Beeld en auteursrecht

1,385 views

Published on

Emmanuel Van Melkebeke is jurist bij het gerenommeerde advocatenbureau Jooris, Van Melkebeke & Leduc. Hij spreekt over auteursrecht met betrekking tot beelden gezien vanuit het oogpunt van de bibliotheek, docent en student.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beeld en auteursrecht

 1. 1. Beeld & auteursrecht. Emmanuel Van Melkebeke Vennoot Jooris, Van Melkebeke & Leduc
 2. 2. Inleiding. <ul><li>Samenvatting. Nuancering vereist. </li></ul><ul><li>Gebruik van (beeld)materiaal: </li></ul><ul><ul><li>Auteursrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Portretrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Merkenrecht, vrije meningsuiting, privacy, tekeningen- en modellen, enz. </li></ul></ul><ul><li>Internet =/ vrijstaat ! Nuance: creative commons. </li></ul>
 3. 3. Auteursrecht (algemeen) <ul><li>Wat? Intellectueel eigendomsrecht dat alle werken beschermt die (i) in een bepaalde vorm zijn gegoten en (ii) origineel zijn. </li></ul><ul><li>Recht ontstaat door creatie, zonder formaliteiten (geen depot, SABAM, enz.). Geen © vereist, doch (beperkt) nuttig. </li></ul><ul><li>Potentieel bewijsproblematiek. </li></ul><ul><li>Alle soorten werken: foto’s, teksten, muziek, gebouwen, tekeningen, schilderijen, meubels, lay-out, cursussen, thesissen, websites, strips, software, enz. </li></ul><ul><li>Niet enkel “Kunst”. </li></ul>
 4. 4. Auteursrecht (algemeen) <ul><li>Duur: tot 70 jaar na de dood van de (langstlevende) auteur. Staat dus los van de creatie van het werk. </li></ul><ul><li>Na verstrijken van de duur: publiek domein. </li></ul><ul><li>Auteursrecht = exclusief recht. De auteur beslist als enige en bepaalt als enige de voorwaarden. </li></ul><ul><li>Gebruik van een werk zonder toestemming = fout (met sancties). </li></ul>
 5. 5. Auteursrecht (vermogensrechten) <ul><li>Patrimoniale rechten = rechten die het mogelijk maken voor een auteur om zijn werk te gelde te maken: </li></ul><ul><ul><li>Reproductierecht: maken van materiële reproducties van een werk, op welk materiaal ook (bijv. maken van DVD’s van een film) </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptatierecht: van het ene genre naar het andere / vertalingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mededelingsrecht: maken van immateriële reproducties (bijv. uitzending van een film op televisie) </li></ul></ul>
 6. 6. Auteursrecht (morele rechten) <ul><li>Morele rechten: </li></ul><ul><ul><li>Divulgatierecht = recht voor de auteur om te beslissen wanneer zijn werk ‘af’ is en mag uitgebaat worden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integriteitsrecht = recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen van zijn werk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paterniteitsrecht = recht van de auteur om te beslissen of zijn naam/pseudoniem wordt verbonden aan de exploitatie van zijn werk. </li></ul></ul>
 7. 7. Auteursrecht (toestemming) <ul><li>Toestemming: </li></ul><ul><ul><li>geschrift vereist! Niet noodzakelijkerwijs contract (e-mail, brief, fax, inschrijving, enz.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Restrictieve interpretatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De gebruiker moet bewijzen dat hij de toestemming heeft, niet omgekeerd. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Het staat op het internet” =/ bewijs! </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Iedereen doet het” =/ rechtvaardiging! </li></ul></ul>
 8. 8. Auteursrecht (bijzondere gevallen) <ul><li>Bijzondere gevallen: </li></ul><ul><ul><li>Foto’s: recht van fotograaf én recht van afgebeeld werk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto’s (bis): toestemming van afgebeelde persoon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziek: naburige rechten muzikant en producent. </li></ul></ul>
 9. 9. Auteursrecht (uitzonderingen) <ul><li>Uitzonderingen op het auteursrecht. </li></ul><ul><li>Mits alle voorwaarden vervuld zijn, géén toestemming vereist voor gebruik van beschermde werken. </li></ul><ul><li>Restrictieve interpretatie. </li></ul><ul><li>Meer dan 20 uitzonderingen in totaal. </li></ul><ul><li>Draagwijdte soms onduidelijk -> rechtspraak (bijv. ‘familiekring’) </li></ul>
 10. 10. Auteursrecht (uitzonderingen) <ul><li>Citaatrecht </li></ul><ul><ul><li>meest ‘misbruikte’ uitzondering </li></ul></ul><ul><ul><li>« citeren » : t.o.v. citerend werk/geciteerd werk </li></ul></ul><ul><ul><li>van werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden </li></ul></ul><ul><ul><li>overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>het beoogde doel moet zulks wettigen. </li></ul></ul><ul><ul><li>bron & naamsvermelding (tenzij onmogelijk) </li></ul></ul>
 11. 11. Auteursrecht (uitzonderingen) <ul><li>Reproducties voor doeleinden van onderwijs en onderzoek </li></ul><ul><ul><li>gedeeltelijke of integrale reproductie van artikelen of van werken van beeldende kunst // korte fragmenten uit andere werken </li></ul></ul><ul><ul><li>ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>moet verantwoord zijn door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bron- & naamsvermelding (zo mogelijk); </li></ul></ul>
 12. 12. Auteursrecht (uitzonderingen) <ul><li>De privé-uitvoering : </li></ul><ul><ul><li>Kosteloos. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat houdt dit in? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen inkomgeld of ook geen subsidie van opvoering? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat is een ‘schoolactiviteit’? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Richtlijn :‘ter illustratie van onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek’. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tonen van film aan studenten: ja. Schoolfeest: neen. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Auteursrecht (uitzonderingen) <ul><li>Mededeling voor doeleinden van onderwijs en onderzoek </li></ul><ul><ul><li>werken (niet: ‘fragmenten’) </li></ul></ul><ul><ul><li>ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>door officiële instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Moet verantwoord zijn door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling & moet plaatsvinden in het kader van de normale activiteiten van de instelling </li></ul></ul>
 14. 14. Auteursrecht (uitzonderingen) <ul><li>Mededeling voor doeleinden van onderwijs en onderzoek (vervolg) : </li></ul><ul><ul><li>moet worden uitgevoerd door de gesloten transmissie-netwerken van de instelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk; </li></ul></ul><ul><ul><li>bron- & naamsvermelding (zo mogelijk); </li></ul></ul>
 15. 15. Recht op afbeelding <ul><li>Wat? Het recht van eenieder om het gebruik van zijn portret toe te laten, te verbieden en/of het gebruik aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. </li></ul><ul><li>Men moet herkenbaar zijn (ruime notie). </li></ul><ul><li>Recht ontstaat (uiteraard) zonder modaliteiten. </li></ul><ul><li>Duur: tot twintig jaar na de dood van de persoon. </li></ul>
 16. 16. Recht op afbeelding <ul><li>Uitzonderingen: </li></ul><ul><ul><li>Publieke personen (BV’s, sportmensen, politici, etc.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Personen die tijdelijk in de actualiteit komen (Kim De Gelder bijv.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepsfoto’s waarbij niemand er in het bijzonder uitsteekt (sportevenementen, staking, optocht, fuif, enz.) </li></ul></ul>
 17. 17. Recht op afbeelding <ul><li>Toestemming: </li></ul><ul><ul><li>mag mondeling, doch (i) bewijsprobleem; (ii) omvang toestemming kan twijfelachtig zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Restrictieve interpretatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Quid foto’s op social media sites als Facebook? </li></ul></ul><ul><li>Opgelet met foto’s van personen: zowel toestemming van de fotograaf als van de afgebeelde persoon nodig. </li></ul>
 18. 18. Praktische tips. <ul><li>Vermeld steeds uw naam en jaargang creatie. © mag maar is niet verplicht. </li></ul><ul><li>Zorg voor bewijsmateriaal indien u iets creëert (bijv. aangetekend schrijven naar zichzelf). </li></ul><ul><li>Kijk na of u aan alle voorwaarden van de uitzonderingen voldoet, zoniet heeft u de schriftelijke toestemming van de auteur(s) nodig. </li></ul>
 19. 19. Praktische tips. <ul><li>Goede afspraken maken goede vrienden! Duidelijk & gedetailleerd. </li></ul><ul><li>Leef voorwaarden na. </li></ul><ul><li>Let op met wat u op het internet vindt. </li></ul>

×