Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Goldstein crrt tre em - chi dinh - crrt-vn

848 views

Published on

 • Be the first to comment

Goldstein crrt tre em - chi dinh - crrt-vn

 1. 1. 4/17/20131CRRT nhi khoa:Ch đ nhStuart L. Goldstein, MDProfessor of PediatricsBaylor College of MedicineBS. Đ ng Thanh Tu n (d ch)dangthanhtuan65@gmail.comCRRT tr em có các y l nh gì ?Ch đ nh (T i sao ? Ai ? Khi nào ?)K thu t (cái gì ?)Dinh dư ng (Maxvold)Ch ng đông (Brophy)Ti p c n m ch máu (Bunchman)Cung ng cho CRRT (như th nào?)T c đ bơm máuPhương th cM i d chLi udangthanhtuan65@gmail.com
 2. 2. 4/17/20132T i sao th c hi n CRRT trong STC?B nh nhân b nh n ngCác thu n l iT c đ máu ch m hơnT c đ siêu l c ch m hơnĐ siêu l c có th ki m soát (ngư c l i v i l c màngb ng)Đi u ch nh đư c UF theo d ch nh p hàng gi c a BNTăng th i cytokine (các th d ch x u) ?Các b t l iTăng th i cytokine (các th d ch t t)?Nhân viên không chuyên nghi n v l c th n, c nnhi u phương ti n theo dõi t i giư ngdangthanhtuan65@gmail.comdangthanhtuan65@gmail.com
 3. 3. 4/17/20133dangthanhtuan65@gmail.comKhi nào b t đ u CRRT ?Tiêu chu n STC không tương ng v iđi u tr lâm sàng HO C ch ngăn ng avi c gi i h n dinh dư ngUremiaHyperkalemiaAcidosisQuá t iNgăn ng a quá t i d ch ?dangthanhtuan65@gmail.com
 4. 4. 4/17/20134Th i đi m làm RRT tr emKhông có đ nh nghĩa đ y đ “timing of initiation”Quy t đ nh b t đ u th c hi n RRT nh hư ngb i:Lòng tin m nh m c a BSCác đ c trưng c a b nh nhânCác đ c trưng c a t ch cdangthanhtuan65@gmail.comNghiên c u h i c u 226 tr em th c hi nRRT do STC t 1992-1998S d ng thu c v n m ch là 1 tiêu chu nthay cho đ n ng c a b nhS ng sót đư c xác đ nh là xu t kh i PICUdangthanhtuan65@gmail.com
 5. 5. 4/17/20135dangthanhtuan65@gmail.comTính toán ph n trăm d ch quá t i (Fluidsoverload – FO)% FO at CVVH initiation =[ Fluid In - Fluid OutICU Admit Weight]* 100%Dịch vào = tổng số dịch nhập tính từ lúc nập ICU đến khithực hiện CRRTDịch xuất = Tổng số dịch xuất tính từ lúc nhập ICU đến khithực hiện CRRTdangthanhtuan65@gmail.com
 6. 6. 4/17/20136% FO ít hơn lúc làmCVVH (D) k t h p v ic i thi n k t qu t t hơn(p=0.03)% FO ít hơn lúc làmCVVH (D) cũng k t h pv i c i thi n outcomekhi đã đư c đi u ch nhtheo đ n ng c a b nh(p=0.03; multipleregression analysis)Mean+SEMean-SEMeanOUTCOME%FOatCVVHInitiation 051015202530354045Death Survivalp = 0.03dangthanhtuan65@gmail.comNgư ng quá t i d ch lúc b t đ u CRRT và tl t vongTác gi Ngư ng quá t i OutcomeGoldstein Ngư ng quá t i không đư c đánh giáGillespie 10% OR t vong 3.02 > 10% FOFoland T ng b c 10%1.78 OR t vong đ i v iM i b c tăng 10% FOGoldstein(ppCRRT)20%<20% FO: 58% s ng>20% FO: 40% s ngHayes 20% OR t vong 6.1 > 20% FOdangthanhtuan65@gmail.com
 7. 7. 4/17/20137Nghiên c u ti n c u CRRT (ppCRRT ):Thi t k giai đo n 1T p trung d li u ti n c u t 10 trung tâm nhikhoa đi u tr t 15 - 20 b nh nhân hàng năm(376 b nh nhân trong 5 năm)M i trung tâm theo dõi:Ch n l c b nh nhânB t đ u và ch m d tProtocols ch ng đôngĐ i lưu so v i khu ch tán so v i hemodiafiltrationThành ph n d chdangthanhtuan65@gmail.comppCRRT Ngư ng quá t i29.4%43.1%65.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%MortalityRate≤10% 10%-20% ≥20%36.722.1%57.2%29.1%75.4%55.8%Sutherland S. for the ppCRRT: AJKD 2010dangthanhtuan65@gmail.com
 8. 8. 4/17/20138M i d ch CRRT trong nhi khoaHeparin hóa (5000 units/L) trong h u h tb nh nhânBN nh hơn c n m i máu đ d phòng hhuy t áp/pha loãng máuTh tích chu trình > 10-15% th tích máu BNH ng c u l ng:Ch a Citrated – Ca++ gi mCh a AcidCh a Potassiumdangthanhtuan65@gmail.comBradykinin Release SyndromeXung huy t niêm m c, co th t ph qu n, hHA khi b t đ u CRRTGi i quy t b ng cách ngưng CRRTH i ch ng bradykinin release liên quan đ nvi c máu BN ti p xúc v i hemofilterH u như ch x y ra v i màng AN-69Exquisitely pH sensitivedangthanhtuan65@gmail.com
 9. 9. 4/17/20139Các thay đ i k thu t đ d phòngBradykinin Release SyndromeH th ng đ mTHAM, CaCl, NaBicarb cho h ng c u l ngH th ng n i t t (bypass)M i h th ng v i saline, truy n HC l ngvào BN theo đư ng TM vH th ng tái tu n hoànM i máu tái tu n hoàn đi ngư c chi u v id ch th m táchdangthanhtuan65@gmail.comPRBC Wastedangthanhtuan65@gmail.com
 10. 10. 4/17/201310DWasteRecirculationPlan:Qb 200ml/minQd ~40ml/minTime 7.5 minNormalize pHNormalize K+dangthanhtuan65@gmail.comS khác bi t gì v t l t vong?Thanh th i các phân t nh tương đươngnhauThanh th i các phân t trung bình và l ntăng lên nh s đ i lưudangthanhtuan65@gmail.com
 11. 11. 4/17/201311dangthanhtuan65@gmail.comCreatinine 113 DCreatinine 113 DUrea 60 DUrea 60 DGlucose 180 DGlucose 180 DVit. BVit. B12121,355 D1,355 Dββββββββ22--MM11,800 D11,800 DAlbuminAlbumin66,000 D66,000 DIgG 150,000 DIgG 150,000 DTính ch n l c c a màngCourtesy of J. Symonsdangthanhtuan65@gmail.com
 12. 12. 4/17/201312Đ thanh th i: Convection vs. Diffusiondangthanhtuan65@gmail.comTr ng lư ng phân t ch t tan và đ thanhth iSolute (MW) Sieving Coefficient Diffusion CoefficientUrea (60) 1.01 ± 0.05 1.01 ± 0.07Creatinine (113) 1.00 ± 0.09 1.01 ± 0.06Uric Acid (168) 1.01 ± 0.04 0.97 ± 0.04*Vancomycin (1448) 0.84 ± 0.10 0.74 ± 0.04***P<0.05 vs sieving coefficient**P<0.01 vs sieving coefficientdangthanhtuan65@gmail.com
 13. 13. 4/17/201313Pediatric SepsisCRRT Modalities22% 26%52%CVVH CVVHD CVVHDFFlores FX et al: CRRT 2006 abstractdangthanhtuan65@gmail.comppCRRT Pediatric Sepsis OutcomeData57/102 (56%) b nh nhân s ng.B nh nhân có th máy t l gi ng như BN khôngth máy (53% vs. 68%, p=0.1).Không có ý nghĩa khác bi t v t l c u s ngtrong s các phương th c CRRT s d ng.Có v hơi t t hơn đ i v i các phương th cdùng s đ i lưuFlores FX et al: CRRT 2006 abstractdangthanhtuan65@gmail.com
 14. 14. 4/17/201314T l c u s ng d a trên phươngth c CRRT ?Th t b iTrung tâmTh i đi m b t đ uĐ nh nghĩa NTHkhông chu nKhuy n cáoN u các cách nhưnhau, t i sao khônglàm đ i lưu?67%64%47%0%10%20%30%40%50%60%70%p=0.19CVVHCVVHDFCVVHDFlores FX et al: CRRT 2006 abstractdangthanhtuan65@gmail.comD ch th m tách/t c đ siêu l cT l t c đ siêu l c (UF rate)/lưu lư ng huy ttương [=BFRx(1-HCT)] ph i < 0.35-0.4 trong yl nh đ tránh đông màng (Golper AJKD 6: 373-386,1985)Lưu lư ng d ch th m tách ho c d ch th i trongm c t 20-30 ml/min/m2 (~2000ml/1.72m2/hr)thư ng là đ y đ (th c nghi m nhưng phù h pv i d li u ngư i l n)dangthanhtuan65@gmail.com
 15. 15. 4/17/201315Li u: CRRT tr emKhông có d li u khuy n cáo li u CRRTđ y đ ho c t i ưu tr emĐ thanh th i các phân t nh và thăngb ng n i môi thư ng d dàng đ t đư cCái t t hơn là gì?Thăng b ng dinh dư ng !dangthanhtuan65@gmail.com

×