Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ptc

700 views

Published on

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

Ptc

  1. 1. Percutaneous Transhepatic Cholangiogram PTC (ch p ñư ng m t xuyên gan qua da) - Bi n pháp này thư ng ch dành cho nh ng trư ng h p th c hi n ERCP khôngthành công. + Dùng m t kim nh chích thu c c n quang qua da vào gan ho c túi m t; ch pXquang trong lúc ch t c n quang di chuy n qua ñư ng m t. + Khi xu t hi n rõ chít h p ñư ng m t, s ñ t m t stent vào v trí ñó. + ð t m t kim r ng vào ñư ng m t, sau ñó lu n m t dây hư ng d n m ng vàokim. Dây d n ñư c hư ng ñ n v trí t c ngh n; stent ñư c ñ y v phía trư c theodây d n và ñ t vào v trí t c ngh n trong ñư ng m t. - PTC và ERCP gi ng nhau ch cùng ñư c dùng ñ ch n ñoán và ñi u tr các t c ngh n lưu thông dòng m t t gan xu ng ru t.Indications for imaging
  2. 2. Th c hi n PTC trên m t cas t c ngh n ñư ng m t do u Klatskin
  3. 3. Hình nh ch p ñư ng m t b ng PTC: Dây d n (mũi tên ñen) và các v trí chít h p (mũi tên tr ng)- Sau khi th c hi n PTC, b nh nhân c n ñư c hư ng d n n m nghiêng v bênph i trong ít nh t 6 gi ñ gi m nguy cơ ch y máu v trí tiêm. * Bi n ch ng: PTC có th gây xu t huy t, nhi m trùng t i v trí tiêm chích, nhi m trùnghuy t, rò ch t c n quang vào b ng. Các bi n ch ng chuyên bi t c a stent bao g m: di chuy n kh i v trí ñã ñ t, t cngh n và gây th ng ru t.http://il.youtube.com/watch?v=D3WsQVAyI-IKĩ thu t d n lưu m t xuyên gan qua da (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage – PTBD)ñư c bác sĩ Nguy n Th Toàn, khoa Ngo i T ng quát BV 115 th c hi nhttp://il.youtube.com/watch?v=kwOzeu883FgNhóm 5: MSSV:1. Nguy n Trung Âu 30791082. Ph m Thanh Bình 30791133. Nguy n Ng c Công 30791164. Thái Th Thuỳ Dung 30791195. Lý Th Trăng Thanh 3079188

×