SlideShare a Scribd company logo
Julkinen
Suomen Pankki
Miksi kotitalouksien suuresta
velkaantuneisuudesta on
syytä olla huolissaan?
Suomi 100 vuotta -taidenäyttelyn
kutsuvierastilaisuus Suomen Pankissa
18.2.2017
Jukka Vauhkonen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Sisältö
 Faktat
 Miksi kotitalouksien suuresta velkaantumisesta on
syytä olla huolissaan?
 Mitä tulisi tehdä?
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotitalouksien velkaantuneisuus yli
tuplaantunut 20 vuodessa
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 3
0
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120
140
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien velka, % käytettävissä olevasta tulosta (vasen asteikko)
Kotitalouksien korkomenot, % käytettävissä olevasta tulosta (oikea asteikko)
% %
Kotitalouksien velkaantumisaste ja korkorasitus Suomessa
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Veloista suurin osa asuntolainoja
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Muut lainat
Kulutusluotot rahalaitoksilta
Lainat taloyhtiöiden kautta
Asuntolainat rahalaitoksilta
Asumiseen liittyvien lainojen osuus (oikea asteikko)
Mrd. euroa %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Kotitalouksien lainakannan rakenne
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 4
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velat jakautuneet hyvin epätasaisesti
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 5
0
10
20
30
40
50
Velattomat Yli 0 ja
enintään
100 %
100–200 % 200–300 % 300–400 % 400–500 % Yli 500 %
Osuus kotitalouksista Osuus velasta
%
Vaaka-akselilla kotitalouden velka, % käytettävissä olevasta vuotuisesta rahatulosta.
Tiedot perustuvat uusimpaan, vuoden 2015 tilannetta kuvaavaan velkaantumistilastoon.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Kotitaloudet ja niiden velka kotitalouden velka-tulosuhteen mukaan
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suurimmat velat kasvukeskuksissa
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 6
Yli 112 500 euroa (5 % kunnista)
89 300–112 500 euroa (20 % kunnista)
71 300–89 300 euroa (25 % kunnista)
59 800–71 300 euroa (25 % kunnista)
46 900–59 800 euroa (20 % kunnista)
Alle 46 900 euroa (5 % kunnista)
Asuntovelan määrä kunnittain
asuntovelallista kotitaloutta kohti
Asuntovelkaluokat on muodostettu jakauman
5. prosenttipisteen, alakvartiilin, mediaanin,
yläkvartiilin ja 95. prosenttipisteen
perusteella. Tiedot ovat vuoden 2014
tilanteesta.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin
laskelmat.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti
Suomea keskipitkän aikavälin
haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla
 Varoitus Suomelle ja seitsemälle muulle EU:n
jäsenvaltiolle
 Haavoittuvuudet voivat keskipitkällä aikavälillä uhata
rahoitusjärjestelmän ja kokonaistalouden vakautta
– Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus
– Luottolaitosten kytkeytyneisyys, riskikeskittymät ja varainhankinta
 Suomessa tehdyt toimet riskien lievittämiseksi eivät
välttämättä riittäviä
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 7
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen8.2.2017 Jukka Vauhkonen 8
Aiheeseen tartuttiin
Julkinen
Suomen Pankki
Miksi kotitalouksien suuresta
velkaantuneisuudesta on
syytä olla huolissaan?
Jukka Vauhkonen
8.2.2017 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkaantuminen altistaa
asuntomarkkina- ja finanssikriiseille
8.2.2017 Jukka Vauhkonen
Aika
Haavoittuvuuksien
myötäsyklinen kasvu
Uusi, pitkä tasainen
kehitys, kun kriisin
kokemukset muistetaan
Toipuminen
Kuoppa
Syöksy
Riskit alkavat
toteutua, kuplan
puhkeaminen
Ylikuumentuminen,
liiallinen velkaantuminen
ja riskinotto, riskien
väärinhinnoittelu,
varallisuushintakuplat
Pitkä
tasainen
kehitys
Noususuhdanne
vahvistuu
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkaantumisen riskit toteutuessaan
vahingollisia sekä rahoitusjärjestelmälle että
reaalitaloudelle
Kotitaloudet
Velanhoitokyky heikkenee,
nettovarallisuus supistuu,
kulutus vähenee
Talous ja markkinat
Talous taantuu, työttömyys
lisääntyy, varallisuushinnat
laskevat, julkiset menot
kasvavat
Luottolaitokset
Tappiot luotonannosta ja
sijoitustoiminnasta kasvavat,
varainhankinta kallistuu,
luotontarjonta vähenee
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 11
Järjestelmä-
riski
Suora
luottoriski
Kysynnän
supistuminen
Epäsuora
riski
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkaantuneet kotitaloudet supistavat
kulutustaan kriiseissä ja laskusuhdanteissa
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 12
-40
-20
0
20
40
-10
-5
0
5
10
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien reaalisten kulutusmenojen vuosimuutos
Reaalisen BKT:n vuosimuutos
Asuntojen reaalihintojen vuosimuutos (oikea asteikko)
%
Lähde: Tilastokeskus.
Kotitalouksien kulutus, BKT ja asuntojen hinnat Suomessa
%
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkaantumista on helppo kasvattaa
mutta tuskallista purkaa
 ”Velka on veli otettaessa ja veljenpoika
maksettaessa”
 Velkaantumisen purkaminen on vaikeaa niin
kotitalouksille, rahoituslaitoksille kuin julkiselle
sektorille
– Suomalaiset yritykset ja kotitaloudet 1990-luvun kriisissä
– ”Zombie-pankit”
– Kreikka, Aasia, latinalainen Amerikka…
 => Parempi jarruttaa velkaantumista ennen kuin on
myöhäistä
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 13
Julkinen
Suomen Pankki
Mitä tulisi tehdä?
Jukka Vauhkonen
8.2.2017 14
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen (VM) tiedote ja virallinen vastine:
”Suomea varoitettiin rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudesta”
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 15
 Hallitus ja viranomaiset ottavat varoituksen vakavasti,
tarkkailevat tilannetta valppaasti ja ovat (tarvittaessa)
valmiita ryhtymään lisätoimiin riskien vuoksi
 Toimenpiteitä on jo tehty ja valmistellaan
– Lainakatto, korkovähennys, riskipainot, järjestelmäriskipuskuri
– Toimien tehokkuutta vielä liian aikaista arvioida
 Hallitus tulee varmistamaan, että viranomaisilla on
käytettävissään riittävät keinot torjua riskejä
 Uusia makrovakausvälineitä harkitaan
– Lainan enimmäiskoon sitominen luotonottajan tuloon (LTI, DTI,
DSTI)
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankki: Työkalupakissa tulisi olla
monenlaisia keinoja riskien torjumiseksi
Luotto-
laitosten
omien
varojen
riittävyys
Asunto-
lainojen
luototus-
suhteiden
kohtuullisuus
Rahoitus-
järjestelmän
ja talouden
kestävyys
Asunto-
velallisten
maksukyvyn
ja -varan
riittävyys
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 16
Kotitalouksien
velanhoito- ja
kulutuskyky
Kotitalouksien
nettovarallisuus-
asema
Luottolaitosten tappionkanto- ja
luotonantokyky
Talouden, rahoitusjärjestelmän ja kotitalouksien kestävyys suhteessa
asuntoluotonannon riskeihin
Lähde: Suomen Pankki.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Boolimalja uskallettava viedä pois silloin, kun
juhlat ovat parhaimmillaan…tai mieluiten jo
aiemmin
8.2.2017 Jukka Vauhkonen 17
Julkinen
Suomen Pankki
KIITOS!
Jukka Vauhkonen
8.2.2017 18

More Related Content

What's hot

Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Suomen Pankki
 
Vakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvu
Vakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvuVakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvu
Vakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvu
Finanssivalvonta
 
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Suomen Pankki
 
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Digitalisaatio ja tulevaisuuden maksaminen. Maks...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Tietoyhteiskunnan muutoksista, digitalisaatiosta j...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
 
Vakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvu
Vakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvuVakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvu
Vakaus, velkaantuneisuus ja talouden kasvu
 
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
 
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
 

Similar to Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen.

Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Suomen Pankki
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Suomen Pankki
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Suomen Pankki
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki
 

Similar to Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen. (20)

Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
 
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
 
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri: Asuntomarkkinoiden riskit 10.1.2019
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 

Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen.

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? Suomi 100 vuotta -taidenäyttelyn kutsuvierastilaisuus Suomen Pankissa 18.2.2017 Jukka Vauhkonen
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Sisältö  Faktat  Miksi kotitalouksien suuresta velkaantumisesta on syytä olla huolissaan?  Mitä tulisi tehdä? 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotitalouksien velkaantuneisuus yli tuplaantunut 20 vuodessa 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 3 0 2 4 6 8 10 12 14 0 20 40 60 80 100 120 140 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kotitalouksien velka, % käytettävissä olevasta tulosta (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % käytettävissä olevasta tulosta (oikea asteikko) % % Kotitalouksien velkaantumisaste ja korkorasitus Suomessa Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. 1990-luvun alun pankki- ja asuntomarkkinakriisi
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Veloista suurin osa asuntolainoja 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Muut lainat Kulutusluotot rahalaitoksilta Lainat taloyhtiöiden kautta Asuntolainat rahalaitoksilta Asumiseen liittyvien lainojen osuus (oikea asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kotitalouksien lainakannan rakenne 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 4
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velat jakautuneet hyvin epätasaisesti 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 5 0 10 20 30 40 50 Velattomat Yli 0 ja enintään 100 % 100–200 % 200–300 % 300–400 % 400–500 % Yli 500 % Osuus kotitalouksista Osuus velasta % Vaaka-akselilla kotitalouden velka, % käytettävissä olevasta vuotuisesta rahatulosta. Tiedot perustuvat uusimpaan, vuoden 2015 tilannetta kuvaavaan velkaantumistilastoon. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Kotitaloudet ja niiden velka kotitalouden velka-tulosuhteen mukaan
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suurimmat velat kasvukeskuksissa 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 6 Yli 112 500 euroa (5 % kunnista) 89 300–112 500 euroa (20 % kunnista) 71 300–89 300 euroa (25 % kunnista) 59 800–71 300 euroa (25 % kunnista) 46 900–59 800 euroa (20 % kunnista) Alle 46 900 euroa (5 % kunnista) Asuntovelan määrä kunnittain asuntovelallista kotitaloutta kohti Asuntovelkaluokat on muodostettu jakauman 5. prosenttipisteen, alakvartiilin, mediaanin, yläkvartiilin ja 95. prosenttipisteen perusteella. Tiedot ovat vuoden 2014 tilanteesta. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti Suomea keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla  Varoitus Suomelle ja seitsemälle muulle EU:n jäsenvaltiolle  Haavoittuvuudet voivat keskipitkällä aikavälillä uhata rahoitusjärjestelmän ja kokonaistalouden vakautta – Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus – Luottolaitosten kytkeytyneisyys, riskikeskittymät ja varainhankinta  Suomessa tehdyt toimet riskien lievittämiseksi eivät välttämättä riittäviä 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 7
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen8.2.2017 Jukka Vauhkonen 8 Aiheeseen tartuttiin
 • 9. Julkinen Suomen Pankki Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? Jukka Vauhkonen 8.2.2017 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkaantuminen altistaa asuntomarkkina- ja finanssikriiseille 8.2.2017 Jukka Vauhkonen Aika Haavoittuvuuksien myötäsyklinen kasvu Uusi, pitkä tasainen kehitys, kun kriisin kokemukset muistetaan Toipuminen Kuoppa Syöksy Riskit alkavat toteutua, kuplan puhkeaminen Ylikuumentuminen, liiallinen velkaantuminen ja riskinotto, riskien väärinhinnoittelu, varallisuushintakuplat Pitkä tasainen kehitys Noususuhdanne vahvistuu
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkaantumisen riskit toteutuessaan vahingollisia sekä rahoitusjärjestelmälle että reaalitaloudelle Kotitaloudet Velanhoitokyky heikkenee, nettovarallisuus supistuu, kulutus vähenee Talous ja markkinat Talous taantuu, työttömyys lisääntyy, varallisuushinnat laskevat, julkiset menot kasvavat Luottolaitokset Tappiot luotonannosta ja sijoitustoiminnasta kasvavat, varainhankinta kallistuu, luotontarjonta vähenee 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 11 Järjestelmä- riski Suora luottoriski Kysynnän supistuminen Epäsuora riski
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkaantuneet kotitaloudet supistavat kulutustaan kriiseissä ja laskusuhdanteissa 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 12 -40 -20 0 20 40 -10 -5 0 5 10 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kotitalouksien reaalisten kulutusmenojen vuosimuutos Reaalisen BKT:n vuosimuutos Asuntojen reaalihintojen vuosimuutos (oikea asteikko) % Lähde: Tilastokeskus. Kotitalouksien kulutus, BKT ja asuntojen hinnat Suomessa %
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkaantumista on helppo kasvattaa mutta tuskallista purkaa  ”Velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa”  Velkaantumisen purkaminen on vaikeaa niin kotitalouksille, rahoituslaitoksille kuin julkiselle sektorille – Suomalaiset yritykset ja kotitaloudet 1990-luvun kriisissä – ”Zombie-pankit” – Kreikka, Aasia, latinalainen Amerikka…  => Parempi jarruttaa velkaantumista ennen kuin on myöhäistä 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 13
 • 14. Julkinen Suomen Pankki Mitä tulisi tehdä? Jukka Vauhkonen 8.2.2017 14
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen (VM) tiedote ja virallinen vastine: ”Suomea varoitettiin rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudesta” 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 15  Hallitus ja viranomaiset ottavat varoituksen vakavasti, tarkkailevat tilannetta valppaasti ja ovat (tarvittaessa) valmiita ryhtymään lisätoimiin riskien vuoksi  Toimenpiteitä on jo tehty ja valmistellaan – Lainakatto, korkovähennys, riskipainot, järjestelmäriskipuskuri – Toimien tehokkuutta vielä liian aikaista arvioida  Hallitus tulee varmistamaan, että viranomaisilla on käytettävissään riittävät keinot torjua riskejä  Uusia makrovakausvälineitä harkitaan – Lainan enimmäiskoon sitominen luotonottajan tuloon (LTI, DTI, DSTI)
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankki: Työkalupakissa tulisi olla monenlaisia keinoja riskien torjumiseksi Luotto- laitosten omien varojen riittävyys Asunto- lainojen luototus- suhteiden kohtuullisuus Rahoitus- järjestelmän ja talouden kestävyys Asunto- velallisten maksukyvyn ja -varan riittävyys 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 16 Kotitalouksien velanhoito- ja kulutuskyky Kotitalouksien nettovarallisuus- asema Luottolaitosten tappionkanto- ja luotonantokyky Talouden, rahoitusjärjestelmän ja kotitalouksien kestävyys suhteessa asuntoluotonannon riskeihin Lähde: Suomen Pankki.
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Boolimalja uskallettava viedä pois silloin, kun juhlat ovat parhaimmillaan…tai mieluiten jo aiemmin 8.2.2017 Jukka Vauhkonen 17