Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet tiep can mach mau crrt-vn

705 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internet tiep can mach mau crrt-vn

 1. 1. 4/17/20131Vascular Access Considerations andOptions for Pediatric CRRTBS. Đ ng Thanh Tu n (d ch)dangthanhtuan65@gmail.comCác xem xét và ch n l a trongti p c n m ch máu đ i v i đi utr thay th th n tr emT ng quandangthanhtuan65@gmail.comXem xét v công năng catheterCh n l a kích c và nơi chíchThu n l i và b t l i c a TM b n và TM c nh trongS tái tu n hoàn (recirculation)Các tình hu ng đ c bi tECMOCh ng đông b ng Citrate
 2. 2. 4/17/20132Covidien Quinton MahurkarSoft tipLaser cut side holes-problem with rewiring!11 Fr – T t cho CRRT bình thư ng13 Fr – T t cho HVHF/IHD/SLEDdangthanhtuan65@gmail.comBard Niagara Catheter13.5 Fr12.5-24 cmdangthanhtuan65@gmail.com
 3. 3. 4/17/20133Gambro PrismaccessCatheter connectionsCurved extension tubing Straight extension tubingInternal Jugular Vein Subclavian Veindangthanhtuan65@gmail.com
 4. 4. 4/17/20134Ti p c n m ch máudangthanhtuan65@gmail.comĐ c đi m c a catheter lý tư ngD chíchCho phép đ lưu lư ng máuKhông sang ch n m ch máuGi m sai sót k thu tTái tu n hoàn caoNgh t catheterCatheter ng n hơn và to hơnSIZE DOES MATTERS c c n th pC i thi n t c đ máuTi p c n m ch máu trong CRRTdangthanhtuan65@gmail.comKích c catheter phù h p kích c b nh nhânvà v trí chíchDùng 1 catheter 2-3 nòng ho c 2 catheter 1nòng không bóng chèn (uncuffed catheters)Nơi chích:TM b nTM c nh trongTránh TM dư i đòn n u có th
 5. 5. 4/17/20135Công năng = lưu lư ng máudangthanhtuan65@gmail.comT i thi u 30 - 50 ml/phút đ i v i đư ng ti p c nm ch máu và tránh đông máu màng l cT c đ t i đa 400 ml/phút/1.73m2 ho c10-12 ml/kg/phút tr sơ sinh và nhũ nhi4-6 ml/kg/phút tr em2-4 ml/kg/phút tr v thành niênBlood flow and hemofilter lifeBaldwin I et al. Int Care Med 2004;30;2074-2079dangthanhtuan65@gmail.com
 6. 6. 4/17/20136Vascular AccessFrenchSize5 7 8 10 12Diameter(mm)1.67 2.3 2.7 3.3 4.0Catheter Specificationsdangthanhtuan65@gmail.comVascular AccessFrenchSize5 7 8 10 12Flow Rate(ml/min)? 80-100 150-200 250-300 285-330Catheter Specificationsdangthanhtuan65@gmail.com
 7. 7. 4/17/20137Vascular AccessVessel diameter vs Age00.511.522.530 2 4 6 8 10 13 16 19YearscmFemoralIVCIJSteinberg et al: Catheterization and Cardiovascular Diagnosis 27: 197-201, 1992dangthanhtuan65@gmail.comVascular AccessRelative Resistance to IVC Blood Flow02465 7 8 10 12Catheter Size (French)Infant2 year old6 year old10 year old16 year olddangthanhtuan65@gmail.com
 8. 8. 4/17/20138Vascular AccessFigure 2: Mean Patient Weight vs Catheter Size0204060801005 French 7 French 8 French 9 French 10 French 11.5French12.5FrenchCatheter SizeKgHackbarth R et al: IJAIO 30:1116-21, 2007dangthanhtuan65@gmail.comPATIENT SIZE CATHETER SIZE &SOURCESITE OF INSERTIONNEONATE Single-lumen 5 Fr (COOK) Femoral artery or veinDual-Lumen 7.0 French(COOK/MEDCOMP)Femoral vein3-6 KG Dual-Lumen 7.0 French(COOK/MEDCOMP)Internal/External-Jugular,Subclavian or Femoral veinTriple-Lumen 7.0 Fr(MEDCOMP)Internal/External-Jugular,Subclavian or Femoral vein6-30 KG Dual-Lumen 8.0 French(KENDALL, ARROW)Internal/External-Jugular,Subclavian or Femoral vein>15-KG Dual-Lumen 9.0 French(MEDCOMP)Internal/External-Jugular,Subclavian or Femoral vein>30 KG Dual-Lumen 10.0 French(ARROW, KENDALL)Internal/External-Jugular,Subclavian or Femoral vein>30 KG Triple-Lumen 12.5 French(ARROW, KENDALL)Internal/External-Jugular,Subclavian or Femoral veindangthanhtuan65@gmail.com
 9. 9. 4/17/20139V trí Catheterdangthanhtuan65@gmail.comCh n nơi đ t đúng ho c sainh hư ng b i các y u t :Thói quen BSKích c b nh nhânPhương pháp th c hi n (Ch ng đông citrate -triple lumen catheter)B nh lý đông máuChư ng b ngV trí chích catheterFigure 1: Catheter Location by Size01020304050607080901005 French 7 French 8 French 9 French 10 French 11.5 French 12.5 FrenchCatheter Size%FemoralIJSubclavianUnknownHackbarth R et al: IJAIO 30:1116-21, 2007dangthanhtuan65@gmail.com
 10. 10. 4/17/201310TM b ndangthanhtuan65@gmail.comM ch máu tương đ il n, cho phép:Catheter l nLưu lư ng máu caoD đ tKhông bi n ch ng trànkhí màng ph iCh a nh ng v trí m chmáu đ sau này làm HDmãnCatheter đùi ng n hơn làmtăng % tái tu n hoànCông năng kém BNascites ho c tăng áp l cb ngC đ ng BN gây g pcatheterCh n thương nh ng nơithông n i TM dành choghép th n tương laiThu n l i B t l iTM dư i đòndangthanhtuan65@gmail.comT l tái tu n hoàn th pCatheter ng n – lưulư ng máu đ y đLà v trí công năngcatheter kém nh t -catheter theo chi u congkhó vào TM ch trên – TMd x p khó đ m b o lưulư ngThu n l i B t l i
 11. 11. 4/17/201311TM c nh trong/TM ch trêndangthanhtuan65@gmail.comĐ u catheter đ t vào nhĩ(P) gi m tái tu n hoànKhông nh hư ng b iascitesĐ dành TM c n thi tcho ghép th n v sauH p TM ch trênH i ch ng TM ch trênNguy cơ tràn khí màngph i b nh nhân sd ng PEEP caoSang ch n TM c n thi tđ làm HD sau nàyThu n l i B t l iHi u năng c a catheter TM b n so v i TMc nh trongdangthanhtuan65@gmail.com26 catheter TM b n19 ca > 20 cm7 ca < 20 cm13 catheter TM c nh trongLưu lư ng máu 250 ml/phút (ultrasound dilution)Đo t l tái tu n hoàn b ng phương pháp phaloãng nhi t siêu âmLittle et al: AJKD 36:1135-9, 2000
 12. 12. 4/17/201312Hi u năng c a catheter TM b n so v iTM c nh trongLoại Số caLưu lượng(ml/min)Tái tuần hoàn(%)95% CITM bẹn 26 237.1 13.1* 7.6 to 18.6> 20cm 19 233.3 8.5** 2.9 to 13.7< 20cm 7 247.5 26.3**17.1 to35.5TM cảnhtrong13 226.4 0.4* -0.1 to 1.0dangthanhtuan65@gmail.comLittle et al: AJKD 36:1135-9, 2000* p<0.001** p<0.007Hi u năng c a catheter TM b n so v iTM c nh trong trong nhi khoa103 102118 1192191743 4050100150200250BFR(mls/min)Venous P(mm Hg)Arterial P(mm Hg)% RecircIJ/SCFemoraldangthanhtuan65@gmail.comP value NS NS NS NS(Gardner et al, CRRT 1997Quinton 8 Fr; n = 20; 120 Treatments)
 13. 13. 4/17/201313Vascular AccessHai câu h i c n tr l iKích c catheter s d ng ?Đ t đâu ?dangthanhtuan65@gmail.comVascular AccessDùng catheter kích c nào ?Không s d ng 5 French catheter.Ch n kích c catheter l n nh t mà an toàn cho tr .Ch n kích c catheter nh nh t mà đ t đư c lưulư ng máu c n thi t.Ch n chi u dài ng n nh t đ v trí đ u catheter cólưu lư ng t t nh t.v trí TM b n, ch n catheter dài nh t đ tránh táitu n hoàndangthanhtuan65@gmail.com
 14. 14. 4/17/201314Vascular AccessĐ t catheter đâu ?Nơi nào có th dùng đư c ?Are there anatomic or physiologic constraints?M ch máu nào t t nh t cho kích c catheter đó ?B nh nhân có r i lo n đông máu ?B nh nhân c đ ng và nguy cơ g p catheter ?Có tăng áp l c b ng ?dangthanhtuan65@gmail.comVascular AccessĐ t catheter đâu ?Tr l i: TM c nh trong n u có thdangthanhtuan65@gmail.com
 15. 15. 4/17/201315Ti p c n m ch máudangthanhtuan65@gmail.comĐông máu ho c bít t c catheter:tPA (tissue plasminogen activator).(Spry et al., Dialysis&Transplantation. Jan. 2001).Đu i d ch b ng Normal saline.Lý do thay catheter.T c c c máu đông trong catheter không đáp ngv i tPA.Ch y máu nơi chích catheter không đáp ng v ibăng ép.K t catheter g n hoàn toàn.T l tái tu n hoàn cao.Áp l cdangthanhtuan65@gmail.comÁp l c đ ng m ch ho c l y máu raÁp l c âm cao = v n đ catheter.Áp l c dương cao = v n đ màng l c.Áp l c dương trung bình – cao & và áp l c tĩnh m ch(máu v ) cao = v n đ catheter.Áp l c tĩnh m ch ho c tr máu vÁp l c dương t trung bình – cao & áp l c đ ngm ch cao = v n đ màng l c.Áp l c đư ng v cao + áp l c đ ng m ch v a ph i =v n đ catheter.
 16. 16. 4/17/201316M t s ý tư ngdangthanhtuan65@gmail.comCatheter mà ch c năng kém thì l c máu vôcùng khó khănCh n v trí đ t tùy b nh nhân:PEEP cao catheter TM b n ?Ascites lư ng nhi u catheter TM c nh trong ?Nơi có th chích b t kỳ nơi nào?M ch máu nào b n s gây sang ch n cho nókhi đ t catheter ?K t lu ndangthanhtuan65@gmail.comĐư ng ti p c n m ch máu kém – có th ph ingưng l c máuCh n l a – c tu i b nh nhân và lưu lư ng máut i ưuNơi chích – TM c nh trong/b n thư ng đư cch n

×