SlideShare a Scribd company logo

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

RayBPMS
RayBPMS

شاخص‌های کلیدی عملکرد در واقع نوعی اندازه‌گیری عملکرد هستند؛ به عبارت دیگر شاخص‌های کلیدی عملکرد موفقیت یک سازمان یا یک فعالیت خاص را ارزیابی می‌کنند.

1 of 4
Download to read offline
:‫منبع‬Performance_indicator
(Key Performance Indicators (KPI
: ‫ترجمه‬‫علیزاده‬ ‫سمیرا‬
‫تیرماه‬3131
‫کل‬ ‫شاخص‬‫ی‬‫د‬‫ی‬( ‫عملکرد‬Key Performance Indicator)
1 bpms.rayvarz.com
‫شاخص‬‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫کلیدی‬ ‫های‬
‫موفقیت‬(KPI)‫به‬ ،‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫و‬ ‫تعریف‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیشرفتشان‬
‫اندازه‬‫کنند‬ ‫گیری‬.
‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مأموریت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ذینفعانش‬ ‫راستا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬‫روش‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫نماید،در‬
‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫و‬‫سوی‬ ‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫گیری‬‫اهداف‬
‫داشت؛‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬‫شاخص‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫همان‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫گیری‬‫باشند‬.
‫شاخص‬‫اندازه‬ ‫نوعی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫هستند؛‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬‫های‬
‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫موفقیت‬‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫می‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ .‫کنند‬‫تو‬‫در‬ ‫ان‬
‫دوره‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫سطوح‬ ‫برخی‬‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعبیر‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫بیان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫سمت‬‫شود‬.
‫شاخص‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫حیاتی‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سنجشی‬ ‫قابل‬ ‫معیارهای‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫منعکس‬‫شاخص‬ ‫این‬ .‫کنند‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫ها‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تفاوت‬
‫بگیرید‬:
2 bpms.rayvarz.com
‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬، ‫وکار‬"‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫درصد‬‫برگشتی‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫شده‬"‫می‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬
‫شاخص‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬.
‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مدرسه‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫دانش‬ ‫نرخ‬‫فارغ‬ ‫آموزان‬‫التحصیل‬"‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬.
،‫مشتریان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫ی‬‫های‬
‫می‬ ، ‫شرکت‬‫تواند‬"‫آن‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬‫شود‬"‫باشد‬.
‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫تعداد‬
‫کرده‬‫اند‬"‫می‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫تواند‬.
‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫منعکس‬ ‫باید‬ ،‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫کننده‬
‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ،‫شرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫عبارتی‬‫باشند.شاخص‬ ‫گیری‬‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
3 bpms.rayvarz.com
‫اندازه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بلندمدت‬ ‫مالحظات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫آن‬ ‫گیری‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬.‫کند‬
‫نزدیک‬ ‫اهدافش‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫اهدافش‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫تر‬‫کلیدی‬ ‫های‬
‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬.
‫شاخص‬‫از‬ ‫صحیحی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ها‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫می‬ ‫متکی‬‫اینکه‬ ،‫شوند‬"‫برای‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬"‫سا‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬‫برای‬ ‫که‬ ‫شاخصی‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫وابسته‬ ‫زمان‬
‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ً‫ا‬‫مطمئن‬ ،‫است‬ ‫مفید‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬‫یابد‬.
‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ،‫نیازمندیم‬
‫شناخت‬‫وضعیت‬‫کنونی‬‫کسب‬‫وکار‬‫و‬‫فعالیت‬‫شاخص‬ ‫انتخاب‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شده‬ ‫همراه‬ ‫ها‬‫این‬ .‫اند‬
‫ارزیابی‬‫پیشرفت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬‫می‬ ‫منجر‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عملکرد‬ ‫های‬
‫طرح‬"‫عملکرد‬ ‫بهبود‬"‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬.
Ad

Recommended

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)Abolfazl Fatehi
 
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتAlireza Hadipour
 
نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
 
اسلايد آموزشي مالي رفتاري
اسلايد آموزشي مالي رفتارياسلايد آموزشي مالي رفتاري
اسلايد آموزشي مالي رفتاريAli Masoombeigi
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
 
Microsoft Data Warehouse Business Intelligence Lifecycle - The Kimball Approach
Microsoft Data Warehouse Business Intelligence Lifecycle - The Kimball ApproachMicrosoft Data Warehouse Business Intelligence Lifecycle - The Kimball Approach
Microsoft Data Warehouse Business Intelligence Lifecycle - The Kimball ApproachMark Ginnebaugh
 

More Related Content

Similar to شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنمدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنAbolfazl Fatehi
 
استراتژی ایجاد تغییر
استراتژی ایجاد تغییراستراتژی ایجاد تغییر
استراتژی ایجاد تغییرSepide Makaremi
 
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتHossein Nourian, DBA
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
 
G-STIC Freamwork
G-STIC FreamworkG-STIC Freamwork
G-STIC FreamworkMahdi Feizi
 
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدیوبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدیMartech Academy
 
Modiriatamalkardchist
ModiriatamalkardchistModiriatamalkardchist
ModiriatamalkardchistReza Maleki
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنMojtaba Abbasian Ardakani
 
برنامه بازاریابی
برنامه بازاریابیبرنامه بازاریابی
برنامه بازاریابیMohsen Alamdar
 
Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03guest621c305
 
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارماصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارمaliaalistartup
 
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)کسب و کار شما
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»همکاران سیستم
 
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...Jomakhan kazimi
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
 

Similar to شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) (20)

مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنمدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
 
استراتژی ایجاد تغییر
استراتژی ایجاد تغییراستراتژی ایجاد تغییر
استراتژی ایجاد تغییر
 
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
 
هدف گذاری
هدف گذاریهدف گذاری
هدف گذاری
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
 
Elevate
ElevateElevate
Elevate
 
G-STIC Freamwork
G-STIC FreamworkG-STIC Freamwork
G-STIC Freamwork
 
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدیوبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
وبینار ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری KPI در بازاریابی محتوایی | مهدی زارع سریزدی
 
Zeinodini2
Zeinodini2Zeinodini2
Zeinodini2
 
Modiriatamalkardchist
ModiriatamalkardchistModiriatamalkardchist
Modiriatamalkardchist
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
 
برنامه بازاریابی
برنامه بازاریابیبرنامه بازاریابی
برنامه بازاریابی
 
Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03
 
مدل کسب و کار
مدل کسب و کارمدل کسب و کار
مدل کسب و کار
 
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارماصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
 
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
 
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
Chapter 2 Strategic HR Management and Planning مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک...
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
 

More from RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)RayBPMS
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)RayBPMS
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)RayBPMS
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)RayBPMS
 

More from RayBPMS (10)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
XPDL
XPDL XPDL
XPDL
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
 

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

 • 1. :‫منبع‬Performance_indicator (Key Performance Indicators (KPI : ‫ترجمه‬‫علیزاده‬ ‫سمیرا‬ ‫تیرماه‬3131 ‫کل‬ ‫شاخص‬‫ی‬‫د‬‫ی‬( ‫عملکرد‬Key Performance Indicator)
 • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫شاخص‬‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫موفقیت‬(KPI)‫به‬ ،‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیشرفتشان‬ ‫اندازه‬‫کنند‬ ‫گیری‬. ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مأموریت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ذینفعانش‬ ‫راستا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬‫روش‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫نماید،در‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫و‬‫سوی‬ ‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫گیری‬‫اهداف‬ ‫داشت؛‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬‫شاخص‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫همان‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫گیری‬‫باشند‬. ‫شاخص‬‫اندازه‬ ‫نوعی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫هستند؛‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫موفقیت‬‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫می‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ .‫کنند‬‫تو‬‫در‬ ‫ان‬ ‫دوره‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫سطوح‬ ‫برخی‬‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعبیر‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫سمت‬‫شود‬. ‫شاخص‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫حیاتی‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سنجشی‬ ‫قابل‬ ‫معیارهای‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫منعکس‬‫شاخص‬ ‫این‬ .‫کنند‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫ها‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تفاوت‬ ‫بگیرید‬:
 • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬، ‫وکار‬"‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫درصد‬‫برگشتی‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫شده‬"‫می‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬ ‫شاخص‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬. ‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مدرسه‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫دانش‬ ‫نرخ‬‫فارغ‬ ‫آموزان‬‫التحصیل‬"‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬. ،‫مشتریان‬ ‫پاسخگویی‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫ی‬‫های‬ ‫می‬ ، ‫شرکت‬‫تواند‬"‫آن‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬‫شود‬"‫باشد‬. ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬"‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫تعداد‬ ‫کرده‬‫اند‬"‫می‬‫باشد‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫شاخص‬ ‫یک‬ ‫تواند‬. ‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫منعکس‬ ‫باید‬ ،‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫کننده‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کلیدی‬ ‫نقش‬ ،‫شرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫عبارتی‬‫باشند.شاخص‬ ‫گیری‬‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
 • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫اندازه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫بلندمدت‬ ‫مالحظات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫آن‬ ‫گیری‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬.‫کند‬ ‫نزدیک‬ ‫اهدافش‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫شاخص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫اهدافش‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫تر‬‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬. ‫شاخص‬‫از‬ ‫صحیحی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ها‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫می‬ ‫متکی‬‫اینکه‬ ،‫شوند‬"‫برای‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬"‫سا‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬‫برای‬ ‫که‬ ‫شاخصی‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫وابسته‬ ‫زمان‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شاخصی‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ً‫ا‬‫مطمئن‬ ،‫است‬ ‫مفید‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬‫یابد‬. ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬"‫است‬ ‫مهم‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫آنچه‬"‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ،‫نیازمندیم‬ ‫شناخت‬‫وضعیت‬‫کنونی‬‫کسب‬‫وکار‬‫و‬‫فعالیت‬‫شاخص‬ ‫انتخاب‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شده‬ ‫همراه‬ ‫ها‬‫این‬ .‫اند‬ ‫ارزیابی‬‫پیشرفت‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬‫می‬ ‫منجر‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عملکرد‬ ‫های‬ ‫طرح‬"‫عملکرد‬ ‫بهبود‬"‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬.