำาทีสะกดด้วย 3 แม่ ได้แก่ ่ แม่ กก กด กบ เช่น รัก ชาติ เทพ คำาทีประสมด้วย ่ สระเสียงยาว ไม่มตัวสะกด ี เช่น เรือ แพ มาคำา เป็น คือ คำาทีสะกดด้วย 5 แม่ ได้แก่ ่ แม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น ฟัง คน ใจ ดำา กล่าว
 15. 15. บอกคำาตาย และบอกคำาเป็นของสำานวนต่อไปนนำ้าลดตอผุด มีคำาเป็น…คำาตาย........ 2 2บุพเพสันนิวาส มีคำาเป็น…คำาตาย........ 2 3กบเกิดในกะลาครอบ มีคำาเป็น…คำาตาย........ 2 4
 16. 16. 1.วรรคใดมีคำาตายมากที่สุด 1.อยู่ร้องเท้านึกว่าเอาเกือกหนัง 2.ไม่เชื่อฟังก็หาประกันให้ 3.ได้บากบั่นมาถึงเรือนอย่าเบือนไป 4. จะได้หรือไม่ได้ให้ว่ามา
 17. 17. . ข้อใดไม่มีคำาตายปรากฏอยู่ย.ลงจากเรือนเชือนมาข้างท่านำ้า. แล้วรีบรำ่าเดินเข้าดงตาล. ถึงวัดเข้าเช้าตรู่ดูลูกน้อย. เห็นมาคอยนั่งท่าน่าสงสาร
 18. 18. ข้อใดไม่มคำาตาย ี๑.ตื่นตีห้าหน้ายู่ดูหนังสือ๒.ยังมืดตื๋ออยู่นี่หว่าฟ้าไม่ใส๓.รีบล้างหน้าแปรงฟันด้วยทันใด๔.เสร็จแล้วไซร้เดินหน้ายุ่ง...เข้ามุ้งนอน
 19. 19. 1.สระแท้(สระเดี่ยว)18 สระประสม (สระเลื่อน)6 2. รัสสระ( ทีฆ รัสสระ( ทีฆ สั้น) สระ(ยาว สั้น) สระ(ยาว ) ) อะ อา อัวะ อัว อิ อี เอียะ เอีย อึ อือ เอือะ น 8 เอือ สระเกิ อุ อู อำา ใอ ไอ เอา เอะ เอ ฤ ฤา แอะ แอ ภ ภา โอะ โอ จัดเป็นสระแท้ ออ
 20. 20. 1.ข้อ ใดมีค ำา ทีเ ป็น สระ ่ เดีย ว(สระแท้)ทั้ง หมด ่1. เมื่อท่านมานังขี้ทนแล้ว ่ ี่ ี่ 2. ถ้าให้แจ๋วควรปล่อยลงให้ตรงฐาน3. เมื่อขี้แล้วต้องราดนำ้าตามสันดาน4. อย่าเป็นพาลขี้ไม่ราดชาติ
 21. 21. 2.ข้อ ใดมีเ สีย งสระประสมมากทีส ุด ่ 1. เมียจะตายตามผัวกลัว ผีหลอก 2. กลัวหายใจไม่ออกเมื่อ อาสัญ 3. จะโดดนำ้าให้ตายไปตาม
 22. 22. 3.ข้อ ใดมีส ระแท้ สระเกินและสระประสม 1. ซักโคตรเง่าเหล่ากอเอา พอเพียง 2. พอแววเสียงอยู่บนต้น มะยม 3. มองเขม้นเห็นลูกหัวจุก
 23. 23. 4.กลอนวรรคใดมีร ูป สระ มากที่ส ด ไม่น บ ซำ้า ุ ั ๑. เสียงปืนที่ดังลั่น ๒.ตัวแม่นั้น ต้องสิ้นใจ ๓.ลูกน้อยที่กอดไว้
 24. 24. การผันวรรณยุกต์ ผัน ได้อัก ษรกลาง - คำา เป็น 5 กา ก่า ก้า ก๊า ญ า โท ตรี สามั ก๋ เอก จัตวา - คำา ตาย 4ตรีกะ ก้ะ เอก โท ก๊ะ ก๋ะ จัตวา จัตวา เอก โทอัก ษรสูง - เอกาโท น 3 ขา คำ เป็ ข่า ข้า สามัญ โท ตรี - คำา ตาย จัตวา ตรี โท 2 ขะ ข้ะ โท ตรี
 25. 25. กวยเตียว กวยจับ บะหมีก๋วยเตียว ก๋วยจับ บะหมี่เกี๊ยว เกียว๋ ๊น็อต เก๊กฮวย ตเพลง โน้ นอต เกกฮวย โนตเพลง แท็กซี่ แก๊ส แทกซี แกส ก๊า้ามันกาด นำ ด ว้าย ! ตายแล้ว ยุ่บยั่บ นยุบยับ วาย ขาดทุ เลิกเรียนแล้วอย่าลืมเก็บโตะเกาอี นะคะ โต๊ะเก้าอี้
 26. 26. 1. คำาในข้อใดมีรูปกับเสียง วรรณยุกต์ตรงกันทั้งข้อ1. ส้มลิ้มตรี โท, ข้าวเม่า โท, โท เอก, โท โท, โท2. ตำ่าเตีโท, โท ้ย ช่อม่วง เอก, โท3. ปลิ้นเอก, โท น เกี่ยวก้อย ปล้อ โท, ตรี
 27. 27. 2.อักษรในข้อใดไม่ใช้รูป วรรณยุกต์ตรีกำากับ1. อักษรสูง2. อักษรกลาง3. อักษรตำ่า4. อักษรสูงและอักษรตำ่า
 28. 28. 3.คำาประพันธ์ในข้อใดมีเสียง วรรณยุกต์ครบทุกเสียง ครบทุ1. ช้าช้าพล่าเนื้อสด2. ฟุงปรากฏรสหื่นหอม ้3. คิดความยามถนอม
 29. 29. ษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลงทนต์เสน่งคง สำาคัญหมายในกายมีรชาติวางวาย มลายสินทังอินทรีย์ ้ ้ถิตทัวแต่ชวดี ่ ั่ ประดับไว้ในโลกา
 30. 30. ปฏิบัติ เตรียม 1 เพ็ญ บำาเรอ ธำารงแตร ทหาร บรรเลง ไพรี ทำาเนียบ
 31. 31. 1.หมอเจริญเป็นเศรษฐีใกล้ตลาดวัดไทรกล่าวความจริงแทรกตลกอยูเสมอ ่ ตอบ อักษรควบแท้ …… 3 ควบไม่แ4 …… ท้ อักษรนำา…………. 52.หลวงประเสริฐกวาดกรวดทรายอยูกลางสนาม ่ 4หญ้าหน้าสระนำ้าข้างถนนใหญ่ ตอบ 3 อักษรควบแท้ …… 7 ควบไม่แท้…… อักษรนำา…………
 32. 32. จงเรียงคำาตามพจนานุกรมต่อไปนี้ (ใส่ตัวเลข)ตรภาพ 8 6พนม 2 บาป10 ยักษ์ 7 ฟางอบ4 เมรุ 9 1เนรมิต 3 เปรต5 1 ฝัน
 33. 33. รู้ร ัก สามัค คีเ พื่อ พ่อ แห่ง ไทย เหล่า ประชาคารวะ สดุด ี แผ่น ดิน นีม ส ข ้ ี ุด้ว ยองค์พ ระทรงชัย บรรดาชาติช นชืน ชมสมใจ ถวายบัง คมเทิด ่ไท้ ภูม พ ลมหาราชา ิ (*)ภัก ดีถ วาย ดวงใจของไทยทั้ง ชาติมหาราชปราดเปรื่อ งเรื่อ งของกีฬ า ลำ้า เลิศ สือ สาร พลัง งานแทนแก้ป ญ หา ฝน ่ ัหลวงฟ้า ห่ว งชาวนา ชาติไ ทยนับ ว่า โชคดี ทรงนำา เศรษฐกิจ พอเพีย งหล่อ เลีย งชีว า ้เป็น ปรัช ญา เกริก ฟ้า ก้อ งปฐพี 12 2 ไทยทั้ง ผองภูม ิใ จไทยเป็น ไทยจนวัน นี้4พระองค์ภ ูม ิพ ลที่ คุม ครองไทย (*) ้ พระองค์ภ ูม พ ลที่....คุม ครองไทย ิ ้
 34. 34. 1. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง 1. ตะหลิว - อัน 2. ปีศาจ – ตน 3. พระที่นั่ง – องค์ หลัง 4. มุ้ง - หลัง
 35. 35. 2. ข้อใดใช้ลักษณนามตรงกันทุกคำา1. คำา ร้อ ง คำา แถลงการณ์จดหมาย2. เครื่อ งแบบ เครื่อ งยนต์เครื่อ งราง3. ทองแท่ง ทองใบ ทองคำาเปลว
 36. 36. 3.ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง1.กลอง – ใบ , กลอย – หัว,2. กรับ – คู่ , กองทุน – กอง3. ของ้าว – ขอ , จอบ – ด้าม ,4. กีตาร์ – ตัว , กูบ – หลัง
 37. 37. 4.ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้องทุกคำา 1. เกวียน – เล่ม , เกือก – คู่ , 2. ข้าวตอก – ลูก , ค้อน – เต้า 3. คันธนู – คัน, ลูกกุญแจ – ลูก ,
 38. 38. ครื่องหมาย หลังคำาที่ถูกและเครื่องหมาย  หลังคำาที่ผิดล กบฎ กลาสี กังวาน คำานวณ เพชรฆากันดาล นำ้ามันก๊าช โครงการณ์ กำาพืช เกร็ดความดปลา เกษียรอายุ แกงบวช กระเพรา ขีดขั้นงขั้ว คนึง คำารณ จำานงค์ จาระไน โจษจำาเลยทก์เลข ปลาจะละเม็ด ฉันท์มิตร เดียดฉันท์ ชอล์ค ชม้อย ชลอ ชะมด เข้าฌาน ดำารงค์ พินิจ ตระเวณ ไตรยางค์ ตาลขโมย
 39. 39. 1. คำาว่า “แก่” ในข้อใดเป็นคำาต่าง ชนิดไปจากข้ออื่น วิ.1. ไม้อ่อนดัดง่าย แต่ไม้แก่ดัด ยาก ก.2. คุณยายแก่มาก จนเดินขึ้นเขา วิ. ไม่ไหว วิ.3. เขาสวมเสื้อสีแดงแก่ ดูเด่น กว่าอื่น
 40. 40. 2. ประโยคใดมีคำาบุพบท1. ฉัน มีก ระเป๋า ใบใหญ่2. เขาทำา กับ ข้า วเอง3. เขาเดิน ทางโดยรถ ประจำา ทาง4. พีร ้อ งเพลงเพราะมาก ่
 41. 41. 3. ข้อใดละคำาบุพบทได้1. ของนี้ส ำา หรับ คุณ โดย เฉพาะ2. เขาไปถึง ทีบ า นตอนคำ่า ่ ้3. ฉัน จะไปหาหมอที่โ รง พยาบาล4. ถ้า จะทำา งานชิ้น นีเ พือ ้ ่
 42. 42. 4.ข้อใดใช้คำาบุพบทไม่ถูก ต้อง1. ประชาชนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูหัว ่2. ผู้สมัครทุกคนโปรดยืนใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ ่ ภายในเวลา 17.00 น.3. ขอความกรุณาท่านมอบเอกสารให้แก่เจ้า หน้าที่ของธนาคารด้วย4. ท่านที่มาในงานโปรดนำารถของท่านไปจอด ในสถานที่ที่เราจัดไว้ให้ด้วย
 43. 43. 1. ข้อ ใดไม่เ ป็น ประโยค ก. นกบิน ข. รุ้งกินนำ้า
 44. 44. ประโยคในข้อ ใดเน้น2.กริย า ก. เลือ กคำา ตอบทีถ ก ่ ู ที่ส ุด ข. คุณ ครู ใจดีท ก คน ุ ค. ปรากฏ การทุจ ริต ในห้อ งสอบ
 45. 45. 3. ประโยคเน้น ผู้ถ ูก กระทำา จะมีค ำา ช่ว ยกริย าใดปรากฏอยู่ ก. จง - จะ ข. ถูก - ได้ร ับ ค. คง - กระมัง ง. นะ - เถอะ
 46. 46. 4. “ครูด ีๆ ย่อ มดูแ ลศิษ ย์ด ี ๆ เป็นอย่า งดี” ข้อ ความ “เป็น อย่า งดี”เป็น ส่ว นใดของประโยค ก. บทขยายประธาน b. บทขยายกริย า ค. บทขยายกรรม ง. กรรม
 47. 47. 5. ข้อ ใดเป็น ประโยคความเดีย ว ก. มาช่า ทั้ง สวยทั้ง เก๋ ข. ลูก หมีม ีค วามพิเ ศษทั้ง หลาย ด้า น ค. หมิว เล่น ละครและขี่ม ้า
 48. 48. 1. ประโยคใดไม่ ต้อ งการ กรรม1. เขาเป็นช่างเครืองยนต์ที่ ่ ชำานาญมาก2. มีรถยนต์ให้เช่าที่นี่3. ใคร ๆ ก็รู้จกเธอกันทั้งนั้น ั
 49. 49. 2.ข้อ ใดเป็น ประโยค แจ้งให้ ทราบ 1. คุณ ชอบอ่า นเรื่อ งประเภท แปลหรือ 2. เขาจะไปจริง ๆ หรือ 3. เขาไม่ไ ด้บ อกนะว่า เขาจะ ไป
 50. 50. 3. ประโยคใด ต้อ งการคำา ตอบ 1. ใคร ๆ ก็ร ู้เ รื่อ งนี้ก น ทัง นั้น ั ้ 2 . เขา ไม่ไ ปกับ ใครหรอก 3. ใครจะไปกับ เขา 4. ถึง เขาจะไปกับ ใครก็ไ ม่ใ ช่ธ ร ะของเรา ุ
 51. 51. 4. ข้อ ความในข้อ ใดแสดง เจตนาต่า งจากข้อ อื่น1. เธอจะไปทำา ไม2. ทำา ไมเธอจะไม่ ไป3. ทำา ไมฉัน จะไม่ร ู้
 52. 52. ำา ไวพจน์(คำา ที่ม ีค วามหมายเหมือ นกัน )กับ คำา ตาทิตย์ ตะวัส ุร ิย า ิน กร ิพ ากร น ท ทง... สตรี วนิด า บัง อร นารี มารศรี . โสภณ ล ำา ยอง ลออ. สกุณ า ห ค ก ษี ก ษา วิ ปั ปันทร์ เดือ ศ ศิธ รญ โพยมสม น เพ็ โ
 53. 53. 1.จงความหมายของคำา ราชาศัพ ท์ต ่อ ไปนี้ เส้นพระเจ้า…………พระโอสถมวน………ฉลองได… ผม บุห รี่ ไม้เ กาหลัง กระโถนเล็ก ไหปลาร้าพระสุพรรณศรี………………พระราก ลูก สะใภ้ นอนขวัญ……………… ปัส สาวะพระสุณิสา ……………จำาวัด …… ทรงพระบังคนเบา ……. .
 54. 54. ปู่ จดหมาย สะดือ .ท้อ ง ยกา……ลิขิต………พระนาภี………พระอัแปรพระราชฐาน….............. ผัก กระเฉด เปลี่ย นที่ป ระทับ ผักรู้นอน…… สวดมนต์ แขก,ผูม าเยือ น ลูก เขย าวัตร……อาคันตุกะ………พระเทวัญ………ทำ ้
 55. 55. งบอกคำา ราชาศัพ ท์ข องคำา สามัญ ดัง นี้วชี้ ดรรชนีวย…… ส่งของให้พระภิกษุ………… ป่ ประชวร ประเคนนไก่…มู…… ไม้เท้า…………หลาน……… ล พระชิว หา ธารพระกร ปนัด ดา ฉลองพระเนตร รจุล จิต ทรงกีฬ า ว่นตา……… เต่า………เล่นกีฬา………กสาว……… เสืา ฉลองพระองค์ นกกา พระธิด ้อ…………อีกา………
 56. 56. 1. ข้อใดไม่ใช่คำาสุภาพ 1. ผัก บุ้ง 2. ผัก สามหาว 3. ดอกขจร
 57. 57. 2. ข้อใดเป็นคำาสุภาพทั้งหมด 1. ปลาใบไม้ มะเขือเทศ 2. โลงศพ เห็นชอบด้วย 3. ขนมใส่ไส้ หนุมานคลุกฝุน ่
 58. 58. 3.“พระยกนะ” หมายถึงอวัยวะในข้อใด 1. ตับ 2. ไต3. ปอด 4. พัง ผืด
 59. 59. 4. ข้อใดใช้คำาราชาศัพท์ไม่ถูกต้อา ง 2. ทรง 1. ทรงช้ ง เครื่อ ง 3. ทรงโปรด 4. ทรง กีฬ า
 60. 60. 5. ข้อใดใช้ “ทรง” ไม่ถูกต้อง1. ทรงพระสุบน ทรงพระกันแสง ิ2. ทรงพระอักษร ทรงพระกาสะ3. ทรงทอดพระเนตร ทรงศึกษา4. ทรงเสด็จประพาส ทรงประทับ
 61. 61. 1."เด็ก คนนี้เ ป็น คน ....................ทำา งานอย่า ง นี้ก. จับจด ท ัน ไร ก็ท ิ้ง ไปทำา ได้ไ ม่ อย่า งอื่น อีก ไม่ช ้า ก็ค งข. สำารวย     เปลี่ย นงานใหม่ค. หยิบหย่งง. หนักไม่เอาเบาไม่สู้
 62. 62. 2. "อยู่ด ีไ ม่ว ่า ดี ไปขอเด็ก มาเลี้ย ง…..แท้ๆ " หัว ก. หาเหาใส่ ข. เอามือซุกหีบ     ค. คบเด็กสร้างบ้าน      ง. แกว่งเท้าหาเสี้ยน
 63. 63. 3. "กำา ลัง ของเราน้อ ย จะไปสู้เขาไหวหรือ มัน เข้าทำา นอง...................นะเพือ น" ่ก. ไม้ซีกงัดไม้ซุง  ข. ทองรู่กระเบื้อง ค. จอมปลวกกับภูเขา ง. หิงห้อยแข่ง ่แสงจันทร์
 64. 64. 4. "คุณคิดอย่างไรนะ อยากจะปรับปรุงทุกอย่างให้ดี มีโครงการทีใหญ่โต แต่ ่กลัวจะต้องใช้เงินมาก     ไม่กล้าลงทุน" อย่างนี้เขาเรียกว่า.........คิดน้อย ก. คิดเล็ก ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน       ค. ฆ่าควายเสียดายพริก ง. เบี้ยบ้ายรายทาง
 65. 65. 1.ข้อใดเขียนถูกต้อง 1.ใยดี 2.อุปมัย 3.เอนกประสงค์4.รสชาติ
 66. 66. ความต่อ ไปนี้แ ล้ว ตอบคำา ถามข้อ 2 - 4พ่อ แม่ก ็แ ก่เ ฒ่า 2.จำา จากเจ้า ไม่อ ยูน ่ะพบจะพ้อ งพาน 4.เพีย งเสี้ย ววารของคมีพ ยัญ ชนะต้น เป็น อัก ษรสูงอ 1 2.ข้อ 2 3.ข้อ 3 4.ข้อ 4ดมีแ ม่ ก.กา ทุก คำา 1 2.ข้อ 2 3.ข้อ 3 4.ข้อ 4 เป็น คำา เป็น ทุก คำา 1 2.ข้อ 2 3.ข้อ 3 4.ข้อ 4
 67. 67. าตัว สะกดแม่ใ ดมีต ัว สะกดมากที่ส ุดม่ก ก 2.แม่ก ดม่ 4.แม่ก ง แม่ก ม และแม่เ กยรวมก มีต ัว สะกดแม่เ ดีย วกัน ทุก คำารรณ พลบ 2.เกศ เมรุ ะขรรค์ พรรค 4.ทมิฬ สวรรค์ าตัว สะกดแม่ใ ดเมื่อ ตัว สะกดแล้ว เป็น คำา ตกบ 2.แม่ก ง 3.แม่ก ม 4.แม่เ
 68. 68. ทั้ง 5 เสีย ง 1.ไม่ร ัก ก็ค งไม่ม า2.แฟนจ๋า พี่ม าแล้ว 3.หมาจิ้ง จอกตัว นั้น4.นกน้อ ยตัว หนึ่ง ตาย9.ข้อ ใดเป็น คำา ควบกลำ้า 1.ขวาน 2.ฝรั่ง3.ตลาด 4.สลบ10. ข้อ ใดเป็น อัก ษรนำา 1.กลัว 2.จริง
 69. 69. อใดเป็นอาการนามารเดิน 2.การบ้าน 3.การเมือง 4.การไฟฟอใดมีลกษณามเป็น “คัน” ักวียน 2.ซอ 3.ทัพพี 4.เรืออใดมีลกษณามต่างจากข้ออื่น ันังสือ 2.ธนบัตร 3.หนังสือพิมพ์ 4.สลากก
 70. 70. ดใช้บ ุพ บทผิด ยู่ก ับ ปาก 2.เขาบอกแก่ฉันยของแก่พระสงฆ์ 4.เขาร้อ งเรีย นต่อ เจดยัง ไม่เ ป็น ประโยคที่ส มบูร ณ์ก 2.นกร้อ ง 3.ไก่จ ิก 4.งูเ ลือ ย ้
 71. 71. ข้อใดเป็นประโยค 3 ส่วน มีทงประธานกริยาและ ั้เขานอนอยู่กลางสนามหญ้าเขาร้องไห้อยู่กบเพื่อน ัครูใหญ่มอบรางวัลแก่นักเรียนเก่งนักเรียนวิ่งอยู่บนถนนหน้าโรงเรียน
 72. 72. าราชาศัพท์ข้อใดแปลได้ถูกต้องารพระกร = ล้างมือ 2.ฉลองพระบาท = ถุงเท ระรากขวัญ = รากแก้ว 4.พระโอสถมวน = บุหกรู้นอนหมายถึงข้อใดกกระเฉด 2.ผักบุง ้ 3.ผักตบ 4.ผักขม
 73. 73. ล้องจองในข้อใดผิด ้า นา ซื้อ ปลาหน้า ร้อ น 2. คบคนให้ด ูห น้า ซ้อหมาแห้ง 4. นำ้า ร้อ นปลาเป็น นำ้า เย็นขาแต่อ ยากได้ป ระโยชน์จ ากเขาตรงกับ สำา นว อกิน ด่า งคนอื่น หายใจหาง่า ยเพือ นตายหายาก ่ ัว กิน ไข่เ กลีย ดปลาไหลกิน นำ้า แกง

×