Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Εισαγωγή στην αρχαία δραματική ποίηση

4,106 views

Published on

εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τραγωδία
Τ. Κ. ΠΕ02

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Εισαγωγή στην αρχαία δραματική ποίηση

 1. 1. ΢ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗ΢Η Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 1
 2. 2. Η ΓΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗ΢Η : αλαπαξηζηά έλα γεγνλόο πνπ εμειίζζεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηώλ (δξᾶκα < δξάω -ῶ = πξάηησ). πξνήιζε από ηα ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ζπλδέζεθε από ηελ αξρή κε ηηο ηειεηνπξγηθέο γηνξηέο γηα ηε γνληκόηεηα θαη ηε βιάζηεζε πξνο ηηκήλ ηνπ ζενύ Γηνλύζνπ. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 2
 3. 3. H ΠΡΟΔΛΔΤ΢Η ΣΗ΢ ΣΡΑΓΩΓΙΑ΢:  ΑΡΙΩΝ:  ΘΔ΢ΠΙ΢: 1. πξώηνο ζπλέζεζε δηζύξακβν κε ιπξηθή κνξθή θαη αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν . 1. ζηάζεθε απέλαληη από ην Xνξό θαη ζπλδηαιέρζεθε κε ζηίρνπο, άξρηζε λα αθεγείηαη κηα ηζηνξία. 2. παξνπζίαζε ηνπο ρνξεπηέο κεηακθηεζκέλνπο ζε ΢αηύξνπο θαη νλνκάζηεθε «επξεηήο ηνπ ηξαγηθνύ ηξόπνπ». 2. ζηε ζέζε ηνπ ἐμάξρνληνο εηζήγαγε ηνλ ππνθξηηή (ὑπνθξίλνκαη = ἀπνθξίλνκαη) εζνπνηό, πνπ δηαιεγόηαλ κε ην Xνξό. ε γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο ζηελ Αηηηθή . Ο Αρύων πϊνω ςε θαλϊςςιο ϊλογο Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 3
 4. 4.  ΓΙΘΤΡΑΜΒΟ΢ Θξεζθεπηηθό θαη ιαηξεπηηθό άζκα ηωλ πηζηώλ ηνπ Γηνλύζνπ, κε ζπλνδεία απινύ θαη ρνξό γύξω από ην βωκό ηνπ ζενύ. Πεξηείρε αθήγεζε γηα ηε δσή θαη ηα παζήκαηα ηνπ Γηνλύζνπ. ηελ απόδνζε ηεο αθήγεζεο αλαιάκβαλε ν ΔΞΑΡΥΩΝ ( πξώηνο ησλ ρνξεπηώλ) ελώ Xνξόο 50 ρνξεπηώλ, ( ίζσο ηξαγόκνξθσλ), εθηεινύζε θπθιηθά ην δηζύξακβν. ζηελ αξρή ήηαλ απηνζρέδηνο θαη άηερλνο. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 4
 5. 5. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  πξώηε επίζεκε «δηδαζθαιία» ηξαγσδίαο έγηλε από ην Θέζπε ην 534 π.Υ. , ζηα Μεγάια Γηνλύζηα επί ηνπ ηπξάλλνπ Πεηζίζηξαηνπ  Σα ζέκαηα ησλ ηξαγσδηώλ είλαη ζπλήζσο κπζηθά (κνλαδηθή εμαίξεζε (από ηα ζσδόκελα έξγα) νη Πέξζαη ηνπ Αηζρύινπ θαη νη Βάθραη ηνπ Δπξηπίδε  θαη νη δπν αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά γεγνλόηα.) Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 5
 6. 6. ΔΠΙ΢ΗΜΔ΢ ΘΡΗ΢ΚΔΤΣΙΚΔ΢ ΓΙΟΡΣΔ΢ ΢ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΘΗΝΑ  Μεγάια ἤ ἐλ ἄζηεη Γηνλύζηα (κήλα Eιαθεβνιηώλα)  δηαγσλίδνληαλ νη ηξαγηθνί πνηεηέο κε λέεο ηξαγσδίεο.  Μηθξὰ ἤ θαη' ἀγξνὺο Γηνλύζηα, (κήλα Πνζεηδεώλα)  γίλνληαλ κόλν επαλαιήςεηο έξγσλ,  Λήλαηα ( κήλα Γακειηώλα )  δηδάζθνληαλ λέεο ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο  Ἀλζεζηήξηα (κήλα Aλζεζηεξηώλα)  αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ δξακαηηθνί αγώλεο. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 6
 7. 7. ΓΙΟΡΓΑΝΩ΢Η ΣΩΝ ΓΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ νξγαλώλνληαλ κε θξαηηθή θξνληίδα, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ «ἐπωλύκνπ ἄξρνληνο Xηιηάδεο Aζελαίνη, κέηνηθνη θαη μέλνη, θαηέθιπδαλ ην ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ ( επί ηξεηο κέξεο) παξαθνινπζώληαο ηνπο δξακαηηθνύο αγώλεο. Παξέρνληαλ ρξεκαηηθό βνήζεκα (ζεωξηθά) (από ηνλ Πεξηθιή) ζηνπο άπνξνπο , γηα λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ ηηο παξαζηάζεηο, ρσξίο εηζηηήξην (ζύκβνινλ). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 7
 8. 8. Κπαηική μέπιμνα=  Δπηινγή ησλ πνηεηώλ από ηνλ άξρνληα,  Δπηινγή ησλ ρνξεγώλ  Δπηινγή ησλ δέθα θξηηώλ (έλαο από θάζε θπιή) κε θιήξσζε  απνλνκή από ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ησλ βξαβείσλ  αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ πνηεηώλ, ρνξεγώλ θαη πξσηαγσληζηώλ ζε πιάθεο θαη θαηάζεζή ηνπο ζην δεκόζην αξρείν (δηδαζθαιίαη). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 8
 9. 9. Σν ζέαηξν 3διαςτατη απεικόνιςη θεϊτρου Αποτύπωςη των μερών του αρχαύου θεϊτρου Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 9
 10. 10. ΣΑ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ: • Σν ΘΔΑΣΡΟΝ, (θνῖινλ,) όπνπ θάζνληαλ νη ζεαηέο εκηθπθιηθά. 1. Tα ἑδώιηα (ακθηζεαηξηθά θαζίζκαηα ησλ ζεαηώλ) δηέθνπηαλ θιίκαθεο (βαζκίδεο) από ηηο νπνίεο νη ζεαηέο αλέβαηλαλ ζηηο πςειόηεξεο ζέζεηο. 2. Σα δηαδώκαηα (δηάδξνκνη ) ρώξηδαλ ην θνίινλ ζε ηξεηο δώλεο, γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ ζεαηώλ. 3. Σηο θεξθίδεο δει. ζθελνεηδή ηκήκαηα ησλ εδσιίσλ, αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο. • Σελ ΟΡΧΗ΢ΣΡΑ , θπθιηθό ή εκηθπθιηθό κέξνο γηα ην Xνξό, κε ηε ζπκέιε (< ζύω), είδνο βσκνύ, ζην θέληξν. • Σε ΢ΚΗΝΗ, μύιηλε επηκήθε θαηαζθεπή πξνο ηελ ειεύζεξε πιεπξά ηεο νξρήζηξαο, κε εηδηθό ρώξν ζην πίζσ κέξνο γηα ηε ζθελνγξαθία θαη ηελ αιιαγή ελδπκαζίαο ησλ ππνθξηηώλ. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 10
 11. 11. Οπιζμόρ ηπαγωδίαρ  Ἔζηιν οὖν ηπαγῳδία μίμηζιρ ππάξεωρ ζποςδαίαρ καὶ ηελείαρ,  είναι η ηπαγωδία μίμηζη ππάξηρ εξαιπεηικήρ και ηέλειαρ ( με απσή , μέζη και ηέλορ)  μέγεθορ ἐσούζηρ,  πος είναι εςζύνοπηη  ἡδςζμένῳ λόγῳ, με λόγο πος ηέππει  σωπὶρ ἑκάζηῳ ηῶν εἰδῶν ἐν ηοῖρ μοπίοιρ,  διαθοπεηική για ηα δύο μέπη ηηρ  δπώνηων καὶ οὐ δι' απαγγελίαρ,  με ππόζωπα πος δποςν και δεν απαγγέλοςν απλά  δι' ἐλέος καὶ θόβος πεπαίνοςζα ηὴν ηῶν ηοιούηων παθημάηων κάθαπζιν  και η οποία με ηη ζςμπάθεια ηος θεαηή και ηο θόβο επιθέπει ζηο ηέλορ ηη λύηπωζη από παπόμοια πάθη. Απιζηοηέληρ, Πεξὶ Πνηεηηθῆο (VI, 1449 β) Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 11
 12. 12. ΢ςνηελεζηέρ ηηρ παπάζηαζηρ 1. O Χορόσ: 50 εραςιτϋχνεσ χορευτϋσ  διθύραμβοσ 15  με το ΢οφοκλό O Xορόσ, με επικεφαλό τον αυλητό, ϋμπαινε από τη δεξιϊ πϊροδο κατϊ ζυγϊ (μϋτωπο 5, βϊθοσ 3) ό κατϊ ςτούχουσ (μϋτωπο 3, βϊθοσ 5). 2. Σα πρόςωπα: ν Θέζπηο εηζήγαγε ηνλ πξώην ππνθξηηή. ηνλ δεύηεξν ηνλ εηζήγαγε ν Αηζρύινο. τον τρύτο υποκριτό πρόςθεςε ο ΢οφοκλόσ. Tα γπλαηθεία πξόζσπα ππνδύνληαλ άλδξεο. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 12
 13. 13. Tα μέρη της τραγωδίας (1) Πρόλογοσ Tα κατϊ ποςόν μϋρη: Eπειςόδια: 1) ΔιαλογικϊΕπικϊ Eξοδοσ 2) ΛυρικϊXορικϊ Πϊροδοσ ΢τϊςιμα Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 13
 14. 14. Αλάιπζε: 1. Καηά ποζόν μέπη – ΓΙΑΛΟΓΙΚΑ / ΔΠΙΚΑ Ππόλογορ = ο ππώηορ λόγορ ηος ςποκπιηή  ειζαγωγή ζηην ςπόθεζη ηος έπγος .Η μοπθή ηος είναι είηε μονολογική είηε διαλογική ή και ηα δςο ( Δλένη ηος Δςπιπίδη) Δπειζόδια: εκηςλίζζεηαι η ςπόθεζη, η πλοκή ηος έπγος. Έξοδορ : η λύζη ηηρ ηπαγωδίαρ. Ακολοςθεί ηο ηελεςηαίο ζηάζιμο και πποηγείηαι ηος εξόδιος άζμαηορ ηος σοπού. Πϊροδοσ : πρώτη εύςοδοσ του χορού ςτην ορχόςτρα . ΢τϊςιμα: ϊςματα του χορού που παρεμβϊλλονται μεταξύ των επειςοδύων. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 14
 15. 15. Σα μέρη της τραγωδίας (2) Σα κατϊ ποιόν μϋρη Ὄψισ Μύθοσ Ἦθοσ Mϋλοσ Διϊνοια Λϋξισ Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 15
 16. 16. ΑΝΑΛΤ΢Η: κατϊ ποιόν μϋρη  ΜΤΘΟ΢ υπόθεςη, ςενϊριο του ϋργου.  ΗΘΟ΢  ο χαρακτόρασ των προςώπων.  ΛΕΞΙ΢ η γλώςςα , το ύφοσ, τα εκφραςτικϊ μϋςα.  ΔΙΑΝΟΙΑ οι ιδϋεσ, οι ςκϋψεισ, τα επιχειρόματα των προςώπων.  ΜΕΛΟ΢ η μουςικό επϋνδυςη των λυρικών μερών.  ΟΨΙ΢ η ςκηνογραφύα, η ςκευό ( ενδυμαςύα, προςωπεύα, κόθορνοι) Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 16
 17. 17. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ Παξαηεξήζηε ηελ όςη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. ΢ε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε σο πξνο ηηο ζθελνζεηηθέο επηινγέο; 17
 18. 18. Oι μεγάλοι ηπαγικοί  Ππόδπομοι 1. Υνηξίινο 2. Πξαηίλαο 3. Φξύληρνο  Αἰζσύλορ (525- 456 π.X.)  ΢οθοκλῆρ (496406/5 π.X.  Eὐπιπίδηρ (485406 π.X.) Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 18
 19. 19. ΑΙ΢ΥΤΛΟ΢ (525-45 6 π.Υ.) http://www.youtube.com/watch?v=3jNxjfXVfu8 ΒΙΟ΢- ΔΠΙΓΡΑ΢ΔΙ΢ Γεννήθηκε ζηην Δλεςζίνα Έζηζε ηοςρ Πεπζικούρ πολέμοςρ από ηοςρ οποίοςρ και επηπεάζηηκε. Πολέμηζε ζηο Μαπαθώνα Κέπδιζε απκεηέρ θοπέρ ζε δπαμαηικούρ αγώνερ. Σελεςηαία νίκη με ηην Οπέζηεια. Έπγα Από ηα ελελήληα έξγα ηνπ ζώδνληαη αθέξαηα κόλν επηά. Οξέζηεηα Πέξζαη (472 π .Υ . ) Αγακέκλσλ Δπηά επί Θήβαο (467 π .Υ ) Υνεθόξνη Ιθέηηδεο (463 π .X .) Δπκελίδεο Πξνκεζεύο Γεζκώηεο Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 19
 20. 20. ΒΑ΢ΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΙ΢ΥΤΛΟΤ  Αληαλαθιά ην ζξεζθεπηηθό θαη παηξησηηθό πλεύκα ηεο επνρήο απηήο.  πξνβάιιεη ηε κεγαινπξεπή εηθόλα ηεο ζετθήο εμνπζίαο, πνπ ζπληξίβεη ακείιηθηα ηνπο ζλεηνύο. H βνύιεζε ηνπ Γία θπξηαξρεί παληνύ .  Ο άλζξσπνο έρεη ηελ επζύλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξώζεη αιιά κεηά ην πάζνο έξρεηαη ε γλώζε: «πάζεη κάζνο». Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 20
 21. 21. Γηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζην έξγν ηνπ Αηζρύινπ είλαη:  Πξόζζεζε δεύηεξν ππνθξηηή  αύμεζε ηα δηαινγηθά κέξε  κείσζε ηελ έθηαζε ησλ ρνξηθώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ Xνξνύ από 50 ζε 12  παξνπζίαζε κηα ζεκαηηθά ζπλερόκελε ηξηινγία,  βειηίσζε ηε ρνξνγξαθία θαη ηελ ζθεπή Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 21
 22. 22. ΢ΟΥΟΚΛΗ΢ http://www.youtube.com/watch?v=9LUzfYcf98s  Γεννόθηκε ςτον Ίππιο Κολωνό.  Ήταν γόνοσ εύπορησ οικογϋνειασ και απϋκτηςε επιμελημϋνη μόρφωςη.  Τπόρξε εύκοςι φορϋσ νικητόσ ςε δραματικούσ αγώνεσ.  Πϋτυχε την πρώτη του νύκη ςε ηλικύα 29 ετών.  ΢ε όλη του τη ζωό δεν εγκατϋλειψε ποτϋ την Αθόνα. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 22
 23. 23. ΔΡΓΑ  Ο ΢νθνθιήο ζπλέγξαςε 123 ηξαγσδίεο, είλαη όκσο γλσζηέο θαη' όλνκα νη 114, από ηηο νπνίεο έρνπλ δηαζσζεί κόλν 7 νινθιεξσκέλεο.  Αληηγόλε (πεξί ην 442)  Ηιέθηξα (πεξί ην 413) Σξαρίληαη, Οηδίπνπο Σύξαλλνο Αίαο Φηινθηήηεο  Οηδίπνπο επί Κνιωλώ.     Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 23
 24. 24. Υαπακηηπιζηικά ηηρ ποιηηικήρ ηέσνηρ ηος ΢οθοκλή. Πηγό των δραματικών ϋργων του ΢οφοκλό εύναι οι αρχαύοι μύθοι με τουσ όρωεσ του εξανθρωπιςμϋνουσ Δύδαξε πρώτοσ τρεισ τραγωδύεσ με διαφορετικό υπόθεςη, περιόριςε τα χορικϊ, αύξηςε τον αριθμό των μελών του Xορού από 12 ςε 15  ϋδωςε μεγαλύτερη ϋκταςη ςτο διϊλογο. Eιςόγαγε, επύςησ, τον τρύτο υποκριτό και καθιϋρωςε την ϋγχρωμη ςκηνογραφύα. η μια πρϊξη διαδϋχεται την ϊλλη αποτελώντασ ϋνα οργανικό ςύνολο παρουςιϊζει τα πρόςωπα όπωσ πρϋπει να εύναι και όχι όπωσ εύναι, ακολουθώντασ το μϋτρο -ςε αντύθεςη με τουσ υπερφυςικούσ όρωεσ του Αιςχύλου και τουσ καθημερινούσ του Ευριπύδη. Παρουςιϊζει τουσ όρωεσ με όλεσ τισ αντιθϋςεισ , οι τραγωδύεσ του ϋχουν χαρακτόρα ανθρωποκεντρικό. H γλώςςα του χαρακτηρύζεται από ςαφόνεια, ακριβολογύα, λεπτότητα και παντελό ςχεδόν απουςύα ρητορικού τόνου· Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 24
 25. 25. ΕΤΡΙΠΙΔΗ΢ http://www.youtube.com/watch?v=Xj6n-05T6Cg ΒΙΟ΢- ΔΠΙΓΡΑ΢ΔΙ΢ Γηνο ηνπ Μλήζαξρνπ από ηε ΢αιακίλα. Έδεζε ζε κηα επνρή πνπ επεξεάζηεθε έληνλα από: 1. Σνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν. 2. Σνπο ζνθηζηέο. 3. Σηο λέεο/θαηλνηόκεο ηδέεο.  Σύπνο εζσζηξεθήο, αληηθνηλσληθόο, απείρε από ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξώκελα ηεο επνρήο ηνπ, ζπκκεηείρε όκσο ελεξγά ζην θίλεκα ησλ ζνθηζηώλ.  Κέξδηζε κόλν ηέζζεξηο θνξέο ζε δξακαηηθνύο αγώλεο.  Πέζαλε ην 406 π.Υ. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 25
 26. 26. ΕΡΓΑ ΢ηον Δςπιπίδη αποδίδονηαι 92 έπγα , από αςηά ζώζονηαι ακέπαια 18 ηπαγωδίερ και ένα ζαηςπικό δπάμα. Άλκηςτισ ( 438 π.Χ. ) Ανδρομϊχη ( 420 π.Χ.) Βϊκχαι Εκϊβη ( 425 π.Χ.) Ελϋνη (412 π.Χ. ) Ηλϋκτρα (413 π.Χ ) Ηρακλεύδαι (417 π.Χ.) Ηρακλόσ μαινόμενοσ (424 π.Χ.) Ικϋτιδεσ ( 420 π.Χ. ) Ιππόλυτοσ ( 428 π.Χ. ) Ιφιγϋνεια εν Αυλύδι Ιφιγϋνεια εν Ταύροισ Ίων ( 412 π.Χ. ) Κύκλωψ Mόδεια ( 431 π.Χ.) Ορϋςτησ ( 408 π.Χ.) Ρόςοσ ( 453 π.Χ. ) Τρωϊδεσ ( 415 π.Χ.) Φούνιςςαι (408 π.Χ.) Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 26
 27. 27. ΚΤΡΙΕ΢ ΙΔΕΕ΢ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ  Προβϊλλονται ϋντονα οι ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙ΢ΜΟΙ ΣΗ΢ ΕΠΟΧΗ΢ –αναφορϋσ ςτα δεινϊ του Πελοποννηςιακού πολϋμου και την απογοότευςη που γϋννηςε.  Παρουςιϊζει τα θϋματα του με ρεαλιςμό.  Παρουςιϊζει τουσ θεούσ ωσ παρϊγοντεσ αςτϊθειασ και παραπλϊνηςησ.  Σα πρόςωπα των τραγωδιών του εύναι ευϊλωτα ςε αδυναμύεσ και πϊθη.  Έντονεσ εύναι οι ςυγκρούςεισ μεταξύ πλϊνησ , πλεκτϊνησ και αποκαλύψεων. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 27
 28. 28. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΗ΢ ΠΟΙΗΣΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ  ανϋπτυξε τη δρϊςη, με τον αφηγηματικό πρόλογο και       επύλογο, ενύςχυςε τα μϋςα εντυπωςιαςμού με την παρϋμβαςη το «ἀπὸ μηχανῆς θεού», διαςκεύαςε τα μυθολογικϊ δεδομϋνα, ςτο επύπεδο τησ καθημερινόσ ζωόσ, προχώρηςε ςε καινοτομύεσ ςτη μουςικό, ϋγινε πιο ςημαντικό από το λόγο, αύξηςε τισ λυρικϋσ μονωδύεσ των ηθοποιών, κατϋβαςε τουσ όρωεσ του από τα βϊθρα τουσ, παρουςιϊζοντϊσ τουσ με τρόπο ρεαλιςτικό, πειραματύςτηκε ςτισ τολμηρϋσ καινοτομύεσ (μεύωςη των χορικών και χαλαρό αποςύνδεςό τουσ από τα επειςόδια, υποβϊθμιςη τησ παρουςύασ του Xορού ωσ δραματικού οργϊνου, ελεύθερη διαςκευό μύθων). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 28
 29. 29. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 29
 30. 30. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. http://www.el.wikipedia.org/ 2. http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf#pa ge=2 3. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMC112/555/3647,15747/ 4. http://www.youtube.com/watch?v=3jNxjfXVfu8 5. http://www.youtube.com/watch?v=9LUzfYcf98s 6. http://www.youtube.com/watch?v=Xj6n-05T6Cg Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ 30

×