Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppp uschi deneve_ier

628 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppp uschi deneve_ier

 1. 1. 28-02-13
 2. 2. [aantal voorbeelden van werken]
 3. 3. Kunnen dergelijke creatiesworden beschermd? Zo ja, welk soort bescherming is er voorhanden? 3
 4. 4. → intellectuele (eigendoms)rechten (↔ materiële eigendomsrechten)→ 2 grote categorieën: -  artistieke of literaire eigendom: auteursrecht en naburige rechten -  industriële eigendom : octrooien, merken, geografische aanduidingen, tekeningen en modellen
 5. 5. Intellectuele (eigendoms-) rechten Industriële Artistieke eigendomsrechten eigendomsr echten Octrooirecht Naburige MerkenrechtAuteursrechten Tekeningen- Rechten en modellenrecht
 6. 6. I. AuteursrechtII. Tekeningen en modellenrechtIII. MerkenrechtIV. Handhaving IE rechten
 7. 7. I. AUTEURSRECHTEN1. wettelijk kader2. beschermde werken3. de auteur4. beschermingsduur5. rechten van de auteur6. auteurscontracten7. beheer van rechten
 8. 8. I. AUTEURSRECHTEN1. wettelijk kader a. op Belgisch niveau •  Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten (hierna “AW”) gewijzigd door : Databankenwet 31 augustus 1998 Wet 22 mei 2005 (omzetting Harmonisatierichtlijn) Wet 4 december 2006 (omzetting richtlijn inzake volgrecht) Wet 10 mei 2007 Wet 10 december 2009 # Koninklijke- en Ministeriële besluiten •  Wet van 30 juni 1994 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s •  Wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken 31 augustus 1998
 9. 9. I. AUTEURSRECHTEN b. op Europees niveau # richtlijnen inzake: •  Computerprogrammatuur (14 mei 1991) •  Verhuurrecht, uitleenrecht en naburige rechten (19 november 1992) •  Beschermingsduur (19 oktober 1993) •  Kabeldoorgifte en satellietuitzending (27 september1993) •  Databanken (11 maart 1996) •  Informatiemaatschappij (22 mei 2001) •  Volgrecht (27 september 2001) •  Handhaving intellectuele eigendomsrechten (29 april 2004) ...
 10. 10. I. AUTEURSRECHTENc. op internationaal niveau •  Conventie van Bern voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst 1886 (versie van 24 juli1971) •  Universele Auteursrechtconventie (6 september 1952) •  Conventie van Rome (26 oktober 1961) •  Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property rights 1994 •  WIPO Copyright Treaty en WIPO Performance and Phonograms Treaty (WCT en WPPT, 20 December 1996)
 11. 11. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken•  Werk van letterkunde en kunst Muzikale werken (compositie, ...), literaire werken (boek, speech, personage, scenario, ...), beeldende kunstwerken (schilderij, architecturaal werk, fotografisch werk, ...), audiovisuele werken (film, ...), computerprogramma’s, databanken,•  Voorwaarden: - Vormgeving - Oorspronkelijkheid 11
 12. 12. I. AUTEURSRECHTEN 2. Beschermde werken – vormgeving •  werk moet in een welbepaalde vorm zijn gegoten, doch vastlegging is niet vereist (artikel 8 §1 AW) •  ideeën, principes, theorieën, systemen en methodes worden niet beschermd, want behoren tot het openbaar domein 12
 13. 13. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken – oorspronkelijkheid •  subjectief element •  geen wettelijke definitie, behalve aanwijzing in artikel 2 §5 AW  « ….foto’s die oorspronkelijk zijn, in de zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de auteur zijn» •  definiëring door rechtspraak en rechtsleer  eigen intellectuele schepping van de auteur: creatie van de menselijke geest  eigen inbreng auteur moet terug te vinden zijn in het werk 13
 14. 14. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken – geen formaliteit •  Het auteursrecht bestaat vanaf creatie, zonder dat aan enige formaliteit dient te zijn voldaan •  Wel mogelijkheid tot:  i-Depot (BBIE)  Aangifte bij beheersvennootschap (SABAM, SACD/SOFAM)  Registratie door notaris/FOD Financiën → enkel vaste datum, geen bescherming, noch bevestiging van beschermbaarheid! •  Ook: 14  ©
 15. 15. I. AUTEURSRECHTEN 3. De auteur •  Basisprincipe: auteur = natuurlijke persoon die auteursrechtelijke creatie daadwerkelijk tot stand brengt => dus: geen rechtspersonen! rechtspersonen kunnen de rechten wel verkrijgen via overdracht of licentie 15
 16. 16. I. AUTEURSRECHTEN3. De auteur •  vermoeden van houderschap (artikel 6, lid 2 AW): “eenieder wordt als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als dusdanig op het werk, een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan wordt vermeld.” 16
 17. 17. I. AUTEURSRECHTEN3. De auteur •  werken in samenwerkingsverband (co- auteurschap) •  werken op bestelling/in opdracht/ikv WN-WG relatie •  audiovisuele werken (hoofdregisseur + personen die tot het werk hebben bijgedragen: scenarioschrijver, de bewerker, tekstschrijver, grafisch ontwerper, auteur van muziekwerken •  anonieme of pseudonieme/postume werken 17
 18. 18. Co-auteurschap Samenwerking bij de creatie Deelbare of Ondeelbare werken splitsbare werken Samenwerkingsok SamenwerkingsokAfzonderlijke exploitatie Veto 18
 19. 19. I. AUTEURSRECHTEN 3. De auteur •  “afgeleide” rechthebbende:  erfgenamen  beheersvennootschap  andere rechtverkrijgenden 19
 20. 20. I. AUTEURSRECHTEN 4. De beschermingsduur •  bescherming ontstaat van rechtswege •  bescherming tot 70 jaar na overlijden van de auteur ↓ nadien publiek domein   bijzondere regels voor:   anonieme/pseudonieme werken (op geoorloofde wijze toegankelijk voor publiek, art. 2§3 AW)   audiovisuele werken (langstlevende, art. 2 §2 AW)   werken in samenwerkingsverband (langstlevende, art. 2 §2 AW) 20
 21. 21. I. AUTEURSRECHTEN 5. De rechten van een auteur •  morele rechten •  vermogensrechten 21
 22. 22. I. AUTEURSRECHTEN 5. De rechten van een auteur – morele rechten •  artikel 1 §2 AW •  bestaansreden (verbonden aan de persoon van de auteur om de persoonlijke band die de auteur met zijn werk heeft te waarborgen) •  soorten:  Recht op bekendmaking/divulgatie  Recht op vaderschap/naamsvermelding  Recht op eerbied/integriteit •  bijzondere regels voor audiovisuele werken (artikel 15 en 16 AW) 22
 23. 23. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten •  kenmerken:  in principe onvervreemdbaar  globale afstand voor toekomstige uitoefening is nietig:   wel beperkte afstand mogelijk, m.n. een welomschreven toestemming voor actuele uitoefening   wel mogelijkheid tot globale afstand a posteriori 23
 24. 24. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten•  recht op bekendmaking - recht om werk bekend te maken of niet (quid contractuele aansprakelijkheid) 24
 25. 25. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten •  bijzondere regels voor audiovisuele werken: - auteur die weigert/niet bij machte om zijn bijdrage af te werken : geen verzet tegen gebruik van bijdrage met oog op voltooiing werk (art. 15 AW) - morele rechten laten gelden na voltooiing werk (art.16 AW) 25
 26. 26. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten •  recht op vaderschap - recht om vaderschap op te eisen of te weigeren - +/-: recht op anonimiteit/pseudoniem - ghost-writing 26
 27. 27. I. AUTEURSRECHTEN 5. De rechten van een auteur – morele rechten •  recht op eerbied - verzet tegen elke wijziging van werk - afstand mogelijk, doch steeds harde kern (ongeacht afstand, auteur zal zich steeds kunnen verzetten tegen elke misvorming/ verminking/andere wijziging/andere aantasting die zijn eer/reputatie kunnen schaden;artikel 1 §2, laatste lid AW) - mogelijk conflict met materieel eigendomsrecht: •  verzet tegen wijziging mogelijk, behalve indien technische behoefte of behoefte vanuit gebruiks- of levensomstandigheden •  verzet tegen vernietiging (AR vs rechtsmisbruik) 27
 28. 28. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten •  artikel 1 §1 AW •  kenmerken: exclusieve aard + uitzonderingen vervreemdbaar (geheel of gedeeltelijk) via overdracht of licentie + overdracht via erfopvolging •  traditioneel 2 soorten (reproductie + mededeling aan het publiek) 28
 29. 29. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten •  systematiek van vermogensrechten: exclusieve rechten vergoedingsrechten geen toestemming van auteur vereist recht op vergoeding zuivere uitzonderingen exhaustieve lijst restrictieve interpretatie (“gesloten” systeem van uitzonderingen) 29
 30. 30. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten •  reproductierecht - in de enge zin van het woord: •  tastbare reproducties •  direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, geheel of gedeeltelijk •  verveelvoudigen of laten verveelvoudigen - in de brede zin van het woord: •  adaptatie en vertaling •  bestemming •  distributie •  verhuur en uitlening 30
 31. 31. I. AUTEURSRECHTEN 5. De rechten van een auteur – vermogensrechten •  recht op mededeling aan het publiek - traditioneel: •  in het openbaar aan het publiek een werk kenbaar maken, het laten zien, het laten horen efemere vorm •  niet tastbaar, niet duurzaam karakter - maar ook: •  kabeldoorgifte •  uitzending via satelliet •  on-demand 31
 32. 32. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten – uitzonderingen - AW: gesloten systeem van uitzonderingen - restrictieve interpretatie - dwingend recht: men kan de uitzonderingen niet wegcontracteren tenzij contracten in online-omgeving (sinds 2005) - werk moet op geoorloofde wijze bekend zijn gemaakt 32
 33. 33. I. AUTEURSRECHTEN 5. De rechten van een auteur – vermogensrechten – uitzonderingen •  vergoedingsrechten (uitzondering + compensatie) a. privé-kopie (geluids- en audiovisuele werken) b. reprografie c. onderwijs/wetenschappelijk onderzoek d. openbare uitlening e. bloemlezing van overleden auteur 33
 34. 34. I. AUTEURSRECHTEN 5. De rechten van een auteur – vermogensrechten - uitzonderingen •  zuivere uitzonderingen: a. citaat b. actuele verslaggeving c. parodie d. … 34
 35. 35. I. AUTEURSRECHTEN 6. Auteurscontracten - Vermogensrechten: overdraagbaar •  roerende rechten •  vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht - volledige overdracht of slechts voor 1 bepaalde exploitatiewijze - Morele rechten: in principe onoverdraagbaar •  een welomschreven toestemming voor een afstand van een bepaalde (actuele) uitoefening van één van de morele rechten wel mogelijk •  globale afstand nietig 35
 36. 36. I. AUTEURSRECHTEN 6. Auteurscontracten - Overdracht: algemene term •  gewone/niet-exclusieve of exclusieve licentie ~ huur •  vervreemding of afstand ~ koop, buy-out 36
 37. 37. I. AUTEURSRECHTEN 6. Auteurscontracten - Overdracht materiële drager (corpus mechanicum) => geen recht om werk te exploiteren + recht op toegang ‘De overdracht van het voorwerp dat een werk omvat, leidt niet tot het recht om het werk te exploiteren Met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een redelijke manier toegang tot zijn werk behouden’ - Bv. aankoop schilderij •  geen overdracht intellectuele rechten •  wel tentoonstellingsrecht • 37
 38. 38. I. AUTEURSRECHTEN 6. Auteurscontracten - Algemene regels •  vereiste van schriftelijk bewijs ten aanzien van de auteur •  restrictieve interpretatie: bij twijfel interpretatie in voordeel van auteur •  expliciete vermeldingen: per exploitatiewijze van: duur geografische reikwijdte vergoeding 38
 39. 39. I. AUTEURSRECHTEN 6. Auteurscontracten •  Nietigheid i.v.m. “onbekende exploitatievormen” •  Beperkte geldigheid i.v.m. “toekomstige werken” Beperkt in tijd Bepaald genre •  Exploitatieplicht 39
 40. 40. I. AUTEURSRECHTEN 6. Auteurscontracten •  specifieke regels - verstrenging (deze regels komen er bij) •  uitgavecontract •  opvoeringscontract •  audiovisueel adaptatiecontract - versoepeling (deze regels krijgen voorrang indien conflict) •  werken in uitvoering van arbeidsovereenkomst / statuut •  werken in uitvoering van bestelling •  audiovisueel productiecontract 40
 41. 41. I. AUTEURSRECHTEN 7. Beheer van auteursrechten - eigen beheer - via beheersvennootschappen : •  ratio: - de massa exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken kan door hen worden gecontroleerd, hetgeen voor de auteurs zelf onmogelijk is - het bekomen van een licentie door gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken wordt gecentraliseerd •  taak: innen van de bij wet erkende rechten en verdelen onder rechthebbenden 41
 42. 42. I. AUTEURSRECHTEN 7. Beheer van auteursrechten – beheersvenn •  werking: doorgaans vrijwillige aansluiting •  uitzondering: -  kabeldistributie -  vergoedingsrechten (soms zelfs door slechts 1 representatieve beheersvenootschap) •  toezicht door: vennoten commissaris-revisor ministeriële vertegenwoordiger minister van Economische Zaken 42
 43. 43. I. AUTEURSRECHTEN 7. Beheer van auteursrechten – beheersvenn - verschillende beheersvennootschappen: SABAM, SACD/SCAM, SOFAM, REPROBEL, PROCIBEL, AUVIBEL (auteurs) SABAM, Librius, SEMU, REPROBEL (uitgevers) BAVP, PROCIBEL, SIMIM, AUVIBEL (producenten fonogrammen en audiovisuele werken) PlayRight, AUVIBEL (uitvoerende kunstenaars) 43
 44. 44. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 1. wettelijk kader 2. definitie 3. beschermingsvoorwaarden 4. depot 5. beschermingsomvang 6. beschermingsduur 7. titulariteit 8. overdracht en licentie 43
 45. 45. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. wettelijk kader a. op Benelux niveau •  Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005 (hierna “BVIE”) •  Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
 46. 46. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. Wettelijk kader b. op Europees niveau •  Verordening (EG) Nr 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen •  Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen
 47. 47. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. Wettelijk kader c. op internationaal niveau •  de Overeenkomst van ‘s Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 28 november 1960
 48. 48. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 2. Definitie -  tekening of model : het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan -  het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan -  voortbrengsel: elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van o.m. onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen
 49. 49. II. TEKENINGEN EN MODELLEN - model: voortbrengsel met een 3-dimensionale vorm   voorbeelden : bureau-uitrusting, elektrische huishoudapparaten, meubels, wagens, verpakkingen, sanitair, speelgoed, vaatwerk …
 50. 50. II. TEKENINGEN EN MODELLEN Panton chair Alessi
 51. 51. II. TEKENINGEN EN MODELLEN website oami (http://oami.europa.eu) : geregistreerde modellen
 52. 52. II. TEKENINGEN EN MODELLEN - tekening: voortbrengsel met 2- dimensionale vorm   voorbeelden : een “tekening” op behang, textiel, tegelvloer, vaatwerk, …
 53. 53. II. TEKENINGEN EN MODELLEN LOUIS VUITTON graphic symbols
 54. 54. II. TEKENINGEN EN MODELLEN - combinatie tekening en model : tekening op een 3-dimensionaal gebruiksvoorwerp   bijvoorbeeld : de decoratie van servies
 55. 55. II. TEKENINGEN EN MODELLEN Villeroy & Boch
 56. 56. II. TEKENINGEN EN MODELLEN•  zijn uitgesloten van bescherming: - de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald - de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijk zijn om het met een ander product te kunnen verbinden - de uiterlijke kenmerken van delen van het product die niet zichtbaar zijn bij een normaal gebruik van het product - een tekening of model dat in strijd is met de openbare orde of de goede zeden - de uiterlijke kenmerken van een computerprogramma 56
 57. 57. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 3. Beschermingsvoorwaarden a. nieuw : vóór de datum van depot mag geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar zijn gesteld ! Niet het gebruiksvoorwerp of de gebruiksfunctie zelf, maar wel het uiterlijk
 58. 58. II. TEKENINGEN EN MODELLEN b. eigen karakter : de algemene indruk die deze tekening of model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, moet verschillen van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die vóór de datum van het depot voor het publiek beschikbaar zijn gesteld
 59. 59. II. TEKENINGEN EN MODELLEN! De openbaarmaking van een tekening of model door de ontwerper zelf kan de nieuwheid of het eigen karakter van de T of M teniet doen Wel termijn van respijt: tot 12 maanden na de openbaarmaking van de T of M kan nog depot verricht worden → vermijden om product dat T of M bevat, tentoon te stellen of te commercialiseren alvorens ze gedeponeerd te hebben
 60. 60. II. TEKENINGEN EN MODELLEN! Vóór het deponeren van een tekening of model, nagaanof er geen eerdere creaties bestaan die de nieuwheid of heteigen karakter van de tekening of het model kunnenschaden [De registratieautoriteiten hebben niet de bevoegdheid na te gaanof de gedeponeerde T of M geldig zijn]→ Check hiervoor de registers voor tekeningen en modellen - voor het Benelux modellenregister: www.boip.int + Benelux Modellenblad - voor het Gemeenschapsmodellenregister: www.oami.europa.eu - Voor het internationaal modellenregister: www.wipo.int → Ook onderzoek in vakliteratuur, tijdschriften, internet,…
 61. 61. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 4. Depot van een tekening of model - Benelux (BBIE) – www.boip.int (standaard kostprijs bedraagt 108 €) - Europese Gemeenschap (OHIM) : onderscheid geregistreerde of niet-geregistreerde tekeningen of modellen – www.oami.europa.eu (standaard kostprijs GT of M bedraagt 350 €) - Internationaal (WIPO): bundel van nationale modellen dat in 1x wordt verkregen – www.wipo.int (standaard kostprijs bedraagt 330 €)
 62. 62. II. TEKENINGEN EN MODELLEN- recht van voorrang → eens u een eerste depot heeft verricht in een land dat lid is van het Verdrag van Parijs of van het TRIPS verdrag, beschikt men over een bepaalde periode om zonder verlies van rechten, ook in andere verdragslanden bescherming voor dezelfde T of M aan te vragen De termijn van het recht van voorrang bedraagt 6 maanden voor tekeningen en modellen 62
 63. 63. II. TEKENINGEN EN MODELLEN5. Beschermingsomvang - de houder van een tekening of model heeft het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop de tekening of het model is toegepast - wanneer is er sprake van inbreuk ? •  hetzij hetzelfde uiterlijk •  hetzij geen andere algemene indruk -  bij de geïnformeerde gebruiker (persoon met een verhoogde kennis van de modellen in bepaalde sector -  rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper -  totaalindruk is belangrijk …
 64. 64. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 6. Duur van de bescherming - 5 jaar, hernieuwing mogelijk : maximum 25 jaar - niet geregistreerde T of M : 3 jaar, met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap openbaar is gemaakt - indien T & M origineel is : tevens bescherming via het auteursrecht – 70 jaar post mortem auctoris
 65. 65. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 7. Titulariteit (!) - indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper beschouwd - indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, diegene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd
 66. 66. II. TEKENINGEN EN MODELLEN 8. Overdracht en licentie - T of M kan overgedragen (verplicht schriftelijk) of in licentie (niet noodzakelijk schriftelijk) gegeven worden aan 3e die dan nieuwe houder of licentienemer wordt - opdat overdracht of licentie tegenstelbaar zouden zijn aan 3e moet deze geregistreerd worden in het bevoegde register 66
 67. 67. III. MERKEN 1. wettelijk kader 2. algemeen 3. beschermingsvoorwaarden 4. beschermingsomvang 5. beschermingsduur 6. overdracht en licentie
 68. 68. III. MERKEN
 69. 69. III. MERKEN 1. wettelijk kader a. op Benelux niveau - Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005 (BVIE) b. op Europees niveau - de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten - de Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Vo 207/2009) c. op internationaal niveau - het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 1883 (laatst herzien op 14 juli 1967) - de Overeenkomst van Madrid m.b.t. de internationale inschrijving van merken van april 1891 en het Madrid Protocol van 27 juni 1989
 70. 70. III. MERKEN - de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten - de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de Intellectuele eigendom (TRIP’s) - het Merken Verdrag van 27 oktober 1994
 71. 71. III. MERKEN 2. Algemeen a. Beginselen -  als merken worden beschouwd, tekens die (i) vatbaar zijn voor een grafische voorstelling en (ii) die kunnen dienen om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van waren of diensten van een andere onderneming (woord-, beeld-, complexe – of samengestelde, kleur- of vormmerken) -  merkrechten kunnen slechts in rechte worden ingeroepen nadat het merk is ingeschreven -  na depot, alvorens inschrijving: formeel onderzoek, mog. anterioriteitsonderzoek, onderzoek op absolute weigeringsgronden, mog. oppositie derde
 72. 72. III. MERKEN -  territorialiteit : Benelux (kostprijs voor standaard depot is 240 €; duurtijd registratieprocedure +/- 4 maand), EU (kostprijs voor standaard depot is 900 € online appl. en 1050 € offline appl.), internationaal (kostprijs voor standaard depot schommelt tussen 650 € - 1000 €) -  specialiteit : producten of diensten in diverse klassen -  beschermingsduur = 10 jaar te rekenen vanaf depotdatum, met onbeperkt aantal periodes van 10 jaar verlengbaar; maw in principe eeuwig beschermbaar -  merk kan overgedragen (verplicht schriftelijk) of in licentie (niet noodzakelijk schriftelijk) gegeven worden aan 3e die dan nieuwe houder of licentienemer wordt; opdat deze tegenstelbaar zou zijn aan 3e moet deze geregistreerd worden in het bevoegde register
 73. 73. III. MERKEN b. Bevoegde administratieve instanties : - BBIE in Den Haag - OHIM in Alicante - WIPO in Genève
 74. 74. IV. HANDHAVING IE RECHTEN 1. Wat te doen bij vaststelling inbreuk? - Ingebrekestelling, compromis, bemiddelingsprocedure - Strafrechtelijke procedure: bedrieglijk of kwaadwillig opzet bewijzen - Burgerlijke procedure: •  kort geding: spoedeisend karakter (voorlopige beslissing) •  stakingsvordering: procedure zoals in kort geding maar uitspraak ten gronde over inbreuk IE recht en bevel tot staken van vordering (evt met dwangsom) •  procedure ten gronde: schadevergoeding
 75. 75. VRAGEN? 75
 76. 76. BEDANKT!info@kunstenloket.be of +32 2 204 08 00

×