องค์ประกอบของดนตรี

16,781 views

Published on

  • Be the first to like this

องค์ประกอบของดนตรี

  1. 1. องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย 1. เสียง (Tone) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เป็นไป อย่างสมํ่าเสมอ ส่วนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน (Noise) เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไม่สมํ่าเสมอ ลักษณะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสําคัญ 4ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเข้ม ของเสียง และคุณภาพของเสียง
  2. 2. 2. จังหวะ (rhythm) คือเสียงที่เกิดขึ้นแล้วดําเนินไปตามเวลา 2.1 ความเร็วของจังหวะ(tempo) โดยมีเครื่องกําหนดจังหวะทางดนตรี เรียกว่า เมโทรนอม(metronome) 2.2 อัตราจังหวะ(meter) คือจังหวะที่อยู่ในหนึ่งห้องเพลง จะเป็น 2 จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะก็เป็นได้แล้วแต่ บทเพลงนั้นๆจะกําหนดมา
  3. 3. 3. ทํานอง (Melody) ทํานองเป็นการจัดระเบียบของเสียงที่เกี่ยวข้องกับความ สูง-ตํ่า ความสั้น-ยาว และความดัง-เบา คุณสมบัติเหล่านี้ เมื่อนํามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความช้า-เร็ว จะเป็นองค์ประกอบของดนตรีที่ผู้ฟังสามารถทําความ เข้าใจได้ง่ายที่สุด
  4. 4. 4. พื้นผิวของเสียง (Texture) 4.1 Monophonic Texture เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่มีแนวทํานองเดียว ไม่มีเสียงประสาน 4.2 Homophonic Texture เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียง ที่ประสานด้วยแนวทํานองแนวเดียว โดยมี กลุ่มเสียง (Chords) ทําหน้าที่สนับสนุน
  5. 5. 5. สีสันของเสียง (Tone Color) “สีสันของเสียง” หมายถึง คุณลักษณะของ เสียงที่กําเนิดจากแหล่งเสียงที่แตกต่างกัน แหล่งกําเนิดเสียงดังกล่าว เป็นได้ทั้งที่เป็น เสียงร้องของมนุษย์และเครื่องดนตรีชนิด ต่างๆ ความแตกต่างของเสียงร้องมนุษย์ไม่ว่า จะเป็นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง หรือ ระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพื้นฐาน ของการแตกต่างทางด้านสรีระ เช่น หลอด เสียงและกล่องเสียง เป็นต้น
  6. 6. 6. คีตลักษณ์ (Forms) คีตลักษณ์หรือรูปแบบของเพลง เปรียบเสมือนกรอบที่หลอมรวมเอา จังหวะ ทํานอง พื้นผิว และสีสันของเสียงให้เคลื่อนที่ไปในทิศทาง เดียวกัน เพลงที่มีขนาดสั้น-ยาว วนกลับไปมา ล้วนเป็นสาระสําคัญของ คีตลักษณ์ทั้งสิ้น
  7. 7. อวัยวะในการร้องเพลง อวัยวะ หน้าที่

×